Đề thi KSCL môn Toán học lớp 10, năm 2019

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:35

TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Đề thi có 05 trang ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MƠN TỐN LỚP 10 LẦN NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian làm : 90 Phút (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 424  x + my = ( với m tham số) có nhiều nghiệm? x + y = m Câu 1: Hệ phương trình  A B C D Vô số BC = a , CA = b , AB = c Câu 2: Trong tam giác ABC với Khẳng định sau sai? a b c = = sin A sin B sin C C S∆ABC = bc sin A B a + 2bc cos B = b + c A D cos A = b2 + c − a2 2bc Câu 3: Tập nghiệm bất phương trình x ≤ A ( −1;1) B ( −∞; −1] ∪ [ 1; +∞ ) C ( −∞; +∞ ) D [ −1;1] r r Câu 4: Cho a b ngược hướng Khẳng định sau đúng? rr r r rr r r rr rr A a.b = B a.b = a b C a.b = D a.b = − a b Câu 5: Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c Mệnh đề sau đúng? A Nếu b + c − a < góc A nhọn B Nếu b + c − a > góc A tù C Nếu b + c − a > góc A nhọn D Nếu b + c − a < góc A vng Câu 6: Cho góc 00 ≤ α ≤ 1800 Tìm khẳng định đúng? A tan α = tan(1800 − α ) B cos α = cos(1800 − α ) C cot α = cot(1800 − α ) D sin α = sin(1800 − α ) Câu 7: Cho a, b, c, d số thực Suy luận sau đúng? a > b a > b a b ⇒ > ⇒ ac > bd B  c d c > d c > d a > b > a > b ⇒ ac > bd ⇒ a−c >b−d C  D  c > d > c > d Câu 8: Cho a, b, c, d số thực Tìm mệnh đề mệnh đề sau? A  a < b ⇒ ac < bd B a < b ⇔ a + c < b + c C a < b ⇔ ac < bc D a < b ⇔ ac > bc c < d Câu 9: Cho a, b số thực Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A  A a > b ⇔ a > b B a > b > ⇒ 1 < a b C a > b ⇔ a > b D a > b ⇔ a − b > Trang 1/5 - Mã đề 424 x − y + z =  Câu 10: Gọi ( x0 ; y0 ; z0 ) nghiệm hệ phương trình  z + y = Tính x0 y0 z0 z =  A -6 B C Câu 11: Tích tất nghiệm phương trình x + x − = D A B -5 C -1 x Câu 12: Phương trình ax + b = có nghiệm D A a = B a.b ≠ C a ≠ Câu 13: Bất phương trình x + bx + > có nghiệm D a = b = A b ≤ B ∀b ∈ ¡ C b − > Câu 14: Điều kiện xác định phương trình x + = 2x2 − x x −1 A x > B rx < C.r xr ≥ r r Câu 15: Cho hai véc tơ a b khác véc tơ o Khi a.b r r r r r r A - a b cos(a, b) r r r r B a b cos(a, b) D b − < D x ≤ r r C a b sin( a, b) r r D a b Câu 16: Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c, R bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Mệnh đề sau đúng? A a = R sin A B a = R sin A C a = 2rR cos A D a = R tan A r r r r Câu 17: Cho hai véc tơ a b khác véc tơ o a = (a1; a2 ), b = (b1 ; b2 ) Tìm khẳng định sai? rr r r r cos( a , b) = C r B a ⊥ b ⇔ a1b1 + a2b2 = A a.b = a1b1 + a2b2 a1b2 + a2b1 a12 + a2 b12 + b2 r 2 D a = a1 + a2 Câu 18: Tập nghiệm bất phương trình x − ≥     1 A  − ; +∞ ÷  1   1 B  ; +∞ ÷ C  ; +∞ ÷ D  −∞;  2 2  2   · Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , nửa đường tròn đơn vị lấy điểm M ( x0 ; y0 ) xoM =α Khi sin α A y0 B x0 C x0 y0 D y0 x0 Câu 20: Điều kiện để bất phương trình ax + b > có tập nghiệm ¡ a = b ≥ a = b > A  a > b > B  C  a = b < D  Câu 21: Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác cạnh a bằng: A R = a B R = r r a C R = rr a D R = a Câu 22: Cho a = (1; −2), b = (2;3) Khi a.b bằng: Trang 2/5 - Mã đề 424 A B C D -4 Câu 23: Có số ngun khơng lớn 2019 thỏa mãn bất phương trình x x + ≥ ? A 2020 B 2021 C 2019 Câu 24: Tập nghiệm bất phương trình D 2018 x − 2x ≥ x +1 A ( −∞; ) ∪ [ 2; +∞ ) B ( −1;0] ∪ [ 2; +∞ ) C ( −∞; −1) ∪ [ 2; +∞ ) D ( −1;0] ∪ ( 2; +∞ ) Câu 25: Biết M ( x; y ) tọa độ giao điểm hai đường thẳng d : y = x − d / : y = x + Tính 2y − x A -1 Câu 26: Cho sin α = C D -6 (900 < α < 1800 ) Khi cos α bằng: −3 C D 5 Câu 27: Biết parabol ( P) : y = ax + bx + có tọa độ đỉnh I (2; −2) Khi a + 2b bằng: A −1 B -3 B A B C -7 Câu 28: Phương trình x + = x − có tổng tất nghiệm bằng: D A -1 B C uuu r uuu r Câu 29: Cho tam giác ABC cạnh a Tính AB.CA D a2 A − a2 C B a Câu 30: Tam giác ABC có cạnh a, b, c thỏa mãn điều kiện D −a a+b+c 3b = Tính số đo a a +b−c góc C A 300 B 450 C 600 D 1200 Câu 31: Gọi tập nghiệm bất phương trình x + > x + S = ( a; b ) Khi a + b bằng: 2sin α + cos α Câu 32: Cho tan α = Tính giá trị biểu thức P = sin α − cos α A C − B A B Câu 33: Số nghiệm phương trình C -5 − x = x bằng: D D A B C D y Câu 34: Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị hình vẽ bên Tích giá trị lớn nhỏ hàm số y = f ( x) đoạn [ −3;3] bằng: −3 O −2 x Trang 3/5 - Mã đề 424 A 12 B -12 C 18 Câu 35: Tập nghiệm bất phương trình x − x − ≥ A ( −∞; −2] ∪ [ 3; +∞ ) B [ −2;3] D -9 C ( −∞; −2 ) ∪ [ 3; +∞ ) D ( −∞; −2] ∪ ( 3; +∞ ) Câu 36: Cho góc 00 < α < 900 thỏa mãn sin α + cos α = Khi tan α A 14 B 2 C D Câu 37: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị hình vẽ Phương trình f (1- x ) = có tổng tất nghiệm là: A B -2 C D Câu 38: Tập nghiệm bất phương trình         x + > x bằng: A S =  − ;0 ÷∪ (3; +∞) B S =  − ; ÷     S = [ 0;3) C D S =  − ;3 ÷ Câu 39: Gọi S = [ a; b ) tập nghiệm bất phương trình x + < Tính a + b A B C -1.uuur uuur D Câu 40: Cho đoạn thẳng AB = 2a điểm M thỏa mãn MA.MB = 3a Khi điểm M nằm đường tròn có bán kính bằng: A R = a B R = a C R = a Câu 41: Có tất giá trị nguyên m để với x ∈ ¡ ,ta có A B C Câu 42: Cho ∆ABC có hai trung tuyến BM CN cắt G Biết D R = 2a x2 + x + ≤2 ? x − mx + D · BM = , CN = 3, BGC = 1200 Tính cạnh BC A B C D r r r uur r r r r r r r Câu 43: Cho ba véc tơ a, b, c thỏa mãn a = 1, b = 1, a + 2b = Tính (a + 2b)(2a − b) A B -4 C 12 D ( x > 1) bằng: Câu 44: Giá trị nhỏ biểu thức p = x + x −1 A B C D Trang 4/5 - Mã đề 424 ìï x = x - y Câu 45: Cho hệ ïí có hai nghiệm ( x1 ; y1 ) , ( x2 ; y2 ) ( x1 + x2 ) + y1 y2 bằng: ïï y = y - x ỵ A B C -2 D Câu 46: Cho phương trình x + 3x - x + x + = Tổng tất nghiệm phương trình bằng: A B - 17 C -5 D -3 Câu 47: Cho ba số dương a, b, c có tổng Giá trị lớn biểu thức P = a + ab + abc Câu 48: Cho tam giác ABC không vuông với độ dài đường cao kẻ từ đỉnh B, C A B C D hb , hc ;độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A ma ,biết hb = 8, hc = 6, ma = Tính cos A 21 23 24 C − D − 25 25 25 Câu 49: Cho hình vng ABCD , M trung điểm CD Gọi K điểm đường thẳng BD A − 22 25 B − cho K không trùng với D AK ⊥ KM Tính tỉ số 19 37 C D 25 50 Câu 50: Cho bất phương trình x +( x - x - 4) x +1 £ có tập nghiệm [ a ; b ] Mệnh đề A DK DB B sau đúng: A a + b > 1+ B a + b = - 1+ C a + b > - 1+ D a + b = 1+ HẾT Trang 5/5 - Mã đề 424 ... −2), b = (2;3) Khi a.b bằng: Trang 2/5 - Mã đề 424 A B C D -4 Câu 23: Có số nguyên khơng lớn 2019 thỏa mãn bất phương trình x x + ≥ ? A 2020 B 2021 C 2019 Câu 24: Tập nghiệm bất phương trình D... 4) x +1 £ có tập nghiệm [ a ; b ] Mệnh đề A DK DB B sau đúng: A a + b > 1+ B a + b = - 1+ C a + b > - 1+ D a + b = 1+ HẾT Trang 5/5 - Mã đề 424 ... hình vẽ bên Tích giá trị lớn nhỏ hàm số y = f ( x) đoạn [ −3;3] bằng: −3 O −2 x Trang 3/5 - Mã đề 424 A 12 B -12 C 18 Câu 35: Tập nghiệm bất phương trình x − x − ≥ A ( −∞; −2] ∪ [ 3; +∞ ) B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL môn Toán học lớp 10, năm 2019, Đề thi KSCL môn Toán học lớp 10, năm 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay