Quan hệ thương mại hàng hóa trung gian giữa nhật bản – trung quốc trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI và một số kiến nghị chính sách cho việt nam

166 12 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 16:02

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TUẤN TÚ QUAN HỆ THƢƠNG MẠI HÀNG HÓA TRUNG GIAN GIỮA NHẬT BẢN TRUNG QUỐC TRONG HAI THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM Ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 9.31.01.06 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Bình Giang PGS.TS Nguyễn Xuân Trung HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu thu thập, trích dẫn, xử lý từ nguồn thức riêng tác giả Kết nêu luận án trung thực, chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Tuấn Tú ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận án này, tơi trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, Phòng quản lý đào tạo sau đại học, thầy, cô Học viện Khoa học Xã hội, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi trình học tập thực đề tài Đặc biệt trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Bình Giang PGS.TS Nguyễn Xuân Trung trực tiếp hƣớng dẫn tận tình đóng góp nhiều ý kiến q báu giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tơi chân thành cảm ơn Lãnh đạo quan Cục Quản trị Tài vụ, Đại sứ quán Việt Nam Đan Mạch, Bộ Ngoại giao, gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, hỗ trợ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tác giả luận án Nguyễn Tuấn Tú iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 14 1.3 Những giá trị cơng trình nghiên cứu nước nước, khoảng trống nghiên cứu điểm luận án 21 1.3.1 Những giá trị cơng trình nghiên cứu nƣớc 21 1.3.2 Khoảng trống nghiên cứu điểm luận án… 22 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ QUAN HỆ THƢƠNG MẠI HÀNG HÓA TRUNG GIAN 25 2.1 Những vấn đề lý luận thương mại hàng hóa trung gian 25 2.1.1 Một số khái niệm 25 2.1.2 Cơ sở lý thuyết quan hệ thƣơng mại hàng hoá trung gian 27 2.1.3 Phân loại hàng hóa trung gian 39 2.1.4 Các tiêu chí đánh giá quan hệ thƣơng mại hàng hoá trung gian… 43 2.1.5 Đặc điểm quan hệ thƣơng mại hàng hóa trung gian 44 2.1.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quan hệ thƣơng mại hàng hoá trung gian 52 2.2 Cơ sở thực tiễn quan hệ thương mại hàng hoá trung gian 55 2.2.1 Mơ hình đàn nhạn bay Đơng Á 55 2.2.2 Mạng sản xuất nội khối Đông Á vai trò thƣơng mại hàng hố trung gian 59 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUAN HỆ THƢƠNG MẠI HÀNG HOÁ TRUNG GIAN NHẬT BẢN TRUNG QUỐC 68 3.1 Khái quát thực trạng quan hệ thương mại song phương Nhật Bản Trung Quốc kể từ năm 2001 đến 68 3.1.1 Tổng quan quan hệ thƣơng mại Trung Quốc Nhật Bản kể từ năm 2001 đến 68 3.1.2 Chính sách Nhật Bản Trung Quốc phát triển quan hệ thƣơng mại song phƣơng 71 3.2 Quan hệ thương mại hàng hoá trung gian Nhật Bản Trung Quốc 77 iv 3.2.1 Thực trạng quan hệ thƣơng mại hàng hoá trung gian Nhật Bản Trung Quốc 77 3.2.2 Đặc điểm quan hệ thƣơng mại hàng hoá trung gian Nhật Bản Trung Quốc 89 3.2.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến quan hệ thƣơng mại hàng hoá trung gian Nhật Bản Trung Quốc 95 CHƢƠNG 4: QUAN HỆ THƢƠNG MẠI HÀNG HOÁ TRUNG GIAN VIỆT NAM TRUNG QUỐC, VIỆT NAM NHẬT BẢN: MỘT SỐ BÀI HỌC KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM 116 4.1 Khái quát quan hệ thương mại hàng hoá trung gian Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Nhật Bản 116 4.1.1 Khái quát quan hệ thƣơng mại hàng hoá trung gian Việt Nam Trung Quốc 116 4.1.2 Khái quát quan hệ thƣơng mại hàng hoá trung gian Việt Nam Nhật Bản 119 4.1.3 Một vài đánh giá 121 4.2 Một số học kinh nghiệm rút cho Việt Nam từ quan hệ thương mại hàng hóa trung gian Nhật Bản Trung Quốc 127 4.2.1 Bài học nên tham khảo, học hỏi 127 4.2.2 Bài học nên tránh 133 4.3 Một số hàm ý sách Việt Nam 135 4.4 Điều kiện cần đủ để áp dụng học kinh nghiệm kiến nghị sách Việt Nam 145 4.4.1 Điều kiện cần 145 4.4.1 Điều kiện đủ 146 Tiểu kết chương 147 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 153 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 v DANH MỤC CÁC HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN : The Association of Southeast Asian Hiệp hội quốc gia Đông Nations AJCEP : ASEAN-Japan Nam Á Comprehensive Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn Economic Partnership Agreement) BEC : Broad Economic Categories diện ASEAN Nhật Bản Phân loại danh mục hàng hóa theo ngành kinh tế rộng CAFTA : China ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự Trung Quốc Asean EU : Europian Union Liên minh Châu Âu FDI : Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp FTA : Free Trade Area/Agreement Khu vực/Hiệp định thương mại tự GDP : Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GMS : Greater Mekong Subregion Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng I/O : Input Output Table Bảng Input Output JETRO : Japan External Trade Organization Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản KNXNK : Kim ngạch xuất nhập LTTA : Long Term Trade Agreement Hiệp định thương mại dài hạn METI : Ministry of Economy, Trade and Bộ kinh tế, công nghiệp thương mại Industry MNCs : Multinational Companies vi Các công ty đa quốc gia MUTRAP : Multileteral Assitance Dự án hỗ trợ thương mại đa Trade Project NBSC biên : National Bureau of Statistics of Tổng cục thống kê Trung Quốc China NICs : Newly Industrialised Countries Các nước cơng nghiệp hóa NIEs : Newly Industrialised Economies Các kinh tế cơng nghiệp hóa Hỗ trợ phát triển thức ODA : Official Development Assistance OECD : Organization for Economic Tổ chức hợp tác phát triển Cooperation and Development kinh tế RCEP : Regional Comprehensive Economic Hiệp định đối tác kinh tế toàn Partnership diện R&D : Research and Development Nghiên cứu phát triển SITC : Standard International Classification Trade Danh mục phân loại thương mại quốc tế tiêu chuẩn SMEs : Small and Enterprises SNA : System of National Account CPTPP : Comprehensive and Progressive Hiệp định đối tác toàn diện Trans Pacific Partnership tiến xuyên Thái Bình Dương UN : United Nations VJEPA : Vietnam Japan Partnership Agreement WTO : World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới XK : Xuất XNK : Xuất nhập Medium-sized Doanh nghiệp nhỏ vừa Hệ thống tài khoản Quốc gia Liên hợp quốc Economic Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Phân loại hàng hoá theo BEC Bảng 2.2 Đặc trưng loại hình doanh nghiệp 49 Bảng 2.3 Thương mại hàng hoá trung gian hàng hố cuối khu vực Đơng Á 62 Bảng 3.1 Thương mại hàng hóa Nhật Bản Trung Quốc (từ số liệu 69 40-41 Nhật Bản) Bảng 3.2 Thương mại hàng hóa Trung Quốc Nhật Bản (từ số liệu 70 Trung Quốc) Bảng 3.3 Thương mại hàng hoá trung gian Trung Quốc Nhật Bản 83 vào năm 2000, 2012 2017 Bảng 3.4 Bảng 4.1 Bảng cân đối I/O vai trò hàng hoá trung gian quan hệ thương mại Nhật Bản Trung Quốc (tỷ USD) Quan hệ thương mại hàng hoá trung gian Việt Nam Trung 92 117 Quốc (từ năm 2000 2016) Bảng 4.2 Quan hệ thương mại hàng hoá trung gian Việt Nam Nhật Bản (năm 2000 2016) viii 120 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ Trang Hình 2.1 Những nhân tố định lợi quốc gia 31 Hình 2.2 Quá trình phân đoạn sản xuất 35 Hình 2.3 Mô tả đơn giản liên kết thương mại theo chiều dọc giai đoạn sản xuất 48 Hình 2.4 Mơ hình đàn nhạn bay Akamatsu 56 Hình 2.5 đồ miêu tả mảng sản xuất Đông Nam Á 58 Hình 2.6 Mạng sản xuất Đơng Á vai trò hàng hóa trung gian 59 Hình 2.7 Tỷ lệ xuất nhập hàng hoá trung gian Nhật Bản Trung Quốc khu vực Đơng Á (%) 60 Hình 3.1 Xuất hàng hố Nhật Bản phân theo đối tác chủ yếu (% tổng kim ngạch xuất Nhật Bản) 71 Hình 3.2 Xuất hàng hố trung gian Nhật Bản sang Trung Quốc (trăm triệu USD) 78 Hình 3.3 Xuất hàng hoá trung gian Trung Quốc sang Nhật Bản (trăm triệu USD) 80 Hình 3.4 Xuất nhập hàng hóa Trung Quốc với Nhật Bản giai đoạn 1988 2012 (trăm triệu USD) 85 Hình 3.5 Thương mại hàng hoá trung gian Nhật Bản Trung Quốc chuỗi cung ứng Đông Á năm 2002 2012 90 ix MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thương mại hàng hóa trung gian ln chiếm tỷ trọng lớn nhóm nước phát triển đóng vai trò quan trọng liên kết thương mại sản xuất theo chiều dọc Trong nhiều năm qua, Việt Nam ln tìm giải đáp cho câu hỏi: Việt Nam đứng đâu chuỗi giá trị toàn cầu làm để tham gia sâu vào chuỗi giá trị dài hạn, hàm ý gia tăng tỷ trọng xuất hàng hóa trung gian? Trong số bạn hàng thương mại lớn Việt Nam, không nhắc tới Nhật Bản Trung Quốc Năm 2016, kim ngạch thương mại Việt Nam Trung Quốc đạt 72 tỷ USD, xuất đạt 22 tỷ USD nhập đạt 50 tỷ USD; kim ngạch thương mại Việt Nam Nhật Bản đạt 29,8 tỷ USD, xuất đạt 14,7 tỷ USD nhập đạt 15,1 tỷ USD [132] Nằm khu vực Đơng Á, chịu ảnh hưởng nhiều từ “mơ hình đàn nhạn bay” Nhật Bản dẫn đầu, chịu chi phối hoạt động thương mại với Trung Quốc Việt Nam ngày phụ thuộc vào hàng hoá Trung Quốc với mức độ nhập siêu ngày lớn, Việt Nam gặp nhiều thách thức quan hệ thương mại với hai quốc gia lớn châu Á Xét mạng sản xuất Đông Á, Nhật Bản quốc gia đứng vị trí thượng nguồn, có trình độ cơng nghệ đại, hàng hố xuất nhập đòi hỏi chất lượng cao cạnh tranh; Trung Quốc quốc gia nằm khu vực hạ nguồn, có chất lượng hàng hoá xuất nhập thấp Nhật Bản, cao so với nước ASEAN có Việt Nam Trong nhiều năm gần đây, với gia tăng thương mại song phương Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam nước nhập siêu lớn từ nước Trung Quốc đối tác thương mại lớn Việt Nam, Nhật Bản chuyển sang đối tác thương mại lớn thứ hai tốc độ tăng trưởng thương mại song phương Việt Nam Nhật Bản nhiều năm gần thấp tốc độ tăng trưởng thương mại song phương Việt Nam Trung Quốc Nếu xu hướng tiếp tục kéo dài, không loại trừ khả Việt Nam ngày lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc tiếp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TIẾNG VIỆT Lê Hoàng ANH (2006), “Chủ nghĩa khu vực Đông Á quan hệ Nhật Bản ASEAN”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Bắc Á (số 9), tr 12-17 Đỗ Thị ÁNH (2008), Ngoại giao kinh tế Nhật Bản bối cảnh hội nhập Đông Á: chiến lƣợc cạnh tranh điều chỉnh Trung Quốc, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Bắc Á (số 2), tr 17-26 Ngơ Xn BÌNH (2000), “Chính sách đối ngoại Nhật Bản thời kỳ sau chiến tranh lạnh”, Nhà xuất Khoa học Xã hội Ngơ Xn BÌNH (2006), “Liên kết kinh tế Đơng Bắc Á: Liệu có FTA Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc?”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Bắc Á (số 1), tr 3-10 Ngơ Xn BÌNH (2008), “Bàn sức mạnh Trung Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Bắc Á (số 1), tr 83-90 Nguyễn Thanh BÌNH (2005), “Vài nét cạnh tranh ảnh hƣởng Trung Quốc Nhật Bản Đông Nam Á”, Nghiên cứu Nhật Bản (Số 2) tr 69-80, Trung tâm Thông tin Khoa học Cơng nghệ Nguyễn Thanh BÌNH (2007), “Quan hệ Nhật Trung: hồ giải thách thức”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (số 11/2007) Nguyễn Thanh BÌNH (2008), 30 năm hợp tác kinh tế Nhật Bản-Trung Quốc, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Bắc Á (số 9/2008) Hồ CHÂU (2002), “Xu hƣớng phát triển Nhật Bản quan hệ Nhật Trung”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (số 4) 10 Hồ CHÂU (2005), “Chiến lƣợc đối ngoại Nhật thập niên đầu kỷ XXI”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Bắc Á (số 2) 143 11 Nguyễn Duy DŨNG (2006), “Điều chỉnh chiến lƣợc đối ngoại Nhật Bản bối cảnh quốc tế mới”, Nghiên cứu Nhật Bản (Số 10), tr 19-25, Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ 12 Võ Văn DỨT (2016), “Mối quan hệ khoảng cách kinh tế, khoảng cách địa lý xuất công ty Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, Tập 32, Số 1, tr 48-56 13 Đỗ Đức ĐỊNH (2006), “Lợi cạnh tranh: Những yếu tố bản”, Tạp chí Châu Phi Trung Đơng (số 7), tr 24-31 14 Trần Anh ĐỨC (2008), “Một số vấn đề gây trở ngại quan hệ Nhật Trung từ sau chiến tranh Lạnh đến nay”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Bắc Á (số 3/2008) 15 Bùi Trƣờng GIANG (2010), “Hƣớng tới chiến lƣợc FTA Việt Nam: Cơ sở lý luận thực tiễn Đông Á”, Nhà xuất Khoa học xã hội 16 Nguyễn Bình GIANG (chủ biên) (2015), “Nâng cấp ngành với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế: Kinh nghiệm Đông Á”, Nhà xuất Khoa học Xã hội 17 Vũ Văn HÀ (chủ biên) (2007), “Quan hệ Trung Quốc ASEAN Nhật Bản bối cảnh tác động tới Việt Nam”, Nhà xuất Nhà xuất Khoa học Xã hội 18 Nguyễn Thu HẰNG (2010), “Mỹ, Nhật Bản Trung Quốc quan hệ tam giác lên châu Á - Thái Bình Dƣơng”, Học viện Ngoại giao 19 Nguyễn Thị HIỆP (2012), “Các yếu tố tác động đến thƣơng mại nội ngành chế biến Việt Nam”, Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên 20 Trần Thị Bảo HƢƠNG (2014), “Suy thịnh thực lực quốc gia quan hệ song phƣơng Trung Nhật xoay quanh vấn đề TPP”, Tạp chí nghiên cứu Đơng Bắc Á (số 12/2014) 144 21 Trần Tiến KHAI (2013), “Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng nơng nghiệp”, Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright 22 Dỗn Cơng KHÁNH (2014), “Quan hệ kinh tế Việt Nam Trung Quốc: thực tiễn, vấn đề giải pháp”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (số 8) 23 Phùng Thị Vân KIỀU (2012), “Phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam Nhật Bản tƣơng xứng tầm quan hệ đối tác chiến lƣợc”, Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á (số 1) 24 Paul R KRUGMAN Maurice OBSTEFELD (1996), “Kinh tế học quốc tế Lý thuyết sách, tập I (Những vấn đề thƣơng mại quốc tế) dịch”, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 25 Lê Thị Ái LÂM (chủ biên) (2012), “Mạng sản xuất toàn cầu vai trò cơng ty đa quốc gia”, Nhà xuất Khoa học Xã hội 26 Nguyễn Đình LIÊM (2013), “Quan hệ Việt Trung trƣớc trỗi dậy Trung Quốc”, Nhà xuất Từ điển Bách khoa 27 Hồng Thị Bích LOAN (2016), “Chiến lƣợc kinh tế Trung Quốc khu vực Đông Bắc Á ba thập niên đầu kỉ XXI”, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 28 Đinh Thị Thanh LONG (2015), “Chuỗi giá trị toàn cầu Cơ hội thách thức cho phát triển”, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, “số 159) 29 Cù Chí LỢI (chủ biên) (2012), “Mạng sản xuất toàn cầu tham gia ngành công nghiệp Việt Nam”, Nhà xuất Khoa học Xã hội 30 Lê Đăng MINH (2014), “Phát triển công nghiệp phụ trợ để nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, doanh nghiệp kinh tế”, Trường Đại học Văn Hiến 145 31 Trần Quang MINH (2016), “Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lƣợc Việt Nam - Nhật Bản bối cảnh Đông Á”, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 32 Trung NGHĨA (2016), “Thƣơng mại Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc đến mức nào?”, Báo Người đồng hành, ngày 29 tháng 01 năm 2016, http://ndh.vn/thuong-mai-viet-nam-dang-phu-thuoc-vao- trung-quoc-den-muc-nao 20160128030038651p4c145.news 33 Bùi Thị Minh NGUYỆT, Trần Văn HÙNG, Lê Thị Mai HƢƠNG (2016), “Thƣơng mại Việt Nam Trung Quốc: Thực trạng giải pháp”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Lâm nghiệp (số 2), tr 173-180 34 Đặng Thị Tuyết NHUNG Đinh Công KHAI (2011), “Chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam”, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 35 Trần Anh PHƢƠNG (2013), “Thƣơng mại Việt Nam Nhật Bản tiến trình phát triển quan hệ hai nƣớc”, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 36 Ngơ Minh THANH (2007), “Tìm hiểu mạng sản xuất Đơng Bắc Á”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Bắc Á (số 1) 37 Trần Văn THỌ (2007), “Trung Quốc Nhật Bản trật tự Châu Á”, Tạp chí Thời đại (số 12/2007) 38 Đặng Thu THỦY (2014), “Những mâu thuẫn quan hệ Trung Quốc Nhật Bản kể từ sau chiến tranh lạnh đến năm 2012”, Đại học Khoa học Xã hội nhân văn 39 Lƣu Ngọc TRỊNH (chủ biên) (2010), “Cộng đồng kinh tế Đơng Á (EAEC) toan tính nƣớc lớn”, Nhà xuất Lao động 146 40 Dƣơng Minh TUẤN (2007), “Mơ hình đàn nhạn bay - học thuyết chiến lƣợc trọng yếu Nhật Bản hợp tác kinh tế vùng Đông Á”, Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 10 41 Dƣơng Minh TUẤN (2008), “Mơ hình đàn nhạn bay vị trí Nhật Bản mạng lƣới sản xuất vùng Đông Á”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Bắc Á (Số 7), tr 13-21 42 Dƣơng Minh TUẤN (2013), “Quan hệ thƣơng mại hàng hóa Việt Nam Nhật Bản giai đoạn 2001-2010: thực trạng giải pháp tăng cƣờng”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (Số 8), tr 22-30 43 Lê Thanh TÙNG, Lê Huyền TRANG (2014), “Quan hệ thương mại Việt Nam Trung Quốc: Thực trạng giải pháp”, Tạp chí Kinh tế Chính trị giới (số 8) 44 Trần Văn TÙNG (2007), “Đông Á đổi công nghệ để tham gia vào mạng lƣới sản xuất toàn cầu”, Nhà xuất Thế giới 45 Nguyễn Thị Thuý VINH, Trần Hữu CƢỜNG Dƣơng Văn HIỂU (2013), "Một số vấn đề lý luận phân tích chuỗi giá trị thuỷ sản", Tạp chí Khoa học Phát triển, tập 11, số 1, tr 125-132 46 Wolfgang WIEGEL (2011), “Nghiên cứu chiến lƣợc chuỗi giá trị ngành, đặc biệt xuất lực cạnh tranh”, Mutrap III B TIẾNG ANH 47 Akamatsu, K (1961), “A theory of unbalanced growth in the world economy”, Weltwirtschaftliches Archiv, pp 196-217 48 Armstrong, S (2010), “Interaction between trade, conflict and cooperation: the case of Japan and China”, Asia Pacific Economic Paper 49 Armstrong, S (2014), “Economics still trumps politics between Japan and China”, Kokusai Mondai (International Affairs), 634, pp.1-17 147 50 Athukorala, P.C (2014), “Global production sharing and trade patterns in East Asia”, The Oxford Handbook of the Economics of the Pacific Rim, pp.333-361 51 Baldursson, B.M (2017), “Understanding Sino-Japanese Trade Relations: Can History and Realism Explain Trade?”, Doctoral dissertation 52 Caporale, G., M., Sova, A and Sova, R (2015), “Trade flows and trade specialization: The case of China”, Economics and Finance working paper, Brunel University 53 Carpenter, T T H (2005), “Multinationals, intra-firm trade and FDI a simple model”, Graduate Institute of International Studies 54 Chopra, S and Meindl, P (2007), “Supply chain management Strategy, planning & operation” Das summa summarum des management, pp 265-275 55 Dean, J.M., Fung, K.C and Wang, Z (2008), “How vertically specialized is Chinese trade?”, BOFIT Discussion Paper No 31/2008 56 Deardorff, A.V (2001), “Fragmentation across cones”, in “Fragmentation: New production patterns in the world economy”, pp.35-51 57 Deardorff, A.V (2006), “Preface of Terms of Trade: Glossary of International Economics”, World Scientific Publishing 58 Do, Thuy Thi (2014), "Locating Vietnam-Japan’s strategic partnership in the changing East Asian political landscape", JIIA Paper 59 Do, Tien Sam and Ha, Thi Hong Van, “Vietnam China trade, FDI, ODA relations (1998-2008) and the impacts upon Vietnam”, http://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Download/Brc/pdf/01 _vietnamandchina.pdf 148 60 Du, J., Xiao, J and Sheng, Z (2014), “Development Trend of SinoJapanese Economic and Trade Relations”, Business and Management Research, 3(2), p.120 61 Economy, E (2005), “China's rise in Southeast Asia: implications for the United States”, Journal of Contemporary China (14), pp.409-425 62 Ethier, W.J (1982), “National and international returns to scale in the modern theory of international trade”, The American Economic Review, 72(3), pp 389-405 63 Feenstra, R.C and Hanson, G.H (1997), “Foreign direct investment and relative wages: Evidence from Mexico's maquiladoras”, Journal of international economics, 42(3), pp 371-393 64 Forrest, A (2009), “Future patterns in China-Japan power relations: a problematic and puzzling reality”, Journal of Peace, Conflict and Development, 14, pp.1-15 65 Fujita, M and Hamaguchi, N (2016), “Supply chain internationalization in East Asia: Inclusiveness and risks”, Papers in Regional Science, 95(1), pp.81-100 66 Ganeshan, R and Harrison, T.P (1995), “An introduction to supply chain management”, Department of Management Science and Information Systems, Penn State University, pp 2-7 67 Ghemawat, P (2001), “Distance Still Matters: The Hard Reality of Global Expansion”, Harvard Business Review, 79 (2001) 137 68 Grubel, H G and Lloyd, P J (1975), “Intra-industry trade: the theory and measurement of international trade in differentiated products”, Macmillan 69 He, Y (2013), “Forty years in paradox: Post-normalisation SinoJapanese relations”, China Perspectives, 2013(2013/4), pp.7-16 149 70 Helpman, E and Krugman, P.R (1985), “Market structure and foreign trade: Increasing returns, imperfect competition, and the international economy”, MIT press 71 Hideo, O (2004), “The Impact of China’s Rise on Sino-Japanese Economic Relations”, The Rise of China and a Changing East Asian Order; (ed Kokubun Ryosei and Wang Jisi), Japan Center for International Exchange, pp 175-193 72 Hirschman, A.O (1958), “The Strategy of Economic Development”, Yale University Press 73 Hiratsuka, D (2008), “Production fragmentation and networks in East Asia characterized by vertical specialization”, Vertical Specialization and Economic Integration in East Asia, pp 91-116 74 Hook, G.D., Gilson, J., Hughes, C.W and Dobson, H (2011), “Japan's international relations: politics, economics and security”, Vol 44, Routledge 75 Huang, Y., Salike, N and Zhong, F (2017), “Policy effect on structural change: A case of Chinese intermediate goods trade”, China Economic Review, 44, pp.30-47 76 Hummels, D., Ishii, J and Yi, K.M (2001), “The nature and growth of vertical specialization in world trade”, Journal of international Economics, 54(1), pp 75-96 77 Jones, R.W and Kierzkowski, H (2005), “International Fragmentation and the New Economic Geography” The North American Journal of Economics and Finance, 16, pp 1-10 78 Kaplinsky, R and Morris, M (2001), “A Manual for Value Chain Research”, www.ids.ac.uk/ids/global/ (accessed 2017) 79 Katayama, K (2011), “Development of Japan-China relations since 1972”, International Journal of China Studies, 2(3), p 647 150 80 Kimura, F and Ando, M (2005), “The economic analysis of international production/distribution networks in East Asia and Latin America: The implication of regional trade arrangements”, Business and Politics, 7(1), pp.1-36 81 Kleinert, J (2000), “Growing Trade in Intermediate Goods: Outsourcing Global Sourcing or Increasing Importance of MNE Networks”, Kiel Institute of World Economics 82 Kojima, K (2000), “The “flying geese” model of Asian economic development: origin, theoretical extensions, and regional policy implications”, Journal of Asian Economics, 11(4), pp 375-401 83 Krugman, P and Venables, A.J (1995), “Globalization and the Inequality of Nations”, The quarterly journal of economics, 110(4), pp 857-880 84 Kuroiwa, I and Ozeki, H (2010), “Intra-regional trade between China, Japan, and Korea: before and after the financial crisis” Institute of Developing Economies Discussion Paper (237) 85 Lambert, D.M and Cooper, M.C (2000), “Issues in supply chain management Industrial marketing management”, 29(1), pp 65-83 86 Lei, F (2013), “China, Japan, Korea trade in goods and the approach to CJKFTA”, National Academy of economic strategy 87 Lee, J (2014), “Reforms Will Decide Vietnam's Ability to Resist Economic Dominance by China”, Institute of Southeast Asian Studies 88 Le, Hong Hiep (2017), “The strategic significance of Vietnam Japan ties”, ISEAS Yusof Ishak Institute 89 Le, Thuy Ngoc Van (2013), "Vietnam-Japan Trade Relations in the 1st Decade of the 21st Century” 151 90 Leontief, W (1973), “National income, economic structure, and environmental externalities”, NBER, pp 565-576 91 Makishima, M (2011), “Production network and intermediate goods trade: Cases of Japan”, in Intermediate Goods Trade in East Asia: Economic Deepening through FTAs/EPAs, edited by Mitsuhiro Kagami, BRC Research Report, (5) 92 Ma, T., Liu, Y and Ge, Y (2017), “A Comparative Study of Trade Relations and the Spatial-Temporal Evolution of Geo-Economy between China and Vietnam”, Sustainability, 9(6), p.944 93 Miroudot, S., Lanz, R and Ragoussis, A (2009), “Trade in intermediate goods and services”, OECD Trade Policy Papers, No 93, OECD Publishing, Paris 94 Nabers, D (2008), “China, Japan and the quest for leadership in East Asia”, Working Paper (67) 95 Nakagane, K (2013), “China's Economic Development and SinoJapanese Economic Relationships: Beyond the Flying Geese Pattern Theory”, Journal of Contemporary East Asia Studies, 2(1), pp.29-54 96 Ngo, Xuan Binh (2010), “The Adjustment of Japan's ODA to Vietnam in the Context of Globalization and Localization”, 97 Ngo, Xuan Binh (2017), “Main Characteristics of Vietnam–China Trade Relations, 2000–15”, China Report, Vol 53, Issue 3, pp 355 - 366 98 Nguyen, Thi Bich Ngoc (2015), “Vietnam China economic relations and recommendations for ASEAN China”, in Chinese global production networks in ASEAN, Springer 99 Ohlin, B (1952), “Interregional and International Trade”, Vol 39, Harvard University Press, Cambridge 152 100 Pittiglio, R (2014), “An essay on intra-industry trade in intermediate goods”, Modern Economy, 5(05), p 468 101 Porter, M E (2011), “Competitive advantage of nations: creating and sustaining superior performance (Vol 2)”, Simon and Schuster 102 Ramasamy, B and Yeung, M.C (2016), “The determinants of parts and components trade: the role of trust and commitment”, International Journal of Trade and Global Markets (9), pp.249-271 103 Ricardo, D (1891), “Principles of political economy and taxation”, G Bell 104 RIETI-TID (2012), Research Institute of Economy, Trade and Industry, Japan 105 Rueda Maurer, M.C (2015), “Flying Geese and Supply Chain Trade”, Zurich University of Applied Sciences, School of Management and Law 106 Sheng, Z and Ma, J (2011), “An Analysis of Emerging China’s Economy and its Influence on World Economy”, Research in World Economy (2), p.21 107 Shrestha, N (2015), “Global Chains for Value-Added and Intermediate Goods in Asia”, Center for Economic and Social studies in Asia (CESSA) working paper 108 Smith, A (1950), “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, (1776), Methuen 109 Tran, K K (2015), “How will Vietnam’s economic relationship and dependency on china affect its response to China’s increasing threat to its sovereignty?”, Doctoral dissertation, Monterey, California: Naval Postgraduate School 153 110 Uchida, Y (2008), “Vertical specialization in East Asia: some evidence from East Asia using Asian international input-output tables from 1975 to 2000”, Chosakenkyu-Houkokusho, IDE-JETRO 111 Ueki, Y (2011), “Intermediate goods trade in East Asia” in Intermediate Goods Trade in East Asia: Economic Deepening Through FTAs/EPAs, BRC Research Report (5) 112 United Nation (2011), “Revision of the Classification by Broad Economic Categories (BEC)” 113 Urata, S (2014), “Japan's Trade Policy with Asia”, Public Policy Review, 10(1), pp.1-31 114 Van, Ha Thi Hong (2011), “Intermediate goods trade between Vietnam and China”, in intermediate goods trade in East Asia: Economic deepening through FTAs/EPAs, (ed Mitsuhiro Kagami), IDEJETRO 115 Venables, A.J (1996), “Equilibrium locations of vertically linked industries”, International economic review, pp.341-359 116 Vyas, U (2010), “Soft power in Japan-China relations: state, sub-state and non-state relations”, Routledge 117 Washio, K (2006), “Globalization of Japanese Companies in East Asia”, The Chuo-Gakuin University Review of Economics & Commerce, 20(2), pp.95-106 118 W.T.O and JETRO (2011), “Trade patterns and global value chains in East Asia: from trade in goods to trade in tasks”, World Trade Organisation, Geneva, Switzerland, p.132 119 Xingmin, Y (2011), “China’s intermediate goods trade in ASEAN: a profile of four countries”, in intermediate goods trade in East Asia: Economic deepening throuth FTAa/EPAs, (ed Mitsuhiro Kagami), IDE-JETRO 154 120 Xinxuan, C.H.E.N.G (2013), “Development of East Asia Regional Production Network and the Status of Participating of China”, International Business and Management, 7(1), pp.1-10 121 Xue, D.F (2015), “The Comparision of the China and Japan on attracting foreign direct investment”, International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol III, Issue 3, 122 Xuwen, Z (2013), “Northern Economy and Trade: Brief Analysis on Historical Summary and Countermeasures of Sino-Japanese Trade Relations”, Business and Management Research 123 Yang, L (2014), “Production sharing in East Asia: China’s position, trade pattern and technology upgrading”, Working Paper No 7, Berlin 124 Yamada, M (2014), “Input–Output Analysis of the Interdependence between Japan and China through Japanese Overseas Production”, Journal of Economic Structures, 3(1), p.3 125 Yokota, K (2008), “Parts and Components Trade and Production Networks in East Asia-A Panel Gravity Approach” in Vertical Specialization and Economic Integration in East Asia 126 Young-Kyung, S U H (2009), “Fragmentation of International Trade”, SERI Quarterly, 2(1), p 22 C MỘT SỐ TÀI LIỆU KHÁC Tiếng Việt 127 Bộ Công thƣơng (2012), “Đẩy mạnh xuất sang thị trƣờng Nhật Bản”, Nhà xuất Bộ Công thương 128 CIEM (2014), “Thực trạng phục thuộc kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc”, http://www.vnep.org.vn/Upload/1- %20FULL%20Su%20 155 phu%20thuoc%20cua%20KTVN%20vao%20TQ.pdf 129 TTXVN (2012), “Căng thẳng quan hệ thƣơng mại Nhật Trung” 130 Viện Nghiên cứu Trung Quốc (2014), “Đầu tư trực tiếp Trung Quốc Việt Nam sau 20 năm nhìn lại”, http://vnics.org.vn/Default.aspx?ctl=Article&aID=516 131 Vietnambiz (2017), “Mơi trƣờng đầu tƣ hút doanh nghiệp Nhật”, http://vietnambiz.vn/moi-truong-dau-tu-hut-doanh-nghiep-nhat14317.html 132 VnEconomy (2017), “Kim ngạch 72 tỷ USD, Trung Quốc đối tác thƣơng mại lớn Việt Nam”, http://vneconomy.vn/thitruong/kim-ngach-72-ty-usd-trung-quoc-la-doi-tac-thuong-mai-lonnhat-cua-viet-nam-20170120125450465.htm Tiếng Anh 133 Bloomberg L.P, “China’s Foreign-Exchange Reserves Surge, Exceeding $2 Trillion” 134 JETRO, “Japanese trade and investment statistics”, https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ 135 JETRO (2014), “JETRO survey: analysis of Japan China trade in 2013 and outlook for Japan, 2014”, https://www.jetro.go.jp/en/news/releases/2014/20140228009news.html 136 JETRO (2016), “Broad economic zones and growth strategies for Japanese Japan, companies”, https://www.jetro.go.jp/ext_images/en/news /releases/2016/25775525206556e1/overview.pdf 137 METI (2014), “Survey of overseas business activities”, http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/kaigaizi/index.html 156 138 METI (2015), “White paper on international economy and trade 2015”, http://www.meti.go.jp/english/report/data/gWT2015fe.html 139 United Nation, “Commodity trade database”, https://comtrade.un.org/ 140 World Bank (2013), “Population Data”, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CN 157 ... thƣơng mại hàng hoá trung gian Nhật Bản – Trung Quốc 95 CHƢƠNG 4: QUAN HỆ THƢƠNG MẠI HÀNG HOÁ TRUNG GIAN VIỆT NAM – TRUNG QUỐC, VIỆT NAM – NHẬT BẢN: MỘT SỐ BÀI HỌC VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH... 62 Bảng 3.1 Thương mại hàng hóa Nhật Bản – Trung Quốc (từ số liệu 69 40-41 Nhật Bản) Bảng 3.2 Thương mại hàng hóa Trung Quốc – Nhật Bản (từ số liệu 70 Trung Quốc) Bảng 3.3 Thương mại hàng hoá trung. .. hóa trung gian Nhật Bản – Trung Quốc, cơng trình nghiên cứu nước tập trung vào quan hệ thương mại song phương Nhật Bản – Việt Nam Trung Quốc – Việt Nam Liên quan đến quan hệ thương mại Nhật Bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ thương mại hàng hóa trung gian giữa nhật bản – trung quốc trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI và một số kiến nghị chính sách cho việt nam , Quan hệ thương mại hàng hóa trung gian giữa nhật bản – trung quốc trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI và một số kiến nghị chính sách cho việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay