Khẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam Cao (Luận văn thạc sĩ)

94 0 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:06

Khẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam CaoKhẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam Cao ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VƯƠNG LỆ LINH HẰNG KHẨU NGỮ TỰ NHIÊN TRONG TUYỂN TẬP NAM CAO LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƠN NGỮ, VĂN HĨA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VƯƠNG LỆ LINH HẰNG KHẨU NGỮ TỰ NHIÊN TRONG TUYỂN TẬP NAM CAO Ngành: Ngôn ngữ Việt Nam Mã số: 8220102 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƠN NGỮ, VĂN HĨA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN LỘC THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả Vương Lệ Linh Hằng i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, ngồi nỗ lực thân, tơi nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình thầy cô giáo bạn bè đồng nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Văn Lộc, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Khoa Ngữ văn, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thầy giáo Viện Ngôn ngữ học, Viện Từ điển học Bách khoa thư Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi hồn thành khóa học Cuối xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, bạn hữu, đồng nghiệp động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả Vương Lệ Linh Hằng ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU .1 Lí chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài Bố cục luận văn Chương TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN, THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .4 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu phong cách ngữ tự nhiên 1.1.2 Tình hình nghiên cứu ngơn ngữ tác phẩm Nam Cao 1.2 Cơ sở lí luận, thực tiễn đề tài 1.2.1 Khái niệm phong cách, phong cách học vấn đề phân loại phong cách tiếng Việt .6 1.2.2 Vấn đề phân loại phong cách tiếng Việt 1.3 Tiểu kết .21 iii Chương KHẨU NGỮ TỰ NHIÊN TRONG TUYỂN TẬP NAM CAO XÉT VỀ MẶT NGỮ PHÁP 22 2.1 Dẫn nhập .22 2.2 Các từ ngữ đặc trưng cho phong cách ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao 22 2.2.1 Nhận xét chung 22 2.2.2 Kết thống kê 23 2.2.3 Đặc điểm ngữ pháp từ ngữ dặc trưng cho ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao 25 2.3 Khẩu ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao thể kiểu câu .43 2.3.1 Dẫn nhập 43 2.3.2 Kết thống kê 44 2.3.3 Câu lặp chủ ngữ .46 2.3.4 Câu lặp vị ngữ 48 2.3.5 Câu lặp bổ ngữ 49 2.3.6 Câu đảo bổ ngữ 49 2.3.7 Câu mở đầu hư từ mà 50 2.3.8 Câu mở đầu hư từ 51 2.3.9 Câu mở đầu 52 2.3.10 Câu tỉnh lược thành phần .53 2.3.11 Câu đặc biệt 54 2.4 Tiểu kết .55 Chương KHẨU NGỮ TỰ NHIÊN TRONG TUYỂN TẬP NAM CAO XÉT VỀ MẶT NGỮ NGHĨA VÀ NGỮ DỤNG 56 3.1 Dẫn nhập .56 3.2 Đặc điểm, giá trị ngữ nghĩa phương tiện ngôn ngữ đặc trưng cho phong cách ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao 57 iv 3.2.1 Đặc điểm ngữ nghĩa phương tiện ngôn ngữ đặc trưng c ho phong cách ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao 57 3.2.2 Giá trị ngữ nghĩa ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao 64 3.3 Đặc điểm, giá trị ngữ dụng ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao 68 3.3.1 Đặc điểm ngữ dụng ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao .68 3.3.2 Giá trị ngữ dụng ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao .72 3.4 Tiểu kết .80 KẾT LUẬN .81 TÀI LIỆU THAM KHẢO .83 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU CN Chủ ngữ VN Vị ngữ BN Bổ ngữ TRN TTNC Trạng ngữ Tuyển tập Nam Cao iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các loại phong cách ngôn ngữ 10 Bảng 2.1 Từ ngữ đặc trưng cho ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao 24 Bảng 2.2 Các kiểu câu có tính ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao 45 v MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Ngôn ngữ yếu tố thứ văn học, màu sắc hội họa, âm âm nhạc, hình khối kiến trúc Nói cho cùng, văn học nghệ thuật ngơn ngữ Những nhà văn lớn nhà ngôn ngữ trác tuyệt Trong sáng tạo nhà văn , sáng tạo ngơn ngữ đóng vai trò quan trọng Trong lao động nghệ thuật nhà văn có lao tâm khổ tứ ngơn ngữ Nhà văn sử dụng ngơn ngữ tồn dân để sáng tác tác phẩm văn học, để sáng tạo ngôn ng ữ văn học Theo Go-rơ-ki, ngôn ngữ nhân dân tiếng nói "ngun li ệu", ngơn ng ữ văn học tiếng nói người thợ tinh xảo nhào luyện Do vậy, việc nghiên cứu tác phẩm văn học tiến hành từ nhiều góc độ, từ góc độ văn học từ góc độ ngơn ngữ Trong đó, việc nghiên cứu cách sử dụng ngơn ngữ tác giả quan trọng góp phần làm rõ đặc điểm nghệ thuật, qua đó, cho phép cắt nghĩa lí giải nội dung tác phẩm phong cách tác giả Thực tế cho thấy nhà văn ý thức sâu sắc việc xác định sử dụng loại phong cách ngôn ngữ để đạt hiệu biểu đạt cao tạo dấu ấn riêng So với loại phong cách ngôn ngữ khác như: phong cách hành cơng vụ, phong cách khoa học, phong cách báo chí, phong cách luận văn chương, phong cách ngữ (phong cách ngôn ngữ sinh hoạt hay phong cách sinh hoạt ngày) sử dụng có phần nhiều Việc sử dụng phong cách ngữ cách có ý thức góp phần không nhỏ việc tái sống cách chân thực sinh động Trong dòng chảy văn học thực năm 1930-1945, Nam Cao đại biểu xuất sắc Hơn thế, ông nhà văn tiêu biểu kỷ 20 Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng việc hoàn thiện phong cách truyện ngắn tiểu thuyết Việt Nam ... Nam Cao 64 3.3 Đặc điểm, giá trị ngữ dụng ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao 68 3.3.1 Đặc điểm ngữ dụng ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao .68 3.3.2 Giá trị ngữ dụng ngữ tự nhiên Tuyển tập. .. ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao 57 iv 3.2.1 Đặc điểm ngữ nghĩa phương tiện ngôn ngữ đặc trưng c ho phong cách ngữ tự nhiên Tuyển tập Nam Cao 57 3.2.2 Giá trị ngữ nghĩa ngữ tự nhiên Tuyển tập. .. LINH HẰNG KHẨU NGỮ TỰ NHIÊN TRONG TUYỂN TẬP NAM CAO Ngành: Ngôn ngữ Việt Nam Mã số: 8220102 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƠN NGỮ, VĂN HĨA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN LỘC
- Xem thêm -

Xem thêm: Khẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam Cao (Luận văn thạc sĩ), Khẩu ngữ tự nhiên trong Tuyển tập Nam Cao (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay