TIỂU LUẬN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐỀ TÀI EBAY

45 2 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 16:00

BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH - - TIỂU LUẬN Mơn : THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Đề tài: e Bay( www.eBay.com) GVHD: Nguyễn Lê Kha Họ tên: Đinh Thị Mỹ Sáng MSSV: 13092091 Lớp học: KQ8CT2 - Thứ – T1- T3 TP Hồ Chí Minh, tháng 3, năm 2015 CHƯƠNG I: MƠ HÌNH KINH DOANH VÀ MƠ HÌNH LỢI NHUẬN CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Thế mơ hình kinh doanh mơ hình lợi nhuận thương mại điện tử 1.1 Mơ hình kinh doanh gì? Mơ hình kinh doanh bố trí hoạt động kế hoạch hoá (trong số trƣờng hợp đƣợc nói đến nhƣ q trình kinh doanh) nhằm mục đích thu lợi nhuận thị trƣờng Mơ hình kinh doanh trọng tâm kế hoạch kinh doanh Kế hoạch kinh doanh tài liệu mô tả mơ hình kinh doanh doanh nghiệp Một mơ hình kinh doanh thƣơng mại điện tử nhằm mục đích khai thác tận dụng đặc trƣng riêng có Internet Web Các yếu tố mơ hình kinh doanh Một doanh nghiệp xây dựng mơ hình kinh doanh lĩnh vực nào, không thƣơng mại điện tử, cần tập trung vào tám yếu tố là: mục tiêu giá trị, mơ hình doanh thu, hội thị trƣờng, môi trƣờng cạnh tranh, lợi cạnh tranh, chiến lƣợc thị trƣờng, phát triển tổ chức đội ngũ quản lý (bảng 1) Bảng Các yếu tố mơ hình kinh doanh Các yếu tố Câu hỏi then chốt Mục tiêu giá trị Tại khách hàng nên mua hàng doanh nghiệp? Mô hình doanh thu Doanh nghiệp kiếm tiền nhƣ nào? Cơ hội thị trƣờng Thị trƣờng doanh nghiệp dự định phục vụ gì? Phạm vi nhƣ nào? Môi trƣờng cạnh tranh Đối thủ doanh nghiệp thị trƣờng ai? Lợi cạnh tranh Những lợi riêng có doanh nghiệp thị trƣờng gì? Chiến lƣợc thị trƣờng Kế hoạch xúc tiến sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng nhƣ nào? Sự phát triển tổ chức Các kiểu cấu trúc tổ chức mà doanh nghiệp cần áp dụng để thực kế hoạch kinh doanh mình? Đội ngũ quản lý Những kinh nghiệm kỹ quan trọng đội ngũ lãnh đạo việc điều hành doanh nghiệp? Khi nghiên cứu mơ hình kinh doanh, số nhà kinh tế cho cần tập trung nghiên cứu hai nhân tố quan trọng mục tiêu giá trị mơ hình thu nhập Tuy nhiên, theo ý kiến nhiều nhà nghiên cứu, muốn đánh giá xác mơ hình, kế hoạch kinh doanh để tìm hiểu ngun nhân thành cơng hay thất bại doanh nghiệp cần xem xét toàn nhân tố 1.2 Mơ hình lợi nhuận ( mơ hình doanh thu) gì? Mơ hình doanh thu cách thức để doanh nghiệp có doanh thu, tạo lợi nhuận, mức lợi nhuận lớn vốn đầu tƣ Chức tổ chức kinh doanh tạo lợi nhuận thu đƣợc doanh lợi vốn đầu tƣ lớn hình thức đầu tƣ khác Bản thân khoản lợi nhuận chƣa đủ để khẳng định thành công doanh nghiệp Một doanh nghiệp đƣợc xem kinh doanh thành công cần tạo mức lợi nhuận lớn hình thức đầu tƣ khác Bằng không, doanh nghiệp tồn Thí dụ, doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm, tủ lạnh chẳng hạn, khách hàng toán tiền mặt thẻ tín dụng Thƣơng vụ tạo doanh thu cho doanh nghiệp Nếu khoản doanh thu lớn chi phí hoạt động doanh nghiệp, doanh nghiệp thu đƣợc khoản lợi nhuận Tuy nhiên, để thực hoạt động kinh doanh mình, ngƣời bán tủ lạnh phải đầu tƣ vốn cách vay lấy từ khoản tiền tiết kiệm cá nhân Khoản lợi nhuận mà ngƣời bán hàng thu đƣợc từ hoạt động kinh doanh tƣơng tự nhƣ khoản doanh lợi thu đƣợc vốn đầu tƣ bỏ khoản doanh lợi phải lớn khoản doanh lợi thu đƣợc doanh nghiệp đầu tƣ vào nơi khác nhƣ đầu tƣ vào bất động sản gửi tiền tiết kiệm ngân hàng Thực tế có nhiều mơ hình doanh thu thƣơng mại điện tử đƣợc áp dụng nhƣng chủ yếu tập trung vào (hoặc phối hợp số) số mơ hình sau: mơ hình quảng cáo, mơ hình đăng ký (subscription model), mơ hình phí giao dịch, mơ hình bán hàng mơ hình liên kết b Vai trò việc xác định mơ hình kinh doanh mơ hình lợi nhuận doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử Ngày nay, việc mua sắm trực tuyến trở nên phổ biến với ngƣời tiêu dùng Việt Nam Hiện giao dịch thƣơng mại điện tử chiếm 2,5% GDP Việt Nam, tƣơng ứng với gần tỷ USD dự kiến đạt tới tỷ USD vào năm 2015( theo báo Dân Trí, số ngày 12/12/2014) Với đặc điểm dân số trẻ dễ thích nghi với công nghệ thông tin, thị trƣờng thƣơng mại điện tử Việt Nam đƣợc đánh giá "mảnh đất màu mỡ" nhiều tiềm phát triển tƣơng lai Bất doanh nghiệp kinh doanh hay thực hoạt động thƣơng mại khác, cần thiết phải có hoạt động thƣơng mại điện tử Bạn cần quảng cáo sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ với mức chi phí tiết kiệm muốn đƣa đến nhiều ngƣời lúc? Bạn có nhiều viết, tài liệu, nhiều thơng tin cần thiết cho học tập sống, bạn muốn giúp đỡ ngƣời đồng thời kiếm tiền từ nó? Bạn muốn khách hàng biết nhiều hơn, đầy đủ dễ dàng việc tìm hiểu cơng ty nhƣ sản phẩm bạn? … Bạn muốn tiếp cận khách hàng hơn? Bạn muốn nhiều nữa? Thƣơng mại điện tử giúp bạn, giúp doanh nghiệp bạn Chính mà việc xác định mơ hình kinh doanh mơ hình lợi nhuận giúp cho doanh nghiệp Thƣơng mại điện tử phát triển cách ổn định, bền vững, tạo vị trí chỗ đứng vững thị trƣờng nhƣ tâm trí khách hàng c Phân loại mơ hình kinh doanh mơ hình lợi nhuận kinh doanh Thương mại điện tử MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Các bên tham gia thƣơng mại điện tử bao gồm quyền ( Government – G), thực thể kinh doanh nhƣ nhà máy, công ty, doanh nghiệp hay nhà bán lẻ ( Business – B) ngƣời tiêu dùng ( Customer – C) Quan hệ đối tác hình thành nên mơ hình kinh doanh sau: G2G, G2B, G2C, B2G,B2B, B2C, C2G, C2B, C2C Căn vào tính chất thị trƣờng khách hàng, ngƣời ta tách thƣơng mại điện tử thành ba loại hình chính: B2B, B2C, C2C Chúng ta tìm hiểu kỹ loại hình nội dung dƣới B2B B2B viết tắt thuật ngữ Business To Business – mơ hình kinh doanh thƣơng mại điện tử giao dịch xảy trực tiếp doanh nghiệp với nhau, nhà máy sản xuất công ty phân phối, công ty sản xuất công ty cung ứng nguyên vật liệu, hai công ty thƣơng mại thuộc loại hình B2B Giao dịch cơng ty với thƣờng đƣợc giao tiếp liệu điện tử (EDI), có giao tiếp qua sàn giao dịch điện tử Về toán, mơ hình dạng B2B, việc tốn đƣợc thực sở tốn vào cuối kỳ thực theo phƣơng thức truyền thống mà khơng làm giảm ý nghĩa Có nhiều kiểu mơ hình B2B cho kiểu kinh doanh khác nhau, đặc trƣng có mơ hình sau:  Mơ hình bán hàng trực tiếp cho nhà phân phối (còn gọi hình thức bán hàng trực tiếp cho nhà bán lẻ) Ví dụ, nhà nhập nhập hàng hóa từ nƣớc ngồi nƣớc giao cho đại lý, bán sản phẩm chia hoa hồng hay đại lý ủy quyền,… trƣờng hợp nhà máy sản xuất nƣớc uống phân phối cho sở nhận ủy thác khác bán sản phẩm mình… Mơ hình đƣợc xây dựng hoạt động kinh doanh thực tế nhà bán buôn nhà bán lẻ Nó có đầy đủ chức nhƣ tìm kiếm hàng hóa, đặt hàng, giao hàng, vận tải Mơ hình hữu hiệu với số lƣợng hàng lớn, kỳ giao hàng nhiều lần, có việc đối lƣu hàng hóa hay tốn, tạm ứng nhiều lần  Mơ hình bán hàng thơng qua hệ thống đại lý Nó hỗ trợ cho doanh nghiệpquản lý hệ thống đại lý kiểm sốt hàng hóa thời điểm mong muốn Đồng thời cho phép đại lý hỗ trợ bán hàng Chẳng hạn nhƣ khách hàng đến Nguyễn Kim Hồ Chí Minh mua máy giặt nhƣng muốn giao hàng Nha Trang tất nhiên nhận đƣợc hàng cần Nha Trang có liên kết hỗ trợ lẫn đại lý doanh nghiệp Cuối kỳ, hai đại lý thực việc bù trừ doanh thu cho Các liệu hoạt động kinh doanh toàn hệ thốngđại lý đƣợc cập nhật vào liệu chung để cơng ty vào điều chỉnh kế hoạch giao hàng, bổ sung cho kế hoạch tiếp thị nhƣ hoạch định phƣơng án kinh doanh Thực chất mơ hình doanh nghiệp xây dựng catalogue chung, thành viên tùy theo chức đƣợc chia sẻ catalogue Mơ hình sử dụng cho kiểu mua đứt, bán đoạn nhƣng nhiều lần Hai điều kiện để áp dụng hình thức đại lý chia sẻ thông tin chung theo quy định riêng doanh nghiệp hoạt động lâu dài  Mơ hình mua hàng thông qua tập hợp nhà cung cấp Mô hình có cơng nghệ ngƣợc lại với mơ hình buôn bán qua đại lý Ở đại lý xây dựng catalogue riêng, sau tập trung lại tạo thành catalogue chung Mơ hình đƣợc sử dụng để liên kết nhà cung cấp nhỏ lẻ lại thành nhà cung cấp lớn, từ tạo sức mạnh xâm nhập thị trƣờng Thị trƣờng rộng lớn tạo hội cho doanh nghiệp, đại lý có liên quan, có mặt hàng gần gũi, bổ sung cho nhau, thu hút đƣợc nhiều khách hàng doanh thu, nhƣ uy tín thuận tiện chung cho khách hàng nhà cung cấp Tất nhiên, nhìn thấy nhiều bất cập mơ hình nhƣng nhìn chung, với mơ hình này, lợi ích nhiều  Mơ hình hỗn hợp mở rộng- extended site Mơ hình sử dụng việc cần đáp ứng quản lý khách hàng đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác Với mơ hình này, doanh nghiệp tạo nhiều site theo địa lý, theo loại khách hàng, theo mặt hàng, theo phân khúc thị trƣờng Đặc điểm hình thức nhiều site nhƣng site tạo chọn lựa nhóm catalogue phần đƣợc chọn đƣợc hiển thị Điều có tác dụng lớn Doanh nghiệp tạo nhiều chiến lƣợc để sản phẩm sẵn sàng khách hàng, mặt khác, có nhiều site trình diễn khác nhƣng khách hàng ln thấy nhƣ site riêng biệt, tạo tập trung tin tƣởng khách hàng nhƣ tính chuyên nghiệp hoạt động kinh doanh Mơ hình kinh doanh kiểu mở rộng mơ hình vơ tối ƣu, cho phép doanh nghiệp sử dụng tối đa sở vật chất nhà cung cấp dịch vụ nhƣng đảm bảo đƣợc bí mật kinh doanh Nhƣ vậy, doanh nghiệp tiết kiệm đƣợc nhiều chi phí tăng hiệu Doanh nghiệp kinh doanh tập trung vào việc kinh doanh đòi hỏi sở kỹ thuật thƣơng mại điện tử có đơn vị chuyên đảm nhận thực  Mơ hình bán đấu giá Bán đấu giá nhằm xác định tiềm thị trƣờng sản phẩm xác định mức giá sản phẩm Đơi cơng cụ xúc tiến thƣơng mại cho doanh nghiệp Với doanh nghiệp có hình thức bán đấu giá nhƣ sau:  Open cry – tất ngƣời tham gia biết thông tin  Scaled bid – thông tiN ngƣời tham gia đấu giá có ngƣời quản trị biết đƣợc  Dutch – ngƣời quản trị đặt gía thơng báo đến thành viên để lấy ý kiến họ Thông thƣờng đặt giá cao sau giảm đến có ngƣời chấp nhận mua Chúng ta có tổ chức đấu giá trực tuyến nhƣ: ebay com, paddle8.com, daugiatphcm.com  Mơ hình gọi thầu Việc tổ chức đấu thầu q trình cơng phu, đòi hỏi phải tìm hiểu kỹ có tham gia Nhà nƣớc Khi gọi thầu, nhà gọi thầu công bố gói thầu dành cho doanh nghiệp hạng chủ doanh nghiệp muốn tham gia Các nhà thầu tải hồ sơ mạng để nghiên cứu, thời điểm mở thầu, nhà thầu gửi qua mạng đến chào gửi điều kiện khác theo quy định hồ sơ thầu Mơ hình chiếm tới 92%- 95%( từ 2003- 2005) doanh số Thƣơng mại điện tử toàn cầu ngày trở nên phổ biến Mơ hình giúp hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp Việt Nam việc kinh doanh với doanh nghiệp nƣớc dựa lợi ích mà đem lại Một mơ hình điển hình giới thành cơng hoạt động theo mơ hình B2B Alibaba.com Trung Quốc Nếu xét so với B2C(chúng ta tìm hiểu dƣới đây), khối lƣợng tổng thể giao dịch B2B cao nhiều so với khối lƣợng giao dịch B2C Lý chuỗi cung ứng thơng thƣờng có nhiều giao dịch B2B liên quan đến tiểu thành phần nguyên liệu, có giao dịch B2C, đặc biệt bán thành phẩm đến khách hàng cuối Ví dụ, nhà sản xuất cà phê họ cần phải có ngun vật liệu cần thiết cho việc sản xuất cà phê Họ cần hạt cà phê, sữa tƣơi, sữa bột, đƣờng… với số lƣợng lớn, B2B mơ hình đƣợc sử dụng để họ giao dịch với đối tác B2B đƣợc sử dụng bối cảnh truyền thông phối hợp làm việc Họ sử dụng công cụ tƣơng tự nhƣ kinh doanh để nhân viên kết nối với nhau, truyền thông tin diễn nhân viên, điều đƣợc gọi " B2B " truyền thơng Một số trang web thƣơng mại Việt Nam:      www.ecvn.gov.vn www.vnemart.com www.gophatdat.com www.vietoffer.com www.thuonghieuviet.com Phần lớn ứng dụng B2B lĩnh vực quản lý cung ứng (đặc biệt chu trình đặt hàng mua hàng), quản lý kho hàng (Chu trình quản lý đặt hàng gửi hàng – vận đơn), quản lý phân phối (đặc biệt việc chuyển giao chứng từ gửi hàng) quản lý tốn (ví dụ hệ thống tốn điện tử hay EPS) Tại Việt Nam có số nhà cung cấp B2B lĩnh vực IT “khá tiếng” FPT, CMC, Tinh Vân với hàng loạt dự án cung cấp phần mềm Các địa đấu giá tiếng: DoveBid (www.dovebid.com), WorldCall Exchange www.worldcallexchange.com) U- Bid – It.com Việc bán hàng cho doanh nghiệp (B2B) phải bao gồm yếu tố nhƣ đàm phán giá cả, việc giao nhận hàng xác định quy cách, đặc tính kỹ thuật sản phẩm Bên cạnh đó, cơng ty bán hàng cho doanh nghiệp (B2B) cần phải đảm bảo hệ thống họ giao tiếp đƣợc với mà không cần can thiệp trực tiếp ngƣời dẫn đến nhu cầu phải tích hợp hệ thống doanh nghiệp bán hàng doanh nghiệp mua hàng B2C (Business to Consumer) B2C đƣợc hiểu thƣơng mại doanh nghiệp ngƣời tiêu dùng, liên quan đến việc khách hàng thu thập thơng tin, mua hàng hố hữu hình (nhƣ sách, sản phẩm tiêu dùng ) sản phẩm thông tin hàng hoá nguyên liệu điện tử nội dung số hoá nhƣ phần mềm, sách điện tử thông tin, nhận sản phẩm qua mạng điện tử Đây đƣợc coi mơ hình kinh doanh có tốc độ tăng trƣởng nhanh chóng ngày phổ biến, có sức lan tỏa mạnh đƣợc xã hội ý Các doanh nghiệp lần xâm nhập trƣờng thƣờng lựa chọn hình thức này, đặc biệt với doanh nghiệp vừa nhỏ Hình thái dễ nhận mơ hình Website bán đấu giá trực tuyến, rao vặt mạng B2C đƣợc ứng dụng thành công nhiều doanh nghiệp, thấy đƣợc điểm mấu chốt đem lại thành cơng cho mơ hình Đó là:  Một website thành cơng phải có thu hút trì quan tâm ngƣời tiêu dùng: giao diện đẹp, thuận tiện cho ngƣời tiêu dùng, thông tin phong phú…, dễ dàng để khách hàng tìm hiểu, so sánh giá đặt mua hàng Một khách hàng thấy hài lòng thu hút, họ trở thành thành phần quảng cáo cho doanh nghiệp khách hàng trung thành Đây lợi để doanh nghiệp có chỗ đứng sau  Các đối tƣợng nhƣ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, ngƣời có thời gian mua sắm thƣờng xun online… thị trƣờng tiềm cho doanh nghiệp  B2C phù hợp với doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ Chúng ta biết rằng, ngày nay, ngƣời tiêu dùng trở nên thông minh nhanh nhạy kinh tế thị trƣờng, họ có nhu cầu cao sản phẩm khơng chất lƣợng mà giá phải phù hợp tiết kiệm Các cơng ty TMĐT, thực vai trò trung gian đáp ứng điều này, mang đến thông tin nhanh nhất, hiệu xác đồng thời có địa liên lạc để ngƣời tiêu dùng khơng cần tốn nhiều cơng sức mà có thứ ƣng ý  Đồng thời, nhận thấy rằng, giới cơng nghệ hình thức B2C nơi mang lại phần lớn thu nhập cho doanh nghiệp thông qua bán quảng cáo, bán quyền truy cập, trả tiền theo lần xem… Những điều cần ý bắt tay vào kinh doanh theo mơ hình B2C là: giúp khách hàng thấy đƣợc thứ họ cần, giúp họ toán đƣợc dễ dàng nhất, cung cấp dịch vụ tốt nhất, đổi thông tin cung cấp, đừng bắt khách cúng ta phải đợi họ nhấn nút mua hàng, quảng cáo cho website đến khách hàng tối ƣu hóa cơng cụ trang web Một công ty kinh doanh thành công giới theo mơ hình Amazon.com, eBay.com Alibaba.com với việc kinh doanh bán lẻ, đấu giá quốc tế qua mạng sản phẩm nhƣ sách, đồ chơi, đĩa nhạc, sản phẩm điện tử, phần mềm sản phẩm gia đình Bên cạnh đó, địa nhƣ More.com địa thƣơng mại trực tuyến sản phẩm y tế làm đẹp, sử dụng giỏ mua sắm điện tử cho phép khách hàng xem, mua sắm đặt việc giao hàng Hay Moviefone.com sử dụng mạng Internet để cải tiến dịch vụ khách hàng không trực tuyến Qua trang web, khách hàng truy xuất vé xem phim … sử dụng công nghệ giỏ mua hàng để bán vé, hệ thống sở liệu cao cấp để lƣu trữ liệu khách hàng lƣu kho sở hạ tầng hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động Internet Ngồi có số trang khác nhƣ: www.etoys.com,www.eddiebauer.com www.cdnow.com Những năm gần đây, thói quen ngƣời tiêu dùng Việt Nam mua hàng online có chuyển biến rõ rệt, nắm bắt đƣợc thay đổi hàng loạt website kinh doanh theo mơ hình B2C đời mà đáng ý Lazada.vn, choviettructuyen.com Với nguồn vốn khổng lồ, Lazada đổ vào thị trƣờng Việt Nam nhƣ “cơn sóng” từ việc tuyển ngƣời chi tiền cho quảng cáo Lazada thực tiếp thêm sóng cho thị trƣờng TMDT Việt Nam lần lại bùng dậy Tận dụng tác động Lazada thị trƣờng, đại gia khác nhanh chân tham gia vào thị trƣờng B2C nhƣ choviettructuyen.com, liulo.com, beyeu.com, lamdieu.com, nhanh.com.vn, chon.vn, 123.com.vn, siêu trực tuyến: Shopnow.com www.DealShop.com., BottomDollar.com v.v… Các công ty thƣơng mại điện tử bán trực tiếp đến khách hàng, họ không cạnh tranh với thị trƣờng điện tử mà phải cạnh tranh với doanh nghiệp bn bán offline nhƣ siêu thị Điều đòi hỏi doanh nghiệp cần không ngừng đổi mới, sáng tạo hình thức lẫn tác phong, chuyên nghiệp nhƣ nhanh nhạy thị trƣờng Một doanh nghiệp hồn tồn áp dụng hai mơ hình B2B B2C vào hoạt động kinh doanh Xét góc độ thƣơng mại truyền thống doanh nghiệp vừa tiến hành bán bn bán lẻ thông qua hệ thống phân phối cơng ty Mặt khác có doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh với doanh nghiệp khác (nhƣ đặt hàng từ đối tác để mua nguyên vật liệu ) để sản xuất hàng hố bán lẻ cho khách hàng Chính vậy, doanh nghiệp hồn tồn ứng dụng hai mơ hình B2B B2C vào hoạt động sản xuất, kinh doanh theo cách thức phù hợp với họ C2C( Customer To Customer) 1.4 Trang thƣơng mại điện tử www.ebay.vn: ebay gia nhập Việt Nam vào năm 2007 Hãng đấu giá trực tuyến hàng đầu giới eBay bành trƣớng thêm vùng đất việc mở rộng sang quốc gia khác eBay định mua 20% cổ phiếu Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft) Tại lễ ký kết diễn ngày 15/3/ 2011 Hà Nội, ơng Nguyễn Hòa Bình, Tổng giám đốc PeaceSoft, tin tƣởng nguồn vốn đầu tƣ từ eBay giúp công ty phát triển mạnh mẽ thƣơng mại điện tử (TMĐT) nƣớc mà mở rộng thị trƣờng quốc tế với vai trò cầu nối thƣơng mại thơng qua mạng lƣới tồn cầu eBay ( Theo vneconomy.vn) Mối quan hệ giúp eBay tham gia sâu rộng vào thị trƣờng TMĐT bùng nổ Việt Nam, đồng thời mang lại hội cho cá nhân, doanh nghiệp mua bán hàng nƣớc tiếp cận thị trƣờng 94 triệu ngƣời dùng toàn cầu eBay (Trang eBay Vn) www.ebay.com Mơ hình kinh doanh mơ hình lợi nhuận trước công ty Các yếu tố mơ hình kinh doanh eBay * Giá trị khách hàng: Tài sản quan trọng eBay khả liên kết ngƣời bán ngƣời mua website, eBay thu khoản phí nhỏ cho việc niêm yết hàng hố bán hàng eBay nỗ lực để tạo cho khách hàng thoả mãn cao nhất, danh tiếng công ty giúp trì vị trí dẫn đầu số trang web đấu giá trực tuyến giới vốn theo bƣớc eBayeBay có câu nói sau: “Chìa khố dẫn đến thành công eBay tin tƣởng Sự tin tƣởng ngƣời mua ngƣời bán, ngƣời tạo cộng đồng eBay Và tin tƣởng ngƣời sử dụng với eBay” Công ty eBay dựa cộng đồng để kiểm sốt trật tự trang web Cộng đồng eBay tự kiểm sốt trật tự, ngƣời sử dụng thƣờng hình thành nên “mạng theo dõi” (neiboughhood watch) giúp kiểm soát hành động sử dụng sai mục đích vi phạm quy định trang web eBay cung cấp cho khách hàng lƣợng đa dạng loại công cụ hƣớng dẫn mua/bán hàng trang web, dịch vụ tạo điều kiện cho khách hàng mua bán nhanh chóng, an toàn tiện lợi Trong số dịch vụ có dịch vụ tốn PayPal, hƣớng dẫn để kinh doanh an tồn, Chƣơng trình Phát triển (Developers Program) cho thành viên cộng đồng eBay ngƣời muốn phát triển giải pháp công nghệ riêng * Quy mơ: Trung bình ngày có tới hàng triệu hàng đƣợc niêm yết eBay Khách hàng đến với eBay để mua bán mặt hàng nhiều chủng loại khác từ đồ rẻ tiền, lặt vặt nhƣ búp bê, đồ chơi, đĩa nhạc, ảnh dán tƣờng nhỏ hàng giá trị lớn nhƣ xe qua sử dụng, quần áo, sách báo, đồ điện tử Sản phẩm để đấu giá eBay đa dạng tới mức, danh sách niêm yết hàng trang web dài, khách hàng nhấn chuột vào hạng mục danh sách đến vơ số hàng tƣơng tự danh mục Phần lớn tăng trƣởng eBay dựa hạng mục hàng liên tục xuất Khi eBay nhận xu hƣớng loại ô tơ, phụ tùng tơ bán đƣợc eBay giới thiệu mục eBay Motors Ngày nay, eBay Motors hãng kinh doanh xe lớn California với doanh số bán tỷ đô la mặt hàng xe phụ tùng Khách mua hàng eBay khơng mua hàng theo hình thức đấu giá, nghĩa trả giá đến ngƣời bán chấp nhận bán, mà mua hàng theo hình thức giá cố định thơng qua chức gọi Buy It Now Buy It Now cải tiến eBay, có 45% danh sách yết hàng có sử dụng chức này, thu hút thêm đƣợc nhiều khách mua hàng giúp cho đấu giá kết thúc nhanh chóng so với trƣớc Giám đốc điều hành eBay, Whitman cho biết việc mua hàng theo mức giá cố định tiếp tục trở thành phận quan trọng mơ hình kinh doanh eBay (chiếm 19% doanh số bán hàng quí IV, 2001)( theo http://www.tritri.org/ ebay-da-tang-truong-nho-doimoi-san-pham-nhu-the-nao) * Giá - Thiet ke web: Đối tƣợng khách hàng eBay ngƣời bán ngƣời mua Ngƣời mua đến với eBay hoàn toàn miễn phí, họ mua thứ đƣợc hƣởng thuận lợi với tiện ích đại trang web Ngƣời bán, thực việc kinh doanh, bán thứ đồ lặt vặt, thu đƣợc tiền cho mình, nên eBay xác định giá dịch vụ mà cung ứng nhằm vào đối tƣợng khách hàng Giá dịch vụ eBay linh động theo mặt hàng cụ thể, mức giá đƣợc trình bày phần doanh thu Còn hình thức giá mặt hàng kinh doanh eBay nhƣ trình bày trên, theo hình thức đấu giá, theo hình thức giá cố định Ban đầu, giá mặt hàng eBay theo hình thức đấu giá Khi eBay tiến hành mở rộng quy mơ kinh doanh hạng mục mặt hàng bán theo giá cố định xuất Đó thay đổi mang tính tất yếu doanh nghiệp cần phải đổi phƣơng thức kinh doanh để phù hợp với nhu cầu thực tế * Nguồn doanh thu: Khi hàng hoá đƣợc niêm yết eBay ngƣời bán phải trả khoản phí khơng hồn lại – phí thâm nhập Insertion Fee – có mức vào khoảng 30 cents đến 3,30 la, tùy thuộc vào giá mở đấu giá ngƣời bán cho mặt hàng Một khoản phí để tăng lựa chọn yết hàng (additional listing options) nhằm làm sản phẩm đƣợc để mắt tới nhiều nhƣ đánh dấu bơi đậm danh sách Một khoản phí giá trị sau (Final Value) (giá bán cuối cùng) vào cuối đấu giá Khoản phí thƣờng mức từ 1,25% đến 5,25% giá bán cuối hàng hố ( nguồn: http://expressmagazine.net/posts/view/2043/4-yeu-quan-trong-trong-mohinh-kinh-doanh-ebay) 2.1 Thời kỳ trƣớc Mơ hình kinh doanh: C2C Mơ hình kinh doanh eBay mơ hình C2C nơi phần lớn cá nhân phần doanh nghiệp nhỏ đăng ký để trả khoản phí định bắt buộc để hoạt động kinh doanh mạng eBay eBay sử dụng mạng lƣới toàn cầu world wide web, ngƣời mua ngƣời bán đƣợc đƣa lại gần nơi mà ngƣời bán đƣợc phép niêm yết danh mục hàng hóa cần bán, ngƣời mua trả giá cho mặt hàng quan tâm tất ngƣời sử dụng eBay xem xét mặt hàng đƣợc niêm yết cách hoàn toàn tự động Các mặt hàng đƣợc xếp theo hạng mục (topic), nơi mà loại hình đấu giá có hạng mục riêng eBay có mạng lƣới kinh doanh có xếp tồn cầu truyền thống, nơi mà hoạt động kinh doanh đƣợc diễn cách truyền thống dƣới hình thức nhƣ chợ trời nhiều hình thức khác, với giao diện web riêng Điều tạo dễ dàng cho ngƣời mua khai thác giúp ngƣời bán nhanh chóng niêm yết hàng hoá lên để bán vòng vài phút đăng kí Một đấu giá điện tử bao gồm niêm yết giá bán mặt hàng với ngày đóng cửa đấu giá Ngƣời bán cung cấp mô tả hàng hố thƣờng có kèm với hình ảnh minh hoạ Ngƣời bán nêu cụ thể giá tối thiểu để bắt đầu đấu giá, bid increment (giá cứng) giá reverse (giá lùi), mức giá không để lộ cho ngƣời tham gia đấu giá biết, ngƣời dự đấu giá đƣợc thông báo giá reverse đƣợc “gặp” (met) chƣa Một trả giá bao gồm giá ban đầu giá tối đa, giá đƣợc eBay dùng để tăng mức giá Thƣờng có nhiều trả giá trƣớc đấu giá kết thúc Giao dịch ngƣời bán ngƣời trả giá cao đƣợc diễn mà khơng có tham gia eBay Ngƣời bán ngƣời mua đƣợc định dạng tên tài khoản họ địa email, mức độ tin cậy họ có đƣợc đối tác họ trƣớc cập nhật lại (feedback) Sự cập nhật thơng tin đƣợc tóm tắt ngƣời bán lẫn ngƣời mua xem đƣợc Mơ hình lợi nhuận: eBay cầu nối kết nối cá nhân khách hàng lại với nhau, nơi diễn trao đổi, mua bán trực tuyến eBay có lợi so với đối thủ khác, khơng cần có kho hàng, nơi chứa hàng vốn để mua hàng,… trung gian đứng ngƣời có nhu cầu đáp ứng nhu cầu Nguồn doanh thu mà eBay kiếm đƣợc có từ việc cho phép quảng cáo rao vặt xuất trang với tần suất mật độ khác nhau, thu nguồn lợi từ Mặt khác, hình thức kinh doanh ngun sơ eBay đấu giá trực tuyến, thu phí dịch vụ từ hoạt động đăng tải, niêm yết hàng hóa khách hàng mang lại nguồn doanh thu khổng lồ cho eBay với số đáng ao ƣớc IPO năm 1998 eBay mắt “bong bóng dot-com” bị ảnh hƣởng nhiều đối thủ công nghệ Internet IPO tiếng khác Mức giá mục tiêu ban đầu eBay 18 USD nhƣờng chỗ cho gia tăng ổn định, đạt mức cao 58 USD cổ phiếu năm 2004 trƣớc vào suy giảm ổn định Tăng trƣởng doanh thu eBay ban đầu 30% nhiều qua năm, làm cho eBay trở thành ngƣời chiến thắng đột phá đua dot-com Tóm lại, eBay khơng có kho hàng khơng giao hàng cho khách, mà thay vào hãng kiếm lợi từ giao dịch ngƣời sử dụng Doanh thu eBay chủ yếu xuất phát từ loại phí, lệ phí hoa hồng từ quảng cáo trực tiếp trang web 2.1 Thời kỳ bây giờ: khoảng từ năm 2005 trở Mơ hình kinh doanh: C2C,B2C,B2B Hoạt động kinh doanh diễn eBay đấu giá trực tuyến C2C, có thêm mơ hình B2B, mà eBay cho dịch vụ mới, cho phép doanh nghiệp, công ty đăng sản phẩm, hàng hóa lên trang web, lập cửa hàng cá nhân, bán với giá cố định eBay có mạng lƣới kinh doanh có xếp toàn cầu truyền thống, nơi mà hoạt động kinh doanh diễn cách truyền thống dƣới hình thức nhƣ chợ trời nhiều hình thức khác, với giao diện web riêng Điều tạo dễ dàng cho ngƣời mua khai thác giúp ngƣời bán nhanh chóng niêm yết hàng hóa lên để bán vài phút đăng ký Ngoài ra, eBay cho phép doanh nghiệp tham gia đấu giá sản phẩm cho mơ hình B2B B2C Cụ thể, Vào tháng năm 2013, nghiên cứu từ cục nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ tiết lộ : chƣa có đến 15% loại hàng hóa niêm yết eBay để đấu giá, thay vào hầu hết hàng hóa để ngƣời dùng thêm vào giỏ hàng , hoạt động giống nhƣ Amazone trang thƣơng mại trực tuyến khác Ebay cung cấp nhiều dịch vụ để phục vụ tốt cho giao dịch eBay nhƣ: Dịch vụ eBay Motors để khuyến khích việc trao đổi hàng hóa cồng kềnh có phí vận chuyển lớn tính “Buy it Now”, cho phép ngƣời bán đƣa mức giá sẵn sàng bán để ngƣời mua tham khảo dễ Đồng thời, ngƣời mua có thêm lựa chọn mua mặt hàng mà đợi phiên đấu giá kết thúc Buy-it-now” gây nhiều tranh cãi cộng đồng eBay trụ sở eBay Nhƣng eBay chấp nhận rủi ro… theo thời gian, “Buy-it-now” bổ sung tốt cho hình thức đấu giá, kéo thêm nhiều ngƣời sử dụng sản phẩm mới, nhƣ trở thành đầu tàu quan trọng tăng trƣởng nhiều năm sau Bây giờ, giá trị giao dịch từ mảng “buy-it-now” đạt 40 tỷ $, chiếm 62% tổng lƣợng giao dịch eBay.( 2013) eBay mua lại Half.com vốn cung cấp dịch vụ bán trực tiếp mặt hàng nhƣ sách, CD, video game mà không cần phải đấu giá Trên Half.com, ngƣời bán khơng phải trả phí cho việc niêm yết mặt hàng, eBay thu phí giao dịch thành công dịch vụ eBay Stores, cho phép ngƣời bán thiết lập gian hàng trực tuyến cung cấp sản phẩm có giá cố định Ngƣời bán phải trả phí đăng ký (từ 15,95USD – 499,95USD/tháng), phí quảng cáo, phí giao dịch cuối eBay đồng ý mua lại Shopping.com (trang so sánh mua bán trực tuyến) eBay mua lại hãng cung cấp dịch vụ thoại qua mạng Internet (VoIP) Skye Technologies Skype cung cấp dịch vụ VoIP miễn phí giá thấp cho ngƣời dùng Mơ hình lợi nhuận: Mặc dù nhận thấy có thay đổi mơ hình kinh doanh eBay, nhƣng thực chất, dạng mở rộng phạm vi kinh doanh, nguồn thu chủ yếu eBay từ khoản phí giao dịch, dịch vụ, phí dịch vụ tài từ hệ thống Paypal, quảng cáo, phụ phí add picture, gallery picture Với việc áp dụng mô hình, chiến lƣợc kinh doanh, mơ hình lợi nhuận hợp lý khéo léo, eBay đạt đƣợc nhiều thành công bật: eBay vƣợt qua Amazon trở thành trang web thƣơng mại điện tử đƣợc nhiều ngƣời ghé thăm năm 2001 eBay đứng đầu giới lĩnh vực đấu giá qua mạng với lọi nhuận đạt 778 triệu $ khối lƣợng giao dịch đạt 34 tỉ $ năm 2010 eBay lọt vào top 10 thƣơng hiệu bán lẻ giá trị giới năm 2012.( thứ 9, đạt mức 10.9 tỉ $) Các chiến lược marketing công ty Sản phẩm: Sản phẩm rao bán eBay vô phong phú đa dạng biết rằng, eBay khơng có kho chứa hàng không giao hàng cho khách, sản phẩm eBay bắt nguồn từ khách hàng họ Ngƣời dùng đến với eBay nhƣ đến với khu chợ lớn, nơi để trƣng bày hàng hóa, để bán, để trả giá, đấu giá mua Bất thứ gì, miễn khơng thuộc danh sách cấm eBay Có tỷ mặt hàng dƣới 30 loại danh sách eBay, mà gần mở rộng cho bất động sản, du lịch, động cơ, thị trƣờng tìm kiếm việc làm, …Tuy nhiên, có thực tế đáng lƣu ý diện ngày tăng eBay thị trƣờng quốc tế khiến cho hãng gặp khó khăn với luật pháp nƣớc sở eBay chƣa có quy định liên quan tới việc hạn chế bày bán sản phẩm nằm danh mục cấm Mặc dù cấm niêm yết số mặt hàng trang nhƣng eBay không tránh khỏi liên quan pháp lý ngƣời dùng họ không tuân thủ điều Cho đời nhiều sản phẩm ứng dụng phục vụ khách hàng  Dịch vụ eBay Motors để khuyến khích việc trao đổi hàng hóa cồng kềnh có phí vận chuyển lớn  tính “Buy it Now”  eBay mua lại Half.com: cung cấp dịch vụ bán trực tiếp mặt hàng nhƣ sách, CD, video game mà không cần phải đấu giá  dịch vụ eBay Stores, cho phép ngƣời bán thiết lập gian hàng trực tuyến cung cấp sản phẩm có giá cố định  eBay đồng ý mua lại Shopping.com (trang so sánh mua bán trực tuyến)  eBay mua lại hãng cung cấp dịch vụ thoại qua mạng Internet (VoIP) Skye Technologies Giá Đối với hàng hóa đƣợc rao bán, đấu giá: eBay, ngƣời dùng mua sản phẩm với mức giá bất ngờ, rẻ Hàng hóa đƣợc tự đấu giá theo hình thức đấu giá thông thƣờng: theo kiều Hà Lan kiểu Anh ( kiểu thông dụng đƣợc sử dụng) Đối với hàng hóa bán với giá cố định, giá hợp lý có cạnh tranh thị trƣờng gay gắt Ngƣời mua tự lựa chọn mua sắm tùy thời gian Đối với chi phí dùng cho giao dịch kiếm doanh thu, eBay tạo mức giá hợp lý, cạnh tranh với đối thủ khác nhƣ Amazon, Yahoo!, … Phân phối Dịch vụ đấu giá trực tuyến có phƣơng thức kinh doanh lý tƣởng Web, eBay thông dụng nhờ chế đấu giá tự động cho phép ngƣời mua bán giao dịch mặt hàng cao cấp, quảng cáo trực tiếp trang, từ nhà cung cấp dịch vụ đầu cuối tham gia vào trình trợ giúp giao dịch Hiện nay, eBay có mặt 40 quốc gia giới, thực kinh doanh qua trang web thống web mua lại công ty… Quan hệ khách hàng: eBay nỗ lực nhiều để kết nối với cộng đồng ngƣời dùng cách đƣa nhiều dịch vụ có nhiều chiến lƣợc marketing đƣa eBay đến ngƣời tiêu dùng cạnh tranh với đối thủ Thúc đẩy, phát triển Hình thức kinh doanh trực tuyến tạo khác biệt lớn cho eBay Mục đích eBay phục vụ quảng cáo rao vặt, kinh doanh mạng, mở phiên đấu giá thức, nhƣng với cách thức đơn giản, hiệu phổ thông Sàn giao dịch trực tuyến làm cho dịch vụ eBay trở nên khác biệt với dịch vụ đối thủ cạnh tranh truyền thống Sáu tháng sau eBay đời, Omidyar viết thƣ cho "cộng đồng" để giải thích eBay phát triển hồn tồn dựa lòng tin: "Trên đời không thiếu kẻ lừa đảo Tuy nhiên đây, kẻ giấu mặt Chúng ta quét bọn chúng Điều phụ thuộc vào tham gia tích cực bạn Hãy cho biết phản ứng bạn diễn đàn (của eBay) Hãy khen ngợi bạn thấy cần khen than phiền vào lúc thích hợp Bằng cách tạo thị trƣờng mở khuyến khích việc mua bán lƣơng thiện, hy vọng tạo môi trƣờng thuận lợi cho ngƣời xa lạ mua bán với mạng" Phƣơng châm hoạt động eBay mang lại hiệu lớn, ngƣời mua ngƣời bán dễ dàng liên lạc với mà tự trao đổi ý kiến cơng khai đánh giá lẫn sau lần giao dịch Qua động thái tích cực việc truyền miệng, phát triển eBay ngày lớn mạnh Với việc đẩy mạnh marketing thông qua chiến dịch quảng cáo quốc gia việc liên kết với America Online WebTV, eBay trở thành tên quen thuộc đến gia đình đƣợc nhớ đến nhƣ cộng đồng mua bán đấu giá trực tuyến lớn Ngoài mặt triển khai chiến lƣợc marketing mình, eBay trọng đến đổi sản phẩm Một nơi quan tâm cách mà ngƣời dùng mua sắm, tìm hiểu nhu cầu họ Ebay.com thời điểm cho phép mua bán thông qua đấu giá trực tuyến Cộng đồng eBay cho “điều kì diệu” riêng eBay, rõ ràng giúp cho cơng ty có khởi đầu hồn hảo Nhƣng đấu giá đe dọa tới nhiều khách hàng tiềm năng, đa phần nam giới( theo nhiều nghiên cứu từ eBay), ngƣời bày tỏ mong muốn có đƣợc dễ dàng đơn giản mức giá cố định Vì vậy, đổi eBay bắt đầu bán hàng với giá cố định ebay.com, “buy-it-now” đời Với thành công bƣớc đầu, eBay thực thêm nhiều sản phẩm khác Sau giới thiệu tính cửa hàng, lƣợng sản phẩm đƣợc chào bán tảng eBay tăng đáng kể eBay cho ngƣời bán số lựa chọn để làm bật gian hàng mình.Trải nghiệm giao dịch toán ebay.com đƣợc cải thiện đáng kể, bao gồm việc tích hợp mƣợt mà với PayPal Từng đổi nói đóng góp vào tăng trƣởng eBay, giúp cho “lực hấp dẫn” khơng có hội hút eBay xuống Tăng trƣởng doanh thu eBay Để thu hút thêm khách hàng, hãng đấu giá trực tuyến eBay hôm 24/4 /2006 mắt “eBay Express”, cửa hàng trực tuyến giúp khách mua loại hàng mới, mà tham gia đấu giá Cửa hàng trực tuyến eBay đƣợc dùng để bán mặt hàng mà nhà buôn thƣờng rao bán mức giá cố định eBay Nhƣng không giống nhƣ quy trình thơng thƣờng eBay, eBay Express ngƣời mua đƣa tất mặt hàng mua từ nhiều ngƣời bán vào giỏ hàng nhất, tƣơng tự nhƣ hệ thống toán nhiều website buôn bán trực tuyến khác Những ngƣời mua hàng eBay Express khơng phải chờ đợi đến lúc kết thúc q trình đấu giá, có phải tới vài ngày Họ toán tiền mua hàng qua PayPal, dịch vụ trả tiền trực tuyến eBay, thẻ tín dụng Vấn đề tốn bảo mật cơng ty( có) 4.1 Vấn đề tốn eBay có hệ thống tốn trực tuyến vơ đại thuận tiện, nay, công dân nào, cần đăng ký tài khoản dễ dàng thực trao đổi eBay Đó hệ thống Paypal PayPal: Thành lập vào năm 1998, Paypal công ty eBay.com Paypal cho phép cá nhân hay doanh nghiệp có địa email gửi nhận tiền mạng cách an toàn, dễ dàng nhanh gọn Dịch vụ PayPal xây dựng tảng tài tài khoản ngân hàng thẻ tín dụng, sử dụng hệ thống chống gian lận tiên tiến giới để tạo dịch vụ toán đảm bảo, an toàn tiện lợi PayPal phổ biến 45 quốc gia thực toán với loại tiền tệ khác Mỗi quí, PayPal tiến hành hàng tỷ la tốn trực tuyến cho việc mua bán loại hàng hoá quy mô khác PayPal nhận đƣợc gần 20 giải thƣởng công nghệ xuất sắc ngành công nghiệp Internet cộng đồng doanh nghiệp lễ trao Giải thƣởng Webby cho trang web tài tốt 2003 Giải thƣởng Tiếng nói ngƣời sử dụng cho trang web tài tốt 2003 Đặt trụ sở San Jose, California, PayPal trở thành phận tập đoàn eBay Inc vào tháng 10 năm 2002 Ebay mua PayPal với giá 1,5 tỷ USD Với 94.000.000 hoạt động đăng ký tài khoản toàn giới, PayPal làm cho cá thể cho cá nhân doanh nghiệp trả đƣợc nhận toán trực tuyến qua địa điểm khác nhau, loại tiền tệ ngôn ngữ Để thực khoản tốn eBay, vốn hoạt động PayPal, hai trang liên kết với số liệu trao đổi Nút nhấn Pay Now trang đấu giá hàng hóa dẫn ngƣời mua đến mẫu kê khai chứa thông tin ngƣời bán hàng hóa Chỉ giai đoạn cuối cùng, cần phải toán, ngƣời mua đƣợc Thƣơng Mại Điện Tử eBay.com chuyển sang trang PayPal, nơi Ebay gửi kèm theo thông tin chứng nhận ngƣời bán, mã hàng miêu tả khác Hiện PayPal xử lý số tiền toán lên đến 360 USD/giây Hơm nay, PayPal có sẵn 190 thị trƣờng, 24 tệ, đƣợc chấp nhận hàng triệu thƣơng nhân trực tuyến giới Sản phẩm Paypal đặc biệt lí tƣởng cho doanh nghiệp nhỏ, nhà buôn mạng, cá nhân, ngƣời có liên quan sử dụng phƣơng tiện giao dịch truyền thống Đây lợi cạnh tranh phát triển eBay so với đối thủ khác Ngƣời bán hàng eBay chấp nhận PayPal, loại tiền, tiền mặt Tuy nhiên, nhận thấy có vấn đề khó khăn xuất hiện, ngƣời dùng phải có trách nhiệm cho việc quản lý số tiền, có nghĩa đầu tƣ nhiều thời gian nhân lực lần giao dịch Việc đăng ký tài khoản eBay hoàn toàn miễn phí đƣợc chia theo loại tài khoản: cá nhân (invidual) doanh nghiệp (business).Nhƣng, cho loại tài khoản, chủ sở hữu phải nhập thơng số thẻ tín dụng để eBay xác nhận thơng tin Thẻ tín dụng đăng ký phải thẻ tín dụng có khả tốn quốc tế nhƣ: Visa, Mastercard,… Dịch vụ đấu giá trực tuyến cơng cụ cho ngƣời bán rút ngắn công đoạn giao dịch giảm thời gian cho thủ tục hành Dịch vụ + Đính nhãn mác Paypal lên sản phẩm đấu giá cách tự động + Liên tục thơng báo ngƣời trúng thầu Mặt khác, sử dụng cơng cụ khác để tốn, là: MoneyBookers: MoneyBookers dịch vụ tốn trực tuyến thông qua địa email, ngày phát triển rộng rãi giới bao gồm Việt Nam Moneybookers thu tiền ngƣời bán (seller) họ lựa chọn MB phƣơng thức toán Phí 2.9% + 29 cents cho tốn ngƣời có tổng mức tốn hàng tháng nhỏ 3000 USD Ngồi có PayMate ProPal 4.2 Vấn đề bảo mật công ty eBay trang web, giới khổng lồ, lực sĩ đứng sừng sững trung tâm thƣơng mại điện tử ngày phát triển không ngừng, nhƣng điều chắn cho việc ln an tồn ln ln đƣợc bảo tuyệt đối khỏi rắc rối, đặc biệt nạn tin tặc Thời gian qua, cụ thể váo tháng năm 2014, eBay thức thơng báo bị tin tặc cơng, 145 triệu tài khoản hệ thống bị đánh cắp eBay yêu cầu ngƣời dùng thay đổi mật trấn an chƣa có chứng cho thấy tin tặc đánh cắp thơng tin tài hay cá nhân ngƣời dùng PayPal thông tin đƣợc mã hóa lƣu trữ độc lập sở liệu khác Nhƣng điều đáng lƣu ý có dấu hiệu cho thấy hệ thống bảo mật bị xâm phạm từ tháng hai, đến tháng eBay thức thơng báo? Một tập đồn thƣơng mại điện tử lớn nhƣ eBay bị nhƣ ? Vấn đề anh ninh mạng có thật an tồn ngƣời sử dụng? Các tập đoàn lớn, vấn đề bảo mật thơng tin, liệu quan trọng eBay đƣa phƣơng châm mình, phát triển dựa tin tƣởng lẫn Trƣớc kia, eBay thay đổi, hành động có cá nhân, ngƣời dùng thơng báo cố hay điều bất thƣờng Ở eBay có câu nói sau: “Chìa khố dẫn đến thành cơng eBay tin tƣởng Sự tin tƣởng ngƣời mua ngƣời bán, ngƣời tạo cộng đồng eBay Và tin tƣởng ngƣời sử dụng với eBay” ( lời tuyên ngôn nhà sáng lập eBay sau tháng thành lập công ty) eBay dựa cộng đồng để kiểm sốt trật tự trang web Cộng đồng eBay tự kiểm sốt trật tự, ngƣời sử dụng thƣờng hình thành nên “mạng theo dõi” (neiboughhood watch) giúp kiểm soát hành động sử dụng sai mục đích vi phạm quy định trang web Nhƣng với phát triển công nghệ thông tin kinh tế thị trƣờng nhƣ nay, thật khơng phải giải pháp tốt Các quan chức điều hành eBay Inc cố gắng cải tổ hình ảnh mạng đấu giá trực tuyến đƣa bảo mật trở thành ƣu tiên hàng đầu năm 2007 Kết xuất phát từ điều tra cho thấy kẻ lừa đảo mạng làm sứt mẻ danh tiếng hãng, đến năm 2014, chứng thật với hậu họa gây làm eBay ảnh hƣởng nhiều, giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng Công ty bán đấu giá trực tuyến có trụ sở San Jose bắt đầu chƣơng trình bảo vệ danh tính khách hàng cách giấu tên đăng nhập danh sách có giá trị bán hàng lớn Phƣơng thức khiến giới lừa đảo trực tuyến khó khăn việc liên hệ với ngƣời tham gia đấu giá thua khiêu khích họ tham gia vào ""cơ hội thứ 2"", nơi khách hàng bị bẫy trả tiền mặt cho tài khoản kẻ lừa đảo Ông William C Cobb, chủ tịch eBay khu vực Bắc Mỹ cho biết chuyên gia kỹ thuật muốn giảm mục đấu giá dễ bị giả mạo trừng phạt thẳng tay mƣu đồ lừa đảo ngƣời bán ngƣời mua nƣớc khác Chẳng có phải giấu diếm, tình trạng lừa đảo nhằm vào site nhƣ eBay PayPal tăng lên nhiều, ngày tinh vi, cần phải hành động bảo vệ lợi ích khách hàng thân eBay eBay nỗ lực việc bảo đảm an toàn riêng tƣ ngƣời sử dụng Chính sách bảo vệ riêng tƣ khách hàng eBay TRUSTe, eBay thành viên sáng lập Hiệp hội Bảo mật Trực tuyến (Online Privacy Association) Những mặt hàng giao dịch eBay phải đảm bảo hàng hợp pháp đạt chất lƣợng Dĩ nhiên thỏa thuận tin tƣởng lẫn ngƣời mua ngƣời bán đảm bảo chất lƣợng hàng này, trang web eBay có đƣờng link đến trung tâm an ninh Khách hàng phản hồi thông tin với eBay thông qua đƣờng link giao dịch có vấn đề, họ ngăn chặn giao dịch lại Ngồi hệ thống phản hồi, chƣơng trình xác nhận quyền sở hữu trí tuệ eBay (VeRO) đảm bảo mặt hàng đƣa lên mạng không vi phạm quyền, thƣơng hiệu quyền sở hữu trí tuệ bên thứ ba eBay có 2.000 nhân viên tham gia cơng việc đảm bảo tính an tồn cho thị trƣờng trực tuyến chủ động phối hợp với quan thực thi pháp luật giới để thực sác TỔNG KẾT eBay trang thƣơng mại đấu giá trực tuyến lớn giới với lịch sử hình thành lâu dài tảng vững Những thành công kết to lớn eBay cho thấy đƣợc sức mạnh thƣơng mại điện tử hệ thống công nghệ thông tin Vấn đề an ninh mạng bảo mật công ty đƣợc cải thiện hoàn chỉnh Hiện nay, với phát triển kinh tế thị trƣờng công nghệ thông tin, nhiều đối thủ tầm cỡ xuất hiện, thách thức lớn cho eBay: Taobao.com, Amazon.com… Qua giai đoạn thời gian, với bƣớc phát triển mạnh, mở rộng mô hình kinh doanh nhƣ việc triển khai chiến lƣợc marketing phù hợp, dịch vụ mang lại hiệu lợi ích cao cho khách hàng, với hệ thống PayPal, eBay ngày đóng vai trò quan trọng phát triển nề kinh tế toàn cầu Việt Nam quốc gia có nhiều lợi cho việc phát triển kinh tế thƣơng mại điện tử, đặc biệt nay, số thƣơng mại điện tử tảng điện thoại di động lớn Đảng, Nhà nƣớc, công ty đƣa thƣơng mại điện tử phát triển theo hƣớng mũi nhọn cấu kinh tế Trong tƣơng lai không xa, Việt Nam tự tin vững bƣớc cƣờng quốc khác chia sẻ thị phần màu mỡ Là sinh viên đƣợc tìm hiểu, học tập tiếp cận với thƣơng mại điện tử, cần cố gắng học tập, vận dụng thực tốt cơng việc để phần góp phần cho cơng tác chung đất nƣớc, đƣa Việt Nam ngày tiến xa giàu mạnh ... kinh doanh mơ hình lợi nhuận kinh doanh Thương mại điện tử MƠ HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Các bên tham gia thƣơng mại điện tử bao gồm quyền ( Government – G), thực...CHƯƠNG I: MƠ HÌNH KINH DOANH VÀ MƠ HÌNH LỢI NHUẬN CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Thế mơ hình kinh doanh mơ hình lợi nhuận thương mại điện tử 1.1 Mơ hình kinh doanh gì? Mơ hình kinh doanh bố trí hoạt... chân dung công ty Thƣơng mại điện tử hoạt động theo mơ hình đấu giá trực tuyến, sở hữu website đấu giá trực tuyến lớn thành công giới Thƣơng mại điện tử – ebay. com(năm 2013) eBay cầu nối gần 200
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐỀ TÀI EBAY, TIỂU LUẬN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐỀ TÀI EBAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay