Đề thi KSCL môn Vật lý lớp 12, năm 2019

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:25

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LÊ XOAY KSCL THPT QG LẦN – NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN VẬT LÍ – 12 Thời gian làm : 50 Phút, không kể thời gian giao đề ( Đề có trang ) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 176 Câu 1: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh C Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa Câu 2: Trong q trình truyền tải điện xa, cơng suất điện hao phí đường dây tải điện A Tỉ lệ nghịch với bình phương diện tích tiết diện dây tải điện B Tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp hai đầu dây trạm phát điện C Tỉ lệ thuận với công suất điện truyền D Tỉ lệ thuận với bình phương hệ số cơng suất mạch điện  + φ  vào hai đầu đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp Biết ω2 LC = Điều Câu 3: Đặt điện áp u = U 0cosωt sau không đúng? A Độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch lớn B Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời hai đầu điện trở R C Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch lớn U 02 2R Câu 4: Khi nói hệ dao động cưỡng giai đọan ổn định, phát biểu sai? A Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ B Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng C Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng D Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng Câu 5: Một vật đặt cách thấu kính hội tụ 12cm cho ảnh thật cao gấp lần vật Tiêu cự thấu kính A f = 18cm B f = 9cm C f = 36cm D f = 24cm Câu 6: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100cm Tính độ tụ kính phải đeo sát mắt để mắt nhìn vật vô cực mà điều tiết A 0,5 dp B dp C -1 dp D -0,5 dp Câu 7: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A ln ngược pha B với biên độ C với tần số D pha Câu 8: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x  A cos  t    Vận tốc vật có biểu thức A v  A sin  t    B v  A cos  t    D Công suất tiêu thụ đoạn mạch C v  A sin  t    D v  A sin  t    Câu 9: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng ngang Khi chuyển động qua vị trí cân vật có tốc độ 20π (cm/s) Biết chiều dài quỹ đạo 10 cm Tần số dao động lắc có giá trị A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 10: Bộ phận máy phát vô tuyến đơn giản có nhiệm vụ biến đổi dao động âm th ành dao động điện? A Micro B Mạch biến điệu C Angten D Loa Câu 11: Nguyên tắc hoạt động máy phổ quang lăng kính dựa vào tượng A nhiễu xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C phản xạ ánh sáng D giao thoa ánh sáng Câu 12: Tại vị trí địa lý, chiều dài lắc đơn tăng lần chu kỳ dao động điều hồ A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Trang 1/4 - Mã đề 176 Câu 13: Đặt điện áp u = U 0cos(ωt +φ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch L R R L A B C D 2 2 R  (L) R  (L) L R Câu 14: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 Tần số dao động tính theo cơng thức Q I A f  B f  2LC C f  D f  2I0 2Q0 2LC Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách khe hẹp 1mm, từ mặt phẳng chứa khe đến ảnh m Dùng ánh sáng đỏ có bước sóng λ = 0,75 μm, khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ mười phía so với vân trung tâm A 3,6 mm B 5,2 mm C 2,8 mm D 4,5 mm Câu 16: Cho ánh sáng đơn sắc màu tím, màu lam, màu lục, màu da cam qua lăng kính với góc tới khác Chiết suất lăng kính nhỏ ánh sáng đơn sắc sau đây? A máu da cam B máu tím C màu lục D màu lam Câu 17: Sóng truyền theo trục Ox với phương trình: u = acos(4πt – 0,02πx) (u x tính cm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng A 200 cm/s B 50 cm/s C 150 cm/s D 100 cm/s Câu 18: Phần cảm máy phát điện xoay chiều pha có 10 cặp cực Máy phát dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz Rơ to quay với tốc độ A vòng/giây B 20 vòng/giây C 2,5 vòng/giây D 10 vòng/giây Câu 19: Ứng dụng tia hồng ngoại? A Ứng dụng việc kiểm tra khuyết tật sản phẩm B Dùng để diệt vi khuẩn C Chữa bệnh còi xương D Ứng dụng điều khiển tivi � � � 2 � t  �và x  A cos � t  �là Câu 20: Hai dao động điều hồ phương có phương trình x1  A cos � � � 3� � hai dao động   A lệch pha B ngược pha C pha D lệch pha Câu 21: Sóng dừng xảy dây đàn hồi có hai đầu cố định A chiều dài dây phần tư bước sóng B bước sóng gấp ba chiều dài dây C chiều dài dây số nguyên lần nửa bước sóng D chiều dài dây số lẻ lần nửa bước sóng Câu 22: Đặt điện áp u = U 0cosωt (V) vào hai đầu tụ điện có điện dung C cường độ dòng điện chạy qua C là: A i = ωCU cos  ωt - π/2  B i = ωCU cos  ωt + π/2  C i = ωCU cos  ωt + π/4  D i =ωCU cosωt Câu 23: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Sóng âm khơng truyền chân không B Đơn vị mức cường độ âm W / m C Siêu âm có tần số lớn 20000 Hz D Hạ âm có tần số nhỏ 16 Hz Câu 24: Quan hệ cường độ điện trường E hiệu điện U hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm lên đường sức d cho biểu thức q.E E A U  B U  q.E.d C U  E.d D U  d d Trang 2/4 - Mã đề 176 Câu 25: Một chất điểm dao động điều hoà hàm cosin có gia tốc biểu diễn hình vẽ sau Lấy 2  10 Phương trình dao động vật � � t  �  cm  B x  20 cos t  cm  A x  20 cos � � 2� � � � t  � t  �  cm  D x  20 cos �  cm  C x  10 cos � � � 3� � 2� a(m/s2) Câu 26: Một học sinh làm thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng để đo bước sóng nguồn sáng đơn sắc Khoảng cách hai khe sáng đo 1, 00 �0, 05% (mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo 2000 �0, 24% (mm) Khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo 10,80 �0, 64% (mm) Kết bước sóng đo A 0, 60m �0,93% B 0, 60m �0,59% C 0, 60m �0,31% D 0,54m �0,93% Câu 27: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh AD gồm hai đoạn mạch AM MD Đoạn mạch AM H Đoạn MD tụ điện có điện dung C gồm cuộn dây điện trở R = 40  độ tự cảm L = 5 thay đổi C có giá trị hữu hạn khác không Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u AD = 240cos100πt (V) Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng  U AM  U MD  đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại A 120 V B 240 V C 120 V D 240 V Câu 28: Cho ba vật dao động điều hòa biên độ A  10 cm tần số khác Biết thời x1 x x   điểm, li độ, vận tốc vật liên hệ với biểu thức: Tại thời điểm t, vật cách vị trí v1 v v3 cân chúng 6cm; 8cm; x Giá trị x gần giá trị giá trị sau: A 8,5 cm B 8,7 cm C 9,0 cm D 7,8 cm Câu 29: M, N P vị trí cân liên tiếp sợi dây có sóng dừng mà phần tử dao động với biên độ cm Biết vận tốc tức thời hai phần tử N P thỏa mãn v N v P �0; MN  40 cm, NP  20 cm; tần số góc sóng 20 rad/s Tốc độ dao động phần tử trung điểm NP sợi dây có dạng đoạn thẳng A 80 cm/s B 40 cm/s C 40 cm/s D 40 cm/s Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Tụ C có điện dung thay đổi Thay đổi C, ZC = ZC1  cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Khi ZC = ZC2 = 6,25ZC1 điện áp hiệu dụng hai tụ đạt giá trị cực đại hệ số cơng suất mạ ch cos  Gía trị cos  A 0,7 B 0,8 C 0,9 D 0,6 Câu 31: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Tốc độ trung bình chất điểm tương ứng với khoảng thời gian không vượt ba lần động nửa chu kì 300 cm / s Tốc độ cực đại dao động A 200 cm/s B 2 m/s C 4 m/s D 400 cm/s Câu 32: Một sóng ngang hình sin truyền sợi dây dài Hình vẽ bên hình dạng đoạn dây thời điểm xác định Trong q trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn hai phần tử M N có giá trị gần với giá trị sau đây? u(cm) M O N 12 x(cm) 24 -1 A 8,2 cm B 8,05 cm C 8,35 cm D 8,5 cm LC LC f  3f Câu 33: Hai mạch dao động lí tưởng f  4f Điện tích có tần số dao động riêng tụ có giá trị cực đại Q Tại thời điểm dòng điện hai mạch dao động có cường độ 4,8fQ tỉ số độ lớn điện tích hai tụ Trang 3/4 - Mã đề 176 q 44 q 12 q 16    B C q1 27 q1 q1 Câu 34: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa biến trở R nguồn điện suất điện động   20 V điện trở r Thay đổi giá trị biến trở thấy đồ thị cơng suất tiêu thụ tồn mạch có dạng hình vẽ Cơng suất tiêu thụ cực đại mạch là: A 10W B 30W C 40W D 20W A D q 40  q1 27 Câu 35: Ở mặt chất lỏng có nguồn sóng A, B cách 19 cm, dao dộng theo phương thẳng đứng với phương trình u A  u B  a cos 20t (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng, gần A cho phần tử chất lỏng M dao động với biên độ cực đại pha với nguồn A Khoảng cách AM A cm B 2 cm C cm D cm Câu 36: Một lắc đơn gồm vật có khối lượng m = 50g đặt điện trường có véc tơ cường độ r điện trường E hướng thẳng đứng lên có độ lớn 5.103 V / m Khi chưa tích điện cho vật, chu kì dao  s Lấy g  10m / s động lắc 2s Khi tích điện cho vật chu kì dao động lắc 2  10 Điện tích vật là: A 4.105 C B 6.105 C C 4.105 C D 6.10 5 C Câu 37: Thực thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng   0, µm;   0,5 µm;   0, µm Biết khoảng cách từ hai khe đến D  2m khoảng cách hai khe a  mm Hỏi khoảng hai vân sáng màu với vân sáng trung tâm ta quan sát vân sáng khơng đơn sắc (khơng kể hai vân có màu vân trung tâm)? A 34 B C 20 D 27 Câu 38: Có ba phần tử gồm: điện trở R; cuộn dây có điện trở r = 0,5R; tụ điện C Mắc ba phần tử song song với mắc vào hiệu điện khơng đổi U dòng điện mạch có cường độ I Khi mắc nối tiếp ba phần tử mắc vào nguồn xoay chiều có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng ba phần tử Cường độ dòng điện qua mạch lúc có giá trị hiệu dụng A 0,25I B 0,22I C 0,33I D 0,29I Câu 39: Một nơng trại dùng bóng đèn dây tóc loại 200 W – 220 V để thắp sáng sưởi ấm vườn vào ban đêm Biết điện truyền đến nông trại từ trạm phát, giá trị điện áp hiệu dụng trạm phát 1000 V , đường dây pha tải điện đến nơng trại có điện trở 20  máy hạ áp nông trại máy hạ áp lí tưởng Coi hao phí điện xảy đường dây tải Số tối đa bóng đèn mà nơng trại sử dụng lúc để đèn sáng bình thường A 66 B 62 C 64 D 60 Câu 40: Đặt điện áp u  U cos(100 t)(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở cuộn dây không cảm mắc nối tiếp Điều chỉnh biến trở đến R  R cơng suất tỏa nhiệt biến trở lớn P1  250W Điều chỉnh biến trở R  R cơng suất tỏa nhiệt tồn mạch lớn P2  500W Khi R  R cơng suất tỏa nhiệt toàn mạch bao nhiêu? A 400 W B 450 W C 500 W D 375 W HẾT Trang 4/4 - Mã đề 176 ... 120 V D 240 V Câu 28: Cho ba vật dao động điều hòa biên độ A  10 cm tần số khác Biết thời x1 x x   điểm, li độ, vận tốc vật liên hệ với biểu thức: Tại thời điểm t, vật cách vị trí v1 v v3 cân... U  E.d D U  d d Trang 2/4 - Mã đề 176 Câu 25: Một chất điểm dao động điều hồ hàm cosin có gia tốc biểu diễn hình vẽ sau Lấy 2  10 Phương trình dao động vật � � t  �  cm  B x  20 cos... Câu 36: Một lắc đơn gồm vật có khối lượng m = 50g đặt điện trường có véc tơ cường độ r điện trường E hướng thẳng đứng lên có độ lớn 5.103 V / m Khi chưa tích điện cho vật, chu kì dao  s Lấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL môn Vật lý lớp 12, năm 2019, Đề thi KSCL môn Vật lý lớp 12, năm 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay