Đề thi KSCL môn Sinh học lớp 10, lần 2 năm 2019

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:37

TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học: 2018 – 2019 -o0o - ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN MÔN: SINH HỌC 10 Thời gian làm bài:50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Mã đề 356 Số báo danh: Câu 1: Loại bào quan khơng có tế bào động vật A lizôxôm B không bào C ti thể D lục lạp Câu 2: Trong mô phân chia nguyên phân, xét hai nhóm tế bào hàm lượng ADN tế bào thuộc nhóm một nửa hàm lượng ADN tế bào thuộc nhóm hai Tế bào thuộc nhóm X, tế bào thuộc nhóm hai Y X Y A kì đầu kì B pha G1 kì đầu C pha G2 kì đầu D pha G2 kì đầu Câu 3: Nếu kì đầu trình ngun phân, tế bào có 60 crơmatit sau chu kì tế bào kết thúc, tế bào sinh có số nhiễm sắc thể là: A 30 B 20 C 60 D 15 Câu 4: Từ phân tử A xetyl – CoA qua chu trình Crep tạo A 2ATP, 8NADH, 2FADH2, 6CO2 B 2ATP, 6NADH, 2FADH2, 4CO2 C 1ATP, 3NADH, 2FADH2, 4CO2 D 1ATP, 3NADH, 1FADH2, 2CO2 Câu 5: Cho đặc điểm sau: (1) khơng có màng nhân (2) khơng có bào quan có màng bao bọc (3) khơng có hệ thống nội màng (4) khơng có thành tế bào peptidoglican Trong đặc điểm trên, có đặc điểm chung cho tất tế bào nhân sơ? A B C D Câu 6: Cấu trúc có tế bào thân sơ? A Lạp thể B Màng sinh chất C Thể Gôngi D Ti thể Câu 7: Tế bào gan người sau có lưới nội chất trơn phát triển mạnh nhất? A Người bị đau tim B Người nghiện rượu C Người bình thường D Người bị đau Câu 8: Một gen dài 425 nm có tổng số nuclêơtit loại A nuclêôtit loại T chiếm 40% tổng số nuclêôtit gen Mạch gen có 220 nuclêơtit loại T số nuclêôtit loại X chiếm 20% tổng số nuclêôtit mạch Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Mạch gen có G/X = 2/3 II Mạch gen có (A + X)/(T + G) = 53/72 III Mạch gen có G/T = 25/28 IV Mạch gen có 20% số nuclêôtit loại X A B C D Câu 9: Cơ thể người khơng tiêu hóa loại đường đây? A Saccarôzơ B Mantôzơ C Xenlulôzơ D Lactôzơ Câu 10: Trong tế bào mARN có vai trò A tổ hợp với prơtêin cấu tạo nên nhiễm sắc thể B lưu giữ, bảo quản thông tin di truyền C truyền thông tin di truyền từ ADN đến prôtêin D vận chuyển axit amin Câu 11: Cấu trúc thimin khác với uraxin A vị trí liên kết đường với bazơ B liên kết axit photphoric với đường C loại đường loại bazơ D loại đường loại axit photphoric Trang 1/4 - Mã đề thi 356 Câu 12: Những đặc điểm sau thuộc pha sáng? (1) Diễn tilacoit (2) Diễn chất lục lạp (3) Là q trình ơxi hóa nước (4) Nhất thiết phải có ánh sáng Những phương án trả lời A (1), (3), (4) B (1), 2), (3) C (2), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu 13: Để cố định phân tử CO2 theo chu trình Canvin cần nguyên liệu từ pha sáng tương đương A 3ATP, 2NADPH B 12ATP, 18NADPH C 18ATP, 12NADPH D 18ATP, 12NADPH Câu 14: Prơtêin khơng có chức sau đây? A Cấu tạo nên chất nguyên sinh, bào quan, màng tế bào B Thực việc vận chuyển chất, co cơ, thu nhận thông tin C Cấu trúc nên enzim, hooc môn, kháng thể D Lưu trữ truyền đạt thông tin di truyền Câu 15: Điểm giống cấu tạo lục lạp ti thể tế bào là: A bao bọc lớp màng kép B có chứa nhiều loại enzim hơ hấp C có chứa sắc tố quang hợp D có chứa nhiều phân tử ATP Câu 16: Cho số hoạt động sau: (1) Tổng hợp prôtêin (2) Tế bào thận vận chuyển chủ động urê glucôzơ qua màng (3) Tim co bóp đẩy máu chảy vào động mạch (4) Vận động viên nâng tạ (5) Vận chuyển nước qua màng sinh chất Trong hoạt động trên, có hoạt động tiêu tốn lượng ATP? A B C D Câu 17: Một gen có 240 chu kì xoắn, tổng số nuclêôtit loại T với nuclêôtit loại khác chiếm 40% tổng số nuclêơtit gen Mạch gen có A chiếm 20%; X chiếm 25% tổng số nuclêôtit mạch, số nuclêôtit mạch gen là: A 600A: 480T; 480G; 840X B 480A; 480T; 840X; 600G C 480A; 480T; 840G; 600X D 480A; 840T; 480G; 600X Câu 18: Cấu trúc định tính đặc thù đa dạng phân tử prôtêin A cấu trúc bậc B cấu trúc bậc C cấu trúc bậc D cấu trúc bậc Câu 19: Cho nhận định sau prôtêin, nhận định đúng? A Prơtêin cấu tạo từ loại ngun tố hóa học: C, H, O B Prôtêin người động vật tổng hợp 20 loại axit amin lấy từ thức ăn C Prôtêin chức sinh học cấu trúc không gian bị phá vỡ D Prôtêin đơn giản gồm nhiều chuỗi pôlipeptit với hàng trăm axit amin Câu 20: Khi nói việc vận chuyển chất qua màng tế bào phát biểu không đúng? A Glucôzơ khuếch tán vào tế bào qua kênh prôtêin xuyên màng B Các phân tử nước thẩm thấu vào bên tế bào nhờ kênh prôtêin đặc biệt gọi “aquaporin” C CO2 O2 khuếch tán vào tế bào qua lớp kép photpholipit D Các ion Na+, Ca 2+ vào tế bào cách biến dạng màng sinh chất Trang 2/4 - Mã đề thi 356 Câu 21: Người ta chia vi khuẩn thành loại vi khuẩn Gram âm vi khuẩn Gram dương dựa vào A cấu trúc thành phần hóa học thành tế bào B khả chịu nhiệt vi khuẩn C số lượng plasmit tế bào chất vi khuẩn D cấu trúc nhân tế bào Câu 22: Khi nhiệt độ môi trường tăng cao giới hạn enzym bị bất hoạt, A enzym bị đốt cháy nên khơng liên kết với chất B enzym có chất prôtêin nhiệt độ tăng cao enzym bị biến tính C enzym có chất photpholipit nên nhiệt độ môi trường tăng cao enzym bị tan chảy D chất bị phá vỡ, cấu trúc khơng tương thích với enzym Câu 23: Một tế bào lưỡng bội ruồi giấm (có nhiễm sắc thể 2n = 8) kì cuối q trình ngun phân Số crơmatit có tế bào thời điểm quan sát bao nhiêu? A 16 B C 24 D Câu 24: Giai đoạn chế tác dụng enzim tham gia phản ứng A tạo sản phẩm trung gian B tạo sản phẩm cuối C tạo enzim - chất D giải phóng enzim khỏi chất Câu 25: Phát biểu sau đúng? A Đường tạo pha sáng B ATP sinh quang hợp nguồn lượng lớn cung cấp cho tế bào C Khí ơxi giải phóng pha tối D Ơxi sinh quang hợp có nguồn gốc từ nước Câu 26: Nếu ăn nhiều prôtêin (chất đạm), thể mắc bệnh sau đây? A Bệnh tiểu đường B Bệnh mỡ máu C Bệnh đau dày D Bệnh gút Câu 27: Hoạt động sau không cần cung cấp lượng từ ATP? A Sự khuếch tán chất tan qua màng tế bào B Sinh trưởng xanh C Sự co động vật D Sự vận chuyển chủ động chất qua màng sinh chất Câu 28: Cho nhận định sau: (1) Tinh bột chất dự trữ (2) Glicôgen chất dự trữ thể động vật nấm (3) Glucôzơ nguyên liệu chủ yếu cho hô hấp tế bào (4) Saccarôzơ loại đường vận chuyển (5) Pentôzơ loại đường tham gia vào cấu tạo ADN ARN Trong nhận định có nhận định vai trò cacbohiđrat tế bào thể? A B C D Câu 29: Tập hợp nhiều tế bào loại thực chức định tạo thành A thể B mô C hệ quan D quan Câu 30: Chất hữu trực tiếp vào chu trình Crep A axit piruvic B đường glucôzơ C NADH D axetyl – CoA Câu 31: Hoạt động xảy pha G1 kỳ trung gian Trang 3/4 - Mã đề thi 356 A ADN tự nhân đôi B tổng hợp thêm tế bào chất bào quan C trung thể tự nhân đôi D nhiễm sắc thể tự nhân đôi Câu 32: Trong phát biểu sau q trình hơ hấp tế bào, phát biểu không đúng? A Thông qua hô hấp, phân tử glucôzơ phân giải dần lượng lấy phần giai đoạn khác B Tốc độ q trình hơ hấp tế bào nhanh hay chậm tùy thuộc vào nhu cầu lượng tế bào C Chuỗi chuyền electron hô hấp diễn chất ti thể D Hơ hấp tế bào có chất chuỗi phản ứng oxi hóa khử Câu 33: Trong nhận xét sau enzim vai trò enzim, nhận xét không đúng? A Khi cần tổng hợp nhanh chất với số lượng lớn, tế bào sử dụng nhiều loại enzin khác B Tế bào điều hòa q trình trao đổi chất thông qua việc điều khiển tổng hợp enzim ức chế hoạt hóa enzim C Các yếu tố môi trường nhiệt độ, độ pH ảnh hưởng đến hoạt tính enzim D Các chất tế bào chuyển hóa từ chất sang chất khác thơng qua hàng loạt phản ứng có xúc tác enzim Câu 34: Loại cacbohiđrat không đảm nhiệm vai trò nguồn dự trữ lượng ? A Tinh bột B Glicôgen C Xenlulôzơ D Lactôzơ Câu 35: Trong mơi trường nhược trương, tế bào có nhiều khả bị vỡ A tế bào hồng cầu B tế bào thực vật C tế bào nấm men D tế bào vi khuẩn Câu 36: Cho phương thức vận chuyển chất sau: (1) Khuếch tán trực tiếp qua kép photpholipit (2) Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng (3) Nhờ biến dạng màng tế bào (4) Nhờ kênh prôtêin đặc hiệu tiêu hao ATP Trong phương thức trên, có phương thức để đưa chất tan vào tế bào? A B C D Câu 37: Đặc điểm cấu tạo ARN khác với ADN A có cấu trúc mạch B có liên kết hiđrơ nuclêơtit C đại phân tử, có cấu trúc đa phân D cấu tạo từ nhiều đơn phân Câu 38: Năng lượng tích lũy liên kết hóa học chất hữu tế bào gọi A nhiệt B hóa C điện D động Câu 39: Loại vitamin dạng lipit? A Vitamin A B Vitamin E C Vitamin D D Vitamin C Câu 40: Testosteron tổng hợp bào quan đây? A Ribôxôm B Lưới nội chất hạt C Lưới nội chất trơn D Bộ máy gôngi - HẾT - Trang 4/4 - Mã đề thi 356 ... biệt gọi “aquaporin” C CO2 O2 khuếch tán vào tế bào qua lớp kép photpholipit D Các ion Na+, Ca 2+ vào tế bào cách biến dạng màng sinh chất Trang 2/ 4 - Mã đề thi 356 Câu 21 : Người ta chia vi khuẩn... (3) C (2) , (3), (4) D (1), (2) , (4) Câu 13: Để cố định phân tử CO2 theo chu trình Canvin cần nguyên liệu từ pha sáng tương đương A 3ATP, 2NADPH B 12ATP, 18NADPH C 18ATP, 12NADPH D 18ATP, 12NADPH... đúng? A Prôtêin cấu tạo từ loại nguyên tố hóa học: C, H, O B Prôtêin người động vật tổng hợp 20 loại axit amin lấy từ thức ăn C Prôtêin chức sinh học cấu trúc không gian bị phá vỡ D Prôtêin đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL môn Sinh học lớp 10, lần 2 năm 2019, Đề thi KSCL môn Sinh học lớp 10, lần 2 năm 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay