Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Ninh Bình (Luận văn thạc sĩ)

78 3 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 15:08

Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Ninh BìnhXây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Ninh BìnhXây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Ninh BìnhXây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Ninh BìnhXây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Ninh BìnhXây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Ninh BìnhXây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Ninh BìnhXây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Ninh BìnhXây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Ninh BìnhXây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Ninh Bình BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƢỜNG HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC BÌNH XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU HỆ THÔNG TIN ĐỊA PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ NINH BÌNH Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC BÌNH XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU HỆ THƠNG TIN ĐỊA PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ NINH BÌNH Ngành: Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ Mã ngành: 8520503 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI, NĂM 2019 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƢỜNG HÀ NỘI Cán hướng dẫn chính: TS Trịnh Thị Hoài Thu Cán chấm phản biện 1: PGS TS Doãn Hà Phong Cán chấm phản biện 2: TS Trần Trung Anh Luận văn thạc sĩ bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Ngày 19 tháng 01 năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu trình bày luận văn hoàn toàn trung thực, tơi, khơng vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam Nếu sai, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đức Bình ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I MỤC LỤC II TÓM TẮT LUẬN VĂN IV DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT V DANH MỤC CÁC BẢNG VI DANH MỤC HÌNH .VII Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu Nội dung nghiên cứu phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU HỆ THÔNG TIN ĐỊA PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT .3 1.1 Tổng quan đánh giá quy hoạch sử dụng đất .3 1.1.1 Khái quát quy hoạch sử dụng đất .3 1.1.2 Đánh giá quy hoạch sử dụng đất 10 1.2 Tổng quan sở liệu đất đai 12 1.2.1 Khái quát chung sở liệu đất đai 12 1.2.2 Hiện trạng xây dựng sở liệu đất đai 13 1.2.3 Nghiên cứu xây dựng sở liệu đất đai 15 1.3 Tổng quan GIS đánh giá quy hoạch sử dụng đất 17 1.3.1 Tầm quan trọng GIS .17 1.3.2 Định nghĩa 17 1.3.3 Khai thác sở liệu phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất 18 1.4 Vấn đề nghiên cứu đề tài 19 CHƢƠNG SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 20 2.1 Khái quát sở liệu thông tin địa 20 2.2 Thiết kế mơ hình sở liệu đất đai phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất 24 2.3 Thu thập liệu .27 2.4 Chuẩn hóa sở liệu 27 2.4.1 Chuẩn mơ hình cấu trúc liệu địa 28 2.4.2 Chuẩn mơ hình khái niệm liệu khơng gian 30 2.4.3 Chuẩn mơ hình khái niệm liệu thời gian 31 2.4.4 Chuẩn phương pháp lập danh mục đối tượng địa 31 2.4.5 Chuẩn hệ quy chiếu tọa độ 32 iii 2.4.6 Chuẩn siêu liệu địa .33 2.4.7 Chuẩn chất lượng liệu địa 35 2.4.8 Chuẩn trình bày liệu địa .35 2.4.9 Chuẩn mã hóa trao đổi liệu địa 36 CHƢƠNG XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU HỆ THÔNG TIN ĐỊA PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ NINH BÌNH 38 3.1 Giới thiệu khu vực nghiên cứu 38 3.1.1 Vị trí địa 38 3.1.2 Tài nguyên đất .38 3.1.3 Các tiêu phát triển kinh tế - xã hội kỳ quy hoạch 2010 - 2020 38 3.2 Thu thập đánh giá trạng liệu .38 3.2.1 Thu thập liệu 42 3.2.2 Đánh giá thực trạng liệu 42 3.3 Xây dựng sở liệu địa phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất thành phố Ninh Bình .44 3.3.1 Mơ hình cấu trúc sở liệu 44 3.3.2 Các bước xây dựng sở liệu 48 3.4 Đánh giá tình hình quy hoạch sử dụng đất thành phố Ninh Bình 55 3.4.1 Đánh giá tình hình sử dụng đất năm 2010 55 3.4.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất năm 2014 57 3.4.3 Đánh giá biến động sử dụng đất năm 2010 2014 58 3.4.4 Đánh giá QHSDĐ đến năm 2020 60 3.4.5 Đánh giá việc thực QHSDĐ đến 2014 61 Kết luận 64 Kiến nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 iv TÓM TẮT LUẬN VĂN Họ tên học viên: Nguyễn Đức Bình Lớp: CH2BTĐ Khóa: Cán hướng dẫn: TS Trịnh Thị Hoài Thu Tên đề tài: Xây dựng sở liệu hệ thông tin địa phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất thành phố Ninh Bình Tóm tắt: Luận văn tổng quan vấn đề nghiên cứu, sở khoa học xây dựng sở liệu phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất tiến hành xây dựng sở liệu thông tin địa phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất thành phố Ninh Bình Dữ liệu sử dụng xây dựng sở liệu đồ trạng sử dụng đất năm 2010 2014, đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Ninh Bình Luận văn thực việc xây dựng sở liệu hệ thống thông tin địa phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất thành phố Ninh Bình với gói liệu thiết kế phần mềm Visio đảm bảo yêu cầu chuẩn sở liệu địa Sau xây dựng CSDL, đánh giá thực quy hoạch thông qua việc chồng xếp loại đồ trạng để thấy diễn biến thay đổi sử dụng đất; chồng xếp liệu đồ sử dụng đất năm 2014 đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để đánh giá mức độ thực quy hoạch thành phố Ninh Bình đến năm 2014 Kết việc đánh giá năm 2014 việc thực quy hoạch sử dụng đất Ninh Bình đạt 78,8%, 21,2% chưa thực theo quy hoạch Việc đánh giá thực quy hoạch thông qua chồng xếp liệu xác định vị trí diện tích đất chưa thực theo quy hoạch phục vụ cho kế hoạch sử dụng đất thành phố năm v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt GIS QHSDĐ Giải thích Hệ thống thơng tin địa Quy hoạch sử dụng đất CSD Chủ sử dụng CSDL sở liệu CSDL HTTTĐL VN-2000 NTM UBND sở liệu hệ thống thông tin địa Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia Nông thôn Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các cấu trúc Geodatabase 23 Bảng 3.1 Bảng loại liệu 43 Bảng 3.2 Quy định cấu trúc liệu gói 45 Bảng 3.3 Tổ chức lại nhóm lớp đối tượng 50 vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Các chức GIS 18 Hình 2.1 Cấu trúc sở liệu GIS 20 Hình 2.2 Geodatabase ArcGIS .23 Hình 2.3 Các bước mơ hình hóa Geodatabase sử dụng UML 26 Hình 3.1 Cấu trúc sở liệu .44 Hình 3.2 Mơ hình cấu trúc miền giá trị gói khống chế trắc địa 45 Hình 3.3 Mơ hình cấu trúc liệu gói Địa giới hành 46 Hình 3.4 Mơ hình cấu trúc liệu gói Giao thơng 46 Hình 3.5 Mơ hình cấu trúc liệu gói Thủy hệ 47 Hình 3.6 Mơ hình cấu trúc liệu gói Sử dụng đất 47 Hình 3.7 đồ quy trình cơng nghệ xây dựng sở liệu từ đồ 48 Hình 3.8 Các đối tượng đồ trạng sử dụng đất 49 Hình 3.9 Các đối tượng đồ quy hoạch sử dụng đất 49 Hình 3.10 Dữ liệu thuộc tính đồ .51 Hình 3.11 Chuyển đổi định dạng liệu 52 Hình 3.12 Nhập liệu vào mơ hình sở liệu 53 Hình 3.13 Chuẩn hóa Topology 54 Hình 3.14 Biểu đồ theo diện tích loại đất trạng 2010 56 Hình 3.15 Biểu đồ theo phần trăm loại đất trạng 2010 57 Hình 3.16 Biểu đồ theo diện tích loại đất trạng 2014 58 Hình 3.17 Biểu đồ theo phần trăm loại đất trạng 2014 58 Hình 3.18 Biểu đồ biến động sử dụng đất theo diện tích loại đất .59 Hình 3.19 Biểu đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 .61 Hình 3.20 Biểu đồ biến động sử dụng đất trạng 2014 quy hoạch đến năm 2020 61 Hình 3.21 Ví dụ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa với quy hoạch 63 54 vùng riêng biệt Sử dụng công cụ làm việc với topology để phát chỉnh sửa lỗi quan hệ không gian Trong trường hợp này, áp dụng hai quy tắc topology Must Not Have Gaps (khơng khoảng trống vùng) Must Not Overlap (các vùng không chồng đè lên nhau) Hình 3.13 Chuẩn hóa Topology - Chuẩn hoá tương quan lớp đối tượng địa Việc chuẩn hoá tương quan lớp đối tượng (Feature class) thực đồng thời sau chuẩn hoá loại đối tượng (Feature type) tuỳ thuộc vào trạng, tính chất mật độ đối tượng địa khu vực Chuẩn hoá tương quan hình học bao gồm đối tượng (Feature type) loại với đối tượng khác loại - Chuẩn hố thuộc tính đối tượng Mỗi đối tượng địa sau chuẩn hố hình học (điểm, đường, vùng,…), phân loại theo mô tả định nghĩa đối tượng kèm theo thông tin thuộc tính (bắt buộc tự chọn) quy định sở liệu Mỗi loại đối tượng quy định nhận giá trị phân loại theo chủ đề thuộc tính (thơng tin định tính, định lượng có) thuộc miền xác định sẵn, đối 55 tượng nhận giá trị miền xác định coi sai Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2010-2020 xây dựng dựa theo Quyết định 23/2007/QĐ-BTNMT ký hiệu đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất, nên cần chuẩn hóa lại theo Thơng tư 28/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 02 tháng năm 2014 thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Thông tư 29/2014/TT-BTNMT việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtdụ số mã loại đất cần đưa mã đất chuẩn theo thông tư như: “CTS” chuyển thành “TSC”, “CSD” chuyển thành “BCS” (bảng ký hiệu loại đất thể phụ lục 01) 3.4 Đánh giá tình hình quy hoạch sử dụng đất thành phố Ninh Bình Việc đánh giá quy hoạch sử dụng đất thực theo phương pháp phân tích khơng gian đa lớp lớp liệu sử dụng đất năm 2010, lớp liệu sử dụng đất năm 2014 lớp quy hoạch sử dụng đất 2010-2020 3.4.1 Đánh giá tình hình sử dụng đất năm 2010 Căn theo số liệu từ đồ trạng sử dụng đất năm 2010 đánh giá nhóm đất chính: Đất nơng nghiệp Tổng diện tích đất nơng nghiệp 1564.08 ha, chiếm 34,9% tổng diện tích tự nhiên Cụ thể: Đất sản xuất nơng nghiệp Diện tích đất sản xuất nông nghiệp 1508.98 ha, chiếm 33.63% tổng diện tích tự nhiên Trong đó: đất trồng hàng năm diện tích 229.71ha; đất trồng lâu năm diện tích 0.37 Đất ni trồng thủy sản Đất ni trồng thủy sản diện tích 55.1ha, chiếm 1.23% tổng diện tích tự nhiên Đất phi nơng nghiệp Diện tích đất phi nơng nghiệp 2915.73 chiếm 64.9 % tổng diện tích tự nhiên, cụ thể: a Đất - Đất đô thị: năm 2014, diện tích đất thị 863.55 ha, chiếm 19.24% diện 56 tích đất tự nhiên - Đất nơng thơn: diện tích đất nơng thơn 389.69 ha, chiếm 8.68% diện tích đất tự nhiên b Đất chuyên dụng - Tổng diện tích loại đất chuyên dùng 1711.64 ha, chiếm 38.14% diện tích tự nhiên Đất chưa sử dụng: Diện tích đất chưa sử dụng 7.55 ha, chiếm 0.2 % diện tích đất tự nhiên Diện tích (m2) Loại đất Hình 3.14 Biểu đồ theo diện tích loại đất trạng 2010 57 Hình 3.15 Biểu đồ theo phần trăm loại đất trạng 2010 3.4.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất năm 2014 Căn theo số liệu từ đồ trạng sử dụng đất năm 2014 đánh giá nhóm đất chính: Đất nơng nghiệp Tổng diện tích đất nơng nghiệp 1279.9 ha, chiếm 28.5% tổng diện tích tự nhiên Cụ thể: Đất sản xuất nơng nghiệp Diện tích đất sản xuất nơng nghiệp 1247.5 ha, chiếm 27.8% tổng diện tích tự nhiên Trong đó: đất trồng hàng năm diện tích 303.74 ha; đất trồng lâu năm diện tích 5.9 Đất ni trồng thủy sản Đất ni trồng thủy sản diện tích 32.4 ha, chiếm 0.72% tổng diện tích tự nhiên Đất phi nơng nghiệp Diện tích đất phi nơng nghiệp 3091.9 chiếm 68.9 % tổng diện tích tự nhiên, cụ thể: Đất - Đất thị Đến 31/12/2014, diện tích đất thị 756.9 ha, chiếm 16.87% diện tích đất tự nhiên - Đất nơng thơn Diện tích đất nông thôn 396.77 ha, chiếm 8.83% diện tích đất tự nhiên Đất chuyên dùng - Tổng diện tích loại đất chuyên dùng 1938.2 ha, chiếm 43.2 % diện tích tự nhiên Đất chưa sử dụng 58 Diện tích đất chưa sử dụng 115.57 ha, chiếm 2.6 % diện tích đất tự nhiên Diện tích (m2) Loại đất Hình 3.16 Biểu đồ theo diện tích loại đất trạng 2014 Hình 3.17 Biểu đồ theo phần trăm loại đất trạng 2014 3.4.3 Đánh giá biến động sử dụng đất năm 2010 2014 Chồng xếp liệu sử dụng đất năm 2010 2014 cho kết mặt không gian xác định vị trí thay đổi sử dụng đất hai thời điểm, mặt thuộc tính định lượng diện tích thay đổi sử dụng đất hai thời điểm vị trí thể phụ lục 02 hình 3.18 59 Diện tích (m2) Loại đất Hình 3.18 Biểu đồ biến động sử dụng đất theo diện tích loại đất Biến động đất đai cụ thể: - Đất nông nghiệp Thành phố 1279.9 đất nơng nghiệp, giảm 284.2 so với năm 2010 Trong đó, giảm chủ yếu diện tích đất trồng lúa, giảm 343.5 Bên cạnh việc diện tích đất trồng lúa giảm đáng kể số loại đất nông nghiệp khác lại tăng diện tích đất trồng hàng năm tăng 74,03 ha, đất trồng lâu năm tăng 5,54 … Diện tích đất trồng lúa chuyển sang loại đất khác hiệu kinh tế đất khu công nghiệp, đất ở, đẩy mạnh phát triển loại ăn quả, ngắn ngày cho suất hiệu kinh tế cao … - Đất phi nơng nghiệp tăng 176.2 Trong tăng chủ yếu loại đất giao thông, văn hóa, thương mại dịch vụ, đất danh lam thắng cảnh, cụ thể: + Đất giao thông tăng 289,26 60 + Đất thương mại dịch vụ tăng 87,71 + Đất danh lam thắng cảnh tăng 161,55 Điều cho thấy thành phố Ninh Bình vòng năm từ năm 2010 đến năm 2014 trọng phát triển mạnh hoạt động du lịch, thương mại dịch vụ, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông để phục vụ cho nhu cầu lại người dân thuận lợi cho việc thông thương buôn bán, phát triển khu công nghiệp - Đất chưa sử dụng + Đất chưa sử dụng tăng 112.85 Diện tích đất chưa sử dụng tăng nhiều q trình chuyển đổi mục đích, chủ trương thành phố chưa thực dự án loại đất cũ chuyển đất chưa sử dụng để quản 3.4.4 Đánh giá QHSDĐ đến năm 2020 Tổng diện tích đất thay đổi mục đích sử dụng theo quy hoạch đến năm 2020 1011,3 Căn theo số liệu từ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đánh giá nội dung định hướng quy hoạch theo nhóm đất chính: - Đất nơng nghiệp Trong nhóm đất nơng nghiệp, định hướng quy hoạch tập trung vào đất trồng hàng năm, cụ thể 5,23 ha, cho thấy hướng phát triển thành phố đến năm 2020 tập trung vào loại ăn quả, ngắn ngày để phát triển kinh tế nông nghiệp - Đất phi nông nghiệp Diện tích quy hoạch 1006,07 ha, chủ yếu định hướng loại đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất khu công nghiệp, đất xây dựng sở văn hóa, đất giáo dục Cụ thể: Đất 481,2 Đất sản xuất kinh doanh 123,27 Đất khu công nghiệp 92,15 61 Đất xây dựng sở văn hóa 162,87 Đất giáo dục 80,56 * thể thấy hướng phát triển thành phố đến năm 2020 tập trung chủ yếu vào việc xây dựng khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh doanh hàng hóa, văn hóa thể thao du lịch đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo Điều hoàn toàn hợp với chủ trương phát triển thành phố theo hướng ngày đại tận dụng nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế Hình 3.19 Biểu đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (m2) 3.4.5 Đánh giá việc thực QHSDĐ đến 2014 Chồng xếp liệu sử dụng đất năm 2014 2020 cho kết mặt khơng gian xác định vị trí thực theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thể phụ lục 03 hình 3.20 Diện tích (m2) Loại đất Hình 3.20 Biểu đồ biến động sử dụng đất trạng 2014 quy hoạch đến năm 2020 62 Số liệu cụ thể: - Diện tích đất đƣợc thực theo quy hoạch: Tổng diện tích loại đất thực theo với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 3536,4 ha, chiếm 78,8 %, đó: + Diện tích đất nơng nghiệp 835,88 Trong đó, chuyển đổi loại đất sang đất trồng hàng năm 0,1 + Diện tích đất phi nơng nghiệp 2896,04 ha, chủ yếu loại đất: đất ở, đất sản xuất phi nông nghiệp đất sở giáo dục đào tạo Cụ thể: Chuyển đổi sang đất đô thị 16,75 ha; Chuyển đổi sang đất nông thôn 20,41 ha; Chuyển đổi sang đất sở sản xuất phi nông nghiệp 7,16 ha; Chuyển đổi sang đất xây dựng sở giáo dục đào tạo 3,98 ha; + Diện tích đất chưa sử dụng 54,39 - Diện tích đất chƣa đƣợc thực theo quy hoạch: Tổng diện tích loại đất chưa thực theo với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 951,0 ha, chiếm 21,2 %, đó: Diện tích đất nơng nghiệp chưa chuyển mục đích 693,93 ha; Diện tích đất phi nơng nghiệp chưa chuyển mục đích 195,86 ha; Diện tích đất chưa sử dụng chưa chuyển mục đích 61,18 ha; + Kết cho thấy công tác thực QHSDĐ thành phố Ninh Bình vòng năm từ 2010 đến 2014 chưa thực đạt hiệu tốt + Nguyên nhân chủ yếu nằm việc thực dự án khu công nghiệp, khu đô thị mới, hệ thống giao thông thủy lợi, … gặp nhiều khó khăn vướng mắc đặc biệt cơng tác giải phóng mặt kêu gọi vốn đầu tư + Một nguyên nhân khác nhận thấy số loại đất thực chuyển đổi mục đích chưa thực theo quy hoạch, dễ nhận thấy loại đất ở, khu đô thị xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế Cụ thể hình 3.21, khoanh đất diện tích 2153.4 m2, loại đất theo quy hoạch đất sản xuất kinh doanh, năm 2014 chuyển đổi mục đích thành đất 63 Vị trí khơng gian chưa thực theo quy hoạch Hình 3.21 Ví dụ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa thực theo quy hoạch + Điều cho thấy cần thiết việc theo dõi biến động đất đai thường xuyên hệ thống thông tin địa để phát điều chỉnh kịp thời phương án, kế hoạch sử dụng đất hàng năm điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế 64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Luận văn sử dụng phần mềm GIS phần mềm phụ trợ xây dựng sở liệu gồm gói thơng tin theo chuẩn định dạng sở liệu địa Đánh giá việc thực quy hoạch thông qua chồng xếp liệu đồ trạng năm 2010, năm 2014 đồ quy hoạch đến năm 2020 đánh giá việc thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2014 đạt 78,8%, chưa thực quy hoạch chiếm 21,2 %, từ nhận thấy việc thực quy hoạch sử dụng đất hướng phát triển thành phố đến năm 2020 tập trung chủ yếu vào việc xây dựng khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh doanh hàng hóa, văn hóa thể thao du lịch đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo Tuy nhiên việc thực dự án khu công nghiệp, khu đô thị mới, hệ thống giao thông thủy lợi, … gặp nhiều khó khăn vướng mắc đặc biệt cơng tác giải phóng mặt kêu gọi vốn đầu tư, bên cạnh đó, số loại đất thực chuyển đổi mục đích chưa với quy hoạch Vì việc theo dõi biến động đất đai thường xuyên để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp vô cần thiết, xác định vị trí đất chưa thực theo quy hoạch phục vụ cho việc lên kế hoạch sử dụng đất cho năm Kiến nghị CSDL phục vụ quy hoạch sử dụng đất đề tài “Xây dựng sở liệu hệ thông tin địa phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất thành phố Ninh Bình” hồn tồn sử dụng cơng tác Quản đất đai cung cấp thông tin phục vụ quy hoạch sử dụng đất thành phố Ninh Bình giai đoạn 2010-2020 Để ứng dụng công nghệ GIS vào xây dựng CSDL đất đai phục vụ công tác đánh giá quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thực hiệu quả, triển khai khơng Ninh Bình mà cho nước, cần tiếp tục nghiên cứu đưa quy trình xây dựng CSDL phục vụ cơng tác đánh giá quy hoạch sử dụng đất, bao gồm: - Nghiên cứu đặc điểm địa phương mà ứng dụng công nghệ GIS vào 65 xây dựng sở liệu - Xây dựng CSDL không gian từ loại đồ: Bản đồ trạng sử dụng đất, đồ chuyên đề thu thập - CSDL thuộc tính xây dựng hệ thống phần mềm GIS, từ số liệu thu thập điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội địa phương - Kết nối CSDL không gian, CSDL thuộc tính - Đưa ứng dụng cụ thể phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất Bên cạnh UBND thành phố cần thiết phải đầu tư trang thiết bị đào tạo chuyên môn cho cán địa để đảm bảo sử dụng khai thác CSDL hiệu 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Lê Thị Giang (2017) Giáo trình sở liệu đất đai Nhà xuất đại học Nông nghiệp, Hà Nội Trần Thị Băng Tâm (2006) Giáo trình Hệ thống thơng tin địa Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Chu Văn Thỉnh (2010), Vị trí, vai trò quy hoạch sử dụng đất đai hệ thống quy hoạch chung, Địa Việt Nam PGS.TS Đồn Cơng Quỳ (2006) Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất Nhà xuất Hà Nội PGS.TS Trần Quốc Bình (2013) Đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng GIS công tác quy hoạch sử dụng đất cấp huyện xã Luật đất đai năm 2013 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy trình xây dựng sở liệu đất đai Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định đồ địa 10 Thơng tư 28/2014/TT-BTNMT Quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất 11 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuẩn thông tin địa sở ban hành kèm theo thôngsố 02/2012/TT-BTNMT 67 LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên: Nguyễn Đức Bình Ngày tháng năm sinh: 28/05/1990 Nơi sinh: Nam Định Địa liên lạc: Phố Tân Thịnh - phường Tân Thànhthành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình Quá trình đào tạo: - Từ 12/2016 đến nay: Học Cao học trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Q trình cơng tác: - Từ 8/2013 đến nay: Làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình 68 XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP LƢU CHIỂU TRƯỞNG KHOA TRẮC ĐỊA , BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ... liệu thông tin địa lý phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất thành phố Ninh Bình Dữ liệu sử dụng xây dựng sở liệu đồ trạng sử dụng đất năm 2010 2014, đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố. .. đồ: sử dụng loại đồ trạng, quy hoạch sử dụng đất 3 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 1.1 Tổng quan đánh giá quy hoạch sử dụng. .. TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT .3 1.1 Tổng quan đánh giá quy hoạch sử dụng đất .3 1.1.1 Khái quát quy hoạch sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Ninh Bình (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ đánh giá quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Ninh Bình (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay