Đề thi KSCL môn Sinh học lớp 11, lần 2 năm 2019

6 15 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:44

TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học: 2018 – 2019 -o0o - ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN MÔN: SINH HỌC 11 Thời gian làm bài:50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề 209 Câu 1: Cho hai loài giao phấn với thu hợp tử Một hợp tử ngun phân bình thường liên tiếp lần tạo tế bào có tổng số 384 nhiễm sắc thể trạng thái chưa nhân đơi Cho biết q trình giảm phân dùng làm bố không xảy đột biến trao đổi chéo tạo tối đa 256 loại giao tử Số lượng nhiễm sắc thể có tế bào tạo trình nguyên phân A 2n = 16 B 2n = 26 C 3n = 24 D 3n = 36 Câu 2: Khi nói ngun tố khống thể thực vật, phát biểu sai? A Một vai trò sắt thể thực vật tham gia tổng hợp diệp lục B Cây hấp thụ phốt dạng H2PO4− PO43− C Khi trồng bị thiếu nitơ có màu vàng nhạt, nhỏ, sinh trưởng phát triển chậm D Ngun tố khống có vai trò tham gia vào q trình quang phân li nước mơlipđen Câu 3: Khi để cá lên cạn cá nhanh bị chết, A làm cho da cá bị khơ nên khơng trao đổi khí B phiến mang cá bị xẹp xuống làm giảm bề mặt trao đổi khí, mang cá bị khơ nên khơng hơ hấp C làm cho bề mặt trao đổi khí giãn nên khơng trao đổi khí D nhiệt độ cạn cao nên không lấy oxi Câu 4: Khi nói chế hấp thụ nước ion khống thực vật, có phát biểu sai? (I) Nước xâm nhập thụ động theo chế thẩm thấu từ đất vào rễ (II) Nước di chuyển từ nơi nước thấp (trong đất) vào tế bào lơng hút nơi nước cao (III) Các ion khoáng hấp thụ vào theo chế chủ động đòi hỏi phải tiêu tốn lượng ATP từ hô hấp (IV) Nước ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ rễ theo hai đường: đường gian bào đường tế bào chất (V) Dịch tế bào biểu bì rễ (lơng hút) ưu trương so với dung dịch đất A B C D Câu 5: Động vật chưa có quan tiêu hóa A mực B giun đất C châu chấu D trùng biến hình Câu 6: Lồi động vật sau có q trình sinh trưởng phát triển không trải qua biến thái? A Tằm B Ếch nhái C Cá chép D Tôm Câu 7: Nhịp tim chuột 720 lần/phút Giả sử thời gian pha chu kì tim chiếm tỉ lệ là: : : Có phát biểu sau đúng? Trang 1/6 - Mã đề thi 209 I Chu kì hoạt động tim bắt đâu từ pha co tâm thất, sau pha co tâm nhĩ cuối pha dãn chung II Thời gian chu kì tim 0,0833s III Tổng thời gian tâm nhĩ tâm thất co với thời gian pha dãn chung IV Trong chu kì, thời gian tâm nhĩ tâm thất nghỉ ngơi là: 0,0729s 0,0521s A B C D Câu 8: Động mạch là: A mạch máu chảy tim có chức đưa máu từ tim đến quan không tham gia điều hòa lượng máu đến quan B mạch máu xuất phát từ tim có chức đưa máu từ tim đến quan thu hồi sản phẩm tiết quan C mạch máu xuất phát từ tim có chức đưa máu từ tim đến quan tham gia điều hòa lượng máu đến quan D mạch máu xuất phát từ tim có chức đưa máu từ tim đến quan không tham gia diều hòa lượng máu đến quan Câu 9: Đặc điểm khơng có q trình truyền tin qua xinap hóa học A Các chất trung gian hóa học bóng Ca2+ gắn vào màng trước vỡ qua khe xinap đến màng sau B Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất xung thần kinh lan truyền tiếp C Xung thần kinh lan chuyền theo chiều qua xinap D Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước Câu 10: Tuyến nước bọt có chứa enzim tiêu hóa A prơtêin B tinh bột C chất béo D chất xơ Câu 11: Thân đậu cô ve quấn quanh cọc rào ví dụ về: A ứng động sinh trưởng B hướng động C ứng động không sinh trưởng D hướng sáng Câu 12: Cho phát biểu pha tối thực vật C4 (1) Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn lục lạp tế bào bó mạch (2) Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn lục lạp tế bào mô giậu (3) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn lục lạp tế bào bó mạch (4) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn lục lạp tế bào mô giậu Phương án sai gồm: A (3), (4) B (1), (2) C (2), (3) D (1), (4) Câu 13: Bạn tiến hành ngâm 10 hạt ngơ có phơi sống 10 hạt ngô bị luộc làm chết phôi vào dung dịch xanh methylen (độc cho tế bào) Sau thời gian bạn thu nhận kết đây? A Phôi hạt ngô sống màu trắng, hạt ngô chết màu xanh B Cả hai loại có phơi màu xanh C Phơi hạt ngơ sống màu xanh, hạt ngô chết màu trắng D Cả hai loại có phơi màu trắng Câu 14: Khi nói tập tính động vật, phát biểu sau sai? Trang 2/6 - Mã đề thi 209 A Cơ sở tập tính phản xạ B Nhờ tập tính mà động vật thích nghi với mơi trường tồn C Tập tính học chuỗi phản xạ khơng điều kiện D Tập tính động vật chia làm loại tập tính bẩm sinh tập tính học Câu 15: Đặc điểm khơng có sinh trưởng thứ cấp? A Diễn chủ yếu mầm B Diễn hoạt động tầng sinh mạch C Diễn hoạt động tầng sinh bần (vỏ) D Làm tăng kích thước chiều ngang Câu 16: Khi tế bào thần kinh trạng thái nghỉ ngơi A mặt màng nơron tích điện dương, mặt ngồi tích điện âm B mặt mặt ngồi màng nơron tích điện dương C mặt mặt ngồi màng nơron tích điện âm D mặt màng nơron tích điện âm, mặt ngồi tích điện dương Câu 17: Ở lồi động vật (2n), trình giảm phân tế bào sinh tính tế bào sinh trứng diễn bình thường dã tạo số tinh trừng số trứng Các tinh trùng trứng tham gia thụ tinh tạo 40 hợp tử Biết hiệu suất thụ tinh tinh trùng 6,25% hiệu suất thụ tinh trứng 50% Cho phát biểu sau: I Số trứng tham gia thụ tinh 80 II Số tế bào sinh tinh 160 III Số tế bào sinh trứng 160 IV Số thể định hướng bị tiêu biến 240 Có phát biểu đúng? A B C D Câu 18: Khi nói cân nội mơi người, có phát biểu sau sai? I Phổi thận tham gia vào trình trì ổn định độ pH nội mơi II Khi thể vận động mạnh làm tăng huyết áp III Hooc môn insulin tham gia vào q trình chuyển hóa glucơzơ thành glicogen IV Khi nhịn thở làm tăng độ pH máu A B C D Câu 19: Khi nói ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu, có phát biểu đúng? (1) Nguyên tố khoáng thiết yếu thay ngun tố khác (2) Thiếu nguyên tố khoáng thiết yếu khơng hồn thành chu kì sống (3) Ngun tố khoáng thiết yếu trực tiếp tham gia vào trình chuyển hóa vật chất (4) Thiếu ngun tố khống thiết yếu, thường biểu thành dấu hiệu màu sắc đặc trưng A B C D Câu 20: : Trong chu trình Krep, phân tử axetyl - CoA oxi hóa hoàn toàn tạo phân tử CO2? A B C D Câu 21: Tổ hợp nhận định xác? (1) Khí khổng tập trung chủ yếu mặt (2) Trong điều kiện hiếu khí, xảy trình phản nitrat gấy đạm đất (3) Hô hấp sáng làm giảm sản phẩm quang hợp (4) Trong q trình hơ hấp thực vật có chuỗi truyền điện tử hình thành lượng ATP Trang 3/6 - Mã đề thi 209 (5) Mạch gỗ tế bào chết có nhiệm vụ vận chuyển nước từ rễ lên A (1); (3) B (2); (4) C (3); (5) D (4); (5) Câu 22: Các nếp gấp niêm mạc ruột, có lơng ruột lơng cực nhỏ có tác dụng A làm tăng bề mặt hấp thụ B tạo điều kiện cho tiêu hóa học C tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu hóa hóa học D làm tăng nhu động ruột Câu 23: Khi nói quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Sản phẩm pha sáng tham gia trực tiếp vào q trình chuyển hóa APG thành glucơzơ II Phân tử O2 pha sáng tạo có nguồn gốc từ trình quang phân li nước III Nếu khơng có CO2 pha sáng khơng diễn IV Diệp lục b trung tâm phản ứng quang hóa A B C D Câu 24: Khi nói hệ tuần hồn thú, có phát biểu đúng? I Có loại, hệ tuần hồn hở hệ tuần hồn kín II Máu chảy động mạch ln có áp lực lớn so với máu chảy mao mạch III Máu chảy động mạch giàu O2 IV Nhịp tim voi chậm nhịp tim chuột A B C D Câu 25: Từ tế bào xơma có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua số lần nguyên phân liên tiếp tạo tế bào Tuy nhiên, lần phân bào, tế bào có tượng tất nhiễm sắc thể không phân li nên tạo tế bào có nhiễm sắc thể 4n; tế bào 4n tế bào khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào Kết thúc trình nguyên phân tạo 240 tế bào Theo lí thuyết, số tế bào tạo thành, có tế bào có nhiễm sắc thể 2n? A 212 B 224 C 208 D 128 Câu 26: Khi nói hơ hấp động vật, số phát biểu không là? I Phổi chim có hệ thống ống khí túi khí, trao đổi khí thực túi khí II Sự trao đổi khí trùng thực qua bề mặt ống khí III Sự trao đổi khí người thực khí quản bề mặt phế nang IV Sự trao đổi khí chim thực qua bề mặt ống khí A B C D Câu 27: Biểu đồ ghi lại biến động hàm lượng glucozơ máu người khỏe mạnh bình thường vòng giờ: Trang 4/6 - Mã đề thi 209 Từ biểu đồ trên, cho biết có phát biểu sau đúng? I Cơ thể cố gắng trì hàm lượng glucozơ xấp xỉ 1mg/ml II Glucagơn giải phóng thời điểm A C III Người ăn cơm vào thời điểm D IV Insulin giải phóng vào thời điểm B E A B C D Câu 28: Bộ phận điều khiển chế trì cân nội môi A quan sinh sản B thụ thể quan thụ cảm C quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu, D trung ương thần kinh tuyến nội tiết Câu 29: Nhóm hoocmơn kích thích sinh trưởng thực vật? A Auxin, gibêrelin, xitôkinin B Auxin, êtilen, axit abxixic C Auxin, gibêrelin, êtilen D Auxin, axit abxixic, xitôkinin Câu 30: Trong phát biểu sau, phát biểu không đúng? A Vi khuẩn sử dụng hệ enzim xenlulaza để biến đổi xenlulôzơ xác thực vật B Trong TB vi khuẩn q trình phân giải prơtêin diễn tác dụng enzim proteaza C Lên men lactic trình chuyển hóa kị khí đường glucơzơ, lactơzơ… thành sản phẩm chủ yếu axit lactic D Sản phẩm trình lên men lactic dị hình axit lactic Câu 31: Câu sau không vai trò hướng trọng lực cây? A Đỉnh thân sinh trưởng theo hướng chiều với trọng lực gọi hướng trọng lực âm B Đỉnh rễ sinh trưởng vào đất gọi hướng trọng lực dương C Phản ứng trọng lực gọi hướng trọng lực hay hướng đất D Hướng trọng lực giúp rễ hút nước ion khoáng từ đất ni Câu 32: Con đường nước qua khí khổng có đặc điểm A Vận tốc lớn, khơng điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng B Vận tốc nhỏ, không điều chỉnh C Vận tốc nhỏ, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng D Vận tốc lớn, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng Câu 33: Hình thức hơ hấp châu chấu là: A hô hấp mang B hơ hấp hệ thống ống khí C hơ hấp phổi D hô hấp qua bề mặt thể Câu 34: Cho phương thức vận chuyển chất sau: (1) Khuếch tán trực tiếp qua lớp kép photpholipit (2) Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng (3) Nhờ biến dạng màng tế bào (4) Nhờ kênh prôtêin đặc hiệu tiêu hao ATP Trong phương thức trên, có phương thức để đưa chất tan vào màng tế bào? A B C D Câu 35: Vi khuẩn E coli điều kiện ni cấy thích hợp 20 phút lại phân đôi lần Số tế bào quần thể vi khuẩn E.coli có sau lần phân chia từ tế bào vi khuẩn ban đầu Trang 5/6 - Mã đề thi 209 A 512 B 2048 C 1024 D 256 Câu 36: Nhóm hoocmơn ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển côn trùng A Tiroxin glucagon B Juvenin tirôxin C Eđixơn juvenin D Eđixơn glucagôn Câu 37: Rễ hấp thụ ion khống theo chế bị động, có phát biểu đúng? I Các ion khoáng khuếch tán theo chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp II Các ion khoáng hồ tan nước vào rễ theo dòng nước III Các ion khống khuếch tán từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp, không tiêu tốn lượng IV Các ion khống khuếch tán từ nơi nước thấp đến nơi nước cao, khơng tiêu tốn lượng A B C D Câu 38: Trong hơ hấp tế bào, O2 có vai trò A chất nhiện điện tử cuối chuỗi truyền điện tử B oxi hóa hợp chất hữu chu trình Crep để tạo lượng dạng ATP C chất oxi hóa glucơzơ D chất cung cấp electron cho phản ứng oxi hóa khử giai đoạn đường phân Câu 39: Khi nói cảm ứng thực vật, có tượng sau: (1) Đỉnh sinh trưởng thân cành ln hướng phía có ánh sáng (2) Hệ rễ thực vật ln đâm sâu vào lòng đất để lấy nước muối khống (3) Khi có va chạm, xấu hổ cụp lại (4) Hoa nghệ tây hoa lip nở cụp theo nhiệt độ môi trường (5) Hoa bồ công anh nở lúc sáng sớm cụp lại vào chiều tối Có tượng ứng động sinh trưởng thực vật A B C D Câu 40: Giải thích câu thành ngữ: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, nghe sấm dậy phất cờ mà lên” A Vào vụ mưa, lúa giai đoạn 3-4 tuần tuổi nên khả sinh trưởng mạnh, tốc độ phát triển cao B Vụ chiêm vụ khô hạn, sau mưa đầu mùa lượng nước dồi lúa sinh trưởng phát triển tốt C Vụ chiêm nhiệt độ cao, hoạt động vi sinh vật diễn mạnh phân hủy chất hữu làm tăng dinh dưỡng đất D Trong mưa đầu mùa, N điều kiện tia lửa điện tạo thành NO làm tăng lượng đạm - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 209 ... ni cấy thích hợp 20 phút lại phân đôi lần Số tế bào quần thể vi khuẩn E.coli có sau lần phân chia từ tế bào vi khuẩn ban đầu Trang 5/6 - Mã đề thi 20 9 A 5 12 B 20 48 C 1 024 D 25 6 Câu 36: Nhóm hoocmơn... chu kì tế bào Kết thúc trình nguyên phân tạo 24 0 tế bào Theo lí thuyết, số tế bào tạo thành, có tế bào có nhiễm sắc thể 2n? A 21 2 B 22 4 C 20 8 D 128 Câu 26 : Khi nói hơ hấp động vật, số phát biểu... khoáng thi t yếu thay ngun tố khác (2) Thi u nguyên tố khoáng thi t yếu khơng hồn thành chu kì sống (3) Ngun tố khống thi t yếu trực tiếp tham gia vào q trình chuyển hóa vật chất (4) Thi u ngun
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL môn Sinh học lớp 11, lần 2 năm 2019, Đề thi KSCL môn Sinh học lớp 11, lần 2 năm 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay