“ Nghiên cứu, đề xuẤt một số giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi vừa và nhỏ khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ”

101 8 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:02

LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy cô trường Đại học Thủy lợi; đặc biệt cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế Quản lý, phòng Đào tạo đại học sau đại học giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Bá Uân hết lòng ủng hộ hướng dẫn tác giả q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo đồng nghiệp Bộ môn Quản lý Xây dựng, khoa Kinh tế Quản lý nơi tác giả giảng dạy công tác quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, giúp đỡ tác giả việc thu thập thơng tin, tài liệu q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thường xuyên chia sẻ khó khăn động viên tác giả suốt trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Tác giả luận văn Phạm Văn Giang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các thơng tin, tài liệu trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình trước Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Tác giả luận văn Phạm Văn Giang MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI 1 Các ni m án ầu t v quản án ầu t 1.1.1 Khái niệm, vai trò, yêu cầu dự án đầu 1.1.2 Khái niệm, vai trò nội un qu n M c c v nội ung c a quản ự án án ầu t ng c ng tr n 1.2.1 c đích qu n ự án đầu xây ựn trình 1.2.2 ội un qu n ự án đầu xây ựng 11 Vai tr n i m v c a án ầu t ng c ng tr n t i 14 1.3.1 trò ự án đầu xây ựn trình th y 1.3.2 hiệm v P n cấp p ự án đầu xây ựn trình thuỷ l i 14 n oại c ng tr n t i 15 1.4.1 hân o i trình th y i 15 1.4.2 hân c p trình th y i 15 1.4.3 ôn trình th y i 14 P tr n t i v a nh 18 ng p áp ác ịn i u án ầu t ng c ng i 21 1.5.1 Thực tr ng đánh iá hiệu qu hệ thống th y l i 21 1.5.2 ác uận khoa học ch yếu cho xây ựn tiêu đánh iá hiệu qu 22 1.5.3 hươn pháp đánh iá hiệu qu trình th y l i 22 Kết luận c ng 33 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI VỪA NHỎ THUỘC KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ 34 V in t quát u v c Trung u v Miền n i ắc ộ 34 2.1.1 iều iện tự nhiên 34 2.1.2 iều iện ân sinh inh tế 38 T c trạng ầu t ng c ng tr n t iv av n t uộc u v c Trung u v Miền n i ắc ộ 40 2.2.1 ầu cho xây ựn th y i qua th i 40 2.2.2 Hiện tr ng hệ thốn trình th y l i khu vực 43 N ng ết ạt tr n t iv av n c ầu t t uộc ng án c ng u v c Trung u v Miền n i ắc ộ 44 2.3.1 Hiệu qu kinh tế c a CTTL v a nh thuộc khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ 45 2.3.2 Hiệu qu đa m c tiêu c a CTTL v a nh thuộc khu vực Trun u miền núi Bắc Bộ 46 Ngu n n nv n ng n n t ản ng t i i u ầu t c a án 55 2.4.1 un nhân àm i m hiệu qu trình thuỷ l i 55 2.4.2 hân tố nh hư n tới hiệu qu đầu c a ự án 62 Kết luận c ng 64 CHƯƠNG : ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI VỪA NHỎ KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI ẮC BỘ 66 Địn ng v n i m v p át triển t Miền n i ắc ộ ến năm 3.1.1 Nhữn vực Trun i u v c Trung u v 66 hó hăn, thách thức việc phát triển th y l i khu u iền núi Bắc Bộ 66 3.1.2 Quan điểm phát triển 67 3.1.3 ịnh hướn phát triển th y l i khu vực Trun u iền núi Bắc Bộ 68 Đề uất s giải p áp n ng cao i u d ng CTT v a v n án ầu t u v c Trung u v Miền n i ắc ộ 70 3.2.1 Hồn chỉnh tác quy ho ch hệ thốn 3.2.3 ác i i pháp tron TT 70 iai đo n chu n ị đầu xây ựn trình 72 3.2.2 Tăn cư n qu n ch t n thi côn xây dựn trình 76 3.2.3 ác i i pháp tron iai đo n qu n hai thác trình 76 3.3 Một s giải p áp ỗ tr 84 Kết luận c ng 85 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ TÀI IỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hn Đ a giới hành t nh Trung du Miền núi phía Bắc 34 Hn Trung du Miền núi phía Bắc khu vực giàu tiềm 36 Hn Hồ Núi Cốc t nh Thái Ngun - Cơng trình thủy lợi đa m c tiêu 48 DANH MỤC CÁC ẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1: Bảng phân cấp cơng trình thuỷ lợi 16 ảng Các tiêu chí phân cấp cơng trình thuỷ lợi theo quy mơ quản lý số t nh 19 Bảng 2.1: Thống kê cơng trình thuỷ lợi xây dựng giai đoạn 1986 – 2003 vùng miền núi trung du Bắc Bộ 42 Bảng 2.2: Thống kê thu nhập ròng (NPV) số cơng trình thuỷ lợi vùng miền núi trung du Bắc Bộ (cùng mặt giá) 45 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NN PTNT: Nông nghiệp Phát triển nông thôn TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam HTXNN: Hợp tác xã nông nghiệp HTTL: Hệ thống thuỷ lợi CTTL: Cơng trình thuỷ lợi CBA: Phương pháp phân tích lợi ích chi phí NPV: Giá tr thu nhập ròng B/C: Tỷ số lợi ích, chi phí IRR: Hệ số nội hồn KTCTL: Khai thác cơng trình thuỷ lợi Ngh đ nh 115: Ngh đ nh 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi 143/2003/NĐ-CP khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi UBND: Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU T n cấp thiết c a ề t i Cùng với tăng trưởng dân số tăng nhu cầu lương thực, thực phẩm, nhiều nước giới, phát triển thủy lợi trở thành vấn đề quốc gia Đầu cho thủy lợi đầu chiều sâu, mang tính tiềm đem lại hiệu lâu dài nhằm hỗ trợ cho nhu cầu người lương thực, thực phẩm, công ăn việc làm, nước phát triển Cho đến Việt Nam quốc gia sản xuất nông nghiệp chủ yếu Nhận thức vai trò quan trọng công tác thuỷ lợi, nhiều thập kỷ qua Đảng Nhà nước đầu hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng hàng ngàn cơng trình thuỷ lợi lớn, nhỏ đảm bảo tưới cho triệu đất canh tác, tiêu 1,4 triệu ha, ngăn mặn 70 triệu ha, cải tạo 1,6 triệu chua phèn v.v Ngoài nhiệm v ph c v sản xuất nông nghiệp, cải tạo đất, cơng trình thuỷ lợi cung cấp tài nguyên nước cho sản xuất công nghiệp, du l ch dân sinh, đồng thời góp phần phát triển giao thông thuỷ, nuôi trồng thuỷ sản, phân bổ lại dân cư, cải thiện môi trường sinh thái góp phần phát triển nơng thơn tồn diện, thực xố đói giảm nghèo Vì thế, thuỷ lợi coi biện pháp hàng đầu để phát triển nông nghiệp nơng thơn nước ta Nhận thức rõ vai trò quan trọng cơng trình thủy lợi nghiệp phát triển kinh tế, xã hội môi trường, hàng năm nhà nước giành tỷ trọng lớn ngân sách đầu cho xây dựng cơng trình thủy lợi Trên thực tế, qui mô đầu tư, hiệu đầu cơng trình thủy lợi năm qua ngày gia tăng Hệ thống cơng trình thủy lợi xây dựng phát huy tác d ng to lớn, đóng góp vai trò quan trọng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tác động tích cực đến phát triển bền vững Trên thực tế, vào vận hành, phần lớn hệ thống cơng trình thuỷ lợi ch khai thác 50% - 60% lực thiết kế, hiệucơng trình mang lại thấp hơn nhiều so với kỳ vọng Rõ ràng, xem x t cách nghiêm túc, thấy, việc đầu xây dựng cơng trình thủy lợi nói chung, cơng trình thủy lợi Trung du Miền núi Bắc Bộ thời gian qua nhiều vấn đề cần quan tâm Trước hết, cơng trình thuỷ lợi đưa vào sử d ng chưa đánh giá hiệu kinh tế mà việc khai thác cơng trình đem lại cách thực tiễn, ch xem x t đánh giá sở lý thuyết cách chung chung; Hai là, sau cơng trình thuỷ lợi đưa vào sử d ng việc, quản lý cơng trình gặp nhiều khó khăn làm hạn chế hiệu khai thác cơng trình; Ba là, Trung du Miền núi Bắc Bộ có tài nguyên thiên nhiên đa dạng, có khả đa dạng hóa cấu kinh tế, với mạnh công nghiệp khai thác chế biến khống sản, nơng nghiệp nhiệt đới có sản phẩm cận nhiệt ôn đới, phát triển tổng hợp kinh tế biển du l ch, sơng suối khu vực có trữ thủy điện lớn Việc phát triển thủy lợi, thủy điện tạo động lực cho phát triển vùng Vậy để xây dựng phát triển bền vững, có hiệu kinh tế cơng trình thuỷ lợi nhằm ph c v thiết thực m c tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn khu vực, cần phải có giải pháp hữu hiệu Xuất phát từ vấn đề nêu trên, tác giả chọn đề tài hiên cứu, đề xu t số gi i pháp nân cao hiệu qu ự án đầu xây ựn trình th y l i v a nh văn thạc s hu vực Trun u iền núi Bắc Bộ” làm luận 76 - Để nâng cao khả trữ nước hồ chứa miền núi, mừa lũ bố trí lắp đặt đập ph cao su đ nh tràn, làm tràn mỏ v t (hình thức thực hồ chứa Ông Kinh, Ninh Thuận, với chiều cao đập cao su 1,5m làm tăng 40% dung tích trữ nước hồ chứa thực đập: hồ chứa nước Bù Mơn, t nh Bình Phước nâng cao thêm đập cao su) 3.2.2 Tăn cư n qu n ch t n thi côn xây ựn trình Có thể nói rằng, chất lượng giai đoạn thi cơng xây dựng cơng trình có ảnh hưởng đ nh đến tuổi thọ kỹ thuật khả ph c v cơng trình xây dựng nói chung, cơng trình thủy lợi nói riêng Chất lượng cơng trình xây dựng cao, khả phát huy hiệu cơng trình lớn ngược lại Chất lượng cơng trình thủy lợi khơng ph thuộc nhiều vào chất lượng thi công xây dựng cơng trình, mà ph thuộc vào tính đồng hoàn ch nh, đồng bộ, đầy đủ thiết b ph c v cho quản lý khai thác, vận hành hệ thống cơng trình thiết b cảnh báo, dự báo, quan trắc, đóng mở cửa van, thiết nâng hạ, bảo vệ, đề phòng cố,…do đó, đầu thi công xây dựng cần đảm bảo tính hồn ch nh, đồng chất lượng cơng trình Muốn đảm bảo chất lượng cơng trình, ngồi chất lượng hồ thiết kế quản lý tốt chủ đầu tư, cần ý khâu tuyển chọn nhà thầu thi cơng xây dựng, cần lựa chọn nhà thầu có lực, uy tín, cương loại khỏi danh sách nhà thầu thi công k m lực 3.2.3 ác i i pháp tron iai đo n qu n hai thác trình Như biết, hiệu mang lại dự án đầu xây dựng cơng trình thủy lợi khơng ph thuộc hoạt động giai đoạn chuẩn b đầu tư, giai đoạn thi cơng xây dựng cơng trình, mà ph thuộc nhiều vào chất lượng trình tổ chức quản lý khai thác, vận hành bảo vệ công 77 trình Vì vậy, để tăng cường phát huy hiệu cơng trình thủy lợi bên tham gia quản lý khai thác cơng trình cần làm tốt vấn đề sau: Chính quyền đ a phương doanh nghiệp quản lý khai thác cơng trình thủy lợi cần phải xây dựng qui đ nh, chế tài ph c v cho công tác quản lý khai thác cơng trình thủy lợi, ph c v cho việc giải xung đột bên tham gia hưởng lợi từ hệ thống cơng trình Cần khuyến khích việc áp d ng hình thức tổ chức giao khốn bảo vệ, quản lý cơng trình thủy lợi Nghiên cứu, hồn thiện cơng tác phân cấp quản lý, phân cơng, phân quyền quan quản lý khai thác cơng trình thuỷ lợi Xây dựng thực tốt đ nh mức kinh tế, kỹ thật quản lý, khai thác cơng trình thủy lợi hệ thống, nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý diều hành sản xuất kinh doanh hệ thống Thường xuyên cập nhật chế sách quản lý khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi Phân đ nh rõ trách nhiệm quyền cấp việc xây dựng, quản lý, khai thác bảo vệ cơng trình Chính quyền đ a phương phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm việc phát huy nâng cao hiệu cơng trình thủy lợi đ a bàn quản lý Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp v cho người tham gia quản lý khai thác hưởng lợi từ cơng trình Cần xử phạt nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm Pháp lệnh khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi Cần đa dạng hóa mơ hình quản lý, khai thác cơng trình thủy lợi từ cấp huyện đến xã, thôn, bản, đảm bảo cơng trình có chủ thể ch u trách nhiệm quản lý Thường xuyên tuyển d ng bổ sung, đào tạo nâng cao trình độ cán quản lý công nhân vận hành hệ thống Các đơn v quản lý cơng trình phải xây dựng thực nghiêm ch nh quy trình quản lý vận hành, kế hoạch sản xuất cơng trình hệ 78 thống Phải quan tâm đến công tác giám sát, đánh giá hiệu tưới tiêu, cấp nước, ph c v hệ thống cơng trình Thường xun làm tốt công tác quan trắc, theo dõi, đánh giá, bảo dưỡng, sửa chữa cơng trình hệ thống Tăng cường biện pháp quản lý khai thác bảo vệ cơng trình, như: biện pháp giáo d c, kinh tế hành chính, để nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ, sử d ng, phòng chống tác nhân xâm hại, tác động bất lợi cơng trình Ở nơi có điều kiện, thực phân cấp, chuyển giao cơng trình thủy lợi có quy mơ phù hợp tổ chức nhà nước quản lý, khai thác cho tổ chức hợp tác dùng nước quản lý, khai thác; nghiên cứu việc cho nhân tham gia quản lý, vận hành bảo vệ cơng trình thủy lợi Thực giao khốn chi phí quản lý vận hành doanh nghiệp dựa sở ch tiêu đ nh mức kinh tế kỹ thuật hợp lý, có sở khoa học nhằm triệt để tiết kiệm nguồn lực chi phí quản lý đơn v Đẩy mạnh việc áp d ng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, khai thác tưới tiêu cách khoa học Tăng cường nguồn lực, sở vật chất kỹ thuật, phương tiện, trang thiết b làm việc, thông tin cho đơn v quản lý thủy nông để nâng cao chất lượng quản lý khai thác cơng trình Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao lực cho cán bộ, cơng nhân quản lý, khai thác cơng trình thủy lợi để đáp ứng với yêu cầu Nghiên cứu giải pháp khai thác hết tiềm hiệu đa m c tiêu cơng trình thủy lợi Ở nơi có điều kiện, cần mở rộng hoạt động d ch v để tăng thêm nguồn thu cho đơn v phát huy hết nguồn lực, sở vật chất giao Mở rộng tìm kiếm nguồn đầu tư, hỗ trợ, đóng góp để đầu xây dựng khai thác tối đa lợi ích đa m c tiêu tiềm mà cơng trình có Tóm lại, cơng tác quản lý khai thác cơng trình thủy lợi cần tập 79 trung vào giải pháp sau đây: 3.2.3.1 Gi i pháp qu n n c - Cần thiết lập thực kế hoạch phân phối nước khoa học, hợp lý hệ thống, tiến hành theo dõi, giám sát chặt chẽ biến động q trình thực hiện, để có điều ch nh k p thời, hợp lý (nhất với thời gian khơ hạn, lũ bão l t); - Quy trình vận hành quản lý điều tiết hồ chứa cần khẩn trương thiết lập đầy đủ bổ sung, hoàn ch nh với tất loại hồ chứa thực nghiêm ch dẫn Bộ Nông nghiệp PTNT việc an tồn hồ chứa, điều tiết lũ quan trọng phải đặc biệt ý; - Ở hệ thống thuỷ lợi, hồ chứa ph c v đa m c tiêu dễ xảy cạnh tranh quyền lợi, xung đột đối tượng sử d ng nước, để giải công bằng, hợp lý, lại sử d ng nước hiệu cao cần thiết xây dựng, thực kế hoạch phân phối nước hợp lý cho ngành, qui đ nh, chế tài xử lý tranh chấp xung đột; - Để đảm bảo nước ph c v cho sản xuất đời sống, Công ty khai tác cơng trình thuỷ lợi cần thực biện pháp c thể sau: + Tổ chức kiểm tra hư hỏng cơng trình thủy lợi đơn v quản lý, khai thác để lập kế hoạch sửa chữa nhằm đảm bảo an tồn cơng trình trước, sau mùa mưa lũ; + Phối hợp chặt chẽ với quyền đ a phương huy động nhân dân việc bảo vệ, tu bảo dưỡng, tổ chức nạo v t kênh mương, để đảm bảo cung cấp nước cho diện tích tưới hợp đồng, khắc ph c cố hệ thống thuỷ lợi; + Việc điều phối tháo nước, trữ nước hồ chứa trường hợp khẩn cấp, mùa bão lũ quan trọng, nên cần thiết có tham 80 gia tích cực cấp quyền đ a phương, ; + Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực sử d ng nguồn nước tiết kiệm, áp d ng thời v , cấu trồng hợp lý để phòng tránh khơ hạn, tận d ng nguồn nước, nguồn ẩm áp d ng biện pháp giữ ẩm, giữ nước… 3.2.3.2 Gi i pháp qu n ng tr nh - Cần thực thường xuyên việc quan trắc, kiểm tra, giám sát trạng thái, kết cấu thông số chủ yếu c m cơng trình đầu mối, hệ thống kênh mương cơng trình kênh, để đánh giá lực hoạt động cơng trình, để phát k p thời hư hỏng, có kế hoạch sửa chữa phù hợp, k p thời đảm bảo cho cơng trình hoạt động bình thường; - Thực nghiêm túc, quy đ nh công tác nghiệm thu bàn giao cơng trình sau xây dựng, tránh mang tính hình thức Tăng cường giám sát quan quản lý nhà nước thực m c tiêu, nhiệm v đặt cho cơng trình sau xây dựng xong vào quản lý khai thác; - Nâng cao nhận thức trách nhiệm sử d ng, quản lý cơng trình thuỷ lợi nhiều người ch hiểu muốn ch sử d ng khai thác túy mà ý đóng góp cho tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, phòng chống thiên tai cho cơng trình; - Để khắc ph c tình trạng vi phạm Pháp lệnh quản lý khai thác công trình thuỷ lợi phổ biến cần thiết có chế tài xử lý phạt thích đáng đơi với tổ chức thực thơng qua hình thức giao khốn bảo vệ CTTL, kết hợp chặt chẽ với quyền đ a phương để phòng ngừa, xử lý phạt vi phạm an tồn cơng trình thuỷ lợi; - Khi tháo nước hồ chứa cần có đề phòng, dự trữ cố biến đổi 81 khí hậu, cần tận d ng dung tích chết hồ chứa để năm hạn hán tận d ng để tưới chống hạn, cấp nước cho sinh hoạt, cho chăn ni gia súc, muốn phải có biện pháp cơng trình từ thiết kế (cống xả sâu, máy bơm…); - Bùn cát lắng đọng làm giảm đáng kể dung tích hiệu hồ chứa, với tỷ lệ trung bình 1(%/năm) vùng đồi núi nước ta, cần thường xuyên, đ nh kỳ theo dõi lượng bùn cát lắng đọng để có biện pháp phòng chống xói mòn gây lắng đọng hồ chứa (bảo vệ tăng cường thảm phủ thực vật lưu vực, canh tác theo đường đồng mức, trồng xen canh, gối v , canh tác theo làm ruộng bậc thang, xây dựng hệ thống mương bờ ngăn chặn cắt, tiêu dòng chảy, rãnh dẫn lũ quanh sườn đồi rãnh tiêu thoát, chôn lũ dọc theo sườn đồi, chân đồi…) đảm bảo dung tích thiết kế hồ chứa, đồng thời ý khơi thông, nạo v t bùn cát lắng đọng trước cửa cống lấy nước - Ngăn chặn chặt phá rừng đầu nguồn để hạn chế suy thoái bề mặt lưu vực làm cho lượng nước mưa thấm xuống đất giữ lại nhiều, làm tăng mực nước ngầm rừng đầu nguồn Đây giải pháp quan trọng để hạn chế lũ ống, lũ qu t gây xói mòn lưu vực thượng nguồn, gây bồi lắng, làm tắc nghẽn cơng trình thủy lợi; - Cần xây dựng sở thơng tin (bản đồ số hóa quản lý hệ thống, sở liệu, chương trình điều hành quản lý hệ thống) để ph c v quản lý khai thác tốt hệ thống thuỷ lợi 3.2.3.3 Gi i pháp qu n kinh doanh - Cần nghiên cứu giải tốt mối quan hệ tương hỗ giữa: Chính sách thủy lợi phí theo xu hướng miễn giảm trình phân cấp quản lý CTTL đ a phương cho đạt hiệu cao hai mặt; 82 - Những cơng trình thủy lợi ph c v khai thác tổng hợp, cần sớm xây dựng chế thu thủy lợi phí từ ngành dùng nước khác nhằm tăng nguồn thu giảm chi phí cấp bù, cở sở vận d ng hướng dẫn Bộ Nông nghiệp PTNT, kết hợp với điều kiện đ a phương; - Cần xây dựng rõ khái niệm hoạt động thủy lợi nội đồng để người dân tự đ nh mức đóng góp tham gia; - Các quan quản lý CTTL cần phải chủ động, linh hoạt mạnh dạn đề xuất với cấp lãnh đạo đ a phương để áp d ng cải biến sách nhà nước cho phù hợp điều kiện đ a phuơng quản lý khai thác cơng trình thuỷ lợi đạt hiệu cao C thể nên xây dựng giá sàn sở đ nh mức kêu gọi thầu thực quản lý vận hành hệ thống thuỷ lợi; - Thực đ nh kỳ đánh giá hiệu tổng hợp hệ thống thuỷ lợi thông qua áp d ng hệ ch tiêu xác đ nh đầy đủ hiệu hệ thống thuỷ lợi cấp nước cho ngành Xác đ nh đúng, tính đủ hiệu hệ thống thuỷ lợi cấp nước cho ngành; - Các Công ty khai thác cơng trình thuỷ lợi cần xây dựng thực đ nh mức kinh tế kỹ thuật để thực khoán quản lý, khai thác hệ thống thuỷ lợi đ a phương, sở vận d ng c thể hóa tài liệu Sổ tay hướng dẫn xây dựng đ nh mức kinh tế - kỹ thuật quản lý khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi 3.2.3.4 Gi i pháp t ch c qu n ng tr nh - Cần tiếp t c đẩy mạnh phân cấp, chuyển giao quản lý cơng trình thuỷ lợi sở cho tổ chức, đơn v dùng nước, cần có chế phân cấp, phân công giao trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi rõ ràng, minh bạch cơng ty, xí nghiệp khai thác cơng trình thuỷ lợi Nhà nước 83 đơn v , tổ chức dùng nước cấp sở để tránh tượng n tránh trách nhiệm cố, thiên tai xảy ra; - Các cơng trình nằm phạm vi xã nên chuyển giao hẳn cho xã quản lý khai thác, đồng thời có hướng dẫn xây dựng quy trình quản lý vận hành c thể; - Đẩy mạnh thành lập họat động tổ chức quản lý tưới cấp sở PIM thơng qua việc bổ sung, hồn ch nh văn sách đồng kèm; - Nên trì cơng ty quản lý khai thác cơng trình thủy lợi cấp t nh làm vai trò chủ đạo t nh có hệ thống thuỷ lợi liên huyện, khơng có cơng trình liên huyện khơng thiết phải có Cơng ty khai thác cơng trình cấp t nh; - Chức quản lý nhà nước thủy lợi cấp huyện thuộc phòng kinh tế, phòng nơng nghiệp huyện, thuộc phòng NN&PTNT thuộc phòng nơng-cơng-lâm- thủy sản tùy theo quy mô phát triển kinh tế, xã hội huyện đó, quan trọng phải có đủ cán thủy lợi có lực kinh nghiệm lại nhiệt tình, tâm huyết với đ a phương 3.2.3.5 Gi i pháp h nh sá h qu n h i thá ng tr nh - Chính phủ cần sớm bổ sung, hoàn ch nh ban hành Ngh đ nh, thông quy đ nh c thể thủy lợi phí, thuế sử d ng nước cung cấp từ cơng trình thủy lợi cho đối tượng khác nhau, trước mắt cần bổ sung, hoàn ch nh Ngh đ nh 115 năm 2008 Chính Phủ sách thủy lợi phí điều kiện cơng trình thuỷ lợi ph c v đa m c tiêu; - Sớm ban hành văn pháp quy về chế, sách quy hoạch, xây dựng quản lý CTTL ph c v đa m c tiêu; 84 - Tăng cường số lượng, trình độ kỹ sư, cán kỹ thuật chuyên môn nghiệp v t nh vùng Trung du, miền núi, đặc biệt ý tới cấp xã, huyện; - Cần thiết phải nhà nước ban hành Pháp lệnh bảo vệ, sử d ng quản lý hồ chứa nước tầm quan trọng đặc biệt cơng trình thuỷ lợi hồ chứa an toàn sinh mạng, đời sống nhân dân vùng 3.3 Một s giải p áp ỗ tr Để phát huy hiệu CTTL khu vực, cần thiết phải áp d ng số giải pháp hỗ trợ từ phía Nhà nước Bộ Nông nghiệp PTNT, c thể: - Bộ Nơng nghiệp PTNT có sách hỗ trợ, trợ cấp cho công nhân thủy nông việc làm sở để đ a phương thực hiện; - UBND t nh có sách hỗ trợ cơng ty khai thác cơng trình thủy lợi Thái Ngun tổ chức xếp lại doanh nghiệp theo hướng mở rộng ngành nghề kinh doanh để tạo thêm việc làm; - Sở Nơng nghiệp PTNT soạn thảo trình UBND t nh hướng dẫn tổ chức thành lập hợp tác xã dùng nước; - Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công nhân thủy nơng sở; - Tăng cường vai trò quản lý giám sát quan quản lý Nhà nước cấp, đặc biệt Ủy ban nhân dân xã hoạt động tổ chức thủy nông sở; - Hàng năm UBND t nh ch đạo làm tốt công tác tổng kết đánh giá đúc rút kinh nghiệm, k p thời điều ch nh sai sót, hạn chế; - Tăng cường nguồn lực hỗ trợ đầu xây dựng hoàn thiện hệ thống cơng trình, đặc biệt nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ thủy nông sở 85 thực chương trình kiên cố hóa hệ thống kênh tưới tiêu mặt ruộng Chương trình hỗ trợ đắc lực để làm tốt công tác quản lý khai thác tổ chức thủy nơng sở; - Hồn ch nh sách thủy lợi phí theo quy đ nh Pháp lệnh khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi ngh đ nh 143/NĐ – CP Trong thời gian gần đây, có nhiều ý kiến đề xuất nên bỏ thu thủy lợi phí Nhà nước hỗ trợ toàn phần thu Tuy nhiên, nguồn thu thủy lợi phí khơng lớn so với tổng thu ngân sách đ a phương, nguồn thu ổn đ nh tác động mạnh đến ý thức trách nhiệm tổ chức, cá nhân hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống cơng trình thủy lợi trình quản lý khai thác bảo vệ Chi phí thủy lợi phí chiếm phần nhỏ chi phí sản xuất nơng nghiệp, q trình phát triển, cần thiết trì sách thu thủy lợi phí đối tượng dùng nước từ hệ thống cơng trình thủy lợi; - Tun truyền nêu cao tầm quan trọng việc sử d ng nước, bảo vệ quản lý CTTL để họ thấy việc quản lý bảo vệ sử d ng khai thác hợp lý quyền lợi, ngh a v trách nhiệm người từ nâng cao ý thức bảo vệ cơng trình thủy lợi sử d ng nguồn nước khai thác từ cơng trình cách hợp lý Kết luận c ng Do đặc điểm phức tạp đưa vào quản lý khai thác, CTTL thường xuống cấp nhanh Thêm vào đó, nhu cầu nước ph c v ngành sản xuất hoạt động dân sinh ngày cao Điều nảy sinh nhiệm v tổ chức quản lý cần thường xuyên đánh giá yêu cầu lực ph c v hệ thống để từ đề xuất giải pháp chiến lược quản lý phù hợp Việc đánh giá hiệu HTTL cần phải dựa quan điểm, nguyên tắc kinh tế, xã hội, quản lý sử d ng tổng hợp tài nguyên nước Nhìn 86 chung, phương pháp luận đánh giá hiệu CTTL ph c v đa m c tiêu chưa hoàn ch nh thử thách lớn để phát triển, tìm phương pháp đánh giá phù hợp với thể loại, quy mô CTTL khác với đối tượng sử d ng nước đa dạng miền vùng khác giải mâu thuẫn hộ dùng nước với 87 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Hệ thống cơng trình thủy lợi sở hạ tầng quan trọng, đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giảm nhẹ thiên tai thúc đẩy ngành kinh tế khác Trong thực tế, để bảo đảm đủ nước tưới tiêu thoát nước cho trồng năm vừa qua, hầu hết hệ thống thủy lợi xây dựng trước năm 2000 phải bổ sung nhiều hạng m c, trạm bơm, đập điều tiết hệ thống có diện tích tưới, tiêu lớn; nâng cấp hệ thống kênh mương dẫn nước tưới đáp ứng yêu cầu sản xuất Một thực tế vấn đề thời mối quan tâm đặc biệt sản xuất nông nghiệp khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ nguồn nước tưới v sản xuất đơng xn hồn tồn ph thuộc vào điều tiết nhà máy thủy điện vùng thượng nguồn sông Hồng Với kết đạt thông qua thực đề tài hiên cứu đề xu t số gi i pháp nân cao hiệu qu ự án đầu xây ựn côn trình th y l i v a nh hu vực Trun u iền núi Bắc Bộ” luận văn có đóng góp sau đây: - Hệ thống hóa sở lý luận phân tích, thẩm đ nh tính hiệu dự án đầu xây dựng cơng trình thủy lợi qua giai đoạn đầu tư; - Đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới hiệu dự án đầu xây dựng công trình thủy lợi vừa nhỏ qua giai đoạn quản lý dự án đầu tư; - Nghiên cứu đề xuất nhằm góp phần bổ sung, hồn thiện số giải pháp quản lý dự án nhằm nâng cao hiệu dự án đầu xây dựng công trình thủy lợi vừa nhỏ khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ 88 Bên cạnh đóng góp tích cực, Luận văn tồn tại, hạn chế sau: Nâng cao hiệu CTTL vừa nhỏ khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ vấn đề lớn phức tạp, liên quan chặt chẽ đến yếu tố kinh tế xã hội tr đặc biệt sở Trong khn khổ thời gian kiến thức có hạn, luận văn ch nội dung chính, mà chưa thể giải hết vấn đề phát sinh trình tổ chức thực hiện, đồng thời khơng tránh khỏi sai sót Kiến nghị Để cơng trình hệ thống cơng trình thủy lợi phát huy hiệu theo lực thiết kế, tránh tình trạng điều ch nh, bổ sung phá vỡ quy hoạch ban đầu, đ a phương cần rà soát lại quy hoạch, xem x t, đánh giá lại tài liệu số liệu thực đo khí tượng, thủy văn năm vừa qua để điều ch nh lại quy hoạch, sửa đổi, bổ sung cơng trình cho phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, huyện, xã Trong hệ thống thủy lợi, cần kiểm tra đánh giá chất lượng hạng m c để có kế hoạch tu bổ, thay hoàn thiện hệ thống Những hệ thống thủy lợi chưa xây dựng hệ thống kênh mương đồng cần phát huy phương châm Nhà nước nhân dân làm để xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng Đồng thời hoàn thiện chế sách việc xây dựng, khai thác hiệu CTTL đa m c tiêu giai đoạn phát triển đất nước khu vực TÀI IỆU THAM KHẢO 14TCN 125-2004 (2004), H d án thuỷ l i t ng dẫn t nh toán ánh giá hiệu qu kinh t i ti u Bộ Nông nghiệp &PTNN (2003), Át át ng tr nh Thuỷ l i Việt Nam Bộ môn Thuỷ văn cơng trình (2008), Giáo tr nh Thuỷ văn ng tr nh, Nhà xuất Khoa học tự nhiên cơng nghệ Chính phủ Việt Nam (2008), Chi n Trung u miền núi ph Bắ Chính phủ (2009), Ngh án ut y ng phát triển ngành Thuỷ l i vùng n năm 2020 t m nh n n năm 2030 nh số 12/2009/N - P ngày 12/2/2009 qu n ng tr nh Phạm Xuân Hậu (2002), inh t - ã hội Việt Nam, Nhà xuất Giáo d c Bùi Hiếu (2007), Qu n họ hệ thống th y n ng n ng o, Giáo tr nh o i học Th y l i, Nhà xuất Nông nghiệp Bùi Hiếu, Trần Quốc Lập (2006), Hiệu qu ng tr nh th y l i ph c v ngành há n ng nghiệp vùng Trung u i núi ph Bắc, Tạp chí KHKT Thủy lợi Mơi trường, Trường Đại học Thủy lợi Đào Xuân Học (2010), Th y l i Việt N m, thành t u thá h th c phát triển, http://www.vncold.vn 10 Nguyễn Phương Mậu (2006), Nghi n u gi i pháp qu n h ch a v nh khu v c miền Trung T y nguy n, hống h n th i kỳ thi u n c, Báo cáo đề tài NCKH cấp Bộ 11 Nguyễn Thế Quảng, Đồn Dỗn Tuấn (2005), Ph ơng pháp ph n t h, ánh giá hiệu qu ho t ộng c a hệ thống thuỷ n ng, Đặc san khoa học công nghệ thuỷ lợi, tháng năm 2005 – Viện Khoa học Thuỷ lợi 12 Tr nh Quốc Thắng (2009), Qu n Xây dựng án ut y ng, Nhà xuất 13 Nguyễn Bá Uân (2010), Kinh t qu n h i thá ng tr nh th y, Giáo trình Đại học Thủy lợi 14 Nguyễn Bá Uân (2010), Qu n án n ng o, Trường Đại học Thủy lợi; 15 Ngô Th Thanh Vân (2006), Kinh t s d ng t ng h p tài nguy n n Nhà xuất nông nghiệp c, ... đầu tư xây dựng cơng trình thủy lợi vừa nhỏ khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ Đ i t ng v p ạm vi ng i n c u Đối tư ng nghiên cứu đề tài giải pháp nâng cao hiệu dự án đầu tư xây dựng cơng trình thủy. .. CHƯƠNG : ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI VỪA VÀ NHỎ KHU VỰC TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI ẮC BỘ 66 Địn ng v n i m v p át triển t Miền n i... thủy lợi vừa nhỏ ; Phạm vi nghiên cứu đề tài giai đoạn quản lý dự án từ chuẩn b đầu tư, đến thực đầu tư quản lý khai thác dự án đầu tư xây dựng cơng trình thủy lợi vừa nhỏ khu vực Trung du Miền núi
- Xem thêm -

Xem thêm: “ Nghiên cứu, đề xuẤt một số giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi vừa và nhỏ khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ”, “ Nghiên cứu, đề xuẤt một số giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi vừa và nhỏ khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay