NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TỐI ƯU HỆ THỐNG TRONG THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG MÃ

141 2 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN ĐÌNH THANH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH TỐI ƯU HỆ THỐNG TRONG THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN ĐÌNH THANH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH TỐI ƯU HỆ THỐNG TRONG THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG Chuyên ngành : Quy hoạch Quản lý Tài nguyên nước số : 60 – 62 - 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Viết Ổn TS Lê Viết Sơn Hà Nội – 2011 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu thực hiện, đến luận văn thạc sĩ đề tài “Nghiên cứu ứng dụng hình tối ưu hệ thống thực quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt lưu vực sơng Mã” hồn thành Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Viết Ổn; TS Lê Viết Sơn tận tình hướng dẫn tác giả suốt trình nghiên cứu, thực luận văn Qua luận văn này, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới quan Cục Quản lý tài nguyên nướcBộ Tài nguyên Môi trường tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình học tập hoàn thành luận văn Cuối tác giả xin chân thành cảm ơn bạn bè đồng nghiệp, gia đình ln động viên, khích lệ tinh thần giúp tác giả hoàn thành tốt luận văn Với thời gian kiến thức có hạn, chắn tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận nhiều ý kiến góp ý thầy cô giáo, cán khoa học đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Hà Nội, tháng 11 năm 2011 TÁC GIẢ Nguyễn Đình Thanh Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) MỤC LỤC MỞ ĐẦU 16 Tính cấp thiết đề tài: 16 Mục đích đề tài: .17 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: .17 Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: 17 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG HÌNH TỐI ƯU HỆ THỐNG TRONG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC .19 1.1 Tổng quan ứng dụng hình tối ưu hệ thống phân bổ tài nguyên nước 19 1.1.1 Khái niệm hình kinh tế - thủy văn: 20 1.1.2 Đặc điểm hình kinh tế - thủy văn: 20 1.2 Khái quát điều kiện địa lý tự nhiên 21 1.2.1 Điều kiện địa lý tự nhiên 21 1.2.2 Đặc điểm hệ thống sông suối tài nguyên nước mặt 31 1.2.3 Đặc điểm địa chất thủy văn nguồn nước đất 35 CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG 36 2.1 Hiện trạng xu hướng biến động tài nguyên nước lưu vực sông Mã36 2.1.1 Nước mưa .36 2.1.2 Nước mặt 38 2.2 Thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước lưu vực sông 41 2.2.1 Khai thác, sử dụng nước mặt 41 2.2.2 Hiệu sử dụng nước 49 2.2.3 Các vấn đề cấp bách khai thác, phân bổ, sử dụng tài nguyên nước 50 Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) CHƯƠNG ỨNG DỤNG HÌNH TỐI ƯU HỆ THỐNG VÀO PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG 55 3.1 Đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông 55 3.1.1 Nguyên tắc phân chia lưu vực 55 3.1.2 hình tính tốn mưa – dòng chảy thơng số hình 57 3.1.3 Thiết lập tài liệu, liệu cần thiết cho hình .64 3.1.4 Hiệu chỉnh kiểm định hình 70 3.1.5 Những kết hình 71 3.1.6 Ứng dụng hình tính tốn xác định tài nguyên nước .72 3.2 Dự báo nhu cầu sử dụng nước kỳ quy hoạch 74 3.2.1 Nhu cầu sử dụng nước đến năm 2010 74 3.2.2 Nhu cầu sử dụng nước đến năm 2020 74 3.3 Ứng dụng hình tính tốn phân bổ nguồn nước cho vùng nghiên cứu 75 3.3.1 Mục tiêu tổng quát 75 3.3.2 Xây dựng hình tính tốn tối ưu phân bổ nguồn nước quy hoạch .75 3.4 Xác định giải pháp phân bổ tài nguyên nước 96 3.4.1 Giải pháp phân bổ nguồn nước cho giai đoạn 2010 96 3.4.2 Giải pháp phân bổ nguồn nước cho giai đoạn 2020 97 3.4.3 Nguyên tắc phân bổ: .99 3.5 Những vấn đề cấp bách ưu tiên đảm bảo tài nguyên nước mặt phục vụ phát triển bền vững: 99 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .101 4.1 Kết luận .101 4.2 Kiến nghị 102 Tài liệu tham khảo: .103 PHỤ LỤC .105 Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Mục đích đề tài: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG HÌNH TỐI ƯU HỆ THỐNG TRONG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC 11 1.1 Tổng quan ứng dụng hình tối ưu hệ thống phân bổ tài ngun nước 11 1.1.1 Khái niệm hình kinh tế - thủy văn: 12 1.1.2 Đặc điểm hình kinh tế - thủy văn: 12 1.2 Khái quát điều kiện địa lý tự nhiên 13 1.2.1 Điều kiện địa lý tự nhiên 13 1.2.2 Đặc điểm hệ thống sông suối tài nguyên nước mặt 23 1.2.3 Đặc điểm địa chất thủy văn nguồn nước đất 26 CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG 28 2.1 Hiện trạng xu hướng biến động tài nguyên nước lưu vực sông 28 2.1.1 Nước mưa 28 2.1.2 Nước mặt 30 2.2 Thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước lưu vực sông 33 2.2.1 Khai thác, sử dụng nước mặt 2.2.2 Hiệu sử dụng nước 33 41 2.2.3 Các vấn đề cấp bách khai thác, phân bổ, sử dụng tài nguyên nước 42 Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) CHƯƠNG ỨNG DỤNG HÌNH TỐI ƯU HỆ THỐNG VÀO PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG MÃ47 3.1 Đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông 3.1.1 Nguyên tắc phân chia lưu vực 47 47 3.1.2 hình tính tốn mưa – dòng chảy thơng số hình 3.1.3 Thiết lập tài liệu, liệu cần thiết cho hình 49 56 3.1.4 Hiệu chỉnh kiểm định hình 62 3.1.5 Những kết hình 63 3.1.6 Ứng dụng hình tính tốn xác định tài ngun nước 64 3.2 Dự báo nhu cầu sử dụng nước kỳ quy hoạch 3.2.1 Nhu cầu sử dụng nước đến năm 2010 65 3.2.2 Nhu cầu sử dụng nước đến năm 2020 65 65 3.3 Ứng dụng hình tính toán phân bổ nguồn nước cho vùng nghiên cứu 66 3.3.1 Mục tiêu tổng quát 66 3.3.2 Xây dựng hình tính tốn tối ưu phân bổ nguồn nước quy hoạch 66 3.4 Xác định giải pháp phân bổ tài nguyên nước 86 3.4.1 Giải pháp phân bổ nguồn nước cho giai đoạn 2010 86 3.4.2 Giải pháp phân bổ nguồn nước cho giai đoạn 2020 87 3.4.3 Nguyên tắc phân bổ: 89 3.5 Những vấn đề cấp bách ưu tiên đảm bảo tài nguyên nước mặt phục vụ phát triển bền vững: 89 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 4.1 Kết luận 91 4.2 Kiến nghị 92 Tài liệu tham khảo: 93 Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) PHỤ LỤC Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) 95 Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Bản đồ lưu vực sơng 22 Hình 3.1: Phân vùng lưu vực sông 56 Hình 3.2: Cấu trúc hình NAM .58 Hình 3.3: Sự phát sinh dòng chảy tràn 60 Hình 3.4: Các modul hình Mike 11 64 Hình 3.5: Mạng lưới trạm khí tượng, thủy văn tính tốn 66 Hình 3.6: Cửa sổ nhập tên diện tích tiểu lưu vực 67 Hình 3.7: Cửa sổ nhập số liệu mưa, bốc hơi, lưu lượng thực đo 67 Hình 3.8: Cấu trúc toán phân bổ tối ưu nguồn nước công nghệ GAMS .76 Hình 3.9: Bản đồ lưu vực sông Chu 78 Hình 3.10: Sơ đồ tính tốn hình SMALL_GAMS lưu vực sơng 90 Hình 1.1:Bản đồ lưu vực sơng 14 Hình 3.1:Phân vùng lưu vực sơng Hình 3.2:Cấu trúc hình NAM 48 50 Hình 3.3:Sự phát sinh dòng chảy tràn 52 Hình 3.4:Các modul hình Mike 11 56 Hình 3.5:Mạng lưới trạm khí tượng, thủy văn tính tốn 58 Hình 3.6:Cửa sổ nhập tên diện tích tiểu lưu vực 59 Hình 3.7:Cửa sổ nhập số liệu mưa, bốc hơi, lưu lượng thực đo 59 Hình 3.8:Cấu trúc tốn phân bổ tối ưu nguồn nước công nghệ GAMS 67 Hình 3.9:Bản đồ lưu vực sơng Chu 69 Hình 3.10: Sơ đồ tính tốn hình SMALL_GAMS lưu vực sông 80 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Bảng 1.1: Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Diện tích mặt theo địa giới hành lưu vực sơng (Đơn vị: ha) .24 Bảng 1.2: Đặc trưng nhiệt độ tháng, năm trung bình nhiều năm (oC) 26 Bảng 1.3: Đặc trưng độ ẩm trung bình nhiều năm (%) 27 Bảng 1.4: Chỉ tiêu khí hậu lưu vực sông .27 Bảng 1.5: Phân bố dân số lưu vực sông 28 Bảng 1.6: Cơ cấu kinh tế tỉnh nằm lưu vực sông (%) 30 Bảng 1.7: Đặc trưng hình thái sơng ngòi số sơng lớn thuộc hệ thống sơng .34 Bảng 2.1: Đặc trưng lượng mưa năm trung bình nhiều năm LVS [5] 37 Bảng 2.2: Tổng lượng dòng chảy năm bình qn nhiều năm tồn hệ thống sông [5] .38 Bảng 2.3: Dòng chảy năm trung bình nhiều năm số trạm sông [5] .39 Bảng 2.4: Tần suất dòng chảy năm số trạm sơng [5] 40 Bảng 2.5: Dòng chảy 30 ngày liên tục nhỏ số vị trí [5] .41 Bảng 2.6: Các nhà máy nước tỉnh Thanh Hóa [18] .42 Bảng 2.7: Lượng nước sử dụng cho công nghiệp tập trung [18] 45 Bảng 2.8: Phân vùng sử dụng nước lưu vực sông 46 Bảng 2.9: Hiện trạng tưới vùng [23] 48 Bảng 2.10: Số lượng cơng trình diện tích tưới vùng Nam sơng Bắc sơng Chu .52 Bảng 2.11: Các loại cơng trình khả tưới vùng miền núi Thanh Hoá53 Bảng 3.1: Phân vùng sử dụng nước sông 55 Bảng 3.2: Ảnh hưởng việc tăng thơng số hình đến thành phần dòng chảy hình .63 Bảng 3.3: Phân vùng lưu vực sông 65 Bảng 3.4: Bộ thông số tiểu lưu vực I .68 Bảng 3.5: Bộ thông số tiểu lưu vực II, III, IV, V, VI, X, XI 69 Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) 124 Phụ lục 24 Kết vị trí trạm thủy văn Xã Là ứng với tần suất mưa 90% Phụ lục 25 Kết vị trí trạm thủy văn Xã Là ứng với tần suất mưa 95% Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) 125 Phụ lục 26 Kết vị trí trạm thủy văn Cẩm Thủy ứng với tần suất mưa 75% Phụ lục 27 Kết vị trí trạm thủy văn Cẩm Thủy ứng với tần suất mưa 90% Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) 126 Phụ lục 28 Kết vị trí trạm thủy văn Cẩm Thủy ứng với tần suất mưa 95% Phụ lục 29 Kết vị trí trạm thủy văn Cửa Đạt ứng với tần suất mưa 75% Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) 127 Phụ lục 30 Kết vị trí trạm thủy văn Cửa Đạt ứng với tần suất mưa 90% Phụ lục 31 Kết vị trí trạm thủy văn Cửa Đạt ứng với tần suất mưa 95% Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) 128 Phụ lục 32 Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Bộ chương trình tính tốn tối ưu hệ thống lưu vực sông Chu *explanations * -* *2 names of sets * -* n: node in general *3 subset: * nb(n) ups & lat boundaries * nn(n) simple nodes * nr(n) reservoirs * nua(n) water uses * nm(n) environment nodes * -*4 conections: * n_to_n(n,n1) connection confirm from node n to node n1 * n_to_nr(n,n1) returnflow connections from node n to node n1 * n_to_nm(n,n1) ????????? connections from node n to node n1 OPTION RESLIM=200000; * option iterlim=30000; *option iterlim=10; * *reading of declaration sets and subsets $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\small_set01.gms" *n, n1,n2 are identical ALIAS (n,n1,n2); *reading of declaration connection sets $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\small_seto2.gms" *reading time step 10 days per step from 1960-2005 $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\small_set03.gms" *reading time step 10 days per step from 1960-2005 Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) 129 Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\txi0000.gms" $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\small_return.gms" *PARAMETER ret(n) return flow fraction */ uh301c 0.5 *input boundaries $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\small_qb.gms" $ontext Table qb6061(t1,n) Upstream boundary flow (m3 s) nh101 nh201 nh202 nh203 nh204 nh205 nh206 nh207 nh208 d1m1y1960 978 0 0 0 0 d2m1y1960 813 0 0 0 0 d3m1y1960 682 0 0 0 0 $offtext *Nhap nhu cau su dung nuoc $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\small_wd1980_20.g ms" $ontext Table wd6061(t1,n) nhu cau nuoc cms uh301c d1m1y1960 98 d2m1y1960 81 $offtext * Nhap yeu cau dong chay moi truong $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\small_dcmt.gms" $ontext Table dcmt(t1,n) Yeu cau dong chay moi truong cubic meter second nh101 d1m1y1960 489 d2m1y1960 406 $offtext * Khai bao can tren cua muc nuoc ho chua (m) $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\smallmndbt.gms" Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) 130 Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) $ontext table mndbt(t1,n) Muc nuoc dang bt ch tung thoi doan t rcuadat d1m1y1960 117 d2m1y1960 117 $offtext * Khai bao can duoi cua muc nuoc ho chua (m) $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\smallmnc.gms" $ontext table mnc(t1,n) Muc nuoc chet cho tung thoi doan t rcuadat d1m1y1960 85 d2m1y1960 85 $offtext *6 Nhap so lieu boc hoi cho ho chua $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\small_bochoi.gms" $ontext table eva(t1,n) Boc hoi cho thoi doan 10 (m in 10 ngay) rcuadat d1m1y1960 0.01144 d2m1y1960 0.01144 $offtext * So lieu ve dung tich ho chua dau thoi doan tinh toan $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\small-inis.gms" $ontext parameter ini_s(n) / rcuadat 9820.3384 /; $offtext * So lieu ve dung tich ho chua cuoi thoi doan tinh toan $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\small-ends.gms" $ontext parameter end_s(n) / Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) 131 rcuadat /; $offtext Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) 3815 * So lieu ve cong suat lap may $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\smallcslm.gms" $ontext parameter nmax(n) cong suat lap may (MW) / rcuadat 97 /; $offtext * So lieu ve cong suat dam bao $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\smallcsdb.gms" $ontext parameter ndb(n) cong suat dam bao (MW) / rcuadat 26.1 /; $offtext * So lieu ve phan bo luu luong tai nut phan luu $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\small_phanluu_a.gm s" $ontext PARAMETER a(n) he so A PT y=ax+b tai nut PL / nh103 0.4 /; $offtext * So lieu ve phan bo luu luong tai nut phan luu $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\small_phanluu_b.g ms" $ontext PARAMETER b(n) he so A PT y=ax+b tai nut PL / nh103 Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) 132 Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) /; $offtext scalar m_to_s unit=million seconds; *m_to_s=30.4375*24*3600/1000000; m_to_s=30.4375*24*3600/1000000; scalar to_bkwh; to_bkwh=24*30.5/1000000/1000; scalar ifrate; *ifrate=0.0025/3*0.95; ifrate=0.0; scalar c_wsst level of water supply met=1 as default; *0.995 optimal c_wsst=1.000; scalar c_ndb; c_ndb=1.000; scalar c_nlm; c_nlm=1.00; *Khai bao ve gia nuoc tai cac nut su dung nuoc $include "E:\Hoc_cao_hoc\LuanVan_Totnghiep\Thanh\Mohinh_sm_all\smallgia.gms" $ontext table gia(t1,n) Gia nuoc tung thoi doan t uh301c d1m1y1960 396 d2m1y1960 396 $offtext POSITIVE VARIABLES *decision variables d(t1,n) diversion(m3\s)(ave period t FROM? node n) q(t1,n) sum inflows to node & diverts from node(m3\s)(ave period t FROM\TO node n) r(t1,n) release from node(m3\s)(ave period t FROM node n) s(t1,n) storage of reservoir(mil m3) (at the end of period t of reservoir n) sa(t1,n) period-average storage of reservoir(mil m3) (t-1) to (t) h(t1,n) reservoirWLU(m) (at the end of period t of reservoir n) h_ini(n) Initial water levels of reservoir n hh(t1,n) reservoirWLD(m) (ave period t of reservoir n) p(t1,n) discharge through turbine(m3\s) hav(t1,n) ave UPS water level of period t (m) fav(t1,n) ave open area of period t (km2) Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) 133 Formatted: Border: Bottom: (Doub solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) dh(t1,n) UPS\DWS ave head different of period t (m) csp(t1,n) cong suat phat trung binh thoi doan [t1-1] >[t1] cho NMTD (MW) sfc(t1,n) he so cua sf cho thoi doan t1 ([t1-1] >[t1]) cho ho ini_h(n) initial storage for reservoir n (at begining of 1st week of Nov.) sf(t1,n) sf value qb(t1,n) wd(t1,n); VARIABLES sfa(t1,n) tempory coefficient for sf aneta(t1,n) he so phuong trinh tinh cong suat (gom 9.81*n1*n2*n3) * cac ham muc tieu co don vi la 10^9 VND obj_hp Thuy dien obj_irr tuoi obj_ind cong nghiep obj_mun nuoc sinh hoat *obj_fis Thuy san *obj_hub Chan nuoi obj Ham muc tieu chung ; EQUATIONS e_an(t1,n) for all node-water balance e_sn(t1,n) for all simple node (NOT boundary\reservoir\water use) e_bn(t1,n) for all boundary nodes e_wn(t1,n) for water use node e_pl(t1,n) *e_dcn(t1,n) Gan luong nuoc phan luu cho nhanh thu cap *e_ncn(t1,n) e_rn(t1,n) for reservoir node-storage balance e_rn01(t1,n) for reservoir node-storage balance e_rn_mndbt(t1,n) Reservoir level at conservation storage (m) at the end of time t1 e_rn_chpt(t1,n) Upper reduction level (m) at the end of time t1 e_rn_hw(t1,n) H~W equations-quan he Hcuoithoidoan(m)~W(10^6) e_rn_hi01(n) for initial water level e_rn_hwav(t1,n) for ave reservoir water level-quan he Htrungbinhthoidoan(m)~W(10^6) e_rn_fav(t1,n) for ave reservoir open area-quan he Ftrungbinhthoidoan(Km2)~Htrungbinhthoidoan(m) e_rn_dh(t1,n) for ave UP\DS head different-quan he DHtrungbinhthoidoan(m)~Qxa(m3\s) e_nr_tbma1(t1,n) rang buoc ve Qturbine
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TỐI ƯU HỆ THỐNG TRONG THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG MÃ , NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TỐI ƯU HỆ THỐNG TRONG THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG MÃ

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay