Mẹ teresa trên cả tình yêu

201 15 0
  • Loading ...
1/201 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:04

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn sách Phiên ebook thực theo quyền xuất phát hành ấn tiếng Việt cơng ty First News - Trí Việt với tài trợ độc quyền công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Tác phẩm không chuyển dạng sang hình thức hay sử dụng cho mục đích thương mại NO GREATER LOVE by Mother Teresa Foreword by Thomas Moore Edited by Becky Benenate and Joseph Durepos Originally published as THE MOTHER TERESA READER A Life for God Compiled by LaVonne Neff, published by Servant Publications, Inc Copyright © 1997 New World Library, Novato, California, USA Vietnamese Edition © 2007 by First News - Tri Viet Published by arrangement with New World Library through InterLicense, Ltd All rights reserved NO GREATER LOVE TRÏN CẪ TỊNH U Cưng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng chuín giao bẫn quìn vúái New World Library, Hoa K Bêët cûá sûå chếp, trđch dêỵn nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First News vâ New World Library àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn quìn Qëc tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn quìn Súã hûäu Trđ tụå Berne CÖNG TY VÙN HOA Á SAN Á G TAO Å TRĐ VIÏT Å - FIRST NEWS 11HNguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP Hưì Chđ Minh Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn MEÅ TERESA Trïn cẫ Tònh u No Greater Love Biïn dõch: Bđch Nga – Ngổc Sấu – Hoa Phûúång First News NHÂ XËT BẪN VÙN HỐA SÂI GÔN Mể Teresa - Con ngûúâi ca tònh u M ể Teresa lâ mưåt biïíu tûúång ca tònh u thûúng àûúåc cẫ thïë giúái xc àưång vâ ngûúäng mưå, khưng vò Mể lâ mưåt tâi nùng xët chng, mâ àún giẫn vò Mể lâ ngûúâi giâu lông trùỉc êín vâ mưåt trấi tim rưång múã u thûúng vư búâ bïën Mể cố khẫ nùng cẫm nhêån nưỵi àau ca nhên loẩi, tûâ ngûúâi giâ àïën trễ nhỗ, tûâ nưỵi àau thïí xấc àïën nưỵi àau tinh thêìn Mể hiïíu nghơa ca sûå àưìng cẫm cng nhû sûác mẩnh vư biïn ca tònh thûúng u vâ lông nhên ấi Khi cố àõnh xët bẫn thânh sấch nhûäng chiïm nghiïåm riïng tû nây ca Mể Teresa, chng tưi àậ cưë gùỉng thu thêåp nhûäng cêu chuån thêåt ca àúâi Mể, àậ lêìn theo bûúác chên ngûúâi phuå nûä can trûúâng àöåc nhêët vö nhõ êëy qua bao vng àêët xa xưi, nghêo àối àïí àïën vúái Mother Teresa - No Greater Love nhûäng caãnh àúâi bú vú, bêët hẩnh Mể - mưåt ngûúâi ph nûä nhỗ bế nhûng tinh thêìn vâ têëm lông thêåt vơ àẩi, ngûúâi àậ chùm sốc khưng mïåt nhûäng kễ bêët hẩnh bõ lậng qụn bïn lïì cåc sưëng Bựỗng loõng tin ựồc biùồt, bựỗng tờỡm nhũn thaỏnh thiùồn, bựỗng traỏi tim chờn thaõnh vaõ nhỷọng lỳõi nguyùồn cờỡu, Mể àậ viïët nïn nhûäng cêu chuån k diïåu vïì lông chia sễ vâ tònh thûúng u vư búâ bïën Cåc àúâi trûåc diïån trẫi nghiïåm têët cẫ khưí àau ca Mể àậ dêỵn àïën mưåt cåc sưëng àêìy nghõ lûåc vúái trấi tim àêìy trùỉc êín vâ mưåt têëm lông nhên ấi vư biïn Khi tưi àổc nhûäng lúâi ca Mể, tưi nhêån thêëy àố khưng phẫi lâ sûå thïí hiïån mưåt niïìm tin ngêy thú hay cûåc àoan, mâ trïn hïët lâ têëm chên tònh thiïët tha tònh ngûúâi Thay vò nế trấnh àau khưí, Mể dng cẫm àưëi àêìu vâ sưëng cng nưỵi àau àïí hốa giẫi khưí àau Mưåt sưë bẩn àổc cố thïí thêëy khưng quen lùỉm vúái àûác tin mâ Mể Teresa àậ thêëm ờồm vaõo nhỷọng cờu chuyùồn bựỗng ngửn ngỷọ cuóa tũnh u vâ lúâi nguån cêìu Tuy nhiïn, chng ta hậy vûúåt lïn trïn tû tûúãng thêìn hổc àố àïí lùỉng nghe nhûäng thưng àiïåp àêìy u thûúng thêåt sûå bïn trấi tim mâ Mể àậ trùn trúã thao thûác Trong sët cåc àúâi vâ nhûäng têm sûå ca Mể Teresa, chng ta thêëy àûác tin ca Mể khưng hïì tấch biïåt vúái tònh thûúng, vâ tònh thûúng êëy khưng bao giúâ lòa xa nhõp àêåp cåc sưëng ca Mể Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u Mể Teresa àậ sưëng mưåt àúâi u thûúng vâ dêng hiïën cho ngûúâi vâ cåc sưëng Mể thêåt bònh dõ, nhûng thûåc sûå Mể àûúåc mổi ngûúâi tưn vinh nhû mưåt võ thấnh, chng ta cố thïí thêëy têëm gûúng ca Mể nhû mưåt sûå phẫn chiïëu, vâ ấnh sấng tûâ nhûäng suy nghơ ca Mể thïí hiïån cën sấch nhỗ nây cố thïí chó cho chng ta mưåt àiïìu thờồt sỷồ, rựỗng tờởt caó chuỏng ta ùỡu coỏ thùớ lâ thấnh nhên giûäa àúâi thûúâng – chng ta khưng phẫi lâ khưng cố nhûäng sai lêìm vâ nhûäng àiïìu chûa hoân thiïån, vâ chng ta khưng cêìn phẫi xûng tưåi cho nhûäng lưỵi lêìm àố, mâ tûâ lc nây hậy biïët têån têm, múã lông chia sễ vúái nhûäng ngûúâi khưí àau àang úã quanh ta, cåc sưëng nây vâ trïn nhûäng nễo àûúâng thïë giúái - THOMAS MOORE Tấc giẫ ca Care of the Soul vâ Re-Enchantment of Every Life K hi cën sấch nây àïën tay bẩn àổc, Mể Teresa àậ khưng côn trïn cội àúâi nây nûäa Mể àậ sưëng 87 nùm trổn vển vúái tònh u thûúng vâ dêng hiïën qụn mònh àïí chia sễ vúái nhûäng ngûúâi bêìn cng vâ cú cûåc nhêët Lc sinh thúâi, Mể tûâng nối: “Theo huët thưëng, tưi lâ ngûúâi Anbani Theo qëc tõch, tưi lâ ngûúâi ÊËn Àưå Theo àûác tin, tưi lâ mưåt nûä tu cưng giấo Theo ún gổi, tưi thåc vïì thïë gian nây Vâ theo tim, tưi hoân toân thåc vïì nhûäng ngûúâi bêët hẩnh, khưí àau” Vúái mưåt àûác tin thấnh thiïån, mưåt têm hưìn trân àêìy ấnh sấng vâ mưåt àûác ấi bao la, Mể Teresa àậ dânh trổn àúâi mònh cho ngûúâi nghêo, cho nhûäng trễ em mưì cưi sưëng vêët vûúãng trïn àûúâng phưë, cho nhûäng ngûúâi bïånh têåt, phong cuâi hay àang hêëp höëi… Mể àậ thûåc sûå, Mother Teresa - No Greater Love 1931-1937: Sau tuyïn lúâi khêën taåm, xú Teresa sưëng úã Calcutta vúái cưng viïåc lâ mưåt giấo viïn dẩy àõa l vâ lõch sûã tẩi Trûúâng Thấnh Mêỵu Maria - mưåt trûúâng dông Àûác Mể Loreto quẫn l Ngây 24 thấng nùm 1937: Sau nhiïìu nùm khêën tẩm, xú Teresa tun lúâi khêën trổn àúâi dông Àûác Mể Loreto, cëi cng trúã thânh trûúãng bưå mưn ca Trûúâng Thấnh Mêỵu Maria Mể Teresa àậ tốm tùỉt cåc sưëng ca Mể dông Àûác Mể Loreto nhû sau: “Tưi lâ nûä tu hẩnh phc nhêët úã Loreto Tưi hiïën dêng mònh cho viïåc dẩy hổc Àố lâ mưåt cưng viïåc tưng àưì thêåt sûå, àûúåc thûåc hiïån vò lông u mïën Cha Tưi rêët thđch nố” Ngây 10 thấng nùm 1946: Cha àậ kïu gổi xú Teresa phc v ngûúâi nghêo Mể Teresa gổi àố lâ “ngây linh hûáng” Mể nối: “Trong sët quậng thúâi gian ài tâu tûâ Calcutta àïën Darjeeling àïí tham dûå khốa tơnh têm, tưi lùång lệ cêìu nguån thò bưỵng nhiïn, tưi cẫm nhêån sêu sùỉc mưåt tiïëng gổi tûâ sêu thùèm têm hưìn mònh Thưng àiïåp êëy rêët rộ râng Tưi phẫi rúâi tu viïån vâ hiïën mònh gip ỳọ ngỷỳõi ngheõo bựỗng caỏch sửởng giỷọa hoồ oỏ laõ mưåt mïånh lïånh Tưi biïët mònh phẫi ài àêu, nhûng tưi khưng biïët cấch àïí ài àïën àố” 1948: Viïåc rúâi bỗ dông Àûác Mể Loreto thêåt khố khùn vâ àau àúán àưëi vúái xú Teresa Àïí lâm àûúåc àiïìu àố, xú phẫi àûúåc sûå cho phếp àùåc biïåt tûâ Tôa Thấnh Rome sau 186 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u àậ nhêån àûúåc sûå chêëp thån theo låt dông tu Cëi cng, Mể cng àûúåc cho phếp sưëng nhû mưåt nûä tu bïn ngoâi tu viïån Mể rúâi khỗi nhâ dông vâo ngây 16 thấng 8, sau cúãi bỗ tu phc ca dông Àûác Mể Loreto vâ khoấc lïn ngûúâi chiïëc ấo sari trùỉng nhû nhûäng ngûúâi ph nûä ÊËn Àưå nghêo khố nhêët Chiïëc sari cố àûúâng viïìn xanh tûúång trûng cho khất vổng noi gûúng Àûác Mể Àưìng trinh Maria Mể Teresa rúâi Calcutta àïí tham gia mưåt khốa hổc cêëp tưëc ba thấng vïì y tấ cùn bẫn, rưìi trúã lẩi àïí thûåc hiïån khất vổng dêng mònh phc v nhûäng ngûúâi khưën cng nhêët cấc khu nhâ ưí chåt ca Calcutta Cng nùm àố, Mể nưåp àún xin lâm cưng dên ÊËn Àưå sët àúâi vâ àûúåc chêëp thån Ngây 19 thấng nùm 1949: Ngûúâi àêìu tiïn xin theo Mể Teresa Subashini Das, mưåt hổc sinh c ca Mể ửồt nhiùn viùởng thựm vaõ baóo rựỗng cử muửởn i theo l tûúãng ca Mể Cư lâ nûä tu àêìu tiïn ca dông tu mâ úã thúâi àiïím êëy vêỵn chûa àûúåc hònh thânh Ngây 10 thấng nùm 1950: Hưåi Truìn giấo Bấc Ấi àûúåc Tôa Thấnh Rome phï chín Nhûäng thiïëu nûä khấc theo chên Subashini Das ngây câng nhiïìu Mể Teresa kïí: “Sau nùm 1949, tưi chûáng kiïën rêët nhiïìu thiïëu nûä lêìn lûúåt tòm àïën xin gia nhêåp Têët cẫ hổ àïìu lâ hổc trô c ca tưi Hổ mën hiïën dêng cho Cha têët cẫ nhûäng gò mònh cố, vâ hổ thêåt sûå khao khất lâm àiïìu àố” 187 Mother Teresa - No Greater Love Ngây thấng 10 nùm 1950: Vâo ngây lïỵ Mể Mên Cưi, Tôa Thấnh Rome àậ phï chín Hưåi Truìn giấo Bấc ấi Mûúâi ph nûä bùỉt àêìu quấ trònh thûåc têåp sinh kếo dâi hai nùm Nùm 1952: Nhâ hêëp hưëi dânh cho ngûúâi cng khưí àûúåc thânh lêåp Lc àố, nhâ dông cố gêìn ba mûúi chõ em Khoẫng mûúâi hai chõ àậ tun khêën trổn àúâi Cng cố mûúâi hai chõ khấc lâ thûåc têåp sinh vâ sưë côn lẩi lâ chng sinh Cấc nûä tu vêỵn cêìn mưåt tu viïån cho riïng hổ Lc êëy hổ vêỵn lâ “khấch trổ” mưåt cùn hưå thụ, àûúåc ưng Michael Gomes hiïën tùång Hổ hiïën mònh cho cưng viïåc hổc têåp vâ tu trò, vêỵn chùm sốc trễ em úã cấc khu nhâ ưí chåt bõ bỗ rúi, nhûäng ngûúâi bïånh têåt vâ nhûäng ngûúâi nghêo khố àang chúâ chïët Mể Teresa cưë xoay xúã àïí cố àûúåc mưåt ngưi nhâ phc v cho nhûäng ngûúâi hêëp hưëi nghêo khố úã Kalighat, mưåt àïìn thúâ Hindu nựỗm ỳó trung tờm thaõnh phửở Calcutta Ngửi nhaõ àûúåc khai trûúng vâo ngây 22 thấng nhên dõp lïỵ Àûác Mể Maria, vâ lêåp tûác bõ quấ tẫi Tònh trẩng quấ tẫi nây kếo dâi sët nhiïìu nùm mùåc d ln cố ngûúâi “xët viïån” vò nhâ ln ln nhêån thïm ngûúâi múái Ngưi nhâ àûúåc àùåt tïn lâ Nirmal Hriday: Nhâ ca Trấi tim Thanh khiïët – mưåt cấi tïn cố thïí chêëp nhêån àûúåc àưëi vúái ngûúâi theo àẩo Hindu vò phêìn àưng nhûäng ngûúâi àïën ngưi nhâ nây theo àẩo Hindu 188 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u Nùm 1953: Nhâ Mể ca Hưåi Truìn giấo Bấc ấi àûúåc thânh lêåp, tổa lẩc úã sưë 54 àûúâng Lower Circular, Calcutta Ngưi nhâ khấ rưång rậi vâ cố võ trđ thån lúåi cho nhûäng cưng viïåc ca hổ Nhâ Mể sệ trúã thânh tr súã chđnh ca Hưåi Truìn giấo Bấc ấi Sau nây, cấc nûä tu côn thụ rưìi mua lẩi mưåt ngưi nhâ cho cấc trễ em mưì cưi vâ bõ bỗ rúi cấc khu ưí chåt Rêët nhiïìu cha mể ca nhûäng em nây àậ chïët cấc nhâ hêëp hưëi cho ngûúâi cng khố Ngay tûâ àêìu, cấc nûä tu cng mën múã mưåt ngưi nhâ cho nhûäng bïånh nhên phong ci mâ hổ àang chùm sốc Tuy nhiïn, sûå phẫn àưëi ca sưë àưng dên chng, nïn hổ phẫi lêåp cấc “trẩm xấ di àưång” cho nhûäng bïånh nhên nây Vïì sau, cấc xú múái cố thïí múã nhûäng trung têm phc hưìi dânh cho cấc bïånh nhên phong ci, gổi lâ Titagahr vâ Shanti Nagar, úã ngoẩi Calcutta 1962: Mể Teresa vinh dûå àốn nhêån giẫi thûúãng Padna Sri (Dông tu Hoa sen) chđnh ph ÊËn Àưå trao tùång, vâ giẫi Magsaysay ca Tưí chûác SEATO thåc cấc qëc gia Àưng Nam Ấ trao tùång D Mể àûúåc cưng nhêån úã chêu Ấ, nhûng phûúng Têy vêỵn chûa biïët gò nhiïìu vïì Mể Ngây thấng nùm 1965: Hưåi Truìn giấo Bấc ấi àûúåc cưng nhêån rưång rậi Cho àïën thúâi àiïím nây, hưåi dông àậ tưìn tẩi àûúåc mûúâi lùm nùm vâ cố nhûäng bûúác phất triïín mẩnh mệ lẩ thûúâng Dông cố khoaãng ba trùm 189 Mother Teresa - No Greater Love nûä tu, àố cố nhiïìu ngûúâi mang qëc tõch chêu Êu thåc cấc nûúác khấc Hưåi dông cng cố nhiïìu nhâ Têët cẫ cấc nhâ ca Hưåi Truìn giấo Bấc ấi vêỵn tổa lẩc úã ÊËn Àưå vâ trûåc thåc sûå quẫn l ca cấc giấm mc nhâ thúâ Cưng giấo àõa phûúng Vúái sûå ng hưå ca nhiïìu giấm mc, Àûác Giấo Hoâng Paul VI àậ ban sùỉc khen cho Hưåi Truìn giấo Bấc ấi vâ nêng lïn thânh dông thåc quìn Tôa Thấnh Sùỉc lïånh nây, cng vúái lúâi múâi ca Àûác Tưíng Giấm mc Barquisimeto, Venezuela, xin Mể Teresa múã mưåt nhâ thåc giấo khu ca ưng, àậ gip cho Hưåi Truìn giấo Bấc ấi cố khẫ nùng múã rưång cưng tấc truìn giấo ca mònh 1965-1971: Cấc nhâ múái àûúåc múã thïm trïn khùỉp thïë giúái Nhâ úã Venezuela lâ ngưi nhâ àêìu tiïn “úã nûúác ngoâi” ca Mể Teresa Trong sët nhûäng nùm sau àố, thïm nhiïìu nhâ nûäa àûúåc thânh lêåp úã chêu Phi, UÁc (Melbourne vaâ Adelaide), vaâ úã chêu Êu (Anh vâ ), nhû mưåt sûå hûúãng ûáng lúâi kïu gổi ca cấc Tưíng Giấm mc nhâ thúâ àõa phûúng Nhâ àêìu tiïn ca Hưåi Truìn giấo Bấc ấi úã Rome, àûúåc xêy dûång àïí àấp lẩi lúâi múâi ca Àûác Giấo Hoâng Paul VI vúái tû cấch Giấm mc Giấo phêån Rome Àûác Giấo Hoâng lâ mưåt ngûúâi rêët ngûúäng mưå vâ lâ ên nhên àưëi vúái cưng viïåc ca Mể Teresa Àûác Giấo Hoâng àậ trao cho Mể quìn cưng dên Vatican àïí tẩo àiïìu kiïån thån lúåi cho nhûäng chuën ài truìn giấo ca Mể Nùm 1971, Hưåi Truìn giấo Bấc ấi àậ cố nùm mûúi nhâ 190 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u Ngây thấng nùm 1969: Àûác Giấo Hoâng Paul VI phï chín låt thấnh àưëi vúái cấc cưång sûå viïn, vâ tûâ àêy hổ chđnh thûác lâ hưåi viïn ca Hưåi Truìn giấo Bấc ấi Ngây 26 thấng nùm 1969: Hưåi Cưång sûå viïn Truìn giấo Bấc ấi chđnh thûác àûúåc thânh lêåp Hưåi Cưång sûå viïn ca Mể Teresa – mưåt tưí chûác qëc tïë ca cấc anh chõ em phi giấo hưåi - trúã thânh mưåt thûåc thïí tinh thêìn vâ mưåt ëu tưë quan trổng àïí hưỵ trúå hoẩt àưång ca Hưåi Truìn giấo Bấc ấi Rêët khố, nïëu nối lâ khưng thïí, àïí xấc àõnh àûúåc sưë chđnh xấc ca Hưåi sûå phất triïín liïn tc Cố cấc cưång sûå viïn àậ tham dûå tûâ Hưåi Truìn giấo Bấc ấi lêìn àêìu tiïn àûúåc thânh lêåp Thêåp niïn 1970: Mể Teresa nhêån àûúåc nhiïìu giẫi thûúãng qëc tïë lúán Ngôi bt vâ tiïëng nối ca Malcolm Muggeridge - mưåt nhâ bấo ngûúâi Anh - àậ gip Mể Teresa trúã nïn nưíi tiïëng úã phûúng Têy, khưng chó úã cưång àưìng Thiïn Cha giấo mâ cẫ xậ hưåi Kïët quẫ lâ Mể àûúåc trao giẫi thûúãng Ngûúâi Bấc ấi Nhên lânh (Good Samaritan Award) úã M, giẫi Vò Tiïën bưå Tưn giấo úã Anh, vâ giẫi Hôa bònh ca Àûác Giấo Hoâng John XXIII tẩi Tôa Thấnh Vatican Ngây 12 thấng nùm 1972: Thên mêỵu ca Mể Teresa, bâ Drana Bernai, mêët tẩi Anbani Trûúác mêët, bâ cố nguån vổng rúâi Anbani àïí àïën thùm gấi úã ÊËn Àưå cng nhû ngûúâi trai àang sưëng tẩi Sicily, nhûng 191 Mother Teresa - No Greater Love chñnh phuã Anbani àậ tûâ chưëi khưng cêëp giêëy xët cẫnh cho bâ 1974: Chõ gấi nhêët ca Mể Teresa, bâ Aga Bojaxhiu, mêët úã Anbani mâ khưng cố cú hưåi àûúåc gùåp cẫ em gấi lêỵn em trai ca mònh Ngây 17 thấng 10 nùm 1979: Mể Teresa àûúåc trao giẫi thûúãng cao qu nhêët thïë giúái: Giẫi Nobel Hôa bònh Tuy nhiïn, tđnh giẫn dõ cấch sinh hoẩt vâ sûå khiïm tưën ca Mể vêỵn khưng hïì biïën àưíi Ngây 10 thấng 12 nùm 1979: Mể Teresa nhêån Giẫi Nobel Hôa bònh tûâ tay Vua Olaf V ca Na Uy, nhên danh nhûäng ngûúâi nghêo mâ Mể àẩi diïån vâ nhûäng ngûúâi mâ Mể àậ dêng hiïën cẫ cåc àúâi mònh cho hổ 1980-1985: Hưåi Truìn giấo Bấc ấi múã thïm nhiïìu nhâ múái vâ àûúåc chc lânh vúái nhiïìu ún gổi múái Nùm 1980 cố mûúâi bưën nhâ ngoâi ÊËn Àưå, úã rêët nhiïìu núi nhû Libùng, Têy Àûác, Nam Tû, Mexico, Brazil, Peru, Kenya, Haiti, Têy Ban Nha, Ethiopia, Bó, New Guinea vâ Achentina Sau àûúåc trao giẫi Nobel Hôa bònh, tưëc àưå múã rưång hoẩt àưång ca Hưåi Truìn giấo Bấc ấi thêåt àấng ngẩc nhiïn: Mûúâi nhâ múái àûúåc xêy dûång nùm 1981, mûúâi hai nhâ nùm 1982 vâ mûúâi bưën nhâ nùm 1983 Hưåi Truìn giấo Bấc ấi cng àûúåc chc lânh qua cấc ún gổi múái ngây câng tùng, lâm cho hưåi dông trúã 192 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u thânh mưåt ngoẩi lïå thúâi àẩi mâ ún gổi ca cấc dông tu nối chung bõ giẫm st 1986-1989: Dông tu ca Mể Teresa vâo àûúåc cẫ nhûäng qëc gia vưën trûúác àêy khếp kđn vúái cấc nhâ truìn giấo Hưåi Truìn giấo Bấc ấi àûúåc phếp múã cấc nhâ úã Ethiopia vâ Nam Yemen Hưåi dông cng àûúåc phếp àïën Nicaragua, Cuba vâ Liïn Xư Thấng nùm 1986: Àûác Giấo Hoâng John Paul II àïën Calcutta àïí thùm Mể Teresa vâ têån mùỉt xem cưng viïåc ca Hưåi Truìn giấo Bấc ấi Ngây 21 thấng nùm 1988: Hưåi Truìn giấo Bấc ấi múã mưåt nhâ cû truá cho nhûäng ngûúâi vö gia cû úã Rome tẩi Vatican Nhâ nây àûúåc gổi lâ “Mốn quâ ca Àûác Mể Maria” àïí k niïåm nùm Thấnh Mêỵu Nhâ tr nây cố bẫy mûúi hai giûúâng, hai phông ùn - mưåt cho nhûäng ngûúâi thûúâng tr vâ mưåt cho nhûäng ngûúâi ghế qua Nhâ tr nây cng cố mưåt phông khấch, mưåt bïånh xấ vâ sên hiïn àưëi diïån vúái sẫnh àûúâng Àûác Giấo Hoâng Paul VI 1988-1989: Mể Teresa phẫi vâo bïånh viïån hai lêìn vò bïånh tim Àêy khưng phẫi lâ lêìn àêìu tiïn Mể lao lûåc quấ mûác vâ phẫi vâo bïånh viïån Ngay cẫ Àûác Giấo Hoâng cng nhùỉc Mể hậy giûä gòn sûác khỗe Cấc bấc sơ ca Mể àậ phẫi lùỉp mưåt àiïìu hôa nhõp tim vâ båc Mể phẫi nghó ngúi saáu thaáng 193 Mother Teresa - No Greater Love Ngây 16 thấng nùm 1990: Vò l sûác khỗe lâ ch ëu, Mể Teresa àậ tûâ chûác bïì trïn tưíng quìn ca dông Truìn giấo Bấc ấi Àûúåc giẫm búát trấch nhiïåm, Mể cố thïí dânh nhiïìu thúâi gian hún àïí ài thùm cấc nhâ dông úã khùỉp núi Thấng nùm 1990: Mùåc d àậ 80 tíi vâ sûác khỗe ëu, Mể àûúåc múâi gổi khoan nghó hûu vâ tấi àùỉc cûã chûác bïì trïn tưíng quìn ca dông Truìn giấo Bấc ấi Thấng nùm 1991: Mể Teresa khêín nâi hai võ lậnh àẩo nhâ nûúác M vâ Iraq àêíy li cåc Chiïën tranh vng Võnh Khưng sau cåc chiïën nưí ra, cấc Tưíng thưëng George Bush vâ Saddam Hussein àậ nhêån àûúåc lúâi u cêìu khêín thiïët gêy xc àưång mậnh liïåt ca Mể Hai nhốm chõ em nûä tu àậ àïën Baghdad àïí chùm sốc cho nhûäng ngûúâi bõ chiïën tranh lâm hẩi 1991-1993: Sûác khỗe ca Mể Teresa giẫm st Bïånh tim àậ khiïën Mể ngậ qu lêìn àêìu tiïn úã Tijuana, Mexico vâ mưåt lêìn nûäa úã Delhi, ÊËn Àưå Bêët chêëp bïånh têåt, Mể lẩi tiïëp tc cưng viïåc àûúåc múâi quay lẩi Bùỉc Kinh vâo thấng 10 nùm 1993 Ngây 30 thấng nùm 1993: Sûác khoóe sa suỏt buửồc Meồ Teresa phaói aồo rựỗng chó nhûäng ngûúâi lâm viïåc trûåc tiïëp vúái Hưåi Truìn giấo Bấc ấi múái cố thïí tiïëp tc 194 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u lâm sûá mïånh ca cấc cưång sûå viïn theo ún gổi Têët cẫ nhûäng ngûúâi khưng côn râng båc chđnh thûác vúái Hưåi Truìn giấo Bấc ấi àûúåc giẫi Ngây thấng nùm 1994: Chûúng trònh Àiïím têm Cêìu nguån Qëc gia tẩi th àư Washington, M Àûúåc sûå ng hưå ca Tưíng thưëng Clinton vâ Phu nhên cng Phố Tưíng thưëng Gore vâ Phu nhên, Mể Teresa thuët trònh trûúác hâng ngân ngûúâi quan têm sêu sùỉc vïì thưng àiïåp kïu gổi hôa bònh ca mònh Sau àố, Tưíng thưëng Clinton cẫm hún Mể vò “mưåt cåc àúâi têån ty” – sûå têån ty mâ theo tưíng thưëng, Mể àậ “sưëng thûåc sûå” Thấng nùm 1996: Sau bõ ngậ khỗi giûúâng úã tr súã Hưåi Truìn giấo Bấc ấi, Mể Teresa àûúåc àûa vâo bïånh viïån vò gậy xûúng cưí Thấng nùm 1996: Mể Teresa phẫi nhêåp viïån úã Calcutta vò bïånh sưët rết Cún sưët àậ lâm trêìm trổng thïm bïånh tim ngûúâi Mể, vâ Mể àậ bõ nhiïỵm trng phưíi sûã dng hư hêëp nhên tẩo mưåt thúâi gian dâi Sau mưåt vâi lêìn nhêåp viïån vâ viïån, Mể àûúåc phếp quay trúã lẩi cưng viïåc Thấng 10 nùm 1996: Tưíng thưëng Bill Clinton k quët àõnh cưng nhêån Mể Teresa lâ cưng dên danh dûå ca Hoa K Theo Tưíng thưëng Clinton, Mể Teresa àậ “mang àïën tònh u vâ niïìm hy vổng cho cåc àúâi ca 195 Mother Teresa - No Greater Love hâng triïåu trễ em mưì cưi vâ bõ bỗ rúi trïn khùỉp thïë giúái” Thấng nùm 1997: Xú Nirmala àûúåc bêìu lâm ngûúâi kïë nhiïåm Mể Teresa Thấng nùm 1997: Mể Teresa nhêån àûúåc Huy chûúng Vâng Danh dûå Qëc hưåi Thấng nùm 1997: Mể Teresa bõ mưåt cún àau tim nùång vâ lùång lệ qua àúâi tẩi nhâ ca Mể úã Calcutta Trûúác àố, nhiïìu ngûúâi àậ bẫo Mể hậy dûâng cưng viïåc lẩi vâ nghó ngúi, nhûng Mể ln noỏi rựỗng: Tửi coõn ngaõn thu ùớ yùn nghú 196 MC LC Mể Teresa - Con ngûúâi ca tònh u CÊÌU NGUÅN 13 TỊNH U THÛÚNG 27 TRAO TÙÅNG 43 THẤNH THIÏÅN 55 CƯNG VIÏÅC VÂ PHNG SÛÅ 67 CHA JESUS 79 NGÛÚÂI NGHÊO VÂ CẪNH BÊÌN CNG 91 SÛÅ THA THÛÁ 105 CON TRỄ VÂ GIA ÀỊNH 117 NƯỴI ÀAU ÀÚÁN VÂ CẤI CHÏËT 129 HƯÅI TRUÌN GIẤO BẤC ẤI 139 Àưëi thoẩi cng Mể Teresa 157 Tốm tùỉt tiïíu sûã Mể Teresa 181 199 MỂ TERESA Trïn cẫ Tònh u No Greater Love First News Chõu trấch nhiïåm xët bẫn: ÀƯỴ THÕ PHÊËN Biïn têåp Trònh bây Sûãa bẫn in Thûåc hiïån : : : : Àinh Viïët Phuång First News Têm Minh First News – Trđ Viïåt NHÂ XËT BẪN VÙN HỐA SÂI GÔN 310 Trêìn Hûng Àẩo - Qån 1, TP HCM ÀT: 8376585 - Fax: 84.8 8376586 - Email: nxbsaigon@vnn.vn In 2.000 cuöën, khưí 14,5 x 20,5 cm tẩi XN In Cưng ty Vùn Hốa Phûúng Nam (160/13 Àưåi Cung, Q.11, TP HCM) Giêëy ÀKKHXB sưë 822-2007/CXB/01-19/VHSG - QÀXB sưë 333/QÀ-VHSG cêëp ngây 26/11/2007 In xong vâ nưåp lûu chiïíu qu I/2008 ... www.firstnews.com.vn MỂ TERESA Trïn cẫ Tònh u No Greater Love Biïn dõch: Bđch Nga – Ngổc Sấu – Hoa Phûúång First News NHÂ XËT BẪN VÙN HỐA SÂI GÔN Mể Teresa - Con ngûúâi ca tònh u M ể Teresa lâ mưåt biïíu... sûå ca Mể Teresa, chng ta thêëy àûác tin ca Mể khưng hïì tấch biïåt vúái tònh thûúng, vâ tònh thûúng êëy khưng bao giúâ lòa xa nhõp àêåp cåc sưëng ca Mể Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u Mể Teresa. .. đích thương mại NO GREATER LOVE by Mother Teresa Foreword by Thomas Moore Edited by Becky Benenate and Joseph Durepos Originally published as THE MOTHER TERESA READER A Life for God Compiled by
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẹ teresa trên cả tình yêu, Mẹ teresa trên cả tình yêu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay