ĐỀ KHẢO sát CHẤT LƯỢNG vật lý 11, lần 2, năm học 2018 2019

31 2 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:45

Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG- LẦN NĂM HỌC 2018-2019 Môn: Vật 11 Thời gian: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: SBD: Lớp: 11A Mã đề: 159 Câu Một kim loại MN cỏ chiều dài l khối lượng m treo thẳng ngang hai dây kim loại, nhẹ, cứng song song độ dài AM CN từ trường đều, nơi có gia tốc trọng trường g Cảm ứng từ từ trường có độ lớn B, hướng vng góc với MN chếch lên phía hợp với phương thẳng đứngmột góc α = 30° Lúc đầu, hai dây treo AM CN nằm mặt phẳngthẳng đứng Sau đó, cho dòng điện cường độ I chạy qua MN, cho BI l = 0,25mg Gọi γ góc lệch mặt phẳng chứa hai dây treo AM CN so với mặt phẳng thẳng đứng Giá trị γ gần giá trị sau đây? A 260 B 140 C 740 D 450 Câu Một electron di chuyển điện trường E đoạn 0,6cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo đường sức điện lực điện sinh cơng 9,6.10−18J Sau di chuyển tiếp 0,4cm từ điểm N đến điểm P theo phương chiều nói tốc độ electron P bao nhiêu? Biết M, electron khơng có vận tốc đầu Bỏ qua tác dụng trường hấp dẫn Khối lượng electron 9,1.10−31kg A 5,93.108m/s B 5,63.106m/s C 5,93.106m/s D 5,63.107m/s Câu Đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng hình vẽ Chuyển động thẳng nhanh dần đoạn đồ thị ? A PQ B MN C OP D NO Câu 4.Trong trường hợp sau đây, ta coi vật nhiễm điện điện tích điểm? A.Hai nhựa đặt gần B Hai cầu nhỏ đặt xa C Hai cầu lớn đặt gần D Một nhựa cầu đặt gần Câu Đồ thị hình vẽ biểu diễn phụ thuộc lực tương tác hai điện tích điểm vào khoảng cách chúng? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu Một điện trở R = 4Ω mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5V để tạo thành mạch kín cơng suất tỏa nhiệt điện trở 0,36W Hiệu điện hai đầu điện trở R điện trở nguồn điện là: A 1,2V 1Ω B 1,2V 3Ω C 0,3V 1Ω D 1,2V 3Ω Câu Điện biến đổi hoàn toàn thành nhiệt dụng cụ hay thiết bị điện chúng hoạt động? A Quạt điện B Ấm điện C Bóng đèn dây tóc D Acquy nạp điện Câu Hạt tải điện kim loại A electron hóa trị bay tự khỏi tinh thể B electron hóa trị chuyển động tự mạng tinh thể C electron nguyên tư D electron lớp nguyên tử Câu Khi mắc điện trở song song với thành đoạn mạch Điện trở tương đương đoạn mạch Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! A tổng điện trở lớn nhỏ đoạn mạch B lớn điện trở thành phần lớn đoạn mạch C nhỏ điện trở thành phần nhỏ đoạn mạch D trung bình cộng điện trở đoạn mạch Câu 10 Để xác định điện trở r nguồn điện, học sinh mắc mạch điện hình bên (H1) Đóng khóa K điều chỉnh chạy C, kết đo mô tả đồ thị biểu diễn phụ thuộc số U vôn kế V vào số I ampe kế A hình bên (H2) Điện trở vơn kế V lớn Biết R0 = 14 Ω Giá trị trung bình r xác định thí nghiệm A.1,0 Ω B 1,5 Ω C 2,5 Ω D 2,0 Ω Câu 11.Hai điện tích q1 = q2 = q >0 đặt A B khơng khí biết AB = 2a Giá trị cực đại cường độ điện trường điểm M đường trung trực AB cách AB đoạn h A 0.97kq/a2 B.0.77kq/a2 C 0.17kq/a2 D 0.57kq/a2 Câu 12 Tại thời điểm t0 = 0, vật m = 500g rơi tự không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống hố cát với g = 10 m/s2 Động lượng vật thời điểm t = s có A độ lớn 10.000kg.m/s B độ lớn 0kg.m/s C độ lớn 50.000kg.m/s; D độ lớn 50kg.m/s Câu 13 Tại hai điểm A B cách 20cm khơng khí, đặt hai điện tích điểm q1 = −3.10−6C, q2 = 8.10−6C Xác định độ lớn lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 = 10−6C đặt C Biết AC = 12cm, BC = 16cm A 6,76N B 15,6N C 7,2N D 14,4N Câu 14 Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở r = 1Ω nối với mạch biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ R đạt giá trị cực đại Cơng suất là: A 36W B 18W C 9W D 24W Câu 15 Trong khơng khí có ba điện tích điểm dương q1, q2 q3 (q1 = q2) đặt ba điểm A, B C cho tam r r r giác ABC có góc C 750 Lực tác dụng q1, q2 lên q3 F1 F2 Hợp lực tác dụng lên q3 F Biết F1 = r r r 7.10−5N, góc hợp F F1 450 Độ lớn F gần giá trị sau đây? A 13,5.10−5N B 10,5.10−5N C 9,9.10−5N D 12,1.10−5N Câu 16.Hai xe ô tô qua đường cong có dạng cung tròn bán kính R với vận tốc v1 = 3v Ta có gia tốc chúng là: A a = 4a B a1 = 9a C a1 = 3a D a = 3a1 Câu 17 Nồi áp suất có van lỗ tròn có diện tích lcm ln áp chặt lò xo có độ cứng 1300 (N/m) ln bị nén lcm Ban đầu áp suất khí 105N/m2 nhiệt độ 27°C Hỏi để van mở phải đun đến nhiệt độ bao nhiêu? A 17°C B 87°C C 117°C D 390°C Câu 18.Có cầu mặt phẳng ngang Qủa cầu chuyển động với vận tốc 4m/s đến va chạm với cầu hai nằm yên Sau va chạm cầu chuyển động theo hướng cũ cầu với vận tốc 2m/s Tính tỉ số khối lượng cầu A B C D Câu 19.Độ lớn cảm ứng từ lòng ống dây hình trụ dài l(m) gồm N vòng có dòng điện I (A) chạy qua tính biểu thức: Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! IN IN −7 B B B = 4π C B = 4π.10 D B = 2π.10−7 IN l l Il Câu 20 Điều kiện để có dòng điện là: A Chỉ cần vật dẫn điện có nhiệt độ nối liền với tạo thành mạch điện kín B Chỉ cần có nguồn điện C Chỉ cần trì hiệu điện hai đầu vật dẫn D Chỉ cần có hiệu điện Câu 21 Cho mạch điện hình vẽ Trong ξ = 6V; r = 0,1Ω , Rđ = 11Ω, R = 0,9 Ω Biết đèn dây tóc sáng bình A B = 4π.10 −7 thường Hiệu điện định mức công suất định mức bóng đèn là: A 4,5V 2,45W B 4,5V 2,75W C 5,5V 2,45W D 5,5V 2,75W Câu 22 Hai chất điểm có khối lượng m1 m2 cách khoảng r lực hấp dẫn Fhd chúng có biểu thức: m1 + m m1m m1 + m m1m B Fhd = G C Fhd = G D Fhd = G 2 r r r r Câu 23 Ở nhiệt độ t1 = 25°C, hiệu điện hai cực bóng đèn U1 = 20 mV cường độ dòng điện qua đèn I1 = mA.Khi sáng bình thường, hiệu điện thê giừa hai cực bóng đèn U2 = 240 V cường độ dòng điện chạy qua đèn I2 = A.Biết hệ số nhiệt điện trở dây tóc làm bóng đèn α = 4,2.10-3 K Nhiệt độ dây tóc bóng đèn đèn sáng bình thường A 20200C B 22200C C 26440C D 21200C Câu 24 Giả thiết tia sét có điện tích q = 25 C phóng từ đám mây dơng xuống mặt đất hiệu điện đám mây mặt đất 1,4 108 V Nếu toàn lượng tia sét chuyển hết thành nhiệt làm m (kg) nước 100°C bốc thành 100°C Nhiệt hóa nước L = 2,3.106 J/kg Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 1633 kg B 1468 kg C 1522 kg D 1589 kg Câu 25 Trong giây có 109 hạt electron qua tiết diện thẳng ống phóng điện Biết điện tích hạt có độ lớn 1,6.10−19C Tính cường độ dòng điện qua ống A 1,6.10−19 A B 1,6.1011 A C 1,6.10−9A D 1,6.10−10 A Câu 26.Tích điện cho tụ điện C1, điện dung 20 µF, hiệu điện 300V Sau nối tụ điện C1 với tụ điện C2 có điện dung 10 µF chưa tích điện Sau nối điện tích tụ C1, C2 Q1 Q2 A Fhd = G Chọn phương án đúng? A Q1− Q2 = 1,5mC B.Q2− Q1 = 2mC C Q2− Q1 =1,5mC D.Q1−Q2 = mC Câu 27.Hai dây dẫn thẳng, dài, đặt song song, cách 20 cm khơng khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = I2= 12 A chạy qua Xác định cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện gây điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 16 cm cách dây dẫn mang dòng I2 12 cm A 3,5.10−5T B 1,5.10−5T C 2.10−5T D 2,5.10−5T Câu 28 Một acquy có suất điện động điện trở V 0,6 Ω Sử dụng acquy để thắp sáng bóng đèn dây tóc có ghi V − W Coi điện trở bóng đèn khơng thay đổi Cường độ dòng điện chạy mạch hiệu điện hai cực acquy là? A 10/21A 40/7V B 10/23A 40/9 V C 0,5A 6V D 10/21A 40/9 V Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Câu 29 Công lực điện tác dụng lên điện tích điểm q di chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường, khơng phụ thuộc vào? A Độ lớn điện tích q B Độ lớn cường độ điện trường điểm đường C hình dạng đường MN D Vị trí điểm M, N Câu 30 Trong mạch điện có sơ đồ hình vẽ, hai pin có suất điện động 3,5V điện trở 1Ω Bóng đèn dây tóc có số ghi đèn 7,2V - 4,32W Cho điện trở đèn không thay đổi theo nhiệt độ Công suất tiêu thụ điện bóng đèn là: A 4,32W B 4,6W C 3,5W D.3W Câu 31 Gọi Q, C U điện tích, điện dung hiệu đĩện hai tụ điện Phát biểu đúng? A C không phụ thuộc vào Q U B C tỉ lệ nghịch với U C C phụ thuộc vào Q U D C tỉ lệ thuận với Q Câu 32 Một người đứng độ cao 80m ném ngang vật vật phải có vận tốc ban đầu để lúc chạm đất có v = 50m/s, bỏ qua lực cản khơng khí Tính tầm ném xa vật chạm đất.Lấy g=10m/s2 A 30m B 65m C 100m D 120m Câu 33.Trong khơng gian có ba điểm OAB cho OA ⊥ OB M trung điểm AB Tại điểm O đặt điện tích điểm Q Độ lớn cường độ điện trường điểm A, M B EA, EM EB Nếu EA = 10000 V/m, EB = 5625 V/m EM bằng? A 22000 V/m B 11200 V/m C 14400 V/m D 10500 V/m Câu 34 Một electron chuyển động hướng với đường sức điện trường rộng có cường độ 364V/m Electron xuất phát từ điểm M với độ lớn vận tốc 3,2.106m/s Cho biết điện tích khối lượng electron là: -1,6.10-19C m = 9,1.10-31kg Thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc electron trở điểm M là: A 2µs B.3µs C 0,2µs D 0,1µs Câu 35.Một vật hình trụ có khối lượng 10 kg chịu tác dụng lực F song song với mặt ngang hình vẽ Nếu h = R/3 lực F tối thiểu để trụ vượt qua bậc thang là? Lấy g=10m/s2 A 100 (N) B 100 (N) C 50 (N) D.50 (N) Câu 36.Phát biểu sau đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm A nằm theo hướng đường sức từ B ngược hướng với lực từ C nằm theo hướng lực từ D ngược hướng với đường sức từ Câu 37 Một electrong chuyển động với vận tốc ban đầu 2.106 m/s dọc theo đường sức điện điện trường quãng đường cm dừng lại Điện tích electron −1,6.10−19C, khối lượng electron 9,1.10−31kg Xác định độ lớn cường độ điện trường A 144 V/m B 284 V/m C 1137,5 V/m D 1175,5 V/m Câu 38 Nguồn điện có suất điện động 3V có điện trở 2Ω Mắc song song hai bóng đèn có điện trở 6Ω vào hai cực nguồn điện Công suất tiêu thụ điện bóng đèn là: A 0,54W B 1,08W C 0,64W D 1,28W Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Câu 39 Một người xe máy đoạn đường thẳng AB Trên phần ba đoạn đường đầu với v1 = 30 ( km / h ) , phần ba đoạn đường với v = 36 ( km / h ) phần ba đoạn đường cuối với v3 = 48 ( km / h ) Tính vtb đoạn AB A 35,61 km/h B 36,61km/h C 31km/h D 34,61km/h Câu 40 Có n nguồn điện, có suất điện động điện trở r mắc nối tiếp thành nối với điện trở R cường độ dòng điện chạy qua R I1 Nếu mắc thành nguồn song song mắc điện trở R cường độ dòng điện I2 Nếu R = r Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! A I2 = 3I1 B I2 = 2I1 C I2 = 4I1 D I2 = I1TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG- LẦN NĂM HỌC 2018-2019 Môn: Vật 11 Thời gian: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: SBD: Lớp: 11A Mã đề: 193 Câu Công lực điện tác dụng lên điện tích điểm q di chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường, khơng phụ thuộc vào? A Độ lớn điện tích q B hình dạng đường MN C Vị trí điểm M, N D Độ lớn cường độ điện trường điểm đường Câu Điện biến đổi hoàn toàn thành nhiệt dụng cụ hay thiết bị điện chúng hoạt động? A Bóng đèn dây tóc B Ấm điện C Acquy nạp điện D Quạt điện Câu 3.Hai dây dẫn thẳng, dài, đặt song song, cách 20 cm khơng khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = I2= 12 A chạy qua Xác định cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện gây điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 16 cm cách dây dẫn mang dòng I2 12 cm A 3,5.10−5T B 1,5.10−5T C 2,5.10−5T D 2.10−5T Câu Một người đứng độ cao 80m ném ngang vật vật phải có vận tốc ban đầu để lúc chạm đất có v = 50m/s, bỏ qua lực cản khơng khí Tính tầm ném xa vật chạm đất.Lấy g=10m/s2 A 100m B 30m C 65m D 120m Câu 5.Một vật hình trụ có khối lượng 10 kg chịu tác dụng lực F ln song song với mặt ngang hình vẽ Nếu h = R/3 lực F tối thiểu để trụ vượt qua bậc thang là? Lấy g=10m/s2 A 100 (N) B 50 (N) C 100 (N) D.50 (N) Câu Một người xe máy đoạn đường thẳng AB Trên phần ba đoạn đường đầu với v1 = 30 ( km / h ) , phần ba đoạn đường với v = 36 ( km / h ) phần ba đoạn đường cuối với v3 = 48 ( km / h ) Tính vtb đoạn AB A 34,61km/h B 35,61 km/h C 36,61km/h D 31km/h Câu 7.Tích điện cho tụ điện C1, điện dung 20 µF, hiệu điện 300V Sau nối tụ điện C1 với tụ điện C2 có điện dung 10 µF chưa tích điện Sau nối điện tích tụ C1, C2 Q1 Q2 Chọn phương án đúng? A Q1− Q2 = 1,5mC B.Q2− Q1 = 2mC C Q2− Q1 =1,5mC D.Q1−Q2 = mC Câu Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở r = 1Ω nối với mạch biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ R đạt giá trị cực đại Cơng suất là: A 18W B 36W C 9W D 24W Câu 9.Trong khơng gian có ba điểm OAB cho OA ⊥ OB M trung điểm AB Tại điểm O đặt điện tích điểm Q Độ lớn cường độ điện trường điểm A, M B EA, EM EB Nếu EA = 10000 V/m, EB = 5625 V/m EM bằng? Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! A 14400 V/m B 11200 V/m C 22000 V/m D 10500 V/m Câu 10 Nguồn điện có suất điện động 3V có điện trở 2Ω Mắc song song hai bóng đèn có điện trở 6Ω vào hai cực nguồn điện Cơng suất tiêu thụ điện bóng đèn là: A 1,08W B 0,54W C 1,28W D 0,64W Câu 11 Một electron chuyển động hướng với đường sức điện trường rộng có cường độ 364V/m Electron xuất phát từ điểm M với độ lớn vận tốc 3,2.106m/s Cho biết điện tích khối lượng electron là: -1,6.10-19C m = 9,1.10-31kg Thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc electron trở điểm M là: A 2µs B 0,2µs C.3µs D 0,1µs Câu 12 Đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng hình vẽ Chuyển động thẳng nhanh dần đoạn đồ thị ? A MN B PQ C NO D OP Câu 13 Trong mạch điện có sơ đồ hình vẽ, hai pin có suất điện động 3,5V điện trở 1Ω Bóng đèn dây tóc có số ghi đèn 7,2V - 4,32W Cho điện trở đèn không thay đổi theo nhiệt độ Công suất tiêu thụ điện bóng đèn là: A 4,32W B 4,6W C 3,5W D.3W Câu 14.Phát biểu sau đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm A nằm theo hướng lực từ B nằm theo hướng đường sức từ C ngược hướng với đường sức từ D ngược hướng với lực từ Câu 15 Trong khơng khí có ba điện tích điểm dương q1, q2 q3 (q1 = q2) đặt ba điểm A, B C cho tam r r r giác ABC có góc C 750 Lực tác dụng q1, q2 lên q3 F1 F2 Hợp lực tác dụng lên q3 F Biết F1 = r r r 7.10−5N, góc hợp F F1 450 Độ lớn F gần giá trị sau đây? A 9,9.10−5N B 10,5.10−5N C 13,5.10−5N D 12,1.10−5N Câu 16 Nồi áp suất có van lỗ tròn có diện tích lcm ln áp chặt lò xo có độ cứng 1300 (N/m) bị nén lcm Ban đầu áp suất khí 105N/m2 nhiệt độ 27°C Hỏi để van mở phải đun đến nhiệt độ bao nhiêu? A 17°C B 117°C C 87°C D 390°C Câu 17 Một điện trở R = 4Ω mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5V để tạo thành mạch kín cơng suất tỏa nhiệt điện trở 0,36W Hiệu điện hai đầu điện trở R điện trở nguồn điện là: A 1,2V 1Ω B 1,2V 3Ω C 1,2V 3Ω D 0,3V 1Ω Câu 18 Để xác định điện trở r nguồn điện, học sinh mắc mạch điện hình bên (H1) Đóng khóa K điều chỉnh chạy C, kết đo mô tả đồ thị biểu diễn phụ thuộc số U vôn kế V vào số I ampe kế A hình bên (H2) Điện trở vơn kế V lớn Biết R0 = 14 Ω Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Giá trị trung bình r xác định thí nghiệm là: A 1,5 Ω B 2,5 Ω C 2,0 Ω D.1,0 Ω Câu 19.Trong trường hợp sau đây, ta coi vật nhiễm điện điện tích điểm? A.Hai nhựa đặt gần B Một nhựa cầu đặt gần C Hai cầu lớn đặt gần D Hai cầu nhỏ đặt xa Câu 20 Tại hai điểm A B cách 20cm khơng khí, đặt hai điện tích điểm q1 = −3.10−6C, q2 = 8.10−6C Xác định độ lớn lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 = 10−6C đặt C Biết AC = 12cm, BC = 16cm A 7,2N B 6,76N C 14,4N D 15,6N Câu 21 Khi mắc điện trở song song với thành đoạn mạch Điện trở tương đương đoạn mạch A nhỏ điện trở thành phần nhỏ đoạn mạch B lớn điện trở thành phần lớn đoạn mạch C tổng điện trở lớn nhỏ đoạn mạch D trung bình cộng điện trở đoạn mạch Câu 22 Điều kiện để có dòng điện là: A Chỉ cần vật dẫn điện có nhiệt độ nối liền với tạo thành mạch điện kín B Chỉ cần trì hiệu điện hai đầu vật dẫn C Chỉ cần có nguồn điện D Chỉ cần có hiệu điện Câu 23.Hai xe ô tô qua đường cong có dạng cung tròn bán kính R với vận tốc v1 = 3v Ta có gia tốc chúng là: A a1 = 9a B a = 4a1 C a = 3a1 D a1 = 3a Câu 24 Đồ thị hình vẽ biểu diễn phụ thuộc lực tương tác hai điện tích điểm vào khoảng cách chúng? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 25 Ở nhiệt độ t1 = 25°C, hiệu điện hai cực bóng đèn U1 = 20 mV cường độ dòng điện qua đèn I1 = mA.Khi sáng bình thường, hiệu điện thê giừa hai cực bóng đèn U2 = 240 V cường độ dòng điện chạy qua đèn I2 = A.Biết hệ số nhiệt điện trở dây tóc làm bóng đèn α = 4,2.10-3 K Nhiệt độ dây tóc bóng đèn đèn sáng bình thường A 21200C B 26440C C 20200C D 22200C Câu 26.Có cầu mặt phẳng ngang Qủa cầu chuyển động với vận tốc 4m/s đến va chạm với cầu hai nằm yên Sau va chạm cầu chuyển động theo hướng cũ cầu với vận tốc 2m/s Tính tỉ số khối lượng cầu A B C D Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Câu 27 Cho mạch điện hình vẽ Trong ξ = 6V; r = 0,1Ω , Rđ = 11Ω, R = 0,9 Ω Biết đèn dây tóc sáng bình thường Hiệu điện định mức cơng suất định mức bóng đèn là: A 4,5V 2,45W B 4,5V 2,75W C 5,5V 2,75W D 5,5V 2,45W Câu 28 Tại thời điểm t0 = 0, vật m = 500g rơi tự không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống hố cát với g = 10 m/s2 Động lượng vật thời điểm t = s có A độ lớn 50kg.m/s B độ lớn 0kg.m/s C độ lớn 10.000kg.m/s D độ lớn 50.000kg.m/s; Câu 29 Một electrong chuyển động với vận tốc ban đầu 2.106 m/s dọc theo đường sức điện điện trường quãng đường cm dừng lại Điện tích electron −1,6.10−19C, khối lượng electron 9,1.10−31kg Xác định độ lớn cường độ điện trường A 1175,5 V/m B 284 V/m C 144 V/m D 1137,5 V/m Câu 30 Hạt tải điện kim loại A electron hóa trị chuyển động tự mạng tinh thể B electron hóa trị bay tự khỏi tinh thể C electron lớp nguyên tử D electron nguyên tư Câu 31 Gọi Q, C U điện tích, điện dung hiệu đĩện hai tụ điện Phát biểu đúng? A C không phụ thuộc vào Q U B C tỉ lệ nghịch với U C C phụ thuộc vào Q U D C tỉ lệ thuận với Q Câu 32 Trong giây có 109 hạt electron qua tiết diện thẳng ống phóng điện Biết điện tích hạt có độ lớn 1,6.10−19C Tính cường độ dòng điện qua ống A 1,6.10−19 A B 1,6.1011 A C 1,6.10−10 A D 1,6.10−9A Câu 33 Hai chất điểm có khối lượng m1 m2 cách khoảng r lực hấp dẫn Fhd chúng có biểu thức: m1 + m m1 + m m1m m1m A Fhd = G B Fhd = G C Fhd = G D Fhd = G r r r r Câu 34.Độ lớn cảm ứng từ lòng ống dây hình trụ dài l(m) gồm N vòng có dòng điện I (A) chạy qua tính biểu thức: IN −7 B −7 IN A B = 4π.10 B C B = 4π.10 D B = 4π −7 B = 2π.10 IN Il l l Câu 35 Một electron di chuyển điện trường E đoạn 0,6cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo đường sức điện lực điện sinh cơng 9,6.10−18J Sau di chuyển tiếp 0,4cm từ điểm N đến điểm P theo phương chiều nói tốc độ electron P bao nhiêu? Biết M, electron khơng có vận tốc đầu Bỏ qua tác dụng trường hấp dẫn Khối lượng electron 9,1.10−31kg A 5,63.106m/s B 5,93.108m/s C 5,93.106m/s D 5,63.107m/s Câu 36 Giả thiết tia sét có điện tích q = 25 C phóng từ đám mây dơng xuống mặt đất hiệu điện đám mây mặt đất 1,4 108 V Nếu toàn lượng tia sét chuyển hết thành nhiệt làm m (kg) nước 100°C bốc thành 100°C Nhiệt hóa nước L = 2,3.106 J/kg Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 1522 kg B 1633 kg C 1468 kg D 1589 kg Câu 37 Một acquy có suất điện động điện trở V 0,6 Ω Sử dụng acquy để thắp sáng bóng đèn dây tóc có ghi V − W Coi điện trở bóng đèn khơng thay đổi Cường độ dòng điện chạy mạch hiệu điện hai cực acquy là? A 10/21A 40/7V B 10/21A 40/9 V C 0,5A 6V D 10/23A 40/9 V Câu 38.Hai điện tích q1 = q2 = q >0 đặt A B khơng khí biết AB = 2a Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Giá trị cực đại cường độ điện trường điểm M đường trung trực AB cách AB đoạn h A 0.57kq/a2 B 0.97kq/a2 C 0.17kq/a2 D.0.77kq/a2 Câu 39 Có n nguồn điện, có suất điện động điện trở r mắc nối tiếp thành nối với điện trở R cường độ dòng điện chạy qua R I1 Nếu mắc thành nguồn song song mắc điện trở R cường độ dòng điện I2 Nếu R = r A I2 = 2I1 B I2 = 4I1 C I2 = 3I1 D I2 = I1 Câu 40 Một kim loại MN cỏ chiều dài l khối lượng m treo thẳng ngang hai dây kim loại, nhẹ, cứng song song độ dài AM CN từ trường đều, nơi có gia tốc trọng trường g Cảm ứng từ từ trường có độ lớn B, hướng vng góc với MN chếch lên phía hợp với phương thẳng đứngmột góc α = 30° Lúc đầu, hai dây treo AM CN nằm mặt phẳngthẳng đứng Sau đó, cho dòng điện cường độ I chạy qua MN, cho BI l = 0,25mg Gọi γ góc lệch mặt phẳng chứa hai dây treo AM CN so với mặt phẳng thẳng đứng Giá trị γ gần giá trị sau đây? Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! từ trường có độ lớn B, hướng vng góc với MN chếch lên phía hợp với phương thẳng đứngmột góc α = 30° Lúc đầu, hai dây treo AM CN nằm mặt phẳngthẳng đứng Sau đó, cho dòng điện cường độ I chạy qua MN, cho BI l = 0,25mg Gọi γ góc lệch mặt phẳng chứa hai dây treo AM CN so với mặt phẳng thẳng đứng Giá trị γ gần giá trị sau đây? A 740 B 140 C 450 D 260 Câu 10 Hạt tải điện kim loại A electron lớp nguyên tử B electron hóa trị chuyển động tự mạng tinh thể C electron hóa trị bay tự khỏi tinh thể D electron nguyên tư Câu 11 Điện biến đổi hoàn toàn thành nhiệt dụng cụ hay thiết bị điện chúng hoạt động? A Bóng đèn dây tóc B Ấm điện C Acquy nạp điện D Quạt điện Câu 12 Đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng hình vẽ Chuyển động thẳng nhanh dần đoạn đồ thị ? A OP B MN C NO D PQ Câu 13 Một electrong chuyển động với vận tốc ban đầu 2.10 m/s dọc theo đường sức điện điện trường quãng đường cm dừng lại Điện tích electron −1,6.10−19C, khối lượng electron 9,1.10−31kg Xác định độ lớn cường độ điện trường A 1137,5 V/m B 144 V/m C 284 V/m D 1175,5 V/m Câu 14 Nồi áp suất có van lỗ tròn có diện tích lcm ln áp chặt lò xo có độ cứng 1300 (N/m) ln bị nén lcm Ban đầu áp suất khí 105N/m2 nhiệt độ 27°C Hỏi để van mở phải đun đến nhiệt độ bao nhiêu? A 117°C B 390°C C 17°C D 87°C Câu 15 Ở nhiệt độ t1 = 25°C, hiệu điện hai cực bóng đèn U1 = 20 mV cường độ dòng điện qua đèn I1 = mA.Khi sáng bình thường, hiệu điện thê giừa hai cực bóng đèn U2 = 240 V cường độ dòng điện chạy qua đèn I2 = A.Biết hệ số nhiệt điện trở dây tóc làm bóng đèn α = 4,2.10-3 K Nhiệt độ dây tóc bóng đèn đèn sáng bình thường A 21200C B 20200C C 26440C D 22200C Câu 16.Tích điện cho tụ điện C1, điện dung 20 µF, hiệu điện 300V Sau nối tụ điện C1 với tụ điện C2 có điện dung 10 µF chưa tích điện Sau nối điện tích tụ C1, C2 Q1 Q2 Chọn phương án đúng? A.Q1−Q2 = mC B.Q2− Q1 = 2mC C Q2− Q1 =1,5mC D Q1− Q2 = 1,5mC Câu 17 Một acquy có suất điện động điện trở V 0,6 Ω Sử dụng acquy để thắp sáng bóng đèn dây tóc có ghi V − W Coi điện trở bóng đèn khơng thay đổi Cường độ dòng điện chạy mạch hiệu điện hai cực acquy là? A 10/21A 40/7V B 0,5A 6V C 10/23A 40/9 V D 10/21A 40/9 V Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Câu 18 Trong khơng khí có ba điện tích điểm dương q1, q2 q3 (q1 = q2) đặt ba điểm A, B C cho tam r r r giác ABC có góc C 750 Lực tác dụng q1, q2 lên q3 F1 F2 Hợp lực tác dụng lên q3 F Biết F1 = r r r 7.10−5N, góc hợp F F1 450 Độ lớn F gần giá trị sau đây? A 13,5.10−5N B 9,9.10−5N C 10,5.10−5N D 12,1.10−5N Câu 19 Nguồn điện có suất điện động 3V có điện trở 2Ω Mắc song song hai bóng đèn có điện trở 6Ω vào hai cực nguồn điện Cơng suất tiêu thụ điện bóng đèn là: A 1,08W B 0,64W C 0,54W D 1,28W Câu 20 Trong giây có 109 hạt electron qua tiết diện thẳng ống phóng điện Biết điện tích hạt có độ lớn 1,6.10−19C Tính cường độ dòng điện qua ống A 1,6.1011 A B 1,6.10−19 A C 1,6.10−9A D 1,6.10−10 A Câu 21 Tại thời điểm t0 = 0, vật m = 500g rơi tự không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống hố cát với g = 10 m/s2 Động lượng vật thời điểm t = s có A độ lớn 50.000kg.m/s; B độ lớn 10.000kg.m/s C độ lớn 0kg.m/s D độ lớn 50kg.m/s Câu 22.Hai dây dẫn thẳng, dài, đặt song song, cách 20 cm khơng khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = I2= 12 A chạy qua Xác định cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện gây điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 16 cm cách dây dẫn mang dòng I2 12 cm A 3,5.10−5T B 1,5.10−5T C 2.10−5T D 2,5.10−5T Câu 23 Đồ thị hình vẽ biểu diễn phụ thuộc lực tương tác hai điện tích điểm vào khoảng cách chúng? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 24.Có cầu mặt phẳng ngang Qủa cầu chuyển động với vận tốc 4m/s đến va chạm với cầu hai nằm yên Sau va chạm cầu chuyển động theo hướng cũ cầu với vận tốc 2m/s Tính tỉ số khối lượng cầu A B C D Câu 25 Có n nguồn điện, có suất điện động điện trở r mắc nối tiếp thành nối với điện trở R cường độ dòng điện chạy qua R I1 Nếu mắc thành nguồn song song mắc điện trở R cường độ dòng điện I2 Nếu R = r A I2 = 4I1 B I2 = I1 C I2 = 3I1 D I2 = 2I1 Câu 26.Trong trường hợp sau đây, ta coi vật nhiễm điện điện tích điểm? A Một nhựa cầu đặt gần B Hai cầu lớn đặt gần C.Hai nhựa đặt gần D Hai cầu nhỏ đặt xa Câu 27 Công lực điện tác dụng lên điện tích điểm q di chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường, không phụ thuộc vào? A Độ lớn cường độ điện trường điểm đường B Độ lớn điện tích q C hình dạng đường MN D Vị trí điểm M, N Câu 28 Cho mạch điện hình vẽ Trong ξ = 6V; r = 0,1Ω , Rđ = 11Ω, R = 0,9 Ω Biết đèn dây tóc sáng bình thường Hiệu điện định mức công suất định mức bóng đèn là: Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! A 5,5V 2,75W B 5,5V 2,45W C 4,5V 2,75W D 4,5V 2,45W Câu 29.Độ lớn cảm ứng từ lòng ống dây hình trụ dài l(m) gồm N vòng có dòng điện I (A) chạy qua tính biểu thức: B IN −7 IN B B = 4π.10 C D B = 4π −7 B = 2π.10 IN Il l l Câu 30 Một người xe máy đoạn đường thẳng AB Trên phần ba đoạn đường đầu với v1 = 30 ( km / h ) , phần ba đoạn đường với v = 36 ( km / h ) phần ba đoạn đường cuối A B = 4π.10 −7 với v3 = 48 ( km / h ) Tính vtb đoạn AB A 31km/h B 36,61km/h C 35,61 km/h D 34,61km/h Câu 31 Một người đứng độ cao 80m ném ngang vật vật phải có vận tốc ban đầu để lúc chạm đất có v = 50m/s, bỏ qua lực cản khơng khí Tính tầm ném xa vật chạm đất.Lấy g=10m/s2 A 65m B 30m C 100m D 120m Câu 32.Hai điện tích q1 = q2 = q >0 đặt A B khơng khí biết AB = 2a Giá trị cực đại cường độ điện trường điểm M đường trung trực AB cách AB đoạn h A.0.77kq/a2 B 0.57kq/a2 C 0.17kq/a2 D 0.97kq/a2 Câu 33.Phát biểu sau đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm A nằm theo hướng lực từ B ngược hướng với lực từ C nằm theo hướng đường sức từ D ngược hướng với đường sức từ Câu 34.Hai xe ô tô qua đường cong có dạng cung tròn bán kính R với vận tốc v1 = 3v Ta có gia tốc chúng là: A a = 3a1 B a1 = 9a C a = 4a1 D a1 = 3a Câu 35 Một electron di chuyển điện trường E đoạn 0,6cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo đường sức điện lực điện sinh cơng 9,6.10−18J Sau di chuyển tiếp 0,4cm từ điểm N đến điểm P theo phương chiều nói tốc độ electron P bao nhiêu? Biết M, electron khơng có vận tốc đầu Bỏ qua tác dụng trường hấp dẫn Khối lượng electron 9,1.10−31kg A 5,63.107m/s B 5,93.106m/s C 5,63.106m/s D 5,93.108m/s Câu 36 Trong mạch điện có sơ đồ hình vẽ, hai pin có suất điện động 3,5V điện trở 1Ω Bóng đèn dây tóc có số ghi đèn 7,2V - 4,32W Cho điện trở đèn không thay đổi theo nhiệt độ Công suất tiêu thụ điện bóng đèn là: A 4,6W B 4,32W C 3,5W D.3W Câu 37.Một vật hình trụ có khối lượng 10 kg chịu tác dụng lực F ln song song với mặt ngang hình vẽ Nếu h = R/3 lực F tối thiểu để trụ vượt qua bậc thang là? Lấy g=10m/s2 A 100 (N) B 50 (N) C.50 (N) D 100 (N) Câu 38 Hai chất điểm có khối lượng m1 m2 cách khoảng r lực hấp dẫn Fhd chúng có biểu thức: A Fhd = G m1m r B Fhd = G m1 + m r C Fhd = G m1m r2 D Fhd = G m1 + m r2 Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Câu 39 Một electron chuyển động hướng với đường sức điện trường rộng có cường độ 364V/m Electron xuất phát từ điểm M với độ lớn vận tốc 3,2.106m/s Cho biết điện tích khối lượng electron là: -1,6.10-19C m = 9,1.10-31kg Thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc electron trở điểm M là: A 2µs B 0,2µs C 0,1µs D.3µs Câu 40.Trong khơng gian có ba điểm OAB cho OA ⊥ OB M trung điểm AB Tại điểm O đặt điện tích điểm Q Độ lớn cường độ điện trường điểm A, M B EA, EM EB Nếu EA = 10000 V/m, EB = 5625 V/m EM bằng? Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! A 14400 V/m B 11200 V/m C 22000 V/m D 10500 V/mTRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG- LẦN NĂM HỌC 2018-2019 Môn: Vật 11 Thời gian: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: SBD: Lớp: 11A Mã đề: 295 Câu Trong giây có 109 hạt electron qua tiết diện thẳng ống phóng điện Biết điện tích hạt có độ lớn 1,6.10−19C Tính cường độ dòng điện qua ống A 1,6.10−19 A B 1,6.1011 A C 1,6.10−10 A D 1,6.10−9A Câu Tại thời điểm t0 = 0, vật m = 500g rơi tự không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống hố cát với g = 10 m/s2 Động lượng vật thời điểm t = s có A độ lớn 50.000kg.m/s; B độ lớn 10.000kg.m/s.C độ lớn 50kg.m/s D độ lớn 0kg.m/s Câu Hạt tải điện kim loại A electron nguyên tư B electron lớp nguyên tử C electron hóa trị chuyển động tự mạng tinh thể D electron hóa trị bay tự khỏi tinh thể Câu Ở nhiệt độ t1 = 25°C, hiệu điện hai cực bóng đèn U1 = 20 mV cường độ dòng điện qua đèn I1 = mA.Khi sáng bình thường, hiệu điện thê giừa hai cực bóng đèn U2 = 240 V cường độ dòng điện chạy qua đèn I2 = A.Biết hệ số nhiệt điện trở dây tóc làm bóng đèn α = 4,2.10-3 K Nhiệt độ dây tóc bóng đèn đèn sáng bình thường A 22200C B 26440C C 21200C D 20200C Câu Giả thiết tia sét có điện tích q = 25 C phóng từ đám mây dơng xuống mặt đất hiệu điện đám mây mặt đất 1,4 108 V Nếu toàn lượng tia sét chuyển hết thành nhiệt làm m (kg) nước 100°C bốc thành 100°C Nhiệt hóa nước L = 2,3.106 J/kg Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 1522 kg B 1589 kg C 1468 kg D 1633 kg Câu Đồ thị hình vẽ biểu diễn phụ thuộc lực tương tác hai điện tích điểm vào khoảng cách chúng? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 7.Một vật hình trụ có khối lượng 10 kg chịu tác dụng lực F ln song song với mặt ngang hình vẽ Nếu h = R/3 lực F tối thiểu để trụ vượt qua bậc thang là? Lấy g=10m/s2 A.50 (N) B 100 (N) C 50 (N) D 100 (N) Câu Trong khơng khí có ba điện tích điểm dương q1, q2 q3 (q1 = q2) đặt ba điểm A, B C cho tam r r r giác ABC có góc C 750 Lực tác dụng q1, q2 lên q3 F1 F2 Hợp lực tác dụng lên q3 F Biết F1 = r r r 7.10−5N, góc hợp F F1 450 Độ lớn F gần giá trị sau đây? A 10,5.10−5N B 12,1.10−5N C 13,5.10−5N D 9,9.10−5N Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Câu Điều kiện để có dòng điện là: A Chỉ cần trì hiệu điện hai đầu vật dẫn B Chỉ cần vật dẫn điện có nhiệt độ nối liền với tạo thành mạch điện kín C Chỉ cần có nguồn điện D Chỉ cần có hiệu điện Câu 10.Trong trường hợp sau đây, ta coi vật nhiễm điện điện tích điểm? A Một nhựa cầu đặt gần B Hai cầu lớn đặt gần C Hai cầu nhỏ đặt xa D.Hai nhựa đặt gần Câu 11 Một electron di chuyển điện trường E đoạn 0,6cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo đường sức điện lực điện sinh cơng 9,6.10−18J Sau di chuyển tiếp 0,4cm từ điểm N đến điểm P theo phương chiều nói tốc độ electron P bao nhiêu? Biết M, electron khơng có vận tốc đầu Bỏ qua tác dụng trường hấp dẫn Khối lượng electron 9,1.10−31kg A 5,63.107m/s B 5,93.106m/s C 5,63.106m/s D 5,93.108m/s Câu 12 Khi mắc điện trở song song với thành đoạn mạch Điện trở tương đương đoạn mạch A tổng điện trở lớn nhỏ đoạn mạch B lớn điện trở thành phần lớn đoạn mạch C trung bình cộng điện trở đoạn mạch D nhỏ điện trở thành phần nhỏ đoạn mạch Câu 13 Hai chất điểm có khối lượng m1 m2 cách khoảng r lực hấp dẫn Fhd chúng có biểu thức: m1 + m m1m m1 + m m1m A Fhd = G B Fhd = G C Fhd = G D Fhd = G 2 r r r r Câu 14 Một người đứng độ cao 80m ném ngang vật vật phải có vận tốc ban đầu để lúc chạm đất có v = 50m/s, bỏ qua lực cản khơng khí Tính tầm ném xa vật chạm đất.Lấy g=10m/s2 A 30m B 65m C 120m D 100m Câu 15.Phát biểu sau đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm A nằm theo hướng lực từ B ngược hướng với đường sức từ C ngược hướng với lực từ D nằm theo hướng đường sức từ Câu 16 Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở r = 1Ω nối với mạch ngồi biến trở R, điều chỉnh R để cơng suất tiêu thụ R đạt giá trị cực đại Cơng suất là: A 9W B 24W C 36W D 18W Câu 17 Một người xe máy đoạn đường thẳng AB Trên phần ba đoạn đường đầu với v1 = 30 ( km / h ) , phần ba đoạn đường với v = 36 ( km / h ) phần ba đoạn đường cuối với v3 = 48 ( km / h ) Tính vtb đoạn AB A 31km/h B 36,61km/h C 35,61 km/h D 34,61km/h B a1 = 9a C a1 = 3a D a = 4a1 Câu 18.Hai xe tơ qua đường cong có dạng cung tròn bán kính R với vận tốc v1 = 3v Ta có gia tốc chúng là: A a = 3a1 Câu 19.Hai dây dẫn thẳng, dài, đặt song song, cách 20 cm khơng khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = I2= 12 A chạy qua Xác định cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện gây điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 16 cm cách dây dẫn mang dòng I2 12 cm A 3,5.10−5T B 2,5.10−5T C 1,5.10−5T D 2.10−5T Câu 20 Công lực điện tác dụng lên điện tích điểm q di chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường, khơng phụ thuộc vào? A hình dạng đường MN B Vị trí điểm M, N C Độ lớn cường độ điện trường điểm đường D Độ lớn điện tích q Câu 21 Một điện trở R = 4Ω mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5V để tạo thành mạch kín cơng suất tỏa nhiệt điện trở 0,36W Hiệu điện hai đầu điện trở R điện trở nguồn điện là: Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! A 1,2V 3Ω B 1,2V 3Ω C 0,3V 1Ω D 1,2V 1Ω Câu 22 Một electron chuyển động hướng với đường sức điện trường rộng có cường độ 364V/m Electron xuất phát từ điểm M với độ lớn vận tốc 3,2.106m/s Cho biết điện tích khối lượng electron là: -1,6.10-19C m = 9,1.10-31kg Thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc electron trở điểm M là: A.3µs B 2µs C 0,1µs D 0,2µs Câu 23 Tại hai điểm A B cách 20cm khơng khí, đặt hai điện tích điểm q1 = −3.10−6C, q2 = 8.10−6C Xác định độ lớn lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 = 10−6C đặt C Biết AC = 12cm, BC = 16cm A 6,76N B 14,4N C 15,6N D 7,2N Câu 24.Hai điện tích q1 = q2 = q >0 đặt A B khơng khí biết AB = 2a Giá trị cực đại cường độ điện trường điểm M đường trung trực AB cách AB đoạn h A.0.77kq/a2 B 0.17kq/a2 C 0.57kq/a2 D 0.97kq/a2 Câu 25 Để xác định điện trở r nguồn điện, học sinh mắc mạch điện hình bên (H1) Đóng khóa K điều chỉnh chạy C, kết đo mô tả đồ thị biểu diễn phụ thuộc số U vôn kế V vào số I ampe kế A hình bên (H2) Điện trở vôn kế V lớn Biết R0 = 14 Ω Giá trị trung bình r xác định thí nghiệm A 2,5 Ω B.1,0 Ω C 1,5 Ω D 2,0 Ω Câu 26 Nguồn điện có suất điện động 3V có điện trở 2Ω Mắc song song hai bóng đèn có điện trở 6Ω vào hai cực nguồn điện Công suất tiêu thụ điện bóng đèn là: A 1,28W B 1,08W C 0,64W D 0,54W Câu 27 Một electrong chuyển động với vận tốc ban đầu 2.106 m/s dọc theo đường sức điện điện trường quãng đường cm dừng lại Điện tích electron −1,6.10−19C, khối lượng electron 9,1.10−31kg Xác định độ lớn cường độ điện trường A 1175,5 V/m B 1137,5 V/m C 144 V/m D 284 V/m Câu 28 Đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng hình vẽ Chuyển động thẳng nhanh dần đoạn đồ thị ? A OP B NO C PQ D MN Câu 29 Một kim loại MN cỏ chiều dài l khối lượng m treo thẳng ngang hai dây kim loại, nhẹ, cứng song song độ dài AM CN từ trường đều, nơi có gia tốc trọng trường g Cảm ứng từ từ trường có độ lớn B, hướng vng góc với MN chếch lên phía hợp với phương thẳng đứngmột góc α = 30° Lúc đầu, hai dây treo AM CN nằm mặt phẳngthẳng đứng Sau đó, cho dòng điện cường độ I chạy qua MN, cho BI l = 0,25mg Gọi γ góc lệch mặt phẳng chứa hai dây treo AM CN so với mặt phẳng thẳng đứng Giá trị γ gần giá trị sau đây? A 740 B 450 C 260 D 140 Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Câu 30 Cho mạch điện hình vẽ Trong ξ = 6V; r = 0,1Ω , Rđ = 11Ω, R = 0,9 Ω Biết đèn dây tóc sáng bình thường Hiệu điện định mức công suất định mức bóng đèn là: A 5,5V 2,75W B 5,5V 2,45W C 4,5V 2,75W D 4,5V 2,45W Câu 31.Trong khơng gian có ba điểm OAB cho OA ⊥ OB M trung điểm AB Tại điểm O đặt điện tích điểm Q Độ lớn cường độ điện trường điểm A, M B EA, EM EB Nếu EA = 10000 V/m, EB = 5625 V/m EM bằng? A 10500 V/m B 22000 V/m C 14400 V/m D 11200 V/m Câu 32.Độ lớn cảm ứng từ lòng ống dây hình trụ dài l(m) gồm N vòng có dòng điện I (A) chạy qua tính biểu thức: IN −7 IN −7 B A B = 4π B B = 4π.10 C D B = 4π.10 −7 B = 2π.10 IN l l Il Câu 33 Điện biến đổi hoàn toàn thành nhiệt dụng cụ hay thiết bị điện chúng hoạt động? A Bóng đèn dây tóc B Ấm điện C Quạt điện D Acquy nạp điện Câu 34 Nồi áp suất có van lỗ tròn có diện tích lcm ln áp chặt lò xo có độ cứng 1300 (N/m) bị nén lcm Ban đầu áp suất khí 105N/m2 nhiệt độ 27°C Hỏi để van mở phải đun đến nhiệt độ bao nhiêu? A 117°C B 87°C C 17°C D 390°C Câu 35 Trong mạch điện có sơ đồ hình vẽ, hai pin có suất điện động 3,5V điện trở 1Ω Bóng đèn dây tóc có số ghi đèn 7,2V - 4,32W Cho điện trở đèn không thay đổi theo nhiệt độ Công suất tiêu thụ điện bóng đèn là: A 4,32W B 3,5W C 4,6W D.3W Câu 36 Gọi Q, C U điện tích, điện dung hiệu đĩện hai tụ điện Phát biểu đúng? A C tỉ lệ nghịch với U B C phụ thuộc vào Q U C C không phụ thuộc vào Q U D C tỉ lệ thuận với Q Câu 37.Tích điện cho tụ điện C1, điện dung 20 µF, hiệu điện 300V Sau nối tụ điện C1 với tụ điện C2 có điện dung 10 µF chưa tích điện Sau nối điện tích tụ C1, C2 Q1 Q2 Chọn phương án đúng? A Q1− Q2 = 1,5mC B.Q2− Q1 = 2mC C Q2− Q1 =1,5mC D.Q1−Q2 = mC Câu 38 Một acquy có suất điện động điện trở V 0,6 Ω Sử dụng acquy để thắp sáng bóng đèn dây tóc có ghi V − W Coi điện trở bóng đèn khơng thay đổi Cường độ dòng điện chạy mạch hiệu điện hai cực acquy là? Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! A 10/21A 40/9 V B 0,5A 6V C 10/21A 40/7V D 10/23A 40/9 V Câu 39 Có n nguồn điện, có suất điện động điện trở r mắc nối tiếp thành nối với điện trở R cường độ dòng điện chạy qua R I1 Nếu mắc thành nguồn song song mắc điện trở R cường độ dòng điện I2 Nếu R = r A I2 = 4I1 B I2 = I1 C I2 = 2I1 D I2 = 3I1 Câu 40.Có cầu mặt phẳng ngang Qủa cầu chuyển động với vận tốc 4m/s đến va chạm với cầu hai nằm yên Sau va chạm cầu chuyển động theo hướng cũ cầu với vận tốc 2m/s Tính tỉ số khối lượng cầu Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! A B C D 1TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG- LẦN NĂM HỌC 2018-2019 Môn: Vật 11 Thời gian: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: SBD: Lớp: 11A Mã đề: 329 Câu Một electron chuyển động hướng với đường sức điện trường rộng có cường độ 364V/m Electron xuất phát từ điểm M với độ lớn vận tốc 3,2.106m/s Cho biết điện tích khối lượng electron là: -1,6.10-19C m = 9,1.10-31kg Thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc electron trở điểm M là: A 0,2µs B 0,1µs C 2µs D.3µs Câu Một kim loại MN cỏ chiều dài l khối lượng m treo thẳng ngang hai dây kim loại, nhẹ, cứng song song độ dài AM CN từ trường đều, nơi có gia tốc trọng trường g Cảm ứng từ từ trường có độ lớn B, hướng vng góc với MN chếch lên phía hợp với phương thẳng đứngmột góc α = 30° Lúc đầu, hai dây treo AM CN nằm mặt phẳngthẳng đứng Sau đó, cho dòng điện cường độ I chạy qua MN, cho BI l = 0,25mg Gọi γ góc lệch mặt phẳng chứa hai dây treo AM CN so với mặt phẳng thẳng đứng Giá trị γ gần giá trị sau đây? A 740 B 140 C 260 D 450 Câu Một electrong chuyển động với vận tốc ban đầu 2.10 m/s dọc theo đường sức điện điện trường quãng đường cm dừng lại Điện tích electron −1,6.10−19C, khối lượng electron 9,1.10−31kg Xác định độ lớn cường độ điện trường A 1137,5 V/m B 144 V/m C 1175,5 V/m D 284 V/m Câu Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở r = 1Ω nối với mạch biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ R đạt giá trị cực đại Công suất là: A 9W B 24W C 36W D 18W Câu Để xác định điện trở r nguồn điện, học sinh mắc mạch điện hình bên (H1) Đóng khóa K điều chỉnh chạy C, kết đo mô tả đồ thị biểu diễn phụ thuộc số U vôn kế V vào số I ampe kế A hình bên (H2) Điện trở vôn kế V lớn Biết R0 = 14 Ω Giá trị trung bình r xác định thí nghiệm A.1,0 Ω B 1,5 Ω C 2,0 Ω D 2,5 Ω Câu Một điện trở R = 4Ω mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5V để tạo thành mạch kín cơng suất tỏa nhiệt điện trở 0,36W Hiệu điện hai đầu điện trở R điện trở nguồn điện là: A 1,2V 3Ω B 1,2V 1Ω C 0,3V 1Ω D 1,2V 3Ω Câu 7.Hai xe ô tô qua đường cong có dạng cung tròn bán kính R với vận tốc v1 = 3v Ta có gia tốc chúng là: A a = 4a B a1 = 9a C a1 = 3a D a = 3a1 Câu Một người đứng độ cao 80m ném ngang vật vật phải có vận tốc ban đầu để lúc chạm đất có v = 50m/s, bỏ qua lực cản khơng khí Tính tầm ném xa vật chạm đất.Lấy g=10m/s2 A 100m B 120m C 65m D 30m Câu 9.Có cầu mặt phẳng ngang Qủa cầu chuyển động với vận tốc 4m/s đến va chạm với cầu hai nằm yên Sau va chạm cầu chuyển động theo hướng cũ cầu với vận tốc 2m/s Tính tỉ số khối lượng cầu Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! A B C D Câu 10 Tại hai điểm A B cách 20cm khơng khí, đặt hai điện tích điểm q1 = −3.10−6C, q2 = 8.10−6C Xác định độ lớn lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 = 10−6C đặt C Biết AC = 12cm, BC = 16cm A 6,76N B 15,6N C 14,4N D 7,2N Câu 11 Tại thời điểm t0 = 0, vật m = 500g rơi tự không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống hố cát với g = 10 m/s2 Động lượng vật thời điểm t = s có A độ lớn 0kg.m/s B độ lớn 50kg.m/s C độ lớn 50.000kg.m/s; D độ lớn 10.000kg.m/s Câu 12.Hai dây dẫn thẳng, dài, đặt song song, cách 20 cm khơng khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = I2= 12 A chạy qua Xác định cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện gây điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 16 cm cách dây dẫn mang dòng I2 12 cm A 3,5.10−5T B 2.10−5T C 2,5.10−5T D 1,5.10−5T Câu 13 Trong khơng khí có ba điện tích điểm dương q1, q2 q3 (q1 = q2) đặt ba điểm A, B C cho tam r r r giác ABC có góc C 750 Lực tác dụng q1, q2 lên q3 F1 F2 Hợp lực tác dụng lên q3 F Biết F1 = r r r 7.10−5N, góc hợp F F1 450 Độ lớn F gần giá trị sau đây? A 10,5.10−5N B 9,9.10−5N C 12,1.10−5N D 13,5.10−5N Câu 14 Hai chất điểm có khối lượng m1 m2 cách khoảng r lực hấp dẫn Fhd chúng có biểu thức: m1 + m m1 + m m1m m1m A Fhd = G B Fhd = G C Fhd = G D Fhd = G r r r r Câu 15 Điện biến đổi hoàn toàn thành nhiệt dụng cụ hay thiết bị điện chúng hoạt động? A Quạt điện B Ấm điện C Bóng đèn dây tóc D Acquy nạp điện Câu 16 Một acquy có suất điện động điện trở V 0,6 Ω Sử dụng acquy để thắp sáng bóng đèn dây tóc có ghi V − W Coi điện trở bóng đèn khơng thay đổi Cường độ dòng điện chạy mạch hiệu điện hai cực acquy là? A 10/21A 40/7V B 0,5A 6V C 10/23A 40/9 V D 10/21A 40/9 V Câu 17.Hai điện tích q1 = q2 = q >0 đặt A B khơng khí biết AB = 2a Giá trị cực đại cường độ điện trường điểm M đường trung trực AB cách AB đoạn h A 0.17kq/a2 B 0.97kq/a2 C 0.57kq/a2 D.0.77kq/a2 Câu 18 Một người xe máy đoạn đường thẳng AB Trên phần ba đoạn đường đầu với v1 = 30 ( km / h ) , phần ba đoạn đường với v = 36 ( km / h ) phần ba đoạn đường cuối với v3 = 48 ( km / h ) Tính vtb đoạn AB A 34,61km/h B 31km/h C 35,61 km/h D 36,61km/h Câu 19 Trong giây có 109 hạt electron qua tiết diện thẳng ống phóng điện Biết điện tích hạt có độ lớn 1,6.10−19C Tính cường độ dòng điện qua ống A 1,6.10−19 A B 1,6.10−10 A C 1,6.10−9A D 1,6.1011 A Câu 20.Trong khơng gian có ba điểm OAB cho OA ⊥ OB M trung điểm AB Tại điểm O đặt điện tích điểm Q Độ lớn cường độ điện trường điểm A, M B EA, EM EB Nếu EA = 10000 V/m, EB = 5625 V/m EM bằng? A 22000 V/m B 10500 V/m C 14400 V/m D 11200 V/m Câu 21 Nguồn điện có suất điện động 3V có điện trở 2Ω Mắc song song hai bóng đèn có điện trở 6Ω vào hai cực nguồn điện Công suất tiêu thụ điện bóng đèn là: A 0,64W B 1,08W C 1,28W D 0,54W Câu 22 Công lực điện tác dụng lên điện tích điểm q di chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường, khơng phụ thuộc vào? A Vị trí điểm M, N B Độ lớn điện tích q C Độ lớn cường độ điện trường điểm đường D hình dạng đường MN Câu 23 Có n nguồn điện, có suất điện động điện trở r mắc nối tiếp thành nối với điện trở R cường độ dòng điện chạy qua R I1 Nếu mắc thành nguồn song song mắc điện trở R cường độ dòng điện I2 Nếu R = r A I2 = 4I1 B I2 = 3I1 C I2 = I1 D I2 = 2I1 Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Câu 24.Một vật hình trụ có khối lượng 10 kg chịu tác dụng lực F song song với mặt ngang hình vẽ Nếu h = R/3 lực F tối thiểu để trụ vượt qua bậc thang là? Lấy g=10m/s2 A 100 (N) B 100 (N) C 50 (N) D.50 (N) Câu 25 Cho mạch điện hình vẽ Trong ξ = 6V; r = 0,1Ω , Rđ = 11Ω, R = 0,9 Ω Biết đèn dây tóc sáng bình thường Hiệu điện định mức công suất định mức bóng đèn là: A 5,5V 2,75W B 4,5V 2,45W C 4,5V 2,75W D 5,5V 2,45W Câu 26 Hạt tải điện kim loại A electron lớp nguyên tử B electron hóa trị bay tự khỏi tinh thể C electron hóa trị chuyển động tự mạng tinh thể D electron nguyên tư Câu 27 Trong mạch điện có sơ đồ hình vẽ, hai pin có suất điện động 3,5V điện trở 1Ω Bóng đèn dây tóc có số ghi đèn 7,2V - 4,32W Cho điện trở đèn không thay đổi theo nhiệt độ Cơng suất tiêu thụ điện bóng đèn là: A.3W B 4,6W C 4,32W D 3,5W Câu 28 Ở nhiệt độ t1 = 25°C, hiệu điện hai cực bóng đèn U1 = 20 mV cường độ dòng điện qua đèn I1 = mA.Khi sáng bình thường, hiệu điện thê giừa hai cực bóng đèn U2 = 240 V cường độ dòng điện chạy qua đèn I2 = A.Biết hệ số nhiệt điện trở dây tóc làm bóng đèn α = 4,2.10-3 K Nhiệt độ dây tóc bóng đèn đèn sáng bình thường A 21200C B 26440C C 22200C D 20200C Câu 29 Một electron di chuyển điện trường E đoạn 0,6cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo đường sức điện lực điện sinh cơng 9,6.10−18J Sau di chuyển tiếp 0,4cm từ điểm N đến điểm P theo phương chiều nói tốc độ electron P bao nhiêu? Biết M, electron khơng có vận tốc đầu Bỏ qua tác dụng trường hấp dẫn Khối lượng electron 9,1.10−31kg A 5,63.106m/s B 5,93.108m/s C 5,63.107m/s D 5,93.106m/s Câu 30 Nồi áp suất có van lỗ tròn có diện tích lcm ln áp chặt lò xo có độ cứng 1300 (N/m) bị nén lcm Ban đầu áp suất khí 105N/m2 nhiệt độ 27°C Hỏi để van mở phải đun đến nhiệt độ bao nhiêu? A 17°C B 87°C C 117°C D 390°C Câu 31 Giả thiết tia sét có điện tích q = 25 C phóng từ đám mây dơng xuống mặt đất hiệu điện đám mây mặt đất 1,4 108 V Nếu toàn lượng tia sét chuyển hết Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! thành nhiệt làm m (kg) nước 100°C bốc thành 100°C Nhiệt hóa nước L = 2,3.106 J/kg Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 1468 kg B 1633 kg C 1589 kg D 1522 kg Câu 32 Đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng hình vẽ Chuyển động thẳng nhanh dần đoạn đồ thị ? A NO B OP C PQ D MN Câu 33 Khi mắc điện trở song song với thành đoạn mạch Điện trở tương đương đoạn mạch A lớn điện trở thành phần lớn đoạn mạch B trung bình cộng điện trở đoạn mạch C nhỏ điện trở thành phần nhỏ đoạn mạch D tổng điện trở lớn nhỏ đoạn mạch Câu 34 Điều kiện để có dòng điện là: A Chỉ cần có hiệu điện B Chỉ cần có nguồn điện C Chỉ cần trì hiệu điện hai đầu vật dẫn D Chỉ cần vật dẫn điện có nhiệt độ nối liền với tạo thành mạch điện kín Câu 35.Trong trường hợp sau đây, ta coi vật nhiễm điện điện tích điểm? A.Hai nhựa đặt gần B Hai cầu lớn đặt gần C Một nhựa cầu đặt gần D Hai cầu nhỏ đặt xa Câu 36 Gọi Q, C U điện tích, điện dung hiệu đĩện hai tụ điện Phát biểu đúng? A C không phụ thuộc vào Q U B C tỉ lệ nghịch với U C C tỉ lệ thuận với Q D C phụ thuộc vào Q U Câu 37.Độ lớn cảm ứng từ lòng ống dây hình trụ dài l(m) gồm N vòng có dòng điện I (A) chạy qua tính biểu thức: IN −7 IN −7 B A B = 4π.10 B C B = 4π D B = 4π.10 −7 B = 2π.10 IN l l Il Câu 38 Đồ thị hình vẽ biểu diễn phụ thuộc lực tương tác hai điện tích điểm vào khoảng cách chúng? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 39.Phát biểu sau đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm A ngược hướng với lực từ B nằm theo hướng lực từ C ngược hướng với đường sức từ D nằm theo hướng đường sức từ Câu 40.Tích điện cho tụ điện C1, điện dung 20 µF, hiệu điện 300V Sau nối tụ điện C1 với tụ điện C2 có điện dung 10 µF chưa tích điện Sau nối điện tích tụ C1, C2 Q1 Q2 Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Chọn phương án đúng? A Q2− Q1 =1,5mC B.Q1−Q2 = mC C.Q2− Q1 = 2mC D Q1− Q2 = 1,5mC Trang 14!Syntax Error, )!Syntax Error, !/4 - Mã đề: 114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !114!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG- LẦN NĂM HỌC 2018-2019 Môn: Vật 11 Thời gian: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: SBD: Lớp: 11A Đáp án mã đề: 159 01 B; 02 C; 03 A; 04 B; 05 B; 06 A; 07 B; 08 B; 09 C; 10 A; 11 B; 12 B; 13 A; 14 C; 15 A; 16 B; 17 C; 18 B; 19 A; 20 C; 21 D; 22 D; 23 C; 24 C; 25 D; 26 D; 27 D; 28 A; 29 C; 30 D; 31 A; 32 D; 33 C; 34 D; 35 D; 36 A; 37 C; 38 A; 39 B; 40 D; Đáp án mã đề: 193 01 B; 02 B; 03 C; 04 D; 05 D; 06 C; 07 D; 08 C; 09 A; 10 B; 11 D; 12 B; 13 D; 14 B; 15 C; 16 B; 17 A; 18 D; 19 D; 20 B; 21 A; 22 B; 23 A; 24 C; 25 B; 26 A; 27 C; 28 B; 29 D; 30 A; 31 A; 32 C; 33 C; 34 C; 35 C; 36 A; 37 A; 38 D; 39 D; 40 A; Đáp án mã đề: 227 01 C; 02 D; 03 B; 04 A; 05 A; 06 D; 07 B; 08 D; 09 C; 10 A; 11 C; 12 D; 13 B; 14 A; 15 B; 16 B; 17 D; 18 A; 19 A; 20 B; 21 B; 22 A; 23 D; 24 C; 25 C; 26 B; 27 A; 28 C; 29 D; 30 C; 31 C; 32 B; 33 C; 34 A; 35 D; 36 D; 37 C; 38 A; 39 B; 40 D; Đáp án mã đề: 261 01 A; 02 D; 03 D; 04 C; 05 D; 06 B; 07 A; 08 C; 09 B; 10 B; 11 B; 12 D; 13 A; 14 A; 15 C; 16 A; 17 A; 18 A; 19 C; 20 D; 21 C; 22 D; 23 D; 24 B; 25 B; 26 D; 27 C; 28 A; 29 B; 30 B; 31 D; 32 A; 33 C; 34 B; 35 B; 36 D; 37 C; 38 C; 39 C; 40 A; Đáp án mã đề: 295 01 C; 02 D; 03 C; 04 B; 05 A; 06 A; 07 A; 08 C; 09 A; 10 C; 11 B; 12 D; 13 D; 14 C; 15 D; 16 A; 17 B; 18 B; 19 B; 20 A; 21 D; 22 C; 23 A; 24 A; 25 B; 26 D; 27 B; 28 C; 29 D; 30 A; 31 C; 32 B; 33 B; 34 A; 35 D; 36 C; 37 D; 38 C; 39 B; 40 D; Đáp án mã đề: 329 01 B; 02 B; 03 A; 04 A; 05 A; 06 B; 07 B; 08 B; 09 C; 10 A; 11 A; 12 C; 13 D; 14 C; 15 B; 16 A; 17 D; 18 D; 19 B; 20 C; 21 D; 22 D; 23 C; 24 D; 25 A; 26 C; 27 A; 28 B; 29 D; 30 C; 31 D; 32 C; 33 C; 34 C; 35 D; 36 A; 37 A; 38 B; 39 D; 40 B; ... I1TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG- LẦN NĂM HỌC 2018- 2019 Môn: Vật Lý 11 Thời gian: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: SBD: Lớp: 11A Mã đề: 193 Câu Công lực... TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG- LẦN NĂM HỌC 2018- 2019 Môn: Vật Lý 11 Thời gian: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: SBD: Lớp: 11A Mã đề: 227 Câu Đồ thị... (N)TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG- LẦN NĂM HỌC 2018- 2019 Môn: Vật Lý 11 Thời gian: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: SBD: Lớp: 11A Mã đề: 261 Câu Khi mắc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KHẢO sát CHẤT LƯỢNG vật lý 11, lần 2, năm học 2018 2019, ĐỀ KHẢO sát CHẤT LƯỢNG vật lý 11, lần 2, năm học 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay