Đồ án kỹ thuật thi công 1 ( kèm bản vẽ )

47 7 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 15:20

Hướng dẫn đồ án Kỹ thuật thi công 1 gồm 4 phần, trong đó phần 1 giới thiệu công trình về các số liệu tính toán, hình vẽ thể hiện, sơ bộ chọn giải pháp thi công. Phần 2 trình bày về tính toán thiết kế ván khuôn cho các cấu kiện như: tính toán thiết kế ván khuôn sàn, tính toán thiết kế ván khuôn dầm, tính toán thiết kế ván khuôn cột, tổng kết ván khuôn. Đồ án môn học Kỹ thuật thi công I Nội dung: Lập phương án kỹ thuật thi công khung nhà theo phương pháp đổ bê tơng tồn khối Số tầng nhà: tầng Số bước cột: 19B Phương án số: PHẦN SỐ LIỆU TÍNH TỐN Kích thước móng Móng gồm bậc tiết diện hình chữ nhật  Móng đơn trục A E: (móng biên): Bậc dưới: a A = a E = 2.4( m ) b = 1.8( m ) t = 0.35( m ) Bậc trên: a A = a E = 2.4 − ⋅ 0.35 = 1.7( m ) b = 1.8 − ⋅ 0.35 = 1.1( m ) t = 0.35( m )  Móng đơn trục B, C, D: (móng giữa) Bậc dưới: a A = a E = 2.6( m ) b = 1.8( m ) t = 0.35( m ) Bậc trên: a A = a E = 2.6 − ⋅ 0.35 = 1.9( m) b = 1.8 − ⋅ 0.35 = 1.1(m) t = 0.35( m) Tiết diện cột  Tầng: 5và - Cột biênC1: dxh = 25 x30cm - Cột giữaC2: dxh = 25 x30cm  Tầng: 3và - Cột biênC1: dxh = 25 x35cm - Cột giữaC2: dxh = 25 x35cm  Tầng: 1và - Cột biên: dxh = 25 x 40cm - Cột giữa: dxh = 25 x 40cm Bước cột, nhịp - Bước cột: B = 3.2m - Nhịp biên: L1 = 5.8( m) - Nhịp giữa; L2 = 2.4( m) Chiều cao nhà: - Chiều cao tầng 1: H = 4( m ) - Chiều cao tầng 2, 6: H = H = = H = 3.4( m ) -Chiều cao tầng mái : H m = 3.2( m) Dầm:  Dầm chính:  Nhịp biên: 1 L1 = 580 = 58( cm ) 10 10 Vậy kích thước dầm D1 xh1 = 25 x 60( cm ) Ta lấy h1 =  Nhịp giữa: 1 B = x 240 = 58( cm 10 12 Vậy kích thước dầm D1 xh1 = 25 x 60( cm ) Ta lấy h2 =  Dầm phụ: 1 B = 320 = 27( cm ) 12 12 Vậy kích thước dầm phụ D2 D2 xh2 = 20 x30( cm ) Ta lấy: h2 =  Dầm mái:  Nhịp biên,giữa: 1 L1 = 550 = 55(cm) 10 10 Vậy kích thước dầm Dm xhm = 25 x60(cm) Ta lấy h1 = Các số liệu tính tốn khác: - Chiều dày sàn nhà δ s = 10(cm) - Chiều dày mái nhà δ m = 10(cm) - Hàm lượng cốt thép: µ = 2.0% - Khối lượng riêng gỗ loại VII γ g = 125(kG / cm ) Ứng suất cho phép gỗ loại VII [σ ] = 700( kG / cm ) PHẦN II: THIẾT KẾ VÁN KHUÔN- CỘT CHỐNG A/THIẾT KẾ VÁN KHUÔN SÀN : Ván khuôn sàn cấu tạo thành từ ván khuôn nhỏ ghép sát với Tiết diện ngang 25 x (cm) Ván khuôn sàn tựa lên hệ xà gồ lên cột chống Khoảng cách xà gồ cần phải thiết kế để đảm bảo độ võng ván sàn nằm giới hạn cho phép sàn Sơ đồ tính: Coi dải dầm liên tục có gối tựa vị trí lkê lên xà gồ Sơ đồ tính: Xác định tải trọng tác dụng Ta cắt đoạn có bề rộng b=1 (m) dọc theo phương ván khuôn sàn để tính tốn Tải trọng tác dụng lên xà gồ lực phân bố bao gồm tải trọng thi cơng dải (m) Ta có:  Tải trọng tác dụng lên ván sàn: q tt = q 1tt +q tt2  Tĩnh tải: q1tt  Do bêtông sàn : qbttt = n.γ bt bδ s = 1,1.2500.1.0,1 = 275(kG / m)  Do ván sàn: q vtt = n.γ g bδ s = 1,1.700.0,03.1 = 23,1(kG / m) tt tt Vậy : q 1tt =q bt +q v = 275+23,1 =298,1 (kG/m) q tc 1 =q n tt 298,1 = 1,1 =271 (kG/m)  Hoạt tải: q 2tt  Do người phương tiện di chuyển mặt : q htt1 = γ h1bn = 250 ⋅ ⋅ 1,2 = 300(kG / m)  Do việc đầm bêtông : q htt2 = γ h bn = 150 ⋅ ⋅ 1,2 = 180(kG / m)  Do việc đổ bêtông vào ván khuôn : Dự kiến đổ bêtông trường hợp dung tích bình lớn 0.7 m q htt3 = γ h bn = 400 ⋅ ⋅ 1,2 = 480(kG / m) q 2tt = q htt1 + q htt2 + q htt3 =300+180 +480 =960 (kG/m) 960 q 2tc = q 2tt = =800 (kG/m) 1,2 n tt Vậy : q = q1tt + q 2tt = 298.1+960 =1258.1 (kG/m) q tc = q1tc + q 2tc = 271+800=1071 (kG/m) Tính tốn khoảng cách xà gồ ; Gọi khoảng cách xà gồ l Tính tốn kiểm tra theo điều kiện a Tính theo điều kiện cường độ : Điều kiện M max ≤ [σ ]W Khả chịu uốn ván sàn : Công thức [ M ] = [σ ]W bh ⋅ 0.03 = = 15 ⋅ 10 −5 (m ) 6 Thay vào, ta có: [ M ] = 120 ⋅ 10 ⋅ 15 ⋅ 10 −5 = 180(kGm) Có W = Mơmen lớn mà tải trọng gây cho ván khuôn sàn là: Công thức M max = Để đảm bảo cường độ tức là: ql 10 q tt l 10[ M ] ≤ [M ] ⇔ l ≤ 10 q tt Vậy thay vào ta có: l ≤ 10 ⋅ 180 = 1,196(m) 1258.1 b Tính theo điều kiện biến dạng ván khuôn sàn Điều kiện f ≤ l =[f] 400 Độ võng lớn ván khn sàn tính theo công thức: q tc l f = 128 EJ E = 1,2.10 ( kG / m ) J= bh ⋅ 0.033 = = 225 ⋅ 10 −8 (m ) 12 12 Theo điều kiện ta có: l ≤3 128EJ 128 ⋅ 10 ⋅ ⋅225 ⋅ 10 −8 = = 0,876(m) 400 ⋅ 1071 400q tc Kết luận: Vậy để thoả mãn hai điều kiện ván khn ta chọn khoảng cách xà gồ đỡ sàn ván khuôn sàn 0.9 (m) cho nhịp biên Cho nhịp 0.80 (m) Bố trí xà gồ sau: Chiều dài ván sàn là: Nhịp biên : l vs = B − bdc = 3.6 − 0.25 = 3.35(m) s¬ ®å bè tr Ýc é t c hè n g xà g tạ i n h ị p biê n Nhịp : l vs = L2 − bdc = 2.5 − 0.20 = 2.30( m) Chọn 3xà gồ mt ụ bn sơ đ bố t r ícột chống xà gồ t i nhị p Thiết kế xà gồ : Thiết kế xà gồ coi dầm liên tục kê lên gối tựa cột chống Chọn xà gồ có tiết diện 8x10 (cm xcm ) a Tải trọng tác dụng lên xà gồ : q tt = q 1tt +q tt2  Tĩnh tải: q1tt  Do bêtông sàn : qbttt = n.γ bt bδ s = 1,1.2500.0.85.0,12 = 280,5(kG / m)  Do ván sàn: q vtt = n.γ g bδ s = 1,1.700.0.03.0.85 = 19,64(kG / m) Do trọng lượng bán thân xà gồ : tt q xg = n.γ g bh = 1,1.700.0.08 ⋅ = 6.16(kG / m) tt Vậy : q 1tt =q ttbt +q ttv + q xg q tc 1 =q n tt = 280.5+19.64+6.16 =306.96 (kG/m) 306.3 = 1,1 =278.45 (kG/m)  Hoạt tải: q 2tt q htt1 = γ h1bn = 250 ⋅ 0,85 ⋅ 1,2 = 230( kG / m) Do người phương tiện di chuyển mặt :  q htt1 = γ h1bn = 250 ⋅ 0,85 ⋅ 1,2 = 230( kG / m) tt  Do việc đầm bêtông : q h = γ bn = 150.0,85.1,2 = 153(kg )Do việc đổ bêtông vào ván khuôn : Dự kiến đổ bêtơng trường hợp dung tích bình lớn 0.7 m q htt3 = γ h 3bn = 400 ⋅ 0,85 ⋅ 1,2 = 408(kG / m) q ht 23 = 230 + 153 + 408 = 791( kg / m q 2tc = q 2tt 791 = =659.17(kG/m) n 1,2 tt Vậy : q = q1tt + q 2tc = 791+306.3 =1097.3 (kG/m) q tc = q1tc + q 2tc = 278.45+259.17 =937.62 (kG/m) b, Tính khoảng cách cột chống : theo điều kiện  Theo điều kiện cường độ Công thức M max ≤ [σ ]W q tt l 10[σ ]W ≤ [σ ]W ⇔ l ≤ Mà M max = tt 10 q Khả chịu uốn ván sàn : Công thức [ M ] = [σ ]W Có W = bh 0, ,08 x 0,1 = = 1.33 ⋅ 10 − (m ) 6 Mô men lớn mà tải trọng gây cho ván khuôn sàn là: Công thức M max = ql 10 ] Thay vào, ta có: l≤ 10 ⋅ 1,2 ⋅ 10 ⋅ 1,33 ⋅ 10 −4 = 1,21(m) 1097,3  Theo điều kiện biến dạng ván khuôn sàn Điều kiện f ≤ l =[f] 400 Độ võng lớn ván khuôn sàn tính theo cơng thức: q tc l f = 128 EJ Trong E = 1.2 ⋅ 10 (kG / m ) J= bh ⋅ 0.033 = = 225 ⋅ 10 −8 (m ) 12 12 Theo điều kiện ta có: 128 EJ 128 ⋅ 1.2 ⋅ 10 ⋅ 2.25 ⋅ 10 −6 l ≤3 =3 = 0.96(m) 400 ⋅ 937,62 400q tc Chiều dài xà gồ: Nhịp biên L xg = L1 − bdp − 2.∂ vs L xg = 5,5 − 0,2 − 2.0,03 = 5,24 Vậy để đảm bảo cho xà gồ làm việc thiết kế ta chọn khoảng cách cột chống 0.95m B trớ ct sơ đ bố t r íc ột chống xà gồ t i nhị p biª n Nhịp Lxg = b − bdc − 2.∂ vs L xg = 3,6 − 0,25 − 2.0,03 = 3,69 Vậy để đảm bảo cho xà gồ làm việc thiết kế ta chọn khoảng cách gia cỏc ct chng l 80 cm sơ đ bố t r ícột chống xà gồ t i nhị p b Kim tra n nh chọn loại cột chống xà gồ Ta dùng cột chống xà gồ cột gỗ tiết diện vuông (axa) Để kiểm tra cột chống, ta xét cột chống cấu kiện chịu nén tâm với liên kết khớp đầu Tải trọng tính tốn: N = 0.90.q tt = 0.9 ⋅ 1097,3 = 987,57(kG ) Chiều dài tính tốn cột chống: l th = H t − δ s − δ vs − hxg − hn Ta có: δ s = 12cm  δ vs = 3cm   = 0,35 hxg = 10cm hn = 10cm  l tt = l th Chiều dài tương ứng là: L1 =4.2-0,35=3,85 (m) Lt =3,4-0,35=3,05(m) Lm =3,4-0,35=2,05(m) Điều kiện bền cột chống N tt ∂= ≤ Rug = 1250(T ) m ϕ F ϕ :Hệ số uốn dọc λ Độ mảnh bh 0.08 ⋅ 0.13 J= = = 6.67 ⋅ 10 −6 (m ) 12 12 Chọn cột chống tiết diện là: 8x8 (cm) tầng có cột chống dài nên ta kiểm tra điều kiện bền cho tầng : ⇒r= J = F 6.67 ⋅ 10 −6 = 0.0323( m) 0.08 ⋅ 0.08 Độ mảnh thanh: Vậy cơng thức tính độ ổn định là: ϕ= 3100 = λ Ứng suất sinh cột: σ= 3100 = 0,2428 113 N 987,57 = = 63,55( kG / cm ) < [σ ] g = 125(kG / cm ) ϕF 0,2428 ⋅ ⋅ Kết luận: Vậy độ bền độ ổn định cột chống đạt yêu cầu thiết kế Tiết diện cột chống 80 x 8mm B/ TÍNH TỐN VÀN KHN DẦM VÀ CỘT CHỐNG ĐỠ DẦM : I Ván khn dầm D1: (tại nhịp biên) Số liệu tính tốn: - Kích thước tiết diện dầm bdc xhdc = 25 x60cm - Chọn bề dày ván thành δ vt = 3cm - Chọn bề dày ván đáy δ vd = 4cm Giả thiết có ván đáy chịu uốn PHẦN III PHÂN CHIA KHU VỰC THI CÔNG VÀ THỜI GIAN THI CÔNG I Phân chia khu vực công tác mặt thi công Để phân chia khu vực thi công, ta đặt hai phương án so sánh chọn phương án tối ưu để thi công Việc phân khu dựa nguyên tắc sau:  Đảm bảo khối lượng bê tông phân khu vực ứng ca làm việc tổ đội (số lượng nhân cơng khả máy móc phải đủ đáp ứng cho công tác khu vực tiến hành liên tục không nghỉ)  Đảm bảo mạnh dừng chỗ mà kết cấu chịu lực cắt nhỏ  Độ chênh lệch khối lượng phân khu không lớn 25% Dựa vào ba nguyên tắc trên, ta đưa phương án chia phân khu sau:  Phương án 1: Ta chia mặt thi công tầng thành 16 phân khu công tác mmmm Khối lượng bê tông phân khu lớn là: 16.344m3 Khối lượng bê tông phân khu nhỏ là: 20.287m3 Độ chênh lệch khối lượng bê tông phân khu là: 20.287 − 16.344 100% = 19.44.% < 25% 20.287  Đảm bảo độ chênh lệch khối lượng công tác Phương án 2: Ta chia mặt thi công tầng thành 10 phân khu công tác Khối lượng bê tông phân khu lớn 22.917m3 Khối lượng bê tông phân khu nhỏ : 20.583 m3 Độ chênh lệch khối lượng bê tông phân khu là: 22.917 − 20.583 100% = 10.18% < 25% Đảm bảo độ 22.917 chênh lệch khối lượng công tác II Thời gian thi cơng cơng trình theo phương án tổ chức dây chuyền Công thức T = Tc + ( N − 1) K Trong đó: N số phân khu K số ngày làm việc phân khu công tác lấy ngày công Tc thời gian hồn tất phân khu cơng tác Tc = t1 + t + t + t + t t1 : thời gian đặt ván khuôn cho phân đoạn, ngày t : thời gian đặt cốt thép cho phân đoạn, ngày t : thời gian đổ bê tông cho phân đoạn, ngày t : thời gian dưỡng hộ bê tông nhịp < 8m cho phân đoạn, ngày t : thời gian dỡ ván khuôn cho phân đoạn, ngày BẢNG TỔNG KẾT THỜI GIAN THI CễNG TON CễNG TRèNH Ph ơng án Số ph© n khu Tỉng sè ph© n khu mét tầng toàn công trì nh I 16 112 II 10 70 K 1 Thời gian thi công (ngày) 123 81 BẢNG THỐNG KÊ NHÂN CÔNG CHO CÔNG TÁC LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN TRONG TỪNG PHÂN ĐOẠN I II 7 136.4 135.1 135.1 133.3 133.3 129.9 129.9 218.3 216.2 216.2 213.3 231.2 207.8 207.8 24 24 24 23 23 23 23 39 39 39 38 38 36 36 BẢNG THỐNG KÊ NHÂN CÔNG CHO CÔNG TÁC LẮP ĐẶT CỐT THÉP TRONG MỘT PHÂN ĐOẠN Ph ¬ng ¸n TÇng 7 I II Khèi l î ng cèt thÐp trung b× nh (kG) 1469.42 1330.575 1330.575 299.862 1299.862 1247.071 12247.071 2351.075 2128.92 2128.92 2079.779 2079.779 19953.13 19953.13 Số nhâ n công 14 12 12 12 12 12 12 22 20 20 19 19 18 18 BẢNG THỐNG KÊ NHÂN CÔNG CHO CÔNG TÁC BÊ TÔNG TRONG TỪNG PHÂN ĐOẠN TÇng 7 Khèi l ợ ng bê tông trung bì nh (kG) 10.235 8.474 8.474 8.211 8.211 7.939 7.939 16.376 13.558 13.558 13.138 13.138 12.704 12.704 Số nhâ n công 11 9 9 8 17 14 14 14 14 13 13 BẢNG THỐNG KÊ NHÂN CÔNG CHO TỪNG CÔNG TÁC THÁO DỠ VÁN KHN TRONG TỪNG PHÂN KHU Ph ¬ng ¸n I II TÇng 8 Khối l ợ ng ván khuôn (m2) Chịu lực Không chÞu lùc 64.869 57.15 64.869 52.872 64.869 52.872 84.869 52.872 84.869 52.872 84.869 52.872 84.869 52.872 84.869 49.6 105.413 92.875 105.413 85.845 105.413 85.845 105.413 85.845 105.413 85.845 105.413 85.845 105.413 85.845 105.413 85.845 Số nhâ n công Chịu lực Không chịu lực 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG XÀ GỒ CHO MỘT PHÂN KHU I II 8 29 29 29 29 29 29 29 42 42 42 42 42 42 42 42 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CỘT CHỐNG CHO MỘT PHÂN KHU Ph ơng án Tầng I II Cét chèng x 8cm Cét chèng x 10cm Sè l ợ ng Chiều dàI (m) Trọng l ợ ng (T) Số l ợ ng Chiều dàI (m) Trọng l î ng (T) 25 3.44 0.36 88 3.85 1.76 15 3.71 0.23 44 3.81 0.70 25 2.44 0.25 88 2.85 1.30 15 2.71 0.17 44 2.81 0.51 25 2.44 0.25 88 2.85 1.30 15 2.71 0.17 44 2.81 0.51 25 2.44 0.25 88 2.85 1.30 15 2.71 0.17 44 2.81 0.51 25 2.44 0.25 88 2.85 1.30 15 2.71 0.17 44 2.81 0.51 25 2.44 0.25 88 2.85 1.30 15 2.71 0.17 44 2.81 0.51 25 2.44 0.25 88 2.85 1.30 15 2.71 0.17 44 2.81 0.51 36 3.44 0.52 127 3.85 2.54 22 3.71 0.34 63 3.81 1.00 36 2.44 0.37 127 2.85 1.88 22 2.71 0.25 63 2.81 0.74 36 2.44 0.37 127 2.85 1.88 22 2.71 0.25 63 2.81 0.74 36 2.44 0.37 127 2.85 1.88 22 2.71 0.25 63 2.81 0.74 36 2.44 0.37 127 2.85 1.88 22 2.71 0.25 63 2.81 0.74 36 2.44 0.37 127 2.85 1.88 22 2.71 0.25 63 2.81 0.74 36 2.44 0.37 127 2.85 1.88 22 2.71 0.25 63 2.81 0.74 PHẦN IV ĐÁNH GIÁ VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG BẢNG TỔNG KẾT HAI PHƯƠNG ÁN Stt 10 12 Danh môc Khèi l ợ ng bê tông (m3) Khối l ợ ng thép (kG) Khối l ợ ng ván khuôn (m2) Nhâ n công đ ội bê tông (ng ời) Nhâ n công đội cốt thép (ng ời) Nhâ n công lắ p ván khuôn (ng ời) Nhâ n công tháo ván khuôn (ng ời) Hệsố luâ n chuyển ván khuôn không chịu lực Thời gian thi công toàn công trì nh (ngày) Ph ơng án I 12.149 1477.48 118.1 12 14 23 10.83 117 Ph ¬ng ¸n II 19.74 2400.91 191.9 20 23 38 7.5 76 Qua bảng tổng kết ta có vài nhân xét: Với phương án I: Các phân khu chia với diện tích nhỏ ( có 13 phân khu cho mặt bằng) Do mà khối lượng công việc phân khu nhỏ, số lượng nhân cơng đòi hỏi không lớn (số công nhân đội lắp ghép ván khn 35 người) Phương án thích hợp với cơng ty có quy mơ khơng lớn hiệu kinh tế không cao thời gian thi công kéo dài ( tới 66 ngày), thời gian lãng phí lớn ln ln có hệ số sử dụng thời gian, mà thời gian vơ ích ln tỷ lệ với thời gian thi công Với phương án II: Các phân khu phương án chia lớn (chỉ có phân khu cho mặt ) Phương án có ưu điểm bật thời gian thi công rút ngắn tương đối lớn (chỉ 64 ngày) Nhiều yếu tố định đưa thiết kế để đấu thầu, ấn định tồn bên cạnh giá cơng trình Thời gian thi công giảm đem lại nhiều hiệu quả:  Giảm thời gian chết: hệ số sử dụng thời gian k= 0.85 thời gian chết ca là: (1- 0.85)8=1.2h Vậy giảm thời gian thi cơng giảm thời gian chết Điều làm giảm chi phí thuê ván khn, may móc (nếu phải), tăng thời gian quay vòng đồng vốn, giảm chi phí lãi xuất, giảm tổn thất hao mòn máy  Nhược điểm phương án đòi hỏi phải có đội ngũ cơng nhân , nguyên vật liệu, máy móc lớn Hệ số luân chuyển ván khn thấp Cơng tác quản lý khó khăn Nhưng cơng trình tiến hành điều kiện thuận lợi (về tất yếu tố: khí hậu, cơng nhân, máy móc ) Nên xét mặt kỹ thuật phương án II có lợi Vậy ta chọn phương án làm phương án thi công  Chọn máy thi công Máy trộn bê tông Khối lượng bê tông cho phân khu (lớn 24.53(m 3)) Vậy ta chọn máy trộn kiểu tự di động có đặc tính kỹ thuật sau: - Dung tích khối bê tơng mẻ trộn: - Dung tích sản xuất thùng trộn: 250(l) - Số mẻ trộn giờ: 33 (mẻ) Từ ta có suất sử dụng máy trộn bê tơng: Ns = Vsx fk tg m 1000 = 250 ⋅ 0.69 ⋅ 0.8 ⋅ 33 = 4.7(m / h) 1000 Vậy suất ca máy là: N ca = t ca N s = ⋅ 4.7 = 37.6(m / ca) Cần trục tháp Do lượng bê tông lớn để thuận lợi giảm công vận chuyển trung gian rút bớt nhân lực đạt hiệu thi công cao ta dùng cần trục tháp để cẩu bê tông đổ bê tông trực tiếp từ thùng chứa Vậy ta chọn cần trục tháp mã hiệu: KB- 306 có đặc tính kỹ thuật sau: - Tải trọng nâng: – 5.8(T) - Tầm với: 12.5 – 25(m) - Tầm với ứng với tải trọng lớn nhất: 12.5(m) - Mômen tải lớn nhất: 100(Tm) - Chiều cao nâng: 35.5 – 48(m) - Tốc độ: + Nâng hạ: 0.33 – 0.66(m/s) + Di chuyển xe con: 0.27 – 0.13(m/s) + Di chuyển cần trục: 0.3(m/s) + Tốc độ quay: 0.6(V/ph) + Trọng lượng cần trục: 84(T) Xác định suất cần trục tháp: t = t1 + t + t + t + t + t + Trong đó: t1 : thời gian móc thùng vào móc cẩu (chuyển thùng), t1 = 30( s ) t : thời gian nâng vật tới vị trí quay ngang t2 = 27.5 = 92.3( s ) 0.3 t : thời gian quay cần tới vị trí cần đổ bê tông 0.4 t3 = 60 = 40( s) 0.6 t : thời gian hạ thùng từ độ cao quay đến độ cao đổ bê tông t = 3x = 6( s ) t : thời gian đổ bê tông t : thời gian quay cần vị trí cũ t : thời gian hạ thùng rỗng xuống t = 420( s ) t = 40( s ) 27.5 t7 = = 48.59( s`) 0.6 t : thời gian di chuyển xe tới vị trí đổ bê tơng xa 27.5 t8 = = 111 85( s ) 0.27 Vậy tổng thời gian cân trục tháp thực chu kỳ là: t = 30 + 92.30 + 40 + + 420 + 40 + 45.8 + 11 85 = 788.74( s ) Năng suất cần trục tháp là: N ca = T ⋅ Q ⋅ k ⋅ k tg ⋅ n Với: T: thời gian làm việc ca lấy Q: tải trọng nâng trọn Q = 0.7 ⋅ 2.5 + 0.15 = 1.9(T ) k: hệ số sử dụng tải trọng k= 0.8 k tg : hệ số sử dụng thời gian k tg = 0.85 n: chu kỳ n = 3600 3600 = = 4.56 t 788.14 Vậy suất cần trục tháp là: N ca = ⋅ 1.9 ⋅ 0.8 ⋅ 0.85 ⋅ 4.56 = 47.1(T / ca) Tính thể tích bê tơng mà cần trục vận chuyển ca: Khối lượng thùng chứa bê tông x 150= 300kg= 0.3(T) Khối lượng bê tông vận chuyển 47.1 - 4.56*0.3=45.73 (T/ca) Thể tích bê tông mà cần trục vận chuyển ca 45.73/4.56=10.02m3) Vậy cần trục chọn có khả đáp ứng phục vụ nhu cầu đổ bê tông ghép hợp lý với máy trộn bê tông Cụ thể: Chu kỳ cần trục lấy Một ca trộn 33 mẻ Do hệ số tổ hợp là: 33/4=8.25 Lấy Tức trộn mẻ lúc cần trục thực xong chu kỳ Thể tích bê tơng thùng 7*165=1155(l) Tải trọng cẩu 1.155*2.5+0.3=3.187(T) 1.5m Chiều dày lớp bê tông đổ phụ thuộc vào phương pháp trộn, khoảng cách vận chuyển, khả đầm điều kiện khí hậu thường dày từ (20- 30)cm  Trong trường hợp dầm dài, chiều cao từ 80cm trở lên khơng nên đổ lớp hết chiều dài dầm, mà nên chia thành nhiều lớp đoạn gối lên (đổ theo kiều bậc thang) Móng lớn đổ theo kiều c Mạch ngừng  Trường hợp đổ bê tông mà phải nghỉ thi cơng khối lượng bê tơng lớn, diện tích rộng mà khơng thể đổ liên tục khơng ngừng tuỳ tiện mà phải để mạch ngừng chỗ qui định Đó chỗ mà nội lực nhỏ để khơng làm ảnh hưởng đến q trình làm việc kết cấu, mạch ngừng để nơi có thay đổi ván khn nhân công  Khi đổ bê tông cột, mạch ngừng bố trí mạch móng, phần phía góc nối cột dầm khung Nếu dầm có chiều cao lớn 80cm mạch ngừng bố trí dầm  Nếu hướng đổ bê tơng vng góc với dầm phụ mạch ngừng đắt cách dầm biên tường đoạn 1/4 nhịp dầm Còn hướng đổ bê tơng song song với dầm phụ mạch ngừng đặt 1/3 nhịp dầm phụ  Trong sàn khơng sườn mạch ngừng đặt vị trí bất kỳ, song song với cạnh ngắn sườn d Đầm bê tông  Máy đầm bê tông làm việc theo nguyên lý chấn động bề mặt Khi máy gây chấn động, lực ma sát hạt cốt liệu giảm Do chúng lắng xuống lèn chặt tạo nên độ đặc cho hỗ hợp bê tông Đồng thời chấn động, vữa, xi măng, cát dồn lên mặt dồn mặt ván khuôn tạo lớp bảo vệ bọc chắn khối bê tông tránh môi trường xâm thực làm gỉ cốt thép  Qua trình đầm phải qui cách thời gian Đầm đến bề mặt váng xi măng đổi vị trí Khơng đầm q nhiều, dễ gây tượng phân tầng Với kết cấu mỏng có chiều dày 20cm ta dùng đầm bàn, > 20cm ta dùng đầm dùi Trường hợp với cột ta đầm phương pháp thủ công Khoảng cách đặt đầm dùi 1.5R ( R bán kính tác dụng đầm) mũi dùi phải đặt sâu xuống lớp bê tông trước ( dưới) từ (5- 10)cm để liên kết lớp với Khi chuyển đầm dùi không tắt động phải rút lên từ từ để tránh để lại lỗ hổng bê tông Khi đầm tránh làm sai lệch cốt thép làm giảm khả liên kết cốt thép tránh tượng đầm đến đâu kê thép đến e Bảo dường bê tơng Để đảm bảo cho bê tơng có điều kiện đơng cứng thích hợp, làm cho cường độ tăng lên ta phải tiến hành dưỡng hộ Nếu sau đổ bê tông gặp thời tiết nắng, khơng khí khơ, gió thổi sau đổ bê tơng xong Sau (2-3 h) ta phải dùng bao tải, mạt cưa, cát tưới nước định kỳ với t= 150C trở lên phải tưới nước để thường xuyên giữ ẩm Trường hợp gặp phải trời mưa to, mưa kéo dài phải sử dụng biện pháp che chắn, đậy cho kết cấu bê tông, tránh để nước mưa làm cho sói lở, sai cấp phối Khi cường độ bê tơng đạt 25% cường độ thiết kế tháo nước để lợi dụng nước mưa bảo quản dưỡng bê tông Tháo dỡ ván khuôn Việc tháo dỡ ván khuôn tiến hành sau bê tông đạt cường độ cần thiết Tháo theo nguyên tắc sau:  Với ván khuôn chịu lực: lắp trước thao sau  Với ván khuôn không chịu lực: lắp sau tháo trước  Phải tháo từ xuống Các cột chống ván đáy dầm cần để bê tông đạt 100% cường độ tháo hết Đối với nhà nhiều tầng, có sàn bê tơng đổ chỗ, tháo ván khuôn cần ý tháo ván khuôn sàn II An tồn thi cơng Để góp phần vào chất lượng cơng trình tốt Ngồi u cầu tốc độ thi công nhanh gọn, kết cấu phải bố trí kỹ thuật khâu an tồn thi công vấn đề cần quan tâm chặt chẽ Chúng ta biết với cơng trình đồ sộ, tai nạn dễ xảy ra, cần sơ xuất nhỏ đem lại hiệu quan trọng cho cơng trình cho cơng nhân xây dựng Vì người thi cơng cơng tình phải biết số nội qui an toán trình thi cơng sử dụng, Phải sử dụng trang bị tất tay, ủng dày vận chuyển gạch, hồ vật liệu khác Biết lắp đặt giàn giáo cho đảm bảo độ cứng khơng lung lay, dễ di chuyển Biết sử dụng số máy cần cho cẩu, lắp,đầm Phải đeo mặt nạ hàn thép Phải dùng hạt bạt cỡ to bao quanh cơng trình lưới đỡ để đá bê tơng rơi xuống q trính thi công Thi công công việc cao ghép ván khuôn , nối cốt thép cao công nhân phải đeo dây an toàn Khi kéo thẳng cốt thép phải làm nơi có hàng rào Khi đặt cốt thép vào dầm xà, người thợ không đứng vào thành ván khn Nơi đặt cốt thép có dòng điện chạy qua phải có biện pháp đề phòng điện hở Vận chuyển vận liệu lên cao phải kiểm tra mối buộc trước cẩu Phải kiểm tra bảo dưỡng dây cáp cẩu, thăng tải thường xun Cần có biển thơng báo, nhắc nhở ý thức an toàn cho người Chuẩn bị họng cứu hoả đề phòng xảy cố cho cơng trường Tóm lại: Để đảm bảo an tồn cho cơng trình người thi cơng cần tuân thủ cách chặt chẽ, nghiêm túc yêu cầu hướng dẫn cán kỹ thuật ... ng (m) cao (m) (m 3) tÇng (m 3) tÇng (m 3) 1. 7x2.4 0.40 1. 632 44 71. 8080 0.9x1.6 0.40 0.576 44 44.9760 11 6.7840 1. 7x2.5 0.40 1. 700 66 11 2.2000 0.9x1.7 0.40 0. 612 66 67. 012 0 17 9. 212 0 0.25 x0.45 4 .10 ... tÝch v¸n khuôn (m) dài (m) (m 2) tầng (m 2) tầng (m 2) Cột Ván A Ván B Ván C Ván D Dầmchính biên Ván A TN Ván BTT Ván CĐ Dầmchính Ván A TN Ván BTT Ván CĐ Dầmphụ Ván A TN Ván BTT Ván CĐ Sàn biên... 425.7 712 0.69 0. 51 0.25 5 .15 5.09 5 .15 3.554 2.596 1. 288 16 72 44 56.856 18 6.905 56.650 300. 410 8 0.39 0. 21 0.25 2 .10 1. 04 2 .10 0. 819 0. 218 0.525 16 72 44 13 .10 4 15 .725 23 .10 0 51. 9288 0.35 0. 21 0.20
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án kỹ thuật thi công 1 ( kèm bản vẽ ), Đồ án kỹ thuật thi công 1 ( kèm bản vẽ )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay