“ Phân tích ảnh hưởng của hành lang đến ứng suất thân đập bê tông trọng lực”

90 16 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:03

LỜI CẢM ƠN Luận văn Phân tích ảnh hưởng hành lang đến ứng suất thân đập tông trọng lực” tác giả hoàn thành trường Đại học Thủy Lợi với nỗ lực thân giúp đỡ thày cô giáo, bạn đồng nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Thủy Lợi, đặc biệt Phòng Đào tạo Đại học sau Đại học, giảng viên Khoa Cơng trình – Trường Đại học Thủy Lợi giúp đỡ truyền đạt kiến thức chun mơn cần thiết q trình tác giả học tập trường Đặc biệt tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Quang Hùng, trực tiếp hướng dẫn, cung cấp tài liệu, thơng tin khoa học cần thiết cho tác giả hồn thành luận văn Tác giả xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên đóng góp ý kiến q báu trình tác giả thực luận văn Do trình độ hiểu biết kinh nghiệm hạn chế, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận bảo ý kiến đóng góp thầy cơ, bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2012 Tác giả luận văn Lê Tuấn Anh LỜI CAM KẾT Tên là: Lê Tuấn Anh Học viên lớp: 17C2 Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những nội dung kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khoa học Tác giả LÊ TUẤN ANH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu Kết dự kiến đạt CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG ĐẬP TƠNG TRỌNG LỰC Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 1.1 Tính hình xây dựng đập tông trọng lực nước ta giới 1.1.1 Tình hình xây dựng đập tơng trọng lực giới 1.1.2 Tình hình xây dựng đập tông Việt Nam 1.2 Hành lang công tác, cấu tạo vai trò hành lang cơng tác đập 1.3 Kết luận chương CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT THÂN ĐẬP, ẢNH HƯỞNG CỦA HÀNH LANG CÔNG TÁC ĐẾN ỨNG SUẤT THÂN ĐẬP TÔNG TRỌNG LỰC TRONG THIẾT KẾ 11 2.1 Đánh giá trạng cơng tác phân tích ứng suất thân đập, ảnh hưởng hành lang đến ứng suất thân đập tông trọng lực công tác thiết kế 11 2.1.1 Phương pháp sức bề vật liệu 13 2.1.2 Phương pháp Lý thuyết đàn hồi 16 2.1.3 Phương pháp sai phân hữu hạn 17 2.1.4 Phương pháp phần tử hữu hạn .17 2.2 Tình hình nghiên cứu phương pháp phân tích ứng suất thân đập ảnh hưởng hành lang đến ứng suất thân đập tông trọng lực 19 2.3 Kết luận chương 23 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT THÂN ĐẬP KHI CĨ XÉT ĐẾN HÀNH LANG CÔNG TÁC 25 3.1 Phương pháp phân tích ứng suất sử dụng luận văn - phương pháp Phần tử hữu hạn 25 3.1.1 Khái niệm phương pháp phần tử hữu hạn 25 3.1.2 Các bước tính tốn phương pháp phần tử hữu hạn 26 3.2 Lý thuyết tiếp xúc 29 3.3 Lập mơ hình tính tốn, xử lý điều kiện biên toán 32 3.3.1 Lựa chọn, giới thiệu phần mềm tính toán ANSYS .32 3.3.1.1.Khái niệm APDL 35 3.3.1.2.Đặc điểm APDL 36 3.3.1.3 Giải toán phần mềm ANSYS 37 3.3.1.4.Mô phần tử tiếp xúc 38 3.3.2 Lập mơ hình tính tốn, xử lý điều kiện biên toán .40 3.3.3 Cơ sở đánh giá, phân tíc kết 40 3.4 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT THÂN ĐẬP, ẢNH HƯỞNG CỦA HÀNH LANG ĐẾN ỨNG SUẤT THÂN ĐẬP ĐỒNG ĐIỀN – KHÁNH HÒA 42 4.1 Giới thiệu đập tông trọng lực Đồng Điền 42 4.1.1 Vị trí địa lý .42 4.1.2 Mục tiêu nhiệm vụ dự án .42 4.1.2.1 Mục tiêu dự án 42 4.1.2.2 Nhiệm vụ dự án 43 4.1.3 Cấp cơng trình tiêu chuẩn thiết kế .43 4.1.4 Quy mơ cơng trình 44 4.2 Thu thập số liệu đầu vào, trường hợp tính tốn 46 4.2.1 Các thông số tính tốn: .46 4.2.1.1 Các đặc tính vật liệu nền: 46 4.2.1.2 Các tải trọng tác dụng: 47 4.2.2 Các trường hợp tính tốn: .47 4.2.3 Sơ đồ tính tốn: 48 4.3 Ứng dụng phần mềm Ansys phân tích ứng suất thân đập 49 4.4 Tổng hợp kết đánh giá kết 51 4.4.1 Tổng hợp kết 51 4.4.2 Phân tích, đánh giá kết 52 4.4.2.1 Phân tích, đánh giá chất trường hợp tính tốn 52 4.4.2.2 Phân tích, đánh giá kết tính tốn trường hợp 54 4.5 Kết luận chung 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 Kết luận 64 Kiến nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 CÁC PHỤ LỤC 68 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Bảng 1.1 Bảng thống kê số lượng đập châu lục Hình 1.1 Biểu đồ xây dựng đập lớn toàn giới (1900-2000) Hình 2.1 Sơ đồ xác định loại ứng suất biên đập 14 Hình 2.2 Sơ đồ vòng Mo ứng suất điểm 15 Hình 2.3 Biểu đồ quan hệ tỉ lệ x/H1 hệ số ổn định trượt (H1 = 95.0m) 21 Hình 2.4 Biểu đồ quan hệ tỉ lệ x/H1 ứng suất kéo lớn thân đập 21 Hình 2.5 Mặt cắt thiết kế tính tốn vị trí hành lang cơng tác hợp lý thân đập 22 Hình 2.6 Biểu đồ ứng suất lớn ứng suất lớn lỗ khoét cao độ 40m 23 Hình 3.1 Ba mơ hình tiếp xúc phần tử hữu hạn hai mơi trường 30 Hình 3.2 Mơ hình phần tử tiếp xúc mặt 2D hai điểm nút CONTA171 phần tử mặt mục tiêu TARGE169 31 Hình 3.3 Phần tử biến dạng phẳng PLANE42 mơ tiếp xúc đập hành lang công tác 32 Hình 3.4 Kết cấu chương trình ANSYS 33 Hình 3.5 Trình tự giải ANSYS 34 Hình 4.1 Sơ đồ tính tốn 49 Hình 4.2 Mơ hình Hành lang đập làm việc đồng 50 Hình 4.3 Mơ hình Hành lang khối tiếp xúc với đập 50 Hình 4.4 Mơ hình Hành lang hai khối (trên)tiếp xúc với đập 50 Hình 4.5 Mơ hình Hành lang hai khối (dưới) tiếp xúc với đập 50 Hình 4.6 Mơ hình Hành lang bốn khối tiếp xúc với đập 51 Hình 4.7 Đồng - Phân bố ứng suất Sx tồn mơ hình 55 Hình 4.8 Bốn khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất Sx tồn mơ hình 55 Hình 4.9 Đồng - Phân bố ứng suất S3 khu hành lang 56 Hình 4.10 Bốn khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 khu hành lang 56 Hình 4.11 Đồ thị quan hệ tỷ lệ ứng suất S1 trường hợp tính tốn 57 Hình 4.12 Mộ khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S1 khu hành lang 58 Hình 4.13 Bốn khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S1 khu hành lang 58 Hình 4.14 Mộ khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất Sy tồn mơ hình 59 Hình 4.15 Bốn khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất Sy tồn mơ hình 59 Hình 4.16 Đồng - Phân bố ứng suất S3 hành lang 60 Hình 4.17 Bốn khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 hành lang 60 Hình 4.18 Đồng - Phân bố ứng suất S1 thân đập phía ngồi hành lang 61 Hình 4.19 Bốn khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S1 thân đập hàng lang61 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.2 Một số đập tông lớn xây dựng Việt Nam Bảng Danh sách đập BTĐL Việt Nam đến năm 2013 Bảng 2.1 kết tính tốn ứng suất biến dạng trường hợp quanh lỗ khoét 22 Bảng 3.1 Dữ liệu đầu vào phần tử TARGE169 39 Bảng 3.2 Dữ liệu đầu vào phần tử CONTA172 39 Bảng 3.3 Cường độ giới hạn tông thân đập theo tổ hợp tải trọng 40 Bảng 4.1 Tổng hợp thông số cơng trình 44 Bảng 4.2 Các đặc trưng vật liệu 46 Bảng 4.3 Tổng hợp kết tính tốn trường hợp với Hđập=80(m) 51 Bảng 4.4 Tổng hợp kết tính tốn trường hợp với Hđập=80(m) 52 Bảng 4.5 Tổng hợp hệ số so sánh trường hợp tính tốn 55 Bảng 4.6 Tổng hợp hệ số ứng suất Sx, Sy 58 Bảng 4.7 Tổng hợp ứng suất ngồi phạm vi hành lang 61 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục : Kết tính tốn ứng suất thân đập hành lang cơng tác trường hợp Hình 1: Đồng - Phân bố ứng suất Sy tồn mơ hình Hình 2: Đồng - Phân bố ứng suất S1 khu hành lang Hình 3: Đồng - Phân bố ứng suất S2 khu hành lang Hình 4: Đồng - Phân bố ứng suất S1 hành lang Hình 5: Đồng - Phân bố ứng suất S2 hành lang Hình 6: Đồng - Phân bố ứng suất S2 thân đập phía ngồi hành lang Hình 7: Đồng - Phân bố ứng suất S3 thân đập phía ngồi hành lang Phụ lục : Kết tính tốn ứng suất thân đập hành lang công tác trường hợp Hình 8: Mộ khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất Sx tồn mơ hình Hình 9: Mộ khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S2 khu hành lang Hình 10: Một khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 khu hành lang Hình 11: Một khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S1 hành lang Hình 12: Một khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S2 hành lang Hình 13: Một khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 hành lang Hình 14: Một khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S1 thân đập xung quanh hàng lang Hình 15: Một khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S2 thân đập xung quanh hàng lang Hình 16: Một khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 thân đập hàng lang Phụ lục : Kết tính tốn ứng suất thân đập hành lang cơng tác trường hợp Hình 17: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố ứng suất Sx tồn mơ hình Hình 18: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố ứng suất Sy toàn mơ hình Hình 19: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S1 khu hành lang Hình 20: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S2 khu hành lang Hình 21: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 khu hành lang Hình 22: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S1 hành lang Hình 23: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S2 hành lang Hình 24: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 hành lang Hình 25: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S1 thân đập xung quanh hàng lang Hình 26: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S2 thân đập xung quanh hàng lang Hình 27: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 thân đập xung quanh hàng lang Phụ lục : Kết tính tốn ứng suất thân đập hành lang cơng tác trường hợp Hình 28: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân bố ứng suất Sx tồn mơ hình Hình 29: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân bố ứng suất Sy toàn mơ hình Hình 30: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S1 khu hành lang Hình 31: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S2 khu hành lang Hình 32: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 khu hành lang Hình 33: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S1 hành lang Hình 34: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S2 hành lang Hình 35: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 hành lang Hình 36: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S1 thân đập xung quanh hàng lang Hình 37: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S2 thân đập xung quanh hàng lang Hình 38: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 thân đập xung quanh hàng lang Phụ lục : Kết tính tốn ứng suất thân đập hành lang cơng tác trường hợp Hình 39: Bốn khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S2 khu hành lang Hình 40: Bốn khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S1 hành lang Hình 41: Bốn khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S2 hành lang Hình 42: Bốn khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S2 thân đập hàng lang Hình 43: Bốn khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 thân đập hàng lang 66 - Giúp người thiết kế có nhình tổng quan cách chọn mơ hình tính tốn hợp lý với độ xác cao an tồn Kiến nghị Trong khoảng thời gian làm luận văn cho phép, trình độ hạn chế tác giả nên tác giả chưa nghiên cứu tới: - Trường hợp đập có nhiều hành lang công tác - Các trường hợp tải trọng đặc biệt, trường hợp thi cơng - Tính phi tuyến vật liệu làm đập - Tương tác chất lỏng chất rắn, cụ thể tương tác nước thượng lưu đập đập tông trọng lực - Tiếp xúc đập đập - Ảnh hưởng khác đến đập tông như: nhiệt độ, giai đoạn khác thi công - Ảnh hưởng động đất tới đập Khi có điều kiện thời gian, tác giả cố gắng hoàn thiện vấn đề ngày không xa 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Thủy Lợi, Vụ kỹ thuật (1982), Sổ tay kỹ thuật Thủy lợi, NXB Nông nghiệp Bộ Xây dựng (1995), Tải trọng tác động lên cơng trình TCVN 2737-1995, NXB Xây dựng, Hà Nội Bộ Xây Dựng (2002), Cơng trình Thủy lợi - Các qui định chủ yếu thiết kế TCXDVN 285-2002, NXB Xây dựng, Hà Nội Lê Đình Hồng, Khoa kỹ thuật xây dựng trường đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, “Phân tích trạng thái ứng suất biến dạng đập tông trọng lực xảy động đất” Vũ Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Hùng (2011), Ansys - phân tích kết cấu cơng trình thủy lợi thủy điện Phạm Ngọc Khánh, Trịnh Đình Châm (2002), Lý thuyết đàn hồi, NXB Xây dựng, Hà Nội Phạm Ngọc Khánh, Nguyễn Công Thắng (2007), Phương pháp số, NXB Khoa học tự nhiên công nghệ, Hà Nội Nguyễn Văn Mạo (2008), Đập tông trọng lực - Bài giảng cao học, ĐHTL Đinh Bá Trụ - Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự, Hướng dẫn sử dụng phần mềm ANSYS 10 Viện vật lý Địa Cầu (2000), Bản đồ phân vùng động đất Việt Nam 11 Ngơ Trí Viềng, Nguyễn Chiến, Nguyễn Văn Mạo, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Cảnh Thái (2005), Giáo trình thủy cơng - tập 1&2, ĐHTL Tiếng Anh 12 ACI Committee 207 " Effect of restraint, volume change, and reinforcement on cracking of massive concrete", ACI- Journal, Proc 70, 7, July 1973 pp 445470 13 Department or energy, federal energy regulatory commission, chapter III “Gravity dams”, Ocrober 2002 14 EM 1110-2-6050 (1999), Response Spectra and Seismic Analysis for Concrete Hydraulic Structures 15 US Army Corps of Engineers, “Gravity Dam Design”, 30 June 1995 EM11102-2200) PHỤ LỤC Phụ lục : Kết tính tốn ứng suất thân đập hành lang công tác trường hợp 1 ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 21:39:01 NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 SY (AVG) RSYS=0 PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024308 SMN =-4942 SMX =37.59 -4942 -4388 -3835 -3282 -2729 -2175 -1622 -1069 -515.645 37.59 Y Z MN MXX MN ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 21:40:47 NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 S1 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024308 SMN =-1780 SMX =718.694 -1780 -1503 -1225 -947.402 -669.72 -392.037 -114.354 163.329 441.011 718.694 Dap cao 80m Dap cao 80m Hình 1: Đồng - Phân bố ứng suất Sy B Hình 2: Đồng - Phân bố ứng suất S1 B khu hành lang tồn mơ hình MN ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 21:41:25 NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024308 SMN =-2965 SMX =-3.228 -2965 -2636 -2307 -1978 -1649 -1320 -990.463 -661.385 -332.306 -3.228 ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 21:58:47 NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 S1 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.023066 SMN =-1780 SMX =348.411 -1780 -1544 -1307 -1071 -834.29 -597.749 -361.209 -124.669 111.871 348.411 MN MX Dap cao 80m Dap cao 80m Hình 3: Đồng - Phân bố ứng suất S2 B khu hành lang Hình 4: Đồng - Phân bố ứng suất S1 B hành lang ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 21:59:06 NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.023066 SMN =-2965 SMX =-32.657 -2965 -2639 -2313 -1988 -1662 -1336 -1010 -684.274 -358.466 -32.657 MN ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 22:05:36 NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024308 SMN =-1343 SMX =-3.228 -1343 -1194 -1045 -896.533 -747.649 -598.764 -449.88 -300.996 -152.112 -3.228 MX Y Z X Dap cao 80m Dap cao 80m Hình 5: Đồng - Phân bố ứng suất S2 B hành lang Hình 6: Đồng - Phân bố ứng suất S2 B thân đập phía ngồi hành lang ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 22:05:52 NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 S3 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024308 SMN =-5761 SMX =-13.526 -5761 -5122 -4484 -3845 -3206 -2568 -1929 -1291 -652.105 -13.526 Y Z X Dap cao 80m Hình 7: Đồng - Phân bố ứng suất S3 thân đập phía ngồi hành lang Phụ lục : Kết tính tốn ứng suất thân đập hành lang công tác trường hợp Y Z MX MNX ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 22:29:22 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024323 SMN =-2917 SMX =408.045 ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 22:25:34 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 SX (AVG) RSYS=0 PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024323 SMN =-3945 SMX =859.429 -3945 -3411 -2878 -2344 -1810 -1276 -742.139 -208.283 325.573 859.429 MN MX Dap cao 80m -2917 -2548 -2178 -1809 -1439 -1070 -700.367 -330.897 38.574 408.045 Dap cao 80m Hình 9: Mộ khối tiếp xúc - Phân bố ứng Hình 8: Mộ khối tiếp xúc - Phân bố ứng B B suất S2 khu hành lang suất Sx toàn mơ hình MN MX ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 22:29:43 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S3 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024323 SMN =-5823 SMX =255.282 -5823 -5148 -4472 -3797 -3122 -2446 -1771 -1095 -420.079 255.282 ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 22:34:15 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S1 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.023105 SMN =-1748 SMX =868.365 -1748 -1457 -1167 -875.9 -585.189 -294.478 -3.767 286.943 577.654 868.365 MN MX Dap cao 80m Dap cao 80m Hình 10: Một khối tiếp xúc - Phân bố ứng B suất S3 khu hành lang Hình 11: Một khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất B S1 hành lang ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 22:34:29 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.023105 SMN =-2917 SMX =408.045 -2917 -2548 -2178 -1809 -1439 -1070 -700.367 -330.897 38.574 408.045 ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 22:34:42 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S3 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.023105 SMN =-5823 SMX =255.282 -5823 -5148 -4472 -3797 -3122 -2446 -1771 -1095 -420.079 255.282 MN MN MX MX Dap cao 80m Dap cao 80m Hình 12: Một khối tiếp xúc - Phân bố ứng B Hình 13: Một khối tiếp xúc - Phân bố ứng B suất S3 hành lang suất S2 hành lang ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 22:38:04 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S1 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024323 SMN =-1156 SMX =705.52 -1156 -949.399 -742.534 -535.669 -328.804 -121.939 84.925 291.79 498.655 705.52 MN MN Y MX ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 22:38:23 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024323 SMN =-2154 SMX =5.308 -2154 -1914 -1674 -1434 -1194 -954.268 -714.374 -474.48 -234.586 5.308 Y Z X Dap cao 80m Z X Dap cao 80m Hình 14: Một khối tiếp xúc - Phân bố ứng B suất S1 thân đập xung quanh hàng lang Hình 15: Một khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất B S2 thân đập xung quanh hàng lang ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 22:38:41 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S3 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024323 SMN =-4891 SMX =-13.585 -4891 -4349 -3807 -3265 -2723 -2181 -1639 -1097 -555.484 -13.585 Y Z X Dap cao 80m Hình 16: Một khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 thân đập hàng lang Phụ lục : Kết tính tốn ứng suất thân đập hành lang công tác trường hợp Y Z MX MNX ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 20:10:51 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 SX (AVG) RSYS=0 PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024328 SMN =-4052 SMX =1238 -4052 -3464 -2876 -2289 -1701 -1113 -525.512 62.228 649.969 1238 Y Z MX MNX Dap cao 80m Hình 17: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố B ứng suất Sx tồn mơ hình ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 20:11:04 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 SY (AVG) RSYS=0 PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024328 SMN =-4875 SMX =477.646 -4875 -4281 -3686 -3091 -2496 -1902 -1307 -711.929 -117.141 477.646 Dap cao 80m Hình 18: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố B ứng suất Sy tồn mơ hình MX MN ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 20:26:23 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S1 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024328 SMN =-1765 SMX =1238 -1765 -1431 -1098 -764.034 -430.305 -96.575 237.154 570.884 904.613 1238 MN MX Y Z ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 20:26:46 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024328 SMN =-2858 SMX =436.069 -2858 -2492 -2126 -1760 -1394 -1028 -662.031 -295.997 70.036 436.069 Y X Z Dap cao 80m X Dap cao 80m Hình 19: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân B Hình 20: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố B bố ứng suất S1 khu hành lang MN MX ứng suất S2 khu hành lang ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 20:27:06 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S3 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024328 SMN =-5968 SMX =267.367 -5968 -5275 -4582 -3889 -3197 -2504 -1811 -1118 -425.439 267.367 ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 20:33:23 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S1 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.02312 SMN =-1765 SMX =1238 -1765 -1431 -1098 -764.034 -430.305 -96.575 237.154 570.884 904.613 1238 MX MN Y Z X Dap cao 80m Dap cao 80m Hình 21: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân B bố ứng suất S3 khu hành lang Hình 22: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân B bố ứng suất S1 hành lang ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 20:34:00 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S3 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.02312 SMN =-5968 SMX =267.367 -5968 -5275 -4582 -3889 -3197 -2504 -1811 -1118 -425.439 267.367 ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 20:33:45 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.02312 SMN =-2858 SMX =436.069 -2858 -2492 -2126 -1760 -1394 -1028 -662.031 -295.997 70.036 436.069 MN MN MX MX Dap cao 80m Dap cao 80m Hình 23: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân Hình 24: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân B B bố ứng suất S2 hành lang MX MN bố ứng suất S3 hành lang ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 20:36:39 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S1 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024328 SMN =-1201 SMX =1118 -1201 -943.686 -686.024 -428.362 -170.701 86.961 344.623 602.284 859.946 1118 ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 20:36:56 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024328 SMN =-2251 SMX =80.023 -2251 -1992 -1733 -1474 -1215 -955.929 -696.941 -437.953 -178.965 80.023 MX MN Y Dap cao 80m Z cao X Dap 80m Hình 25: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân B Hình 26: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân B bố ứng suất S1 thân đập xung quanh hàng lang bố ứng suất S2 thân đập xung quanh hàng lang ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 20:37:08 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S3 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024328 SMN =-4890 SMX =-13.585 -4890 -4348 -3807 -3265 -2723 -2181 -1639 -1097 -555.442 -13.585 Y X Z cao Dap 80m Hình 27: Hai khối (trên) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 thân đập xung quanh hàng lang Phụ lục : Kết tính tốn ứng suất thân đập hành lang công tác trường hợp Y Z MX X MN ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 21:13:38 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 SX (AVG) RSYS=0 PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024329 SMN =-3305 SMX =828.852 -3305 -2845 -2386 -1927 -1468 -1008 -548.975 -89.699 369.576 828.852 Y MN Z MX X ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 21:13:51 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 SY (AVG) RSYS=0 PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024329 SMN =-5234 SMX =1286 -5234 -4510 -3785 -3061 -2336 -1612 -887.145 -162.665 561.816 1286 Dap cao 80m Dap cao 80m Hình 28: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân Hình 29: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân B B bố ứng suất Sx tồn mơ hình bố ứng suất Sy tồn mơ hình 1 ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 21:19:27 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S1 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024329 SMN =-1332 SMX =1320 -1332 -1037 -742.808 -448.175 -153.541 141.093 435.726 730.36 1025 1320 MN MX MN MX ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 21:19:45 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024329 SMN =-2497 SMX =237.018 -2497 -2193 -1889 -1585 -1282 -977.937 -674.198 -370.459 -66.721 237.018 Dap cao 80m Dap cao 80m Hình 31: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân Hình 30: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân B B bố ứng suất S2 khu hành lang bố ứng suất S1 khu hành lang MN MX ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 21:20:12 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S3 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024329 SMN =-6530 SMX =131.311 -6530 -5790 -5050 -4310 -3570 -2829 -2089 -1349 -608.865 131.311 MN ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 21:24:27 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S1 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.023112 SMN =-1332 SMX =1289 -1332 -1041 -749.598 -458.359 -167.121 124.118 415.357 706.596 997.835 1289 MX Dap cao 80m Hình 32: Hai khối (dưới) tiếp xúc B Phân bố ứng suất S3 khu hành lang Dap cao 80m Hình 33: Hai khối (dưới) tiếp xúc B Phân bố ứng suất S1 hành lang ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 21:24:40 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.023112 SMN =-1565 SMX =202.059 -1565 -1368 -1172 -975.833 -779.518 -583.202 -386.887 -190.571 5.744 202.059 MN ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 21:24:53 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S3 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.023112 SMN =-6530 SMX =131.311 -6530 -5790 -5050 -4310 -3570 -2829 -2089 -1349 -608.865 131.311 MN MX MX Dap cao 80m Dap cao 80m Hình 34: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Hình 35: Hai khối (dưới) tiếp xúc - B B Phân bố ứng suất S2 hành lang Phân bố ứng suất S3 hành lang 1 MN MX ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 21:29:33 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S1 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024329 SMN =-1177 SMX =1320 -1177 -899.738 -622.317 -344.897 -67.476 209.945 487.365 764.786 1042 1320 Dap cao 80m MN MX ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 21:29:48 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024329 SMN =-2497 SMX =237.018 -2497 -2193 -1889 -1585 -1282 -977.937 -674.198 -370.459 -66.721 237.018 Dap cao 80m Hình 36: Hai khối (dưới) tiếp xúc B Hình 37: Hai khối (dưới) tiếp xúc B Phân bố ứng suất S1 thân đập Phân bố ứng suất S2 thân đập xung quanh hàng lang xung quanh hàng lang ANSYS 12.0.1 NOV 23 2010 21:30:06 NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 S3 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024329 SMN =-4890 SMX =121.635 -4890 -4333 -3776 -3219 -2663 -2106 -1549 -992.031 -435.198 121.635 MX Dap cao 80m Hình 38: Hai khối (dưới) tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 thân đập xung quanh hàng lang Phụ lục : Kết tính tốn ứng suất thân đập hành lang công tác trường hợp MX MN ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 20:37:30 NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024334 SMN =-2496 SMX =248.223 -2496 -2191 -1886 -1581 -1276 -971.288 -666.41 -361.533 -56.655 248.223 ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 20:42:45 NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 S1 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.023126 SMN =-948.023 SMX =1309 -948.023 -697.277 -446.532 -195.786 54.959 305.705 556.45 807.196 1058 1309 MN MX Dap cao 80m Hình 39: Bốn khối tiếp xúc - Phân bố B ứng suất S2 khu hành lang Dap cao 80m Hình 40: Bốn khối tiếp xúc - Phân bố B ứng suất S1 hành lang MN ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 20:46:25 NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.023126 SMN =-1833 SMX =248.223 -1833 -1602 -1371 -1139 -908.115 -676.848 -445.58 -214.312 16.955 248.223 ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 21:09:33 NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 S2 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024334 SMN =-2496 SMX =236.537 -2496 -2192 -1889 -1585 -1281 -977.78 -674.201 -370.622 -67.042 236.537 MN MX MX Y Z Dap cao 80m X Dap cao 80m Hình 41: Bốn khối tiếp xúc - Phân bố Hình 42: Bốn khối tiếp xúc - Phân bố B B ứng suất S2 hành lang ứng suất S2 thân đập hàng lang MX ANSYS 12.0.1 NOV 22 2010 21:09:54 NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 S3 (AVG) PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.024334 SMN =-4889 SMX =119.308 -4889 -4333 -3776 -3220 -2663 -2107 -1550 -993.758 -437.225 119.308 Y Z X Dap cao 80m Hình 43: Bốn khối tiếp xúc - Phân bố ứng suất S3 thân đập hàng lang ... TÁC PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT THÂN ĐẬP, ẢNH HƯỞNG CỦA HÀNH LANG CÔNG TÁC ĐẾN ỨNG SUẤT THÂN ĐẬP BÊ TÔNG TRỌNG LỰC TRONG THIẾT KẾ 2.1 Đánh giá trạng cơng tác phân tích ứng suất thân đập, ảnh hưởng hành lang. .. ĐẬP, ẢNH HƯỞNG CỦA HÀNH LANG CÔNG TÁC ĐẾN ỨNG SUẤT THÂN ĐẬP BÊ TÔNG TRỌNG LỰC TRONG THIẾT KẾ 11 2.1 Đánh giá trạng cơng tác phân tích ứng suất thân đập, ảnh hưởng hành lang đến ứng suất thân. .. pháp phân tích ứng suất thân đập ảnh hưởng hành lang đến ứng suất thân đập bê tông trọng lực 19 2.3 Kết luận chương 23 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT THÂN ĐẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: “ Phân tích ảnh hưởng của hành lang đến ứng suất thân đập bê tông trọng lực”, “ Phân tích ảnh hưởng của hành lang đến ứng suất thân đập bê tông trọng lực”

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay