NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG THẤM VÀ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NỀN ĐÊ SÔNG PHÍA HẠ LƯU

88 3 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:00

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI -*** NGUYỄN CÔNG ĐỊNH NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG THẤM CÁC GIẢI PHÁP XỬ CHO NỀN ĐÊ SƠNG PHÍA HẠ LƯU LUẬN VĂN THẠC SĨ NỘI – 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI -*** NGUYỄN CÔNG ĐỊNH NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG THẤM CÁC GIẢI PHÁP XỬ CHO NỀN ĐÊ SƠNG PHÍA HẠ LƯU Chun ngành : Xây dựng cơng trình thủy Mã số : 60 - 58 - 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN PHƯƠNG MẬU NỘI – 2012 LỜI CẢM ƠN Luận văn "Nghiên cứu tượng thấm giải pháp xử cho đê sơng phía hạ lưu" hồn thành nhờ giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp, quan gia đình Có thành nhờ truyền thụ kiến thức thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy công tác Trường Đại học Thủy lợi suốt thời gian tác giả học tập trường Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Thủy lợi thời gian học tập đây, quan tâm giúp đỡ Ban Lãnh đạo Công ty Tư vấn Chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thủy lợi, gia đình, bạn bè đồng nghiệp cơng tác học tập để hồn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – PGS.TS Nguyễn Phương Mậu, thầy giáo, cô giáo môn Địa kỹ thuật cơng trình Trường Đại học Thủy Lợi tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu cần thiết cho luận văn Xin chân thành cám ơn! nội, ngày 10 tháng 05 năm2012 Tác giả Nguyễn Công Định LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu trích dẫn trung thực Các kết nghiên cứu luận văn chưa người cơng bố cơng trình khác./ Nguyễn Công Định MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 10 T T 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 10 T T MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI T T ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI T T 3.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài T T 3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài T T CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU T T CHƯƠNG I T T TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG ĐÊ SƠNG TRÊN THẾ GIỚI T VIỆT NAM T 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG ĐÊ TRÊN THẾ GIỚI T T 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG ĐÊ Ở VIỆT NAM T T 1.2.1 Đặc điểm tự nhiên nước ta T T 1.2.2 Tình hình lũ lụt đồng Bắc Bộ T T 1.2.3 Hệ thống đê điều Việt Nam T T CHƯƠNG T T CƠ SỞ THUYẾT VỀ TÍNH TỐN THẤM T T 2.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGHIÊN CỨU THẤM T T 2.2 NGUYÊN NHÂN GÂY RA THẤM, MÔI TRƯỜNG THẤM T T 2.2.1 Nguyên nhân gây thấm T T 2.2.2 Môi trường thấm 10 T T 2.3 PHÂN LOẠI DÒNG THẤM 11 T T 2.3.1 Theo trạng thái chảy 11 T T 2.3.1.1 Dòng thấm chảy rối 11 T T 2.3.1.2.Dòng thấm chảy tầng 11 T T 2.3.2 Theo thời gian 12 T T 2.3.2.1.Dòng thấm ổn định 12 T T 2.3.2.2.Dòng thấm khơng ổn định 12 T T 2.3.3 Theo tính chất môi trường 12 T T 2.3.4 Theo đặc điểm, tính chất biên miền thấm 13 T T 2.3.4.1 Dòng thấm có áp 13 T T 2.3.4.2 Dòng thấm khơng áp 13 T T 2.3.5 Theo tính chất khơng gian miền thấm 14 T T 2.3.5.1 Dòng thấm hướng 14 T T 2.3.5.2 Dòng thấm hai hướng 14 T T 2.3.5.3 Dòng thấm khơng gian 14 T T 2.4 CÁC ĐỊNH LUẬT THẤM CƠ BẢN 15 T T 2.4.1 Định luật thấm đường thẳng 15 T T 2.4.2 Định luật thấm phi tuyến 16 T T 2.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH THẤM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỔ ĐIỂN 17 T T 2.5.1 Phương pháp học chất lỏng 17 T T 2.5.2 Phương pháp thủy lực 17 T T 2.5.3 Phương pháp thực nghiệm 18 T T 2.5.4 Phương pháp số 18 T T 2.6 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN 19 T T 2.6.1 Trình tự giải tốn phương pháp PTHH 19 T T 2.6.2 Giải toán thấm phương pháp PTHH 21 T T CHƯƠNG 28 T T NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP XỬ CHỐNG THẤM CHO NỀN 28 T T 3.1 CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY MẤT ỔN ĐỊNH ĐÊ DO DÒNG THẤM CÁC T TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 28 T 3.1.1 Các nguyên nhân gây ổn định đê dòng thấm 28 T T 3.1.1.1 Sự cố đê vùng sông cổ 28 T T 3.1.1.2 Sự đâm xuyên thủy lực qua tầng đất cứng 29 T T 3.1.1.3 Sự nứt gẫy đê mặt cắt ngang thân đê 30 T T 3.1.1.4 Sự cố thấm chân mái hạ lưu 30 T T 3.1.1.5 Khuyết tật thân đê 31 T T 3.1.1.6 Sự cố đê đất yếu 31 T T 3.1.1.7 Sự cố vùng nối tiếp tôn cao 32 T T 3.1.1.8 Sự cố vùng có cơng trình qua đê 32 T T 3.1.2 Các tiêu chuẩn đánh giá ổn định thấm qua đê 33 T T 3.1.2.1 Cơ chế phá hủy thấm đê 33 T T 3.1.2.2 Tiêu chuẩn đánh giá ổn định thấm qua đê 34 T T 3.1.2.3 Điều kiện không xảy đẩy trồi đất 35 T T 3.1.2.4 Điều kiện không xảy xói ngầm 35 T T 3.2 GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM BẰNG SÂN PHỦ 36 T T 3.3 GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM BẰNG GIẾNG GIẢM ÁP 36 T T 3.4 GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM HÀO GIẢM ÁP 38 T T 3.5 GIẢI PHÁP KHOAN PHỤT CHỐNG THẤM 39 T T 3.6 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHỐNG TRÔI ĐẤT Ở HẠ LƯU BẰNG KHỐI GIA T TRỌNG 41 T 3.7 GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM BẰNG TƯỜNG HÀO NHỰA ĐƯỜNG, HÀO XI T MĂNG-BENTONIT PHÍA THƯỢNG LƯU 42 T CHƯƠNG 44 T T ỨNG DỤNG TÍNH TỐN XỬ NỀN PHÍA HẠ LƯU ĐÊ SƠNG 44 T T - TỈNH THANH HÓA 44 T T 4.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 44 T T 4.1.1 Vị trí địa 44 T T 4.1.2 Đặc điểm địa chất thủy văn địa chất cơng trình 46 T T 4.1.2.1 Đặc điểm địa chất thủy văn: 46 T T 4.1.2.2 Đặc điểm địa chất cơng trình: 46 T T 4.1.3 Khí tượng thủy văn cơng trình 48 T T 4.1.3.1 Điều kiện khí tượng : 48 T T 4.1.3.2 Điều kiện thủy văn cơng trình: 49 T T 4.1.4 Hiện trạng đê thuộc khu vực nghiên cứu 50 T T 4.1.5 Trường hợp tính tốn tiêu 51 T T 4.1.5.1 Trường hợp tính tốn: 51 T T 4.1.5.2 Chỉ tiêu lớp đất sử dụng tính toán 51 T T 4.2 CƠ SỞ THUYẾT TÍNH THẤM CỦA PHẦN MỀM GEO-SLOP 52 T T 4.2.1.Cơ sở thuyết SEEP/W 53 T T 4.2.1.1 Phương trình đường cong đặc trưng Đất – Nước (Fredlund & Xing T 1994) 53 T 4.2.1.2 Hàm thấm theo Green & Corey (1971) 53 T T 4.2.1.3 Cách xác định hàm thấm SEEP/W 53 T T 4.2.2 Cơ sở luận SEEP/W 54 T T 4.3 PHÂN TÍCH THẤM QUA NỀN TRƯỚC KHI XỬ LỰA CHỌN GIẢI T PHÁP 55 T 4.3.1 Sơ đồ tính tốn đánh giá ổn định thấm 55 T T 4.3.2 Kết tính tốn 56 T T 4.3.3 Nhận xét đánh giá kết 58 T T 4.3.4 Lựa chọn giải pháp xử thấm cho tuyến đê nghiên cứu 58 T T 4.3.4.1 Lựa chọn giải pháp: 58 T T 4.3.4.2 Điều kiện biên toán: 60 T T 4.4 PHÂN TÍCH THẤM QUA NỀN SAU KHI XỬ 60 T T 4.4.1 Sơ đồ tính tốn đánh giá ổn định thấm 60 T T Hình - 18: Phân bố cột nước tổng thân đê giải pháp 64 T T 4.4.2 Phân tích kết sử dụng giải pháp chống thấm 65 T T 4.4.2.1 Các thông số cần xem xét 65 T T 4.4.2.2 Kết tính tốn 65 T T 4.4.2.3 Nhận xét đánh giá kết tính tốn 66 T T 4.5 PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT 66 T T 4.5.1 Công nghệ thi công cọc xi măng đất: 66 T T 4.5.2 Thiết bị thi công cọc xi măng đất: 69 T T 4.5.3 Trình tự thi công cọc xi măng đất: 70 T T 4.5.4 Một số hình ảnh thi cơng cọc xi măng đất: 70 T T KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 74 T T 1 KẾT LUẬN 74 T T MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 74 T T KIẾN NGHỊ 75 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 T T Tiếng việt 76 T T Tiếng Anh 76 T T THỐNG KÊ CÁC BẢNG BIỂU Bảng 4-1: Bảng tiêu lớp đất 47 T T Bảng 4-2: Chỉ tiêu sử dụng tính tốn 52 T T Bảng 4-3: Bảng trị số Gradient thấm đê phía hạ lưu 58 T T Bảng 4-4: Bảng trị số Gradient thấm đê phía hạ lưu giải pháp 64 T T Bảng 4-5: Kết tính thấm giải pháp xử thấm đê 65 T T THỐNG KÊ CÁC HÌNH VẼ Hình - 1: Minh họa mặt hàm xấp xỉ H phần tử .20 T T Hình - 2: Sơ đồ thấm qua đê 22 T T Hình - 1: Sự cố đê vùng sông cổ 29 T T Hình - 2: Sự đâm xuyên thủy lực qua tầng đất cứng .29 T T Hình - 3: Sự nứt gãy thân đê .29 T T Hình - 4: Sự cố thấm chân mái hạ lưu 30 T T Hình - 5: Sự cố thấm khuyết tật thân đê 31 T T Hình - 6: Sự cố trượt mái đê đê đất yếu 31 T T Hình - 7: Sự cố vùng tiếp giáp tôn cao & áp trúc đê 32 T T Hình - 8: Sự cố ổn định đê vùng có cơng trình qua đê 32 T T Hình - 9: Các giai đoạn hình thành mạch đùn 34 T T Hình - 10: Giải pháp sân phủ chống thấm .36 T T Hình - 11: Giải pháp giếng giảm áp 38 T T Hình - 12: Giải pháp hào giảm áp 39 T T Hình - 13: Sơ đồ tường cọc xi măng đất 40 T T Hình - 14: Giải pháp làm khối gia trọng phía hạ lưu đê .42 T T Hình - 15: Giải pháp tường chống thấm 43 T T Hình - 1: Vị trí cơng trình tuyến cơng trình nghiên cứu 45 T T Hình - 2: Một số hình ảnh đoạn đê nghiên cứu 46 T T Hình - 3: Sơ đồ mặt cắt tính thấm mặt cắt đê trạng .56 T T Hình - 4: Sơ đồ lưới phần tử tính tốn mặt cắt đê trạng 56 T T 72 Hình - 15: Sơ đồ lưới phần tử tính tốn giải pháp Hình - 16: Đường bão hòa thấm lưu lượng thấm giải pháp Hình - 17: Đường đẳng gradient thấm giải pháp 73 Hình - 18: Phân bố cột nước tổng thân đê giải pháp Hình - 19: Phân bố Jr hạ lưu đê đoạn AB giải pháp Bảng 4-4: Bảng trị số Gradient thấm đê phía hạ lưu giải pháp TT X (cm) 43,7 XY-Gradient hạ XY-Gradient hạ TT X (cm) 0,48 11 51,2 0,31 44,4 0,46 12 51,9 0,30 45,2 0,44 13 52,7 0,29 lưu lưu 74 TT X (cm) 45,9 XY-Gradient hạ XY-Gradient hạ TT X (cm) 0,42 14 53,4 0,28 46,7 0,40 15 54,2 0,26 47,4 0,38 16 54,9 0,26 48,2 0,36 17 55,7 0,25 48,9 0,35 18 56,4 0,24 49,7 0,33 19 57,2 0,23 10 50,4 0,32 20 57,9 0,22 lưu lưu 4.4.2 Phân tích kết sử dụng giải pháp chống thấm 4.4.2.1 Các thông số cần xem xét J : Gradient lớn điểm dòng thấm R R Jx R thủng : R Giá trị gradient cho phép không xuyên thủng vật liệu chống thấm đê (đối với cọc xi măng đất [J]cp = 10) 4.4.2.2 Kết tính tốn Kết tính tốn cho giải pháp bảng 4-5 Bảng 4-5: Kết tính thấm giải pháp xử thấm đê Giải pháp/thơng số tính tốn Mặt cắt trạng chưa xử Giải pháp 1: Đắp khối gia trọng hào giảm áp Giải pháp 2: Cọc xi măng đất q (m3 /s-m) R J R R 6,41.10-6 1,05 7,282.10-6 0,10 2,799.10-6 0,48 P P P J x.thủng R 1,32 75 4.4.2.3 Nhận xét đánh giá kết tính tốn Cả giải pháp xử thấm nêu có trị số gradient điểm nhỏ giới hạn cho phép Trị số J < [J] cp =0,65 R R R R Trị số J x thủng < [J] = 10 R R Như giải pháp xử thấm với quy mô nêu đảm bảo chống thấm cho cơng trình theo tiêu chuẩn hành 4.5 PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT 4.5.1 Công nghệ thi công cọc xi măng đất: Hiện Việt Nam phổ biến hai công nghệ thi công cọc xi măng đất T T T T là: Công nghệ trộn khô (Dry Jet Mixing) Công nghệ trộn ướt (Wet Mixing hay gọi Jet-grouting) cơng nghệ Nhật Bản - Trộn khơ q trình phun trộn xi măng khơ với đất có khơng có T T chất phụ gia - Trộn ướt trình bơm trộn vữa xi măng với đất có khơng có T T chất phụ gia Mỗi phương pháp trộn (khơ ướt) có thiết bị giây chuyền thi công T T kỹ thuật, thi công phun (bơm) trộn khác Hiện giới phát triển ba công nghệ Jet-grouting: công nghệ S, công nghệ T, gần công nghệ D + Công nghệ đơn pha S: Công nghệ đơn pha tạo cọc xi măng đất có đường kính vừa nhỏ 0,4 - 0,8m Công nghệ chủ yếu dùng để thi công đất đắp, cọc Vữa phun với vận tốc 100m/s, vừa cắt đất vừa trộn T T vữa với đất cách đồng thời, tạo cột xi măng đất đồng với độ cứng cao hạn chế đất trào ngược lên Xem hình 4-20 76 Hình 4-20: Cơng nghệ đơn pha + Công nghệ hai pha D: Công nghệ hai pha tạo cọc xi măng đất có T T đường kính từ 0,8 -1,2m Đây hệ thống vữa kết hợp với khơng khí Hỗn hợp vữa đất - xi măng bơm áp suất cao, tốc độ 100m/s bao bọc tia khí nén Dòng khí nén làm giảm ma sát cho phép vữa xâm nhập sâu vào đất, tạo cột xi măng đất có đường kính lớn Tuy nhiên, dòng khí lại làm giảm độ cứng xi măng đất so với phương pháp đơn pha đất bị trào ngược nhiều Công nghệ chủ yếu dùng để thi công tường chắn, cọc hào chống thấm cho cơng trình Xem hình 4-21 77 Hình 4-21: Cơng nghệ hai pha + Công nghệ ba pha T: Phụt ba pha phương pháp thay đất mà không xáo trộn đất Quá trình có vữa, khơng khí nước Khơng giống đơn pha hai pha, ban đầu nước bơm vào với áp suất cao kết hợp với dòng khí nén bao xung quanh dòng nước để đẩy khí khỏi đất Sau vữa bơm qua vòi riêng biệt nằm vòi khí - nước để lấp đầy khoảng trống khí Phụt ba pha phương pháp thay đất mà không làm xáo trộn đất Công nghệ xi măng đất ba pha sử dụng để làm cọc, tường ngăn chống thấm, xử trượt mái tạo cột xi măng đất có đương kính lên tới 2m, xem hình 4-22 78 Hình 4-22: Cơng nghệ ba pha 4.5.2 Thiết bị thi công cọc xi măng đất: - Máy khoan YBM-2SSII: Động điều khiển thủy lực với thiết bị chuyền động, máy hoạt động theo chế tự động đặt trước Công suất động 14KW; 200 V/3 pha Với đường kính cần khoan 60,5 mm, đoạn cần dài m ghép nối ren cơn, tốc độ lớn đạt đến 50 vòng/phút thấp từ – 14 vòng/phút, mơ-men xoắn trục đạt từ 823 – 2940 Nm Đường kính cọc: 0,6 m – 1,5 m Chiều sâu khoan lớn nhất: 50 m, vòi bơm cao áp vươn xa 100 m, ngàm cặp thủy lực Trọng lượng máy 1700 kg Xuất xứ máy: Nhật Bản - Máy bơm áp lực cao SG-75MK(II): hệ pít tơng Cơng suất: 55 KW, áp lực bơm lớn nhất: 40 Mpa, lưu lượng lớn nhất: 120 lít/phút, trọng lượng 2100 kg Xuất xứ máy: Nhật Bản - Máy khuấy YGM-4: Công suất: KW, lực trộn lớn 79 400l/phút, gồm thùng trộn thùng khuấy Xuất xứ máy: Nhật Bản 4, Máy phát điện 150KVA: Công suất: 150 KVA Xuất xứ máy: Nhật Bản Ngồi thiết bị nêu có thiết bị khác như: + Máy toàn đạc điện tử: dùng để định vị tuyến xử lý, phân đoạn xử lý, toạ độ cọc mặt đất + Máy hàn dùng cho lắp đặt sàn đạo + Máy bơm nước phục vụ thi cơng 4.5.3 Trình tự thi cơng cọc xi măng đất: * Quy trình thi cơng cọc ximăng đất thể sơ đồ hình 4-23: + Bước 1: Máy khoan khoan tạo lỗ xuống tới cao trình thiết kế + Bước 2: Tiến hành khoan vữa Vữa bơm từ máy bơm cao áp qua hệ thống đường ống áp lực để máy khoan theo phương ngang đầu cần khoan Trong suốt q trình vữa, cần khoan ln ln xoay rút lên Vữa vừa phá vỡ kết cấu vừa trộn với đất xung quanh cần khoan tạo thành cột XMĐ Hình - 23: Mơ tả q trình thi cơng tạo tường chống thấm 4.5.4 Một số hình ảnh thi cơng cọc xi măng đất: 80 81 Hình - 24: Một số hình ảnh thi cơng cọc xi măng đất Hiện Việt Nam, Trung tâm Cơng nghệ Máy xây dựng Cơ khí T T thực nghiệm thuộc Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị điều khiển định lượng xi măng T T để thi công cọc đất gia cố Qua đó, Trung tâm làm chủ việc chế tạo T T T T hệ điều khiển, hệ định lượng phun xi măng; tổ hợp thiết bị thi công cọc gia T T cố ứng dụng thành công cho hiệu cao công trường So với sản phẩm loại CHLB Đức, thiết bị Trung tâm chế tạo có tính kỹ thuật tương đương giá thành 30% So với thiết bị Trung Quốc, thiết bị có nhiều tính ưu việt hẳn: Do sử dựng máy sở loại búa đóng cọc di chuyển bánh xích, nên tính T T động cao, tốc độ làm việc thiết bị khoan lớn, suất gấp 1,5-2 lần Đặc biệt, tổ hợp thiết bị trang bị hệ thống điều khiển đại, tồn thao tác thi cơng cọc gia cố tự động hóa theo chương trình, số T T liệu lượng xi măng sử dụng mét cọc hiển thị, lưu giữ in T T 82 thành bảng kết thi cơng cho cọc Đây tiêu quan trọng đánh giá chất lượng thiết bị chất lượng cọc gia cố thi công 83 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau thời gian tập trung nghiên cứu với hướng dẫn tận tình PGS TS Nguyễn Phương Mậu, đến Tác giả hoàn thành mục tiêu nghiên cứu Dưới kết đạt luận văn: Luận văn nêu tổng quan hệ thống đê điều vùng đồng Bắc Bộ Khảo sát, phân tích để làm rõ điều kiện làm việc khả phá hoại đê Luận văn nêu tổng quát biện pháp chống thấm cho đê có ưu, nhược điểm biện pháp Phân tích, lựa chọn giải pháp chống thấm cho đê có tầng cát dày (xen kẹp với tầng thấm): giải pháp đắp khối gia trọng kết hợp với hào giảm áp giải pháp cọc xi măng đất Luận văn ứng dụng kết nghiên cứu, phân tích lựa chọn phần mềm tính tốn đại, phù hợp để giải toán thấm ổn định thấm đê Luận văn ứng dụng kết vào tính tốn thiết kế xử thấm cho cơng trình: “Tu bổ, khơi phục nâng cấp tuyến đê cửa sông Mã đoạn từ Km55+769 đến Km62+676” thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Lựa chọn giải pháp xử thấm cho đoạn đê phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất khu vực MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI Do thời gian có hạn, luận văn tính tốn với tốn chiều mà chưa có điều kiện tính tốn với tốn chiều, tính đến tốn thấm ổn định mà chưa tính tốn tốn thấm khơng ổn định 84 KIẾN NGHỊ Hệ thống sơng Mã hình thành trình lâu dài địa chất phức tạp nhiều đoạn đắp tầng cát dày, tầng phủ mỏng thường xuyên bị xâm hại Với mặt cắt đê nghiên cứu, tác giả nhận thấy hệ số an toàn đẩy bục phía hạ lưu thấp nguy bị ổn định thấm xảy chưa phát triển diện rộng Cần trì bảo vệ quản đê tốt, tránh tượng phá hủy lớp đất tầng phủ thấm nước yếu bề mặt thượng hạ lưu đê, không đào ao, đầm phạm vi hành lang bảo vệ đê điều 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Cao Văn Chí, Trịnh Văn Cương (2003), Cơ học đất, Nhà xuất xây dựng Trịnh Văn Cương (2002), Bài giảng cao học “ Địa kỹ thuật cơng trình” Trịnh Minh Thụ, Nguyễn Cơng Mẫn, Nguyễn Đăng Minh (2001) “Mơ hình tốn giếng giảm áp đê Nội”, Hội thảo Quản đất nước MLWR 20 Nguyễn Trấn, Nghiêm Hữu Hạnh, Quách Hoàng Hải (1989) “Phương pháp tổng quát xác định áp lực nước đất trường hợp dòng thấm khơng ổn định” Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học địa kỹ thuật, Viện Nghiên cứu khoa học Thuỷ lợi Nguyễn Trấp, Nguyễn Mạnh Dân, Nguyễn Hồng Sinh, Phạm Quy Hảo, Nguyễn Anh Dũng, 1985 Gia cố đất yếu phương pháp cọc đất-vôi, đất-xi măng cốt nước chế tạo sẵn Chương trình ứng dụng tiến KHKT 26-03-03-07 Viện KHKT xây dựng, Nội Phạm Văn Tỵ (1987) “Một số ý kiến nguyên nhân biến dạng kiến nghị việc nghiên cứu địa chất cơng trình đê”, Ký yếu hội thảo toàn quốc chất lượng đê, Bộ Thuỷ lợi Phạm Văn Tỵ (2000), Cơ sở thuyết phương pháp hệ nghiên cứu địa chất cơng trình, Trường đại học Mỏ - Địa chất, Nội Bộ Xây Dựng (1985), Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam - Nền cơng trình thủy cơng -TCXDVN 4253-86, Nội Bộ xây dựng (2002), TCXDVN 285.2002; Tiêu chuẩn Xây dựng VN Các quy định chủ yếu thiết kế cơng trình thuỷ lợi 86 10 Giới thiệu kết ứng dụng công nghệ khoan cao áp (Jet grouuting) để chống thấm cho số cơng trình thủy lợi PGS TS Nguyễn Quốc Dũng, ThS Nguyễn Quốc Huy, ThS Nguyễn Quý Anh – Viện Khoa học Thủy lợi 11 Trường Đại học thủy lợi (1998), Giáo trình Nền móng, Nhà xuất nơng nghiệp 12 14 – TCN 101 - 2001 - Giếng giảm áp, quy trình kỹ thuật thi công kiểm tra nhiệm thu Tiếng Anh 13 DWW - Technical report on sand Boil(Piping) - The Netherlands 2002 14 GEO SLOPE Internatinal - User' Guide P P 15 R Whitlow (1966), học đất, nhà xuất giáo dục Nội 16 TAW - 1999 - Technical Advisory Committee for Flood Defense in the Netherlands - Guide on Sea and Lake Dikes 17 V.A Mironeko V.M Sextakov (1982) Cơ sở thuỷ địa học, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Nội ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI -*** NGUYỄN CÔNG ĐỊNH NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG THẤM VÀ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NỀN ĐÊ SƠNG PHÍA HẠ LƯU Chun... 2.6.2 Giải toán thấm phương pháp PTHH 21 T T CHƯƠNG 28 T T NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHỐNG THẤM CHO NỀN 28 T T 3.1 CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY MẤT ỔN ĐỊNH ĐÊ DO DÒNG THẤM VÀ CÁC... phương pháp chống thấm - Đánh giá ổn định thấm đê cửa Sông Mã - Nghiên cứu giải pháp xử lý thấm qua đê - Phân tích, đánh giá tìm quan hệ điều kiện ổn định thấm - Kiến nghị giải pháp lựa chọn giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG THẤM VÀ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NỀN ĐÊ SÔNG PHÍA HẠ LƯU , NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG THẤM VÀ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NỀN ĐÊ SÔNG PHÍA HẠ LƯU

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay