“Giải pháp tăng cường quản lý giá các gói thầu xây lắp sử dụng vốn Nhà nước – Áp dụng cho các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp và thuỷ lợi.”

110 9 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:02

Luận văn thạc sĩ MỞ ĐẦU chọn đề tài 1.1 Tính cấp thiết đề tài: Trong năm gần đây, nhờ thành tăng trưởng kinh tế cao mà nhu cầu cải thiện mặt hoạt động quản dự án nước phát triển, có Việt Nam đặc biệt quan tâm Đầu tư xây dựng có vai trò định việc tạo sở vật chất - kỹ thuật, nhân tố làm thay đổi cấu kinh tế quốc dân, thúc đẩy phát triển, tăng trưởng kinh tế đất nước nâng cao tranh sức cạnh tranh quốc gia Trong năm qua vấn đề sử dụng vốn Nhà nước có những lúng túng, sai sót nguyên nhân dẫn đến lãng phí vốn đầu tư nhà nước Quản giá gói thầu xây lắp khâu quản chi phí xây dựng, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động vốn đầu tư dự án Bên cạnh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực tiễn Việt Nam đòi hỏi phải nhanh chóng đồng hoá qui định pháp luật liên quan tới quản chi phí đầu tư xây dựng cơng trình trang bị kỹ cần thiết cho cán công tác quản dự án Xuất phát từ thực tiễn đó, mục tiêu luận văn nghiên cứu tìm giải pháp tăng cường quản giá gói thầu xây lắp sử dụng vốn Nhà nước 1.2 Mục đích đề tài: - Hệ thống hố vấn đề luận giá gói thầu xây lắp quản Nhà nước giá đầu tư xây dựng cơng trình - Đánh giá thực trạng quản Nhà nước giá gói thầu xây lắp sử dụng vốn Nhà nước - Đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản giá đầu tư xây dựng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu lĩnh vực liên quan đến quản giá gói thầu xây lắp sử dụng vốn Nhà nước giai đoạn thực dự án lập kế hoạch, phân chia dự án thành gói thầu đến thanh, tốn khối lượng hồn thành 2.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn ở các gói thầu xây d công nghiệp thuỷ lợi sử dụng vốn ngân sách nhà nước ựng dân dụng, Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18KT11 Luận văn thạc sĩ Ý nghĩa khoa học v à thực tiễn của đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học: Đề tài đã hệ thống hoá vấn đề luận có sở khoa học v ề công tác quản giá gói thầu xây lắp Phân tích cách hệ thống và toàn diện th ực trạng quản giá xây dựng cơng trình xây dựng, từ đó đó tìm mợt sớ gi ải pháp khả thi nhằm tăng cường công tác quản lý t ốt nguồn vốn đầu tư ngân sách Nhà nước 3.2 Ý nghĩa thực tiễn : Kết nghiên cứu và các giải pháp đề xuất c luận văn s ẽ là tài liệu tham khảo quan trọng , khả thi cho công tác quản lý Nhà nước lĩnh v ực đầu tư xây dựng cho các quan quản lý về đầu tư xây dựng Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng nhiều phương pháp như: - Phương pháp thống kê - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh - Phương pháp dựa vào kinh nghiệm - Ứng dụng công nghệ tin học đại Nội dung tóm tắt c đề tài Nội dung nghiên cứu đề tài: “Giải pháp tăng cường quản giá gói thầu xây lắp sử dụng vốn Nhà nước Áp dụng cho dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp thuỷ lợi.” bao gồm chương sau: Chương 1: Một số vấn đề luận chung quản giá gói thầu Chương 2: Thực trạng quản Nhà nước giá gói thầu xây lắp nước ta Chương 3: Một số giải pháp tăng cường quản giá gói thầu xây lắp sử dụng vốn Nhà nước Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18KT11 Luận văn thạc sĩ CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN GIÁ GÓI THẦU 1.1 Khái niệm chung dự án quản dự án 1.1.1 Khái niệm chung dự án Dự án hiểu theo nghĩa thông thường “Điều người ta muốn làm” Theo “Cẩm nang kiến thức quản dự án” viện nghiên cứu dự án Quốc tế (PMI) thì: “Dự án nỗ lực tạm thời thực để tạo sản phẩm dịch vụ nhất” Theo định nghĩa dự án có đặc tính: (1) Tạm thời (Hay có thời hạn) Nghĩa dự án có điểm bắt đầu kết thúc xác định Dự án kết thúc mục tiêu đạt xách định rõ rõ rang mục tiêu khống chế đạt dự án chấm dứt Trong trường hợp, độ dài dự án xác định, dự án cố gắng liên tục, liên tiếp (2) Duy Nghĩa sản phẩm dịch vụ khác biệt so với sản phẩm có dự án khác Dự án liên quan đến việc chưa làm trước Theo định nghĩa tổ chức quốc tế tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn ISO 900:2000 theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN ISO 900:2000) dự án định nghĩa sau: Dự án trình đơn nhất, gồm tập hợp hoạt động có phối hợp kiểm sốt, có thời hạn bắt đầu kết, tiến hành để đạt mục tiêu phù hợp với yêu cầu quy định, bao gồm ràng buộc thời gian , chi phí nguồn lực Như có nhiều cách hiểu khác dự án, dự án có đặc điểm chung sau: - Các dự án thực người - Bị ràng buộc nguồn lực hạn chế: Con người tài nguyên - Được hoạch định, thực kiểm sốt Như biểu diễn dự án công thức sau: DỰ ÁN = KẾ HOẠCH + TIỀN + THỜI GIAN SẢN PHẢM DUY NHÂT (Vật chất, Tinh thần, Dịch vụ) Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18KT11 Luận văn thạc sĩ Dự án đầu tư gì? (Chỉ bao gồm hoạt động đầu tư trực tiếp) Dự án đầu tư tập hợp đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải tạo sở vật chất định nhằm đạt tăng trưởng số lượng di trì, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ khoảng thời gian định Theo quan điểm khác dự án đầu tư tổng thể giải pháp nhằm sử dụng nguồn tài nguyên hữu hạn sẵn có để tạo ranhững lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư cho xã hội Dự án đầu tư xem xét nhiều góc độ khác nhau: - Xét tổng thể chung q trình đầu tư: Dự án đầu tư hiểu kế hoạch chi tiết triể khai hoạt động đầu tư nhằm đạt mục tiêu đề khoảng thời gian định, cơng trình cụ thể thực hoạt động đàu tư - Xét mặt hình thức: Dự án đầu tư tập hồ sơ tài liệu trình bầy cách chi tiết có hệ thống hoạt động chi phí theo kế hoạch để đạt kết thực mục tiêu định tương lai - Xét góc độ quản lý: Dự án đầu tư công cụ hoạch định việc sử dụng vốn, vật tư lao động nhằm tạo sản phẩm cho xã hội - Xét góc độ xã hội hoá: Dự án đầu tư kế hoạch chi tiết để thực chương trình đầu tư xây dựng nhằm phát triển kinh tế xã hội làm cho việc định đầu tư sử dụng vốn đầu tư - Xét góc độ phân cơng lao động xã hội: Dự án đầu tư thể phân cơng, bố trí lực lượng lao động xã hội nhằm giải mối quan hệ chủ thể kinh tế khác với xã hội sở khai thác yếu tố tự nhiên - Xét mặt nội dung: dự án tập hợp hoạt động cụ thể, có mối liên hệ biện chứng, nhân với để đạt mục đích định tương lại Dự án đầu tư công cụ để tiến hành hoạt động đầu tư, bên chứa yếu tố hoạt động đầu tư Trước hết, dự án đầu tư phải thể rõ mục tiêu đầu gì, mục tiêu dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn mục tiêu chiến lược hay mục tiêu trước mắt Mục tiêu trước mắt biểu qua thông qua tiêu kinh tế cụ thể lực sản xuất, quy mô sản xuất hay hiệu kinh tế Còn mục tiêu dài hạn lợi ích kinh tế xã hội mà dự án đầu tư mang lại an ninh quốc phòng … Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18KT11 Luận văn thạc sĩ Hai là, nguồn lực cách thức để đạt mục tiêu Nó bao gồm điều kiện biện pháp vật chất để thực vốn, nhân lực, công nghệ… Ba là, với khoảng thời gian mục tiêu đạt cuối thực hoạt động đầu tư kết dự án Vậy đặc trưng chủ yếu dự án đầu tư là: - Xác định mục tiêu, mục đích cụ thể; - Xác định hình thức tổ chức để thực hiện; - Xác định nguồn tài để tiến hành hoạt động đầu tư; - Xác định khoảng thời gian để thực mục tiêu dự án Dự án xây dựng gì? Dự án xây dựng cách gọi tắt Dự án đầu tư xây dựng cơng trình, giải thích Luật Xây dựng Việt Nam ngày 26/11/2003 sau: “Dự án đầu tư xây dựng cơng trình tập hợp đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng cải tạo cơng trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, trì, nâng cao chất lượng cơng trình sản phẩm, dịch vụ thời hạn định Dự án đầu tư xây dựng cơng trình bao gồm phần thuyết minh phần thiết kế sở” Có nhiều cách định nghĩa khác về quản lý dự án : Theo TS Ben Obinero Uwakweh trường Đại học Cincinnati - Mỹ: “Quản lý dự án là sự lãnh đạo và phân phối các nguồn lực và vật tư để đạt được các mục tiêu nhất định trước về : phạm vi , chi phí , thời gian , chất lượng và sự hài lòng của các bên tham gia” Theo TS Nguyễn Văn Đáng : “Quản lý dự án là việc điều phối và tổ chức các bên khác tham gia vào dự án , nhằm hoàn thành dự án đó theo những hạn chế được áp đặt bởi: chất lượng, thời gian, chi phí” Như hiểu dự án xây dựng bao gồm hai nội dung đầu tư hoạt động xây dựng Nhưng đặc điểm dự án xây dựng u cầu có diện tích định, địa điểm định (bao gồm đất, khoảng không, mặt nước, mặt biển thềm lục địa) biểu diễn dự án xây dựng sau: DỰ ÁN XÂY vào DỰNG Dựa = KẾ HOẠCH + TIỀN + THỜI GIAN + ĐẤT CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG Cơng thức thấy đặc điểm, dự án xây dựng bao gồm vấn đề sau: Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18KT11 Luận văn thạc sĩ Kế hoạch Tính kế hoạch thể rõ qua mục đích xác định, mục đích phải cụ thể hóa thành mục tiêu dự án hoàn thành mục tiêu cụ thể đạt Tiền Đó bỏ vốn để xây dựng cơng trình Nếu coi phần “Kế hoạch dự án” phần tinh thần, “Tiền” coi phần vật chất có tính định thành cơng dự án Thời gian Thời gian cần thiết để thực dự án, thời gian đồng nghĩa với hội dự án Đây đặc điểm quan trọng cần quan tâm Đất Đất yếu tố vật chất quan trọng Đây tài nguyên đặc biệt quý Đất giá trị địa chất, có giá trị vị trí, địa lý, kinh tế, mơi trường, xã hội….Vì vậy, quy hoạch, khai thác sử dụng đất cho dự án xây dựng có đặc điểm yêu cầu riêng, cần lưu ý thực dự án xây dựng Sản phẩm dự án xây dựng là: - Xây dựng cơng trình mới; - Cải tạo, sửa chữa cơng trình cũ; - Mở rộng, nâng cấp cơng trình cũ Nhằm mục đích phát triển, trì nâng cao chất lượng cơng trình thời hạn định Một đặc điểm sản phẩm dự án xây dựng sản phẩm đứng cố định chiếm diện tích đất định Sản phẩm khơng đơn sở hữu chủ đầu tư mà có ý nghĩa xã hội sâu sắc Các cơng trình xây dựng có tác động lớn vào môi trường sinh thái vào sống cộng đồng dân cư, tác động vật chất tinh thần thời gian dài Vì vậy, cần đặc biệt lưu ý thiết kế thi cơng cơng trình xây dựng Cơng trình xây dựng Cơng trình xây dựng sản phẩm dự án đầu tư xây dựng, tạo thành sức lao động người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào cơng trình, liên kết định vị với đất, bao gồm phần mặt đất, phần mặt đất, phần mặt nước phần mặt nước, xây dựng theo thiết kế Cơng trình xây Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18KT11 Luận văn thạc sĩ dựng bao gồm công trình xây dựng cơng cộng, nhà ở, cơng trình cơng nghiệp, giao thông, thủy lợi, lượng công trình khác Cơng trình xây dựng bao gồm hạng mục nhiều hạng mục cơng trình, nằm dây chuyền cơng nghệ đồng bộ, hồn chỉnh nêu dự án Như cơng trình xây dựng mục tiêu mục đích dự án, có đặc điểm riêng là: - Các cơng trình xây dựng mục đích sống người, cơng trình xây dựng dân dụng như: nhà ở, khách sạn,…; - Các cơng trình xây dựng phương tiện sống cơng trình xây dựng sở để tạo sản phẩm khác như: xây dựng công nghiệp, giao thơng, thủy lợi… Một cách chung hiểu dự án lĩnh vực hoạt động đặc thù, nhiệm vụ cụ thể cần phải thực với phương pháp riêng , nguồn lực riêng theo kế hoạch tiến độ xác định 1.1.2 Khái niệm quản dự án Từ năm 50 trở lại đây, với phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật kinh tế xã hội, nước cố gắng nâng cao sức mạnh tổng hợp thân nhằm theo kịp cạnh tranh tồn cầu hóa Chính tiến trình này, tập đồn doanh nghiệp lớn đại hố khơng ngừng xây dựng dự án cơng trình quy mơ lớn, kỹ thuật cao, chất lượng tốt Dự án trở thành phần sống xã hội Cùng với xu mở rộng quy mô dự án khơng ngừng nâng cao trình độ khoa học cơng nghệ, nhà đầu tư dự án yêu cầu ngày cang cao chất lượng dự án Vì thế, quản dự án trở thành yếu tố quan trọng định tồn dự án Quản dự án vận dụng luận, phương pháp, quan điểm có tính hệ thống để tiến hành quản có hiệu tồn cơng việc liên quan tới dự án ràng buộc nguồn lực có hạn Để thực mục tiêu dự án, nhà đầu tư dự án phải lên kế hoạch tổ chức, đạo, phối hợp, điều hành, khống chế đánh giá tồn q trình từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc dự án Bất kỳ dự án trải qua số giai đoạn phát triển định Để đưa dự án qua giai đoạn đó, đương nhiên ta phải cách cách khác, quản (dự án) Quản dự án thực chất trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực giám sát trình phát triển dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành thời hạn, phạm vi ngân sách duyệt đạt Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18KT11 Luận văn thạc sĩ yêu cầu định kỹ thuật chất lượng sản phẩm, dịch vụ phương pháp điều kiện tốt cho phép Quản dự án trình hoạch định (Planning), tổ chức (Organizing), lãnh đạo (Leading/Directing) kiểm tra (Controlling) công việc nguồn lực để hoàn thành mục tiêu định Quản dự án việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, phương tiện kỹ thuật trình hoạt động dự án để đáp ứng (Hoặc vượt tốt) nhu cầu mong đợi người hùn vốn cho dự án Trong thực tế quản dự án gặp vấn đề gay cấn quy mơ dự án, thời gian hồn thành, chi phí chất lượng, điều làm cho người hùn vốn vui mừng, thấp lo âu trí thất vọng Mục tiêu quản dự án thể chỗ công việc phải hoàn thành theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng, phạm vi chi phí duyệt, thời gian giữ cho phạm vi dự án không bị thay đồi 1.2 Nguyên tắc hình thành giá xây dựng đặc điểm chúng 1.2.1 Quá trình hình thành giá thị trường Thực chủ trương đổi Đại hội Đảng đề ra, năm vừa qua kinh tế nước ta có chuyển biến tích cực Từ kinh tế quản theo lối tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường có quản Nhà nước, nguồn lực sản xuất xã hội huy động nhiều hơn, đời sống vật chất tinh thần nhân dân cải thiện nhiều, … Năm 2007 Việt Nam thức gia nhập WTO, mốc đánh dấu chuyển kinh tế, đạt nhiều thành tích ngoạn mục nhiều lĩnh vực Bên cạnh thành tựu kinh tế gặp khơng trở ngại, khó khăn phải đối mặt với thị trường cạnh tranh khốc liệt, lạm phát ngày cao, … Để thích ứng tạo điều kiện phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, Đảng Nhà nước bước đổi chế quản chế định giá chiếm vị trí quan trọng Mục tiêu việc đổi chế định giá là: Chuyển từ hệ thống định giá hành chính, bao cấp sang chế giá thị trường, làm cho giá phản ánh giá trị quan hệ cung cầu thị trường, trở thành công cụ quản kinh tế Nhà nước Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18KT11 Luận văn thạc sĩ Giá hàng hoá biểu tiền giá trị hàng hoá sản xuất tiêu thụ thị trường đồng thời biểu tổng hợp mối quan hệ kinh tế như: quan hệ cung cầu, quan hệ tích luỹ tiêu dùng, quan hệ thị trường nước nước Giá thị trường mặt phải bao gồm đầy đủ chi phí xã hội cần thiết để tạo hàng hoá, đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất lưu thơng thu lợi nhuận cho doanh nghiệp Mặt khác phụ thuộc vào quan hệ cung cầu (Số lượng hàng hoá sản xuất phù hợp với nhu cầu tiêu dùng), quan hệ kinh tế khác, thời kỳ giá thị trường biến động cao thấp chi phí xã hội cần thiết để tạo Điều làm cho giá thị trường trở thành “Bàn tay vơ hình” điều tiết kích thích sản xuất xã hội phát triển Các doanh nghiệp muốn đứng vững phát triển cạnh tranh phải thường xuyên điều tra, tiếp cận thị trường, theo dõi vận động giá để định đối tượng, quy mơ phương thức sản xuất thích hợp, đảm bảo cho giá cá biệt hàng hố sản xuất thấp giá thị trường Dựa quy luật khách quan hình thành giá phù hợp với điều kiện kinh tế thời kỳ, thông qua biện pháp, sách nhằm điều tiết quan hệ cung cầu quan hệ kinh tế khác, Nhà nước tác động vào công cụ phục vụ cho việc lãnh đạo quản kinh tế tầm vĩ mơ Vì việc hình thành quản giá thị trường tuân theo số nguyên tắc sau: - Phải xuất phát từ chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước, đặc biệt phải tuân theo định hướng chung phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản cuả nhà nước theo định hướng XHCN - Phải dựa vào quy luật khách quan, quy luật giá trị, quy luật cung cầu giá cả, quy luật cạnh tranh, … - Giá phản ánh đắn chi phí xã hội cần thiết Sản phẩm xây dựng loại hàng hoá đặc biệt giá xây dựng mang đầy đủ đặc tính chung giá hàng hố ngồi hình thành giá xây dựng gặp nhiều trở ngại đặc điểm kinh tế kỹ thuật sản phẩm xây dựng, 1.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến trình hình thành giá xây dựng Có ba nhóm nhân tố ảnh hưởng đến trình hình thành giá xây dựng: - Đặc điểm thị trường xây dựng - Đặc điểm sản phẩm xây dựng Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18KT11 Luận văn thạc sĩ 10 - Đặc điểm công nghệ xõy dng Nhóm 1: Đặc điểm thị tr-ờng xây dựng Nhóm 2: Đặc điểm sản phẩm xây dựng Quá trình hình thành giá xây dựng Nhóm 3: Đặc điểm Công nghƯ x©y dùng Hình 1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến trình hình thành giá xây dựng 1.2.2.1 Đặc điểm thị trường xây dựng a- Một người mua nhiều người bán: Mỗi dự án đầu tư xây dựng cơng trình thường có chủ đầu tư với vai trò người mua, để tạo sản phẩm xây dựng sau đầu tư chủ đầu tư có nhiều nhà thầu xây dựng tham gia với tư cách người bán Người mua (Chủ đầu tư) đóng vai trò định việc lựa chọn người bán (nhà thầu) mức giá bán nhà thầu thường thực thông qua phương thức đấu thầu Người mua (Chủ đầu tư) phải tạm ứng tiền cho người bán (Nhà thầu xây dựng) trình xây dựng b- Việc mua bán sản phẩm thường diễn nơi sản xuất Sản phẩm xây dựng cơng trình, nhà cửa xây dựng sử dụng chỗ thiết kế riêng theo yêu cầu cơng sử dụng, có tính đa dạng Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18KT11 Luận văn thạc sĩ 96 * Phụ trách thi công Nhà thầu (Trưởng Ban điều hành Nhà thầu): Kiểm tra, Ký biên nghiệm thu kết khảo sát xây dựng, biên nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, biên nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình đưa vào sử dụng Bảng tổng hợp khối lượng hồn thành hạng mục cơng trình * Đại diện theo pháp luật nhà thầu: Kiểm tra ký, đóng dấu pháp nhân vào tài liệu sau: - Làm cơng văn đề nghị tốn - Xác nhận bảo hành cơng trình - Giấy bảo lãnh bảo hành ngân hàng (nếu có) - Lập biên hợp đồng + Nhà thầu xây lắp/gia công chế tạo: Ký, đóng dấu biên nghiệm thu hồn thành hạng mục/ cơng trình đưa vào sử dụng, Bảng giá trị tốn, vẽ hồn cơng + Nhà thầu khảo sát xây dựng: Ký, đóng dấu biên bản nghiệm thu k ết khảo sát xây dựng, Bảng giá trị tốn, vẽ hồn cơng + Tư vấn thiết kế Hạng mục /Công trình : Ký, đóng dấu xác nhận biên bản nghiệm thu hoàn thành Hạng mục /Công trình đưa vào sử dụng , Bảng giá trị toán + Nhà thầu lắp đặt thiết bị : Ký, đóng dấ u xác nhận biên bản nghiệm thu thi ết bị chạy thử liên động có tải, biên Nghiệm thu hồn thành hạng mục/ cơng trình đưa vào sử dụng, Bảng giá trị toán, vẽ hồn cơng - Đóng Hồ sơ tốn tốn theo mẫu (2) Tư vấn giám sát, quản điều hành dự án: Tư vấn giám sát trường: • Kỹ tư vấn giám sát: Kiểm tra tính đầy đủ, xác, hợp pháp tài liệu Hồ sơ toán, kiểm tra ký xác nhận vào bảng tính diễn giải chi tiết khối lượng tốn, Bảng tổng hợp khối lượng hồn thành hạng mục cơng trình, vẽ hồn cơng • Kỹ trưởng phận tư vấn giám sát (Theo lĩnh vực riêng) Kiểm tra, Ký biên nghiệm thu kết khảo sát xây dựng, biên nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, biên nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình đưa vào sử dụng bảng tổng hợp khối lượng hoàn thành hạng mục cơng trình, vẽ hồn cơng Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 Luận văn thạc sĩ 97 Tư vấn quản lý: - Kỹ kiểm tra hồ sơ toán Tư vấn giám sát, quản điều hành dự án: Kiểm tra tính đầy đủ, xác, hợp pháp tài liệu Hồ sơ tốn kiểm tra khối lượng hồn thành hạng mục cơng trình Trên sở hợp đồng, dự tốn phê duyệt, kiểm tra xác nhận giá trị toán hồ sơ đủ điều kiện toán - Giám đốc/hoặc Phó Giám đốc Tư vấn giám sát, quản điều hành dự án kiểm tra ký, đóng dấu vào biên nghiệm thu kết khảo sát xây dựng, biên nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, biên nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình đưa vào sử dụng, bảng giá trị toán (3) Ban quản dự án Kỹ thuật giám sát trường: - Kiểm tra tính đầy đủ, xác, hợp pháp tài liệu Hồ sơ toán, kiểm tra ký xác nhận bảng tổng hợp khối lượng hồn thành hạng mục cơng trình, bảng tính diễn giải chi tiết khối lượng tốn, vẽ hồn cơng Các phòng chức thuộc BQLDA: - Phòng Kỹ thuật giám sát: Kiểm tra, Ký bảng tổng hợp khối lượng hồn thành hạng mục cơng trình liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế, xây dựng & lắp đặt thiết bị - Phòng Vật tư - Thiết bị: Kiểm tra, Ký bảng tổng hợp khối lượng hồn thành hạng mục cơng trình liên quan đến cơng tác chế tạo - Phòng Kế hoạch Dự tốn: Kiểm tra tính xác hợp pháp, đầy đủ tài liệu Hồ sơ toán, kiểm tra giá trị hồn thành Hồ sơ tốn trình Giám đốc BQL/ Phó giám đốc phụ trách tốcn uỷ quyền ký Sau Phòng Kế hoạch Dự toán làm thủ tục cần thiết để chuyển hồ sơ tốn đến Tổng cơng ty phê duyệt Căn vào định phê duyệt Hội đồng quản trị, Phòng Kế hoạch Dự tốn kết hợp với phòng Tài Kế tốn tiến hành làm thủ tục hợp đồng với nhà thầu - Phòng Tài Kế tốn: Sau Tổng cơng ty phê duyệt Quyết tốn Làm thủ tục tốn phần giá trị lại so với giá trị toán duyệt/ thu hồi tổng giá trị toán đợt toán vượt giá trị toán phê duyệt Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 Luận văn thạc sĩ 98 Ban quản dự án: - Ký, đóng dấu: biên nghiệm thu kết khảo sát xây dựng, biên nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, biên nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình đưa vào sử dụng, bảng tổng hợp khối lượng toán, bảng tổng hợp giá trị toán (4) Chủ đầu tư: - Giám đốc Ban quản dự án ký tờ trình Chủ đầu tư phê duyệt Hồ sơ tốn 3.5.5 Nội dung, quy cách, số lượng Hồ sơ , quyết toán Nội dung Hồ sơ toán, toán lập theo yêu cầu phụ lục đính kèm Qui trình Hờ sơ thanh, toán được đóng thành file bìa cứng , ngoài bìa ghi rõ : + Hồ sơ toán giai đoạn/ Hồ sơ toán + Tên Dự án: + Tên hạng mục cơng trình : + Tên gói thầu: + Tên chủ đầu tư : + Tên đơn vị thi công : + Giai đoạn thi công (đợt tốn): + Thời gian hoàn thành hờ sơ Sớ lượng hồ sơ: + Đối với Hồ sơ toán giai đoạn hoàn thành g ồm 08 (3 gốc +5 sao, Tư vấn giám sát, quản điều hành dự án lưu 01 gốc, Ban QLDA lưu 03 (phòng KHDT 01 bộ, phòng TCKT 01 bộ, 01 để làm việc với Chủ đầu tư phòng ban), quan giải ngân lưu 01 bộ, nhà thầu lưu 03 + Đối với Hồ sơ quyết toán Hạng mục /Công trình hoàn thành g ồm 08 gốc (trong Tư vấn giám sát, quản điều hành dự án lưu 01 bộ, phòng KHDT lưu 01 bộ, phòng TCKT lưu 01 bộ, phòng tổ chức hành lưu 01 bộ, Tổng công ty lưu 01 bộ, quan giải ngân lưu 01 bộ, quan quản nhà nước lưu 01 bộ, nhà thầu lưu 01 bộ), không kể lưu nội bộ đơn vị nhà thầu (nhà thầu tự dự trù hồ sơ lưu nội bộ) + Ngôn ngữ Hồ sơ : Tiếng Việt ho ặc song ngữ Tiếng Việt /Tiếng Anh Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 Luận văn thạc sĩ 99 3.5.4.3 Thời gian hoàn thành , luân chuyển Hồ sơ , quyết toán (1) Đối với Hồ sơ tốn: Hờ sơ toán giai đoạn phải được Nhà th ầu lập, trình Tư v ấn quản chậm nhất sau 10 ngày kể từ nghiệm thu hoàn thành giai đ oạn (tư vấn giám sát, phòng KTGS, phòng VTTB kiểm tra xác nhận thời gian 10 ngày, TVGS 05 ngày, phòng KTGS/hoặc phòng VTTB 05 ngày ) Tư vấn qu ản kiểm tra ký xác nhận Hồ sơ toán th ời gian 05 ngày, sau chuyển cho phòng KHDT hồ sơ đảm bảo yêu cầu, Phòng KHDT kiểm tra trình Giám đốc Ban quản DA ký làm thủ tục giải ngân thời gian 05 ngày (phòng KHDT: 03 ngày, Phòng TCKT: ngày, lãnh đạo Ban QLDA ký: ngày) (2) Hồ sơ tốn: Hờ sơ qút toán Hạng mục /Công trình hoàn thành phải được Nhà th ầu lập , trình Tư vấn qu ản chậm nhất 01 tháng kể từ ngày Hạng mục /Công trình được nghiệm thu bàn giao (tư vấn giám sát, phòng KTGS, phòng VTTB kiểm tra xác nhận thời gian 30 ngày, tư vấn giám sát trường 15 ngày, phòng KTGS/ phòng VTTB 15 ngày) Tư vấn quản kiểm tra ký xác nhận thời gian 15 ngày hồ sơ đảm bảo yêu cầu Ban QLDA xem xét ký xác nhận thời gian 15 ngày (phòng KHDT: 10 ngày, Phòng TCKT: ngày, lãnh đạo Ban QLDA ký: ngày) Chủ đầu tư xem xét ký tờ trình thời gian: ngày Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt thời gian: ngày Ban QLDA (phòng KHDT, phòng TCKT làm thủ tục cho giám đốc Ban QLDA ký hợp đồng giải ngân) thời gian: ngày 3.5.4.4 Yêu cầu chung - Các biên nghiệm thu cơng việc, vẽ hồn cơng cơng việc liên quan đến Tư vấn giám sát, quản điều hành dự án phận phận ký - Tất biên nghiệm thu, tính khối lượng có số lượng >=2 trang phải có chữ ký xác nhận trang Tư vấn giám sát, quản điều hành dự án - Trước nghiệm thu hoàn thành giai đoạn yêu cầu nhà thầu phải hoàn tất hồ sơ quản chất lượng (Trừ bảng tốn) - Khi nghiệm thu hồn thành giai đoạn bên có liên quan phải kiểm tra hồ sơ quản chất lượng vẽ hồn cơng Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 Luận văn thạc sĩ 100 - Các văn Nhà thầu, Tư vấn giám sát, quản điều hành dự án, Ban quản phát hành hồ sơ phải gốc - Nhà thầu phải dự trù văn cho lần toán tự dự trù hồ sơ lưu - Các văn pháp hiệu lực lần tốn phép bảo lưu lần toán (Trừ lần toán) - Hồ sơ Quyết tốn nhà thầu tập hợp tồn tài liệu hồ sơ lập trình thực hợp đồng kể từ bắt đầu thực hợp đồng đến hoàn thành, kiểm tra xác nhận hồ sơ toán bên lập thành biện kiểm tra hồ sơ toán Kết luận chương Như việc quản giá gói thầu phải giám sát, quán triệt từ khâu chuẩn bị (Như điều tra khảo sát lập dự án), thực dự án (Lập thiết kế, tổng dự toán, đấu thầu, quản cơng trình, quản hợp đồng), đưa cơng trình vào sử dụng (Bảo trì) Trong q trình quản giá gói thầu nhiều vướng mắc khó khăn thực đội ngũ cán làm công tác quản dự án vừa thiếu, vừa yếu chưa chuyên nghiệp Vai trò tổ chức tư vấn Luật Xây dựng, Nghị định, Thơng tư, Quyết định Chính phủ, Bộ, UBND tỉnh xác nhận, quy định cụ thể vừa tạo điều kiện cho tổ chức hoạt động vừa quy trách nhiệm đòi hỏi phải làm tốt nhiệm vụ giao Đối với quan quản Nhà nước người có trách nhiệm phê duyệt dự án nên coi trọng vấn đề phân tích rủi ro việc xét duyệt kế hoạch dự án đầu tư, cần ban hành dẫn vấn đề cho đơn vị chủ đầu tư, doanh nghiệp, cần có biện pháp hạn chế tối đa nguyên nhân gây nên rủi ro cho doanh nghiệp Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 Luận văn thạc sĩ 101 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Trên sở phân tích thực trạng quản giá gói thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thơng qua việc phân tích vấn đề tổng mức đầu tư, dự tốn xây dựng cơng trình, định mức xây dựng, hợp đồng tổ chức tư vấn quản chi phí đầu tư xây dựng cơng trình, từ luận văn đề xuất giải pháp Hồn thiện chế sách quản giá gói thầu Nâng cao kỹ cho cán làm công tác quản dự án Quản rủi ro dự án giá Đề xuất hoàn thiện phương pháp xác định dự tốn xây dựng cơng trình theo yếu tố khoản mục chi phí Giải pháp quản giá gói thầu theo các giai đoạn thực hiện đầu tư Đề xuất vấn đề hoàn thiện hợp đồng hoạt động xây dựng Quản việc thực quy trình thanh, tốn nội dung sử dụng việc nâng cao quản giá đầu tư xây dựng cơng trình thời gian tới Quản giá gói thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách nhà nước vấn đề quan trọng, cần phải quan tâm với cơng tác quản dự án nói riêng quản vốn ngân sách nói chung hiệu làm tiền đề cho phát triển nghành xây dựng Việt Nam tiếp cận với giới Những vấn đề nêu luận văn coi vấn đề có tính cấp bách , quan quản Nhà nước, doanh nghiệp… quan tâm Những kết nghiên cứu phân tích đánh giá và giải pháp đề xuất đạt những kết quả bước đầu, đóng góp những định hướng quản lý sử dụng hiệu quả ng̀n vốn ngân sách nhà nước Vì phạm vi qui mô đề tài rộng, liên quan đến những vấn đ ề lớn nhất ngành xây dựng Việt Nam, nên nó đòi hỏi có nhiều kiến thức lý luận kinh nghiệm thực tiễn quản Vì vậy , việc thực hiện luận văn khó tránh thiếu sót, kính mong nhận thơng cảm góp ý thầy, cô giáo để vấn đề nghiên cứu của luận văn hoàn thiện hơn./ Em xin chân thành cảm ơn! Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết qu ả luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Tác giả luận văn Vũ Hữu Lan Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại Thủy lợi, cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế & Quản lý, Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt tác giả xin trân trọng cảm ơn thày giáo hướng dẫn - PGS.TS Phạm Hùng hết lòng ủng hộ hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Thày Cô Hội đồng khoa học đóng góp góp ý, lời khuyên quý giá cho luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Tổng công ty , Thư viện Trường Đại học Thuỷ lợi quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, giúp đỡ tác giả việc thu thập thông tin, tài liệu trình thực luận văn Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, chia sẻ khó khăn động viên tác giả suốt q trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2012 Tác giả luận văn Vũ Hữu Lan Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, sơ đồ Mở đầu T T T Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN GIÁ GÓI THẦU T T T 1.1 Khái niệm chung dự án quản dự án………………… ……… T 1.1.1 Khái niệm chung dự án………………………… .3 T T T 1.1.2 Khái niệm quản dự án ………………… :……………………….……7 T T 1.2 Nguyên tắc hình thành giá xây dựng đặc điểm chúng 1.2.1 Quá trình hình thành giá thị trường……… …………… …….……8 1.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến trình hình thành giá xây dựng……… … 1.2.3 Các loại giá gói thầu xây lắp………………………………… ………….13 U U 1.2.4 Đặc điểm giá gói thầu xây lắp ………………………………… … 17 1.2.5 Mối quan hệ chi phí xây dựng, thời gian xây dựng chất lượng xây dựng ……………………………………….………………………………… ………….18 1.3 Quản Nhà nước giá đầu tư xây dựng ……………… ………….……….20 1.3.1 Vai trò, mục tiêu quản giá Nhà nước ………………………….… 20 1.3.2 Phạm vi quản Nhà nước nguyên tắc quản chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 22 1.3.3 Nội dung quản nhà nước chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 24 1.3.3 Nội dung quản nhà nước chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 24 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến giá xây dựng…… ……………… ……….……….25 1.4.1 Các nhân tố bên ảnh hưởng làm tăng, giảm giá xây dựng 25 1.4.2 Các nhân tố bên ảnh hưởng làm tăng, giảm giá xây dựng 26 Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 1.5 Vai trò chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu xây dựng quản giá xây dựng… … ……………….……….26 1.5.1 Vai trò Chủ đầu tư 26 1.5.2 Vai trò tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng…………………… 27 1.5.3 Vai trò nhà thầu xây dựng…… ……………… 28 1.6 Q trình hình thành giá gói thầu xây lắp ……….……….28 Kết luận chương 37 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ CÁC GÓI THẦU XÂY LẮP HIỆN NAY 31 2.1 Quan điểm quản giá xây dựng 31 2.1.1 Định mức dự toán xây dựng cơng trình… ………………………………….31 2.1.2 Chỉ tiêu giá xây dựng .…………………… …………… 32 2.1.3 Độ dài thời gian xây dựng cơng trình khối lượng cơng trình sau đo bóc…42 U U 2.2 Nội dung, phương pháp xác định giá gói thầu xây lắp vấn đề bất cập 35 2.2.1 Giá gói thầu xây lắp ………………………………………….35 2.2.2 Những vấn đề bất cập cơng tác quản giá gói thầu xây lắp… …… 49 2.2.3 Những bất cập xác định giá gói thầu xây lắp ………………….52 2.3 Thực trạng cơng tác quản giá gói thầu xây lắp 53 2.3.1 Đánh giá tình hình ban hành văn quản giá 53 2.3.2 Thực trạng việc xác định tổng mức đầu tư làm ảnh hưởng giá gói thầu 55 2.3.3 Thực trạng giá xây dựng theo kết đấu thầu xây lắp 59 2.3.4 Các tồn tại, sai phạm đấu thầu phương hướng hoàn thiện 60 Kết luận chương 62 Ch­¬ng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN CÁC GÓI THẦU XÂY LẮP SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC 63 3.1 Hoàn thiện chế sách, quản giá gói thầu xây lắp 63 3.1.1 Mục tiêu, mục đích đổi chế sách quản giá .63 3.1.2 Hoàn thiện chế sách quản giá đấu thầu gói thầu xây lắp………………………………………………………………………… .64 Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 3.1.3 Đề xuất số giải pháp xác định khoản mục chi phí dự tốn xây dựng cơng trình 69 3.2 Nâng cao kỹ cho cán làm công tác qu ản dự án……………… … 72 3.2.1 Nâng cao kiến thức Ban QLDA đào tạo dài hạn hay ngắn hạn 75 3.2.2 Nâng cao kỹ tổ chức, quản Ban quản dự án thành quan quản dự án chuyên nghiệp tư vấn quản dự án chuyên nghiệp 75 3.2.3 Nâng cao kỹ tuyển chọn tư vấn, nhà thầu thi công 76 3.3 Giải pháp quản giá gói thầu theo các giai đoạn thực hiện đầu tư……………………………… ………………………………………… ……… ….… 77 3.3.1 Giá gói thầu q trình lập kế hoạch đấu thầu dự án 77 3.3.2 Giá dự thầu nhà thầu tham gia đấu thầu 78 U U 3.3.3 Giá đánh giá để xếp loại nhà thầu 79 3.3.4 Giá trúng thầu 79 3.3.5 Giá hợp đồng q trình thực hợp đồng gói thầu xây lắp 80 3.3.6 Quản hợp đồng 82 3.4 Quản rủi ro dự án giá .83 3.4.1 Phương pháp quản rủi ro dự án 83 3.4.2 Phương pháp tính dự phòng 87 U U 3.5 Quản việc thực quy trình thanh, toán 88 3.5.1 Mục đích 88 3.5.2 Đối tượng và phạm vi áp dụng 88 U U 3.5.3 Nguyên tắc thực 89 3.5.4 Nội dung thực 89 3.5.5 Nội dung , quy cách, số lượng Hồ sơ , quyết toán 98 Kết luận chương 100 Kết luận kiến nghị 101 Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tổng hợp đơn giá xây dựng chi tiết 37 U U Bảng 2.2 Định mức chi phí trực tiếp khác .40 U U Bảng 2.3 Bảng tổng hợp đơn giá xây dựng tổng hợp 42 U U Bảng 2.4 Tổng hợp dự tốn chi phí xây dựng 43 U U Bảng 2.5 Định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tínhTrước 47 U U Bảng 2.6 Số liệu tổng mức đầu tư số cơng trình 57 Bảng 2.7 So sánh kết đấu thầu xây lắp dựa mức vốn xây lắp tổng mức đầu tư duyệt số công trình .59 Bảng 3.1 Định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính Trước 71 Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến trình hình thành giá xây dựng 10 U U Hình 1.2 Các loại giá đầu tư xây dựng 14 U U Hình 1.3 Giá xây dựng tính tốn nhiều lần theo trình tự 18 U U Hình 1.4 Mối quan hệ giá xây dựng, thời gian xây dựng chất lượng xây dựng 19 U U Hình 1.5 Q trình hình thành giá gói thầu xây lắp .29 U U Hình 3.3 Một số rủi ro nguyên nhân gây rủi ro dự án đầu tư xây dựng 107 Hình 3.4 Các bước thực toán vốn tạm ứng 89 Hình 3.5 Các bước thực Hồ sơ toán giai đoạn .91 U U Hình 3.6 Các bước thực toán hợp đồng 95 U U Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QLDA : Quản dự án XHCN : Xã hội chủ nghĩa ODA : Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức MTC : Máy thi công SVĐT : Suất vốn đầu tư SL : Số liệu VL : Vật liệu NC : Nhân công ĐG : Đơn giá KS : Kỹ XD : Xây dựng GVL : Giá vật liệu GDP : Chi phí dự phòng TMĐT : Tổng mức đầu tư QLDA : Quản dự án VĐT : Vốn đầu tư VTTB : Vật tư thiết bị KTGS : Kỹ thuật giám sát Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội khóa XI; T Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng T số 38/2009/QH12; Luật Đầu tư số 59/2005/QH11; T Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Quốc T hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XI, kỳ họp Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ Quản dự T án đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ sửa đổi số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ Quản dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 Chính phủ Quản chi phí đầu tư xây dựng cơng trình ; T Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng T Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 Chính Phủ giám sát đánh giá đầu tư T Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng hoạt động xây dựng T 10 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản chi phí đầu tư xây dựng cơng trình T 11 Tập giảng Tác giả Nguyễn Bá Uân NXB Đại học Thuỷ lợi năm 2010 T 12 PGS.PTS Bùi Văn Yêm (1997), Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng, T Nhà xuất xây dựng 13 Học viện cán quản Xây dựng đô thị Bộ Xây dựng (2009) Tài liệu T đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng 14 Trang Web Bộ xây dựng, Bộ kế hoạch đầu tư (Internet), số tài liệu khác T có liên quan Bộ xây dựng, Bộ kế hoạch, Tổng cục thống kê Học viên: Vũ Hữu Lan Lớp CH18K11 ... pháp tăng cường quản lý giá gói thầu xây lắp sử dụng vốn Nhà nước – Áp dụng cho dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp thuỷ lợi.” bao gồm chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung quản lý giá. .. chung quản lý giá gói thầu Chương 2: Thực trạng quản lý Nhà nước giá gói thầu xây lắp nước ta Chương 3: Một số giải pháp tăng cường quản lý giá gói thầu xây lắp sử dụng vốn Nhà nước Học viên: Vũ... để thực mục tiêu dự án Dự án xây dựng gì? Dự án xây dựng cách gọi tắt Dự án đầu tư xây dựng cơng trình, giải thích Luật Xây dựng Việt Nam ngày 26/11/2003 sau: Dự án đầu tư xây dựng cơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: “Giải pháp tăng cường quản lý giá các gói thầu xây lắp sử dụng vốn Nhà nước – Áp dụng cho các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp và thuỷ lợi.” , “Giải pháp tăng cường quản lý giá các gói thầu xây lắp sử dụng vốn Nhà nước – Áp dụng cho các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp và thuỷ lợi.”

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay