BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ CÁC CỤM SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ TẬP TRUNG TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

37 5 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:22

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC NỘI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CƠNG NGHIỆP VỪA NHỎ CÁC CỤM SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ TẬP TRUNG TẠI THÀNH PHỐ NỘI ( 15 / 05 / 2006 ) Ths KTS Lã Hồng Sơn SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC NỘI Nội, tháng 05/2006 MỤC LỤC 1) Khảo sát trình phê duyệt dự án thời gian cần thiết việc giới thiệu địa điểm, thoả thuận chức sử dụng đất cấp giấy phép xây dựng: 1.1 Quá trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp vừa nhỏ: a) Cấp Thành phố: b) Cấp Huyện: 1.2 Giao quyền sử dụng đất: 1.3 Cấp giấy phép xây dựng: 2) Khảo sát thực trạng Cụm công nghiệp vừa nhỏ Nội liên quan đến việc khai thác hiệu giá trị sử dụng đất, phát huy tiềm quản lý đất đai: 2.1 Các cụm công nghiệp vừa nhỏ: 2.2 Tình hình Doanh nghiệp cơng nghiệp dân doanh: 10 2.3 Tình hình Cụm sản xuất làng nghề tập trung (Tiểu thủ công nghiệp): 11 2.3.1 Phát triển Cụm sản xuất làng nghề tập trung yêu cầu cấp thiết giải mặt cho SX-KD khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề ngoại thành Nội: 12 2.3.2 Quá trình hình thành, phát triển Cụm sản xuất làng nghề tập trung & lợi ích nó: 12 3) Đánh giá tác động mơi trường q trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tình hình triển khai thực tế: 13 3.1 Quy định đánh giá tác động môi trường: 13 3.2 Tình hình triển khai thực tế: 14 a) Đối với sở có tác động tiêu cực tới môi trường Thành phố: 14 b) Đối dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp vừa nhỏ (mới): 14 4) Mô tả khả thu hồi vốn hiệu dự án đầu tư xây dựng: 14 4.1 Định hướng phát triển Cụm công nghiệp vừa nhỏ Nội: 15 4.2 Khả thu hồi vốn đầu tư hiệu dự án đầu tư xây dựng: 16 5) Xác định vấn đề tồn nhằm cải thiện hệ thống: 17 5.1 Những hạn chế khó khăn: 17 5.2 Nguyên nhân hạn chế, yếu kém: 18 5.3 Xác định vấn đề ưu tiên nhằm cải thiện hệ thống 19 6) Đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện: 20 6.1 Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nâng cao vai trò Cụm cơng nghiệp vừa nhỏ: 21 6.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nâng cao vai trò Cụm sản xuất làng nghề tập trung trình hội nhập: 22 6.2.1 Quy hoạch phát triển Cụm sản xuất làng nghề tập trung: 22 6.2.2 Thực giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường: 23 6.2.3 Tổ chức máy Cụm sản xuất làng nghề tập trung: 23 6.2.4 Hoàn thiện thể chế cho phát triển quản lý Cụm sản xuất làng nghề tập trung: 24 6.2.5 Phát triển hoạt động dịch vụ với hỗ trợ Nhà nước: 24 7) Case Study 1: Industrial Investment Project (FDI project)………………….…………26 8) Case Study 2: Development of a Small and Medium Scale (SME) Industrial Enterprise by a local investor……………………………………………………………………… …29 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CƠNG NGHIỆP VỪA NHỎ CÁC CỤM SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ TẬP TRUNG TẠI THÀNH PHỐ NỘI Mở đầu Trong thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa, việc xây dựng khu, cụm công nghiệp Nội vừa nhỏ cần thiết nhà nước khuyến khích Một số KCN Nội (theo Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam thời kỳ 1997 - 2020) xây dựng để cung ứng sở hạ tầng thuận lợi, tạo điều kiện dễ dàng cho đầu tư nước ngồi đặc biệt khuyến khích DN nhỏ vừa gia nhập khu vực công nghiệp Lợi ích việc sản xuất tập trung khu cụm công nghiệp so với phát triển công nghiệp tản mạn đảm bảo tiết kiệm kết cấu hạ tầng, quản lý hành quản lý môi trường mặt khác cung cấp dịch vụ thuận lợi Các khu, cụm công nghiệp Nội gồm loại: Khu công nghiệp, khu chế xuất Thủ tướng Chính phủ định thành lập hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997; Cụm công nghiệp quyền địa phương, thường UBND cấp tỉnh, định thành lập (sau viết tắt CCNV&N); Cụm sản xuất làng nghề tập trung (tiểu thủ cơng nghiệp) Xã có làng nghề truyền thống Đây loại hình khác biệt chưa có hành lang pháp lý thống điều chỉnh CCNV&N Đồng thời chưa có quan quản lý thống Cụm công nghiệp vừa nhỏ Cụm sản xuất làng nghề tập trung loại cấp vĩ mô Do vậy, số liệu có thường thiếu tính hệ thống không đầy đủ Tại Nội, sở phát triển đồng thể loại: KCN tập trung (hiện có 06 KCN tập trung, tổng diện tích khoảng 1.100ha); Cụm cơng nghiệp vừa nhỏ (hiện có 16 dự án CCNV&N, tổng diện tích khoảng 750ha) Cụm sản xuất làng nghề Thành phố trọng phát triển Cụm công nghiệp vừa nhỏ Cụm sản xuất làng nghề (là mơ hình tập trung công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tập hợp lại theo ngành nghề) Quận, huyện, vùng ven ngoại thành Đây mơ hình thớch hợp để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, phát triển công nghiệp địa phương Các Cụm cơng nghiệp vừa nhỏ, ngồi việc đầu tư sở hạ tầng cho thuê đất, hỗ trợ hoàn toàn chi phí giải phóng mặt cơng trình ngồi hàng rào cơng trình cơng cộng cụm, cần thực chương trình xây dựng nhà xưởng tiêu chuẩn bán trả chậm cho doanh nghiệp vừa nhỏ có vốn Qua khảo sát nghiên cứu, Chuyên đề rút số nhận xét, đánh sau: 1) Khảo sát trình phê duyệt dự án thời gian cần thiết việc giới thiệu địa điểm, thoả thuận chức sử dụng đất cấp giấy phép xây dựng: 1.1 Quá trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp vừa nhỏ: a) Cấp thành phố: - Về chủ trương đầu tư: Ý tưởng hình thành dự án: HĐND, UBND cấp Huyện/Lãnh đạo đơn vị có nhu cầu thiết lập dự án đề xuất: Sự cần thiết phải đầu tư; Mục tiêu lâu dài mục tiêu trước mắt; Hiệu đầu tư; Hình thức đầu tư nguồn vốn đầu tư… phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch kinh tế – xã hội địa phương Trên sở đã, Sở Kế hoạch Đầu tư đầu mối lập Kế hoạch hàng năm trình UBND Thành phố Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp (xác định: vị trí, quy mơ, kế hoạch triển khai, tổ chức thực ) - Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2000, 1/500): Sau Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt, công tác đặt lên hàng đầu Chủ đầu tư dự án phát triển Cụm công nghiệp nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000, 1/500) Quy hoạch tổng mặt (tỷ lệ 1/500) làm sở cho việc nghiên cứu lập Dự án đầu tư xây dựng Sở Quy hoạch – Kiến trúc đơn vị đầu mối giúp UBND Thành phố: + Giới thiệu địa điểm, thoả thuận chức sử dụng đất hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai lập Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng), làm sở để lập dự án đầu tư xây dựng Chủ đầu tư lập hồ sơ: Giới thiệu địa điểm, thoả thuận chức sử dụng đất Sở Quy hoạch – Kiến trúc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm giải hồ sơ thời gian không 20 ngày làm việc + Thẩm định Nhiệm vụ thiết kế (đối với đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm giải hồ sơ thời gian không 30 ngày làm việc + Thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (đối với đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt Chủ tịch UBND thành phố) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm giải hồ sơ thời gian không 30 ngày làm việc - Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư: Các dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp vừa nhỏ, Cụm sản xuất làng nghề tập trung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố định đầu tư, uỷ quyền phân cấp định đầu tư cho quan cấp trực tiếp: dự án Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện (có mức vốn đầu tư khơng lớn tỷ đồng), cấp xã (có mức vốn đầu tư khơng lớn tỷ đồng) định đầu tư Đơn vị đầu mối thẩm định dự án đầu tư (Sở Kế hoạch Đầu tư) gửi hồ sơ dự án tới Sở, Ban, ngành để lấy ý kiến nội dung liên quan đến thẩm định dự án mời đại diện Sở, chuyên gia có lực tham gia thẩm định dự án như: + Sở Công nghiệp tổ chức thẩm định Thiết kế sở dự án đầu tư xây dựng cơng trình cơng nghiệp chun ngành + Sở Xây dựng thẩm định Thiết kế sở dự án đầu tư xây dựng cơng trình cơng nghiệp (trõ cơng trình cơng nghiệp Sở Cơng nghiệp tổ chức thẩm định) + Trường hợp dự án ĐTXD cơng trình liên quan tới nhiều chuyên ngành Sở chủ trì thẩm định Thiết kế sở Sở có chức quản lý nhà nước ngành có yếu tố định tính chất, mục tiêu dự án, chịu trách nhiệm lấy ý kiến Sở liên quan Các dự án sử dụng vốn khác, vốn hỗn hợp chủ đầu tư tự định đầu tư chịu trách nhiệm Thời gian thẩm định Thiết kế sở không 30 ngày làm việc dự án nhóm A, 15 ngày làm việc dự án nhóm B 10 ngày làm việc với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Thời gian thẩm định dự án, kể thời gian thẩm định thiết kế sở, không quá: 60 ngày làm việc dự án nhóm A; 30 ngày làm việc với dự án B, 20 ngày làm việc với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp đặc biệt, thời gian thẩm định dự án dài phải người định đầu tư cho phép b) Cấp huyện: Hiện nay, việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết Dự án đầu tư xây dựng UBND Thành phố triển khai phân cấp dần cho UDND Quận, Huyện Quy trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng nghiên cứu hoàn thiện Song trước mắt, đầu mối để triển khai giao cho Ban Quản lý dự án phối hợp với Phòng Xây dựng (Quận/Huyện) để thực nội dung, cụ thể sau: A.2.1 Tổ chức thiết lập dự án đầu tư cụm công nghiệp vừa nhỏ: - Tập hợp ý tưởng hình thành dự án Lãnh đạo đơn vị có nhu cầu thiết lập dự án; Sự cần thiết phải đầu tư; Mục tiêu lâu dài mục tiêu trước mắt; Hiệu đầu tư; Hình thức đầu tư nguồn vốn đầu tư Trên sở báo cáo UBND Quận, huyện chấp thuận Kế hoạch Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hàng năm, trình UBND Thành phố (đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt Thành phố) phê duyệt Kế hoạch Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt cấp huyện) - Phối hợp với đơn vị có chức xây dựng Nhiệm vụ thiết kế (bao gồm: qui mô, công suất thiết kế, yêu cầu thiết kế cấp điện, nước, ), trình cấp thẩm quyền phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Cơ quan quản lý xây dựng (Phòng Xây dựng) cấp huyện thẩm định Nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận/Huyện - Khảo sát địa hình địa chất địa điểm xây dựng để phối hợp với đơn vị Tư vấn thiết kế lên phương án thiết kế sơ thiết lập nội dung phải có Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án - Gửi hồ sơ cho đơn vị chức thẩm định lập Báo cáo kết thẩm định, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án - Trên sở kết thẩm định, xây dựng tờ trình trình cấp thẩm quyền để xin phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án A.2.2 Thiết lập hồ thiết kế kỹ thuật tổng dự toán: - Trên sở Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư cấp thẩm quyền phê duyệt, phối hợp với đơn vị Tư vấn thiết kế, lập hồ sơ Thiết kế kỹ thuật tổng dự toán - Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, thống với đơn vị có liên quan để hồn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng dự toán trước trình cấp thẩm quyền ký duyệt - Gửi hồ sơ cho đơn vị chức Thẩm định lập Báo cáo kết thẩm định, Báo cáo Thiết kế kỹ thuật tổng dự toán - Trên sở Kết thẩm định, thiết lập tờ trình trình cấp thẩm quyền để xin phê duyệt hồ sơ Thiết kế kỹ thuật tổng dự tốn A.2.3 Triển khai cơng tác đấu thấu theo quy chế đấu thầu: - Lập kế hoạch đấu thầu hồ sơ mời thầu - Trình duyệt Thẩm định kế hoạch đấu thầu - Chuẩn bị hồ sơ trình tổ chuyên gia xét thầu - Đánh giá hồ sơ đấu thầu - Chuẩn bị hồ sơ trình duyệt thẩm định phê duyệt cơng bố kết đấu thầu A.2.4 Giám sát tiến độ phương tiện thi công: Hợp đồng với nội dung chi tiết nhà thầu, đũi hỏi nhà thầu cung cấp tiến độ thi công cụ thể chi tiết Tăng cường kiểm tra chức phương tiện thi cơng theo hợp đồng trước đưa vào cơng trường Tổ chức nghiệm thu cơng trình theo đợt, giai đoạn, hồn thành cơng trình A.2.5 Cơng tác quản lý chất lượng cơng trình: - Tăng cường công tác giám sát Ban với công trường xây dựng, đôn đốc tiến độ thi công, thúc đẩy công tác tư vấn giám sát Các công trình phải có cán kỹ thuật Ban theo dõi - Tham gia đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng trước đưa vào công trường - Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện phận cơng trình trước tiến hành nghiệm thu giai đoạn - Tăng cường công tác tiếp cận thông tin nhà thầu đơn vị tư vấn từ tìm đối tác thích hợp - Kết hợp với đơn vị sử dụng tham gia quản lý chất lượng cơng trình xây dựng cơng trình sửa chữa, nâng cấp - Nâng cao trình độ giám sát cho thành viên Ban thông qua lớp tập huấn quan chuyên ngành tổ chức Thường xuyên cập nhật tiêu chuẩn quy phạm chuyên ngành công tác giám sát nghiệm thu cơng trình A.2.6 Cơng tác kết thúc xây dựng đưa cơng trình vào sử dụng: Nghiệm thu, bàn giao cơng trình Vận hành cơng trình trình hướng dẫn sử dụng cơng trình Bảo hành cơng trình Quyết tốn vốn đầu tư Phê duyệt tốn 1.2 Giao quyền sử dụng đất: Sau thực đầy đủ: Quy hoạch chi tiết Quy hoạch tổng mặt (tỷ lệ 1/500) Dự án đầu tư (có Thiết kế sở) cấp thẩm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư UBND Thành phố xem xét giao đất (hoặc cho thuê đất) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thông qua đầu mối Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất, tiến tới là: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Luật Đất đai quy định thời gian từ ngày Văn phòng ĐKQSDĐ nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến ngày người sử dụng đất nhận giấy chứng nhận không 55 ngày làm việc Trước trình hồ sơ hồn chỉnh xin cấp GCNQSDĐ, doanh nghiệp phải thu thập hồ sơ thông tin 04 quan địa phương (Sở) khác Sau nhân viên Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất phải tiến hành 20 bước khác hồ sơ Như thời gian tối thiểu để chủ doanh nghiệp nhận GCNQSDĐ đất 20 ngày kể từ chủ doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đến Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Tuy nhiên số trường hợp thời gian năm dài Thủ tục đế lấy GCNQSDĐ trường hợp giao thuê đất chắn thời gian phức tạp nhiều Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả tiếp cận nguồn vốn doanh nghiệp tính kịp thời việc cấp GCNQSDĐ, giá trị đất tính phức tạp toàn khung thể chế đăng ký bất động sản làm cho doanh nghiệp cảm thấy nản lũng phải sử dụng đất tài sản chấp vay vốn để phát triển kinh doanh Cụm công nghiệp Nội địa phương đánh giá đầu với việc xây dựng đồng loạt xây dựng 16 CCNV&N diện tích lên đến 750 ha, có khoảng 130 Doanh nghiệp VN thuê đất xây dựng nhà xưởng - số nhỏ bé so với nhu cầu Mặc dù cố gắng CCNV&N giải cho 20 doanh nghiệp tải Để vào CCN khó khăn, doanh nghiệp phải xét với nhiều tiêu chí Trước đây, CCNV&N Từ Liêm tính tốn với sức chứa khoảng 25 doanh nghiệp, số đơn hợp lệ lên tới hàng trăm nên việc xét chọn khó khăn Trong đã, hầu hết dự án đầu tư KCN, KCX tập trung với hạ tầng đại giỏ thuờ thường cao, phải trả tiền lần cho thời gian dài với số tiền nhiều vượt số vốn DNNVV Tuy nhiên, theo đánh giá Bộ Kế hoạch - Đầu tư, so với trước đây, việc trợ giúp mặt cho DNNVV có nhiều cải thiện Quy định thời gian Doanh nghiệp thuê đất CCNV&N đến 50 năm, áp dụng mức thấp khung giá thuê đất Kể từ sau có Luật Đất đai 2003, Chính phủ có hướng dẫn cụ thể để giải mặt cho doanh nghiệp như: yêu cầu công khai quy hoạch, cho doanh nghiệp lựa chọn hình thức giao đất, cho thuê đất, doanh nghiệp tự thoả thuận với người có đất để có mặt sản xuất Trong đã, công tác công khai quy hoạch thực hiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động xây dựng dự án sản xuất kinh doanh lĩnh vực: nuôi trồng thuỷ sản, xuất khẩu, khách sạn - du lịch 1.3 Cấp giấy phép xây dựng: - Theo Thông số 09/2005/ TT-BXD ngày 06/5/2005 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung giấy phép xây dựng, cơng trình xây dựng xin giấy phép xây dựng, bao gồm: + Cơng trình xây dựng thuộc dự án khu thị, khu cơng nghiệp, khu nhà có Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt + Cơng trình có thiết kế sở quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế sở quy định Điều NĐ 16/CP thẩm định Trên sở đã, UBND Thành phố Nội có Quyết định số 28/2006/QĐ-UB ngày17/3/2006 quy định Cấp giấy phép xây dựng cơng trình địa bàn thành phố - Ngoài trường hợp nêu trên: Chủ đầu tư có nhu cầu xây dựng, liên hệ với “Phòng cửa” UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn “Phòng cửa” Sở Xây dựng HN để hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp GPXD Trong thời gian tối đa ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, quan tiếp nhận phải thông báo văn cho người nộp hồ sơ biết yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh) Thời gian hồn chỉnh hồ sơ khơng tính vào thời gian cấp GPXD Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ xin cấp GPXD người tiếp nhận phải trả lời rõ lý từ chối cho người nộp hồ sơ biết GPXD cấp thời hạn không 20 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối với nhà riêng lẻ thời hạn cấp GPXD không 15 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ 2) Khảo sát thực trạng cụm công nghiệp vừa nhỏ HN liên quan đến việc khai thác hiệu giá trị sử dụng đất, phát huy tiềm quản lý đất đai: 2.1 Các cụm công nghiệp vừa nhỏ: Những năm vừa qua, xu hội nhập, công nghiệp Nội đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận với mức tăng trưởng mức từ 14 - 15% Góp phần vào thành cơng phải kể đến vai trò khu cơng nghiệp tập trung cụm công nghiệp vừa nhỏ Nội Năm 2005, có CCNV&N có hạ tầng tương đối hồn chỉnh có 52 DN vào hoạt động sản xuất kinh doanh CCNV&N (Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Phú Thị, Ngọc Hồi, Hapro) hoàn chỉnh hạng mục hạ tầng khảo sát lực đầu tư DN, CCNV&N Ninh Hiệp Từ Liêm (giai đoạn 2) có định tạm giao đất để lập dự án đền bù GPMB, cụm công nghiệp: Doanh nghiệp trẻ, Phú Minh (Từ Liêm) Sóc Sơn qua trình lập phương án quy hoạch chi tiết tổng thể mặt xin tạm giao đất Nội tiến hành triển khai khoảng 24 dự án phát triển cụm công nghiệp (với qui mô khoảng 750ha) thu hút 70 DN đầu tư với tổng số vốn gần 750 tỷ đồng (trong 54 DN vào sản xuất, 19 DN triển khai xây dựng lắp đặt máy móc thiết bị) Những KCN vừa nhỏ không đáp ứng nhu cầu mặt sản xuất, di chuyển DN khái nội mà gúp phần khơng nhỏ việc chuyển đổi cấu kinh tế địa phương Ngồi triển khai số khu cơng nghiệp chế biến có đồng khu phụ trợ như: Hapro (Gia Lâm) Tính đến nay, dự án xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật, thu hỳt 143 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ VNĐ Bảng thống kê dự án phát triển Cụm công nghiệp V&N Nội (2005) STT STT 01 kh u/ c ơm c « n g n g h iƯp v õa v µ n h v Ün h t uy-t h a n h t r × 16 c ơm c « n g n g h iƯp ph ó h -t õ l iª m 02 c ơm c « n g n g h iÖp v Ün h t uy-t h a n h t r ì 17 c ụm sả n x t t iĨu t h đ c « n g n g h iệp v c ô n g n g h iƯp n h 03 c ơm c « n g n g h iƯp n g ä c h å i-t h a n h t r ì q uận c ầu g iấy 04 kh u/ c ơm c « n g n g h iƯp v õa v µ n h ph ó t h ị-g ia l âm 18 c ụm c « n g n g h iÖp v õa v n h ỏ đô n g a n h 05 c ơm c « n g n g h iệp ph ú t h ị-g ia l âm 19 c ơm c « n g n g h iƯp d Ưt ma y n g uyª n kh ª -đô n g a n h 06 c ụm c « n g n g h iÖp n in h h iƯp-g ia l ©m 20 c ơm t iĨu t h đ c « n g n g h iƯp h a i bµ t r - n g 07 c ơm c « n g n g h iÖp t h ùc ph Èm l Ö c h i-g ia l âm 21 c ụm c ô n g n g h iÖp t Ëp t r un g só c sơ n 08 c ụm c ô n g n g h iÖp d o a n h n g h iệp t r ẻ h n ộ i (g ia i đo n 1) 09 c ơm s¶ n x t t iĨu t h đ c « n g n g h iƯp x ã bá t t r n g -g ia l âm 22 c ụm c ô n g n g h iƯp v õa v µ n h ss 10 c ơm s¶ n x t t iĨu t h đ c « n g n g h iƯp x · t ©n t r iỊu-t h a n h t r × 23 c ơm c « n g n g h iƯp l ©m g ia n g (kiê u kỵ) 11 c ụm sả n x t t iĨu t h đ c « n g n g h iƯp x · l iª n h -đô n g a n h 24 c ơm c « n g n g h iƯp n g ä c h å i (më r é n g ) 12 c ơm s¶ n x t t iĨu t h đ c « n g n g h iệp x ã v ân h -đô n g a n h 25 13 c ơm s¶ n x t t iĨu t h đ c « n g n g h iƯp x · kiª u kỵ-g ia l âm 26 14 c ụm c ô n g n g h iÖp t Ëp t r un g v õa v µ n h t l iê m 27 15 c ụm c ô n g n g h iƯp t õ l iª m më r é n g 28 Một số khu phát huy hiệu cao như: Khu công nghiệp tập trung Bắc Thăng Long, Sài Đồng B, cụm công nghiệp vừa nhỏ: Vĩnh Tuy (Thanh Trì), Phú Thị (Gia Lâm), Từ Liêm Riêng huyện Gia Lâm: Các cụm doanh nghiệp tập trung vừa nhỏ bước vào hoạt động ổn định bước đầu có kết tốt Cụm cơng nghiệp Phú Thị, Cụm sản xuất làng nghề Bát Tràng với diện tích gần 17 q trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật Các dự án lại Dự án cụm công nghiệp làng nghề Kiêu Kỵ cắm xong mốc giới, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp với diện tích 63,631 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Ngoài ra, có Cụm cơng nghiệp thực phẩm Hapro nằm địa bàn hai xã Kim Sơn Lệ Chi đầu tư xây dựng hệ thống HTKT Cụm công nghiệp Lâm Giang nằm xã Kiêu Kỵ lập dự án đầu tư Tại Quận, Huyện tổ 05 Cụm sản xuất làng nghề tiểu thủ cơng nghiệp truyền thống góp phần tạo việc làm, chuyển đổi cấu lao động như: Bát Tràng, Triều Khúc, Vân Hà, Liên Hà, Kiêu Kỵ, Tân Triều… Đã xuất số mơ hình sản xuất nơng nghiệp có hiệu cao như: mơ hình trồng rau an tồn, mơ hình chuyển đổi ruộng tròng sang ni trồng thủy sản, mơ hình tập trung sản xuất hoa, mơ hình chăn ni theo phương pháp cơng nghiệp Khơng quan tâm đến lợi ích kinh tế mà CCN đem lại, việc tập trung giải phát sinh “hậu” CCN Thành phố coi trọng việc phát triển khu nhà cho cơng nhân, cơng trình hạ tầng xã hội… Ngồi sách, chế hỗ trợ hạ tầng, hỗ trợ đầu tư tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, từ triển khai xây dựng, lắp đặt máy móc đến cấu việc làm, giải vấn đề xã hội, Thành phố xây dựng quy định cụ thể DN đầu tư vào CCN, đặc biệt CCN vừa nhỏ Theo đã, DN đầu tư vào CCN phải cam kết xây dựng số cơng trình hạ tầng cho địa phương, hỗ trợ giải lao động chỗ, đặc biệt trường hợp đất cho dự án xây dựng CCN Đi đôi với công tác quản lý xây dựng CCN phù hợp với quy hoạch chung, thời gian qua, việc xây dựng khu nhà cho người lao động, phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, xử lý nước, chất thải, bước đầu trở thành yêu cầu bắt buộc dự án đầu tư vào CCN Ban quản lý CCN thực quy định, cải cách thủ tục hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, giải kịp thời vướng mắc khó khăn DN trình triển khai dự án Thành phố ban hành nhiều chế, sách ưu đãi cho nhà đầu tư vào CCN vừa nhỏ Trong trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, DN Thành phố hỗ trợ kinh phí chuẩn bị đầu tư xây dựng bao gồm: 30% kinh phí giải phóng mặt bằng, 100% kinh phí rà phá bom mìn, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường giao thơng, vỉa hè, hàng rào, cung cấp điện, nước đến tận hàng rào Phía DN xuất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (trõ khoản Thành phố hỗ trợ) cho 50 năm số diện tích DN thuê, tiếp hàng năm phải đãng phí quản lý Tuy nhiên, theo đánh giá chung, cơng tác xây dựng hoàn chỉnh hạng mục hạ tầng kỹ thuật CCNV&N thành phố chậm không đồng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực dự án DN, đặc biệt khu xử lý chất thải rắn, rác thải tập trung, nguy phát tán gây nhiễm mơi trường khu vực Hình 1: Cụm công nghiệp vừa nhỏ xã Nguyên Khê, huyện Đơng Anh 2.2 Tình hình Doanh nghiệp cơng nghiệp dân doanh: Theo số liệu điều tra chưa đầy đủ năm 2005, địa bàn Quận/Huyện Nội có 2.400 Doanh nghiệp cơng nghiệp dân doanh (DNCNDD) bao gồm HTX xí nghiệp, cơng ty tư nhân hoạt động với tổng doanh thu 15 nghỡn tỷ đồng, số vốn kinh doanh 14 nghỡn tỷ đồng, thu hỳt 90 nghỡn lao động Trong năm qua, khối doanh nghiệp tăng lần số lượng DN, tăng 3,9 lần giá trị sản xuất, tăng lần số vốn, coi nhân tố góp phần quan trọng việc nâng cao hiệu sức cạnh tranh công nghiệp Quận/Huyện Nội Điều tra hoạt động dịch vụ hỗ trợ Nhà nước Sở Công nghiệp Nội thực DNCNDD Nội cho thấy vấn đề sau: - Yếu tố quan trọng DN định đầu tư phải có thị trường tốt Tiếp đến hạ tầng sở thuận lợi, yếu tố an ninh trật tự tốt, quyền địa phương khơng gây phiền chi phí sản xuất thấp Yếu tố sách hỗ trợ Nhà nước khơng đánh giá cao so với yếu tố Như vậy, DN mong muốn nhiều Nhà nước đầu tư làm tốt hạ tầng sở, đảm bảo an ninh trật tự không gây phiền cho DN Do đã, vấn đề đặt tăng cường mức hỗ trợ mà tăng cường hiệu chất lượng hoạt động hỗ trợ Nhà nước DN - Nhu cầu cần Nhà nước hỗ trợ DNCNDD Nội đa dạng khác biệt tùy theo qui mô, địa bàn ngành nghề Trong có nội dung phổ biến mà doanh nghiệp công nghiệp dân doanh xúc nhất, cần Nhà nước hỗ trợ nhiều là: Mặt sản xuất, hỗ trợ vốn sách thuế Đáng lưu ý có nội dung thụng tin khác là: Xỳc tiến thương mại, phân tích dự báo thị trường đặc biệt vấn đề qui hoạch phát triển ngành nghề công nghiệp Nhà nước nhiều doanh nghiệp quan tâm - Các doanh nghiệp lớn có nhu cầu cao thơng tin phân tích dự báo thị trường, xây dựng phát triển thương hiệu, qui hoạch ngành công nghiệp Doanh nghiệp nhỏ tỏ xúc thuế, mặt Doanh nghiệp lớn quan tâm nhiều đến kiến thức 10 hưởng kiờn thành lập Cụm sản suất làng nghề tập trung để tách khu vực sản xuất khái khu dân cư Cần tránh tình trạng biến Cụm sản suất làng nghề tập trung thành khu dân nhân rộng ô nhiễm môi trường nơi Qui hoạch phát triển Cụm sản suất làng nghề tập trung cần ý kết hợp với: i) Qui hoạch phát triển ngành nghề chiến lược lâu dài; ii) Qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương; iii) Qui hoạch sử dụng đất đai Huyện; iv) Qui hoạch phát triển khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp vừa nhỏ địa bàn Huyện 6.2.2 Thực giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường: Trên thực tế, chưa có tiến thay đổi đáng kể giải ô nhiễm môi trường làng nghề thành lập Cụm sản suất làng nghề tập trung Để giảm ô nhiễm môi trường làng nghề Cụm sản suất làng nghề tập trung cần có giải pháp đồng về: Qui hoạch, công nghệ sản xuất, xử lý môi trường sách kèm theo - Về qui hoạch xây dựng: Thành lập phát triển Cụm sản suất làng nghề tập trung để tách khu vực sản xuất khái khu vực dân cư tạo điều kiện mở rộng, phát triển sản xuất Trong Cụm sản suất làng nghề tập trung, cần giành diện tích đất đai định để trồng xanh - Về công nghệ sản xuất: Cần thay đổi đổi công nghệ sản xuất theo hướng áp dụng công nghệ gây ô nhiễm môi trường, ví dụ: lũ ga thay lũ hộp sử dụng than củi làng sản xuất gốm, sứ - Về xử lý ô nhiễm: Tại Cụm sản suất làng nghề tập trung thành lập xớ nghiệp xử lý chất thải áp dụng phương tiện xử lý chất thải Đề xuất giải pháp để nâng cao ý thức trách nhiệm người lao động Mỗi sở sản xuất - kinh doanh phải có giải pháp xử lý tập trung phế thải Cụm sản suất làng nghề tập trung với hỗ trợ có hiệu Nhà nước - Về sách, nên có sách đầu tư hỗ trợ xử lý nhiễm môi trường 6.2.3 Tổ chức máy Cụm sản xuất làng nghề tập trung: Để quản lý Cụm sản suất làng nghề tập trung có hiệu lực hiệu quả, vấn đề mấu chốt phân định rõ chức quản lý nhà nước chức quản lý nội cụm Trong cần phân cơng, phân cấp quản lý Cụm sản suất làng nghề tập trung Bộ máy quyền cấp (thành phố, huyện, xã) - với quan giúp việc sở ban, ngành tỉnh phòng, ban huyện, quan quản lý nhà nước Cụm sản suất làng nghề tập trung Nhà nước chịu trách nhiệm qui hoạch, đạo thực qui hoạch, ban hành, đạo kiểm tra thực qui định, hướng dẫn xây dựng phát triển Cụm sản suất làng nghề tập trung Ban Quản lý dự án Cụm sản suất làng nghề tập trung huyện ban chuyên môn Nhà nước tổ chức để lo việc: đầu tư, triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng đưa Cụm sản suất làng nghề tập trung vào hoạt động Ban điều hành hoạt động Cụm sản suất làng nghề tập trung (thực chất ban quản lý nội cụm) tổ chức Cụm sản suất làng nghề tập trung thành lập, sau công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm hoàn thành Ban hoạt động đơn vị nghiệp có thu, đơn vị thực hạch tốn kinh tế 23 6.2.4 Hồn thiện thể chế cho phát triển quản lý cụm sản xuất làng nghề tập trung: Sau có Quyết định số 132)2000)QĐ-TTg ngày 24)11)2000 Thủ tướng Chính phủ số sách khuyến khích phát triển ngành nghề nơng thơn, Thành phố số Huyện ngoại thành (có làng nghề) ban hành văn để tiến hành xây dựng phát triển Cụm sản suất làng nghề tập trung Các văn tạo sở pháp lý để triển khai nhanh công việc liên quan đến hình thành, phát triển cụm SX Tuy nhiờn, nhiều vấn đề cần có qui định thống Nhà nước để tạo môi trường thể chế cho quản lý, hoạt động, phát triển Cụm sản suất làng nghề tập trung, là: - Cần ban hành mặt pháp qui tiêu chí đánh giá làng nghề cụm công nghiệp làng nghề Nên thống khái niệm: Cụm sản suất làng nghề tập trung - Xây dựng chế cho việc thành lập, phát triển, quản lý Cụm sản suất làng nghề tập trung - Nên có sách khuyến khích, hỗ trợ Nhà nước hình thành phát triển Cụm sản suất làng nghề tập trung Ví dụ, Nhà nước hỗ trợ việc xây dựng hạ tầng sở hàng rào, cấp điện, nước đến Cụm sản suất làng nghề tập trung, hỗ trợ 30% kinh phí giải phóng mặt hàng rào, hỗ trợ kinh phí lập qui hoạch chi tiết Cụm sản suất làng nghề tập trung, ưu tiên việc tính giá thuê đất, hỗ trợ công tác đào nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ công tác tiếp thị… 6.2.5 Phát triển hoạt động dịch vụ với hỗ trợ Nhà nước: Các hoạt động dịch vụ như: đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, tư vấn chất lượng, xúc tiến thương mại, tài ngân hàng đãng vai trò quan trọng đẩy nhanh phát triển, nâng cao hiệu Cụm sản suất làng nghề tập trung Chú trọng phát triển loại hoạt động dịch vụ Nhà nước cần có hỗ trợ thơng qua hình thức sau: - Miễn giảm phí cho doanh nghiệp người dân sử dụng dịch vụ - Miễn giảm thuế hưởng ưu đãi cho tổ chức dịch vụ tổ chức phục vụ cho phát triển làng nghề Cụm sản suất làng nghề tập trung Trân trọng cảm ơn ! Ths KTS Lã Hồng Sơn SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC NỘI 24 7) Case Study 1: Industrial Investment Project (FDI project) CASE STUDY NAME: Dự án đầu tư xây dựng phát triển công nghiệp thu hút đầu tư nước trực tiếp (FDI project) PURPOSE OF THE STUDY: Khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình thực tế liên quan tới trình phê duyệt, xác định vấn đề tiêu chí hệ thống đề xuất chế sách thích hợp Dự án đầu tư xây dựng phát triển công nghiệp thu hút đầu tư nước trực tiếp nội (theo định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp quy hoạch chung xây dựng thủ thủ tướng phủ phê duyệt quy định khác có liên quan) LOCATION: Thành phố Nội (các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì ) DESCRIPTION: 1) Thực trạng số yếu tố liên quan đến trình phê duyệt dự án 2) Thời gian phê duyệt dự án giải pháp để rút ngắn 3) Xem xét phê duyệt đánh giá tác động môi trường phù hợp với Chương trình quản lý mơi trường 4) Dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn đầu tư 5) Các vấn đề đặt hệ thống tiêu chí đánh giá cần thiết 6) Phương án đề xuất KEY ISSUES: Xác định vấn đề tiêu chí hệ thống đề xuất chế sách thích hợp dự án đầu tư xây dựng phát triển cơng nghiệp thu hút đầu tư nước ngồi trực tiếp Nội SUGGESTIONS: 1) Cấp Vùng Nội: a) Vấn đề: - Trọng điểm phát triển kinh tế vùng ? - Các sản phẩm mũi nhọn ? - Đảm bảo an toàn lương thực, thực phẩm ? - Sử dụng tài nguyên nước ? - Bảo vệ môi trường sinh thái quy hoạch tổng thể Vùng ? - Chuyển đổi cấu kinh tế vùng ? - Bố trí khơng gian cơng nghiệp, giao thơng đô thị vùng ? b) Giải pháp: - Cần tập trung vào 13 khu công nghiệp tập trung sau: Gia Lâm, Bắc Thăng Long, Sóc Sơn, Nam Thăng Long, Đơng Anh (Hà Nội); Vật Cách, Đồ Sơn, Kiến An, Minh Đức, Đỡnh Vũ (Hải Phũng); Phả Lại, Chí Linh (Hải Hưng); Hoà Lạc, Xuân Mai (Hà Tây) - Đề xuất tập trung dần vào sản phẩm sau: Thiết bị thông tin, tin học, viễn thông; Vật liệu xây dựng; Sản phẩm nơng nghiệp vụ đơng chăn ni; Tín dụng ngân hàng; Du lịch - Đa dạng hoá hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; Đưa mạnh thành tựu khoa học công nghệ kết công nghiệp vào nông nghiệp nông thôn; Hiện đại hoỏ cỏc quỏ trỡnh sản xuất, tổ chức sản xuất, phân 25 phối lưu thơng nơng thơn - Tính tốn nguồn nước, nhu cầu nước, hệ số sử dụng nước cân nước Chỳ ý (do tỡnh hỡnh cấp nước cũn cú khú khăn): Nước tưới cho nông nghiệp tháng mùa kiệt (tháng 11 đến tháng 3); Nước tưới cho khu công nghiệp; Xây dựng hồ đập chứa nước lớn trung du miền núi; Xây dựng dự án cung cấp nước cho đô thị; Chống ô nhiễm nguồn nước - Vấn đề bảo vệ môi trường ngày trở nên cấp bách đất chật, người đông, tốc độ phát triển kinh tế lớn, tốc độ thị hố nhanh, nguồn nước có hạn chế Quy hoạch dự kiến chớnh sỏch phũng ngừa ô nhiễm môi trường 2) Cấp Thành phố Nội: a) Vấn đề: - Mục tiêu quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Nội ? - Quan điểm, mục tiêu phát triển công nghiệp địa bàn Nội đến năm 2010 2020 ? - Cơ cấu định hướng phát triển ngành công nghiệp ? - Phương hướng Khu công nghiệp tập trung có ? - Phương hướng Khu công nghiệp tập trung xây dựng ? b) Giải pháp: - Tận dụng tiềm mạnh vốn có làm sở để phát triển sản xuất số lượng, chất lượng chủng loại, định hướng nhằm thoả nhu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu, nâng dần khả cạnh tranh với nước; Giúp cho công tác quản lý Nhà nước phát triển công nghiệp thành phố Nội theo định hướng vào nề nếp; Giúp cho quan quản lý Nhà nước định sách, giải pháp vĩ mơ phát triển công nghiệp Nội; Giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư định đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghiệp - Quan điểm: Phát triển nhanh, giữ vị trớ, vai trũ hàng đầu vùng Bắc Bộ nước; Phát triển lâu bền, trọng bảo vệ môi trường; Phát triển cơng nghiệp có hiệu quả; Xây dựng, phát triển cấu công nghiệp đa dạng, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thị trường, có sức cạnh tranh cao Mục tiêu: Tốc độ tăng bỡnh qũn hàng năm GDP cơng nghiệp thời kỳ 2001 - 2010 khoảng 12 - 14%/năm, thời kỳ 2001 - 2005 khoảng 12 - 13% thời kỳ 2006 - 2010 khoảng 13 - 14%; Cả thời kỳ 2001 - 2010 ngành công nghiệp đóng góp khoảng 38 - 40% vào tăng trưởng cung kinh tế; Tốc độ tăng kim ngạch xuất thời kỳ 2001 - 2010 sản phẩm công nghiệp khoảng 20%/năm, đạt khoảng 80% tổng giá trị kim ngạch xuất thành phố; hời kỳ 2001 - 2010 thu hút thêm khoảng 160.000 - 170.000 lao động, chiếm khoảng 30% số lao động thu hút thêm vào kinh tế quốc dân thành phố; Năng suất lao động cơng nghiệp (tính theo GDP) năm 2010 đạt gấp 2,5 lần so với nay; Về mơi trường: Bảo vệ mơi trường khơng khí, mơi trường nước, môi trường chất rắn công nghiệp gây - Cơ cấu định hướng: + Cơ cấu: Theo khối phân ngành: Công nghiệp khai thác: năm 2005 chiếm tỷ trọng khoảng 2,5%: năm 2010 chiếm tỷ trọng khoảng 1,8%; Công nghiệp chế biến: năm 2005 chiếm tỷ trọng khoảng 87,6%; năm 2010 chiếm tỷ trọng khoảng 88,1%; Công nghiệp điện, nước, ga: năm 2005 chiếm tỷ trọng khoảng 9,9%; năm 2010 chiếm tỷ trọng khoảng 26 10,1%; Cơ cấu sản xuất công nghiệp Nội theo nhóm ngành chủ lực (gồm Điện Điện tử-tin học; Cơ kim khí; Dệt-may; Da-giầy; Chế biến thực phẩm; Vật liệu mới) năm 2005 chiếm tỷ trọng khoảng 62,5%/GDP công nghiệp; năm 2010 chiếm tỷ trọng khoảng 73,9%/GDP công nghiệp Theo thầnh phần kinh tế: Khu vực kinh tế nước: năm 2005 chiếm tỷ trọng 65%; năm 2010 chiểm tỷ trọng 62%; Khu vực có vốn đầu tư nước : năm 2005 chiếm tỷ trọng 35%; năm 2010 chiếm tỷ trọng 38%; + Định hướng: Phương hướng phát triển ngành công nghiệp địa bàn Nội theo nhóm ngành then chốt: Nhóm ngành điện - điện tử - tin học; Nhóm ngành - kim khí; Nhóm ngành dệt - may, da - giầy; Nhóm ngành chế biến lương thực - thực phẩm; Ngành vật liệu xây dựng, đặc biệt vật liệu cao cấp, vật liệu (Sản phẩm công nghiệp vật liệu xây dựng Nội phải đáp ứng nhu cầu tiêu thụ chỗ mà cũn phục vụ cho tỉnh phía Bắc xuất khẩu; Chú trọng nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất loại vật liệu mới, loại vật liệu cao cấp, loại vật liệu chế tạo từ nguyên liệu tổng hợp; Tập trung vào sản xuất số loại vật liệu xây dựng phát triển loại lợp, vách ngăn, vật liệu trang trí trần, sàn nhà, sản xuất loại vật liệu xây dựng có lợi lao động khả tiếp thu công nghệ đại, chất lượng cao; Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cần hợp tác chặt chẽ với Viện nghiên cứu, trường đại học để nghiên cứu loại vật liệu mới) - Phương hướng phát triển khu vực tập trung công nghiệp có: Cơng nghiệp sạch, khơng nhiễm; Giải nhiều việc làm; Công nghệ cao; Giá trị cao; Xây dựng phải tăng chiều cao khơng mở rộng diện tích - Phương hướng phát triển Khu cơng nghiệp tập trung mới: Khu công nghiệp Bắc Thăng Long: Quy mô khoảng 426 ha; Loại hỡnh cụng nghiệp ưu tiên thu hút vào khu công nghiệp công nghiệp sạch, công nghiệp kỹ thuật cao; Khu công nghiệp Nam Thăng Long: Quy mô khoảng 260 ha; Loại hỡnh cụng nghiệp ưu tiên thu hút ngành cơng nghiệpcơng nghệ kỹ thuật cao, cơng nghiệp sạch, nhiễm; Khu công nghiệp Đông Anh: Quy mô khoảng 155 ha; Loại hỡnh cụng nghiệp ưu tiên thu hút công nghiệp khí chế tạo máy, tơ, xe máy, điện tử - Cơ khí lắp ráp - Chế biến kim loại - Trung tâm đúc - Vật liệu xây dựng - cơng nghiệp in - Văn hố phẩm Chế biến lương thực thực phẩm - Tiếp nhận đơn vị sản xuất di chuyển từ nội thành ra; Khu công nghiệp Gia lâm: Quy mô khoảng 752 ha; Loại hỡnh cụng nghiệp ưu tiên thu hút ngành cơng nghiệp đầu tư trực tiếp với nước ngồi liên doanh; Khu cơng nghiệp Sóc Sơn: Quy mơ khoảng 900 - 1000 ha; Loại hỡnh cụng nghiệp ưu tiên thu hút sản phẩm điện tử; sản phẩm máy vi tính; Các loại điện thoại; máy trả lời; Lắp ráp máy tính; Các thiết bị nghe nhỡn; Phụ tùng linh kiện; sản phẩm quang học; Đồ chơi; Đồng hồ; Phát triển khu công nghiệp vừa nhỏ: Hiện số dự án khu công nghiệp vừa nhỏ Huyện ngoại thành triển khai Quy mơ khu khoảng 20 - 25 3) Chủ trương: - Cơng nghiệp hố, đại hố nghiệp tồn Đảng, tồn dân với việc đề chủ trương đúng, cần quan tâm xác định cụ thể mục tiêu, lộ trỡnh thực rừ ràng; khụng thể sử dụng biện pháp hành hay thuyết phục chung chung mà phải ban hành kịp thời, đồng chế, sách tác động trực tiếp đến lợi ích doanh nghiệp nhằm thúc đẩy, điều chỉnh quỏ trỡnh chuyển dịch (chiến lược phát 27 triển, định hướng đầu tư ) doanh nghiệp theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố (vào ngành, sản phẩm theo định hướng Nhà nước) - Để phát huy lợi sau trỡnh cụng nghiệp hoá, đại hoá, hạn chế tụt hậu xa kinh tế, với phát triển ngành, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, cần xác định rừ tập trung nguồn lực phát triển nhanh số ngành, sản phẩm chủ lực, cú vai trũ dẫn đường, mà Nội nói riêng, nước nói chung có tiềm lợi (chỳ ý ngành, sản phẩm có lợi lâu dài); nên lựa chọn ngành, không nên lựa chọn nhiều vỡ tiềm lực kinh tế Thành phố có hạn (cỏc ngành cũn lại phát triển theo điều tiết thị trường) - Khi cú định hướng với chế, sách phù hợp, vốn nguồn nhân lực nhân tố quan trọng đảm bảo tốc độ phát triển chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố-hiện đại hoỏ Vỡ cần coi trọng huy động đầu tư thành phần kinh tế, chuyển dần đầu tư trực tiếp từ ngân sách Nhà nước sang hỗ trợ sau đầu tư Quan tâm đào tạo kiến thức kinh tế thị trường cho đội ngũ cán quản lý đào tạo nghề cho người lao động để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp - Coi trọng cơng tác cải cách hành chính, quản lý thị trường, chống buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, làm hàng giả để tạo lũng tin cho cỏc tổ chức, doanh nghiệp nhân dân Xây dựng nề nếp văn hoá doanh nghiệp mang đặc trưng phong cách Thủ đô vấn đề cần quan tâm hỗ trợ 4) Cơ chế, sách: - Thực nhanh việc tách chức quản lý nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh Sớm xoá bỏ chế quan chủ quản doanh nghiệp Trung ương Địa phương theo hướng doanh nghiệp hoạt động theo Luật quản lý theo lónh thổ; Bộ, ngành phối hợp với Nội để thống quản lý Tiếp tục đẩy nhanh việc thực chủ trương xây dựng tập đoàn kinh tế mạnh - Nâng cao tính ổn định sách Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư hơn, kèm với chiến lược phát triển kinh tế - xó hội Tạo mơi trường kinh doanh hấp dẫn Nhận thức rừ vai trũ nguồn vốn FDI phát triển, tạo việc làm Lónh đạo Thành phố cần trực tiếp đạo, giải vướng mắc nhà đầu tư để đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư - Những doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất cần tiếp tục Thành phố cho hưởng ưu đói thuế Định giá cung cấp lượng (điện, nước ) cần giảm chênh lệch nhà đầu tư nước Quyết định ảnh hưởng tới ý định đầu tư số nhà đầu tư chi phí đầu tư mức lợi nhuận dự kiến - Không nên hạn chế số lao động nước doanh nghiệp Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn việc chuyển giao cơng nghệ tái đào tạo nhân lực nước, chưa kể lệ phí bổ sung yêu cầu giấy phép làm việc nhà thầu nước ngồi - Khâu thủ tục hành VN làm cho nhà đầu tư thấy “gian nan” Trong thực tế, việc xem xét, thẩm định dự án cấp giấy phép đầu tư không đảm bảo thời gian theo qui định luật pháp Với nhà đầu tư, thời gian lại vàng bạc Do vậy, cần phải thành lập quan xúc tiến đầu tư đủ mạnh, giao nhiều quyền 28 hạn có chế thể rừ tinh thần “một cửa” - Không để nhà đầu tư phải lo lắng sở hạ tầng Nhà đầu tư vào thỡ giải phóng mặt xong, đường sá, cầu cống thuận tiện, điện nước đầy đủ - UBND TP.Hà Nội cần có sách để đầu tư xây dựng cụng trỡnh nhà cho công nhân thuê Khu công nghiệp nhằm giải nhu cầu nhà cho công nhân làm việc khu Hiện vấn đề cấp bách, nóng bỏng cần thiết, mang tớnh xó hội cao, cần có sách cụ thể Nếu dự án thực không đáp ứng nhu cầu nhà cho cụng nhõn mà cũn cú nhiều ý nghĩa tác động tốt đến môi trường sống người lao động tạo điều kiện cho khu công nghiệp phát triển Đặc biệt tạo mụ hỡnh nhà cho người lao động - Nội cần tập trung nghiên cứu nhu cầu phát triển huyện Đơng Anh từ đưa quy hoạch cụ thể khu vực Bắc Võn Trỡ - Thị trấn Đông Anh Đây xem cực hút tập trung điều kiện phát triển huyện để phục vụ nhu cầu người dân từ đến năm 2020 Khu vực tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc cần phối hợp với tỉnh nghiên cứu giải pháp khớp nối chức đô thị phù hợp trỡnh Chớnh phủ - Thúc đẩy giao lưu kinh tế Nhật-Việt, thực thỏa thuận cấp cao đạt việc hợp tác toàn diện tinh thần "đối tác tin cậy, ổn định lâu dài" Hợp tác thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch việc tăng viện trợ ODA Nhật Bản cho Việt Nam Trong tương lai, quan hệ hợp tác kinh tế tiếp tục phát triển mạnh với việc thực Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư để nhà đầu tư Nhật Bản yên tâm đầu tư vào Việt Nam 8) Case Study 2: Development of a Small and Medium Scale (SME) Industrial Enterprise by a local investor CASE STUDY NAME: Dự án đầu tư xây dựng phát triển Cụm công nghiệp vừa nhỏ Nội (do địa phương đầu tư) PURPOSE OF THE STUDY: Khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình thực tế liên quan tới trình phê duyệt, xác định vấn đề tiêu chí hệ thống đề xuất chế sách thích hợp Dự án đầu tư xây dựng phát triển Cụm công nghiệp vừa nhỏ Nội (theo định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp quy hoạch chung xây dựng thủ thủ tướng phủ phê duyệt quy định khác có liên quan) LOCATION: Thành phố Nội (các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì ) DESCRIPTION: 7) Khảo sát trình phê duyệt dự án thời gian cần thiết việc giới thiệu địa điểm, thoả thuận chức sử dụng đất cấp giấy phép xây dựng 8) Khảo sát thực trạng Cụm công nghiệp vừa nhỏ Nội liên quan đến việc khai thác hiệu giá trị sử dụng đất, phát huy tiềm quản lý đất 29 đai Xem xét phê duyệt đánh giá tác động môi trường phù hợp với Chương trình quản lý mơi trường 9) Đánh giá tác động mơi trường q trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tình hình triển khai thực tế 10) Mơ tả khả thu hồi vốn hiệu dự án đầu tư xây dựng Phương án đề xuất 11) Xác định vấn đề tồn nhằm cải thiện hệ thống 12) Đề xuất kế hoạch triển khai thực KEY ISSUES: Xác định vấn đề tiêu chí hệ thống đề xuất chế sách thích hợp dự án đầu tư xây dựng phát triển công nghiệp thu hút đầu tư nước trực tiếp Nội SUGGESTIONS: 5) Những hạn chế, khó khăn (Vấn đề): - Cơ cấu kinh tế chưa tạo phát triển ổn định, chất lượng phát triển hiệu kinh doanh cũn thấp Về hỡnh thức, nhỡn vào quan hệ tỷ lệ GDP ngành công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp thỡ với cấu GDP năm 2003 Thủ đụ là: dịch vụ 57,2%, công nghiệp 40,4% nông nghiệp 2,4% thỡ đõy cấu kinh tế phát triển Tuy nhiên, sõu vào xem xột cấu ngành thỡ thấy đõy cấu kinh tế phát triển quỏ trỡnh cụng nghiệp hóa - Vai trũ cỏc ngành chủ lực kinh tế cũn chưa rừ Trong ngành công nghiệp chủ lực Thành phố xác định từ Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XII (năm 1995) có ngành đạt tốc độ tăng GTSX cao tốc độ tăng GTSX cụng nghiệp chung cơ-kim khớ (tăng 25,2%/ năm) điện-điện tử (tăng 22,6%/ năm), ngành cũn lại dệt may-da giày, chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng có tốc độ tăng GTSX thấp tốc độ tăng chung Tuy nhiờn ngành (cơ-kim khí điện-điện tử) ngành có tỷ trọng giá trị gia tăng giá trị sản xuất thấp nhóm ngành chủ lực xỏc định Đỏng chỳ ý từ năm 2001 đến nay, tỷ trọng nhóm ngành lại có xu hướng giảm nhẹ (từ 70,9% năm 2001 xuống cũn 68,3% năm 2003) - Việc triển khai xếp, đổi mới, nâng cao hiệu sức cạnh tranh cỏc DNNN cũn chậm so với yêu cầu; có thời gian chững lại chờ tiêu chí hướng dẫn để giải vấn đề cụ thể DNNN địa phương quản lý Công tác quản lý hoạt động doanh nghiệp Nhà nước (về lợi nhuận, thuế ) cũn khú khăn, lúng túng Kinh tế HTX chuyển đổi cũn lỳng tỳng, hiệu hoạt động chưa cao, số HTX tồn trờn hỡnh thức Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Thủ phát triển mạnh giai đoạn 1991-1996; trỡ trệ giai đoạn 1997-2000 ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế khu vực; từ năm 2001 đến bước nâng lên - Việc thu hút nguồn lực điều chỉnh cấu đầu tư ngoại nhằm dón dõn, tạo phát triển cân bằng, khai thác tiềm đất đai, giải vấn đề môi trường, trọng năm gần đõy Chủ trương phát triển đô thị Nội lên phía Bắc Tây Bắc thực cũn chậm thiếu vốn đầu tư Việc đẩy mạnh phát triển số ngành công nghiệp dệt may, da giày có đóng 30 góp quan trọng cho tăng trưởng GDP, kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách, giải việc làm lại thu hút số lượng đông lao động ngoại tỉnh Thủ đô dẫn đến nhu cầu xúc giải vấn đề liên quan (hạ tầng xó hội: chỗ ăn ở, sinh hoạt , tăng dân số học) - Cùng với quỏ trỡnh tăng trưởng phát triển kinh tế, chênh lệch khoảng cách giàu nghèo vấn đề cần quan tâm khắc phục(2) Đồng thời, cần tập trung khắc phục, giải ô nhiễm môi trường phát triển số lĩnh vực công nghiệp thiếu chọn lọc (công nghệ, thiết bị lạc hậu ) - Phối hợp quản lý Nhà nước Trung ương địa phương phát triển kinh tế số lĩnh vực cũn chưa rừ ràng, hiệu chưa cao Quan hệ hợp tác địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ chủ yếu dừng quan hệ song phương, thiếu đạo thống Trung ương Kết hợp tác bước đầu, chưa có tham gia mạnh doanh nghiệp 6) Xác định ngun nhân hạn chế, khó khăn (Phân tích): - Nguyên nhân khách quan: + Bước vào thời kỳ đổi mới, kinh tế nước nói chung kinh tế Thủ đụ núi riờng trỡnh độ phát triển thấp, Nội Thủ đụ nghốo, hạ tầng kỹ thuật đụ thị lạc hậu, tích lũy từ nội kinh tế cho đầu tư phỏt triển hạn chế Hầu hết doanh nghiệp gặp khó khăn vốn cho đầu tư đổi thiết bị công nghệ + Trong quỏ trỡnh đổi mới, chưa lường hết diễn biến phức tạp tỡnh hỡnh giới (khủng hoảng kinh tế khu vực, chiến tranh cục giới, khủng bố, dịch bệnh ) làm hạn chế đầu tư nước ngồi nước vào nước ta nói chung vào Nội nói riêng + Nội dung, mụ hỡnh cụng nghiệp hoá-hiện đại hoỏ cũn nhiều vấn đề chưa thống từ Trung ương đến địa phương làm cho quỏ trỡnh thực cũn lỳng tỳng + Thực nguyên tắc phối hợp quản lý theo ngành lónh thổ chưa tốt; phân cấp quản lý Nhà nước địa bàn TW Thành phố nhiều điểm chưa rừ ràng, cũn chồng chéo - Nguyên nhân chủ quan: + Nguyên nhân quan trọng hạn chế chuyển dịch cấu kinh tế Thủ đụ theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố thời gian qua giải pháp chế, sách cụ thể từ Trung ương đến địa phương chưa theo kịp với chủ trương, định hướng, mục tiêu đặt cho chuyển dịch cấu kinh tế Thủ đụ Việc xây dựng, đặc biệt việc triển khai thực tế chế, sách, biện pháp khuyến khích phát triển ngành công nghiệp chủ lực thiếu chưa đủ tầm nên chưa tạo động lực thực chưa tạo đột phá phát triển ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực Thủ đụ + Chúng ta chưa thực thực tốt chủ trương cơng nghiệp hố gắn với đại hố, chưa tận dụng tốt lợi nước sau để vào phát triển ngành sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao + Việc xác định nhóm ngành, sản phẩm cơng nghiệp chủ lực cũn quỏ rộng chưa theo kịp biến đổi tỡnh hỡnh kinh tế nước quốc tế, chủ yếu Theo kết ðiều tra mức sống nóm 2002 Cục Thống kờ Nội, thu nhập bỡnh quõn thỏng ngýời dõn khu vực thành thị gấp 1,8 lần thu nhập khu vực nụng thụn 31 xuất phát từ khả lợi Thành phố + Hệ thống sở hạ tầng có tiến chưa đap ứng kịp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, với quỏ trỡnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố-hiện đại hố; khả vốn doanh nghiệp hạn chế; hoạt động kinh doanh điều kiện thiếu thông tin, khu vực kinh tế quốc doanh + Nội chưa tận dụng triệt để lợi ổn định trị-xó hội để thu hút mạnh mẽ nguồn đầu tư nước ngoài, lợi lao động đất đai ngày giảm + Cải cách hành chưa theo kịp yêu cầu đổi cải cách kinh tế + Trỡnh độ quản lý cán bộ, tay nghề người lao động nhỡn chung chưa đỏp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hố-hiện đại hố Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 44% đặc biệt thiếu lao động có chun mơn kỹ thuật cao sẵn sàng đỏp ứng nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp + Bản thân doanh nghiệp chưa thực tích cực mạnh dạn đầu tư đổi trang thiết bị, tỡm đưa vào ỏp dụng công nghệ tiên tiến Hoạt động khoa họccông nghệ chưa thực tập trung cho phát triển sản xuất, kinh doanh 7) Xác định vấn đề ưu tiên nhằm cải thiện hệ thống (Phân tích): - Một là: Trong giai đoạn tới, Nội cần phải đẩy mạnh hai mục tiờu lớn: Đú đẩy mạnh cụng nghiệp hoỏ, đại hoỏ đất nước, song mụi trường phải đảm bảo Để đạt hai mục tiờu này, cần xác định tiêu chí cụ thể để vượt qua thỏch thức sau: + Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị bảo vệ mụi trường thấp kộm, lạc hậu, ụ nhiễm mụi trường ngày gia tăng, đú khả đầu tư cho mụi trường Nhà nước cỏc doanh nghiệp cũn hạn chế Cỏc nguồn đầu tư chỳng ta tập trung chủ yếu cho cụng trỡnh mang lại lợi ớch trực tiếp, mà ớt cú đầu tư cho tỏi tạo cỏc nguồn tài nguyờn bảo vệ mụi trường + Sức ộp dõn số tiếp tục tăng, tỡnh trạng di dõn tự đúi nghốo tiếp tục gõy ỏp lực lớn tài nguyờn mụi trường + Nhận thức mụi trường phỏt triển bền vững chưa đầy đủ Tổ chức lực quản lý mụi trường chưa đỏp ứng yờu cầu Trỡnh độ khoa học, cụng nghệ Việt Nam cũn mức trung bỡnh Việc đại hoỏ tiến hành số ngành, số lĩnh vực Rừ ràng, cỏch mạng khoa học cụng nghệ, thiếu hụt cụng nghệ đại, thõn thiện với mụi trường thỏch thức cần phải vượt qua để trỏnh bị tụt hậu + Hệ thống phỏp luật mụi trường chưa hoàn thiện, cũn thiếu số văn luật quan trọng Luật khụng khớ sạch, an toàn hoỏ chất Luật đa dạng sinh học Thậm chớ, việc thi hành Luật Bảo vệ mụi trường chưa nghiờm, cú nơi, cú lỳc cũn xem thường buụng lỏng + Chưa giải tốt cỏc mõu thuẫn phỏt triển kinh tế với bảo vệ mụi trường ngược lại Cú thể nhận thấy nhiều địa phương nay, nơi xem điển hỡnh bảo vệ mụi trường tốt, thỡ dường đú lại chưa hội để phỏt triển kinh song song với bảo vệ mụi trường - Hai là: Xem xét, đỏnh giá lại việc quản lý cỏc Cụm CN Nội thời gian qua cú 32 cỏc mụ hỡnh khỏc Cụ thể là: 1) Cú cỏc Cụm CN, Thành phố thành lập Ban quản lý Cụm CN trực thuộc UBND quận, huyện nơiCụm CN 2) Cú Cụm CN, Thành phố giao BQL DA huyện làm chủ đầu tư toàn dự ỏn, xõy dựng hạ tầng kỹ thuật hàng rào đồng thời quản lý luụn Cụm CN 3) Cú cỏc cụm CN, Thành phố giao đất cho BQL dự ỏn quận, huyện xõy dựng hạ tầng hàng rào, đất hàng rào giao cho doanh nghiệp phỏt triển hạ tầng xõy dựng KTKT 4) Nếu doanh nghiệp quản lý đất chuyển mục đớch sử dụng đất sang đất cụng nghiệp thỡ doanh nghiệp đú Thành phố giao làm chủ đầu tư dự ỏn xõy dựng hạ tầng hàng rào (bằng nguồn vốn ngõn sỏch) đồng thời chủ đầu tư dự ỏn xõy dựng HTKT hàng rào (bằng nguồn vốn huy động cỏc doanh nghiệp vào thuờ đất vốn ngõn sỏch khoảng 30% kinh phớ GPMB diện tớch đất hàng rào) Đối với mụ hỡnh thứ 1, 3, Thành phố giao đất trực tiếp cho doanh nghiệp vào thuờ đất Đối với mụ hỡnh thứ 4, doanh nghiệp quản lý đất sau xõy dựng xong KTKT cho cỏc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khỏc thuờ lại đất cú KTKT Như trờn địa bàn Thành phố tồn song song mụ hỡnh quản lý cỏc Cụm CN Mỗi mụ hỡnh quản lý cú ưu điểm riờng Tuy nhiờn, đến việc vận hành hoạt động cỏc Cụm CN quản lý theo mụ hỡnh xuất nhiều bất cập Cỏc Ban quản lý dự ỏn trực tiếp quản lý cỏc Cụm CN theo hai mụ hỡnh đơn vị hành chớnh nghiệp nờn: + Trách nhiệm BQL việc phục vụ cho nhà đầu tư, người gúp kinh phớ xõy dựng Cụm CN chưa cao; + BQL chưa cú nguồn thu, nờn chưa cú kinh phớ chi cho cụng tỏc tu, bảo dưỡng HTKT chung (bảo vệ trật tự, vệ sinh mụi trường…) + Chưa kinh doanh cỏc dịch vụ phục vụ cho cỏc doanh nghiệp người lao động làm việc Cụm CN + Chưa cú chế tài xử lý DN thuờ đất chưa hoàn thành nghĩa vụ gúp vào kinh phớ tu bảo dưỡng hạ tầng dịch vụ chung CụmCN - Ba là: Việc giải thủ tục hành chớnh cỏc Sở, ngành chưa tập trung, thực triệt để quy chế cửa giải thủ tục hành chớnh Trách nhiệm giải nhanh chúng, đỳng yờu cầu thủ tục hành chớnh cho nhà đầu tư cũn chưa cao, có phân biệt đối xử thành phần định kiến với khu vực kinh tế tư nhõn; chức tổ chức máy Nhà nước, trỡnh độ đội ngũ cụng chức chưa đáp ứng yêu cầu mới, đoi hỏi doanh nghiệp 8) Đề xuất kế hoạch triển khai thực (Giải pháp): a) Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nâng cao vai trò Cụm công nghiệp vừa nhỏ: - Tập trung xây dựng sớm hoàn thiện quy hoạch vùng, liên vùng, khu vực Trên sở đú, tiến hành rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch Thành phố nhằm đảm bảo phát triển bền vững Thủ đụ mối liên hệ gắn kết với cấu kinh tế vùng nước Gắn quy hoạch không gian đụ thị với định hướng phát triển chuyển dịch cấu kinh tế, gắn Cụm công nghiệp với cấu kinh tế-xó hội Quận/Huyện Triển khai nhanh quy hoạch xây dựng phát triển đụ thị Cụm công nghiệp khu vực ngoại thành Trong năm 2004 tập trung quy hoạch chi tiết khu đụ thị Bắc sông Hồng giai đoạn (gắn với Khu/Cụm công nghiệp) để chuyển dịch mạnh 33 cấu đầu tư, xõy dựng phát triển thành phố đại (đụ thị Bắc sông Hồng) Tập trung xây dựng cầu qua sông Hồng (cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, cầu Tứ Liên); xây dựng nhanh khu đụ thị Tây Hồ Tây - Tiếp tục chủ trương phỏt triển cơng nghiệp có chọn lọc Song bên cạnh việc phát triển ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu thị trường, cần tập trung nguồn lực để phát triển nhanh số ngành, sản phẩm cơng nghiệptính chất dẫn đường như: cụng nghệ tin học (cả phần mềm phần cứng), công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo khuôn mẫu; ngành sản phẩm sử dụng công nghệ cao: công nghiệp điện tử, khớ chớnh xỏc, dụng cụ y tế, cơng nghiệp dược, hố mỹ phẩm ; hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ Đẩy nhanh việc lấp đầy khu công nghiệp tập trung, tiếp tục xây dựng khu công nghiệp quy mô lớn ngoại thành để thu hút đầu tư nước nước Cần đặc biệt quan tâm lựa chọn thu hút ngành, sản phẩm sử dụng công nghệ tiên tiến phù hợp tiềm năng, mạnh Thủ đụ Xem xột, cải tạo số khu công nghiệp cũ; kiờn đưa nhanh cỏc doanh nghiệp ô nhiễm khỏi nội thành khu dân cư - Nâng cao chất lượng loại hỡnh dịch vụ Cụm công nghiệp, ưu tiờn phỏt triển ngành dịch vụ trỡnh độ cao, chất lượng cao phù hợp tiềm năng, mạnh Thủ đụ Cỏc dịch vụ không hướng vào phục vụ nhu cầu sản xuất Khu/Cụm công nghiệp mà phải hướng phần lớn vào thị trường vùng, nước thị trường giới (dịch vụ tài chính, bảo hiểm, du lịch, y tế, giáo dục, dịch vụ quan hệ quốc tế ) Mở rộng xó hội hóa dịch vụ đụ thị, tiến tới Nhà nước đấu thầu sản phẩm dịch vụ công cộng Khuyến khích phát triển trường quốc tế, trường cơng nhân kỹ thuật cao; triển khai xây dựng Trung tâm thương mại, triển lóm hội nghị quốc tế Nội để đẩy mạnh phát triển dịch vụ phục vụ chuyển dịch cấu kinh tế Phối hợp với tỉnh lân cận mở thêm tuyến phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hỗ trợ công tác nghiên cứu thị trường để cung cấp thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp tỡm kiếm thị trường; quan tâm củng cố thị trường truyền thống, mở rộng thị trường - Quy hoạch ổn định vùng sản xuất nông nghiệp, xác định rừ vành đai xanh (gắn với phạm vi phát triển đụ thị) Tập trung đầu tư sở vật chất kỹ thuật đại hố sản xuất nơng nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm hiệu sản xuất đơn vị diện tích Khắc phục tỡnh trạng giữ đất chờ giải phóng mặt phục vụ phát triển đụ thị, sản xuất cầm chừng (không mạnh dạn đầu tư lớn) sản xuất nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp Nội phải kết hợp chặt chẽ phục vụ tốt mục tiêu môi trường phát triển du lịch Thủ đụ; cần quy hoạch xây dựng ổn định vùng hoa, vùng ăn quả, vùng nuôi trồng thuỷ sản với quy mơ hợp lý, giảm diện tích trồng lương thực Hỡnh thành số trung tâm công nghệ sinh học phục vụ sản xuất, cung cấp giống trồng, vật nuôi bảo tồn loại gien quý - Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chế, quy chế, đẩy mạnh cải cách hành để cải thiện môi trường đầu tư, tạo chuyển biến mạnh thu hút sử dụng hiệu nguồn lực cho phát triển chuyển dịch cấu kinh tế Thủ đụ Ưu tiên hàng đầu thu hút đầu tư cơng nghệ tập đồn xun quốc gia, thực chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn Bên cạnh việc phát triển khu công nghệ cao, cần xây dựng nhanh số vườn ươm công nghệ làm hạt nhân thúc đẩy đổi mới, đại 34 hố cơng nghệ sản xuất Tập trung phát triển mạnh cơng nghệ thơng tin tự động hóa quản lý, sản xuất, sản phẩm công nghiệp lĩnh vực dịch vụ Nhanh chóng xây dựng, phát triển thương mại điện tử; thực hỗ trợ hạ tầng viễn thông doanh nghiệp phần mềm vừa nhỏ - Cùng với việc trỡ, cải tạo (có mức độ) khu vực nội thành cũ, cần tập trung đầu tư mạnh ngoại thành (theo quy hoạch) để khai thác hiệu tiềm đất đai, nõng cao hiệu đầu tư đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nơng thơn ngoại thành theo hướng cơng nghiệp hố, đại hoá; đồng thời, giảm sức ép cho nội thành, giải xúc tải hạ tầng Đõy định hướng giải pháp hữu hiệu để giảm dần khoảng cách vùng, tích cực giải việc làm, giảm nghèo phát triển bền vững Thủ đụ - Đẩy mạnh tiến trỡnh xếp, nâng cao hiệu DNNN; kiên tách chức quản lý nhà nước khỏi chức quản lý sản xuất, kinh doanh Thành lập đưa vào hoạt động công ty đầu tư tài chớnh Nội; thực xoá bao cấp DNNN (chuyển sang đầu tư cơng ty tài chính) Thực cạnh tranh bỡnh đẳng khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực mà Nhà nước khơng cấm Khuyến khích doanh nghiệp tích tụ vốn, xây dựng doanh nghiệp mạnh, tập đoàn kinh tế đa hỡnh thức sở hữu; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ - Đẩy mạnh cải cách nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Thủ đô nhằm phát triển nhanh nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cơng đổi hội nhập kinh tế quốc tế Chú trọng đào tạo nghề cho người lao động, đào tạo nghề trỡnh độ cao Khuyến khích tham gia thành phần kinh tế, doanh nghiệp để gắn đào tạo với sử dụng Quan tâm đào tạo phục vụ xuất lao động b) Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nâng cao vai trò Cụm sản xuất Làng Nghề tập trung trình hội nhập: - Quy hoạch phát triển Cụm sản xuất làng nghề tập trung: + Phải coi trọng cụng tỏc qui hoạch phỏt triển cỏc Cụm sản suất làng nghề tập trung vỡ khõu phải trước nú ảnh hưởng định đến phỏt triển lõu dài cụm Tư tưởng cần quỏn triệt qui hoạch là: phải tớnh toỏn mục tiờu hiệu Cụm sản suất làng nghề tập trung Về mục tiờu thành lập Cụm sản suất làng nghề tập trung hạn chế ụ nhiễm mụi trường phỏt triển sản xuất kinh doanh, đú nhấn mạnh trước hết đến mục tiờu hạn chế ụ nhiễm mụi trường Ngành nào, sản phẩm để lại sản xuất phõn tỏn làng nghề (thờu ren, mõy tre đan….) cú hiệu thỡ khụng thiết phải thành lập Cụm sản suất làng nghề tập trung Ngành nào, sản phẩm sản xuất phõn tỏn làng xó làm mụi trường bị ảnh hưởng thỡ kiờn thành lập Cụm sản suất làng nghề tập trung để tỏch khu vực sản xuất khỏi khu dõn cư Cần trỏnh tỡnh trạng biến Cụm sản suất làng nghề tập trung thành khu dõn nhõn rộng ụ nhiễm mụi trường nơi + Qui hoạch phỏt triển Cụm sản suất làng nghề tập trung cần chỳ ý cỏc kết hợp với: i) Qui hoạch phỏt triển ngành nghề chiến lược lõu dài; ii) Qui hoạch phỏt triển kinh tế - xó hội địa phương; iii) Qui hoạch sử dụng đất đai Huyện; iv) Qui hoạch phỏt triển cỏc khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp vừa nhỏ trờn địa bàn Huyện 35 Thực giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường: Trên thực tế, chưa cú tiến thay đổi đỏng kể giải ụ nhiễm mụi trường cỏc làng nghề thành lập Cụm sản suất làng nghề tập trung Để giảm ụ nhiễm mụi trường cỏc làng nghề cỏc Cụm sản suất làng nghề tập trung cần cú giải phỏp đồng về: Qui hoạch, cụng nghệ sản xuất, xử lý mụi trường chớnh sỏch kốm theo + Về qui hoạch xây dựng: Thành lập phát triển cỏc Cụm sản suất làng nghề tập trung để tỏch khu vực sản xuất khỏi khu vực dõn cư tạo điều kiện mở rộng, phỏt triển sản xuất Trong Cụm sản suất làng nghề tập trung, cần giành diện tớch đất đai định để trồng cõy xanh + Về cụng nghệ sản xuất: Cần thay đổi đổi cụng nghệ sản xuất theo hướng ỏp dụng cụng nghệ ớt gõy ụ nhiễm mụi trường, vớ dụ: lũ ga thay lũ hộp sử dụng than củi cỏc làng sản xuất gốm, sứ + Về xử lý ụ nhiễm: Tại cỏc Cụm sản suất làng nghề tập trung thành lập cỏc xớ nghiệp xử lý chất thải ỏp dụng cỏc phương tiện xử lý chất thải Nờn cú cỏc giải phỏp để nõng cao ý thức trỏch nhiệm người lao động Mỗi sở sản xuất kinh doanh phải cú giải phỏp xử lý tập trung phế thải Cụm sản suất làng nghề tập trung với hỗ trợ cú hiệu Nhà nước + Về chớnh sỏch, nờn cú chớnh sỏch đầu tư hỗ trợ xử lý ụ nhiễm mụi trường - Tổ chức máy Cụm sản xuất làng nghề tập trung: Để quản lý Cụm sản suất làng nghề tập trung có hiệu lực hiệu quả, vấn đề mấu chốt phõn định rừ chức quản lý nhà nước chức quản lý nội cụm Trong đú phõn cụng phõn cấp: Ai làm chức quản lý nhà nước? Ai quản lý nội Cụm sản suất làng nghề tập trung? Bộ mỏy chớnh quyền cỏc cấp (TP, huyện, xó) - với quan giỳp việc cỏc sở ban, ngành tỉnh cỏc phũng, ban huyện, quan quản lý nhà nước cỏc Cụm sản suất làng nghề tập trung Nhà nước chịu trỏch nhiệm qui hoạch, đạo thực qui hoạch, ban hành, đạo kiểm tra thực cỏc qui định, hướng dẫn cú tớnh phỏp qui xõy dựng phỏt triển Cụm sản suất làng nghề tập trung Ban Quản lý dự ỏn Cụm sản suất làng nghề tập trung cỏc huyện ban chuyờn mụn Nhà nước tổ chức để lo việc: đầu tư, triển khai xõy dựng kết cấu hạ tầng đưa Cụm sản suất làng nghề tập trung vào hoạt động Ban điều hành hoạt động Cụm sản suất làng nghề tập trung (thực chất ban quản lý nội cụm) tổ chức Cụm sản suất làng nghề tập trung thành lập, sau công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm hoàn thành Ban hoạt động đơn vị nghiệp cú thu, đơn vị thực hạch toỏn kinh tế - Hoàn thiện thể chế cho phát triển quản lý Cụm sản xuất làng nghề tập trung: Sau có Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 Thủ tướng Chớnh phủ số chớnh sỏch khuyến khớch phỏt triển ngành nghề nụng thụn, Thành phố số Huyện ngoại thành (có làng nghề) ban hành cỏc văn để tiến hành xõy dựng phỏt triển Cụm sản suất làng nghề tập trung Các văn tạo sở phỏp lý để triển khai khỏ nhanh cỏc cụng việc liờn quan đến hỡnh thành, phỏt triển cỏc cụm SX Tuy nhiờn, cũn nhiều vấn đề cần cú qui định thống Nhà 36 nước để tạo mụi trường thể chế cho quản lý, hoạt động, phỏt triển cỏc Cụm sản suất làng nghề tập trung, đú là: + Cần ban hành mặt phỏp qui cỏc tiờu đỏnh giỏ làng nghề cụm cụng nghiệp làng nghề Nờn thống khỏi niệm: Cụm sản suất làng nghề tập trung + Xây dựng chế cho việc thành lập, phỏt triển, quản lý cỏc Cụm sản suất làng nghề tập trung Nên có sách khuyến khớch, hỗ trợ Nhà nước hỡnh thành phỏt triển Cụm sản suất làng nghề tập trung Ví dụ, Nhà nước hỗ trợ việc xõy dựng hạ tầng sở hàng rào, cấp điện, nước đến Cụm sản suất làng nghề tập trung, hỗ trợ 30% kinh phớ giải phúng mặt hàng rào, hỗ trợ kinh phớ lập qui hoạch chi tiết Cụm sản suất làng nghề tập trung, ưu tiờn việc tớnh giỏ thuờ đất, hỗ trợ cụng tỏc đào nghiờn cứu, ứng dụng khoa học cụng nghệ; hỗ trợ cụng tỏc tiếp thị… - Phát triển hoạt động dịch vụ với hỗ trợ Nhà nước: Các hoạt động dịch vụ như: đào tạo, nghiờn cứu khoa học chuyển giao cụng nghệ, tư vấn chất lượng, xỳc tiến thương mại, tài chớnh ngân hàng vai trũ quan trọng đẩy nhanh phỏt triển, nõng cao hiệu phỏt triển cỏc Cụm sản suất làng nghề tập trung Trên thực tế, cỏc hoạt động dịch vụ trờn cũn nhỏ bộ, chưa phỏt triển phần lớn sở tự lo tổ chức trung gian đảm nhận Cần chỳ trọng phỏt triển cỏc loại hoạt động dịch vụ trờn Nhà nước cần cú hỗ trợ chỳng thụng qua cỏc hỡnh thức sau: + Miễn giảm phớ thụ hưởng cỏc dịch vụ đú; + Miễn giảm thuế hưởng ưu đói cho cỏc tổ chức dịch vụ cỏc tổ chức đú phục vụ cho phỏt triển làng nghề Cụm sản suất làng nghề tập trung 37 ... sản xuất làng nghề tập trung Các Cụm sản xuất làng nghề tập trung hình thành phát triển hai đường chính: i) Sự tự phát từ cụm sản xuất hộ tự xây dựng, sau phát triển thành cụm công nghiệp làng nghề; ... …29 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CƠNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ CÁC CỤM SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ TẬP TRUNG TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Mở đầu Trong thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa, việc xây dựng khu, cụm công nghiệp. .. khoảng 750ha) Cụm sản xuất làng nghề Thành phố trọng phát triển Cụm công nghiệp vừa nhỏ Cụm sản xuất làng nghề (là mô hình tập trung cơng nghiệp tiểu thủ cơng nghiệp tập hợp lại theo ngành nghề) Quận,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ CÁC CỤM SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ TẬP TRUNG TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ CÁC CỤM SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ TẬP TRUNG TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay