Báo cáo chủ đề về vốn trong công ty cổ phần

18 3 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 15:01

Trường Đại học FPT Tên: Nguyễn Thảo Hạnh MSSV: FB60190 Lớp: Fb0666 BÁO CÁO THỰC TẬP Chủ đề vốn công ty cổ phần Nội dung: I Tổng quan vốn công ty cổ phần Khái niệm vốn Đặc trưng vốn Phân loại vốn Đặc trưng vốn công ty cổ phần II Báo cáo kết kinh doanh, cân đối kế tốn cấu vốn Cơng ty 28.1 Giới thiệu tóm tắt Cơng ty 28.1 Phân tích báo cáo tài Phân tích cân đối kế tốn Phân tích cấu nguồn vốn III Giải pháp cho việc tạo lập vốn Công ty hội Thách thức Giải pháp cho vốn chủ sở hữu Danh mục tham khảo I Tổng quan vốn công ty cổ phần Khái niệm vốn Vốn kinh doanh doanh nghiệp biểu tiền c toàn b ộ tài sản dùng cho kinh doanh: Về phương diện vật chất vốn bao gồm loại máy móc, thi ết bị, nhà c ửa, kho tàng, vật kiện trúc, vật tư hàng hoá…là ph ạm trù gắn v ới n ền s ản xuất hàng hoá Vốn thề tiền tiền Việt nam, ngoại tệ, vàng bạc đá quý…Nh ưng tiền trở thành hàng hố đ ưa vào lưu thơng, s ản xu ất kinh doanh tiền luân chuyển từ hình thái vật chất sang ti ền t ệ v ới lượng lớn ngày mở rộng Ngoài tồn dạng vật chất tồn d ạng nh ững tài sản vơ quyền sở hữu cơng nghệ, uy tín doanh nghi ệp, nhãn mác độc quyền, kinh nghiệm tay nghề, nguồn nhân l ực, nguồn ch ất xám… Những yếu tố coi vốn Đặc trưng vốnVốn phải đại diện cho lượng gía trị tài sản, ều nghĩa v ốn biểu gía trị tài sản hữu hình Những tài sản hữu nhà xưởng, máy móc, đất đai, nguyên liệu,… sử dụng vào sản xuất nhằm tạo sản phẩm Nhưng tài sản vật sử dụng cá nhân không đưa vào sản xuất khơng đ ược gọi vốn, từ đặc điểm mà ta huy động nguồn vốn lớn từ tài sản xã hội cất trữ chưa sử dụng  Vốn phải vận động sinh lợi Vốn biểu ti ền tiền dạng tiềm vốn, để biến thành vốn tiền phải vận động sinh lời Trong trình vận động ti ền thay đ ổi hình thái biểu hiện: Đầu tiên tiền đưa vào sản xuất tr thành vốn, sau chu kỳ hoạt động vốn trở thành điểm xuất phát ban đầu v ới lượng giá trị lớn Phần dơi l ợi nhuận, kh ả sinh lời vốn Tuy nhiên để đảm bảo chức sinh l ời người s dụng vốn phải biết qui luật vận động vốn, nắm bắt th ời c để vốn hoạt động cách hiệu  Vốn phải tích tụ tập trung đến lượng định phát huy tác dụng Để đầu tư vào sản xuất kinh doanh vốn phải tích tụ thành lớn Do doanh nghiệp ch ỉ khai thác tiềm vốn doanh nghiệp mà phải tìm cách thu hút nguồn vốn nhận vốn liên doanh, phát hành cổ phần, vay vốn…  Vốn giá trị mặt thời gian - điều nghĩa ph ải xem xét giá trị thời gian đồng vốn nhiều yếu tố tác động từ lạm phát, biến động giá cả…  Vốn phải gắn với chủ sở hữu định Mỗi đồng vốn chủ sở hữu định Trong kinh tế thị trường khơng thể nh ững đồng vốn vơ chủ, đâu đồng vốnchủ chi tiêu lãng phí, hiệu Ngược lại xác định rõ chủ sở hữu đồng vốn hiệu Cũng theo hình thức đầu tư mà người sở hữu vốn đồng với người sử dụng vốn, người sở hữu vốn tách khỏi người sử dụng vốn Song dù tr ường h ợp người sở hữu vốn phải ưu tiên đảm bảo quyền lợi tôn trọng quyền sở hữu vốn Đây nguyên t ắc huy động quản lý vốnTrong kinh tế thị trường vốn phải quan ni ệm m ột loại hàng hố đặc biệt Những người sẵn đưa vốn vào thị tr ường người khác cần vốn lại tới thị trường Quy ền sở hữu vốn không di chyển quyền sử dụng vốn chuyển nhượng qua vay, nợ Người vay phải trả tỷ lệ lãi xuất tức họ phải tr ả gía cho quyền sử dụng vốn Như khác với hàng hố thơng thường khác hàng hố vốn bị bán không quy ền s h ữu mà người sở hữu quyền sử dụng Người mua quy ền sử dụng vốn thời gian định phải trả cho người s h ữu vốn khoản tiền gọi lãi suất  Trong kinh tế thị trường vốn không biểu tiền tài sản hữu hình mà biểu giá trị nh ững tài s ản vơ hình khác: vị trí địa lý kinh doanh, nhãn hi ệu thương mại, quy ền phát minh sang chế, bí cơng nghệ…Cùng với phát tri ển kinh t ế hàng hóa với tiến khoa học kỹ thuật cơng nghệ tài s ản vơ hình ngày phong phú, đa dạng chúng ngày vai trò quan trọng việc tạo khả sinh l ời c doanh nghi ệp Vì tất tài sản vơ hình phải lượng hóa để qui gía trị Vấn đề cần thiết góp vốn đầu tư liên doanh, đánh giá doanh nghiệp, xác định giá trị cổ phần phát hành, bán lý tài sản… Trên đặc trưng vốn, khái quát lại: v ốn bi ểu tiền giá trị tồn tài sản đầu tư vào q trình s ản xu ất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời Nắm đặc tr ưng c v ốn hiểu quy luật vận động điều kiện tiên quy ết để t ổ chức, cá nhân khai thác sử dụng vốn hiệu Phân loại vốn Vốn cố định: Vốn cố định biểu tiền toàn giá trị tài sản cố định Tài sản cố định tư liệu lao động chủ yếu máy móc, thi ết b ị , nhà xưởng, cơng trình kiến trúc, chi phí mua phát minh sáng ch ế … tham gia cách trực tiếp hay gián tiếp vào trình sản xu ất kinh doanh Tài s ản cố định hai thuộc tính hàng hoá khác giá trị giá trị sử dụng , mua bán, trao đổi thị trường Đối với doanh nghiệp bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh đ ều phải ứng trước lượng tiền tệ định để mua sắm tài sản cố định, vốn đầu tư để mua sắm tài sản cố định goi vốn cố định c doanh nghiệp Chính lẽ mà tuần hoàn chu chuy ển c v ốn c ố định lại giải đặc điểm tài sản cố định Quy mô v ốn cố định định quy mô tài sản cố định Tài sản cố định đặc điểm tham gia vào nhi ều chu kỳ sản xu ất v ới mức độ hao mòn tài sản cố định phần vốn cố định th ể hi ện qua chu kỳ sản xuất tương ứng với giá trị hao mòn tài sản c ố định Đ ến tài sản cố định hết giá trị sử dụng vốn cố định hồn thành m ột vòng ln chuyển Tài sản cố định phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau, tuỳ thuộc vào phương thức quản lý mà doanh nghiệp ứng dụng hợp lý: Theo hình thái thể hiện: tài sản cố định bao gồm tài sản cố định h ữu hình tài sản cố định vơ hình Tài sản cố định hữu hình tài sản biểu hình thái v ật chất cụ thể nhà xưởng, máy móc thiết bị, đất đai… Tài sản cố định vơ hình tài sản khơng bi ểu hi ện hình thái vật cụ thể Đó khoản chi cho phát minh sáng ch ế, nhãn hi ệu thương mại, chi phí đầu tư ban đầu cho vi ệc khảo sát thăm dò, chi phí cho việc đào tạo cán bộ… Do tài sản cố định chu kỳ vận động dài sau nhi ều năm m ới th ể thu hồi đủ vốn ban đầu đầu tư nên đồng vốn bị đe doạ b ởi rủi ro nguyên nhân khách quan làm thất thoát vốn Phân loại tài s ản cố định theo hình thái giúp doanh nghiệp vi ệc quản lý tính tốn khấu hao xác hợp lý Ngồi tài sản cố định phân loại theo hi ện trạng sử dụng: tài s ản c ố định chia thành tài sản cố định dùng, tài sản cố định chưa dùng tài sản cố định chờ lý Theo phân chia doanh nghiệp nắm bắt đ ược tình hình s d ụng vốn cố định tài khả sử dụng tiềm tàng để ều chỉnh lại cấu vốn cố định cách hợp lý tránh tình trạng lãng phí tồn đọng vốn chưa sử dụng cách hiệu Như vậy: vốn cố định phận vốn sản xuất bi ểu hi ện tiển giá trị tài sản cố định Nó tham gia toàn ho ặc m ột ph ần vào trình sản xuất luân chuyển giá trị phần vào giá tr ị sản phẩm, phần giá trị luân chuyển tr doanh nghi ệp sau trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm hàng hoá kết thúc Vốn lưu động: Vốn lưu động biểu tiển toàn tài sản l ưu động nh ằm đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh diễn thường xuyên liên t ục Tài sản lưu động loại tài sản mà thời gian thu h ồi luân chuy ển th ường vòng năm khơng q chu kỳ kinh doanh Tài s ản l ưu đ ộng đặc điểm gồm nhiều loại tồn nhiều khâu trình sản xuất kinh doanh biến động nhanh, việc quản lý sử dụng tài s ản l ưu động ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vốn lưu động gắn chặt với bước thực hoạt động sản xuất kinh doanh, để sử dụngvốn lưu động hiệu phải c ứ vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doan, tiêu thụ sản phẩm c doanh nghiệp để xây dựng cấu vốn hợp lý, tránh tình trạng ứ đọng vốn, hay thiếu vốn Đặc trưng vốn công ty cổ phần Vốn cơng ty cổ phần số điểm khác so với loại hình doanh nghiệp khác chỗ, xây dựng đóng góp nhiều thành viên cơng ty Mỗi thành viên công ty chủ sở hữu c cơng ty, quy ền hạn trách nhiệm theo phần vốn góp Do kết hoạt động c cơng ty tác động tới tất thành viên công ty Đi ều làm nâng cao tinh thần làm việc thành viên công ty II Kết kinh doanh, cân đối kế toán cấu vốn cơng ty 28.1 Giới thiệu tóm tắt cơng ty 28.1 Công ty TNHH MTV 28.1 công ty với 100% vốn Tổng công ty, chuyên sản xuất sản phẩm veston nam nữ chất lượng cao Hiện tại, Cơng ty TNHH 28.1 xưởng may với 1000 công nhân làm việc, hàng năm sản xuất triệu veston nam/nữ Khách hàng: Jack Reid BHS; Burton; T.M Lewin; Deha Viland Moss (Châu Âu), P.S.PA, TSEVO Haruyama, Lioyd Club Liondol, Male & Co M.F.Eritorial Taka-Q, Il Latini Nicols (Nhật); Chaps Cooper (Mỹ) Quá trình hình thành phát triển: Xí nghiệp may thành lập sở hình thành c ụm x ưởng s ản xuất (gọi sở) theo Quyết định số 877/QĐ ngày 02 tháng 12 năm 1991 Giám đốc Xí nghiệp 28 Khi thành lập Xí nghi ệp mang tên Xí nghi ệp 28 - sở 1, tổ chức ban nghiệp vụ, phân x ưởng may, t ổ c ắt, tổng quân số 644 cán bộ, công nhân viên Trong q trình phát triển, Xí nghiệp lần đổi tên với s ự đổi tên Cơng ty Lần thứ đổi từ Xí nghiệp 28 - sở thành Xí nghi ệp 28.1 theo Quyết định số 71B/QĐ-QP ngày 01 tháng 02 năm 1992 c B ộ tr ưởng Bộ Quốc phòng Lần thứ từ Xí nghiệp 28.1 thành Xí nghi ệp may theo Quyết định số 74/QĐH-16 ngày 18 tháng năm 1998 c Th ủ tr ưởng T cục Hậu cần việc phê duyệt mơ hình tổ chức Công ty 28 Khi thành lập, tổ chức sản xuất Xí nghiệp theo mơ hình khép kín t kho, cắt đến may mặt nhà xưởng giao quy ền tự chủ đàm phán với khách hàng, hưởng t ỷ lệ l ợi nhuận theo kết sản xuất kinh doanh Ngày 24 tháng năm 1997, Công ty t ổ ch ức giao vốn cho Xí nghiệp với giá trị tài sản cố định vốn lưu động 21,3 t ỷ đồng Mơ hình tổ chức chế quản lý t ạo ều ki ện cho Xí nghiệp sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Giá trị hàng hóa th ực hi ện, thu nhập bình quân, lợi nhuận, tốc độ luân chuyển vốn tăng so với th ời gian sản xuất xưởng trực thuộc Xí nghiệp X28 Tổ chức Đảng Xí nghiệp phát triển thành Đảng bộ phận theo Quyết định số 13/QĐ ngày 27 tháng 12 năm 1994 Đ ảng ủy Cơng ty may 28 Hiện Đảng Xí nghiệp chi trực thuộc v ới 80 đảng viên Đảng số lượng Đảng viên đông Đảng Công ty H ằng năm, Đảng Xí nghiệp ln đạt tiêu chuẩn vững mạnh, đ ược Đảng ủy Tổng cục Hậu cần tặng Bằng khen giấy khen thành tích xây dựng Đảng Tổ chức Cơng đồn, Đồn Thanh niên, Hội Phụ nữ ln kiện tồn số lượng đồn viên cơng đồn, đồn viên niên, h ội viên ph ụ n ữ đông Công ty, hoạt động chức mang l ại hi ệu qu ả thi ết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Trong chặng đường nhiều năm xây dựng, trưởng thành lãnh đạo Đảng ủy Cơng ty, Đảng ủy Xí nghiệp Ch ỉ huy đơn vị v ới t ập thể cán bộ, công nhân viên đồn kết chung sức chung lòng xây d ựng Xí nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, nhiều năm hoàn thành vượt mức kế hoạch trước ngày 22 tháng 12 đạt đơn vị vững mạnh toàn di ện Xí nghiệp Tổng cục Hậu cần tặng danh hiệu Đơn vị Quy ết thắng năm 1999, 2002, 2003, 2004 Quá trình xây dựng phát triển, cán bộ, cơng nhân viên Xí nghi ệp ln đoàn kết, tin tưởng, chủ động, sáng tạo, xây d ựng tổ ch ức v ững m ạnh, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận hồn thành nhiệm vụ giao c ả thường xuyên đột xuất Với thành tích bật: Năm 1993, Xí nghiệp nghiên cứu áp dụng thành công s d ụng cơng ngh ệ ép keo sản xuất áo gió xuất để sản xuất áo quân phục đông sỹ quan lót đảm bảo suất tăng 1,5 lần Đề tài ứng dụng kỹ thu ật đ ược Cục Quân nhu đạo đơn vị may toàn quân áp d ụng, m ột bước tiến công tác nghiên cứu khoa học đơn vị Tháng năm 1995, 20 ngày Xí nghi ệp hoàn thành xu ất s ắc nhiệm vụ đột xuất sản xuất 500 quân phục đại lễ để phục vụ cho đại biểu dự lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 Năm 2002, Xí nghiệp đơn vị Công ty tri ển khai s ản xu ất hàng xuất theo phương thức FOB mang lại hiệu thiết thực nên Quý năm 2002 doanh thu Xí nghi ệp gần doanh thu c tháng trước Xí nghiệp chủ động đổi mới, kiện tồn xếp, bố trí s ản xuất, phù hợp với khả năng, sở trường mạnh Xí nghi ệp, qua nâng cao hiệu cơng tác điều hành quản lý chất l ượng s ản phẩm Các sản phẩm Xí nghiệp gồm: đơng len K82, áo veston nam/nữ xuất tặng huy chương vàng Hội ch ợ tri ển lãm nước quốc tế Hiện nay, Cơng ty phân xưởng may, phòng nghi ệp vụ h ơn 1000 cán bộ, cơng nhân viên, trang thiết bị đại, công nghệ tiên tiến, nhà xưởng khang trang, đủ điều kiện để sản xuất theo phương thức FOB khả cạnh trang xu hội nhập Bản báo cáo tài chính: A Tài sản Tiền khoản tương đương tiền Tổng doanh thu Các khoản phải thu ngắn hạn Các khoản giảm trừ Hàng tồn kho Doanh thu Tài sản ngắn hạn khác Giá vốn hàng bán Tài sản cố định Lợi nhuận gộp Đầu tư tài dài hạn Chi phí hàng bán Tài sản dài hạn khác Chi phí quản lý doanh nghiệp B Nguồn vốn Lợi nhuận Nợ phải trả Lợi nhuận trước thuế Nợ ngắn hạn Lợi nhuận sau thuế Nợ dài hạn Vốn chủ sỡ hữu 2011 2011 Tỉ lệ 128,334,631,812 82,984,018,467 2012/2011 9,838,748,584 9,777,085,069 253,657,179,514 193,419,245,460 1.31 2,392,314,224 5,642,698,286 65,633,935,801 40,972,833,283 253,657,179,514 193,419,245,460 1.31 3,383,984,907 2,690,637,087 239,405,301,814 180,039,981,792 1.33 18,624,503,947 15,900,764,742 14,251,877,700 13,379,263,668 1.07 28,117,680,000 8,000,000,000 4,121,931,854 2,726,027,067 1.51 343,464,349 7,262,625,828 6,556,072,379 1.11 128,334,631,812 82,984,018,467 6,863,740,693 3,976,064,586 1.73 99,527,512,869 55,141,871,555 8,276,327,635 5,038,678,744 1.64 70,209,832,869 54,624,385,879 7,389,668,277 4,156,909,964 1.78 29,317,680,000 517,485,676 28,807,118,943 27,842,146,912 2012 2012 Qua biểu ta thấy doanh thu công ty tăng qua năm Năm 2011 đ ạt 193 t ỷ; năm 2012 đ ạt 253 t ỷ tăng 17% Trong lĩnh v ực sản xuất kinh doanh bước tiến, lợi nhuận thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt tỷ so v ới năm 2011 Mặt khác thấy giá vốn hàng bán so với tổng doanh thu đạt t ỷ l ệ cao Cho th chi phí s ản xu ất c công ty ch ưa đ ược s d ụng h ợp lý Bản cân đối kế toán: Qua biểu ta thấy tổng tài sản nguồn vốn cơng ty xu h ướng tăng lên qua năm Năm 2012 tăng 11% so v ới 2011 Nh v ậy mức tăng bình quân vào khoản 11% Đây số không cao phản ảnh m ức tăng tr ưởng c công ty Thông qua bảng cân đối kế tốn ta số tiêu tài rút ra: Hệ số nợ Tỉ suất tài trợ tài sản cố định 2012 0.77 1.54 2011 0.66 1.75 Hệ số nợ cho thấy khả tốn cơng ty, xác định nghĩa v ụ c chủ doanh nghiệp chủ nợ vi ệc góp vốn Thơng th ường chủ nợ thích hệ số vừa phải tỷ số thấp kho ản n ợ đảm bảo trường hợp doanh nghiệp phá sản Hệ số nợ c công ty cao tỷ lệ chưa cải thiện từ 2011 đền 2012 Đi ều ảnh hưởng lớn đến uy tín doanh nghiệp hoạt động sản xu ất kinh doanh Và cho thấy doanh nghiệp sử dụng nguồn tín dụng lớn Tỷ suất tài trợ cho tài sản cố định cao cho thấy vốn chủ sở h ữu hoàn toàn khả tài trợ cho tài sản cố định, không cần sử d ụng t ngu ồn vay Điều giải thích tỷ số toán c doanh nghi ệp m ức cao Dựa vào hai biểu trên, ta số tiêu phân tích tài chính: ROE ROA 2012 0.25 0.06 2011 0.14 0.05 Chỉ tiêu doanh lợi vốn chủ sở hữu phân tích bảng phản ánh khả sinh lợi thấp vốn chủ s hữu Nguyên nhân doanh thu tăng chi phí lại tăng m ạnh h ơn, d ẫn đến l ợi nhu ận sau thuế thấp, khả sinh lợi vốn chủ sở hữu thấp Chỉ tiêu doanh lợi tài sản qua năm thay đổi tăng lên nh ưng mức tăng không đáng kể Chỉ tiêu phản ánh mức thu nhập doanh nghiệp đạt đồng vốn đầu tư vào tài sản cố định, phản ánh m ức sử dụng hiệu tài sản cố định Tỷ số thấp cơng ty Trên vài nét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh c công ty vài năm qua Doanh thu cơng ty tăng qua năm ph ần l ớn thu từ xuất Nhưng bên cạnh chi phí cho sản xu ất kinh doanh tăng, chí mức tăng nhanh doanh thu ến cho tiêu tài mức thấp Đặc bi ệt ch ỉ tiêu phản ánh kh ả toán tiêu phản ánh khả sinh l ợi Cơng ty c ần giải pháp chiến lược dài hạn cho nguồn vốn, sử dụng nguồn hi ệu qu ả nhằm cải thiện tình trạng cấu nguồn vốn Dựa vào bảng cấu nguồn vốn công ty ta tỷ trọng cấu nguồn: 2012 2011 Tổng nợ / Tổng nguồn 0.76 0.66 Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn 0.24 0.34 Nợ phải trả / Nguồn vốn chủ sở hữu 3.45 1.98 Nợ ngắn hạn / Tổng nợ 0.71 0.99 cấu nguồn vốn cơng ty qua năm t ỷ trọng n ợ chi ếm h ơn 70% tổng nguồn vốn, tỷ trọng vốn chủ sở hữu chiếm 30% Đây cấu chưa cân đối, tỷ lệ nợ cao Mặc dù vi ệc s d ụng n ợ l ợi việc tiết kiệm chi phí nhờ thuế, với tỷ trọng cao làm giảm khả toán doanh nghiệp Xem xét tỷ trọng nợ ngắn hạn tổng nợ doanh nghi ệp thấy n ợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ lớn Khả tốn cơng ty gặp r ủi ro cao nguồn tài trợ ngắn hạn thường không vững III Giải pháp cho việc tạo lập vốn công ty hội Vẫn thuận lợi ngành dệt may cơng ty May 28.1 nhiều hội việc thu hút nguồn nhân lực, khả khai thác nhi ều nguồn nguyên nhiên liệu nước, phục vụ cho nhu cầu sản xuất Ngành may mặc ngành theo thời đại không bao gi cũ l ạc h ậu, đường phía trước với cơng ty rộng mở Trong tiến trình hội nhập kinh tê, tin vui đến với ngành kinh t ế nói chung ngành dệt may nhiều hội cả, vi ệc Vi ệt Nam đàm phán gia nhập WTO Cùng với việc gia nhập t ổ chức l ớn uy tín hội tăng cường vị quốc t ế bảo v ệ quy ền l ợi tham gia xây dựng qui định WTO Hàng hoá dịch vụ Vi ệt Nam trao đổi bình đẳng hàng hố dịch vụ n ước khác, kh ả xuất cao nhi ều so v ới trước đây, qui định hạn ngạch thuế cải thiện Đây hội r ất l ớn đối v ới hàng dệt may nói chung với cơng ty may 28.1 nói riêng th ị ph ần cho hàng may mặc xuất công ty nới rộng, thị trường lớn EU, Mỹ, Nhật Bản…việc giao lưu hợp tác kinh t ế m rộng, doanh nghiệp hội thu hút nhiều dự án đầu tư Thách thức Không gặp thách thức trước cạnh tranh thị trường quốc tế mà thị trường nội địa cạnh trạnh diễn gay gắt s ố l ượng doanh nghiệp dệt may ngày nhiều cơng ty nhi ều đối th ủ m ạnh nh May 10, May Đức Giang, May Việt Tiến…Đều doanh nghi ệp tr ực thu ộc tổng công ty dệt may Việt Nam cạnh tranh tự th ị tr ường nước thị trường đánh giá cao, công ty l ỗ l ực để thu hút thị phần phía Cùng loại snar ph ẩm m ặt hàng công ty đứng cạnh c ửa hi ệu h ội ch ợ triển lãm … tất nhiên định chọn lựa sản ph ẩm khách hàng chọn sản phẩm chất lượng tốt giá thành thấp mẫu mã đẹp Đây thách thức thực tế công ty Ở thị tr ường n ội địa khơng đối thủ doanh nghiệp nước mà c ạnh tranh bao gồm với mặt hàng nhập từ nước vào Vi ệc gia nhập WTO mang lại nhiều hội thách th ức mà phải đối mặt Việt Nam phải cắt giảm thuế quan rào c ản phi thuế quan, áp dụng chế độ đãi ngộ quốc gia với doanh nghiệp n ước hoạt động Việt Nam Giải pháp cho vốn chủ sở hữu Đây nguồn tạo lập công ty sử dụng hạn chế thời gian v ừa qua Chuyển sang hình thức cổ phần cơng ty cần chi ến l ược khai thác điểm mạnh hình thức Do cơng ty chưa thực ti ềm l ực mạnh tài nên thời gian đầu cơng ty tạo kênh huy động vốn thơng qua việc phát hành cổ phiếu nội công ty, sau ph ấn đấu để tham gia niêm yết thị trường chứng khoán B ằng vi ệc phát hành cơng ty điều kiện để cân cấu vốn, nâng cao t ỷ l ệ nguồn vốn chủ sở hữu Mặt khác thời gian đầu cơng ty đ ược ưu đãi thuế Cơng ty cần chiến lược chào bán cổ phần rộng rãi t ới thành viên công ty nhà đầu t tiềm năng, ều thi ết th ực để nâng cao uy tín cho doanh nghiệp, tạo ều kiện thu ận l ợi cho vi ệc niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán thị trường bảng II đ ưa vào vận hành Do thị trường chứng khốn nước ta ch ưa phát tri ển ổn định nên việc đưa cổ phiếu niêm yết nhi ều khó khăn đòi h ỏi cơng ty cần đầu tư lâu dài, nâng cao giá tr ị c ổ phi ếu bên trong, t ạo uy tín bên ngồi, sở để cổ phiếu giá trị tiềm thu hút đ ược nhà đ ầu tư Tuy nhiên việc tham gia vào thị trường chứng khốn đạt đ ược k ết qu ả mong muốn hay khơng phụ thuộc vào nhi ều y ếu tố khách quan khác Bên cạnh cơng ty xem xét việc tách c ổ phiếu Vi ệc tách c ổ phi ếu không làm ảnh hưởng đến vốn công ty, không làm ảnh hưởng đển quyền lợi cổ đơng song làm cho cổ phi ếu c công ty d ễ ti ếp cận với nhà đầu tư Cùng với việc phát hành cổ phiếu mới, cơng ty sử dụng ph ương th ức tạo lập vốn qua nguồn vốn chủ sở hữu việc gi ữ lại l ợi nhuận tái đầu tư Đây nguồn tài trợ quan trọng doanh nghiệp giảm chi phí gi ảm bớt phụ thuộc vào bên ngồi Do thời gian t ới m ột m ặt cơng ty cần biện pháp nâng cao kết kinh doanh đ ồng th ời thuy ết phục đại hội đồng cổ đông đồng ý cho giữ lại lợi nhuận, tái đầu t tr l ại vào sản xuất Chúng ta khẳng định tầm quan trọng công tác tạo lập vốn vấn đề sử dụng vốn lại yếu tố quan trọng vốn mà khơng biết sử dụng vốn việc tạo lập vốn trở lên vơ ích Do giải pháp quan trọng hàng đầu công tác tạo lập vốn thiết nghĩ phải nâng cao hi ệu qu ả s d ụng vốn doanh nghiệp Do hiệu sử dụng vốn chưa cao nên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cơng ty chưa nhiều Nó làm hạn chế việc bổ sụng lợi nhuận vào vốn kinh doanh, từ làm ảnh hưởng l ớn đến yếu tố khác khối lượng lợi nhuận tích luỹ l ớn h ơn so với tạo an toàn cho vốn chủ sở hữu gi ảm b ớt s ự ph ụ thuộc vào vốn vay ngân hàng thời gian t ới công ty c ần thi ết ph ải nâng cao hiệu sử dụng vốn Điều trước hết cần phải trọng đến công tác phân bổ vốn cho hợp lý để đạt tới cấu vốn tối ưu, đồng th ời thực tiết kiệm chi tiêu, tăng nhanh vòng quay vốn lưu động Trên giải pháp tạo lập vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần may 28.1 Ngồi hình th ức đ ược nêu rõ cơng ty sử dụng số hình thức khác từ nguồn phải trả khoản phải trả nhà cung cấp (tín d ụng th ương m ại), khoản phải trả nhà nước (thuế, khoản phải tr ả khác) Đây hình thức mà doanh nghiệp sử dụng chi ểm t ỷ trọng nhỏ cấu nguồn doanh nghiệp Đặc biệt với hình thức tín dụng thương mại phương thức lợi cho doanh nghiệp, cơng ty cần k ế hoạch hợp lý tạo uy tín doanh nghiệp nhằm khai thác t ối đa ngu ồn tài tr ợ Nền kinh tế thị trường nhiều biến động với nhiều hội thách th ức to lớn công ty Sử dụng phương thức tạo lập bi ến đ ổi linh hoạt đội ngũ cán quản lý tài cơng ty, cho phù h ợp v ới ều kiện thị trường nhu cầu sản xuất kinh doanh Do mà trình đ ộ c đ ội ngũ cán tài tác động không nhỏ t ới hi ệu qu ả c công tác tạo lập vốn Muốn công tác tạo lập vốn thành cơng thiết nghĩ cơng ty chiến lược đào tạo cán bộ, đội ngũ cán gi ỏi nghi ệp v ụ tính sáng tạo nhanh nhạy để thích ứng nhanh tr ước thay đ ổi c mơi trường q trình sản xuất kinh doanh công ty đ ược đ ảm bảo đủ vốn Danh mục tham khảo: Corporate finance curriculum Journal of Financial Information No.18, No 24 Journal of Corporate Finance Journal of Development Economics No.83, No.85, No.89 Journal of Economic Research No.2, No.6 Journal of banking and finance No.1 Trang vietnamnet Trang agtex.com Report investment securities 10 Bản báo cáo tài cân đối kế tốn Cơng ty 28.1 ... tiêu thụ sản phẩm c doanh nghiệp để xây dựng cấu vốn hợp lý, tránh tình trạng ứ đọng vốn, hay thiếu vốn Đặc trưng vốn công ty cổ phần Vốn cơng ty cổ phần có số điểm khác so với loại hình doanh nghiệp... thần làm việc thành viên công ty II Kết kinh doanh, cân đối kế toán cấu vốn cơng ty 28.1 Giới thiệu tóm tắt cơng ty 28.1 Công ty TNHH MTV 28.1 công ty với 100% vốn Tổng công ty, chuyên sản xuất sản... nhiều thành viên cơng ty Mỗi thành viên công ty chủ sở hữu c cơng ty, có quy ền hạn trách nhiệm theo phần vốn góp Do kết hoạt động c cơng ty có tác động tới tất thành viên công ty Đi ều làm nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo chủ đề về vốn trong công ty cổ phần, Báo cáo chủ đề về vốn trong công ty cổ phần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay