Hạt giống tâm hồn 8

162 19 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:04

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn sách Phiên ebook thực theo quyền xuất phát hành ấn tiếng Việt cơng ty First News - Trí Việt với tài trợ độc quyền công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Tác phẩm không chuyển dạng sang hình thức hay sử dụng cho mục đích thương mại “Hậy ln lâ chđnh mònh vâ àûâng bao giúâ tûâ bỗ ûúác mú.” Nhiïìu tấc giẫ First News tưíng húåp vâ thûåc hiïån First News NHÂ XËT BẪN TƯÍNG HÚÅP TP HƯÌ CHĐ MINH “Thên tùång têët cẫ nhûäng ngûúâi àang trùn trúã, àang vûúåt qua nhûäng khố khùn, thûã thấch tinh thêìn vâ ln giûä vûäng niïìm tin àïí tòm àûúåc hẩnh phc cåc sưëng, àïí àẩt àûúåc ûúác mú ca mònh.” - First News Cấc sấng tấc, bâi dõch cưång tấc ca bẩn àổc vïì cấc ch àïì Sưëng Àểp (têm hưìn cao thûúång, gûúng vûúåt khố, nhûäng cẫm xc sêu sùỉc vïì cåc sưëng, tònh bẩn, tònh u ) cho cấc têåp Hẩt Giưëng Têm Hưìn tiïëp theo xin gûãi vïì: HẨT GIƯËNG TÊM HƯÌN - FIRST NEWS 11H Nguỵn Thõ Minh Khai, Q.1, TP HCM Tel: 8227979 - 8227980 Fax: (08) 8224560 Email: firstnews@firstnews.com.vn Web: www.firstnews.com.vn Kyâ diïåu tûâ nhûäng àiïìu giẫn dõ T rong cåc sưëng chng ta cng cố mưåt ûúác mú cho mưåt ngây mai thêåt àểp, d bònh dõ hay phi thûúâng - àố cố thïí lâ ûúác mú ca mưåt cêåu bế mưì cưi mong cố ngây àûúåc chùm sốc vông tay ngûúâi mể, àố lâ ûúác mú rêët àưỵi giẫn dõ ca mưåt ch bế têåt nguìn àûúåc bûúác ài bònh thûúâng nhû bao ngûúâi khấc, ûúác mú nhòn thêëy ấnh sấng ca mưåt ngûúâi khưng côn nhòn thêëy àûúåc, ûúác mú tòm àûúåc viïåc lâm mâ mònh u thđch ca mưåt châng trai thêët nghiïåp, ûúác mú tòm àûúåc mưåt tònh u àểp, àûúåc sưëng n vui hẩnh phc, hóåc cố thïí lâ nhûäng ûúác mú chinh phuåc, vûúåt qua nhûäng thûã thaách, vûún lïn khùèng àõnh mònh vâ trúã thânh nhûäng gò mâ mònh tûâng ao ûúác Nhûäng ûúác mú àấng qu, àấng trổng àố ln lâ niïìm hy vổng, lâ ngìn àưång lûåc vâ niïìm tin lúán nhêët cho mưỵi ngûúâi àïí sưëng, àïí cẫm nhêån vâ hûúáng àïën ngây mai Nhûng cåc sưëng ln tiïìm êín nhûäng trúã ngẩi, khố khùn, vâ thûã thaách bêët ngúâ - àûúâng ài àïën nhûäng ûúác mỳ ờởy khửng hùỡ bựỗng phựống Bao khoỏ khựn, trỳó ngẩi vâ cẫ bêët hẩnh Hẩt giưëng têm hưìn cố thïí xẫy vâo nhûäng lc khưng mong chúâ nhêët nhû àïí thûã thấch lông dng cẫm ca ngûúâi Àố cố thïí lâ nhûäng trúã ngẩi nhỗ ta vêëp phẫi vâo mưåt thúâi àiïím nâo àố trûúác tûå àûáng thùèng trïn àưi chên ca mònh Cố thïí nố nhû nhûäng àấm mêy àen kõt bấo hiïåu cún dưng, khiïën cẫ nhûäng têm hưìn dng cẫm nhêët cng phẫi tòm kiïëm chúã che Cng cố thïí khấch quan hay lâ nhûäng ngc t mâ chđnh ta tûå àûa mònh vâo khiïën ta tưín thûúng, mêët niïìm tin, vâ cố lc tûúãng nhû khưng côn àiïím tûåa hay nghõ lûåc àïí vûúåt qua Trûúác nhûäng khố khùn thûã thấch êëy, mưỵi ngûúâi sệ tûå chổn cho mònh cấch àốn nhêån, àưëi àêìu àïí cố mưåt hûúáng ài riïng Cố ngûúâi phố thấc cho sưë phêån, cố ngûúâi trưën chẩy ài tòm núi tr êín, cố ngûúâi tûå thay àưíi àïí thđch nghi vúái hoân cẫnh múái, cng cố ngûúâi chòm vâo biïín tûå thûúng thên, trấch phêån àïí rưìi ngậ gc cún giưng tưë cåc àúâi Thïë nhûng, bêët kïí lâ ai, tûå àấy lông ca mưỵi ngûúâi àïìu tưìn tẩi mưåt khất vổng mậnh liïåt - àố lâ khất vổng sưëng - vâ àûúåc ln lâ chđnh mònh Chđnh khất vổng êëy àậ khiïën bao trấi tim trùn trúã, thao thûác tòm cho mònh mưåt cấch nghơ, mưåt sûác mẩnh tinh thêìn, mưåt hûúáng ài àïí theo àíi nhûäng hoâi bậo, ûúác mú ca mònh Cåc sưëng chng ta sao, ln ngêåp trân súå hậi vâ oấn húân hay chêëp nhêån vâ vui sưëng àïí vûún lïn sệ ty thåc vâo cấch ta àưëi mùåt nhû thïë nâo vúái nhûäng khố khùn thûã thấch ta gùåp phẫi trïn àûúâng ài túái Hai têåp "Nhûäng cêu chuyïån cuöåc söëng" böå Hẩt Giưëng Têm Hưìn First News thûåc hiïån nây sệ lâ ngûúâi bẩn àưìng hânh cng àưåc giẫ vûúåt qua nhûäng khố khùn thûã thấch cåc sưëng thûúâng ngây nhû nưỵi mêët mất, nưỵi àau tưín Nhûäng cêu chuån cåc sưëng thûúng tinh thêìn, tònh cẫm, niïìm tin, bïånh têåt, nhûäng thùng trêìm trïn bûúác àûúâng theo àíi ûúác mú ca cåc àúâi hay vûún lïn cho cåc sưëng tưët àểp hún Qua nhûäng sûå kiïån bêët hẩnh, nhûäng cêu chuån bònh thûúâng, nhûäng ngûúâi bònh dõ, cấc cêu chuån àïìu nhêën mẩnh àïën tinh thêìn vûúåt lïn, chiïën thùỉng chûá khưng phẫi nhûäng àiïìu lẩ thûúâng Bẩn cố thïí bùỉt gùåp cêu chuån ca chđnh mònh, cuãa nhûäng ngûúâi xung quanh hay cuãa nhûäng ngûúâi hoaân toân xa lẩ àïí rưìi suy gêỵm, chiïm nghiïåm, khấm phấ vâ tòm thêëy cêu chêm ngưn cåc sưëng ca mònh! Chng tưi hy vổng nhûäng cêu chuån nây sệ lâ àưång lûåc khuën khđch bẩn àûa tay cho ngûúâi khấc cng nhû múã rưång lông vúái nhûäng cêìn búâ vai àïí chia sễ nưỵi àau Hy vổng rựỗng chuỏng seọ mang ùởn cho baồn thùm niùỡm laồc quan, niïìm tin vâ tònh u cåc sưëng àïí thêëy mưỵi trúã ngẩi, thûã thấch cåc sưëng nhû mưåt hôn àấ cêìn cố vâ dïỵ dâng bûúác qua, àïí bẩn cố thïí móm cûúâi vâ trổng nhûäng gò bẩn àậ vâ àang cố Nhûäng trang sấch nây chng tưi xin gûãi àïën bẩn àổc nhû mưåt mốn quâ tựồng cuóa tờm hửỡn Mong rựỗng caỏc baồn seọ nhờồn thêëy nố nhû mưåt ngìn tiïëp thïm sûác mẩnh, niïìm tin vâ lông dng cẫm - nhû mưåt lúâi nhùỉc nhỳó khửng ngỷõng rựỗng baồn luửn coỏ uó sỷỏc maồnh vûúåt qua têët cẫ àïí àẩt àûúåc nhûäng ûúác mú ca mònh cho d cåc sưëng cố thïë nâo ài nûäa Chng tưi xin gûãi àïën bẩn àổc nhûäng tònh cẫm chên tònh nhêët vò àậ àưìng cẫm vâ chia sễ vúái chng tưi qua cấc têåp sấch Hẩt Giưëng Têm Hưìn nhûäng nùm qua - First News Hẩt giưëng têm hưìn Thânh cưng “Thânh cưng àôi hỗi úã chng ta sûå kiïn àõnh, vûäng àïí cố thïí giûä àûúåc mònh trûúác ấnh hâo quang rûåc rúä ca chđnh nố.” T hânh cưng khưng bao giúâ àïën búãi sûå tònh cúâ Nố lâ kïët quẫ ca viïåc khùèng àõnh mẩnh mệ khưng ngûâng vúái nhûäng thânh tđch cao nhêët Nố àôi hỗi tâi nùng vâ triïín vổng vûäng chùỉc úã mưỵi ngûúâi Thânh cưng lâ mưåt thûá cố thïí lêy lan àûúåc Thânh cưng ca ngûúâi nây lâ mưåt têëm gûúng sấng, lâ àưång lûåc thc àêíy nhûäng ngûúâi xung quanh Nố vệ àưì thõ àõnh hûúáng cho hûúáng ài ca mưåt chûúng trònh Nố àùåt nhûäng tiïu chín cho viïåc lêåp kïë hoẩch Thânh cưng cố khẫ nùng xun thêëu vâ ẫnh hûúãng àïën mổi mùåt ca cåc sưëng Thânh cưng àôi hỗi sûå têån ty vâ cưëng hiïën 146 Nhûäng cêu chuån cåc sưëng kiïn trò, bïìn bó Àố lâ mưåt quấ trònh hổc hỗi vâ phất triïín khưng cố àiïím dûâng Nố àôi hỗi mưåt chđ biïët tûå thc àêíy mònh vâ mưåt ngìn nùng lûúång vư hẩn Àïí àẩt àûúåc thânh cưng, ngûúâi phẫi sấng tẩo khưng ngûâng vâ cố nhûäng kïë hoẩch àûúåc lêåp chđnh xấc Thânh cưng truìn cẫm hûáng, kđch thđch cho têët cẫ mổi hoẩt àưång Nố lâm cho mưỵi giai àoẩn ca cåc àúâi àïìu trúã nïn quan trổng vâ cố nghơa Tûå nố cố sûác ẫnh hûúãng àïën mưỵi chûúng trònh, mưỵi hoẩt àưång, mưỵi ngûúâi Thânh cưng lâ mưåt thûá coỏ thùớ aồt ỷỳồc bựỗng yỏ chủ vaõ sỷồ cửở gùỉng úã bêët k Nố chđnh lâ mc tiïu lúán àïí tiïëp thïm sinh khđ, kđch thđch ngûúâi hoẩt àưång Àẩt àûúåc thânh cưng àậ khố, nhûng àïí trò nố thò côn khố hún rêët nhiïìu Thânh cưng àôi hỗi úã chng ta sûå kiïn àõnh, vûäng àïí cố thïí giûä àûúåc mònh trûúác ấnh hâo quang rûåc rúä ca chđnh nố - Thanh Thy Theo Execellence 147 Vai kõch cëi cng À ố lâ nhûäng ngây rûåc nùỉng vâ lưång giố Ưng, mưåt diïỵn viïn giâ àậ vïì hûu vâ àưåc thên, quët àõnh chuín vïì sưëng vúái gia àònh ngûúâi em úã mưåt lâng qụ vùỉng vễ Hêìu nhû chiïìu nâo ưng cng ài dẩo mưåt mònh trïn bậi cỗ rưång ngoâi thung lng àïí têån hûúãng cẫm giấc n bònh vâ dïỵ chõu núi àêy Tuy vêåy, vâo cëi mưỵi bíi chiïìu, khưng khđ tơnh lùång ca núi nây sệ bõ phấ vúä búãi êm rưån râng ca mưåt àoân tâu chẩy ngang qua thung lng trûúác rệ vâo nhûäng vấch àấ vâ tiïëp tc cåc hânh trònh Àoân tâu ph àêìy bi àûúâng vúái nhûäng toa hânh khấch àưng àc nhû mang theo mưåt thïë giúái khấc lẩ àïën vúái vng qụ nây Vâ ưng cng àïí 148 Nhûäng cêu chuån cåc sưëng thêëy mưåt ch bế àûáng àúåi àoân tâu Ch àûáng àố, hưìi hưåp chúâ àúåi vâ àoân tâu chẩy qua, ch vt àûáng dêåy, hấo hûác àûa tay vêỵy, chó mong cố mưåt hânh khấch nâo àố vêỵy lẩi ch Nhûng mïåt sau mưåt hânh trònh dâi, chùèng hânh khấch nâo àïí vêỵy tay châo lẩi mưåt ch bế khưng quen biïët Hưm sau, rưìi nhiïìu hưm sau nûäa, ưng àïìu nhòn thêëy ch bế vêỵy tay nhûng vêỵn khưng mưåt vêỵy châo lẩi Nhòn nết mùåt thêët vổng ca ch bế, tim ngûúâi diïỵn viïn giâ nhû thùỉt lẩi Ưng nghụ: Khửng gũ au loõng bựỗng viùồc thờởy mửồt em bế thêët vổng, àûâng àïí trễ mêët lông tin úã àúâi söëng, úã ngûúâi” Höm sau, ngûúâi em thêëy ưng giúã chiïëc va li hốa trang Ưng dấn lïn mếp mưåt bưå rêu giẫ, àeo kđnh, mûúån mưåt chiïëc ấo veston c, mùåc vâo rưìi chưëng gêåy ài Ưng quấ giang mưåt chuën xe ngûåa vâ ài ngûúåc lïn ga trïn Ngưìi cûãa sưí toa tâu, ưng thêìm nghơ: “Àêy lâ vai kõch cëi cng ca mònh Cng nhû phêìn lúán nhûäng vai diïỵn ca mònh trûúác àố, àêy lâ mưåt vai ph, mưåt vai rêët bònh thûúâng, mưåt hânh khấch giûäa bao hânh khấch ài tâu…” Khi àoân tâu chẩy ngang qua cấi thung lng cố ch bế àûáng vêỵy, ngûúâi diïỵn viïn giâ nhoâi 149 Hẩt giưëng têm hưìn ngûúâi ra, cûúâi vâ àûa tay vêỵy lẩi ch bế Ưng thêëy ch bế mûâng cëng qt, nhẫy cêỵng lïn, àûa cẫ hai tay vêỵy mậi Con tâu ài xa dêìn Ngûúâi diïỵn viïn giâ cẫm àưång àïën trâo nûúác mùỉt Hún bêët cûá àïm diïỵn huy hoâng nâo úã nhâ hất, vai kõch cëi cng ca ưng, chó lâ mưåt vai ph, mưåt vai khưng cố lúâi, nhûng àậ àem àïën cho ch bế niïìm hẩnh phc tưåt cng Vai diïỵn cëi cng nây àậ àấp lẩi sûå trưng chúâ ca mưåt ch bế vâ gip têm hưìn trễ thú êëy khưng mêët ài niïìm tin úã cåc àúâi - Lan Ngun Theo Internet 150 Mốn quâ tẩm biïåt À êy lâ lêìn àêìu tiïn gấi chng tưi xa nhâ nhû vêåy vâ d àậ cưë tỗ cûáng rùỉn, tưi vêỵn khưng khỗi ht hêỵng nghơ àïën àiïìu nây Khoẫng cấch giûäa chng tưi lc nây lâ 150 dùåm vâ vúå chưìng tưi vûâa trúã vïì tûâ trûúâng àẩi hổc ca gấi Tưi nhòn sang vúå, àưi mùỉt cư êëy ngên ngêën nûúác vâ cố lệ lc nây, cư êëy cng àang tûå hỗi khưng biïët nhûäng ngûúâi cha, ngûúâi mể khấc sệ sưëng phêìn quan trổng nhêët cåc àúâi hổ bưỵng chưëc khưng côn bïn cẩnh nûäa Nhûäng k niïåm ngây xûa chúåt a vïì têm trđ tưi Ngây xûa, bựỗng tuửới gaỏi tửi bờy giỳõ, tửi cuọng traói qua bíi àêìu vûâa hấo hûác, vûâa lo lùỉng ngưìi trïn chiïëc xe tẫi nhỗ ca nưng trẩi àïí cha chúã àïën trûúâng àẩi hổc Tưi cng ngưìi vúái cha trïn cabin, sau thng xe lâ mưåt cấi hôm gưỵ nhoó maõ tửi aọ mua bựỗng tiùỡn gựồt coó caó ma nùm àố 151 Hẩt giưëng têm hưìn Mể chó tiïỵn cha tưi àïën ngộ, vò bâ côn phẫi úã nhâ trưng coi àân gia sc Tưi lâ àûáa thûá tû nhâ, nhûng lẩi lâ àûáa àêìu tiïn àûúåc ài hổc àẩi hổc Mể tưi khốc, tưi cng rúm rúám nûúác mùỉt Khi chiïëc xe chó vûâa khỗi cấnh cưíng gưỵ quen thåc ca nưng trẩi, tưi bùỉt àêìu cẫm thêëy súå hậi Cha tưi chẩy xe chêìm chêåm trïn àûúâng qëc lưå trẫi nhûåa tưi chûa tûâng ài qua, mưåt cẫm giấc múái mễ xêm chiïëm dêìn tưi Tưi khưng mën àïën thânh phưë quấ súám Àïën têån bêy giúâ, tưi vêỵn côn nhúá rộ khoẫnh khùỉc cha dûâng xe bïn dông sëi ven àûúâng, chng tưi cng ngưìi ùn nhûäng miïëng bấnh sandwich thúm ngon mể àậ chín bõ sùén Ngây àêìu tiïn ca gấi tưi khấc hùèn ngây xûa, têët nhiïn rưìi Chng tưi khưng cêìn chín bõ bấnh sandwich mang theo dổc àûúâng, mâ chó viïåc dûâng lẩi úã mưåt tiïåm thûác ùn nhanh Chưỵ úã ca sinh viïn cng àậ àûúåc chín bõ sùén sâng Chng tưi chó cêìn àûa mònh àïën trûúâng, giao cho cư quẫn l rưìi an têm vïì Thïë nhûng khưng vò thïë mâ chng tưi khưng phẫi lo lùỉng Vúå tưi dânh cẫ tiïëng àưìng hưì, hïët nối chuån vúái cư quẫn l àïën dùån dô gấi khưng biïët àïën lêìn thûá bao nhiïu Khi cư êëy quay lẩi xe, tưi thêëy àưi mùỉt àỗ 152 Nhûäng cêu chuån cåc sưëng hoe vò nûúác mùỉt Chó àïën vúå chưìng tưi ài àïën thõ trêën tiïëp theo, tưi múái phất hiïån gấi mònh àïí qụn nghe nhẩc úã bùng ghïë sau Nhòn chiïëc bế xđu mâ bế ln mang theo bïn ngûúâi, vúå tưi bưỵng ôa khốc, tưi cng thêëy sưëng mi cay cay Ngây àûa tưi ài hổc, lc vâo thânh phưë cha tưi àậ gùåp mưåt àấm kểt xe hưỵn loẩn Vûâa mïåt vûâa thùèng, cha tưi khưng côn sûác àïí nối vúái àûúåc lúâi nâo Lc àố tưi chó mong mau chống àïën k tc xấ àïí tưi àûúåc tùỉm rûãa, nghó ngúi Thïë nhûng, xe dûâng lẩi úã cưíng trûúâng, cẫm giấc ht hêỵng vâ lo lùỉng lẩi kếo àïën, tưi cẫm thêëy lông bêët an vư cng Tưi bùỉt tay vúái cha xe Sau àố, cha nhòn tưi thêåt khưng nối mưåt lúâi nâo, nhûng tưi cố thïí àổc àûúåc nhûäng gò ưng àang nghơ - Cha khưng thïí nối gò cẫ - Cëi cng thò ưng cng múã lúâi - Cha chûa bao giúâ ài hổc àẩi hổc, cấc anh em ca cng vêåy Thêåt tònh cha khưng thïí nối khưng àûúåc lâm cấi nây, cấi kia, búãi mổi thûá bêy giúâ àậ khấc xa hưìi àố Cha thûâa nhêån lâ cha khưng àûúåc hổc cao nhû con, nïn cố lệ cng khưng thïí àûa lúâi khun bưí đch nâo gip cẫ Nhûng cha tin lâ cố thïí 153 Hẩt giưëng têm hưìn sưëng tưët, vò nïìn tẫng giấo dc nhên cấch vûäng chùỉc mâ àậ àûúåc hûúãng tûâ gia àònh mònh Rưìi mổi chuån sệ ưín thưi, ẩ Cha àûa cho tưi mưåt cën ngên phiïëu múái - Nïëu cố chuån gò khố khùn, hậy viïët mưåt túâ ngên phiïëu nhỗ Nhûng bêët cûá nâo viïët vâo nố, àûâng qụn gûãi thû cho cha àïí cha biïët nhûäng khố khùn ca Con àûâng lo gò cẫ, nhâ chng ta vêỵn cố vâi thûá cố thïí bấn àûúåc Trong vông bưën nùm, tưíng sưë tiïìn tưi dng tûâ xêëp ngên phiïëu ca cha chûa àêìy bưën nghòn àư Vûâa hổc, tưi vûâa cưë gùỉng lâm thïm àïí kiïëm tiïìn, tûâ viïåc lâm tâi xïë, trưng nom thû viïån, trưng trễ, àïën cẫ viïåc tham gia àưåi quẫn l tâi chđnh - cưng viïåc àậ gip đch rêët nhiïìu cho sûå nghiïåp ca tưi sau nây - Hậy ln thûác rộ mc tiïu ca mònh, àiïìu àố sệ gip biïët cêìn lâm nhûäng gò - Cha tưi tiïëp tc - Khi cố mưåt viïåc lâm, hậy lâm viïåc thêåt chùm chó vâ trung thûåc Tưi biïët rựỗng ờy chủnh laõ bỷỳỏc ngoựồt cuóa cuửồc ỳõi mũnh - mưåt bûúác sệ dêỵn tưi àïën mưåt cåc sưëng tûúi sấng hún sau nây Tưi àang rêët hấo hûác vúái cåc sưëng múái, nhûng àưìng thúâi cng lo lùỉng, 154 Nhûäng cêu chuån cåc sưëng súå hậi Tưi biïët rưìi cng sệ cố lc tưi cẫm thêëy àún àưåc thânh phưë rưång lúán nây vâ sệ nhúá vïì nhûäng cấnh àưìng, nhûäng ngổn giố lẩnh mún man trïn da thõt, vïì tíi thú ïm àïìm àậ qua Bưỵng cha àûa cho tưi mưåt cën sấch c - cën sấch vïì nhên têm mâ cha tưi àậ gòn giûä tûâ rêët nhû vêåt bấu ca mònh - Nố sệ gip đch àêëy, nïëu àïí nố gip - Ưng nối àún giẫn Vâ cën sấch êëy àậ thûåc sûå gip tưi rêët nhiïìu cåc sưëng Tưi àậ tưët nghiïåp àẩi hổc mâ khưng trúã thânh gấnh nùång ca gia àònh Tưi àậ cố mưåt viïåc lâm thu nhêåp ưín àõnh Ngây trûúâng, tưi trẫ lẩi cën sấch cho cha, ưng chó móm cûúâi: - Rưìi ca cng sệ cêìn àïën nố! Bêy giúâ, chùỉc àậ quấ trïỵ rưìi Sệ hay hún nïëu nhû tưi àûa cho gấi mònh cën sấch nố bûúác xëng xe Nhûng tưi àậ khưng àûa Mổi thûá giúâ àêy àïìu àậ thay àưíi Tưi àậ àûúåc ài nhiïìu núi vâ cåc sưëng cng dïỵ dâng hún trûúác rêët nhiïìu Tưi cố thïí cho gấi ca mònh bêët cûá thûá gò nố mën Mưåt cën sấch c k àậ khiïën tưi ngẩi ngêìn ÚÃ tíi ca nố, úã thúâi àẩi nây, côn cố thïí àổc 155 Hẩt giưëng têm hưìn vâ hiïíu mưåt quín sấch sưëng àểp nhû thïë khưng? Khưng, vêỵn côn kõp - tưi nhòn qua gûúng chiïëu hêåu Tưi vêỵn côn cố thïí quay trúã lẩi trûúâng ca bế Tưi sệ trao cho tưi quín sấch mâ ưng nưåi nố àậ gûãi trổn cẫ niïìm tin u, hy vổng vâ tưi cng sệ nối: - Cën sấch nây sệ rêët bưí đch, nïëu àïí nố gip - Thanh Giang Theo Farewell Gift 156 Hẩt giưëng têm hưìn K diïåu tûâ nhûäng àiïìu giẫn dõ Cêu chuån vïì cën sấch vâ giỗ àûång than Quâ ca Annie 12 Àiïìu nây cố gip đch mể khưng? 19 Cố mưåt Johnny khấc 22 Hân gùỉn mưåt trấi tim vúä 25 Tun ngưn ca cấi tưi 30 Cấi nt ấo 33 Hậy cho ài… 38 Vûúåt lïn chđnh mònh 42 Giấ trõ ca 20 àư-la 47 Nhûäng dêëu chêëm cêu 50 Àûâng thay àưíi thïë giúái 52 Thiïëu nûä câi hoa 54 Nïëu cố lông 61 Ba ngûúâi thêìy vơ àẩi 65 Bûác chên dung 69 Nïëu bẩn vêỵn cố thïí… 71 Àưi mùỉt ca mể 74 Thiïn thêìn can àẫm 81 158 Nhûäng cêu chuån cåc sưëng Nhûäng bâi hổc tûâ trễ thú 88 Tònh u diïåu k 90 Sinh tûâ trấi tim 95 Tònh u vư àiïìu kiïån 100 Hậy nùỉm lêëy bân tay! 103 Phếp mâu ca sûå lùỉng nghe 105 Lúâi hûáa 111 Cho vâ nhêån 113 Lông tin 116 Cưë gùỉng thïm cht nûäa! 119 Tiïën vïì phđa trûúác 121 Àûâng bao giúâ… 126 Sùỉc mâu ca cåc sưëng 129 Lúâi u thûúng 132 Sùỉc mâu tònh bẩn 135 Lấ thû cho àúâi sau 140 Bân tay cha 142 Thânh cưng 146 Vai kõch cëi cng 148 Mốn quâ tẩm biïåt 151 159 First News Chõu trấch nhiïåm xët bẫn: TRÊÌN ÀỊNH VIÏÅT Biïn têåp Trònh bây Sûãa bẫn in Thûåc hiïån : Hâ Ngổc Cûúâng : First News : Bđch Ngổc : First News - Trđ Viïåt NHÂ XËT BẪN TƯÍNG HÚÅP TP HƯÌ CHĐ MINH 62 Nguỵn Thõ Minh Khai - Quêån ÀT: 8225340 - 8296764 - 8221917 - 8223637 - 8296713 In 5.000 cën, khưí 13 x 20,5 cm tẩi XN In Cty Vùn Hốa Phûúng Nam (160/13 Àöåi Cung, Q11, TP HCM) Giêëy ÀKKHXB söë 180-2007/CXB/55-05/THTPHCM cêëp ngây 12/3/2007 - QÀXB sưë 1080/QÀ-THTPHCM-2007 cêëp ngây 23/10/2007 In xong vâ nưåp lûu chiïíu qu I/2008 ... gûãi vïì: HẨT GIƯËNG TÊM HƯÌN - FIRST NEWS 11H Nguỵn Thõ Minh Khai, Q.1, TP HCM Tel: 82 27979 - 82 27 980 Fax: ( 08) 82 24560 Email: firstnews@firstnews.com.vn Web: www.firstnews.com.vn Kyâ diïåu tûâ... Túá nghơ lâ túá cố mưåt cấi ấo rêët húåp vúái chiïëc vấy nây àêëy! - Thanh Phûúng Theo Goodwill 18 Àiïìu nây cố gip đch mể khưng? “Ngây hưm qua chó lâ giêëc mú, vâ ngây mai chó lâ ẫo mưång Nhûng... lùång mưåt cht rưìi ngûúác mùỉt lïn nhòn tưi: - Vêåy tònh u khưng giưëng cấnh tay bõ gậy mể nhó? 28 Nhûäng cêu chuån cåc sưëng Khưng biïët nối gò, mể tưi lùång lệ ài hïët quậng àûúâng côn lẩi Nhûng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạt giống tâm hồn 8 , Hạt giống tâm hồn 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay