Đề thi KSCL môn TOÁN lớp 12, năm 2019

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:30

TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ THI KSCL THPT QUỐC GIA MƠN TỐN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh:  Câu 1: Cho tích phân I   x  1 sin 2xdx Tìm đẳng thức đúng? �  A I    x  1 cos2x  cos2xdx � B I   C I    x  1 cos2x    cos2xdx 2�  x  1 cos2x D I    x  1 cos2x    � cos2xdx 0  � cos2xdx Câu 2: Cho tam giác ABC có: A(4;3); B(2;7); C(–3;–8) Toạ độ chân đường cao kẻ từ đỉnh A xuống cạnh BC là: A (–1;4) B (1;-4) C (1;4) D (4;1) Câu 3: Có giá trị nguyên tham số m  1;5 để hàm số y  x  x  mx  đồng biến khoảng  �; � ? A B C Câu 4: Cho số thực a, b  thỏa mãn điều kiện log a  log b  D Tìm giá trị lớn biểu thức P  log 3a  log b A log  log B log  log C  log  log  D log  log Câu 5: Cho hàm số y  x  3x  có đồ thị  C  Tiếp tuyến với  C  giao điểm  C  với trục tung có phương trình là: A y  3x  B y  3x  C y  3x  D y  3x  Câu 6: Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB  AD  Gọi M, N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật xung quanh trục MN, ta hình trụ Tính diện tích tồn phần Stp hình trụ A Stp  4 B Stp  2 C Stp  10 D Stp  6 f  x   lim f  x   1 Khẳng định sau đúng? Câu 7: Cho hàm số y  f  x  có xlim �� x �� A Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang đường thẳng có phương trình y  y  1 C Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang đường thẳng có phương trình x  x  1 �  � Câu 8: Tổng nghiệm thuộc khoảng � ; �của phương trình 4sin2 2x  bằng: � � A  B  C D  Trang 1/6 - Mã đề thi 132 Câu 9: Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục đoạn  a; b  Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  , trục hoành hai đường thẳng x  a, x  b tính theo cơng thức: b f  x  dx A S  � a b f  x  dx B S  � a b f  x  dx C S   � a Câu 10: Tính đạo hàm hàm số y   x  2x   e 2 x A y '   x   e B y '  x e x a f  x  dx D S  � b x C y '  2xe x x D y '   2x   e Câu 11: Với giá trị tham số m để phương trình x  m.2x 1  2m   có hai nghiệm x1 , x thỏa mãn x1  x  13 A m  B m  C m  D m  2 x 1 Câu 12: Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số  H  : y  trục tọa x 1 độ Khi giá trị S bằng: A ln  B ln  C ln  D ln  Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vng A D; SD vng góc với mặt đáy  ABCD  ; AD  2a; SD  a Tính khoảng cách đường thẳng CD mặt phẳng (SAB) a 2a a A B a C D 2 Câu 14: Cho mặt cầu  S có diện tích 4a  cm  Khi đó, thể tích khối cầu  S là: A 4a cm   B a cm3   C 64a cm   D 16a cm3   �1 � Câu 15: Hệ số số hạng chứa x khai triển �  x � (với x �0) �x � A 36 B 84 C 126 D 54 Câu 16: Cho hàm số y  x  6x  9x có đồ thị Hình Đồ thị Hình đồ thị hàm số đây? 3 A y  x  x  x B y  x  6x  x  C y   x  6x  9x D y  x  6x  9x Câu 17: Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  (2m  1)x  3m x  có điểm cực trị A  1; � � 1� B ��; � � 4� C  �;0 � 1� 0; �� 1; � D � � 4� Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 18: Cho hàm số y  x  2x  có đồ thị hàm số hình bên Tìm tất giá trị tham số m để phương trình x  2x   2m  có hai nghiệm phân biệt? m0 � � A � m � � 3 m 1 B � C m � D  m  � 2 m  2 �  tan x Câu 19: Tập xác định hàm số y  là: 5sin x � � A D  R \ �  k , k �Z � B D  R \  k , k �Z  �2 � � � � k , k �Z � k , k �Z � C D  � D D  R \ � �2 �2 dx Câu 20: Tính tích phân I  � ta kết I  a ln  b ln Giá trị S  a  ab  3b là: x 3x  A B C D Câu 21: Cho khối chóp tứ giác có tất cạnh 2a Thể tích khối chóp cho bằng: 8a 2a 2a 2a A B C D 3 3 � � � � ? Câu 22: Cho F  x  nguyên hàm hàm số f  x   sin 2x F � � Tính F � � �4 � �6 � � � � � � � � � A F � � B F � � C F � � D F � � �6 � �6 � �6 � �6 � Câu 23: Để đủ tiền mua nhà, anh Hoàng vay ngân hàng 500 triệu đồng theo phương thức trả góp với lãi suất 0,85%/tháng Nếu sau tháng, kể từ thời điểm vay, anh Hoàng trả nợ cho ngân hàng số tiền cố định 10 triệu đồng bao gồm tiền lãi vay tiền gốc Biết phương thức trả lãi gốc khơng thay đổi suốt q trình anh Hồng trả nợ Hỏi sau tháng anh trả hết nợ ngân hàng? (Tháng cuối trả 10 triệu đồng) A 67 B 65 C 68 D 66 Câu 24: Số nghiệm nguyên phương trình x² – 4x + = |3x – 7| là: A B C D Câu 25: Cho hình phẳng (S) giới hạn đường cong có phương trình y   x2 trục Ox, quay (S) xung quanh Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng: 8 4 2 2 A V  B V  C V  D V  3 3 Câu 26: Một hội nghị gồm đại biểu nước Anh, đại biểu nước Pháp đại biểu nước Nga, nước có đại biểu nam Chọn ngẫu nhiên đại biểu Xác suất chọn đại biểu để nước có đại biểu có đại biểu nam đại biểu nữ bằng: 3844 1937 46 49 A B C D 4845 4845 95 95 Trang 3/6 - Mã đề thi 132 Câu 27: Cho hàm số y  tiệm cận ngang A a  1; b  ax  1 Tìm a, b để đồ thị hàm số có x  tiệm cận đứng y  bx  2 B a  4; b  C a  1; b  D a  1; b  2 Câu 28: Tìm tập xác định D hàm số y  log (x  6x  8) A D   2;4  C D   �;2 � 4; � B D   �;2  � 4; � D D   2;4  Câu 29: Cho hàm số y  x  2mx  m  2m Tìm tất giá trị m để điểm cực trị đồ thị hàm số lập thành tam giác A m  2 B m  C m  3 D m  Câu 30: Tìm tập xác định hàm số y  x  x  � � 1� � �; � A D  � B � ; � C [2; �) � � 2� � � 1� D ��; ��[2; �) � 2� log  x   � � � khoảng  a; b  Tính b  a Câu 31: Biết tập nghiệm S bất phương trình log  � A B Câu 32: Đồ thị sau hàm số nào? A y   x  3x  B y  x  3x  C D C y   x  3x  D y  x  3x  a a Câu 33: Cho dãy số  a n  thỏa mãn a1  n1 n   , với n �1 Tìm số nguyên 3n  dương n  nhỏ để số nguyên B C D n  41 n  39 n  49 n  123 A Câu 34: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, đáy ABC tam giác cạnh a, hình chiếu vng góc H A’ mặt phẳng (ABC) trùng với trực tâm tam giác ABC Tất cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy góc 600 Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: a3 a3 a3 2a 3 A B C D Câu 35: Cho tứ diện ABCD Gọi M trung điểm cạnh AB cho 3MB=2MA N trung điểm cạnh CD Lấy G trọng tâm tam giác ACD Đường thẳng MG cắt mặt phẳng (BCD) PB điểm P Khi tỷ số bằng: PN 133 667 A B C D 100 500 Trang 4/6 - Mã đề thi 132 Câu 36: Cho khối tứ diện ABCD có AB, AC , AD đơi vng góc với AB  a, AC  2a, AD  3a Các điểm M , N , P thứ tự thuộc cạnh AB, AC , AD cho AM  MB, AN  NC , AP  PD Tính thể tích khối tứ diện AMNP ? a3 2a A B 9 C 2a D 3a Câu 37: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A  1;2; 1 , B  2;1;1 , C  0;1;  Gọi điểm H  x; y; z  trực tâm tam giác ABC Giá trị S  x  y  z là: A B C D Câu 38: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy 2, diện tích tam giác A’BC Tính thể tích khối lăng trụ: A B C D Câu 39: Hình nón có thiết diện qua trục tam giác cạnh 2a, diện tích tồn phần S1 mặt cầu có đường kính chiều cao hình nón, có diện tích S2 Khẳng định là: A A,B,C sai B S2 = 2S1 C S1 = 2S2 D S1 = S2 �  BCD �  ADC �  900 Góc hai Câu 40: Cho khối tứ diện ABCD có BC  3,CD  ABC đường thẳng AD BC 600 Cơsin góc hai mặt phẳng  ABC   ACD  bằng: 43 43 Câu 41: Cho chuyển động thẳng xác định phương trình s(t )  t  3t  t  , (thời gian tính giây, quãng đường tính m) Khẳng định sau A Gia tốc chuyển động t=0 B Gia tốc chuyển động thời điểm t=4 a  18m / s C Vận tốc chuyển động thời điểm t=2 v  18m / s D Vận tốc chuyển động t =0 Câu 42: Cho khối trụ có độ dài đường sinh a bán kính đáy R Tính thể tích khối trụ cho? A 2aR B aR C aR D aR A 43 86 B Câu 43: Cho dx �x   A a  2b  43 43 C 43 43 D a   a, b �R *  Tính a  2b ? 3 x 1 B a  2b  C a  2b  1 D a  2b  a b Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z   hai điểm M  1;1;1 , N( 3; 3; 3) Mặt cầu  S qua M, N tiếp xúc với mặt phẳng  P  điểm Q Biết Q ln thuộc đường tròn cố định Tìm bán kính đường tròn 11 33 A R  B R  C R  D R  3 Câu 45: Trong không gian Oxyz, khoảng cách hai mặt phẳng P: x  y  z  10   Q  : x  y  2z   A bằng: B C D Trang 5/6 - Mã đề thi 132 Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình x  y  z  2x  6y   Tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu A I  1; 3;0  , R  B I  1; 3;0  , R  16 C I  1;3;0  , R  16 D I  1;3;  , R  Câu 47: Trong khơng gian Oxyz, phương trình mặt phẳng  P  qua điểm B  2;1; 3 , đồng thời vng góc với hai mặt phẳng  Q  : x  y  3z   R  : 2x  y  z  là: A 4x  5y  3z  22  B 4x  5y  3z  12  C 2x  y  3z  14  D 4x  5y  3z  22  Câu 48: Cho hàm số y  f  x  liên tục có đạo hàm  0;6 Đồ thị hàm số y  f '  x  f  x � đoạn  0; 6 cho hình bên Hỏi hàm số y  � � � có tối đa cực trị? A B C D Câu 49: Cho hàm số y  x  3x  Khẳng định sau sai? A Hàm số đồng biến  1;  B Hàm số nghịch biến  1;  C Hàm số nghịch biến  1;1 D Hàm số đồng biến khoảng  �; 1  1; � Câu 50: Biết log  m, giá trị log 49 28 tính theo m là:  2m m2 1 m A B C D  4m - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 ... cực trị A  1; � � 1� B ��; � � 4� C  �;0 � 1� 0; �� 1; � D � � 4� Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 18: Cho hàm số y  x  2x  có đồ thị hàm số hình bên Tìm tất giá trị tham số m để... biểu có đại biểu nam đại biểu nữ bằng: 3844 1937 46 49 A B C D 4845 4845 95 95 Trang 3/6 - Mã đề thi 132 Câu 27: Cho hàm số y  tiệm cận ngang A a  1; b  ax  1 Tìm a, b để đồ thị hàm số... MG cắt mặt phẳng (BCD) PB điểm P Khi tỷ số bằng: PN 133 667 A B C D 100 500 Trang 4/6 - Mã đề thi 132 Câu 36: Cho khối tứ diện ABCD có AB, AC , AD đơi vng góc với AB  a, AC  2a, AD  3a
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL môn TOÁN lớp 12, năm 2019, Đề thi KSCL môn TOÁN lớp 12, năm 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay