Thành ngữ có yếu tố Mặt trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Thái) (Luận văn thạc sĩ)

114 7 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:29

Thành ngữ có yếu tố Mặt trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Thái)Thành ngữ có yếu tố Mặt trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Thái)Thành ngữ có yếu tố Mặt trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Thái)Thành ngữ có yếu tố Mặt trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Thái)Thành ngữ có yếu tố Mặt trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Thái)Thành ngữ có yếu tố Mặt trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Thái)Thành ngữ có yếu tố Mặt trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Thái)Thành ngữ có yếu tố Mặt trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Thái)Thành ngữ có yếu tố Mặt trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Thái)Thành ngữ có yếu tố Mặt trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Thái) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM WATCHAREE PROMUBON THÀNH NGỮ YẾU TỐ “MẶT” TRONG TIẾNG VIỆT (CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG THÁI) LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƠN NGỮ, VĂN HỌC VÀ VĂN HĨA VIỆT NAM THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM WATCHAREE PROMUBON THÀNH NGỮ YẾU TỐ “MẶT” TRONG TIẾNG VIỆT (CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG THÁI) Ngành: Ngôn ngữ Việt Nam Mã số: 22 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ, VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM Cán hướng dẫn khoa học: PSG.TS Nguyễn Thị Nhung THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số tài liệu, kết đưa hoàn toàn trung thực Những kết luận khoa học nêu luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Nếu phát giân lận, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn mình./ Tác giả luận văn Watcharee Promubon i LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Nguyễn Thị Nhung, người tận tình hướng dẫn viết luận văn Em gửi lời cảm ơn thầy, giáo giảng dạy, tổ môn Ngôn ngữ, khoa Ngữ văn, khoa Sau đại học tạo điều kiện tốt cho em học tập nghiên cứu Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, học viên lớp Cao học Ngơn ngữ khóa 24 giúp đỡ tác giả suốt trình thực luận văn./ Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Watcharee Promubon ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG iv MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phạm vi khảo sát Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu lí luận thành ngữ thành ngữ tiếng Việt, tiếng Thái 1.1.2 Tình hình nghiên cứu đối chiếu thành ngữ tiếng Việt tiếng Thái với thành ngữ ngôn ngữ khác 1.2 Một số khái niệm ngơn ngữ học liên quan đến đề tài 11 1.2.1 Ẩn dụ tu từ 11 1.2.2 So sánh tu từ 12 1.3 Khái quát thành ngữ tiếng Việt 13 1.3.1 Khái niệm, đặc điểm thành ngữ tiếng Việt, giá trị thành ngữ 13 1.3.2 Phân loại thành ngữ tiếng Việt 15 1.4 Khái quát thành ngữ tiếng Thái 22 1.4.1 Khái niệm đặc điểm thành ngữ tiếng Thái 22 iii 1.4.2 Phân loại thành ngữ tiếng Thái 23 1.5 Vấn đề nghiên cứu đối chiếu từ thành ngữ 25 1.5.1 Nghiên cứu đối chiếu từ 25 1.5.2 Nghiên cứu đối chiếu nghĩa từ 25 1.5.3 Nghiên cứu đối chiếu từ thành ngữ luận văn 26 1.6 Tiểu kết chương 27 Chương 2: CÁC THÀNH NGỮ YẾU TỐ “MẶT” TRONG TIẾNG VIỆT XÉT VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CẤU TRÚC 29 2.1 Giới thiệu chung 29 2.2 Nhóm thành ngữ yếu tố “mặt” mang cấu trúc ẩn dụ hóa tiếng Việt 31 2.2.1 Tiểu nhóm thành ngữ yếu tố “mặt” mang cấu trúc ẩn dụ hóa đối xứng tiếng Việt 31 2.2.2 Tiểu nhóm thành ngữ yếu tố “mặt” mang cấu trúc ẩn dụ hóa phi đối xứng tiếng Việt 39 2.3 Các thành ngữ yếu tố “mặt” mang cấu trúc so sánh tiếng Việt 43 2.3.1 Tiểu nhóm thành ngữ yếu tố “mặt” mang cấu trúc so sánh đối xứng tiếng Việt 43 2.3.2 Tiểu nhóm thành ngữ yếu tố “mặt” mang cấu trúc so sánh phi đối xứng tiếng Việt 45 2.4 Tiểu kết chương 49 Chương 3: CÁC THÀNH NGỮ YẾU TỐ “MẶT” TRONG TIẾNG VIỆT XÉT VỀ Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ BIỂU HIỆN (CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG THÁI) 52 3.1 Đặc trưng ngữ nghĩa thành ngữ yếu tố “mặt” tiếng Việt 52 3.1.1 Nhận xét chung 52 3.1.2 Miêu tả nhóm nghĩa 54 3.2 Đặc trưng ngữ nghĩa thành ngữ yếu tố “mặt” tiếng Thái 59 3.2.1 Nhận xét chung 59 iv 3.2.2 Miêu tả nhóm nghĩa 60 3.3 Sự tương đồng khác biệt nghĩa từ mặt nghĩa thành ngữ yếu tố “mặt” tiếng Việt tiếng Thái 64 3.3.1 Sự tương đồng khác biệt nghĩa từ “mặt” tiếng Việt tiếng Thái 64 3.3.2 Sự tương đồng khác biệt nghĩa thành ngữ yếu tố “mặt” tiếng Việt tiếng Thái 66 3.4 Một số đặc điểm tư duy, ngơn ngữ văn hóa biểu thị qua thành ngữ yếu tố “mặt” tiếng Việt tiếng Thái 68 3.5 Tiểu kết chương 76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Phân loại thành ngữ yếu tố “mặt” tiếng Việt mặt cấu trúc 29 Bảng 2.2 Phân loại thành ngữ yếu tố “mặt”mang cấu trúc ẩn dụ hóa đối xứng tiếng Việt 33 Bảng 2.3 Các thành ngữ yếu tố “mặt” ẩn dụ hóa đối xứng đẳng kết, hội nghĩa tiếng Việt 35 Bảng 2.4 Các thành ngữ yếu tố “mặt” ẩn dụ hóa đối xứng phi đẳng kết, khơng hội nghĩa tiếng Việt 38 Bảng 2.5 Phân loại thành ngữ yếu tố “mặt” mang cấu trúc ẩn dụ hóa phi đối xứng tiếng Việt 40 Bảng 2.6 Các mơ hình cấu tạo thành ngữ yếu tố “mặt” mang cấu trúc so sánh phi đối xứng tiếng Việt 46 Bảng 3.1 Các nhóm ngữ nghĩa thành ngữ yếu tố “mặt” tiếng Việt 53 Bảng 3.2 Các nhóm ngữ nghĩa thành ngữ yếu tố “mặt” tiếng Thái 59 iv MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Thành ngữ phận quan trọng vốn từ vựng ngôn ngữ, số lượng phong phú, cấu tạo đa dạng, giá trị tăng cường tính nghệ thuật cho câu nói, sử dụng rộng rãi giao tiếp ngày Thành ngữ góp phần làm phong phú hóa vốn từ vựng, góp phần tăng cường hiệu giao tiếp Thành ngữ dân tộc phản ánh đặc trưng ngơn ngữ, tư duy, văn hóa dân tộc Tìm hiểu thành ngữ cộng đồng, thấy đặc trưng ngơn ngữ, tư duy, cảm xúc, đặc điểm môi trường thiên nhiên, phong tục, tơn giáo, dân tộc 1.2 Nghiên cứu đối chiếu thành ngữ dân tộc vai trò quan trọng Nó giúp người nghiên cứu phát điểm thống khác biệt tư duy, ngơn ngữ, văn hóa cộng đồng dân tộc Đó việc làm cần thiết với xu - xu hợp tác phát triển, ranh giới văn hóa quốc gia dần xích lại gần 1.3 Tuy vậy, thành ngữ thường không giành quan tâm đáng kể cơng trình từ vựng học hay định danh học, bàn đến với tư cách đối tượng nghiên cứu cơng trình tìm hiểu văn học dân gian Việc nghiên cứu nhóm thành ngữ chung yếu tố ngơn ngữ chưa quan tâm nhiều Trong nghiên cứu thành ngữ nhóm giúp nắm cách dùng yếu tố ngôn ngữ thành ngữ, ảnh hưởng yếu tố việc tạo nên ý nghĩa thành ngữ, việc phản chiếu đặc trưng cấu trúc thành ngữ nói chung nhóm thành ngữ Việc đối chiếu nhóm thành ngữ yếu tố ngơn ngữ với nhóm tương ứng ngơn ngữ khác giúp thấy phần tương đồng khác biệt ngơn ngữ, tư duy, văn hóa dân tộc Vì vậy, khn khổ luận văn thạc sĩ, chọn đề tài “Thành ngữ yếu tố “mặt” tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Thái )” Hi vọng, cơng trình góp phần giúp hiểu sâu thành ngữ tiếng Việt, tiếng Thái văn hóa, tư hai dân tộc Việt Nam, Thái Lan Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Qua việc làm rõ đặc điểm mặt số lượng, cấu tạo nhóm thành ngữ yếu tố “mặt” tiếng Việt; đối chiếu làm rõ điểm tương đồng khác biệt nhóm thành ngữ với nhóm thành ngữ tương ứng tiếng Thái mặt ngữ nghĩa; nắm vững cách tạo lập gián trị thành ngữ tiếng Việt, tiếng Thái; đồng thời việc phân tích, đối chiếu nhằm thêm hiểu biết ngơn ngữ, tư duy, văn hóa hai cộng đồng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Các mục tiêu đặt nhiệm vụ cho người nghiên cứu đề tài là: Thứ nhất, xác định tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận cho việc nghiên cứu đề tài Thứ hai, phân tích đặc điểm số lượng, cấu trúc nhóm thành ngữ yếu tố “mặt” tiếng Việt Thứ ba, phân tích, đối chiếu đặc điểm ý nghĩa giá trị biểu đặc trưng ngơn ngữ, tư duy, văn hóa nhóm thành ngữ yếu tố “mặt” tiếng Việt tiếng Thái Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phạm vi khảo sát 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài thành ngữ yếu tố “mặt” tiếng Việt tiếng Thái 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài phương diện: số lượng, cấu trúc, ý nghĩa giá trị biểu đặc trưng ngôn ngữ, tư duy, văn hóa thành ngữ yếu tố “mặt” tiếng Việt tiếng Thái ... CÁC THÀNH NGỮ CÓ YẾU TỐ “MẶT” TRONG TIẾNG VIỆT XÉT VỀ Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ BIỂU HIỆN (CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG THÁI) 52 3.1 Đặc trưng ngữ nghĩa thành ngữ có yếu tố mặt tiếng Việt 52... trưng ngơn ngữ, tư duy, văn hóa thành ngữ có yếu tố mặt tiếng Việt tiếng Thái 3.3 Phạm vi khảo sát Các thành ngữ có yếu tố mặt tiếng Việt Hoàng Văn Hành sưu tập sách Thành ngữ học tiếng Việt (NXB... Chương 2: Các thành ngữ có yếu tố mặt tiếng Việt xét số lượng cấu trúc Chương 3: Các thành ngữ có yếu tố mặt tiếng Việt xét ý nghĩa giá trị biểu (có đối chiếu với tiếng Thái) Luận văn đầy đủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành ngữ có yếu tố Mặt trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Thái) (Luận văn thạc sĩ), Thành ngữ có yếu tố Mặt trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Thái) (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay