Đề KSCL môn Toán lớp 11, lần 2 năm 2019

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:42

TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II NĂM HỌC 2018-2019 MƠN: Tốn 11 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Phòng thi Cn0 Cn1 Cn2 Cnn n S = + + + + + ; a, b ∈ ¥ * Câu 1: Tính tổng n +1 ta S = C n + C n + Cn + Cn + a b Khi a + b A B C D Câu 2: Trong hàm số sau, hàm số hàm số chẵn tập xác định hàm số đó? x x x x A y = cot B y = tan C y = sin D y = cos 2 2 Câu 3: Một cấp số cộng có u1 = 5; u12 = 38 Giá trị u10 A 35 B 24 C 32 D 30 Câu 4: Cho tam giác ABC Điểm E thuộc cạnh AB, điểm F thuộc cạnh AC cho AE = CF ( Giả thiết hướng từ A đến B đến C ngược chiều kim đồng hồ, E không trùng với A B) Phép quay phép quay sau biến CF thành AE? o o A Q120 ( G trọng tâm tam giác ABC ) B Q60 G B o C Q180 ( M trung điểm đoạn AC ) M o D QC60 Câu 5: Hệ số số hạng thứ khai triển nhị thức Niu – tơn biểu thức ( x − 2)12 là: A -1760 B 126720 C -112640 D 7920 18 là: x − 4x − B  − 10;2 − 2 ∩ + 2; + 10  Câu 6: Tập nghiệm bất phương trình ( x − 1) ( x − 3) ≤ ) ( A  − 10 ;2 − 2 ∪ + 2; + 10  9  π  + kπ , k ∈ ¢  2  C D = ¡ \ { kπ , k ∈ ¢} A D = ¡ \  ( D − 10 ;2 − C  ;5 ÷ 2  Câu 7: Tập xác định hàm số y = ) ( 2) ∪( 2+ ) 2;2 + 10 sin x − tan x  kπ  , k ∈ ¢    B D = ¡ \  D D = ¡ Câu 8: Trong dãy số sau, dãy số cấp số cộng? n +1 n B un = n + C un = 2n + D un = n Câu 9: Gọi M tập tất số tự nhiên gồm chữ số đôi khác có dạng a1a2 a3 a4 a5 a6 Chọn ngẫu nhiên số từ tập M Xác suất để số chọn số chẵn đồng thời thỏa mãn a1 > a2 > a3 > a4 > a5 > a6 1 37 74 A B C D 360 36 34020 567 A un = Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thang vng ABCD vng A D , biết AB = AD = CD Giao điểm AC BD E (3; −3) ; điểm F (5; −9) thuộc cạnh AB cho AF = 5FB Tìm tọa độ đỉnh D biết đỉnh A có tung độ âm? A D(15; −15) B D(−15;15) C D(15;15) D D( −15; −15) r Câu 11: Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, phép tịnh tiến theo véctơ v biến đường tròn 2 2 ( C1 ) :( x + ) + ( y − 1) = 16 thành đường tròn ( C2 ) :( x − ) + ( y + ) = 16 r r r r A v ( 7; −5 ) B v ( −7; −5 ) C v ( −11;7 ) D v ( 11; −7 ) Câu 12: Một hình vng ABCD có cạnh 1, có diện tích S1 Nối bốn trung điểm A1 , B1 , C1 , D1 bốn cạnh AB, BC , CD, DA ta hình vng A1B1C1D1 có diện tích S Tương tự nối bốn trung điểm A2 , B2 , C2 , D2 bốn cạnh A1B1 , B1C1 , C1D1 , D1 A1 ta hình vng A2 B2C2 D2 có diện tích S3 Cứ tiếp tục ta thu diện tích S4 , S5 , S6 , S n Tính lim( S1 + S + S3 + + S n )? 1 A B C D Câu 13: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? n! n! k k n k k A An = Pn B An = Cn k ! C An = D Cn = k !(n − k )! k !(n − k )! Câu 14: Trục đối xứng đồ thị hàm số y = ax +bx+c ( a ≠ ) đường thẳng −b −b −b B y = C x = 2a 2a a Câu 15: Trong dãy số sau, dãy số dãy số có giới hạn 0? n3 + n 2n − n + 2n − A un = B un = C un = n +2 n + 2n + n − n3 A x = D y = D un = −b a − n2 n2 + Câu 16: Biết m ∈ [ a, b ] phương trình cos x + sin x + 3cos x − m = có nghiệm Khẳng định sau đúng? A a + b = B a + b = −2 C a + b = D a + b = −8 Câu 17: Tổng tất nghiệm thuộc khoảng (0; 200π ) phương trình x x sin + cos = − 2sin x 2 A 19800π B 20100π C 20000π D 19900π Câu 18: Số có ánh sáng thành phố A ngày thứ t năm 2018 xác π (t − 60) + 10, t ∈ ¢; < t ≤ 365 Vào ngày năm định cơng thức y = 4.sin 178 thành phố A có nhiều có ánh sáng nhất? A 31 tháng B 28 tháng C 29 tháng D 30 tháng n −1 ,(n ∈ ¥ * ) Số hạng thứ 100 dãy Câu 19: Cho dãy số (un ) có số hạng tổng quát un = n+2 số 33 37 39 35 A u100 = B u100 = C u100 = D u100 = 34 34 34 34 Câu 20: Một bàn dài có hai dãy ghế ngồi đối diện nhau, dãy có ghế Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho học sinh trường A học sinh trường B ngồi vào hai dãy ghế Mỗi ghế Trang 2/5 - Mã đề thi 132 xếp học sinh Hỏi có cách xếp cho hai học sinh ngồi đối diện khác trường với nhau? A 1036800 B 12441600 C 33177600 D 479001600 Câu 21: Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho đường thẳng d : y = x − đường tròn r ( C ) : x + y = ; gọi A, B giao điểm d ( C ) Phép tịnh tiến theo véctơ v ( 1;3) biến hai điểm A, B thành A′, B′ Khi độ dài đoạn A′B′ A B C D 2 Câu 22: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1; −3), B(−2;5) Khi tọa độ vectơ uuu r AB làuuu r uuu r uuu r uuu r A AB = ( −1; 2) B AB = (−3;8) C AB = (3; −8) D AB = (8; −3) uuur r uuur r uuur r Câu 23: Cho hình hộp ABCD EFGH có AB = a, AD = b, AE = c Gọi I điểm thuộc đoạn r rr uur BG cho BI = BG Biểu thị AI qua a, b, c ta uur r A AI = a + uur r r r 7r 7r b + c B AI = a + b + c 4 3 uur r C AI = a +   Câu 24: Nghiệm dương nhỏ phương trình tan  x − uur r r r 1r 1r b + c D AI = a + b + c 2 4 π ÷ = 4 3π π C D π 4 Câu 25: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng ∆ có phương trình x + y − = Vectơ unào r sau không phảiuu rlà vevtơ phương uu r đường thẳng ∆ ? uu r A u1 = ( −2;1) B u4 = (4; −2) C u2 = (−2; −1) D u3 = (2; −1) A π B Câu 26: Cho cấp số nhân (un ) biết u1 = −1 , công bội q = −2 Số hạng tổng quát cấp số nhân n −1 n −1 A un = (−1) n n −1 B un = (−1) n n C un = ( −1) n −1 n D un = (−1) Câu 27: Cho biểu thức P ( x) = (2 x + 1) n ( x + 2) n có khai triển thành đa thức dạng P( x) = a2 n x n + a2 n −1.x n−1 + + a1.x + a0 Với giá trị n a2 n−1 = 160 ? A B C D Câu 28: Từ hai vị trí A, B tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C núi Biết A điểm nằm phía chân tòa nhà tiếp xúc với mặt đất, B điểm nằm tòa nhà, phương AB vng góc với mặt đất, khoảng cách AB 70(m), phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 300 , phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc 15030' Hỏi núi cao mét so với mặt đất (làm tròn đến hàng phần trăm)? A 134,7(m) B 77,77(m) C 126,21(m) D 143,7(m) Câu 29: Một hộp đựng cầu xanh, cầu đỏ, cầu vàng Biết cầu giống kích thước chất liệu Chọn đồng thời lúc cầu Số cách chọn cầu có đủ màu A 60 B 540 C 270 D 720 Câu 30: Chu kì T hàm số y = sin x A T = π B T = 3π C T = 2π D T = Câu 31: Mệnh đề sau đúng? r rr r rr r A Cho a, b, c khác Ba véctơ a, b, c đồng phẳng giá chúng nằm mặt phẳng uuur uuur uuur uuur B Với tứ diện ABCD ta ln có AC + BD = AD + BC Trang 3/5 - Mã đề thi 132 C Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cho trước tồn mặt phẳng chứa ba đường thẳng uuu r uuur uuur uuur D Với hình hộp ABCD A′B′C ′D′ ta ln có AB + AD + AA′ = C ′A Câu 32: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật OMNP với M(0;10), N(100;10), P(100;0) Gọi S tập hợp điểm A ( x; y ) với x, y ∈ ¢ nằm bên kể cạnh hình chữ nhật OMNP Lấy ngẫu nhiên điểm A ( x; y ) thuộc S Tính xác suất để x + y = 90 ? 1 1 A B C D 100 99 101 102 Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành, điểm O giao AC BD Gọi d giao tuyến ( SAD ) ( SBC ) Khẳng định sau sai ? A d / / ( ABCD ) B ( SAC ) ∩ ( SDB ) = SO C AB / / ( SDC ) D d / / AB Câu 34: Cho tứ diện ABCD, gọi M, N trung điểm cạnh AC, BD ; G trọng tâm tam giác ABD ; I trung điểm đoạn GM Điểm F thuộc cạnh BC cho FB = 3FC , điểm J thuộc cạnh DF cho DJ = 5DF Dựng hình bình hành BMKC Trong khẳng định sau khẳng định sai? uuu r uur A GM / / DK B 3DK = 10GM C A, I, J thẳng hàng D AJ = 12 AI Câu 35: Có số tự nhiên gồm chữ số lập từ chữ số 3, 5, 7, 8? A 652 B 256 C 526 D 24 Câu 36: Cho hình hộp ABCD A1 B1C1D1 có M, N điểm thuộc cạnh AD AM CN = = Mặt phẳng ( α ) qua M, N song song với AB1 Thiết diện tạo CC1 cho DM C1 N mặt phẳng ( α ) với hình hộp A lục giác B tứ giác C ngũ giác D tam giác ( ) ( 2 Câu 37: Cho phương trình m + m x − 3x − − x + − x − 3x − ) x + = , (m tham số) Có tất giá trị m ∈ ¢ để phương trình có số nghiệm thực nhiều nhất? A B C D Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang ; AB / / CD, AB = 2CD M trung điểm cạnh AD ; mặt phẳng ( α ) qua M song song với (SAB) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện hình (H) Biết S( H ) = xS∆SAB Giá trị x 27 C D 64 16 Câu 39: Hàm số sau có tập xác định ¡ ? x A y = B y = x + 2 x +1 C y = D y = x − x + − x−3 Câu 40: Tập nghiệm bất phương trình x − > x + A B   A φ Câu 41: Tính xlim → 2+ 1 2 B  −∞; ÷ x−2 ? x − 5x +   1 2 C  0; ÷ 1 2   D  ; +∞ ÷ Trang 4/5 - Mã đề thi 132 1 C D 2 Câu 42: Tam thức bậc hai sau dương với x ∈ ¡ ? A x − 2x + B x − 8x + 192 C x − 3x + D −5 x + 2x − 229 Câu 43: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(2;3), B( −1;4) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oy cho ba điểm A, B, M thẳng hàng? 11 A M = (0; ) B M = (0; ) C M = (0;9) D M = (11;0) Câu 44: Tất giá trị tham số m để phương trình A −1 (x B − + 2x + ) − 2m ( x + 2x + ) + 4m − = có nghiệm m ∈ ( a; +∞ ) ∪ { b} ; a, b ∈ ¡ Tổng a + b A − C + B Câu 45: Điều kiện xác định phương trình   5 4 A  0; ÷  5   B  0;  D x + + − 4x = x  5 C  −1;   4 (   5 4 D  −1; ÷ ) Câu 46: Có giá trị tham số m để phương trình m − m x = m − m có vơ số nghiệm? A B C D Không tồn m  mx + y = 3m (m tham số) Tất giá trị tham số  x + my = 2m + m để hệ phương trình có nghiệm A m ≠ ±1 B m ≠ C m ≠ −1 D m ∈ ¡ − { ±1} Câu 47: Cho hệ phương trình  Câu 48: Nhà bạn An cần khoan giếng nước Biết giá tiền mét khoan 200.000đ kể từ mét khoan thứ hai, giá tiền mét sau tăng thêm 7% so với giá tiền mét khoan trước Hỏi nhà bạn An khoan giếng sâu 30m hết tiền (làm tròn đến hàng nghìn)? A 18895000đ B 18892000đ C 18892200đ D 18893000đ Câu 49: Số nghiệm phương trình 2sin x − = đoạn [ 0;3π ] A B C D Câu 50: Mệnh đề sau đúng? A Nếu hai mặt phẳng ( α ) ( β ) song song với đường thẳng nằm mặt phẳng ( α ) song song với ( β ) B Nếu hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng chúng song song với C Nếu hai mặt phẳng ( α ) ( β ) song song với đường thẳng ( α ) song song với ( β ) ? D Nếu hai mặt phẳng ( α ) ( β ) song song với đường thẳng nằm ( α ) song song với đường thẳng nằm ( β ) - - HẾT -Trang 5/5 - Mã đề thi 132 ... 4/5 - Mã đề thi 1 32 1 C D 2 Câu 42: Tam thức bậc hai sau dương với x ∈ ¡ ? A x − 2x + B x − 8x + 1 92 C x − 3x + D −5 x + 2x − 22 9 Câu 43: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A (2; 3), B( −1;4)... B y = C x = 2a 2a a Câu 15: Trong dãy số sau, dãy số dãy số có giới hạn 0? n3 + n 2n − n + 2n − A un = B un = C un = n +2 n + 2n + n − n3 A x = D y = D un = −b a − n2 n2 + Câu 16: Biết... vng A1B1C1D1 có diện tích S Tương tự nối bốn trung điểm A2 , B2 , C2 , D2 bốn cạnh A1B1 , B1C1 , C1D1 , D1 A1 ta hình vng A2 B2C2 D2 có diện tích S3 Cứ tiếp tục ta thu diện tích S4 , S5 , S6
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL môn Toán lớp 11, lần 2 năm 2019, Đề KSCL môn Toán lớp 11, lần 2 năm 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay