NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ “DÒNG TIA VỮA XI MĂNG CAO ÁP” (JETGROUTING) ĐỂ SỬA CHỮA NÂNG CAO TÍNH ỔN ĐỊNH THẤM CỦA NỀN CỐNG ĐỒNG BẰNG, ÁP DỤNG CHO VIỆC XỬ LÝ THẤM CỐNG MAI TRANG PHÚ XUYÊN HÀ NỘI

158 2 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LÊ THÁI SƠN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ “DỊNG TIA VỮA XI MĂNG CAO ÁP” (JET-GROUTING) ĐỂ SỬA CHỮA NÂNG CAO TÍNH ỔN ĐỊNH THẤM CỦA NỀN CỐNG ĐỒNG BẰNG, ÁP DỤNG CHO VIỆC XỬ THẤM CỐNG MAI TRANG - PHÚ XUYÊN - NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NỘI - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LÊ THÁI SƠN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ “DỊNG TIA VỮA XI MĂNG CAO ÁP” (JET-GROUTING) ĐỂ SỬA CHỮA NÂNG CAO TÍNH ỔN ĐỊNH THẤM CỦA NỀN CỐNG ĐỒNG BẰNG, ÁP DỤNG CHO VIỆC XỬ THẤM CỐNG MAI TRANG - PHÚ XUYÊN - NỘI Chun ngành : Xây dựng cơng trình thủy Mã số : 60 - 58 - 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS Phan Trường Giang GS.TS Phạm Ngọc Quý NỘI - 2011 Luận văn thạc sĩ – Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy -1- Lời cảm ơn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo TS Phan Trường Giang thầy giáo GS.TS Phạm Ngọc Quý hướng dẫn, bảo tận tình trình thực luận văn; Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa sau Đại học, thầy cô giáo môn trường Đại Học Thủy Lợi Nội tận tình giúp đỡ truyền đạt kiến thức suốt chương trình cao học trình thực luận văn này; Tác giả xin chân thành cám ơn Ban Giám Đốc Ban Quản Đầu tư xây dựng Thủy Lợi tập thể Cô, Chú , Anh Chị Em quan tạo điều kiện giúp đỡ tận tình suốt thời gian học tập thực luận văn này; Xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên khích lệ, tạo điều điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn thời gian nội, Ngày tháng năm 2011 Tác giả luận văn Lê Thái Sơn Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy -2MỤC LỤC Thứ tự Nội dung Trang I MỤC LỤC 02 II DANH MỤC HÌNH VẼ 07 III DANH MỤC BẢNG BIỂU 10 Mở đầu 11 I Tính cấp thiết đề tài ; 11 II Mục đích đề tài ; 12 III Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu ; 12 IV Nội dung luận văn; 13 V Những đóng góp luận văn ; 13 Chương : THẤM QUA NỀN CỐNG ĐỒNG BẰNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP SỬA CHỮA 15 Tổng quan thấm 15 §1.1 1.1.1 Tầm quan trọng thuyết thấm; 16 1.1.2 Các nguyên nhân gây thấm; 17 1.1.3 Tác hại dòng thấm; 18 1.1.4 Mơi trường thấm; 19 1.1.5 Phân loại dòng thấm; 20 §1.2 Đặc điểm địa hình, địa chất vùng đồng 27 1.2.1 Đặc điểm địa hình việt nam; 27 1.2.2 Địa chất vùng đồng sông Hồng; 32 1.2.3 Địa chất vùng đồng sông Cửu Long; 39 Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy -3Thứ tự Nội dung Trang §1.3 Đặc điểm Cống đồng 43 1.3.1 Đặc điểm chung; 43 1.3.2 Đặc điểm thấm, Cống; 44 §1.4 Tổng quan nguyên nhân gây hư hỏng thấm Cống đồng 47 1.4.1 Thấm qua Cống, mang Cống đồng bằng; 47 1.4.2 Thấm qua Cống đê; 50 §1.5 1.5.1 1.5.2 Các biện pháp sửa chữa hư hỏng thấm Cống đồng Tường nghiêng sân phủ; 51 51 Tường nghiêng loại vật liệu màng HDPE, thảm sét ĐKT, ; 51 1.5.3 Tường lõi (bằng đất sét, pha sét vật liệu khác) 52 1.5.4 Tường hào Betonite ( Hoặc Ximăng - Sét ); 52 1.5.5 Chống thấm khoan truyền thống; 53 1.5.6 Phương pháp đóng Cừ thép; 53 1.5.7 Chống thấm cho thân Đê Đê sông; 54 1.5.8 Kết luận : Ưu nhược điểm phương pháp đưa kỹ thuật chống thấm theo công nghệ Jet-Grouting; 54 Chương 2: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ JET- GROUTING DÙNG CHO VIỆC CHỐNG 58 THẤM NỀN CỐNG ĐỒNG BẰNG §2.1 2.1.1 Cơng nghệ Jet-Grouting, ứng dụng cơng nghệ ngồi nước Tóm tắt lịch sử hình thành phát triển công nghệ; Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 58 58 Luận văn thạc sĩ – Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy -4Thứ tự Nội dung 2.1.2 Kết ứng dụng giới; 2.1.3 Kết ứng dụng nước, tồn chưa giải được; §2.2 Trang 59 60 Thiết bị, quy trình thi cơng cơng nghệ Jet-Grouting 61 2.2.1 Thuật ngữ định nghĩa; 61 2.2.2 Dây chuyền thiết bị chính; 63 2.2.3 Điều kiện áp dụng; 65 2.2.4 Yêu cầu vẽ thiết kế ; 67 2.2.5 Công nghệ thi cơng; 68 §2.3 Nghiên cứu khả chống thấm tường Ximăng đất ( Tường XMĐ ) 73 2.3.1 Yêu cầu mức độ chống thấm đất ; 73 2.3.2 Yêu cầu mức độ chống thấm tường XMĐ ; 73 2.3.3 Thí nghiệm xác định [ Jxmđ ]; 75 2.3.4 Nghiên cứu khả chống thấm cọc XMĐ; 76 2.3.5 Đường kính cọc XMĐ tính theo thuyết; 90 2.3.6 Thiết kế chiều dày tường XMĐ; 98 2.3.7 2.3.8 §2.4 Xác định đường kính cọc XMĐ theo hướng dẫn nhà sản xuất; 99 Kiểm tra độ kín khít tường phương pháp đo 101 điện; Thiết kế tường Xi măng đất để chống thấm cho Cống đồng 112 2.4.1 Phân loại tường Xi măng đất ; 112 2.4.2 Hình dạng kích thước tường Xi măng đất ; 112 Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy -5Thứ tự 2.4.3 Nội dung Một số lưu ý hình dạng kích thước tường XMĐ; Trang 113 Phương pháp thiết kế loại tường Ximăng đất cho 2.4.4 §2.5 2.5.1 trường hợp khác ; 115 Giám sát, kiểm tra, quan trắc, nghiệm thu quy trình cơng nghệ Jet-Grouting 116 Các vấn đề cần giám sát kiểm tra thi cơng; 116 2.5.2 Kiểm tra, thí nghiệm sau thi công xong; 117 2.5.3 Hồ sơ nghiệm thu; 121 Chương 3: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ JETGROUTING ĐỂ NÂNG CAO TÍNH ỔN ĐỊNH THẤM 123 CHO NỀN CỐNG MAI TRANG §3.1 Đặc điểm tự nhiên Cống Mai Trang 123 3.1.1 Giới thiệu chung; 123 3.1.2 Các thông số bản; 123 §3.2 Hiện trạng hư hỏng Cống Mai Trang 124 3.1.1 Hiện trạng hư hỏng cơng trình; 124 3.1.2 Phân tích số nguyên nhân gây hư hỏng cơng trình; 125 §3.3 Ứng dụng cơng nghệ Jet- Grouting để nâng cao tính ổn định thấm cho Cống Mai Trang 125 3.3.1 Tính tốn kiểm tra thấm, kiểm tra thủy lực; 125 3.3.2 Biện pháp xử lý; 131 3.3.3 3.3.4 Ứng dụng công nghệ Jet-Grouting xử chống thấm cho Cống Mai Trang ; 133 Một số hình ảnh xử thấm Cống Mai Trang; 137 Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy -6Thứ tự Nội dung Trang Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 138 §4.1 Những kết nghiên cứu luận văn; 138 §4.2 Những vấn đề tồn ; 139 §4.3 Hướng phát triển luận văn; 139 * TÀI LIỆU THAM KHẢO 141 * PHỤ LỤC 143 Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy -7DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Hệ thống sơng Hồng - sơng Thái Bình đồng Bắc 31 Hình 1.2: Cột địa tầng tổng hợp trầm tích đệ tứ đồng châu thổ sơng Hồng - Sơng Thái Bình ……………………………………….… 37 Hình 1.3: Hệ tầng địa chất thời kỳ cổ địa ……………… ……… 38 Hình 1.4: Cột địa tầng tổng hợp khu vực đồng sơng Cửu Long 40 Hình 1.5: Phân vùng địa chất ĐBSCL …………………….………… 41 Hình 1.6: Hiện tượng thấm, lún sụt bề mặt cơng trình ……………… 48 Hình 1.7: Hiện tượng nứt dọc trục mặt đê, đập ………….… ……… 50 Hình 2.1: Cơng nghệ S ………………………….…………………… 63 Hình 2.2: Cơng nghệ D ……………………………………………… 63 Hình 2.3: Cơng nghệ T ……………………………….……………… 63 Hình 2.4: Dây chuyền thiết bị thi cơng ……………………………… 63 Hình 2.5: Máy khoan SI-15SII ………………….……………… 64 Hình 2.6: Máy bơm vữa cao áp SG-75III …… ……………….…… 64 Hình 2.7: Máy trộn vữa YGM-4 ………………… ………………… 65 Hình 2.8: Thứ tự thi cơng cọc Xi măng-đất (1 hàng) …………… … 67 Hình 2.9: Sơ đồ bố trí thi cơng cọc Xi măng đất (2 hàng) ….… … 68 Hình 2.10: Sơ đồ bố trí thi công cọc Xi măng đất tránh đá mồ côi 71 Hình 2.11: Minh họa cột nước thấm giảm sau tường chống thấm … 73 Hình 2.12: Thí nghiệm xói ngầm ……….…………………………… 73 Hình 2.13: Quan hệ hệ số thấm độ rỗng …………… ……… 76 Hình 2.14: Quan hệ hệ số thấm với hàm lượng Ximăng cho mẫu chế bị mẫu thực tế …………….…………………………………… 77 Hình 2.15: Máy tạo áp lực thấm ……………… ……… ………… 78 Hình 2.16: Giá buồng thí nghiệm thấm ………………… ……… 79 Hình 2.17: Buồng thí nghiệm thấm …………………… …………… 79 Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy -8Hình 2.18: Mẫu cọc XMĐ sau gia công ………………… ….… 81 Hình 2.19: Mẫu cọc XMĐ ngâm bão hòa đất …… …… 81 Hình 2.20: Sơ đồ tổ hợp mẫu thí nghiệm hệ số thấm-Hàm lượng XM mẫu phòng - Khơng cho thêm chất độn …………………… 82 Hình 2.21: Khả chống thấm phụ thuộc hàm lượng Ximăng 83 mẫu phòng trường ……………………….….……… … Hình 2.22: Sơ đồ ký hiệu bố trí thí nghiệm có phụ gia chống thấm … 83 Hình 2.23: Hệ số thấm K(cm/s) phụ thuộc hàm lượng Xi măng mẫu phòng trường ……………………… ….………… 85 Hình 2.24: Sơ đồ ký hiệu bố trí thí nghiệm có phụ gia chống thấm… 86 Hình 2.25: Biểu thị mối quan hệ Vvà J mẫu NDX2B…………… 87 Hình 2.26: Biểu thị mối quan hệ Vvà J mẫu KCX2B…………… 87 Hình 2.27: Biểu diễn kết đo hệ số thấm phòng cho hàm lượng Xi măng phụ gia khác nhau………………………………… 88 Hình 2.28: Biểu diễn kết đo hệ số thấm trường cho hàm lượng Xi măng phụ gia khác nhau………………….………… 89 Hình 2.29: Sơ đồ chuyển dịch cắt khối đất ……….…… …… 93 Hình 2.30: Sơ đồ tính áp lực động lực học lên mặt phá dòng tia……………………………………………………………………… 94 Hình 2.31: Cơ chế dội lại dòng tia không tự do, bị giới hạn va đập vào thành cứng ……………………………… ……… 97 Hình 2.32: Xác định chiều dày tường làm hành cọc … …… 99 Hình 2.33: Xác định chiều dày tường làm hai hàng cọc …… … 99 Hình 2.34: Kết tính tốn mơ hình mặt cắt có tường chắn cho hệ điện cực đo khác ………………………………………… Hình 2.35: Mơ hình mơ thẩm thấu qua tường bê tông đất Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 104 Luận văn thạc sĩ – Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy - 142 Geotechnical special publication, N06,1986, Use of insitu tests in geotecchnical enginneerring ; Ground improvement, Thomas Telford, 1997, G.A.Munfakh, “ Ground impovement engineering- the state of the US practice”; London, 1994, Thomas Telford, Grouting in the Ground, Giorgio Guatteri, et Al “ Application of Jet grouting to tunnel portals and top heading in NATM tunnelling: Brazilian experience”; NXB Giáo dục, 1996, Bergado D.T., Chai J.C, Alfaro MC., “ Những biện pháp kỹ thuật cải tạo đất yếu xây dựng ” ; Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy - 143 PHỤ LỤC Bảng 2.1: Tổ hợp mẫu Ximăng đất thí nghiệm Hàm lượng Ximăng Cơng trình Ký hiệu (kg/m3) Khn Cát Na Danh 100 kg/m3 KCX1 150 kg/m3 KCX15 200 kg/m3 KCX2 250 kg/m3 KCX25 300 kg/m3 KCX3 100 kg/m3 NDX1 150 kg/m3 NDX15 200 kg/m3 NDX2 250 kg/m3 NDX25 300 kg/m3 NDX3 Bảng 2.2: Kết thí nghiệm hệ số thấm mẫu phòng - Khơng có phụ gia Chiều cao TT Số hiệu mẫu mẫu (cm) Số ngày tuổi Hệ số thấm K (ngày) (cm/s) KC X1-1 10 28 2.33x10-4 KC X1-2 10 28 4.20x10-4 KC X1-3 10 28 3.79x10-4 KC X15-1 10 28 9.09x10-5 KC X15-2 10 28 7.27x10-5 Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy - 144 Chiều cao TT Số hiệu mẫu mẫu (cm) Số ngày tuổi Hệ số thấm K (ngày) (cm/s) KC X15-3 10 28 9.02x10-5 KC X2-1 10 28 2.63x10-5 KC X2-2 10 28 3.53x10-5 KC X2-3 10 28 3.23x10-5 10 KC X25-1 10 28 8.06x10-6 11 KC X25-2 10 28 8.00x10-6 12 KC X25-3 10 28 8.72x10-6 13 KC X3-1 10 28 5.00x10-6 14 KC X3-2 10 28 5.31x10-6 15 KC X3-3 10 28 3.73x10-6 16 ND X1-1 10 28 1.25x10-4 17 ND X1-2 10 28 1.94x10-4 18 ND X1-3 10 28 2.38x10-4 19 ND X15-1 10 28 5.76x10-5 20 ND X15-2 10 28 4.23x10-5 21 ND X15-3 10 28 6.39x10-5 22 ND X2-1 10 28 1.37x10-5 23 ND X2-2 10 28 2.32x10-5 24 ND X2-3 10 28 1.80x10-5 25 ND X25-1 10 28 5.63x10-6 Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy - 145 Chiều cao TT Số hiệu mẫu mẫu (cm) Số ngày tuổi Hệ số thấm K (ngày) (cm/s) 26 ND X25-2 10 28 5.50x10-6 27 ND X25-3 10 28 4.44x10-6 28 ND X3-1 10 28 1.75x10-6 29 ND X3-2 10 28 3.17x10-6 30 ND X3-3 10 28 2.35x10-6 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp giá trị J xói (J max ), H xói (H max ) (Chiều cao mẫu L = 0,1 m) TT Số hiệu mẫu J bđ J xói (J max ) H xói (H max ) (m) KC X1-1 90 9.0 KC X1-2 10 100 10.0 KC X1-3 95 9.5 KC X15-1 110 11.0 KC X15-2 10 110 11.0 KC X15-3 10 102 10.2 KC X2-1 15 160 16.0 KC X2-2 15 170 17.0 KC X2-3 20 192 19.2 10 KC X25-1 20 211 21.1 Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy - 146 TT Số hiệu mẫu J bđ J xói (J max ) H xói (H max ) (m) 11 KC X25-2 20 200 20.0 12 KC X25-3 20 218 21.8 13 KC X3-1 20 240 24.0 14 KC X3-2 25 254 25.4 15 KC X3-3 20 255 25.5 16 ND X1-1 100 10.0 17 ND X1-2 108 10.8 18 ND X1-3 105 10.5 19 ND X15-1 10 118 11.8 20 ND X15-2 10 130 13.0 21 ND X15-3 10 133 13.3 22 ND X2-1 20 190 19.0 23 ND X2-2 18 198 19.8 24 ND X2-3 20 200 20.0 25 ND X25-1 20 215 21.5 26 ND X25-2 20 218 21.8 27 ND X25-3 20 225 22.5 28 ND X3-1 25 275 27.5 29 ND X3-2 20 252 25.2 30 ND X3-3 30 255 25.5 Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy - 147 Bảng 2.4: Kết thí nghiệm thấm trường cơng trình Khuôn Cát Chiều dài TN Hệ số thấm K Tỷ lưu lượng q (m) (cm/s) [lít/(phút.m.m)] 8m 1.46x10-4 0.14 1m 7m 2.80x10-5 0.14 2m 9m 8.59x10-6 0.13 STT Số hiệu cọc KC X1 1m KC X2 KC X3 Bảng 2.5: Kết thí nghiệm thấm Cơng trình Na Danh Chiều dài TN Hệ số thấm K Tỷ lưu lượng q (m) (cm/s) [lít/(phút.m.m)] 8m 1.22x10-4 0.12 2m 9m 1.93x10-5 0.11 1m 7m 7.11x10-6 0.11 STT Số hiệu cọc ND X1 1m ND X2 ND X3 Bảng 2.6: Tổ hợp mẫu thí nghiệm theo hàm lượng chất độn Cơng trình Hàm lượng HL XM Bentonite HL puzơlan kg/ m3 300 kg/m Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 KCX2B 50 kg/ m3 KCX2P5 100 kg/m3 KCX2P1 kg/ m3 50 kg/ m3 KCX2BP5 kg/ m3 100 kg/m3 KCX2BP1 200 kg/m3 Khuôn Cát Ký hiệu mẫu kg/ m3 KCX3B 50 kg/ m3 KCX3P5 Luận văn thạc sĩ – Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy - 148 100 kg/m3 KCX3P1 kg/ m3 50 kg/ m3 KCX3BP5 kg/ m3 100 kg/m3 KCX3BP1 kg/ m3 50 kg/ m3 NDX2P5 100 kg/m3 NDX2P1 kg/ m3 50 kg/ m3 NDX2BP5 kg/ m3 100 kg/m3 NDX2BP1 200 kg/m3 Na Danh NDX2B kg/ m3 50 kg/ m3 NDX3P5 100 kg/m3 NDX3P1 kg/ m3 50 kg/ m3 NDX3BP5 kg/ m3 100 kg/m3 NDX3BP1 300 kg/m3 Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 NDX3B Luận văn thạc sĩ – Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy - 149 Bảng 2.7: Kết thí nghiệm thấm cơng trình Na Danh STT Số hiệu cọc Số ngày tuổi Chiều cao mẫu Hệ số thấm K (cm) (cm/s) ND X2B 28 10.0 1.70x10-5 ND X2P5 28 10.0 1.79x10-5 ND X2P1 28 10.0 2.14x10-5 ND X2BP5 28 10.0 1.79x10-5 ND X2BP1 28 10.0 2.15x10-5 ND X3B 28 10.0 1.73x10-6 ND X3P5 28 10.0 1.90x10-6 ND X3P1 28 10.0 2.17x10-6 ND X3BP5 28 10.0 1.90x10-6 10 ND X3BP1 28 10.0 2.17x10-6 Bảng 2.8: Tổ hợp thí nghiệm trường cơng trình Nà Danh Hàm lượng Bentonite Hàm lượng Puzơlan (Kg/m3) (Kg/m3) Ký hiệu mẫu X1 Hàm lượng Xi 5.0 X1B măng 50.0 X1P1 350 kg/m3 100.0 X1P2 5.0 50.0 X1BP1 5.0 100.0 X1BP2 Hàm Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 X2 Luận văn thạc sĩ – Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy - 150 lượng xi 5.0 X2B măng 50.0 X2P1 100.0 X2P2 5.0 50.0 X2BP1 5.0 100.0 X2BP2 200 kg/m Bảng 2.9: Kết thí nghiệm thấm cọc XMĐ Cơng trình Nà Danh TT Số hiệu mẫu Đoạn TN Số ngày tuổi Hệ số thấm Tỷ lưu lượng K q (cm/s) (lít/phút.m.m) X1 2m 7m 28 7.26x10-6 0.070 X1B 2m 7m 28 6.60x10-6 0.080 X1P1 2m 7m 28 5.28x10-6 0.050 X1P2 2m 7m 28 5.94x10-6 0.060 X1BP1 2m 7m 28 5.28x10-6 0.080 X1BP2 2m 7m 28 4.62x10-6 0.040 X2 2m 7m 28 1.98x10-5 0.017 X2B 2m 7m 28 9.25x10-6 0.014 X2P1 2m 7m 28 7.93x10-6 0.012 10 X2P2 2m 7m 28 5.28x10-6 0.010 Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy - 151 - 11 X2BP1 2m 7m 28 6.60x10-6 0.013 12 X2BP2 2m 7m 28 3.96x10-6 0.007 Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy - 152 Một số hình ảnh xử Cống Mai Trang - Phú Xuyên - Nội Hình 3.3: Hiện trạng Cống Mai Trang trước sửa chữa Hình 3.4: Hiện tượng rạn nứt đáy, tường cánh Cống Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy - 153 - Hình 3.5: Xử khoan vữa Ximăng đất ( Jet-Grouting ) đáy Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy - 154 - Hình 3.6: Xử khoan vữa Ximăng đất ( Jet-Grouting ) tường bên Cống Hình 3.7: Lấy mẫu nõn khoan cọc XMĐ thí nghiệm Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy - 155 - Hình 3.8: Thi cơng bê tơng mái bên Cống Hình 3.9: Cơng trình sau hồn thành Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 Luận văn thạc sĩ – Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy - 156 - Lê Thái Sơn – Lớp CH 16C2 ... SƠN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ “DỊNG TIA VỮA XI MĂNG CAO ÁP (JET-GROUTING) ĐỂ SỬA CHỮA NÂNG CAO TÍNH ỔN ĐỊNH THẤM CỦA NỀN CỐNG ĐỒNG BẰNG, ÁP DỤNG CHO VIỆC XỬ LÝ THẤM CỐNG MAI TRANG - PHÚ XUYÊN... Grouting) để sửa chữa nâng cao tính ổn định thấm Cống đồng bằng, từ áp dụng cho dự án cụ thể: Cống Mai Trang - Phú Xuyên - Hà Nội ví dụ điển hình để giải vấn đề cấp thiết nêu trên: Xử lý chống thấm cho. .. cơng nghệ Lập khảo sát, thiết kế, thi công, công nghệ Jet-Grouting xử lý chống thấm cho móng Cống vùng đồng Chương 3: Ứng dụng cơng nghệ Jet-Grouting để nâng cao tính ổn định thấm cho cống Mai Trang- Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ “DÒNG TIA VỮA XI MĂNG CAO ÁP” (JETGROUTING) ĐỂ SỬA CHỮA NÂNG CAO TÍNH ỔN ĐỊNH THẤM CỦA NỀN CỐNG ĐỒNG BẰNG, ÁP DỤNG CHO VIỆC XỬ LÝ THẤM CỐNG MAI TRANG PHÚ XUYÊN HÀ NỘI , NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ “DÒNG TIA VỮA XI MĂNG CAO ÁP” (JETGROUTING) ĐỂ SỬA CHỮA NÂNG CAO TÍNH ỔN ĐỊNH THẤM CỦA NỀN CỐNG ĐỒNG BẰNG, ÁP DỤNG CHO VIỆC XỬ LÝ THẤM CỐNG MAI TRANG PHÚ XUYÊN HÀ NỘI

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay