đề cương ôn tập học kì 2 vật lý 6

12 2 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 15:30

ÔN TẬP HỌC KỲ II THUYẾT Có loại ròng rọc? - Có hai loại ròng rọc: ròng rọc cố định ròng rọc động Nêu đặc điểm loại ròng rọc? - Ròng rọc cố định: quay chỗ - Ròng rọc động: vừa quay vừa di chuyển vị trí với vật Nêu cơng dụng loại ròng rọc kéo vật lên cao? - Ròng rọc cố định làm thay đổi phương chiều, lựa kéo trọng lượng ( F = P ) - Ròng rọc động giúp lực kéo nhỏ trọng lượng ( F = P : 2) Trình bày kết luận dãn nở đặc điểm nhiệt chất rắn? - Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh - Chất rắn khác nở nhiệt khác - Khi nở nhiệt chất rắn bị ngăn cản, gây lực lớn Trình bày kết luận dãn nở đặc điểm nhiệt chất lỏng? - Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh - Chất lỏng khác nở nhiệt khác - Khi nở nhiệt chất lỏng bị ngăn cản, gây lực lớn Trình bày kết luận dãn nở đặc điểm nhiệt chất khí? - Chất khí nở nóng lên, co lại lạnh - Chất khí khác nở nhiệt giống - Khi nở nhiệt chất khí bị ngăn cản, gây lực lớn Khi đun nóng khối chất lỏng đại lượng: khối lượng,trọng lượng, thể tích, khối lượng riêng, trọng lượng riêng khối chất lỏng thay đổi nào? - Tăng lên: thể tích - Giảm xuống: khối lượng riêng, trọng lượng riêng - Không thay đổi: khối lượng, trọng lượng So sánh nở nhiệt chất rắn, chất lỏng, chất khí? - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn Băng kép gì? Khi đốt nóng hay làm lạnh băng kép nào? - Băng kép hai kim loại, có chất khác tán chặt vào dọc theo chiều dài - Khi đốt nóng, băng kép cong phía kim loại nở nhiệt - Khi làm lạnh, băng kép cong phía kim loại nở nhiệt nhiều 10 Nhiệt kế gì? Có loại nhiệt kế? Kể tên nêu công dụng ba loại nhiệt kế mà em học cho biết nhiệt kế chế tạo dựa tượng vật nào? - Nhiệt kế dụng cụ để đo nhiệt độ - Có loại nhiệt kế: + Nhiệt kế y tế: đo nhiệt độ thể + Nhiệt kế treo tường: đo nhiệt độ khơng khí + Nhiệt kế phòng thí nghiệm: đo nhiệt độ thí nghiệm - Nhiệt kế chế tạo dựa tượng dãn nở nhiệt chất 11 Nhiệt kế y tế có giới hạn đo bao nhiêu? Tại phạm vi đo nhiệt độ nhiệt kế ý tế khoảng 350C đến 420C? -Giới hạn đo nhiệt kế y tế từ 350C đến 420C -Vì nhiệt độ thể người khoảng từ 35 đến 420C, khơng có vượt qua khoảng 12 Có thang đo nhiệt độ? Mỗi thang nhiệt độ quy ước điều gì? - Có hai thang nhiệt độ: nhiệt giai Xen – xi – út nhiệt giai Fa – ren – hai - Trong nhiệt giai Xen – xi – út, nhiệt độ nước đá tan 00C, nhiệt độ nước sôi 1000C - Trong nhiệt giai Fa- ren – hai, nhiệt độ nước đá tan 320F, nhiệt độ nước sôi 2120F 13 Nêu công thức chuyển đổi từ 0C sang 0F từ 0F sang 0C? - 0C sang 0F: t ( F ) = t (C ) × 1,8 + 32 - 0 F sang C: t ( F ) − 32 t (C ) = 1,8 14 Thế nóng chảy? Ví dụ? Thế đơng đặc? Ví dụ? Phần lớn chất nóng chảy (đơng đặc) nhiệt độ chúng nào? - Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chất gọi nóng chảy Ví dụ: nước đá tan - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn chất gọi đơng đặc Ví dụ: làm nước đá - Phần lớn chất nóng chảy (hoặc đơng đặc), nhiệt độ không thay đổi 15 Thế nhiệt độ nóng chảy? Các chất khác có nhiệt độ nóng chảy nào? - Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ xác định mà chất nóng chảy (hay đơng đặc) - Các chất khác có nhiệt độ nóng chảy khác 16 Thế bay hơi? Ví dụ? Tốc độ bay chất phụ thuộc vào yếu tố nào? - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể mặt thoáng chất lỏng gọi bay Ví dụ: nước bay sau mưa - Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc yếu tố: nhiệt độ, gió, diện tích mặt thống 17 Thế ngưng tụ? Ví dụ? - Sự chuyển từ thể sang thể lỏng chất gọi ngưng tụ Ví dụ: giọt sương -BÀI TẬP Một chai nhựa rỗng nút chặt, chai đưa vào ngăn đá tủ lạnh lúc chai bị móp lại Giải thích? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Hiện nay, nhiệt độ trái đất tăng dần mà nguyên nhân người gây Theo em, nhiệt độ trái đất tăng có tượng xảy với băng tuyết vùng địa cực trái đất? Hiện tượng có gây ảnh hưởng đến người không? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Đổi đơn vị: a) 100C = ………….0F b) 370C =………… 0F c) 1000C = …………… 0F 0 0 d) -40 C = ……… F e) 32 F = ……….… C f) 500F = …………… 0C Hình bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian khối chất rắn Dựa vào bảng số liệu bên dựa vào hình bên, em trả lời câu hỏi sau: a) Đồ thị bên mô tả thay đổi nhiệt độ chất nào? Chất nóng chảy nhiệt độ bao nhiêu? b) Đoạn thẳng đồ thị mơ tả q trình chất nóng chảy? c) Q trình nóng chảy chất diễn bao lâu? d) Đoạn chất nóng chảy đồ thị ứng với giai đoạn chất tồn nào? Bảng nhiệt độ nóng chảy số chất: băng phiến: 800C, nước: 00C ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Các phát biểu sau hay sai: a) Các chất khí khác nở nhiệt khác nhau…………… b) Nhiệt kế y tế thường dùng có phạm vị đo từ 350C đến 420C…………… c) Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi phương, hiều lực kéo………………… d) Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ nước đá tan 320C………………… Cho bình cầu hình bên, nhúng bình cầu vào nước lạnh a) Hiện tượng xảy với giọt nước máu? b) Giải thích tượng ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …… 7.Cho chất sau: đồng, nước, khí oxi, xếp chất theo thứ tự giãn nở từ nhiều đến ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Hình bên biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đun nóng chất rắn: a) Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy? b) Chất rắn gì? c) Thời gian nóng chảy chất rắn diễn phút? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Đổi đơn vị: a) 00C = ……….… 0F b) -100C =…… …… 0F c) 600C = ………… 0F 10 Tại không nên đổ nước thật đầy ấm đun? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 11.Đèn trời hay thiên đăng loại đèn giấy, dùng để thả bay lên cao sau thắp đèn Khi đốt bấc đèn, khơng khí nóng bên đèn nhẹ khơng khí xung quanh khiến đèn bay lên cao theo gió bay xa Dựa vào tượng trên, giải thích khơng khí nóng lại nhẹ khơng khí lạnh? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 12 Đổi đơn vị: a) 250C = ……… 0F b) 680F =………… 0C 13.Cho đồ thị sau: a) Đồ thị biểu diễn nóng chảy hay đơng đặc? b) Nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc chất bao nhiêu? c) Từ phút thứ đến phút thứ 9, chất tồn thể gì? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………… 14.Hãy nêu phương pháp giúp sàn nhà lau nhanh khô? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 15 Dựa vào bảng số liệu kiến thức học, em xếp độ tăng thể tích chất sau theo thứ tự giảm dần: sắt, rượu, khơng khí, nhơm Biết chất có thể tích ban đầu 1000cm tăng lên 500C Sắt 1,8cm3 Đồng 2,5cm3 Nhôm 3,4cm3 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….…………………………………………………………………………………………………… 16 Cho hình sau, em cho biết: a Tên gọi công dụng nhiệt kế b Giới hạn đo nhiệt kế c Lúc bình thường thân nhiệt thể bao nhiêu? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Khi theo dõi trình nóng chảy sáp parafin, người ta lập bảng giá trị sau: Nhiệt độ (0C) 40 46 50 50 50 58 58 80 Thời gian ( phút) 10 12 14 a) Thế nóng chảy b) Nhiệt độ nóng chảy sáp parafin bao nhiêu? c) Thời gian nóng chảy diễn bao lâu? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Viết công thức đổi 0C 0F? Hãy đổi -400C = …… 0F ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 19.Viết công thức đổi 0F 0C? Hãy đổi 1220C = …… 0C ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 20.a/ So sánh tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động lực kéo đưa vật nặng lên cao b/ Nêu tác dụng ròng rọc kéo cờ trước sân trường ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Cho bảng sau: Thời gian 10 15 20 25 30 35 40 (phút) Nhiệt độ (0C) 327 327 Thể Lỏng Lỏng Lỏng Rắn lỏng Rắn lỏng Rắn Rắn Rắn Rắn a) Đây trình nóng chảy hay đơng đặc? Vì sao? b) Từ phút thứ 15 đến phút 20 nhiệt độ vật bao nhiêu? c) Từ phút thứ đến phút 10 nhiệt độ vật nào? d) Từ phút thứ 25 đến phút 40 nhiệt độ vật bao nhiêu? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 22.Nêu giống khác nở nhiệt chất rắn lỏng Nêu ứng dụng loại ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….23 Vẽ đường biểu diễn, biết sáp nóng chảy 640C Thời gian (phút) 10 12 35 40 Nhiệt độ (0C) 52 56 60 64 64 64 66 68 70 Thể Rắn Rắn Rắn Rắn lỏng Rắn lỏng Lỏng Lỏng Lỏng Lỏng ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 24 Quả cầu sắt vừa bỏ lọt qua vòng kim loại Tại hơ nóng cầu cầu khơng bỏ lọt qua vòng kim loại? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 25 Một di sản quý giá văn hóa cổ đại nước ta trống đồng Quá trình chuyển thể đồng vận dụng việc đúc trống đồng? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Quan sát đồ thị: a) Cho biết đồ bên biểu diễn trình chuyển thể băng phiến? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… b) Hãy mô tả yếu tố nhiệt độ, thời gin trạng thái băng phiến giai đoạn AB, BC, CD theo bảng sau: Đoạn Nhiệt độ ( từ … 0C đến … 0C) Thời gian từ phút thứ… đến phút thứ… Trạng thái AB BC CD 27 a/ So sánh chuyển động ròng rọc cố định ròng rọc động dùng chúng để kéo vật lên cao? b/ Nêu ví dụ đời sống có sử dụng ròng rọc Cho biết loại ròng rọc có tác dụng gì? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 28 Nếu thả miếng thiếc vào chì nóng chảy thiếc có nóng chảy khơng? Tại sao? Biết nhiệt độ nóng chảy thiếc 2320C chì 3270C ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 29 Đổi đơn vị: a) 150C =…………… 0F b) -10C = …………… 0F c) 1850F =………….0C 30.Tại đựng chất lỏng chai, người ta không đổ chất lỏng vào đầy chai? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 31 Khi đun nóng khối chất lỏng đại lượng: khối lượng, thể tích khối chất lỏng thay đổi nào? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 32 a) Việc làm muối ứng dụng tượng vật mà em học? b) Tại nắng gắt người ta thu hoạch muối nhanh hơn? c) Những yếu tố ảnh hướng đến tốc độ bay nước trình làm muối? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… 33 Vì người ta thường thả bóng bàn bị móp chưa vỡ vào nước nóng để phồng lên lại? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 34 Đổi đơn vị: a) 600C =…………… 0F b) 370C =……… 0F 0 c) 50 F =………… C d) 2120F =… …… 0C 35 Tháp Eiffel thủ đô Paris nước Pháp cơng trình kiến trúc sắt tiếng, có chiều cao 325m Tuy nhiên, chiều cao tháp lần đo vào mùa he mùa đông lại khác đến gần 20cm Mùa đơng tháp thấp mùa hè tháp cao bình thường Em giải thích sao? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 36 Sự nở nhiệt chất khí có điểm khác so với nở nhiệt chất lỏng? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 37 Thế bay hơi? Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc yếu tố nào? Kể tên Cho ví dụ thực tế yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ bay nước ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 38 Cho đồ thị biểu diễn thay đổi nhiệt độ chất (ban đầu thể rắn) sau: a) Chất bắt đầu nóng chảy nhiệt độ bao nhiêu? b) Q trình nóng chảy kéo dài thời gian bao lâu? c) Từ phút thứ đến phút thứ 12, chất tồn thể nào? d) Nhiệt độ đông đặc chất bao nhiêu? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 39 Đổi đơn vị: a) 550C =……… 0F b) 900C =……… 0F c) 950F =…………… 0C d) 1760F =…………0C 40 Thế nóng chảy ? Trong thời gian nóng chảy vật thể nào? Khi nóng chảy hồn tồn vật thể nào? Khi nến (đèn cầy) cháy phần tiếp xúc với lửa xảy q trình nóng chảy hay đông đặc? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 41 Cho sơ đồ cấu tạo bàn ủi hình sau: a) Băng kép có cấu tạo nào? Khi bị dây mayso nung nóng băng kép sao? b) Băng kép máy điều nhiệt hình đươc làm từ hai kim loại nào? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 42 a/ Nêu đặc điểm nở nhiệt chất khí? b/ Tìm ví dụ nở nhiệt chất khí? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 43 a/ Cho biết công dụng nhiệt kế Kể số loại nhiệt kế thường dùng Các nhiệt kế hoạt động dựa tượng vật nào? b/ Ghi công thức cách đổi từ 0C sang 0F từ 0F sang 0C ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………… 44 Quan sát đồ thị biểu diễn nóng chảy chì, trả lời câu sau: a) Q trình nóng chảy xảy bao lâu? b) Chì nóng chảy 0C? c) Từ phút thứ 20 đến phút 30 đồ thị, chì tồn thể nào? 10 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 45.a/ Thế bay hơi? Thế ngưng tụ? Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? b/ Cho ví dụ thực tế ứng dụng bay hơi? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 46 Điền vào chỗ trống thành câu có nghĩa: Phần lớn chất khí……………………… nóng lên ……………………… lạnh Các chất khí khác co dãn nhiệt………………… 47 a/Các chất lỏng có bay nhiệt độ xác định không? b/ Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………48 Nhiệt kế hoạt động dựa tượng vật nào? Kể tên nêu công dụng nhiệt kế thường gặp đời sống? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 49 Đổi đơn vị: a) 400C =…………… 0F b) 80C =………… 0F c) 80F =…………… 0C 50.Hình vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đun nóng để nguội chất rắn a) Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy? b) Chất rắn chất gì? Vì em biết? c) Để chất rắn từ 600C đến nhiệt độ nóng chảy cần thời gian? d) Từ phút thứ đến phút thứ 10 nhiệt độ chất thay đổi nào? Chất tồn thể nào? e) Sự đông đặc xảy khoảng thời gian nào? f) Từ phút 18 đến phút 20 chất tồn thể nào? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 11 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 51 a/ Trình bày kết luận nở nhiệt chất rắn? b/ Sắp xếp nở nhiệt theo thứ tự giảm dần chất: nước, đồng, oxy ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 52 Cho bảng theo dõi q trình nóng chảy chất rắn có giá trị sau: Thời gian (phút) Nhiệt độ (0C) 20 30 40 50 50 70 a) Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất nói b) Từ phút thứ đến phút thứ 4, chất rắn tăng thêm 0C? c) Nhiệt độ nóng chảy chất rắn bao nhiêu? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… CHÚC CÁC EM THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO!!! 12 ... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… .23 Vẽ đường biểu diễn, biết sáp nóng chảy 64 0C Thời gian (phút) 10 12 35 40 Nhiệt độ (0C) 52 56 60 64 64 64 66 68 70 Thể Rắn Rắn Rắn Rắn lỏng Rắn lỏng... đặc? Vì sao? b) Từ phút thứ 15 đến phút 20 nhiệt độ vật bao nhiêu? c) Từ phút thứ đến phút 10 nhiệt độ vật nào? d) Từ phút thứ 25 đến phút 40 nhiệt độ vật bao nhiêu? …………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Cho bảng sau: Thời gian 10 15 20 25 30 35 40 (phút) Nhiệt độ (0C) 327 327 Thể Lỏng Lỏng Lỏng Rắn lỏng Rắn lỏng Rắn Rắn Rắn Rắn a)
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn tập học kì 2 vật lý 6, đề cương ôn tập học kì 2 vật lý 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay