Đề thi KSCL mon Sử lớp 12

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:23

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ XOAY KHẢO SÁT LỊCH SỬ LỚP 12- LẦN NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, Chiến tranh giới thứ hai kết thúc có ảnh hưởng đến Việt Nam? A Tạo điều kiện khách quan thuận lợi để Việt Nam dậy giành quyền B Phát xít Nhật củng cố chế độ cai trị chặt chẽ Việt Nam C Phát xít Nhật tăng cường vơ vét nhân dân ta để bù đắp thiệt hại chiến tranh D Tạo điều kiện để nhân dân ta đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập Câu 2: Việc đưa định: sau đánh bại phát xít Đức Châu Âu, Liên Xơ tham chiến chống Nhật Châu Á Hội nghị Ianta (2 -1945) thể A phân chia phạm vi chiếm đóng nước Đồng minh B tâm nước Đồng minh đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa phát xít C đối đầu nước Đồng minh việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít D Câu 3: Văn kiện lịch sử sau không liên quan đến nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp? A Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Hồ Chủ Tịch (19/12/1946) B Chỉ thị toàn dân kháng chiến Thường vụ Trung ương Đảng (22/12/1946) C Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng D Tác phẩm “Kháng chiến định thắng lợi”(9/1947) Trường Chinh Câu 4: Sắp xếp liệu sau theo trình tự thời gian: 1.Chiến dịch Việt Bắc 2.Chiến dịch Biên giới 3.Cuộc chiến đấu đô thị 4.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng A (1), (2), (3), (4) B (1), (3), (4), (2) C (3), (1), (2), (4) D (3), (2), (1), (4) Câu 5: Để phát triển khoa học kĩ thuật, sau Chiến tranh giới thứ hai Nhật Bản có chủ trương thấy nước tư khác? A Xây dựng nhiều cơng trình đại mặt biển đáy biến B Coi trọng phát triển giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật C Coi trọng việc nhập kĩ thuật đại, mua phát minh sáng chế D Đi sâu vào ngành công nghiệp dân dụng Câu 6: Thắng lợi quân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) làm phá sản bước đầu kế hoạch Na va thực dân Pháp? A Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947 B Chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 C Cuộc Tiến công chiến lược đông-xuân 1953-1954 Trang 1/7 - Mã đề thi KHẢO SÁT SỬ LỚP 12 LẦN D Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 Câu 7: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạn đói khủng khiếp hai triệu đồng bào miền Bắc cuối 1944 đầu 1945 đâu? A Thực dân Pháp bắt dân ta bán thóc theo diện tích cày cấy B Phát xít Nhật bắt dân ta nhổ lúa, phá hoa màu để trồng đay thầu dầu C Lương thực từ miền Nam vận chuyển miền Bắc D Vụ mùa năm 1945 thất thu thiên tai Câu 8: Sự kiện ngày 11-9-2001 nước Mĩ ảnh hưởng tới tình hình giới nào? A Nước Mĩ bị công khủng bố, hàng ngàn người chết, thiệt hại vật chất tới chục tỉ đô la B Khoét sâu mâu thuẫn số nước giới, đồng thời đặt tồn giới trước thách thức mới, chủ nghĩa khủng bố C Đẩy quan hệ nước đồng minh Mĩ giới nước theo đạo Hồi bước sang giai đoạn căng thẳng, ác liệt D Thế giới bước sang thời kì đồn kết mới, chung tay chống chủ nghĩa khủng bố phạm vi toàn cầu Câu 9: Trong khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp Việt Nam (1919 – 1929), giai cấp có số lượng tăng nhanh A giai cấp địa chủ phong kiến B giai cấp tư sản C giai cấp công nhân D giai cấp nông dân Câu 10: Nhận xét sau không Luận cương trị Đảng Cộng sản Đơng Dương (10 - 1930)? A Luận cương đánh giá không khả cách mạng tầng lớp tiểu tư sản B Luận cương khơng đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng đấu tranh giai cấp C Mặc dù có nhiều hạn chế, Luận cương xác định vấn đề chiến lược sách lược cách mạng Đông Dương D Luận cương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng đấu tranh giai cấp Câu 11: Trong năm 1939 - 1945, phát triển lực lượng trị cách mạng Đảng Cộng sản Đơng Dương có đặc điểm gì? A Từ nơng thơn thành thị B Từ miền núi phát triển xuống miền xuôi C Từ thành thị phát triển nông thôn D Từ miền xi phát triển lên miền ngược Câu 12: Vì trình kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1884, nhà Nguyễn bỏ qua hội để thoát khỏi số phận nước thuộc địa nửa phong kiến? A Nhà Nguyễn tập trung lực lượng để đàn áp đấu tranh nhân dân B Nhà Nguyễn khơng nhìn thấy dã tâm xâm lược thực dân Pháp, ảo tưởng với kẻ thù C Nhà Nguyễn sợ dân sợ Pháp, sợ nhân dân dậy chống triều đình D Nhà Nguyễn tập trung xây dựng phát triển kinh tế đất nước, ảo tưởng với kẻ thù Câu 13: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên coi tổ chức tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam A hội chuẩn bị mặt trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam B hội chuẩn bị lực lượng trị, vũ trang cho cách mạng Việt Nam Trang 2/7 - Mã đề thi KHẢO SÁT SỬ LỚP 12 LẦN C hội chuẩn bị nhân lực, vật lực tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam D hội trang bị lý luận, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống đế quốc, phong kiến Câu 14: Lí khẳng định Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam Cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, đắn? A Vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, kết hợp đắn vấn đề dân tộc giai cấp B Kết hợp sáng tạo vấn đề ruộng đất cho nông dân quyền dân chủ cho tầng lớp nhân dân khác C Xác định lực lượng tham gia cách mạng giai cấp công nhân, nông dân D Vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, xác định lực lượng giữ vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân Câu 15: Hội nghị Đảng Cộng sản Đông Dương đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng - đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu? A Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) B Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941) C Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11 - 1939) D Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 - 1936) Câu 16: Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ người Việt Nam yêu nước thành Đảng viên cộng sản? A Tháng 12-1920, Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Pháp B Tháng 7-1920, Người đọc Sơ thảo Luận cương Lê-nin vấn đề dân tộc thuộc địa C Năm 1924, Người tham dự Đại hội V Quốc tế cộng sản D Tháng 6-1919, Người gửi đến hội nghị Véc-xai yêu sách nhân dân An Nam Câu 17: Trong nhận xét sau có nhận xét đúng: Công lao lớn Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam giai đoạn 19191930 tìm đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam Đảng đời kết truyền bá lí luận chủ nghĩa Mác – Lê Nin Việt Nam Nguyễn Ái Quốc, sản phẩm kết hợp khuynh hướng cứu nước Việt Nam đầu kỉ XX Mặt trận Việt Minh đóng vai trò quan trọng trực tiếp đến thắng lợi cách mạng tháng Tám Tính chất điển hình cách mạng tháng Tám 1945 Việt Nam dân tộc, dân chủ nhân dân A D B C Câu 18: Từ năm 1919 đến 1930, phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam tồn khuynh hướng đây? A Khuynh hướng dân chủ tư sản khuynh hướng vô sản B Khuynh hướng phong kiến khuynh hướng vô sản C Khuynh hướng dân chủ tư sản khuynh hướng phong kiến D Khuynh hướng dân chủ khuynh hướng vô sản Câu 19: Yếu tố coi "chìa khóa" Duy tân Minh Trị Nhật Bản áp dụng cho Việt Nam thời kì cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Trang 3/7 - Mã đề thi KHẢO SÁT SỬ LỚP 12 LẦN A cải cách kinh tế C ổn định trị B tăng cường sức mạnh quân D cải cách giáo dục Câu 20: Biến đổi mặt xã hội Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu năm 70 gì? A Giai cấp công nhân chiếm tỉ lệ đông đảo lực lượng lao động B Giai cấp nông dân chiếm tỉ lệ đông đảo lực lượng lao động C Bộ phận trí thức chiếm tỉ lệ đông đảo lực lượng lao động D Tỉ lệ cơng nhân, nơng dân, trí thức ngang Câu 21: Điểm chung kế hoạch Rơ-ve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát Tátxinhi năm 1950 kế hoạch Nava năm 1953 A âm mưu tiếp tục thống trị lâu dài Việt Nam B nhanh chóng kết thúc chiến tranh C giành chủ động chiến trường D đánh vào quan đầu não kháng chiến ta Câu 22: Hãy xếp kiện theo trình tự thời gian: Đảng Cộng sản Việt Nam đời Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng An Nam Cộng sản Đảng đời A 1, 3, B 2, 3, C 1, 2, D 3, 2, Câu 23: Sau Chiến tranh giới thứ hai, đồ trị giới thay đổi to lớn sâu sắc chủ yếu A thắng lợi phong trào giải phóng dân tộc B Mỹ thành cơng chiến lược toàn cầu C chiến tranh cục bùng nổ khắp nơi D Sự đời hai khối quân đối lập Câu 24: Trong nhận xét nhận xét đúng? Nguyên nhân định cho phát triển kinh tế Mĩ sau chiến tranh giới thứ hai Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu Sau giành độc lập nước sáng lập ASEAN thực sách kinh tế lấy xuất làm chủ đạo Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế nửa sau kỷ XX tình trạng chiến tranh lạnh Hình thức đấu tranh chủ yếu nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh sau chiến tranh giới thứ hai đấu tranh vũ trang A B C D Câu 25: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 thắng lợi quân lớn ta kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) A làm phá sản hồn tồn kế hoạch Nava Pháp có Mĩ giúp sức B góp phần làm sụp đổ Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ C tác động trực tiếp, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 Đơng Dương D làm thất bại âm mưu Mĩ muốn quốc tế hóa chiến tranh Đơng Dương Câu 26: So với hội nghị tháng 11 năm 1939, Hội nghị tháng năm 1941 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đơng Dương có điểm mới? A Tạm gác hiệu cách mạng ruộng đất B Giải vấn đề dân tộc khuôn khổ nước Đông Dương Trang 4/7 - Mã đề thi KHẢO SÁT SỬ LỚP 12 LẦN C Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc chống đế quốc phong kiến D Thành lập Mặt trận Nhân dân rộng rãi chống đế quốc Câu 27: Điểm giống Cách mạng tháng Hai năm 1917 Nga cách mạng Tân Hợi năm 1911 Trung Quốc A lật đổ chế độ phong kiến B giai cấp tư sản lãnh đạo C mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển D đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động Câu 28: Tổ chức Việt Nam quốc dân Đảng chịu ảnh hưởng sâu sắc hệ tư tưởng đây? A Chủ nghĩa Tam Dân Tôn Trung Sơn B Chủ nghĩa Mác – Lênin C Triết học ánh sáng từ Pháp D Quân chủ lập hiến Câu 29: Nguyên tắc hoạt động Liên hợp quốc Đảng ta vận dụng triệt để việc giải vấn đề chủ quyền biển đảo nay? A Bình đẳng chủ quyền quốc gia quyền tự dân tộc B Không can thiệp vào công việc nội nước C Giải tranh chấp quốc tế biện pháp hòa bình D Chung sống hòa bình trí năm nước lớn Câu 30: So với năm đầu kỉ XX, nét phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ A phong trào dân tộc tư sản có bước tiến rõ rệt B phong trào giải phóng dân tộc số nước giành thắng lợi C giai cấp tư sản liên minh với phong kiến D có liên minh giai cấp tư sản vô sản Câu 31: Công cải cách - mở cửa Trung Quốc( từ năm 1978) đường lối đổi Việt Nam (từ năm 1986) có điểm giống A kiên trì lãnh đạo Đảng Cộng sản B xuất phát điểm kinh tế lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề C xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc riêng nước D kiên trì bốn nguyên tắc Câu 32: Nội dung sau ý nghĩa Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? A Hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa giới B Mở thời kì lịch sử giới đại C D Cổ vũ để lại học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng giới Câu 33: “Quân Nhật Đơng Dương rệu rã Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang độ Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi đến”( SGK Lịch sử 12 trang 115) Điều kiện khách quan thuận lợi đề cập đoạn trích A kẻ thù gục ngã hoàn toàn B quần chúng sẵn sàng đấu tranh Trang 5/7 - Mã đề thi KHẢO SÁT SỬ LỚP 12 LẦN C lực lượng vũ trang vào vị trí D ủng hộ tuyệt đối quân Đồng minh Câu 34: Yếu tố định bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 Việt Nam? A Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền Pháp (6-1936) B Nghị Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (7-1935) C Sự xuất chủ nghĩa phát xít nguy chiến tranh giới (những năm 30 kỷ XX) D Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (7-1936) Câu 35: Nguyên tắc Việt Nam việc kí kết Hiệp định sơ (6-3-1946) Hiệp định Giơ-ne-vơ Đơng Dương (21-7-1954) gì? A Phân hóa lập cao độ kẻ thù B Đảm bảo giành thắng lợi bước C Đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng D Không vi phạm chủ quyền quốc gia Câu 36: Sự khác biệt Chiến tranh lạnh với chiến tranh giới diễn kỉ XX A ln tình trạng giằng co không phân thắng bại B chủ yếu đối đầu hai cường quốc Liên Xô Mĩ C diễn lĩnh vực ngoại trừ xung đột trực tiếp quân D làm cho giới căng thẳng bên “miệng hố chiến tranh” Câu 37: Hậu lớn mà khủng hoảng kinh tế 1929-1933 gây xã hội Việt Nam gì? A Số đơng tư sản dân tộc gặp khó khăn kinh doanh B Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ nơng dân họ phải phải chịu cảnh sưu cao, thuế nặng C C Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ cơng nhân họ bị sa thải, đồng lương ỏi D Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ tầng lớp nhân dân lao động Câu 38: Chính sách đối ngoại Trung Quốc từ năm 80 kỷ XX đến A thực đượng lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc B bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô C gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam D mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nước giới Câu 39: Hai nhiệm vụ chiến lược Đảng để giữ vững thành cách mạng tháng Tám giai đoạn 1945 - 1946 ? A Thực giáo dục giải nạn đói B Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược trừng trị bọn nội phản C Củng cố, bảo vệ quyền cách mạng sức xây dựng chế độ D Thành lập phủ thức nước Việt Nam dân chủ cộng hòa giải vấn đề tài trống rỗng Câu 40: Chiến dịch phản công lớn đội chủ lực ta kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) chiến dịch nào? A Chiến dịch Biên giới(1950) B Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) C.Chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 D Chiến dịch Việt Bắc (1947) - - HẾT -Trang 6/7 - Mã đề thi KHẢO SÁT SỬ LỚP 12 LẦN Trang 7/7 - Mã đề thi KHẢO SÁT SỬ LỚP 12 LẦN ... (1947) - - HẾT -Trang 6/7 - Mã đề thi KHẢO SÁT SỬ LỚP 12 LẦN Trang 7/7 - Mã đề thi KHẢO SÁT SỬ LỚP 12 LẦN ... đến”( SGK Lịch sử 12 trang 115) Điều kiện khách quan thuận lợi đề cập đoạn trích A kẻ thù gục ngã hoàn toàn B quần chúng sẵn sàng đấu tranh Trang 5/7 - Mã đề thi KHẢO SÁT SỬ LỚP 12 LẦN C lực lượng... điểm mới? A Tạm gác hiệu cách mạng ruộng đất B Giải vấn đề dân tộc khuôn khổ nước Đông Dương Trang 4/7 - Mã đề thi KHẢO SÁT SỬ LỚP 12 LẦN C Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc chống đế quốc phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL mon Sử lớp 12, Đề thi KSCL mon Sử lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay