Đề thi KSCL môn Vật lý lớp 10, năm 2019

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:36

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LÊ XOAY (Đề có trang) KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN VẬT 10 Thời gian làm : 50 Phút; (Đề có 40 câu) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 468 Câu 1: Phát biểu sau không vật có trục quay cố định? A Giá lực qua trục quay khơng làm vật quay B Đại lượng đặc trưng cho tác dụng quay lực gọi momen lực C Cánh tay đòn khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt lực D Giá lực không qua trục quay làm vật quay Câu 2: Điều sau sai nói phương độ lớn lực đàn hồi? A Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ biến dạng vật biến dạng B Với vật lò xo, dây cao su, dài, lực đàn hồi hướng dọc theo trục vật C Với độ biến dạng nhau, độ lớn lực đàn hồi phụ thuộc vào kích thước chất vật đàn hồi D Với mặt tiếp xúc bị biến dạng, lực đàn hồi vng góc với mặt tiếp xúc Câu 3: Hai lực cân khơng thể có A độ lớn B phương C hướng D giá Câu 4: Điều sau không nói chuyển động vật ném ngang ? A Quỹ đạo chuyển động ném ngang đường thẳng B Lực tác dụng vào vật trọng lực (bỏ qua sức cản khơng khí) C Tầm xa vật phụ thuộc vào vận tốc ban đầu D Vectơ vận tốc điểm trùng với tiếp tuyến với quỹ đạo điểm Câu 5: Đơn vị đo số hấp dẫn A m/s2 B Nm2/kg2 C kgm/s2 D Nm/s Câu 6: Chọn câu trả lời sai A Quỹ đạo vận tốc vật có tính tương đối B Quỹ đạo vật hệ quy chiếu khác khác C Quỹ đạo vận tốc vật không thay đổi hệ quy chiếu khác D Vận tốc vật hệ quy chiếu khác khác Câu 7: Chọn câu sai: Trong tương tác hai vật A Hai lực trực đối đặt vào hai vật khác nên không cân B Các lực tương tác hai vật hai lực trực đối C gia tốc mà hai vật thu ln ngược chiều có độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng chúng D Lực phản lực có độ lớn Câu 8: Chọn phát biểu sai? A Xe chuyển động vào đoạn đường cong (khúc cua), lực đóng vai trò hướng tâm lực ma sát B Vật nằm yên mặt bàn nằm ngang quay quanh trục thẳng đứng lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm C Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm D Xe chuyển động đỉnh cầu võng, hợp lực trọng lực phản lực vng góc đóng vai trò lực hướng tâm Câu 9: Câu sau đúng? A Một vật chịu tác dụng đồng thời nhiều lực mà chuyển động thẳng Trang 1/5 B Khơng có lực tác dụng vật khơng thể chuyển động C Một vật chịu tác dụng lực có độ lớn tăng dần chuyển động nhanh dần D Khơng vật chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên Câu 10: Chọn phát biểu sai chuyển động tròn A Nếu tần số f, bán kính quỹ đạo nhỏ tốc độ dài nhỏ B Các chuyển động tròn chu kì T, chuyển động có bán kính quỹ đạo lớn tốc độ dài lớn C Nếu bán kính quỹ đạo r, tần số cao tốc độ dài lớn D Nếu bán kính quỹ đạo r, chu kì T nhỏ tốc độ dài nhỏ Câu 11: Điều sau sai nói động lượng? A Động lượng vật có độ lớn tích khối lượng tốc độ vật B Trong hệ kín, động lượng hệ bảo toàn C Động lượng vật đại lượng véc tơ D Động lượng vật có độ lớn tích khối lượng bình phương vận tốc Câu 12: Chọn phát biểu đúng? A Gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần lớn gia tốc chuyển động thẳng chậm dần B Chuyển động thẳng biến đổi có gia tốc tăng giảm theo thời gian C Gia tốc chuyển động thẳng chậm dần có phương, chiều độ lớn khơng đổi D Chuyển động thẳng nhanh dần có vận tốc lớn có gia tốc lớn Câu 13: Đồ thị vận tốc – thời gian chuyển động biểu diễn hình vẽ Hãy cho biết khoảng thời gian vật chuyển động nhanh dần ? A Từ t1 đến t2 từ t5 đến t6 B Từ t = đến t1 từ t4 đến t5 C Từ t2 đến t4 từ t6 đến t7 D Từ t1 đến t2 từ t4 đến t5 Câu 14: Một xe có khối lượng m = 100 kg chạy với vận tốc 30,6 km/h hãm phanh Biết lực hãm phanh 250N Quãng đường hãm phanh A 20 m B 10 m C 14,45 m D 30 m Câu 15: Từ độ cao h = 80 m so với mặt đất, vật nhỏ ném ngang với tốc độ ban đầu v = 20 m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s Chọn gốc thời gian ném vật Véctơ vận tốc vật hợp với phương thẳng đứng góc α = 600 vào thời điểm A 1,15 s B 1,73 s C 3,46 s D 0,58 s Câu 16: Cho lực đồng qui có độ lớn 100N Hỏi góc lực hợp lực có độ lớn 100N A 00 B 900 C 1200 D 1800 Câu 17: Chọn tần số quay kim mặt đồng hồ A fg = 2,78.10-4 Hz B fg = 4,62.10-5 Hz C fg = 2,31.10-5 Hz D fg = 1,16.10-5 Hz Câu 18: Chia vật khối lượng M thành phần m1 m2 đặt chúng khoảng cách xác định lực hấp dẫn m1 m2 lớn A m1 = m2 = 0,5M B m = 0,7M; m2 = 0, 3M C m1 = 0,8 M; m2 = 0,2M D m1 = 0,9M; m2 = 0,1M Câu 19: Trang 2/5 Hình bên đồ thị biễu diễn phụ thuộc độ dãn l lò xo vào lực kéo F Độ cứng lò xo A 40N/m B 125N/m C 10N/m D 80N/m Câu 20: Trong phương trình đây, phương trình biểu diễn qui luâṭ chuyển động thẳng đều? A v = – t (m/s, s) B x = 12 – 3t2 (m, s) C x = 5t2 (m, s) D x = -3t + (m, s) Câu 21: Một người gánh thúng lúa thúng gạo, thúng lúa nặng 10kg, thúng gạo nặng 15kg Đòn gánh dài 1m, hai thúng đặt hai đầu mút đòn gánh Vị trí đòn gánh đặt vai để hai thúng cân A cách đầu gánh thúng lúa đoạn 60cm B cách đầu gánh thúng lúa đoạn 50cm C cách đầu gánh thúng gạo đoạn 30cm D cách đầu gánh thúng gạo đoạn 60cm Câu 22: Công thức liên hệ vận tốc ném lên theo phương thẳng đứng độ cao cực đại đạt A v0 = 2gh B v02 = 2gh C v02 = gh D v02 = gh Câu 23: Một thang máy chuyển động xuống với gia tốc a
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL môn Vật lý lớp 10, năm 2019, Đề thi KSCL môn Vật lý lớp 10, năm 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay