ĐỀ TÀI PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

20 0 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 15:55

Phần mềm quản Khách sạn PHẦN MỘT XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM CHƯƠNG HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 1.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 1.1.1 Danh sách yêu cầu STT Tên yêu cầu Biểu mẫu Qui định Lập danh mục phòng BM1 QĐ1 Lập phiếu thuê phòng BM2 QĐ2 Tra cứu phòng BM3 Lập hố đơn toán BM4 Lập báo cáo doanh thu theo loại phòng BM5 Lập báo cáo doanh thu theo mật độ sử dụng phòng BM6 Thay đổi quy định Ghi QĐ4 QĐ7 1.1.2 Danh sách biểu mẫu qui định 1.1.2.1 Biểu mẫu qui định Biểu mẫu BM1 STT Phòng Danh mục phòng Loại phòng Đơn giá Ghi QĐ1:Có loại phòng (A, B, C) với đơn giá tương ứng( 150.000, 170.000, 200.000) Ví dụ: STT Phòng 303 404 Loại Phòng A B Đơn giá 150.000 170.000 Ghi 1.1.2.2 Biểu mẫu qui định BM2 Phiếu thuê phòng Ngày bắt đầu thuê: Phòng: STT Khách hàng Loại khách CMND Địa QĐ2: Có loại khách ( nội địa, nước ngồi ) Mỗi phòng có tối đa khách Nội địa: D, nước ngồi: N Ví dụ: Lập phiếu thuê phòng vào ngày 6/4/2005 BM2 Phiếu thuê phòng Phòng: 102 Ngày bắt đầu thuê: 6/4/2005 STT Khách hàng Loại khách CMND Nguyễn Văn D 201497928 Anh Nguyễn Thị B D 201456297 Địa 73 Trần Phú, Q5 “ 1.1.2.3Biểu mẫu qui định BM3 STT Phòng Danh sách phòng Loại Đơn giá Tình trạng Ví dụ: Danh sách phòng khách sạn(Tình trạng: 0_trống, 1_đã đặt chỗ, 2_đã thuê) BM3 STT Phòng 001 002 Danh sách phòng Loại Đơn giá A 150.000 A 150.000 Tình trạng ●1.1.2.4 Biểu mẫu Quy định BM4 Khách hàng: STT Phòng Hố đơn tốn Địa chỉ: Số ngày Trị giá: Đơn giá Tiền QĐ4: Đơn giá phòng cho khách Khách thứ phụ thu 25% Khách nước ngồi (chỉ cần có phòng ) nhân với hệ số Ví dụ: Hố đơn tốn cho khách hàng Nguyễn Văn A BM4 Khách hàng: Nguyễn Văn A STT Phòng 201 203 Hoá đơn toán Địa chỉ:125 Hồ Biểu Trị giá:680.000 Chánh,HCM Số ngày Đơn giá Tiền 170.000 340.000 170.000 340.000 1.1.2.5 Biểu mẫu BM5 Báo cáo doanh thu theo loại phòng Tháng: STT Loại phòng Doanh thu Tỷ lệ Ví dụ: Lập báo cáo doanh thu khách sạn tháng theo loại phòng BM5 Báo cáo doanh thu theo loại phòng Tháng:4/2003 STT Loại phòng Doanh thu Tỷ lệ A 91.000.000 51.4% B 51.000.000 28.8% C 36.000.000 19.8% 1.1.2.6 Biểu mẫu BM6 Báo cáo mật độ sử dụng phòng Tháng: STT Phòng Số ngày thuê Tỷ lệ Ví dụ: Báo cáo mật độ sử dung phòng tháng 2/2005 BM6 STT Báo cáo mật độ sử dụng phòng Tháng: 2/2005 Phòng Số ngày thuê Tỷ lệ 001 15 50% 002 10 33.33% 003 0 1.1.2.7 Quy định QĐ7:Người dùng thay đổi quy định sau + QĐ1: Thay đổi số lượng đơn giá loại phòng +QĐ2: Thay đổi số lượng hệ số loại khách, số lượng khách tối đa phòng +QĐ3: Thay đổi tỉ lệ phụ thu Ví dụ: Khách sạn định thay đổi số quy định sau: + Đơn giá loại phòng: A: 160.000 VND, B: 200.000VND, C: 220.000đồng +Số lượng khách tối đa phòng : tối đa người + 1.1.3 Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ STT Nghiệp vụ Lập danh muc phòng Lập phiếu thuê phòng Tra cứu phòng Người dùng nhập vào thơng tin phòng khách sạn Người dùng cung cấp thông tin phiếu Cung cấp Phần mềm Ghi Ghi nhận thông tin phòng Cho phép huỷ cập nhật lại danh mục Ghi nhận thơng tin Cho phép huỷ cập nhật lại Tìm xuất thông tin cần tra cứu Cung cấp thơng tin hố đơn Lập hố đơn toán Báo cáo doanh thu theo loại phòng Đưa yêu cầu Báo cáo doanh thu theo mật độ sử dụng phòng Đưa yêu cầu Thay đổi quy định Chỉnh sửa lại thông tin quy định thơng tin có liên quan Kiểm tra, tìm, xử lý, tính tốn số tiền cần trả Tìm, tính tốn, trả kết cần xác định Tim, tính tốn, trả kết Cho phep huỷ chỉnh sửa thông tin ghi sai Ghi nhận thay đổi 1.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG 1.2.1 Yêu cầu tiến hoá 1.2.1.1 Yêu cầu tiến hoá STT Nghiệp vụ Thay đổi số loại phòng Thay đổi đơn giá Tham số cần thay đổi Miền giá trị cần thay đổi Số lượng loại phòng Đơn giá của loại phòng Thay đổi số lượng loại khách Thay đổi số khách tối đa phòng Thay đổi mức phụ thu Thay đổi hệ số khách nước ngồi loại phòng Loại khách Lượng khách tối đa Mức phụ thu Hệ số 1.2.1.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hoá STT Nghiệp vụ Người dùng Thay đổi số loại phòng Cho biết loại phòng tăng giảm Thay đổi đơn giá loại phòng Cho biết đơn giá loại phòng Thay đổi loại khách Cho biết loại khách thay đổi Phần mềm Ghi nhận giá tri thay đổi cách thức tính tiền Ghi nhận đơn giá thay đổi cách thức tính tiền Ghi nhận thay đổi cách thức tính tốn Ghi Thay đổi số khách tối đa loại phòng Cho biết lượng khách tối đa Thay đổi mức phụ thu Cho biết mức phụ thu Thay đổi hệ số khách nước Cho biết hệ số Ghi nhận thay đổi cách thức kiểm tra Ghi nhận thay đổi giá trị phụ thu tính tốn Ghi nhận thay đổi giá tri xử Cho phép cập nhật chỉnh sửa Cho phép cập nhật , sửa đổi mức phụ thu Cho phép chỉnh sửa 2.2Danh sách yêu cầu hiệu 1.2.2.1 Yêu cầu hiệu -Máy tính với Pentium 4, RAM 128MB, Đĩa cứng: 20GB STT Nghiệp vụ Lập danh mục phòng Lập phiếu th phòng Tra cứu phòng Lập hố đơn tốn Tốc độ xử Dung lượng lưu trữ Ghi 10 phút phút Ngay tức phút Lập báo cáo doanh thu theo loại phòng Lập báo cáo doanh thu theo mật độ sử dụng phòng Thay đổi quy định phút phút Ngay tức 1.2.2.2Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu STT Nghiệp vụ Người dùng Lập danh mục phòng Chuẩn bị trước danh mục phòng Lập phiếu th phòng Chuẩn bị thơng tin cần có Tra cứu phòng Lập hố đơn tốn Lập báo cáo doanh thu theo Chuẩn bi trước thông tin Phần mềm Ghi Thực ghi nhận lại danh mục Thực theo yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu 10 loại phòng Lập báo cáo doanh thu theo mật độ sử dụng phòng cầu Thực yêu cầu Ghi nhận lại thông tin cần thay đổi Thay đổi quy định 1.2.3.Danh sách yêu cầu tiện dụng 1.2.3.1 Yêu cầu tiện dụng Người dùng phải có trình độ tin học tương đương với chứng A tin học quốc gia STT Nhiệp vụ Mức độ dễ học Lập danh mục phòng phút hướng dẫn Lập phiếu thuê phòng Tra cứu phòng Lập hố đơn tốn Lập báo cáo doanh thu theo loại 1phút hướng dẫn Không cần hướng dẫn Mức độ sử dụng Tỷ lệ phạm lỗi trung bình 1% Dễ thay đổi Dễ tra cứu phút hướng dẫn Tỷ lệ phạm lỗi trung bình thấp phút hướng dẫn Tỷ lệ phạm lỗi trung bình 1% Ghi Có đầy đủ thơng tin 11 phòng Lập báo cáo doanh thu theo mật độ sử dụng phòng Thay đổi quy định phút hướng dẫn Tỷ lệ phạm lỗi trung bình 1% phút hướng dẫn Không thể phạm lỗi 1.2.3.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng Người STT Nghiệp vụ Phần mềm dùng Thực Lập danh Đọc phần yêu mục phòng hướng dẫn cầu Đọc phần Thực Lập phiếu hướng dẫn yêu thuê phòng phần cầu Help Thưc Tra cứu yêu phòng cầu Lập hoá Thực đơn yêu toán cầu Lập báo Đọc hướng Thực cáo doanh dẫn sử yêu thu theo dụng cầu loại Ghi 12 phòng Lập báo cáo doanh thu theo mật độ sử dụng Thay đổi quy định 1.2.4 Đọc hướng dẫn sử dụng Thực yêu cầu Thực yêu cầu Yêu cầu tương thích 1.2.4.1 Yêu cầu tương thích STT Nghiệp vụ Lập danh mục phòng Lập phiếu thuê phòng Lập hố đơn tốn Lập báo cáo doanh thu theo loại phòng Lập báo cáo doanh thu theo mật độ sử dụng Đối tượng liên quan Đến tập tin Excel Xuất máy in Đến phần mềm WinFax Ghi Độc lập phiên bảng Từ tập tin Excel đến mềm WinFax Độc lập phiên bảng Từ tập tin Excel đến phần mềm WinFax Độc lập phiên bảng 1.2.4.1 Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích 13 STT Nghiệp vụ Lập danh mục phòng Lập phiếu th phòng Lập hố đơn tốn Lập báo cáo doanh thu theo loại phòng Lập báo cáo doanh thu theo mật độ sử Người dùng Chuẩn bị tập tin Excel với cấu trúc theo biểu mẫu Thưc hiên chức in Cài đặt phần mềm WinFax cho biết hoá đơn cần xuất Lập báo cáo tập tin Excel cho biết tập tin cần xuất Thực tập tin Excel xuất Phần mềm Ghi Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực theo yêu cầu Thực theo yêu cầu Thực theo yêu cầu 14 dụng phòng 1.3 tập tin cần xuất DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HỆ THỐNG 1.3.1 Yêu cầu bảo mật 1.3.1.1 Yêu cầu bảo mật STT Nghiệp vụ Phân quyền Lập danh mục phòng Lập phiếu thuê phòng Tra cứu Lập báo cáo doanh thu Thay đổi quy định Quản trị hệ thống X Giám đốc Quản Khác X X X X X X X X 1.3.1.2 Bảng trách nhiêm yêu cầu bảo mật STT Người dùng Trách nhiệm Cho biết Quản trị hệ người dùng thống Phần mềm Ghi Ghi nhận thực Có thể huỷ thay đổi quyền hạn 15 Ban giám đốc Ban Quản Khác quyền hạn họ Thực thay đổi quy định Cung cấp tên mật Cung cấp tên mật yêu cầu Ghi nhận thực Ghi nhận thực Có thể thay đổi mật Có thể thay đổi mật Tên chung 1.3.2 Yêu cầu an toàn STT 1.3.2.1 Yêu cầu an toàn Nghiệp vụ Đối tượng Danh mục Phục hồi bị xoá Danh mục Huỷ thực bị xố Khơng cho phép xố Ghi 1.3.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn STT Nghiệp vụ Phục hồi Người dùng Cho biết danh mục Phần mềm Ghi Phục hồi 16 Huỷ thực Khơng cho phép xố 1.4 cần phục hồi Cho biết danh mục cần huỷ Huỷ thật Yêu cầu công nghệ STT Yêu cầu Mô tả chi tiết Dễ sửa lỗi Xác định lỗi trung bình phút Dễ bảo trì Thêm chức nhanh Tái sử dụng Dễ mang chuyển Chưa biết Đổi sang hệ quản trị sở liệu ngày Ghi Khi sửa lỗi chức không ảnh hưởng đến chức khác Khơng ảnh hưởng đến chức có Cùng với u cầu 17 CHƯƠNG MƠ HÌNH HỐ U CẦU 2.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP DANH MỤC PHỊNG ●Biểu mẫu STT Phòng Danh mục phòng Loại phòng Đơn giá Ghi I II ● Quy định QĐ1:Có loại phòng (A, B, C) với đơn giá tương ứng( 150.000, 170.000, 200.000) ●Hình vẽ 18 ● Các kí hiệu - D1: Thơng tin khách san(phòng , loại phòng, đơn giá) - D2:Thơng tin cần lưu trữ ( có số thông tin đặc biệt) - D3:Dữ liệu cần thiết cho việc kiểm tra tính hợp lệ thơng tin nhập(loại phòng, đơn giá) - D4: D1+ thơng tin sau kiểm tra - D5:Khơng có - D6:Tuỳ trường hợp đa phần khơng có ● Thuật tốn o Bước 1: Nhận liệu từ người dùng(phòng, loại phòng, đơn giá) o Bước 2: Kết nối sở liệu o Bước 3: Đọc D3 từ nhớ phụ, lấy thông tin quy định o Bước 4: Kiểm tra có quy định phòng, loại phòng, đơn giá) 19 ... đổi quy định Quản trị hệ thống X Giám đốc Quản lý Khác X X X X X X X X 1.3.1.2 Bảng trách nhiêm yêu cầu bảo mật STT Người dùng Trách nhiệm Cho biết Quản trị hệ người dùng thống Phần mềm Ghi Ghi... Đơn giá Tiền QĐ4: Đơn giá phòng cho khách Khách thứ phụ thu 25% Khách nước (chỉ cần có phòng ) nhân với hệ số Ví dụ: Hố đơn tốn cho khách hàng Nguyễn Văn A BM4 Khách hàng: Nguyễn Văn A STT Phòng... khách, số lượng khách tối đa phòng +QĐ3: Thay đổi tỉ lệ phụ thu Ví dụ: Khách sạn định thay đổi số quy định sau: + Đơn giá loại phòng: A: 160.000 VND, B: 200.000VND, C: 220.000đồng +Số lượng khách
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN, ĐỀ TÀI PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay