“Nghiên cứu quản lý chất lượng công trình xây dựng các dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

114 3 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:59

-1- LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Thủy lợi, cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế Quản lý, Phòng Đào tạo đại học sau đại học giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt tác giả xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn - PGS.TS Nguyễn Xuân Phú; TS Nguyễn Quang Phú hết lòng ủng hộ hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Thầy Cô Hội đồng khoa học đóng góp góp ý, lời khuyên quý giá cho luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban quản dự án đầu tư xây dựng thuộc tỉnh Nam quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, giúp đỡ tác giả việc thu thập thông tin, tài liệu trình thực luận văn Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, chia sẻ khó khăn động viên tác giả suốt q trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Nội, tháng năm 2011 Nguyễn Anh Tuấn -2- Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………… Chương I: Tổng quan cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng 11 1.1 Dự án xây dựng 11 1.1.1 Khái niệm dự án 11 1.1.2 Dự án xây dựng 12 1.2 Quản dự án xây dựng 12 1.2.1 Khái niệm chung quản dự án xây dựng 12 1.2.2 Bản chất quản dự án 13 1.2.3 Mục tiêu quản dự án 14 1.3 Quản thi cơng xây dựng cơng trình 14 1.3.1 Nội dung quản thi cơng xây dựng cơng trình 14 1.3.2 Quản tiến độ thi công xây dựng công trình 15 1.3.3 Quản khối lượng thi cơng xây dựng cơng trình 15 1.3.4 Quản an tồn lao động công trường xây dựng 16 1.3.5 Quản môi trường xây dựng 16 1.4 Chất lượng 16 1.5 Quản chất lượng sản phẩm xây dựng 18 1.6 Một số khái niệm liên quan đến đầu tư dự án 19 1.6.1 Quản đầu tư xây dựng 19 1.6.2 Bộ ngành quản 19 1.6.3 Tiêu chuẩn xây dựng 19 1.6.4 Qui chuẩn xây dựng 19 1.7 Qúa trình đầu tư dự án 20 1.8 Những đối tượng tham gia vào thực đầu tư 20 1.8.1 Chủ đầu tư 20 1.8.2 Các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng 21 1.8.3 Nhà thầu hoạt động xây dựng 21 1.8.4 Các doanh nghiệp tổ chức cung cấp yếu tố đầu vào cho 21 dự án đầu tư giai đoạn trình đầu tư 1.8.5 Các tổ chức cung cấp tài trợ vốn cho dự án đầu tư 21 -31.8.6 Các khách hàng tiêu thụ sản phẩm đầu cho dự án 21 1.8.7 Các quan Nhà nước có liên quan đến đầu tư 22 1.8.8 Các tổ chức xã hội, hiệp hội có liên quan đến đầu tư 22 1.9 Ngành xây dựng doanh nghiệp thi công xây lắp 22 1.9.1 Ngành xây dựng 22 1.9.2 Doanh nghiệp thi công xây lắp 23 1.10 Đặc điểm sản xuất xây dựng 24 1.11 Hệ thống tổ chức quản chất lượng công trình xây dựng 24 Chương II: Thực trạng cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng 26 địa bàn tỉnh Nam giai đoạn 2.1 Giới thiệu tỉnh Nam 26 2.1.1 Vị trí địa 26 2.1.2 Khí hậu, thủy văn Nam 27 2.1.3 Hệ thống thủy lợi, thủy nông 28 2.2 Tình hình cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng 29 địa bàn tỉnh Nam 2.2.1 Một số dự án đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Nam thời gian gần 29 2.2.1.1 Những dự án thực 29 2.2.1.2 Những dự án thực 31 2.2.1.3 Dự án chuẩn bị khởi công 33 2.2.2 Một số suy nghĩ chất lượng xây dựng cơng trình 34 2.2.2.1 Vấn đề thể chế, sách định giá sản phẩm xây dựng 35 2.2.2.2 Về thương hiệu cạnh tranh 36 2.2.2.3 Vấn đề lương tâm nghề nghiệp văn hoá doanh nhân 37 2.3 Đặc điểm nguyên tắc quản chất lượng cơng trình 38 xây dựng địa bàn tỉnh Nam 2.3.1 Những đặc điểm quản chất lượng cơng trình xây dựng 38 2.3.2 Những nguyên tắc quản chất lượng cơng trình xây dựng 38 2.3.3 Quy trình quản chất lượng 39 2.4 Thực trạng tình hình quản chất lượng cơng trình 42 xây dựng địa bàn tỉnh Nam giai đoạn 2.4.1 Các văn pháp sử dụng để quản chất lượng cơng trình 42 2.4.2 Những tồn công tác quản xây dựng 45 -42.5 Những tồn cơng tác khảo sát có ảnh hưởng đến chất lượng 48 cơng trình xây dựng 2.5.1 Những vấn đề khảo sát 49 2.5.2 Phạm vi đo vẽ địa chất cơng trình 50 2.5.3 Vấn đề ổn định mái hố móng 50 2.5.4 Tính từ biến đá suy giảm cường độ đá yếu 50 vật chất xi măng kẽ nứt 2.6 Những tồn cơng tác đấu thầu có ảnh hưởng đến 51 chất lượng cơng trình xây dựng 2.6.1 Đánh giá chung cơng tác đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hố 51 xây lắp khơng qua sơ tuyển từ năm 2000 đến 2.6.2 Những khó khăn vướng mắc thực Luật đấu thầu số 61 52 nghị định số 85 Chính phủ 2.6.3 Những tồn công tác đấu thầu 52 2.7 Những tồn công tác thiết kế có ảnh hưởng đến 55 chất lượng cơng trình xây dựng 2.8 Những tồn công tác thi công có ảnh hưởng đến 57 chất lượng cơng trình xây dựng 2.9 Những vấn đề công tác thẩm định thiết kế, dự tốn 58 có ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình xây dựng 2.9.1 Về hồ sơ thiết kế sở, thiết kế vẽ thi công 58 2.9.2 Về cơng tác thẩm tra thiết kế dự tốn 59 2.10 Sự phối hợp chủ đầu tư nhà thầu có ảnh hưởng đến 61 chất lượng xây dựng cơng trình thủy lợi 2.11 Những tồn cơng tác bảo hành, bảo trì cơng trình 63 xây dựng có ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình xây dựng Chương III: Các giải pháp quản nhằm đảm bảo chất lượng cơng trình xây dựng 65 3.1 Nhóm giải pháp cải tiến cấu tổ chức quản 65 3.2 Nhóm giải pháp quản chất lượng nhân 67 3.2.1 Nhóm giải pháp cải tiến cách thức quản người 67 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nhân 68 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng nhân văn phòng 68 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng nhân cơng trường 70 -53.3 Nhóm giải pháp cải tiến quy trình quản dự án 71 3.4 Nhóm giải pháp quản để đảm bảo chất lượng xây dựng cơng trình 73 3.4.1 Các giải pháp công tác khảo sát 73 3.4.1.1 Tầm quan trọng công tác khảo sát xây dựng 73 3.4.1.2 Một số quy định pháp công tác khảo sát 73 3.4.1.3 Các giải pháp quản nhằm đảm bảo chất lượng công tác khảo sát 75 3.4.2 Các giải pháp công tác lựa chọn nhà thầu 78 3.4.2.1 Vấn đề lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng 78 3.4.2.2 Yêu cầu lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng 79 3.4.2.3 Phương pháp lựa chọn nhà thầu xây lắp 79 3.4.2.4 Các giải pháp để nâng cao hiệu việc lựa chọn nhà thầu 80 3.4.3 Các giải pháp công tác thiết kế 85 3.4.3.1 Một số quy định pháp công tác thiết kế xây dựng 85 3.4.3.2 Các giải pháp quản nhằm đảm bảo chất lượng 87 cơng tác thiết kế xây dựng cơng trình 3.4.4 Các giải pháp nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng công tác thi công 89 3.4.5 Các giải pháp thông qua công tác kiểm định 93 3.4.6 Các giải pháp phối hợp chủ đầu tư nhà thầu 93 3.4.6.1 Tác dụng phối hợp việc đảm bảo chất lượng 94 3.4.6.2 Các giải pháp phối hợp chủ đầu tư nhà thầu nhằm 94 nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng 3.5 Nhóm giải pháp tăng cường quản chất lượng xây dựng cơng trình việc 96 áp dựng quản chất lượng đồng bộ, toán diệ (TQM) vào doanh nghiệp xây dựng 3.5.1 Cơ sở hệ thống TQM 96 3.5.2 Triết TQM 96 3.5.3 Triển khai áp dụng TQM vào doanh nghiệp 97 3.6 Nhóm giải pháp sở vật chất cho công tác quản 110 Kết luận 111 Kiến nghị 112 -6- MỞ ĐẦU Quản chất lượng cơng trình xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vấn đề mới, nghiên cứu cố gắng tìm kiếm giải pháp để nâng cao hiệu công tác quản Trước đây, từ người làm việc Ban kiến thiết đến người thực công tác khảo sát, thiết kế người công nhân xây dựng biến chế, hưởng lương nhà nước nhà nước đạo, điều hành tất Hiện với kinh tế nhiều thành phần, hoạt động xây dựng trở nên đa dạng yếu tố Đến nay, doanh nghiệp nhà nước chuyển dần thành cơng ty cổ phần, cách quản đạo nhà nước thay đổi nhiều Trong bối cảnh kinh tế nước ta trình hội nhập với kinh tế giới, việc áp dụng phương thức quản mới, áp dụng tiến khoa học giới cần thiết, đồng thời với việc học tập tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, cần áp dụng kinh nghiệm phương thức quản truyền thống đáp ứng với thực tiễn Đề tài “Nghiên cứu quản chất lượng cơng trình xây dựng dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước địa bàn tỉnh Nam” mong muốn đóng góp phần nhỏ cho công tác quản chất lượng công trình xây dựng địa bàn tỉnh Nam ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật tiên tiến giới kinh nghiệm truyền thống đáp ứng với thực tiễn ngành xây dựng Đề tài hy vọng làm sáng tỏ cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng, yếu cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng, từ có biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Nam -71 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nam tỉnh nông nghiệp, thuộc đồng châu thổ sơng Hồng, nằm lưu vực sơng Đáy, có diện tích đất tự nhiên 851,7 km2, diện tích đất nơng nghiệp 45.000 nên hệ thống cơng trình thuỷ lợi (CTTL), đặc biệt cơng trình đầu mối trạm bơm đóng vai trò quan trọng q trình cơng nghiệp hố nơng nghiệp, nơng thơn Hệ thống cơng trình thủy lợi tỉnh có nhiều trạm bơm với loại máy bơm khác có công suất lớn, hệ thống Công ty Khai thác Cơng trình Thuỷ lợi (KTCTTL) quản Các tuyến kênh mương, cống, đập, cầu máng, xi phông, hàng trăm trạm bơm nhỏ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp quản Hàng năm, hệ thống phục vụ tưới tiêu cho tồn diện tích đất canh tác tiêu nước đảm bảo sản xuất nơng nghiệp phục vụ dân sinh kinh tế Trong năm qua, tỉnh Nam cải tạo, nâng cấp, xây dựng số trạm bơm, có nhiều trạm bơm lớn như: Giáp Ba, Quế II, Điệp Sơn, Yên Lệnh…và xây dựng trạm bơm Lạc Tràng II với quy mô 12 x 4.000 m3/h Nhìn chung, hệ thống thuỷ lợi xây dựng phát huy hiệu quả, hệ thống cơng trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho hầu hết diện tích đất canh tác, đảm bảo 100% diện tích gieo cấy khung thời vụ; vụ mùa tiêu nước kịp thời, khơng để xảy tình trạng ngập úng gây mùa diện rộng; góp phần nâng cao suất lúa, ổn định an ninh lương thực Thời gian tới, tỉnh cho rà soát lại quy hoạch hệ thống thủy lợi làm sở cho việc đầu tư nâng cấp cơng trình phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tỉnh; tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ cơng trình thủy lợi cách thường xuyên sâu rộng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cán thuỷ nông với nhân dân cơng tác quản khai thác cơng trình thủy lợi; Tiếp tục nâng cấp, cải tạo đồng hệ thống thuỷ lợi, dần bước đưa khoa học cơng nghệ cao áp dụng q trình điều hành hệ thống để đảm bảo tưới tiêu kịp thời như: Xây dựng hệ điều hành tưới tiêu tự động phần mềm chuyên dụng quản kết nối với máy vi tính; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng -8- để nâng cao trình độ chun mơn kỹ thuật cho đội ngũ cán thuỷ lợi; thường xuyên tuyên truyền sâu rộng nhân dân thực Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ Cơng trình Thuỷ lợi Trong công phát triển, Đảng tỉnh Nam quan tâm đến công tác xây dựng quy hoạch thủy lợi Cơng trình thủy lợi xây dựng từ trước đến khơng có sai sót vấn đề quy hoạch, quản chất lượng cơng trình xây dựng; cơng trình thủy lợi đầu tư phát huy hiệu tốt, đóng góp quan trọng việc ổn định đời sống nhân dân an ninh xã hội, góp phần phát triển cho ngành kinh tế khác Tuy nhiên, năm gần đây, vấn đề quản chất lượng cơng trình xây dựng, quy hoạch thủy lợi bộc lộ nhiều vấn đề biến đổi khí hậu tồn cầu, trận mưa lớn, hạn hán gây biến động lớn, cộng thêm q trình thị hóa diễn biến nhanh làm ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi Hiện nay, hệ thống thủy lợi khơng đáp ứng tốc độ thị hóa, cơng nghiệp hóa, biến đổi khí hậu… Do đó, việc nghiên cứu đề giải pháp quản chất lượng cơng trình xây dựng Dự án phát triển thuỷ lợi, tài nguyên nước địa bàn tỉnh Nam hoàn cảnh cần thiết cấp bách ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài - Hiện trạng công tác quản chất lượng công trình xây dựng dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước địa bàn tỉnh Nam - Tham khảo thực tiễn việc áp dụng khoa học kỹ thuật cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng, để rút kinh nghiệm áp dụng toàn quốc 2.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Do thời gian điều kiện khác hạn chế, nên đề tài sâu vào việc đưa giải pháp quản chất lượng cơng trình xây dựng dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước địa bàn tỉnh Nam công tác khảo sát, lựa chọn nhà thầu, thiết kế, thi cơng xây dựng cơng trình, quản sử dụng cơng trình -9- MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Trên sở nghiên cứu trạng quản chất lượng cơng trình xây dựng dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước địa bàn tỉnh Nam Từ đưa giải pháp tốt áp dụng quản chất lượng công trình xây dựng địa bàn tỉnh Nam, qua mong muốn nhân rộng tỉnh thành nước 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng công tác quản chất lượng cơng trình xây dựng Việt Nam nay, bao gồm: Hệ thống tổ chức quản chất lượng công trình xây dựng, đặc điểm nguyên tắc quản chất lượng cơng trình xây dựng, quản chất lượng cơng trình xây dựng chủ thể tham gia xây dựng Nội dung trình bày chương luận văn - Nghiên cứu thực trạng tình hình quản chất lượng cơng trình xây dựng dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước địa bàn tỉnh Nam giai đoạn Chương tổng hợp kết nghiên cứu - Đề giải pháp nghiên cứu, nhằm nâng cao cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước giai đoạn Nhiệm vụ hoàn thành chương luận văn CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Cơ sở phương pháp luận đề tài Là quy luật phát triển vật, tượng Mác - Lê Nin khái quát hóa học thuyết mình, mơn học khoa học chương trình cao học đại học chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên môi trường số môn khoa học khác 4.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài Với nhiệm vụ làm rõ trên, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thống kê: Thu thập, tổng hợp phân tích số liệu - Phương pháp luận kết hợp với khảo sát thực tế - Phương pháp vấn phương pháp chuyên gia -10- NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI - Nêu đặc điểm cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng Việt Nam, đặc thù sản phẩm xây dựng gây - Nghiên cứu thực trạng công tác quản chất lượng cơng trình xây dựng dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước địa bàn tỉnh Nam - Làm rõ yêu cầu đặc điểm cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng, góc độ quản cơng trình xây dựng - Lược thảo tình hình kinh nghiệm áp dụng giải pháp quản chất lượng cơng trình xây dựng ngành xây dựng nước ta; kinh nghiệm áp dụng ngành thủy lợi để kế thừa rút kinh nghiệm Từ đó, nêu thuận lợi khó khăn cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng nước ta; xác định xu hướng tất yếu áp dụng cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng Việt Nam - Đưa giải pháp quản chất lượng cơng trình xây dựng phù hợp với đặc điểm quản chất lượng cơng trình xây dựng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, định hướng công tác quản lý; lập kế hoạch áp dụng cho cơng trình cụ thể làm chứng đảm bảo chất lượng với bên Luận văn đề xuất nguyên tắc cần thực tảng để thực công tác quản chất lượng cơng trình xây dựng - Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng phù hợp với đặc thù cơng tác quản lý, có sử dụng kinh nghiệm chuyên gia đầu ngành BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, phần kết luận kiến nghị, luận văn gồm chương sau: Chương I: Tổng quan công tác quản chất lượng cơng trình xây dựng Chương II: Thực trạng quản chất lượng cơng trình xây dựng dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước địa bàn tỉnh Nam giai đoạn Chương III: Các giải pháp nâng cao công tác quản chất lượng cơng trình xây dựng dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước địa bàn tỉnh Nam giai đoạn -100- Căn vào mục tiêu, sách, việc phân cơng trách nhiệm phải rõ ràng cấu ban lảnh đạo phận chức để đảm bảo khâu hoạt đông chất lượng thông suốt Việc phân công trách nhiệm thực theo cấp bậc sau: b1 Điều hành cấp cao Tuy không trực tiếp sản xuất, phận định hiệu hoạt động hệ thống Có thể xem giám đốc phụ trách chung chất lượng, ngang quyền với giám đốc phụ trách khâu khác giám đốc Marketing, sản xuất Cấp quản khâu nầy thuộc phòng đảm bảo chất lượng phải nhận trách nhiệm soạn thảo huy rành mạch đường lối chất lượng đến người, người thuộc cấp cao tổ chức b2 Cấp giám sát Là người phụ trách việc quan sát tiến trình thực hoạt động chất lượng tổ chức hay gọi quan sát viên thực tế chỗ Họ có điều kiện nắm vững hoạt động thực tiễn, diễn biến tốt hay xấu hai bên : cung ứng khách hàng, từ có tác động điều chỉnh Cấp quản nầy có trách nhiệm hướng dẫn thuộc cấp phương pháp thủ tục phù hợp, nguyên nhân gây hư hỏng biện pháp ngăn chận Để thực tốt vai trò mình, thành viên phụ trách phòng đảm bảo chất lượng phải thực nắm vững hoạt động then chốt nhóm tồn cơng ty: Ai ? Làm gì? Làm nào? Ở đâu? theo chức tiêu biểu marketing, sản xuất, vận chuyển, lưu kho hàng hóa hoạt động dịch vụ ,để từ quản lý, tra phân tích vấn đề tồn đọng tiềm ẩn b3 Đối với thành viên hệ thống Trọng tâm TQM phát triển, lơi kéo tham gia gây dựng lòng tin, gắn bó, khuyến khích óc sáng tạo cho nhân viên TQM đòi hỏi ủy quyền cho nhân viên kết hợp với hệ thống thiết kế tốt cơng nghệ có lực Chính vậy, để tiến hành TQM cần thiết phải có chiến lược dài hạn, cụ thể người thông qua đào tạo, huấn luyện, ủy quyền, khuyến khích giáo dục -101- thường xuyên tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng Các thành viên hệ thống phải hiểu rõ vai trò góc độ : • Khách hàng : người tiếp nhận sản phẩm, dịch vụ từ khâu trước • Người chế biến sản xuất : Biến đầu vào thành sản phẩm • Người cung ứng : Cung cấp sản phẩm cho cơng đoạn Vì vậy, thành viên hệ thống cần phải hiểu rõ họ : • Phải làm gì? Cần phải nhận sản phẩm với yêu cầu ? • Đang làm gì? Làm để hồn chỉnh sản phẩm khâu trước? • Có khả điều chỉnh, cải tiến cơng việc làm theo mong muốn khơng? Nhằm đảm bảo chất lượng với khâu kế tiếp-Khách hàng mình? Chính hoạch định phân cơng trách nhiệm cần phải tiêu chuẩn hóa cơng việc, nêu rõ trách nhiệm liên đới công việc liên tục trình Trách nhiệm chất lượng cụ thể hóa cơng việc sau : • Theo dõi thủ tục thỏa thuận viết thành văn • Sử dụng vật tư, thiết bị cách đắn dẫn • Lưu ý cấp lãnh đạo vấn đề chất lượng báo cáo sai hỏng, lãng phí sản xuất • Tham gia đóng góp ý kiến cải tiến chất lượng, khắc phục trục trặc ảnh hưởng tới chất lượng cơng việc • Giúp huấn luyện nhân viên đặc biệt nêu gương tốt • Có tinh thần hợp tác nhóm, chủ động tích cực tham gia vào nhóm, đội cải tiến chất lượng c Đo lường chất lượng Việc đo lường chất lượng TQM việc đánh giá mặt định lượng cố gắng cải tiến, hoàn thiện chất lượng chi phí khơng chất lượng hệ thống Việc đo lường chất lượng xí nghiệp cần thiết phải cụ thể hóa thơng qua nhiệm vụ sau : • Doanh nghiệp trước hết cần xác định cam kết tâm ban lãnh đạo phải kiểm sốt, nắm rõ chi phí liên quan đến chất lượng, cần phân phối -102- cách hợp khỏan đầu tư cho chất lượng (chi phí phòng ngừa, kiểm tra), sở đạo hoạt động theo dõi, giám sát chặt chẽ • Cần thiết xây dựng hệ thống kế toán giá thành nhằm theo dõi, nhận dạng phân tích chi phí liên quan đến chất lượng tồn doanh nghiệp (kể phận phi sản xuất, dịch vụ) • Xây dựng hệ thống tài liệu theo dõi loại chi phí liên quan đến chất lượng (các báo cáo lao động, sử dụng trang thiết bị, báo cáo chi phí sản xuất, chi phí sửa chữa, phế liệu, phế phẩm, chi phí thử nghiệm sản phẩm, chi phí giải khiếu nại khách hàng) • Cần thiết phải cử nhóm quản chi phí chất lượng chịu trách nhiệm đạo, phối hợp hoạt động hệ thống theo dõi quản chi phí chất lượng cách đồng doanh nghiệp • Đưa việc tính giá thành vào chương trình huấn luyện chất lượng doanh nghiệp Làm cho thành viên doanh nghiệp hiểu mối liên quan chất lượng công việc cụ thể họ đến vấn đề tài chung đơn vị, lợi ích thiết thực thân họ giá chất lượng giảm thiểu Điều nầy kích thích họ quan tâm đến chất lượng cơng việc • Tun truyền doanh nghiệp vận động, giáo dục ý thức người chi phí chất lượng, trình bày mục chi phí chất lượng liên quan đến cơng việc cách dễ hiểu, giúp cho người doanh nghiệp nhận thức cách dễ dàng : • Phát động phong trào thi đua thiết thực nhằm cải tiến chất lượng, giảm chi phí sai hỏng, tiết kiệm nguyên vật liệu Xây dựng tổ chất lượng, nhóm cải tiến doanh nghiệp Hỗ trợ, khuyến khích tiếp thu sáng kiến chất lượng biện pháp đánh giá khen thưởng động viên kịp thời d Hoạch định chất lượng Hoạch định chất lượng phận kế hoạch chung, phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp thời kỳ Công tác hoạch định chất lượng -103- chức quan trọng nhằm thực sách chất lượng vạch ra, bao gồm hoạt động thiết lập mục tiêu yêu cầu chất lượng, yêu cầu việc áp dụng yếu tố hệ chất lượng Công tác hoạch định chất lượng doanh nghiệp cần thiết phải đề cập tới vấn đề chủ yếu sau: d1 Lập kế hoạch cho sản phẩm Để đảm bảo chất lượng trình sản xuất, cần thiết phải xác định, phân loại xem xét mức độ quan trọng đặc trưng chất lượng, yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho chi tiết, sản phẩm cách rõ ràng, sơ đồ, hình vẽ, kích thước ,cũng hướng dẫn, điều bắt buộc phải thực nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng bên bên Các yêu cầu nguyên vật liệu cung cấp, thời hạn hoàn thành hợp đồng… Cần có hệ thống văn ghi rõ thủ tục liên quan đến việc lấy mẫu kiểm tra (số lượng mẫu lô hàng, cách thức lấy mẫu, phương pháp thử nghiệm, đánh giá chất lượng, mức độ kiểm tra ) để đảm bảo trì chất lượng Trong doanh nghiệp cần phải xây dựng cấu mặt hàng theo cấp chất lượng cho loại thị trường để có sách đầu tư thích hợp d2 Lập kế hoạch quản tác nghiệp Để quản lý, tác động vào qui trình, người ta phải lập kế hoạch tỉ mỷ công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ dựa hoạt động thực tế hệ thống Thông thường doanh nghiệp phải lập sơ đồ khối để mô tả tồn diện cơng việc cần phải quản Thông qua sơ đồ thành viên tổ chức hiểu rõ vai trò, vị trí mối quan hệ tương tác phận, phòng ban chức toàn hệ thống chất lượng doanh nghiệp sở tổ chức, bố trí, hợp hóa bước cần thiết cho việc phối hợp đồng chức hệ thống Trong sản xuất, việc xây dựng sơ đồ với tham gia thành viên dây chuyền giúp hình thành phát triển hoạt động đồng đội, tạo điều kiện để cải tiến qui trình, nâng cao chất lượng công việc Việc xây dựng sô đồ để quản sử dụng cho yếu tố sản xuất : -Con người : diễn tả hình ảnh việc người đã, làm hệ thống tùy theo đặc điểm cơng việc thiết lập sơ đồ cách cụ thể mô tả bước thực việc cung cấp dịch vụ, qui trình sản xuất) -104- -Vật liệu : Mơ tả qui trình việc tổ chức cung ứng xử nguyên vật liệu tiến hành (lựa chọn nhà cung ứng, mua, vận chuyển, bảo quản -Thiết bị : Mô tả qui trình khai thác, sử dụng, bảo dưỡng máy móc phân cơng thực nào, việc bố trí mặt bằng, phối hợp với phận khác sao… -Thơng tin : Mơ tả dòng chuyển động hệ thống thông tin, truyền thông hồ sơ tài liệu chất lượng vận hành (xuất phát từ đâu, cần thiết đến đâu, phản hồi nào) d3 Lập kế hoạch, phương án đề qui trình cải tiến chất lượng Chương trình cải tiến chất lượng doanh nghiệp cần thiết phải hướng vào mục tiêu sau : • Cải tiến hệ thống chất lượng công tác quản chất lượng • Cải tiến qui trình sản xuất, máy móc, thiết bị cơng nghệ • Cải tiến chất lượng cơng việc tồn doanh nghiệp e Thiết kế chất lượng Thiết kế chất lượng cơng việc quan trọng, khơng hoạt động thiết kế sản phẩm, dịch vụ cách đơn thuần, mà việc thiết kế, tổ chức trình nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng Việc tổ chức thiết kế xác, khoa học dựa vào thơng tin bên trong, bên ngồi khả doanh nghiệp có ảnh hưởng to lớn kết hoạt động quản cải tiến nâng cao chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm Thiết kế chất lượng khâu then chốt hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm hoạt động chủ yếu sau : • Nghiên cứu : nghiên cứu thị trường, tìm kỹ thuật, phương pháp, thơng tin hệ thống sản phẩm nhằm nâng cao suất, chất lượng thỏa mãn nhu cầu ngày cao khách hàng • Phát triển : nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện vấn đề kỹ thuật, phương pháp hệ thống có nhằm khai thác cách hợp lý, tiết kiệm hiệu nguồn lực doanh nghiệp -105- • Thiết kế : Thể cho yêu cầu khách hàng theo hình thức thích hợp với điều kiện tác nghiệp, sản xuất đặc điểm khai thác sử dụng sản phẩm Từ nhu cầu khách hàng, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, qui cách cụ thể cho sản phẩm, dịch vụ Công việc thiết kế cần phải tổ chức quản cẩn thận Quá trình thiết kế chất lượng đòi hỏi kỹ chuyên môn am hiểu sâu sắc qui trình, sản phẩm Chất lượng khâu thiết kế chất lượng định chất lượng sản phẩm, suất giá thành dịch vụ sản phẩm cuối • Thẩm định thiết kế : hoạt động nhằm xác định để đảm bảo trình thiết kế đạt mục tiêu đề cách tối ưu Các kỹ thuật phân tích giá trị, độ tin cậy, phương pháp thử nghiệm, đánh giá ghi thành biên đưa vào hệ thống hồ sơ chất lượng f Xây dựng hệ thống chất lượng Trong TQM, hệ thống chất lượng phải mơ tả thủ tục cần thiết, xác nhằm đạt mục tiêu chất lượng Toàn thủ tục hệ thống chất lượng phải thể “Sổ tay chất lượng” đơn vị Việc xây dựng ”Sổ tay chất lượng” công việc quan trọng để theo dõi hoạt động liên quan đến chất lượng Hệ thống chất lượng, phải viết ra, bao gồm tài liệu hướng dẫn quản chất lượng làm tài liệu mức cao nhất, sau cập nhật cuối thủ tục chi tiết Nhờ có hệ thống chất lượng hồ sơ hóa, khâu hoạt động doanh nghiệp đảm bảo thực cách khoa học hệ thống Kết làm tăng hiệu việc thực phương châm làm đúng, làm tốt từ đầu, tránh sai lệch việc thực hợp đồng, giảm lãng phí tới mức thấp Tuy nhiên, hệ thống chất lượng tự khơng mang lại lợi ích khơng có tham gia tất thành viên tổ chức cách tự nguyện tích cực Để thành công, hệ thống chất lượng cần phải xây dựng tỉ mỷ xác, phù hợp với hoàn cảnh, lĩnh vực hoạt động cụ thể doanh nghiệp môi -106- trường, đồng thời phải phối hợp đồng với hệ thống có doanh nghiệp Mặt khác, phải xây dựng với tham gia thành viên để người hiểu rõ hệ thống chất lượng doanh nghiệp.Trong thủ tục để xây dựng hệ thống chất lượng doanh nghiệp cần ý điểm sau : • Phải xây dựng hệ thống hồ sơ, tài liệu chất lượng chuẩn bị kế hoạch chất lượng • Xác định lĩnh vực phương tiện cần thiết để đạt chất lượng mong muốn • Phải có hệ thống đo lường chất lượng • Phải xác định đặc trưng chuẩn chấp nhận cho tất yêu cầu cho sản phẩm cơng việc tồn qui trình • Đảm bảo hài hòa hoạt động từ quan niệm, triển khai, tổ chức sản xuất lắp đặt • Xác định chuẩn bị phương thức khác để ghi nhận có liên quan đến chất lượng Trong q trình vận hành, hệ thống chất lượng cần phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, cải tiến hoàn thiện Đối với số sản phẩm, hàng hóa yêu cầu khách hàng, hệ thống chất lượng cần phải chứng nhận, công nhận để chứng minh khả tuân thủ biện pháp đảm bảo chất lượng g Theo dõi thống kê Để thực mục tiêu công tác quản nâng cao chất lượng , TQM đòi hỏi khơng ngừng cải tiến qui trình cách theo dõi làm giảm tính biến động nhằm : • Xác định khả đáp ứng yêu cầu qui trình • Khả hoạt động thường xun theo u cầu • Tìm ngun nhân gây biến động qui trình để tránh lập lại xây dựng biện pháp phòng ngừa • Thực biện pháp chỉnh đắn cho qui trình đầu vào có vấn đề trục trặc ảnh hưởng đến chất lượng -107- h Kiểm tra chất lượng Quá trình kiểm tra chất lượng TQM hoạt động gắn liền với sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm mà việc kiểm tra chất lượng chi tiết, bán thành phẩm nguyên vật liệu điều kiện đảm bảo chất lượng Khái niệm kiểm tra TQM hiểu kiểm sốt Nó khơng đơn cơng việc kỹ thuật mà bao gồm biện pháp tổng hợp đồng tổ chức, kinh tế, giáo dục, hành chính, Việc đo lường đầu vào, đầu thân quy trình, hệ thống khâu quan trọng TQM nhằm loại bỏ hay kiểm soát nguyên nhân sai sót trục trặc chất lượng hệ thống sở tiến hành hoạt động cải tiến, nâng cao hoàn thiện chất lượng h1 Kiểm tra chất lượng trước sản xuất • Kiểm tra tình trạng chất lượng việc cung cấp hồ sơ tài liệu thiết kế, công nghệ • Kiểm tra tình trạng phương tiện đo lường, kiểm nghiệm • Kiểm tra tình trạng thiết bị cơng nghệ • Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng khác • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu sản phẩm nhập: • Kiểm tra bên ngồi • Kiểm tra phân tích thử nghiệm h2 Kiểm tra q trình sản xuất • Kiểm tra tiêu thụ sản phẩm • Kiểm tra phòng ngừa phế phẩm • Thống kê, phân tích tiêu chất lượng • Thống kê, phân tích dạng nguyên nhân gây khuyết tật sản phẩm trục trặc quy trình h3 Kiểm tra thăm dò chất lượng q trình sử dụngCác hình thức thử nghiệm môi trường, điều kiện sử dụng khác để kiểm chứng cải tiến chất lượng -108- • Thăm dò khách hàng qua trưng cầu ý kiến, hội nghị khách hàng, trả lời thư khách hàng, thống kê, theo dõi khách hàng Khác với phương pháp quản chất lượng cổ truyền, TQM việc kiểm tra chất lượng chủ yếu thực cơng nhân, nhân viên quy trình Điều dẫn đến tư sản xuất là: Mọi nhân viên chủ động tự kiểm tra xem “mình làm ?”Tại lại không làm ?” người khác kiểm tra xem kết công việc họ Chính mà TQM việc đào tạo, huấn luyện cho thành viên việc khuyến khích hoạt động nhóm, cơng việc quan trọng giúp cho người thực thi biện pháp tự quản lý, kiểm soát hợp tác với Trong doanh nghiệp việc sử dụng công cụ thống kê giúp cho người nắm bắt cơng khai thông tin đặc điểm quản i Hợp tác nhóm Sự hợp tác nhóm hoạt động chất lượng có ý nghĩa to lớn tổ chức, xí nghiệp cố gắng vượt bậc cá nhân riêng lẽ tổ chức khó đạt hoàn chỉnh việc giải thắc mắc, trục trặc so với hợp tác nhiều người, mà hình thức hợp tác nhóm mang lại hiệu cao việc cải tiến chất lượng trình áp dụng TQM Tinh thần hợp tác nhóm thấm nhuần rộng rãi tổ chức phận thiết yếu để thực TQM Nhưng khơng ngụ ý vai trò cá nhân bị lu mờ ngược lại phát triển mạnh mẽ Để làm điều tổ chức phải tạo điều kiện cho thành viên thấy trách nhiệm mình, nhóm cơng việc cách trao cho họ quyền tự phải thừa nhận đóng góp, ý kiến, hay cố gắng bước đầu họ Chính tinh thần trách nhiệm làm nảy sinh tính tự hào, hài lòng với cơng việc việc làm tốt Sự hợp tác nhóm hình thành từ lòng tin cậy, tự trao đổi ý kiến đặc biệt thông hiểu công việc thành viên mục tiêu, kế hoạch chung doanh nghiệp Các hoạt động quản cải tiến chất lượng đòi hỏi phải có hợp tác nhóm mối quan hệ tương hỗ lẫn Mục tiêu hoạt động tổ, nhóm chất lượng thường tập trung vào vấn đề cụ thể, qua phân tích, thảo luận, hiến kế -109- thành viên chọn giải pháp tối ưu, khả thi Hoạt động nhóm chất lượng doanh nghiệp đa dạng phong phú, quản tốt mang lại hiệu lớn việc thực hiên chương trình TQM cách nhanh chóng tiết kiệm j Đào tạo huấn luyện chất lượng Để thực việc cam kết tham gia quản lý, cải tiến chất lượng tất thành viên doanh nghiệp cần phải có chương trình đào tạo, huấn luyện cụ thể, tiến hành cách có kế hoạch thường xuyên để đáp ứng thay đổi công nghệ thích ứng cách nhanh chóng với yêu cầu sản phẩm ngày đa dạng thị trường Mặt khác, việc áp dụng TQM đòi hỏi tiêu chuẩn hóa tất yếu tố q trình sản xuất, qui trình cơng nghệ Cơng việc kiểm tra, kiểm sốt chất lượng đòi hỏi phải sử dụng công cụ thống kê, hoạt động cần tính tốn phối hợp cách đồng bộ, có kế hoạch cơng tác đào tạo, huấn luyện chất lượng yêu cầu cần thiết Mục tiêu công tác đào tạo phải đề cách cụ thể thường tập trung vào vấn đề sau: • Phải đảm bảo nhân viên đào tạo, huấn luyện đắn để họ thực thi nhiệm vụ phân cơng • Làm để nhân viên hiểu rõ yêu cầu khách hàng? • Những lĩnh vực cần ưu tiên cải tiến? • Xây dựng kế hoạch nhân lâu dài, chuẩn bị cho tương lai • Cần phải soạn thảo thêm thủ tục, tiêu chuẩn nào? k Hoạch định việc thực TQM Để thực TQM, điều trước tiên tổ chức phải xây dựng cho kế hoạch giúp cho tổ chức tiếp cận với TQM cách dễ dàng, xác định trình tự thực công đoạn TQM từ am hiểu, cam kết việc thiết lập hệ thống chất lượng, kiểm sốt, hợp tác nhóm, đào tạo.v.v Tuy nhiên, muốn áp dụng TQM hoàn cảnh Việt Nam nay, doanh nghiệp cần có tư duy, nhận thức quản chất lượng đạo đức kinh doanh hỗ trợ cần thiết kịp thời nhà nước -110- Từ kinh nghiệm thực tế, người ta nhận thấy kết thu từ hoạt động cải tiến chất lượng toàn doanh nghiệp mang lại ưu sau : • Nhờ thường xun có hoạt động cải tiến chất lượng, doanh nghiệp nâng cao uy tín thương trường, tăng thu nhập cách ổn định nhờ chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng đòi hỏi khách hàng • Trong doanh nghiệp, thống nỗ lực tất cán bộ, lôi kéo tham gia thành viên vào hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng cách đồng tạo hệ thống hoạt động nhịp nhàng • Trong q trình thực thi TQM, việc phân tích q trình sản xuất chất lượng cơng cụ thống kê cho phép nghiên cứu xác kết thu nguyên nhân chúng • Việc áp dụng TQM cách rộng rãi sở vững để tiếp thu, quản cải tiến công nghệ nhằm nâng cao khả nâng cạnh tranh sản phẩm nhiều lĩnh vực 3.6 NHÓM GIẢI PHÁP VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CÔNG TÁC QUẢN - Trang bị đày đủ máy tính để thuận tiện cho việc lưu trữ hồ sơ cơng trình - Trang bị điện thoại cho công trường để thực việc giao ban kiểm tra - Thực nối mạng internet cho công trường thuận tiện cho việc trao đổi thông tin công trường đơn vị quản thông qua thư điện tử đồng thời giúp cho cán trường chủ động tìm hiểu cập nhật tài liệu, văn - Trang bị máy chụp ảnh, máy kinh vĩ … đảm bảo cơng tác kiểm tra hạng mục cơng trình chụp ảnh lưu giữ hồ sơ -111- KIẾN NGHỊ Hiện Nhà nước can thiệp trực tiếp vào trình định giá sản phẩm xây dựng ban hành định mức, đơn giá đầu vào, tỷ lệ chi phí khác liên quan… mà chưa thực chuyển sang chế thị trường, cần sớm tách rời quản nhà nước đầu tư xây dựng với quản sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng Bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tế số công tác khảo sát, thiết kế, thi cơng xây dựng cơng trình, bảo hành, bảo trì cơng trình xây dựng Cần có chế tài pháp mạnh quy định trách nhiệm cụ thể cá nhân, phận tổ chức việc thực phần việc giao; nâng cao trách nhiệm trình thực -112- KẾT LUẬN Cùng với đổi kinh tế, công tác quản chất lượng công trình xây dựng góp phần quan trọng việc đầu tư xây dựng phát triển kinh tế quốc dân, đem lại lợi ích to lớn cho đất nước địa phương Với kết đạt thông qua thực đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước địa bàn tỉnh Nam” luận văn đã: Nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề luận quản chất lượng cơng trình xây dựng Bằng số liệu minh chứng cụ thể, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước địa bàn tỉnh Nam Trên sở luận văn số tồn công tác quản chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Nam Luận văn tập trung phân tích nguyên nhân hạn chế cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Nam, là: - Chất lượng mơ hình quản dự án, quản chất lượng cơng trình xây dựng - Chất lượng nguồn nhân quản chất lượng cơng trình xây dựng - Quy trình thực cơng việc cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng Trên sở luận khoa học cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng với phân tích, đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất số giải pháp hoàn thiện cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Nam thời gian tới Những giải pháp hồn thiện cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Nam có nội dung chủ yếu sau: (1) Nhóm giải pháp cải tiến cấu tổ chức quản (2) Nhóm giải pháp quản chất lượng nhân -113- (3) Nhóm giải pháp cải tiến quy trình quản dự án (4) Nhóm giải pháp quản để đảm bảo chất lượng xây dựng cơng trình (5) Nhóm giải pháp tăng cường quản chất lượng xây dựng cơng trình biện pháp áp dụng quản chất lượng đồng bộ, tồn diện (TQM) vào doanh nghiệp xây dựng (6) Nhóm giải pháp sở vật chất cho công tác quản Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Nam mà tác giả đề có tính khả thi cao Để giải pháp vào ứng dụng thực tế mong ủng hộ lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền Do thời gian, kiến thức thông tin giới hạn nên đề tài nghiên cứu số giải pháp quản nhằm đảm bảo chất lượng cơng trình xây dựng dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước địa bàn tỉnh Nam Xin trân trọng cảm ơn! -114- TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xây dựng Luật Đầu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xây dựng Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định 49/2008/NĐ-CP Chính phủ ngày 18/04/2008 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 quản dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 hướng dẫn số nội dung quản chất lượng cơng trình Thơng tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản dự án đầu tư xây dựng cơng trình 10 Giáo trình Kinh tế xây dựng 2010 - Bộ mơn Kinh tế trường Đại học thủy lợi 11 Tập giảng Quản dự án - Bộ môn kinh tế trường Đại học Thủy lợi 12 Hội đập lớn phát triển nguồn nước Việt Nam 13 Các tài liệu quản chất lượng: Tiêu chuẩn ISO, TQM, 5S, BASE, QS-9000 14 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng 15 Vietbao.vn 16 Vnexpress.net 17 Các tư liệu đăng báo tài liệu khác có liên quan ... tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 11 1.1 Dự án xây dựng 11 1.1.1 Khái niệm dự án 11 1.1.2 Dự án xây dựng 12 1.2 Quản lý dự án xây dựng 12 1.2.1 Khái niệm chung quản lý dự án xây dựng. .. thi cơng xây dựng cơng trình Quản lý thi cơng xây dựng cơng trình bao gồm quản lý chất lượng xây dựng, quản lý tiến độ xây dựng, quản lý khối lượng thi cơng xây dựng cơng trình, quản lý an tồn... I: Tổng quan công tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Chương II: Thực trạng quản lý chất lượng cơng trình xây dựng dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu quản lý chất lượng công trình xây dựng các dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam” , “Nghiên cứu quản lý chất lượng công trình xây dựng các dự án phát triển thủy lợi, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay