“Nghiên cứu lựa chọn cống dẫn dòng thi công hợp lý cho công trình thủy điện Bản Chát”

122 5 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:00

LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cơng trình thủy với đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn cống dẫn dòng thi cơng hợp cho cơng trình thủy điện Bản Chát” nghiên cứu tác giả giải pháp dẫn dòng thi cơng cho cơng trình thủy điện Bản Chát, tỉnh Sơn La Luận văn hoàn thành với giúp đỡ nhiệt tình Phòng Đào tạo đại học & Sau đại học, khoa Cơng trình, thầy, giáo trường Đại học Thủy lợi Ban lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu thủy lực Phòng ban khác Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia động lực học sông biển – Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam, bạn bè, đồng nghiệp trường Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn giúp đỡ q báu để tác giả hồn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu Đặc biệt, Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy: PGS.TS Trần Quốc Thưởng trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cung cấp thông tin, tài liệu khoa học kỹ thuật cần thiết trình thực luận văn Cuối cùng, Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân quan tâm, động viên khích lệ Tác giả để Luận văn sớm hoàn thành Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian trình độ chun mơn nên Luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp ý kiến bảo Thầy, Cô, bạn đồng nghiệp Hà nội, ngày …… tháng …… năm.2012 Học viên Trần Hồng Thanh LỜI CAM ĐOAN Tên là: Trần Hồng Thanh Học viên lớp: CH17C2 Đề tài luận văn cao học: ‘Nghiên cứu lựa chọn cống dẫn dòng thi cơng hợp cho cơng trình thủy điện Bản Chát’ trường Đại học Thuỷ lợi Hà Nội giao cho học viên Trần Hồng Thanh, hướng dẫn PGS.TS Trần Quốc Thưởng luận văn hồn thành Tơi xin cam đoan với Khoa Cơng trình Phòng Đào tạo trường Đại học Thủy lợi đề tài nghiên cứu cơng trình cá nhân tôi./ Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Tác giả luận văn Trần Hồng Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 T T Tính cấp thiết đề tài: .1 Mục đích đề tài Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 3.1 Cách tiếp cận .2 3.2 Phương pháp nghiên cứu Kết dự kiến T T T T T T T T T T T T CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TÁC DẪN DỊNG QUA CỐNG VÀ QUA ĐẬP BÊ TÔNG XÂY DỞ T T 1.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn phương án dẫn dòng 1.1.1 Điều kiện địa hình 1.1.2 Điều kiện địa chất .4 1.1.3 Điều kiện thủy văn dòng chảy .5 1.1.4 Điều kiện lợi dụng tổng hợp dòng chảy .5 1.1.5 Điều kiện dân sinh kinh tế, môi trường xã hội 1.1.6 Cấu tạo bố trí cơng trình thủy lợi, thủy điện 1.1.7 Điều kiện khả thi công 1.2 Đặc điểm thi cơng cơng trình thủy lợi nhiệm vụ dẫn dòng 1.3 Các kết nghiên cứu nước nước 1.4 Những nguyên tắc chọn phương án dẫn dòng 11 1.5 Phân tích lựa chọn cấp cơng trình, tần suất thiết kế phương pháp dẫn dòng thi cơng 11 1.5.1 Cấp thiết kế cơng trình dẫn dòng 11 1.5.2 Chọn tần suất thiết kế 12 1.5.3 Chọn thời đoạn dẫn dòng lưu lượng thiết kế (Q TK ) .14 1.6 Kết luận chương 17 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T R T R T T CHƯƠNG 2: TÍNH TỐN THỦY LỰC DẪN DỊNG QUA CỐNG VÀ QUA ĐẬP BÊ TƠNG XÂY DỞ 18 T T 2.1 Tính tốn dẫn dòng thi cơng qua cơng trình thủy lợi .18 2.2 Dẫn dòng thi cơng qua lòng sơng thu hẹp .19 2.2.1 Phương pháp thứ nhất: 19 2.2.2 Phương pháp thứ hai: 20 2.3 Dẫn dòng thi cơng qua cống sâu 22 2.3.1 Trường hợp cống ngầm chảy không áp 23 2.3.2.Trường hợp cống ngầm chảy bán áp 23 2.3.3.Trường hợp cống ngầm chảy có áp 24 2.4 Tính tốn dẫn dòng thi cơng qua đập bê tông xây dở .24 2.4.1 Dẫn dòng thi cơng qua khe lược .24 2.4.2 Dẫn dòng thi công qua đập bê tông xây dở .25 2.4.3 Dẫn dòng thi cơng qua đập bê tông xây dở kết hợp với cống 25 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 2.5 Kết luận chương 26 T T CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN THỦY LỰC DẪN DỊNG THI CƠNG CHO CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT 28 T T 3.1 Giới thiệu chung cơng trình thủy điện Bản Chát .28 3.2 Lưu lượng dẫn dòng thi cơng 32 3.3 Các giai đoạn dẫn dòng 33 3.3.1 Phương án ban đầu: 33 3.3.2 Phương án chọn: .34 3.4 Tính tốn thủy lực dẫn dòng thi công qua cống mùa kiệt 35 3.4.1 Cống làm việc đập tràn đỉnh rộng 35 3.4.2 Cống làm cống sâu 36 3.5 Tính tốn dẫn dòng thi cơng qua cống đập bê tông xây dở cao trình ∇ 365 mùa lũ năm xây dựng thứ hai 38 3.5.1 Tính tốn khả xả qua tràn xây dở cao trình ∇ 365 39 3.5.2 Tính tốn khả tháo qua cống 41 3.5.3 Tính tốn đường mặt nước 43 3.6 Tính tốn tiêu sau cống dẫn dòng 46 3.7 Kết luận chương 49 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T CHƯƠNG 4: SO SÁNH TÍNH TỐN VỚI NGHIỆM MƠ HÌNH CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT 50 T T 4.1 Nội dung nghiên cứu thí nghiệm mơ hình cơng trình dẫn dòng 50 4.1.1 Thí nghiệm cống dẫn dòng 50 4.1.2 Mơ hình dẫn dòng qua tràn xây dở đến cao trình 365m kết hợp với cống dẫn dòng 51 4.2 Xây dựng mơ hình 52 4.2.1 Thiết kế xây dựng mơ hình cống dẫn dòng 52 4.2.2 Thiết kế xây dựng mơ hình dẫn dòng thi cơng qua cống dẫn dòng tràn xây dở 53 4.3 Kết thí nghiệm mơ hình cống đập tràn cơng trình thủy điện Bản Chát 55 4.3.1 Kết thí nghiệm mơ hình cống .55 4.3.2 Kết thí nghiệm mơ hình dẫn dòng qua cống tràn xây dở .63 4.4 So sánh kết tính tốn thí nghiệm mơ hình: 77 4.4.1 So sánh kết tính tốn dẫn dòng thi cơng qua cống: 77 4.4.2 So sánh kết tính tốn dẫn dòng thi công qua cống tràn xây dở: 78 4.5 Kết luận kiến nghị .82 4.5.1 Trường hợp dẫn dòng qua cống 82 4.5.2 Trường hợp dẫn dòng qua cống kết hợp với tràn xây dở 83 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 T T I Những kết đạt 85 II Hạn chế hướng nghiên cứu 86 T T T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 T T DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tỷ lệ giá thành cơng trình dẫn dòng so với giá thành đập 10 T T Bảng 1.2 Quan hệ cấp thiết kế cơng trình chủ yếu – cơng trình thứ yếu – cơng trình tạm thời cơng trình đầu mối hệ thống dẫn 12 T T Bảng 1.3 Lưu lượng mực nước lớn để thiết kế cơng trình tạm thời phục vụ cơng tác dẫn dòng 13 T T Bảng 3.1 Các thơng số tiêu cơng trình theo TKKT giai đoạn 29 T T Bảng 3.2: Tần suất lưu lượng tính tốn lớn mùa lũ 33 T T Bảng 3.3: Tần suất lưu lượng tính tốn mùa kiệt 33 T T Bảng 3.4: Các thông số dẫn dòng thi cơng .34 T T Bảng 3.5: Tính tốn dẫn dòng qua cống 37 T T Bảng 3.6: Xác định khả xả qua tràn xây dở .40 T T Bảng 3.7: Khả xả qua cống dẫn dòng .41 T T Bảng 3.8: Xác định khả xả kết hợp 43 T T Bảng 3.9: Kết tính tốn đường mặt nước ứng với Q = 1.300m3/s .44 T P P T Bảng 3.10: Kết tính toán đường mặt nước ứng với Q = 1.695m /s 44 T P P T Bảng 3.11: Kết tính tốn đường mặt nước ứng với Q = 3.200m3/s 45 T P P T Bảng 3.12: Kết tính tốn đường mặt nước ứng với Q = 4.821m3/s 45 T P P T Bảng 3.13: Kết tính tốn đường mặt nước ứng với Q = 5.000m3/s 46 T P P T Bảng 3.14: Kết tính tốn lưu lượng tiêu cho cống dẫn dòng 47 T T Bảng 3.15: Bảng thông số tiêu sau cống 49 T T Bảng 4.1: Kết thí nghiệm khả tháo .56 T T Bảng 4.2 Kết thí nghiệm hệ số lưu lượng m µ 58 T T Bảng 4.3a: Mạch động vận tốc cửa vào cống 60 T T Bảng 4.3b: Mạch động vận tốc cửa cống 61 T T Bảng 4.4: Kết thí nghiệm xả lũ thi cơng qua cống dẫn dòng tràn xây dựng 63 T T Bảng 4.5a: Kết thí nghiệm xác định đường mặt nước hướng ngang mơ hình dẫn dòng thi cơng qua tràn xây dở cống dẫn dòng khoang .64 T T Tỷ lệ 1/80 (Phương án thiết kế); Q = 1.300 (m3/s) 64 T P P T Bảng 4.5b: Kết thí nghiệm xác định đường mặt nước hướng ngang mơ hình dẫn dòng thi cơng qua tràn xây dở cống dẫn dòng khoang .65 T T Tỷ lệ 1/80 (Phương án thiết kế); Q = 1.695 (m3/s) 65 T P P T Bảng 4.5c: Kết thí nghiệm xác định đường mặt nước hướng ngang mơ hình dẫn dòng thi cơng qua tràn xây dở cống dẫn dòng khoang .66 T T Tỷ lệ 1/80 (Phương án thiết kế); Q = 3.200 (m3/s) 66 T P P T Bảng 4.5d: Kết thí nghiệm xác định đường mặt nước hướng ngang mơ hình dẫn dòng thi cơng qua tràn xây dở cống dẫn dòng khoang .67 T T Tỷ lệ 1/80 (Phương án thiết kế); Q = 4.821 (m3/s) 67 T P P T Bảng 4.5e: Kết thí nghiệm xác định đường mặt nước hướng ngang mơ hình dẫn dòng thi cơng qua tràn xây dở cống dẫn dòng khoang .68 T T Tỷ lệ 1/80 (Phương án thiết kế); Q = 5.000 (m /s) 68 T P P T Bảng 4.6 Độ sâu dòng chảy đỉnh đê quai thượng hạ lưu 70 T T Bảng 4.7: Kết đo sóng hai bờ .70 T T Bảng 4.8 Xác định gần lưu lượng xả qua cống tràn qua đê quai thượng 74 T T Bảng 4.9 Giá trị mạch động áp suất vị trí xung yếu(PATK) 76 T T Bảng 4.10: So sánh kết tính tốn thí nghiệm mơ hình 77 T T Bảng 4.11: So sánh khả xả qua cống tràn xây dở kết tính tốn thí nghiệm mơ hình 78 T T Bảng 4.12: So sánh mực nước thượng lưu theo tính tốn thí nghiệm mơ hình 78 T T Bảng 4.13: Trường hợp Q = 1.300 m3/s 79 T P P T Bảng 4.14: Trường hợp Q = 1.695 m /s 80 T P P T Bảng 4.15: Trường hợp Q = 3.200 m3/s 81 T P P T Bảng 4.16: Trường hợp Q = 4.821 m3/s 81 T P P T Bảng 4.17: Trường hợp Q = 5.000 m3/s 82 T P P T DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Hình ảnh địa hình, địa chất khu vực tuyến đập thủy điện Bản Chát T Hình 1.2: Dẫn dòng qua kênh cơng trình thủy điện ĐăkSin (Đăk Nơng) Hình 1.3: Dẫn dòng qua cống cơng trình thủy điện Đồng Nai Hình 1.4: Dẫn dòng qua kênh cống cơng trình thủy điện Lai Châu .7 Hình 1.5: Dẫn dòng qua tràn tạm cơng trình thủy điện Cửa Đạt Hình 1.6: Chặn dòng cơng trình thủy điện Bản Chát Hình 1.7: Mặt sơ đồ dẫn dòng qua cống đập xây dở 15 Hình 2.1 Sơ đồ tính tốn thủy lực dòng chảy qua lòng sơng thu hẹp .21 Hình 2.2 Sơ đồ tính tốn thủy lực qua cống đáy .22 Hình 2.3 Sơ đồ dẫn dòng thi cơng qua đập bê tơng xây dở .25 Hình 2.4 Sơ đồ dẫn dòng thi cơng qua cống đập xây dở 26 Hình 3.1: Tồn cảnh thi cơng cơng trình thủy điện Bản Chát 29 Hình 3.2: Biểu đồ quan hệ lưu lượng qua cống mực nước thượng lưu 37 Hình 3.3: Dẫn dòng thi cơng qua đập tràn xây dở cao trình 365 cống 38 Hình 3.4: Biểu đồ quan hệ lưu lượng qua tràn mực nước thượng lưu 40 Hình 3.5: Sơ đồ tính tốn bể tiêu sau cống 47 Hình 4.1: Mơ hình dẫn dòng thi cơng qua cống nhìn từ thượng lưu 53 Hình 4.2: Mơ hình dẫn dòng thi cơng qua cống tràn xây dở nhìn từ hạ lưu 55 Hình 4.3: Kết thí nghiệm quan hệ Q~f(Z hồ) – PATK mơ hình cống dẫn dòng tỷ lệ 1/36 56 Hình 4.4: Kết thí nghiệm quan hệ µ~f(Q)- PATK mơ hình cống dẫn dòng tỷ lệ 1/36 59 Hình 4.5: Kết thí nghiệm quan hệ m~f(Q)- PATK mơ hình cống dẫn dòng tỷ lệ 1/36 59 Hình 4.6 Biểu đồ so sánh khả xả cống theo kết tính tốn so với kết thí nghiệm mơ hình 77 Hình 4.7 Biểu đồ so sánh mực nước thượng lưu theo tính tốn thí nghiệm .79 1 Tính cấp thiết đề tài: MỞ ĐẦU Nước ta thời kỳ phát triển, nhu cầu lượng cần cho kinh tế quốc dân cho sinh hoạt ngày gia tăng Trong giới sử dụng nguồn lượng hóa thạch dầu mỏ, khí đốt, than đá ngày cạn kiệt Vì việc tìm kiếm, bổ sung nguồn cung cấp lượng cho kinh tế nước ta quan trọng, khẩn thiết Trong đó, thủy điện hướng ưu tiên nguồn lượng sạch, rẻ không ô nhiễm môi trường Khi xây dựng công trình thủy điện, việc xây dựng cơng trình phục vụ cho q trình dẫn dòng thi cơng đóng vai trò quan trọng Nó giúp q trình thi cơng liên tục thuận lợi, hố móng ln khơ suốt q trình thi cơng, tiến độ thi cơng nhanh, chất lượng cơng trình tốt, thi cơng an tồn, chi phí xây dựng cơng trình giảm Ngược lại, cơng tác dẫn dòng khơng tốt gây trở ngại cho công tác thi công, chậm tiến độ, thi cơng khơng an tồn, tăng giá thành, chí gây hư hỏng, phá huỷ cơng trình, thiệt hại tài sản tính mạng người Muốn phải nghiên cứu, phân tích đánh giá cách khách quan, triệt để, toàn diện yếu tố ảnh hưởng nguyên tắc để lựa chọn phương án dẫn dòng thi cơng phù hợp cụ thể xác định thơng số thủy lực q trình lựa chọn giải pháp dẫn dòng Đối với cơng trình thủy điện xây dựng lòng sơng hẹp, hai bên núi đá dốc, mặt thi công bị hạn chế nên khơng thể sử dụng cơng trình dẫn dòng kiểu hở mà thường dùng cống để dẫn dòng Cống dẫn dòng cơng trình dẫn dòng hiệu cao tương đối an tồn Ngồi ra, cơng trình thủy điện khai thác theo kiểu đường dẫncơng trình đầu mối đập dâng thường có cột nước thấp, chế độ thủy lực cống dẫn dòng phức tạp, xảy chế độ chuyển tiếp từ trạng thái chảy có áp sang bán áp khơng áp, tùy thuộc vào thay đổi mực nước thượng hạ lưu Khi tính tốn thủy lực cống loại cần có nghiên cứu điều kiện chảy để phân biệt chế độ chảy cống nhằm xác định sơ đồ cơng thức tính tốn cho phù hợp Trong luận văn này, học viên cố gắng nghiên cứu đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến chế độ thủy lực cơng trình dẫn dòng Vì ngồi việc tính tốn theo thuyết kinh nghiệm, cần thí nghiệm mơ hình thủy lực để so sánh Cơng trình thủy điện Bản Chát – Lai Châu cơng trình thủy điện lớn, cơng tác dẫn dòng phức tạp Đề tài “Nghiên cứu lựa chọn cống dẫn dòng thi cơng hợp cho cơng trình thủy điện Chát” khơng có ý nghĩa thực tiễn cơng trình thủy điện Bản Chát nói riêng mà phần giúp nhà chun mơn có đánh giá xác thực tính tốn dẫn dòng thi cơng hợp thực tế xây dựng cơng trình thủy lợi thủy điện Mục đích đề tài 2.1 Nghiên cứu đặc điểm, chế độ thủy lực phương pháp dẫn dòng thi cơng qua đập xây dở qua cống; 2.2 Tính tốn thủy lực dẫn dòng cho cơng trình thủy điện Bản Chát, kết hợp với kết thí nghiệm mơ hình có cơng trình để so sánh, đánh giá sai khác đưa kiến nghị Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 3.1 Cách tiếp cận Thu thập tài liệu phương pháp dẫn dòng thi công qua đập xây dở như: đập đất đá hỗn hợp, đập đá đổ, đập đá đổ bê tông mặt, đập bê tông xây dở cống dẫn dòng từ cơng trình ngồi nước 3.2 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn, phương pháp tính tốn dẫn dòng thi cơng qua cống qua đập xây dở từ tài liệu thu thập, kết hợp tài liệu thực mơ hình thủy lực; - Tính tốn thủy lực dẫn dòng thi công qua đập bê tông xây dở cống, ứng dụng cho cơng trình thủy điện Bản Chát; - Bằng luận chứng luận xác thực kiểm tra kết tính tốn, so sánh với kết thí nghiệm mơ hình thủy lực rút kết luận cho phương án dẫn dòng Kết dự kiến - Nghiên cứu đưa kết tính tốn thuyết chế độ chảy cống dẫn dòng thi cơng; - Thiết kế mơ hình thủy lực cống dẫn dòng thủy điện Bản Chát; - Phân tích, kiểm chứng kết nghiên cứu kết tính tốn với kết thí nghiệm cơng trình thủy điện Bản Chát, tạo sở cho việc áp dụng cơng trình khác có điều kiện tương tự 2:1 :1 2:1 V 2:1 TL 21,50m IV TR 45,00m 5.70 5.01 4.36 2.09 1: VIII 1:1 1:1 5 1:1 1:1 Tim trµn CR 95,00m 7.69 7.67 7.48 7.16 5.83 5.52 1:1 1:1 7.14 8.10 1.20 1.28 4.85 4.78 4.40 4.47 1: 25 1:1 1:1 1:1 1:1 I 5.60 4.93 TC12 TC11 5.03 4.72 5.12 5.14 4.77 4.88 HL 330,00m 1:1.5 1:1 1.77 0.75 IX 1: TL 76,50m 6.27 1:1.5 4.78 7.29 XI 6.74 9.92 3.47 2.41 9.49 9.38 Q= 4821,00m3/s; Z TL= 387,87m; Z HL= 378,47m 2:1 III 2:1 :1 2:1 2:1 VII 1:1 1:1 1: :1 :1 1:1 2:1 TL 45,00m 4.10 1:1 15 4.05 3.94 11.15 2.50 7.30 10.35 2:1 1:1 1:1 1: 3.06 2.98 2: TC 2.30 1.96 4.77 5.53 5.12 6.24 2:1 2:1 1:1 25 1:1 1:1 11.71 12.68 TL 170,0m II VI HL 123,00m HL 180,00 m HL 236,00m X K/c đến mặt cắt tính từ tim đập tràn XD 1:1 3.10 2.97 1:1 75 1:0 1.97 5.06 Ghi chó: 5.60 Vận tốc mặt = 4.93 Vận tốc đáy Đường vận tốc mặt Đường vận tốc đáy 2:1 2.99 3.04 1:1 2:1 2:1 2:1 2: 3.47 3.57 1:0.75 2:1 2:1 2:1 1: 1: 1:1 1:1 2:1 1.09 0.64 TL 170,0m I Tim tuyến năn :1 2:1 2:1 1:1.5 2:1 IV TL 21,50m Tim trµn V TR 45,00m VI CR 95,00m VII HL 123,00m VIII HL 180,00m IX 2: :1 1:1.5 : 1:1 1:1.5 1:1 PL-13TL 76,50m II TL 45,00m III 2:1 V TR 45,00m TL 21,50m IV CR 95,00m 2:1 1: HL 123,00m 1:1 5 1:1 1:1 5 1:1 1: 1:1 1:1 X TC12 TC9 TC10 TC11 HL 330,00m 1:1.5 1:1 1:1.5 IX 1:1 VIII VII XI 2:1 1:1 1: 2:1 :1 III 2:1 2:1 2:1 1:1 2: 1: 25 TL 45,00m 2 :1 1:1.5 :1 :1 1:1 1:1 1: 2:1 1:1 1:1 1:1 2:1 2: 2: 1 1: 2: 1:1 1:1 1:1 15 2:1 75 1:0 2:1 TC 1:0.75 2:1 1:1 25 1:1 1:1 Tim trµn HL 236,00m Ghi chó: 1:1 TL 170,0m TL 76,50m HL 180,00 m 1:1 14 1:1 2:1 2:1 2:1 a) 1, 2, VÞ trí bố trí thủy trực đo b) Tùy theo chế độ lưu lượng, ứng với mực nước, vị trí thủy trực bên bờ thay đổi tương ứng c) K/cách tới mặt cắt tính từ tim đập dâng 1: I II VI 1: TC 1:1 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2: TL 170,0m I Tim tuyến :1 2:1 2:1 1:1.5 2:1 IV TL 21,50m Tim trµn V TR 45,00m VI CR 95,00m VII HL 123,00m VIII HL 180,00m IX 2: :1 1:1.5 : 1:1 1:1.5 1:1.5 2:1 2:1 PL-14TL 76,50m II TL 45,00m III 13 20 20 22 Tim tuyÕn ®Ëp 16 17 24 15 23 23 10 11 26 12 19 27 27 13 Điểm đo 10 11 12 Cao tr×nh 377.98 337.29 376.94 376.57 376.36 376.18 376.00 376.00 376.00 376.00 376.00 376.00 371.50 14 15 16 17 26 27 18 19 20 21 22 23 24 25 371.50 371.50 371.50 371.50 371.50 371.50 367.00 367.00 367.00 367.00 367.00 367.00 367.00 367.00 Ghi : Bản vẽ thiết kế dựa sở vẽ Công ty TVXD §iƯn I cÊp KÝch th­íc b¶n vÏ ghi m Tỷ lệ mô hình : 1/80 Bảng ®o ¸p PL-15- Tim tuyÕn ®Ëp 378,47 m Q = 4821,00 m /s Z Hå =387,87 m ZHL = Đường đo áp trần cống 11 10 376.00 376.00 376.00 376.00 376.00 376.18 376.36 376.57 376.94 377.29 377.98 378.40 379.28 377.84 379.44 378.08 379.04 378.56 378.40 377.60 379.36 375.52 382.80 -2.40 3.28 1.84 3.44 2.08 3.04 2.38 2.04 1.03 2.42 -1.77 4.82 11 376.00 10 12 12 PL-16- Tim tuyÕn ®Ëp Q = 3200,00 m /s Z Hå =385,73 m ZHL = 376,12 m Đường đo áp trần cống 11 10 376.00 376.00 376.00 376.00 376.00 376.18 376.36 376.57 376.94 377.29 377.98 378.88 379.52 378.08 379.36 378.40 379.36 377.44 376.40 380.30 378.00 376.40 382.15 -2.88 3.52 2.08 3.36 2.40 3.36 1.26 0.04 3.73 1.06 -0.89 4.17 11 376.00 10 12 12 PL-17- 373,61 m Q = 1695,00 m /s Z Hå =383,42 m ZHL = Tim tuyÕn đập Đường đo áp trần cống 11 10 376.00 376.00 376.00 376.00 376.00 376.18 376.36 376.57 376.94 377.29 377.98 379.44 379.76 378.32 379.36 378.48 379.36 377.28 376.00 376.24 377.60 376.10 378.88 -3.44 3.76 2.32 3.36 2.48 3.36 1.10 -0.36 -0.33 0.66 -1.19 0.90 11 376.00 10 12 12 PL-18- Đá đổ gia cố mái d = 0.5m MNTL 387.87 Đường mặt nước Cao độ, m 440 I-I 420 400 380 360 V-9 II-II IV-IV VI-VI Tim tuyÕn ®Ëp V-V GEVR 40cm Tim đê quai hạ lưu VII-VII VIII-VIII Đường mặt nước Bê tông M200 dày 1m RCC CVC M15 dày 1m Sâu h=5m, axb=3x3m Khoan phun XM gia cố £ IX-IX T­êng chèng thÊm X-X X-X 1: 2.5 94.00 Đường mặt nước hố xói dự kiến Kết thí nghiệm đo đường mặt nước III-III GEVR 60cm Tim đê quai th­ỵng l­u £ T­êng chèng thÊm IX-IX 56.00 379.28 Khoan thoát nứơc Lỗ khoan F =132mm bứơc 2m 57.00 379.12 VII-VII VIII-VIII 28.00 380.52 Mµng khoan phun xi măng Lỗ khoan F =93áF =105mm bứơc 3m VI-VI 50.00 379.96 V-V 45.00 380.10 IV-IV 21.50 380.14 III-III 23.50 381.00 340 II-II 31.50 379.00 320 I-I 386.32 Mặt cắt đo 93.50 320 340 360 380 Cao ®é, m 400 XI-XI MNHL 1.5 Đáy hố xói dự kiến 1: XI-XI 379.16 Khoảng cách(m) Cao trình ĐMN(m) 387.64 PL-19- Đá đổ gia cố mái d = 0.5m MNTL 385.73 Đường mặt nước Cao ®é, m 440 I-I 420 400 380 360 V-9 II-II IV-IV VI-VI Tim tuyÕn ®Ëp V-V GEVR 40cm Tim đê quai hạ lưu VII-VII VIII-VIII Đường mặt nước Sâu h=5m, axb=3x3m Khoan phun XM gia cố Bê tông M200 dµy 1m RCC CVC M15 dµy 1m £ IX-IX T­êng chống thấm X-X X-X 1: 2.5 94.00 Đường mặt nước hố xói dự kiến Kết thí nghiệm đo đường mặt nước III-III GEVR 60cm Tim đê quai thượng lưu Ê Tường chống thấm IX-IX 56.00 376.68 Khoan thoát nứơc Lỗ khoan F =132mm bứơc 2m 57.00 376.44 VII-VII VIII-VIII 28.00 377.96 Màng khoan phun xi măng Lỗ khoan F =93 áF =105mm bứơc 3m VI-VI 50.00 377.64 V-V 45.00 377.40 IV-IV 21.50 377.48 III-III 23.50 377.90 340 II-II 31.50 376.68 320 I-I 384.37 Mặt cắt đo 93.50 320 340 360 380 Cao ®é, m 400 XI-XI MNHL 1.5 Đáy hố xói dự kiến 1: XI-XI 376.36 Khoảng cách(m) Cao trình ĐMN(m) 385.69 PL-20- Đường mặt nước Đá đổ gia cố mái d = 0.5m MNTL 383.42 Cao độ, m 440 I-I 420 400 380 360 V-9 II-II IV-IV VI-VI Tim tuyến đập V-V GEVR 40cm Tim đê quai hạ lưu VII-VII VIII-VIII Đường mặt nước Sâu h=5m, axb=3x3m Khoan phun XM gia cố Bê tông M200 dày 1m RCC CVC M15 dµy 1m £ IX-IX T­êng chèng thÊm X-X X-X 1: 2.5 94.00 Đường mặt nước hố xói dự kiến Kết thí nghiệm đo đường mặt nước III-III GEVR 60cm Tim đê quai thượng lưu Ê Tường chống thấm IX-IX 56.00 374.32 Khoan thoát nứơc Lỗ khoan F =132mm bø¬c 2m 57.00 374.08 VII-VII VIII-VIII 28.00 375.40 Màng khoan phun xi măng Lỗ khoan F =93 ¸F =105mm bø¬c 3m VI-VI 50.00 375.12 V-V 45.00 375.16 IV-IV 21.50 375.16 III-III 23.50 375.12 340 II-II 31.50 375.08 320 I-I 382.68 Mặt cắt đo 93.50 320 340 360 380 Cao độ, m 400 XI-XI MNHL 1.5 Đáy hố xói dự kiến 1: XI-XI 374.12 Khoảng cách(m) Cao trình ĐMN(m) 383.48 PL-21- ảnh 2.1a: Mô hình DDTC qua tràn xây dở cống dẫn dòng nhìn từ thượng lưu ảnh 2.1b: Mô hình DDTC qua tràn xây dở cống dẫn dòng nhìn từ hạ lưu -PL22- ¶nh 2.2: T×nh h×nh thđy lùc x¶ (Q = 1695,00 m3/s – PA ThiÕt kÕ) P P ¶nh 2.3: Tình hình thủy lực xả (Q = 4821,00 m3/s - PA Thiết kế) P -PL23- P ảnh 2.4: Tình hình thủy lực mái sau đê quai thượng x¶ (Q = 3200,00 m3/s - PA ThiÕt kÕ) P P ảnh 2.5: Tình hình thủy lực tràn qua đê quai h¹ l­u (Q = 4821,00 m3/s - PA ThiÕt kế) P P -PL24- ảnh 2.6a: Dòng chảy đổ từ kênh vào cống xuống tràn xây dở ảnh 2.6b: Tình hình chảy tràn qua bờ kênh đường thi công TC10 (Q = 5000,00 m3/s – PA ThiÕt kÕ) P P -PL25- ảnh 2.7: Tình hình dòng chảy hai đầu sườn mái sau đê quai thượng lưu xả (Q = 4821,00 m3/s – PA Sưa ®ỉi) P P ảnh 2.8: Tình hình dòng chảy vật thân đập tràn xả (Q = 4821,00 m3/s PA Sửa đổi) P P 106 -PL26- ảnh 2.9: Tình hình dòng chảy tràn qua tường bên bể tiêu xả (Q = 4821,00 m3/s PA Sửa đổi) P P ảnh 2.10: Tình hình dòng chảy khu vật bờ trái sau đê quai hạ xả (Q = 3200,00 m3/s – PA Sưa ®ỉi) P P -PL27- ... điện lớn, cơng tác dẫn dòng phức tạp Đề tài “Nghiên cứu lựa chọn cống dẫn dòng thi cơng hợp lý cho cơng trình thủy điện Chát” khơng có ý nghĩa thực tiễn cơng trình thủy điện Bản Chát nói riêng... chảy, để lựa chọn quy mơ kích thước cơng trình chính, từ lựa chọn phương án dẫn dòng hợp lý Vì từ số liệu thủy văn dòng chảy tính tốn để lựa chọn lưu lượng tần suất dẫn dòng, từ lựa chọn phương... Nơng) Hình 1.3: Dẫn dòng qua cống cơng trình thủy điện Đồng Nai Hình 1.4: Dẫn dòng qua kênh cống cơng trình thủy điện Lai Châu Hình 1.5: Dẫn dòng qua tràn tạm cơng trình thủy điện Cửa Đạt 1.1.5
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu lựa chọn cống dẫn dòng thi công hợp lý cho công trình thủy điện Bản Chát”, “Nghiên cứu lựa chọn cống dẫn dòng thi công hợp lý cho công trình thủy điện Bản Chát”

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay