Nghiên cứu thực trạng, tồn tại, các tổ chức hiện nay của mô hình doanh nghiệp làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi.

77 1 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:41

MỤC LỤC MỞ ĐẦU T T Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC QUẢN THỦY LỢI T .4 1.1 Tổ chức quản nhà nước T T 1.1.1 Cấp Trung ương: .4 T T 1.1.2 Cấp tỉnh .4 T T 1.1.3 Cấp huyện xã .9 T T 1.2 Tổ chức quản khai thác 12 T T 1.2.1 Doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi 12 T T 1.2.2 Tổ chức hợp tác dùng nước .17 T T 1.2.3 Các hình thức khác 20 T T Chương 2: CƠ SỞ CỦA ĐỔI MỚI HÌNH DOANH NGHIỆP QUẢN T CƠNG TRÌNH THỦY LỢI KHI THỰC HIỆN MIỄN THUỶ LỢI PHÍ 21 2.1 Cơ sở pháp .21 T 2.2 Cơ sở thực tiễn 23 T 2.2.1 Tình hình hoạt động doanh nghiệp trước ban hành sách T miễn thuỷ lợi phí .23 2.2.2 Tình hình hoạt động doanh nghiệp sau ban hành Nghị định số 115 T .25 2.3 Cơ sở khoa học 36 T 2.3.1 Giới thiệu sơ lược phân tích SWOT: 36 T 2.3.2 Áp dụng SWOT luận văn: .37 T Chương 3: GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HÌNH DOANH NGHIỆP QUẢN 41 T KHAI THÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI 41 T T 3.1 Giải pháp sách, thể chế tổ chức doanh nghiệp .41 T T 3.1.1 Hoàn thiện hệ thống thể chế, sách cơng tác quản khai thác 41 T T 3.1.2 Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực hệ thống quản nhà nước T thuỷ lợi 41 T 3.1.3 Đổi tổ chức chế quản doanh nghiệp khai thác cơng trình T thuỷ lợi 42 T 3.1.4 Củng cố, phát triển bền vững tổ chức hợp tác dùng nước 42 T T 3.1.5 Đẩy mạnh công tác truyền thông 43 T T 3.16 Tăng cường pháp chế, xử vi phạm .43 T T 3.2 Giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu hệ thống cơng trình: 44 T T 3.2.1 Những nội dung ưu tiên đầu tư: 44 T T 3.2.2 Cơ chế sách tài chính, tín dụng thuỷ lợi .45 T T 3.3 Phát triển nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ 46 T T 3.4 Phát triển nguồn nhân lực hợp tác quốc tế 46 T T Chương 4: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY T TNHH MTV KHAI THÁC CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI BẮC HƯNG HẢI .48 4.1 Giới thiệu hệ thống Bắc Hưng Hải 48 T T 4.1.1 Giới thiệu chung 48 T T 4.1.2 Hiện trạng lực phục vụ cơng trình 50 T T 4.1.3 Một số tồn hệ thống .51 T T 4.2 Tổ chức máy quản Công ty KTCTTL Bắc Hưng Hải 55 T T 4.3 Phân tích nguyên nhân tồn cơng tác quản cơng trình thuỷ lợi Công T ty Bắc Hưng Hải 57 T 4.4 Giải pháp 59 T T 4.4.1 Mục tiêu 59 T T 4.4.2 Yêu cầu 59 T T 4.4.3 Giải pháp 60 T T 4.5 Triển khai thực 65 T T 4.5.1 Thẩm quyền trách nhiệm quan liên quan 65 T T 4.5.2 Tổ chức thực 66 T T 4.6 Tiến độ kinh phí thực 68 T T KẾT LUẬN 70 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 T T DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 hình tổ chức chung Chi cục Thuỷ lợi .7 T T Hình 1.2 Tổng số cán chi cục thuỷ lợi T T Hình 1.3 Số lượng cán chi cục có chuyên ngành thuỷ lợi T T Hình 1.4 Số lượng trình độ cán cấp huyện trực tiếp đảm nhận công tác thuỷ T lợi .11 T Hình 1.5 Sơ đồ tổ chức quản Cơng ty KTCTTL trước năm 2010 .16 T T DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tổng hợp doanh nghiệp KTCTTL 13 Bảng 1.2 Loại hình tổ chức HTDN theo vùng, miền 19 Bảng 2.1: Liệt kê mạnh - yếu theo phương pháp phân tích SWOT 39 Bảng 4.1: Dự kiến tiến độ kinh phí thực đổi Công ty Bắc Hưng Hải .69 MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hệ thống cơng trình thuỷ lợi sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ tưới tiêu cho diện tích lớn trồng, góp phần quan trọng làm tăng suất, sản lượng chất lượng sản phẩm nông nghiệp, thuỷ sản, đồng thời góp phần phòng chống giảm nhẹ thiên tai thúc đẩy phát triển ngành kinh tế khác Đến nay, nước hình thành nhiều hệ thống cơng trình thuỷ lợi lớn, vừa nhỏ, với 110 hệ thống thủy lợi lớn; 5000 hồ chứa loại, với tổng dung tích trữ nước 35,34 tỷ m3 phục vụ cho phát điện, cấp nước sinh hoạt, cấp nước cho ngành kinh tế trọng P P yếu bảo đảm tưới cho 80 vạn đất canh tác; 10.000 trạm bơm lớn với loại máy bơm khác nhau, với tổng công suất lắp máy phục vụ tưới 250 Mw, phục vụ tiêu 300Mw; 5.700 km đê sông, 3.000 km đê biển, 23.000 km bờ bao ngăn lũ đầu vụ hè thu Đồng sông Cửu Long hàng trăm số kè; gần 5.000 cống tưới tiêu lớn, 126.000km kênh mương loại Tổng lực thiết kế tưới hệ thống bảo đảm cho khoảng 3,45 triệu đất canh tác, tiêu thoát nước cho 1,72 triệu đất nông nghiệp Hàng năm cung cấp gần tỷ m3 nước cho ngành sản xuất công nghiệp sinh hoạt Tỷ lệ dân cư P P nông thôn cấp nước hợp vệ sinh ngày tăng, vùng sâu, vùng xa miền núi vùng đồng sông Cửu Long Tham gia quản sở vật chất cơng trình thủy lợi có khoảng 100 doanh nghiệp làm nhiệm vụ quản khai thác cơng trình thủy lợi, 12.000 tổ chức hợp tác dùng nước làm dịch vụ thủy lợi cho người dân số đơn vị nghiệp khác Thực tế nay, hoạt động quản khai thác cơng trình thủy lợi nhiều tồn tại, tổ chức quản cồng kềnh, hiệu lực mối quan hệ doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi với tổ chức hợp tác, hộ dùng nước khác Việc sử dụng nước lãng phí, tùy tiện, đặc biệt từ Nhà nước thực sách miễn giảm thủy lợi phí cho nơng dân Hiệu mà cơng trình thủy lợi đem lại chưa tương xứng với tiềm sở vật chất cơng trình thủy lợi đầu tư xây dựng Theo nhiều kết đánh giá, hiệu bình qn hệ thống cơng trình thủy lợi đạt từ 70-75% lực thiết kế, có nơi đạt 50% Phát triển kinh tế xã hội thời kỳ đổi tạo hội thách thức lĩnh vực nói chung lĩnh vực thủy lợi nói riêng Tăng trưởng kinh tế sức ép gia tăng dân số làm cho nhu cầu nước ngành kinh tế xã hội ngày gia tăng, mâu thuẫn nhu cầu nước ngành đòi hỏi phải giải pháp đảm bảo nhu cầu nước điều chỉnh hợp để đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung nước tiến lên cơng nghiệp hóa, đại hóa, đặc biệt điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng Sau 25 năm thực chủ trương đổi chuyển đổi kinh tế theo chế thị trường có định hướng XHCN, hầu hết ngành, lĩnh vực sản xuất dịch vụ tự đổi phát huy hiệu chế mới, dịch vụ quản khai thác cơng trình thủy lợi chưa có thay đổi Cùng với tiến trình đổi mới, đại hóa ngành kinh tế xã hội, đổi quản thủy nông cần thiết nông nghiệp đại nhằm nâng cao lực quản lý, vận hành an tồn cơng trình theo hướng đại hóa, phát huy tối đa hiệu cơng trình thủy lợi Mấu chốt vấn đề đổi tổ chức quản thủy nơng tìm hình tổ chức chế sách quản khai thác cơng trình thủy lợi phù hợp Cụ thể đảm bảo chuyển đổi tổ chức hoạt động cơng ty khai thác cơng trình thủy lợi từ hình thức doanh nghiệp cơng ích sang hình thức hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ cơng ích Đây bước chuyển quan trọng nhằm đưa cơng tác quản khai thác cơng trình thủy lợi vượt khỏi tiêu chuẩn truyền thống thiết kế vận hành chủ yếu cung cấp nước tưới tiêu đơn hướng sang mở rộng dịch vụ phục vụ ngành kinh tế khác Bên cạnh cần phân cấp quản lý, xã hội hóa cơng tác quản cơng trình thủy lợi thơng qua việc tăng cường tham gia quản người dân II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu thực trạng, tồn tại, tổ chức hình doanh nghiệp làm nhiệm vụ quản khai thác cơng trình thủy lợi - Đề x uất nội dung đổi cách thức tổ chức doanh nghiệp nhằm quản khai thác, vận hành cơng trình thủy lợi có hiệu III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tổng quan: Nghiên cứu kết có liên quan, từ rút vấn đề chung áp dụng cho luận văn Nghiên cứu thực tế: Thu thập tài liệu đơn vị quản nhà nước, doanh nghiệp tổ chức hợp tác dùng nước làm nhiệm vụ quản khai thác cơng trình thủy lợi, đặc biệt Công ty TNHH thành viên khai thác cơng trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải Nghiên cứu nội nghiệp: Tổng hợp, phân tích số liệu điều tra, thu thập được; nghiên cứu, đề xuất hình tổ chức sách liên quan Trong luận văn sử dụng phương pháp phân tích SWOT IV PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng - Các doanh nghiệp quản khai thác cơng trình thủy lợi; - Tổ chức hợp tác dùng nước Phạm vi: Trên nước, lấy ví dụ nghiên cứu điển hình Cơng ty TNHH thành viên khai thác cơng trình thủy lợi Bắc Hưng Hải V NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu gồm phần sau: - Nghiên cứu tổng quan tổ chức quản thuỷ lợi, sở giải pháp đổi hình doanh nghiệp quản khai thác cơng trình thuỷ lợi - Đề xuất giải pháp đổi doanh nghiệp ứng dụng cho Công ty TNHH thành viên khai thác cơng trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải Chương GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC QUẢN THỦY LỢI 1.1 Tổ chức quản nhà nước 1.1.1 Cấp Trung ương: Trong khoảng thời gian 10 năm gần đây, từ năm 2000-2012, quan quản nhà nước thủy lợi cấp trung ương thường xuyên có biến động Giai đoạn từ 2000-2004, nhiệm vụ giao cho Cục Quản nước Công trình thủy lợi Từ năm 2004-2010, Cục Thủy lợi Trong thời gian này, nhiệm vụ quản nhà nước thuỷ lợi điều chỉnh, bổ sung Cụ thể: nhiệm vụ quản tài nguyên nước chuyển sang Bộ Tài nguyên Môi trường, Cục Thuỷ lợi trực tiếp làm nhiệm vụ quản nhà nước nước vệ sinh môi trường nông thôn Hiện nay, theo Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Tổng cục Thủy lợi quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT, thực chức tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quản nhà nước thực thi nhiệm vụ quản nhà nước thủy lợi; quản lý, đạo hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản Tổng cục Theo đó, Tổng cục Thuỷ lợi có chức quản nhà nước cơng trình thuỷ lợi, cơng trình đê điều phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai cơng trình nước vệ sinh mơi trường nơng thơn Như vậy, trung ương quan quản nhà nước thuỷ lợi ln có biến động nhiệm vụ, chức giao 1.1.2 Cấp tỉnh Tổ chức trực tiếp quản nhà nước chuyên ngành thuỷ lợi địa cục thuỷ lợi, trước thành lập theo thông tư số 07 LB/TT ngày 24/4/1996 liên Bộ Nông nghiệp PTNT - Ban tổ chức cán Chính phủ hướng dẫn số 390 NN-TCCB/HD Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Do quy định mang tính hướng dẫn, khơng bắt buộc nên việc thành lập tổ chức quản nhà nước địa phương khác Theo quy định đến năm 2004 có 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Chi cục thủy lợi, 22 tỉnh thành lập Phòng Thuỷ lợi Một số tỉnh thành lập chi cục thực hai chức quản đê điều quản khai thác công trình thuỷ lợi, nhiều nơi thành lập Phòng Thuỷ lợi Có chi cục thành lập máy, chức nhiệm vụ giao chưa đáp ứng yêu cầu công việc quản nhà nước chuyên ngành thuỷ lợi, làm việc mang tính hành vụ, chưa phát huy vai trò Chi cục Để cải thiện thực trạng trên, Liên Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nội vụ ban hành thông tư liên tịch số 11/2004/TTLT-BNN-BNV ngày 02/4/2004 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quản nhà nước nông nghiệp phát triển nông thôn, văn hướng dẫn thực Thông tư Bộ Nội vụ Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, tổ chức Chi cục Thuỷ lợi làm nhiệm vụ quản nhà nước công tác thuỷ lợi tỉnh toàn quốc 49 tỉnh thành lập Chi Cục, lại 15 tỉnh thành lập phòng Thuỷ lợi phòng Thuỷ nơng trực thuộc Sở Nơng nghiệp PTNT Tiếp theo, ngày 15/5/2008, Liên Bộ Nội vụ Nông nghiệp PTNT ban hành thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm vụ quản nhà nước Uỷ ban nhân dân cấp xã nông nghiệp phát triển nơng thơn thay Thơng tư số 11/2004/TTLT-BNNBNV nói Quy định nêu rõ: Chi cục quản chuyên ngành giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thực chức quản nhà nước triển khai nhiệm vụ chuyên ngành việc tổ chức thực thi pháp luật; thực công việc tác nghiệp thường xuyên, đồng thời đề xuất chế, sách lĩnh vực chuyên ngành kế thừa hợp chi cục có hoạt động hiệu thành lập chi cục không tổ chức Thông tư số 61/2008/TTLT-BNN-BNV quy định rõ, hình tổ chức chuyên môn giúp Sở Nông nghiệp PTNT lĩnh vực thuỷ lợi Chi cục Thuỷ lợi Chi cục Thuỷ lợi Phòng, chống lụt, bão tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hệ thống cơng trình thủy nơng lớn chiều dài đê ít; thực nhiệm vụ cấp nước nông thôn, thuỷ lợi, đê điều phòng, chống lụt, bão Đối với tỉnh có hệ thống đê sơng, đê biển lớn Chi cục Thủy lợi thành lập thêm Chi cục Đê điều Phòng, chống lụt, bão Sau Thông tư 61/2008/TTLT-BNN-BNV quy định số lượng chi cục chuyên ngành trực thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn không 9, tạo điều kiện cho tỉnh thành lập thêm Chi cục, có Chi cục Thuỷ lợi Nhiều chi cục thực phát huy vai trò tham mưu giúp Sở Nơng nghiệp PTNT việc quản nhà nước thuỷ lợi địa phương Do đó, sau năm thực có 57 tỉnh thành lập Chi cục, có tỉnh chưa thành lập Chi cục bao gồm Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Đồng Nai Và đến tỉnh Đồng Nai chưa thành lập chi cục quản chun ngành thuỷ lợi, hình Đồng Nai Phòng Thuỷ lợi trực thuộc Sở Nơng nghiệp PTNT Chi cục Thuỷ lợi và/hoặc Chi cục Quản đê điều PCLB quan chuyên môn giúp giám đốc sở thực chức quản nhà nước thuỷ lợi, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai Tuy nhiên, hình tỉnh có khác cho dù có điều kiện địa đặc điểm cơng trình tương tự Trong thời gian qua, máy tổ chức Chi cục Thuỷ lợi địa phương kiện tồn, cơng tác tổ chức vào ổn định Bộ máy tổ chức chi cục thuỷ lợi thường bao gồm: 01 Chi cục trưởng, từ 1-2 chi cục phó Các phận chun mơn từ 2-4 phòng, hình chung chủ yếu sau: - Phòng Tổ chức - Hành chính/Tài vụ - Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Phòng kỹ thuật (Quản nước, cơng trình thuỷ lợi, đê điều) Số lượng phòng, ban Chi cục phụ thuộc vào chức nhiệm vụ giao tình hình thực tế địa phương Đối với số Chi cục thực chức quản nhà nước khai thác cơng trình thuỷ lợi, đê điều phòng chống lụt bão phòng kỹ thuật thường tách thành Phòng quản nước và/hoặc cơng trình thuỷ lợi, phòng Quản đê điều Phòng chống lụt bão Một số chi cục có thêm Phòng/Ban Thanh tra chuyên ngành (Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nghệ An, Long An) Đối với số chi cục vùng Đồng sông Cửu Long (Cà Mau, Long An, Bạc Liêu, Cần Thơ), vùng Đông Nam Bộ (Bà Rịa - Vũng Tàu), ngồi phòng chun mơn có trạm thuỷ lợi Một số chi cục có thêm hạt quản đê huyện, thị tỉnh (Quảng Ninh, Kiên Giang) Sở NN PTNT Ban lãnh đạo Chi cục P Tổ chức - HC P KH - TH P Kỹ thuật Ban/P.Thanh tra Hình 1.1 hình tổ chức chung Chi cục Thuỷ lợi (Nguồn: Báo cáo Tổng cục Thuỷ lợi, 2010) Nguồn nhân lực: Cán quản công tác chi cục chuyên ngành thuỷ lợi đa số có trình độ đại học đại học, bố trí chun mơn, phần lớn đáp ứng yêu cầu quản ngành giai đoạn Tuy nhiên, việc bố trí phân tán đơn vị khác nên khó tập trung đạo, bạn chế vai trò tham mưu, hướng dẫn tác nghiệp kỹ thuật chuyên ngành cho Sở Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuy 60 - Tổ chức quản lý, khai thác cơng trình thuỷ lợi: Tăng cường lực công ty khai thác cơng trình thuỷ lợi hệ thống, đảm bảo an tồn tăng hiệu phục vụ cơng trình thuỷ lợi Phấn đấu tăng diện tích bảo đảm tưới tiêu; giảm chi phí cho cơng tác quản khai thác; nâng thu nhập người lao động mức trung bình doanh nghiệp địa phương - Kiện toàn máy hoạt động Hội đồng quản hệ thống Bắc Hưng Hải, củng cố mối qua hệ công ty KTCTTL Bắc Hưng Hải với cơng ty KTCTTL địa phương, với quyền địa phương hệ thống 4.4.3 Giải pháp Về tổ chức quản a) Kiện toàn tổ chức quản Nhà nước khai thác CTTL Kiện toàn củng cố Chi cục Thuỷ lợi thuộc sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn hệ thống Các chi cục Thuỷ lợi phải đảm bảo nguồn lực người phương tiện; chức nhiệm vụ rõ ràng giúp Sở giải vấn đề thuỷ lợi địa phương b) Đổi tổ chức quản khai thác cơng trình thuỷ lợi: (i) Củng cố kiện toàn máy tổ chức doanh nghiệp khai thác CTTL theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ thực có hiệu Thực đổi mới, phát triển nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước theo Luật Doanh nghiệp nhà nước tinh thần Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24/8/2004 Thủ tướng Chính phủ: - Tiến hành phân cấp quản khai thác cơng trình thuỷ lợi hệ thống, xây dựng kế hoạch phân cấp, quy chế chuyển giao quản khai thác cơng trình thuộc địa phương, đảm bảo sau chuyển giao cơng trình phát huy hiệu tốt theo hướng: + Công ty KTCTTL Bắc Hưng Hải quản đầu mối cơng trình thuỷ lợi quy lớn, kênh trục chính, cơng trình có kỹ thuật phức tạp 61 + Cơng ty, xí nghiệp KTCTTL địa phương quản cơng trình tưới, tiêu từ kênh mương cấp I trở xuống hạng mục công trình lại địa bàn địa phương; + Tiến hành giao cơng trình thuỷ lợi quy phục vụ phạm vi thôn, xã, liên xã giao cho tổ chức hợp tác dùng nước quản - Củng cố nâng cao lực tổ chức máy công ty KTCTTL Bắc Hưng Hải cơng ty, xí nghiệp KTCTTL địa phương hệ thống theo hướng: + Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, chức nhiệm vụ rõ ràng theo hình thức sở hữu nhiệm vụ phân cấp + Đội ngũ cán đào tạo, trang bị đủ kỹ kiến thức đảm bảo thực cơng nghiệp hố, đại hố cơng tác thuỷ lợi + Tổ chức máy, nguồn nhân lực xây dựng sở định mức kinh tế kỹ thuật quan có thẩm quyền ban hành (ii) Đa dạng hóa hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước KTCTTL thông qua hình thức giao quản lý, khốn, cho th cổ phần hoá - Hướng dẫn tổ chức hoạt động doanh nghiệp khai thác cơng trình thuỷ lợi theo Luật Doanh nghiệp nhà nước Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2005: chuyển từ loại hình doanh nghiệp cơng ích sang loại hình doanh nghiệp sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ cơng ích theo khung giá nhà nước quy định + Công ty KTCTTL Bắc Hưng Hải doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích theo phương thức giao kế hoạch; + Các cơng ty, xí nghiệp KTCTTL địa phương cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích theo phương thức giao kế hoạch, đặt hàng đấu thầu - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đạo công ty KTCTTL Bắc Hưng Hải; Uỷ ban nhân dân tỉnh hệ thống đạo doanh nghiệp KTCTTL trực thuộc xây dựng phê duyệt định mức lao động đơn giá tiền 62 lương doanh nghiệp Áp dụng hình thức giao khốn lương sản phẩm dịch vụ đơn vị trạm, cụm quản khai thác cơng trình thuỷ lợi (iii) Củng cố, phát triển đổi tổ chức hợp tác dùng nước hệ thống - Cơng ty, xí nghiệp KTCTTL hệ thống địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết thành lập, củng cố phát triển tổ chức hợp tác dùng nước phạm vi quản trình quan có thẩm quyền phê duyệt theo thông tư số 75/2004/TT-BNN Khung chiến lược phát triển PIM Việt Nam - Đảm bảo khả tự chủ bền vững tổ chức hợp tác dùng nước, tăng cường tham gia cộng đồng công tác quản khai thác cơng trình thuỷ lợi - Các tổ chức hợp tác dùng nước phải phù hợp theo quy mô, loại hình cơng trình, điều kiện cụ thể địa phương quan trọng đảm bảo phục vụ theo yêu cầu dùng nước người dân c) Củng cố kiện toàn hội đồng quản hệ thống Bắc Hưng Hải Củng cố nâng cao vai trò Hội đồng quản hệ thống, đảm bảo chủ trương, nghị Hội đồng địa phương thực nghiêm đầy đủ nghiêm chỉnh: - Các địa phương phải có cam kết thực chủ trương, nghị Hội đồng quản hệ thống, đạo doanh nghiệp KTCTTL địa phương thực tốt nhiệm vụ giao - Giám sát việc thực Doanh nghiệp KTCTTL hệ thống, đạo địa phương Báo cáo kết thực với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Kết thực chủ trương, nghị Hội đồng sở để xem xét đầu tư Về chế sách a) Thực thi sách đầu tư, quy hoạch gắn với quản khai thác Thực rà sốt bổ sung quy hoạch hệ thống có theo hướng sử dụng nước tổng hợp, bảo đảm phát triển bền vững Thống quản khai thác hệ thống 63 Bắc Hưng Hải theo quy hoạch, kế hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt Cơng ty KTCTTL Bắc Hưng Hải chịu trách nhiệm quản thống quy hoạch thuỷ lợi toàn hệ thống Trên sở quy hoạch thuỷ lợi rà soát bổ sung, tiến hành xác định danh mục thứ tự ưu tiên cơng trình cần đầu tư sửa chữa, nâng cấp xây dựng bổ sung để hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi đảm bảo an tồn cơng trình Điều chỉnh, bổ sung hồn chỉnh quy trình vận hành hệ thống sở quy hoạch rà soát, bổ sung Hiện đại hố cơng trình, lắp đặt thiết bị điều khiển vận hành nâng cao lực phục vụ Trước mắt tiến hành đại hoá cơng trình đầu mối, trục kênh đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết đại hố cơng tác vận hành tồn hệ thống Để đại hố hệ thống, cần tiến hành đại hoá trang thiết bị quản phục vụ cho công tác quản cơng trình thuỷ lợi theo tiêu chuẩn ngành 14TCN 131-2002 b) Tăng cường khai thác tổng hợp cơng trình thuỷ lợi Thực khai thác sử dụng tổng hợp công trình thuỷ lợi phục vụ đa mục tiêu đặc biệt phục vụ chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa trồng, đảm bảo an ninh lương thực, đồng thời phải giải nguồn nước cho sinh hoạt, công nghiệp, thủy sản, dịch vụ du lịch, trì cải thiện mơi trường sinh thái Các doanh nghiệp KTCTTL hệ thống cần phát triển hình thức hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng mở rộng ngành nghề phù hợp với lực quy hoạt động doanh nghiệp Bộ Nông nghiệp PTNT, Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép doanh nghiệp khai thác CTTL mở rộng ngành nghề dịch vụ phù hợp với quy lực, đồng thời doanh nghiệp cần mở rộng đối tượng phục vụ nhằm tận thu với đối tượng phi sản xuất nơng nghiệp 64 Chính sách tài Thực sách tài cho doanh nghiệp KTCTTL, tổ chức hợp tác dùng nước theo Quy chế quản tài cơng ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính phủ Chính sách tài phải đảm bảo tính tự chủ tính bền vững cho tổ chức quản KTCTTL Tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, giảm bớt can thiệp hành quan Nhà nước doanh nghiệp KTCTTL Trường hợp công ty KTCTTL tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích sở Nhà nước giao kế hoạch, đặt hàng: Theo Nghị định 199, công ty phải thực hạch toán kinh tế sản phẩm, dịch vụ cơng ích theo quy định hành: - Đối với sản phẩm, dịch vụ cơng ích thực theo nhiệm vụ kế hoạch, đơn đặt hàng Nhà nước giao, công ty nhà nước sử dụng số tiền Nhà nước toán và/hoặc số tiền người hưởng sản phẩm, dịch vụ cơng ích tốn để bù đắp chi phí hoạt động cơng ích đảm bảo lợi ích cho người lao động - Trường hợp, số tiền toán thấp chi phí thực tế hợp ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch theo số lượng khối lượng thực tế đơn giá dự tốn - Cơng ty nhà nước phải tổ chức hạch toán riêng doanh thu chi phí cho sản phẩm, dịch vụ Trường hợp tổ chức quản KTCTTL tham gia cung cấp sản phẩm dịch vụ cơng ích theo phương thức đấu thầu: phải tự bù đắp chi phí giá trị thực thầu tự chịu trách nhiệm kết hoạt động Bộ Nông nghiệp PTNT, Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác quản KTCTTL cho doanh nghiệp KTCTTL địa bàn hệ thống Thực việc quản hình thức giao khốn sở khối lượng cơng việc sản phẩm dịch vụ hoàn thành 65 Đến năm 2006, doanh nghiệp nhà nước KTCTTL hệ thống hoạt động sở định mức kinh tế kỹ thuật quan có thẩm quyền phê duyệt Những khoản cấp bù theo Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 thực thi đầy đủ Các sách khác Hiện hệ thống Bắc Hưng Hải, nhiều nơi cơng trình thuỷ lợi bị vi phạm xâm hại nghiêm trọng chưa có hướng dẫn cụ thể để xử phạt hành vi Trước mắt cần nâng cao vai trò quyền địa phương việc bảo vệ cơng trình thuỷ lợi Về lâu dài cần thành lập tra chuyên ngành thuỷ lợi theo Nghị định tra chuyên ngành thuỷ lợi (đang dự thảo trình Chính phủ) Ban hành sách đào tạo đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ, công nhân làm công tác quản khai thác cơng trình thuỷ lợi Bố trí đội ngũ cán đủ lực, trình độ quản khai thác cơng trình thuỷ lợi Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản khai thác cơng trình thủy lợi nhằm tiết kiệm nước, điện, giảm chi phí quản lý, đảm bảo tưới đạt 80÷90% diện tích thiết kế Tổ chức tun truyền phổ biến pháp luật lĩnh vực khai thác bảo vệ cơng trình thuỷ lợi nhằm nâng cao nhận thức người dân công tác quản khai thác cơng trình thuỷ lợi 4.5 Triển khai thực 4.5.1 Thẩm quyền trách nhiệm quan liên quan a) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thực chức quản Nhà nước đạo, đơn đốc, kiểm tra địa phương kiện tồn máy tổ chức quản nhà nước quản KTCTTL hệ thống; phân cấp quản cơng trình; củng cố hoạt động Hội đồng quản hệ thống Bộ phân công đơn vị chức Bộ, phối hợp thực hiện, đạo giám sát, đánh giá việc xây dựng đổi mới, nâng cao hiệu quản hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải 66 Tổng cục Thuỷ lợi: quan quản Nhà nước cơng tác quản khai thác cơng trình thuỷ lợi có trách nhiệm phối hợp với quan liên quan Bộ đề xuất, ban hành, hướng dẫn chế sách quản khai thác CTTL, hướng dẫn giám sát việc xây dựng hình đổi nâng cao hiệu quản hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải b) Uỷ ban nhân dân Tỉnh: có trách nhiệm đạo ngành, cấp liên quan tỉnh thực đổi mới, phân cấp quản KTCTTL theo đạo hướng dẫn Bộ NN&PTNT, có sách phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương chức để giải khó khăn, trở ngại thực hình đổi nâng cao hiệu quản KTCTTL c) Doanh nghiệp nhà nước khai thác cơng trình thủy lợi: Cơng ty KTCTTL Bắc Hưng Hải cơng ty, xí nghiệp KTCTTL địa phương hệ thống đóng vai trò chủ chốt việc xây dựng kế hoạch hành động cụ thể đổi cơng tác quản cơng trình thuỷ lợi 4.5.2 Tổ chức thực (i) Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn phê duyệt, đạo, giám sát chức thực đề án này; (ii) Tổng cục Thủy lợi phối hợp với quan chức có liên quan giúp cơng ty KTCTTL Bắc Hưng Hải địa phương tổ chức thực Cụ thể sau: a) Tổng cục Thuỷ lợi - Chủ trì phối hợp với quan liên quan đạo, giám sát việc thực hình đổi mới, nâng cao hiệu quản khai thác hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải; - Phối hợp với Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, Ban Đổi Quản doanh nghiệp nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp & PTNT), Cục Tài doanh nghiệp (Bộ Tài chính) hướng dẫn chế độ quản tài doanh nghiệp nhà nước khai thác cơng trình thuỷ lợi chế, sách tài theo Nghị định 199; - Hướng dẫn thành lập, củng cố phát triển tổ chức hợp tác dùng nước; xây dựng, ban hành điều lệ mẫu tổ chức hợp tác dùng nước 67 - Chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán kiện toàn tổ chức hoạt động Hội đồng quản hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải - Chủ trì thẩm định nội dung định mức kinh tế kỹ thuật cơng tác quản lý, khai thác cơng trình thuỷ lợi địa phương có văn thoả thuận để tỉnh ban hành - Chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan đạo việc rà sốt quy hoạch, xây dựng hồn thiện quy trình vận hành hệ thống cơng trình thuỷ lợi; hướng dẫn quy hoạch, thiết kế cơng trình thuỷ lợi đáp ứng yêu cầu quản - Phối hợp với đơn vị truyền thông tổ chức thông tin, tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng pháp luật liên quan đến quản lý, khai thác cơng trình thuỷ lợi b) Các đơn vị trực thuộc Bộ: Ban Đổi Quản doanh nghiệp nông nghiệp, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học cơng nghệ Mơi trường có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Thuỷ lợi quan khác thực nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đơn vị thực đổi mới, nâng cao hiệu quản cơng trình thuỷ lợi (iii) Sở Nơng nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh hệ thống: - Phối hợp với Ban đạo đổi phối hợp với ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng đề án đổi tổ chức quản KTCTTL phạm vi toàn tỉnh - Chỉ đạo doanh nghiệp nhà nước KTCTTL lập đề án tổ chức lại máy, tổ chức công ty Thành lập, củng cố tổ chức hợp tác dùng nước phạm vi hệ thống thực chuyển giao cơng trình có quy định - Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện đạo doanh nghiệp nhà nước khai thác cơng trình thủy lợi địa bàn, xã tổ chức đánh giá công trình thủy nơng, thành lập, củng cố phát triển tổ chức hợp tác dùng nước phù hợp với hình tổ chức nói trên, đề xuất kế hoạch chuyển giao cơng trình thủy lợi cho tổ chức hợp tác dùng nước quản 68 (iv) Các Công ty khai thác cơng trình thuỷ lợi: Các Cơng ty Khai thác cơng trình thuỷ lợi đóng vai trò chủ chốt việc xây dựng kế hoạch hành động cụ thể đổi cơng tác quản cơng trình thuỷ lợi: + Kế hoạch mở rộng hoạt động dịch vụ để tăng thêm nguồn thu cho đơn vị phát huy hết nguồn lực giao + Xây dựng đề xuất việc chuyển giao, phân cấp quản công trình phạm vi đơn vị phụ trách Cùng với quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn việc thành lập, tổ chức hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho tổ chức hợp tác dùng nước địa bàn + Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ công tác quản lý, khai thác công trình thuộc phạm vi đơn vị phụ trách + Xây dựng hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật công tác quản khai thác đơn vị, áp dụng sách giao khốn quản lý, gắn kết công việc với thu nhập 4.6 Tiến độ kinh phí thực - Tiến độ thực hiện: từ 2013-2016 - Kinh phí thực hiện: 258.450.000.000 đồng 69 Bảng 4.1: Dự kiến tiến độ kinh phí thực đổi Công ty Bắc Hưng Hải TT Nội dung Thời gian Kinh phí (đồng) I Xây dựng đề án 2013 500.000.000 Điều tra, khảo sát phục vụ lập đề án 6-8/2013 250.000.000 Xây dựng nội dung chi tiết tiến độ thực 8-10/2013 đề án; 150.000.000 Hội thảo, đánh giá hồn thiện đề án 11/2013 Trình Bộ phê duyệt đề án 12/2013 II Tổ chức thực nội dung Rà sốt, bổ sung quy hoạch tồn hệ thống, 100.000.000 257.200.000.000 lập danh mục cơng trình cần SCNC xây 2014 1.500.000.000 2014 1.500.000.000 2014-2015 2.000.000.000 2014-2015 1.500.000.000 quan 2014-2015 700.000.000 Cải tạo, nâng cấp đại hoá CTTL 2014-2018 200.000.000.000 Hiện đại hoá trang thiết bị quản 2014-2015 50.000.000.000 III Giám sát, đánh giá kết Giám sát, đánh giá kết thực Kiện tồn máy tổ chức quản nhà nước thuỷ lợi địa phương Xây dựng hình tổ chức quản cho công ty KTCTTL Bắc Hưng Hải Xây dựng hình tổ chức quản có tham gia người dân cơng trình thuỷ lợi địa phương quản Xây dựng văn bản, sách có liên hình 750.000.000 2016 500.000.000 2016 250.000.000 Bổ sung, điều chỉnh để đảm bảo hình phù hợp với thực tế Tổng cộng 258.450.000.000 70 KẾT LUẬN Thuỷ lợi tảng để phát triển sản xuất nơng nghiệp có suất, chất lượng hiệu cao Cơng nghiệp hố, đại hoá thuỷ lợi phận quan trọng cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp phát triển nơng thơn Quản khai thác cơng trình thuỷ lợi khâu quan trọng, định đến hiệu cơng trình Trong thời gian qua, cơng tác quản cơng trình thuỷ lợi đạt kết đáng kể Hệ thống quản đáp ứng yêu cầu thực tiễn Tuy nhiên, tổ chức máy quản khai thác cơng trình thuỷ lợi tồn tại, hệ thống cơng trình thuỷ lợi bất cập trước yêu cầu phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Vì vậy, đổi cơng tác quản cơng trình thuỷ lợi để phù hợp với yêu cầu thực tiễn nâng cao hiệu cơng trình cần thiết, định hướng đắn nhằm đem lại hiệu nhiều mặt kinh tế xã hội phù hợp với tiến trình cơng nghiệp hố, đại hố nông nghiệp phát triển nông thôn Đặc biệt, bối cảnh Chính phủ thực sách miễn thuỷ lợi phí cách đồng tồn diện Mặc dù nhiều tồn tại, hạn chế luận văn giải vấn đề sau: Thứ nhất, làmtổ chức tham gia quản khai thác cơng trình thủy lợi, văn bản, chế độ sách nhà nước quy định tổ chức, hoạt động đơn vị làm nhiệm vụ quản thủy lợi, Thứ hai, sở pháp lý, phân tích khoa học thực tiễn đánh giá ưu điểm, nhận tồn tại, từ nghiên cứu cần thiết đề xuất giải pháp đổi hình doanh nghiệp quản hệ thống cơng trình thuỷ lợi thực sách miễn thuỷ lợi phí Thứ ba, từ giải pháp chung tác giả tập trung nghiên cứu cụ thể cho Công ty TNHH thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải 71 Để thực thành công đổi doanh nghiệp, trước hết thân doanh nghiệp phải tự vận động, chuyển Trong q trình thực hiện, bên cạnh thành cơng ban đầu nhiều vấn đề sách cách thức triển khai cần phải xem xét, điều chỉnh cho phù hợp Do đó, để đạt mục tiêu đề ra, cần phối hợp chặt chẽ cấp, ngành, địa phương với doanh nghiệp Việc nghiên cứu nội dung đổi hoạt động doanh nghiệp thực nhiệm vụ quản khai thác cơng trình thuỷ lợi bối cảnh miễn thuỷ lợi phí nghiên cứu sâu việc đánh giá chi tiết đặc điểm loại hình doanh nghiệp, ảnh hưởng đặc thù vùng địa tới công tác quản khai thác công trình thuỷ lợi, từ có kiến nghị cụ thể loại hình, vùng 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, Chương trình hành động số 248/BNNTL ngày 31 tháng 01 năm 2005 đổi mới, nâng cao hiệu quản lý, khai thác cơng trình thuỷ lợi [2] Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức hoạt động phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi [3] Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn, Tổng quan ngành thuỷ lợi, 1996 [4] Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Thuỷ lợi công phát triển kinh tế xã hội đất nước, 11-2003 [5] Bộ Tài chính, Thơng tư số 36/2009/NĐ-CP ngày 28/3/2009 Bộ Tài hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi [6] Bộ Tài chính, Thơng tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 Bộ Tài hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch tổ chức quản khai thác cơng trình thuỷ lợi quy chế tài cơng ty nhà nước tham gia quản khai thác cơng trình thuỷ lợi [7] Bộ Tài chính, Thơng tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 Bộ Tài hướng dẫn chế tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu [8] Chính phủ, Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi [9] Chính phủ, Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 Chính phủ 73 quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi (đã hết hiệu lực) [10] Chính phủ, Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi (đã hết hiệu lực) [11] Chính phủ, Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức quản công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu [12] Chính phủ, Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi [13] Chính phủ, Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ cơng ích [14] Hội đồng Chính phủ, Nghị định số 66/CP ngày 5/6/1962 Hội đồng Chính phủ việc ban hành Điều lệ thu thuỷ lợi phí (đã hết hiệu lực) [15] Hội đồng Bộ trưởng, Nghị định số 112-HĐBT ngày 25/8/1984 Hội đồng Bộ trưởng việc thu thuỷ lợi phí (đã hết hiệu lực) [16] Quốc hội, Luật Doanh nghiệp, 2005 [17] Quốc hội, Luật Tài nguyên nước, ngày 20 tháng năm 1998 [18] Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Pháp lệnh khai thác bảo vệ cơng trình thuỷ lợi, số 32/2001/PL-UBTVQH Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 4/4/2001 [19] Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Pháp lệnh phí lệ phí, số 38/2001/PLUBTVQH Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001 [20] Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đề tài nghiên cứu Thuỷ lợi phí sách thuỷ lợi phí Việt Nam Trung tâm nghiên cứu kinh tế (nay Viện Kinh tế Quản thuỷ lợi) thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam thực 74 Tiếng Anh: [21] G A Cornish & C J Perry, Water Charging in Irrigated Agriculture: Lessons from the Field, 2003 [22] Natural Resources Management and Environment Department, FAO: Water charging in irrigated agriculture, [23] Intizar Hussain, International Water Management Institute (IWMI): Have Low Irrigation Service Charges Disadvantaged the Poor?, at the second ADB’s Water Week, 26-30 January 2004, Manila, Philippines [24] Ilija Kondinski, Public Watereconomy Enterprise "Strezevo", Bitola, Republic of MACEDONIA: Water Consumption Forecast and Water Demand Management in Strezevo Irrigation System [25] Consuelo Varela-Ortega and Juan A Sagardoy: Irrigation Water Policies in Syria: Current Developments and Future Options ... Nghiên cứu thực trạng, tồn tại, tổ chức mơ hình doanh nghiệp làm nhiệm vụ quản lý khai thác cơng trình thủy lợi - Đề x uất nội dung đổi cách thức tổ chức doanh nghiệp nhằm quản lý khai thác, vận... đơn vị nghiệp khác Thực tế nay, hoạt động quản lý khai thác cơng trình thủy lợi nhiều tồn tại, tổ chức quản lý cồng kềnh, hiệu lực mối quan hệ doanh nghiệp nhà nước khai thác cơng trình thủy lợi.. . Long Tham gia quản lý sở vật chất cơng trình thủy lợi có khoảng 100 doanh nghiệp làm nhiệm vụ quản lý khai thác cơng trình thủy lợi, 12.000 tổ chức hợp tác dùng nước làm dịch vụ thủy lợi cho người
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng, tồn tại, các tổ chức hiện nay của mô hình doanh nghiệp làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi. , Nghiên cứu thực trạng, tồn tại, các tổ chức hiện nay của mô hình doanh nghiệp làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay