NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

117 3 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN NGỌC QUYỀN NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN DỰ ÁN TRONG ĐẦU XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ PHỤC VỤ CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NỘI - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN NGỌC QUYỀN NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN DỰ ÁN TRONG ĐẦU XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NHÀ PHỤC VỤ CƠNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên môi trường Mã số: 60 - 31 - 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM HÙNG Nội – 2011 Gáy bìa luận văn: NGUYỄN NGỌC QUYỀN * LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ * NỘI – 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các thơng tin, tài liệu trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình trước Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Quyền LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, tác giả nhận hướng dẫn tận tình PGS.TS Phạm Hùng thầy cô giáo Khoa Kinh tế Quản - Trường Đại học Thủy Lợi; Văn phòng, Phòng Xây dựng đô thị – UBND Thành phố nội, Ban giám đốc phòng chun mơn Sở Xây dựng nội Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ý kiến đóng góp thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Quản q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Do trình độ, kinh nghiệm, điều kiện thực thời gian nghiên cứu hạn chế nên Luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp Luận văn hoàn thành Khoa Kinh tế Quản Trường Đại học Thủy Lợi Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Quyền MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ……………………………………… MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ……… .…………… ……… 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ……… … PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………… …… … .3 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN ……………………………… Chương 1: Cơ sở luận thực tiễn………………………………………5 1.1 Quản dự án đầu …………………………………………………… 1.1.1 Dự án đầu ……………………………………………………………5 1.1.2 Quản dự án đầu xây dựng…………………………………………6 1.1.3 Quy trình quản dự án đầu xây dựng……………………………… 1.2 Hiệu quản dự án………………………………………… …20 1.2.1 Các tiêu đánh giá hiệu quả…………………………………….… .22 1.2.2 Các tiêu chuẩn đánh giá việc quản dự án 24 1.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản đầu xây dựng 25 1.3.1 Các nhân tố bên trong………………………………………………….25 1.3.2 Các nhân tố bên ngoài…………………………………………………26 1.4 Kết luận chương 1……………………………………………………….28 Chương 2: Thực trạng hiệu quản dự án đầu xây dựng cơng trình nhà sử dụng nguồn vốn ngân sách địa bàn Thành phố nội 2.1 Giới thiệu tổng quan chung Thành phố nội………………………29 2.2 Khái quát tình hình đầu xây dựng cơng trình nhà địa bàn Thành phố nội……………………………………………………………34 2.2.1 Tỉ lệ đầu nhà nước lĩnh vực xây dựng nhà nội… 42 2.2.2 Mức độ đầu từ ngân sách vào ngành……………… ………….48 2.2.3 Hiệu quản đầu ……………………………………….….51 2.2.4 Đánh giá kết tăng trưởng kinh tế tiêu vĩ mô……… 54 2.2.5 Một số chứng thực tế dự án cơng gây lãng phí, thất địa bàn thành phố……………………………………………………….57 2.3 Các hạn chế quản dự án đầu xây dựng nhà TP nội 79 2.3.1 Năng lực quan nhà nước……………………………………….79 2.3.2 Thủ tục hành chính, quy định pháp luật………………………… 80 2.3.3 Vấn đề kinh phí đầu tư……………………………………………… 81 2.4 Kết luận chương 2……………………………………………………….82 Chương 3: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu đầu xây dựng cơng trình nhà sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn Thành phố nội 3.1 Các giải pháp đào tạo nâng cao lực…………………………….83 3.2 Giải pháp cải cách thủ tục hành chính, sách văn quy định 84 3.3 Giải pháp tài chính……………………………………………………93 3.4 Kết luận chương 3…………………………………………………… 104 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ………………………………………………… 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………… 108 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Sơ đồ 1.1 Chu trình quản dự án……………………………… ……… Sơ đồ 1.2 Chu kỳ dự án………………….…………………… ……….10 Biểu 2.8 Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật số khu đô thị nội… 40 Sơ đồ 2.9 Sử dụng nguồn vốn xây dựng nhà …… ………… .43 Biểu 2.10: Vốn Nhà nước đầu XDCB địa bàn nội………… 45 Biểu 2.11: Tình hình thực số dự án xây dựng nhà sử dụng vốn ngân sách địa bàn Thnh ph 46 Biu 2.13 : Vốn đầu t địa bàn H ni 49 Biểu 2.14 Cơ cấu vốn đầu phát triển thời kỳ 2005 – 2010……… …… 50 Biểu 2.15 Tổng sản phẩm nội địa (GDP) theo giá thực tÕ………… ……….56 DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1 Những tiêu chuẩn ràng buộc kết thực dự án…… …… 25 Hình 2.1 Bản đồ quy hoạch chung xây dựng thủ nội đến năm 2030 33 Hình Khu thi Bắc Linh Đàm………………………………… …… 34 Hình 2.2 Khu thi Bắc Linh Đàm………………………………… ……35 Hình 2.3 Khu thi Trung Hòa – Nhân Chính……………………… …….36 Hình 2.4 The Manor Nội - Khu đô thị Mỹ Đình ………………… … 37 Hình 2.5 Phân vùng khu thị Nội……… ………… … 38 Hình 2.6 Biểu đồ đánh giá quy mô 131 khu đô thị nội.…… … 39 Hình 2.12 Lễ khởi cơng cơng trình OCT1 Bắc Linh Đàm……………… …49 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ QLDA : Quản dự án ĐTXD : Đầu xây dựng XDCB : Xây dựng NSNN : Ngân sách nhà nước NSTW : Ngân sách Trung ương NSĐP : Ngân sách địa phương QLNN : Quản nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân GPMB : Giải phóng mặt TP : Thành phố NĐ : Nghị định CP : Chính phủ QĐ : Quyết định TKKT : Thiết kế kỹ thuật TDT : Tổng dự toán TĐ : Thẩm định BTCT : Bê tông cốt thép PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Thủ nội có lịch sử nghìn năm văn hiến, năm qua thành phố Nội phát triển mạnh mẽ nhiều lĩnh vực văn hóa, kinh tế, giáo dục Đầu xây dựng công trình nhà phục vụ cơng tác giải phóng mặt nhiệm vụ chiến lược, giải pháp chủ yếu để thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng cao, ổn định bền vững Hàng ngàn dự án đầu xây dựng cơng trình giao thơng, thủy lợi, hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, công trình phục vụ lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật, dự án xây dựng phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị mới…đã xây dựng phát triển Cơng tác giải phóng mặt khâu tiên phong dự án, thực tốt tiến độ dự án nhanh Việc đầu dự án xây dựng cơng trình nhà phục vụ cơng tác di dân giải phóng mặt vấn đề cần tích cực song song giải Nhiều dự án đầu thời gian vừa qua Việc quản dự án theo điều lệ quản đầu xây dựng, thực quy chế đấu thầu có tiến Nhiều dự án đầu hoàn thành bước phát huy hiệu quả, tạo quỹ nhà nhằm bố trí hộ dân bị giải toả vào khu tái định cư tập trung đảm bảo cho hộ dân có chỗ ổn định, đảm bảo tái định cư theo quy hoạch, đảm bảo hội trì thu nhập sau bị di chuyển chỗ ở, ổn định sống lâu dài Ngân sách dành cho đầu vào lĩnh vực hạn chế, hiệu sử dụng vốn đầu chưa cao Bởi vậy, vấn đề nâng cao hiệu quản dự án đầu xây dựng thu hút quan tâm cấp, ngành, đặc biệt điều kiện nay, nội tiến trình đẩy nhanh tốc 94 trị đích thực, cơng trình xây dựng hồn thành chưa tốn, tốn chậm phổ biến Nhất dự án thuộc ngân sách Quận, phường Như phần đánh giá đề cập, vấn đề Nhà nước phải bổ sung quy định cho chủ đầu tư, cấp chủ đầu buộc phải quan tâm đến việc tốn Khắc phục tưởng thấy cơng trình khánh thành xong cơng việc Để bước khắc phục tình trạng này, theo tơi cấp có thẩm quyền cần đạo ngành, nắm xác số lượng dự án đầu hoàn thành vốn Nhà nước đến chưa duyệt tốn theo quy định, đểgiải pháp xử Đối với dự án hoàn thành cần hướng dẫn chủ đầu nhà thầu lập báo cáo toán theo chế độ thời gian quy định Tuỳ theo quy mơ tính chất phức tạp dự án quan cấp phát cho vay vốn trực tiếp thẩm tra báo cáo tốn trình cấp có thẩm quyền thành lập tổ vấn thẩm tra tốn có tổ vấn hay khơng có tổ vấn trách nhiệm quan chủ trì thuộc ngành tài chính, ngân hàng, cá nhân cán thẩm tra tốn Vì cán làm cơng tác phải có lực để phát sai trái, thủ thuật chủ đầu nhà thầu cơng tác tốn khối lượng khống, áp định mức, đơn giá cao quy định phải đảm bảo thời gian thẩm tra theo chế độ phải công tâm không tiêu cực thông qua việc hợp thức hoá cho nhà thầu Trong thẩm tra tốn cơng trình đấu thầu ý đến chất lượng, chủng loại vật liệu biên nghiệm thu chất lượng cơng trình, vẽ hồn cơng, khối lượng phát sinh ngồi thầu Đối với cơng trình định thầu ý đơn giá khối lượng Thực nghiêm túc việc giữ lại 5% giá trị chờ toán Đề nghị: - Tất cơng trình kết thúc đầu phải thanh, toán theo thời gian quy định Các cơng trình thanh, tốn chậm so với qui định, quan thẩm định tốn có quyền đề nghị UBND Thành phố phạt chủ đầu 95 10%÷30% giá trị chi phí Ban quản dự án Khơng thẩm định toán chưa đủ thủ tục theo quy định Các quan cấp phát thẩm định toán phải chịu trách nhiệm việc cấp phát, thẩm định toán sai quan kiểm tra phát - Tiến hành lập thông báo giá vật liệu theo tháng Giá lập theo quy trình, phải phù hợp với thị trường phải tạo điều kiện khuyến khích cạnh tranh nhà cung cấp vật liệu Giao Sở Tài Sở Xây dựng lập trình UBND Thành phố Quyết định ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá vật liệu đến chân cơng trình với mật độ điểm tính toán dầy để thay Quyết định cũ, có nhiều điểm khơng phù hợp với tình hình Không duyệt đơn giá vật liệu riêng cho cơng trình vật liệu (hoặc vật liệu có tính chất tương tự) có thơng báo chung Sở Xây dựng có trách nhiệm kiến nghị Bộ Xây dựng sửa đổi định mức không phù hợp lập định mức chi phí cơng việc áp dụng chưa có tập định mức dự tốn XDCB 3.3.2 Đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu Giải ngân vốn đầu có vị trí quan trọng hoạt động đầu Nó khơng có ý nghĩa việc giải ngân vấn đề tài cho nhà thầu, việc đẩy nhanh tiến độ thi cơng, bàn giao, sớm đưa cơng trình vào khai thác sử dụngtác động trực tiếp đến quan hệ kinh tế tầm vĩ mô Như phần đánh giá thực trạng tình hình, việc giải ngân vốn đầu không riêng địa bàn Thành phố mà phạm vi tồn quốc chậm Khơng riêng vốn ngân sách, vốn ODA, mà nhiều nguồn vốn khác, Nhà nước năm tập trung tháo gỡ song kết chưa mong muốn Để bước khắc phục bệnh kinh niên xin nêu số giải pháp Trước hết việc giải phóng mặt việc tiền đề cho việc thực dự án Để giải vấn đề này, sở chế độ sách Nhà nước Ban quản dự án cần khẩn trương xây dựng phương án đền 96 bù thơng qua cấp có thẩm quyền phê duyệt Sau chuẩn bị đủ kinh phí, quỹ đất đai, đến thời điểm triển khai cần đạo khẩn trương đồng loại, dứt điểm Khơng người dân chần chừ, tính tốn lâu mảnh đất họ Trong q trình tiến hành cần kết hợp chặt chẽ với quyền sở, đoàn thể quần chúng, trọng phương pháp thuyết phục, giải thích để dân tự nguyện chấp nhận Nếu chế độ đền bù tương đối thoả đáng mà số hộ khơng chịu di chuyển phải cương cưỡng chế Khơng nên để tình trạng vài hộ chây ỳ ngang nhiên thách thức quyền, làm cản trở việc chung Khẩn trương hồn chỉnh hồ sơ thủ tục đầu xây dựng, thông thường tháng đầu năm hầu hết chủ dự án tập trung vào việc thuê vấn thiết kế - lập tổng dự toán; tổ chức đấu thầu Riêng việc đấu thầu cơng trình nhóm C có chủ dự án triển khai tháng làm cho thời gian khởi công chậm lại Để khắc phục vấn đề điều quan trọng đảm bảo điều kiện ghi kế hoạch quy định Bộ Kế hoạch Đầu Đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu hàng năm nên ghi rõ cơng trình thuộc diện phải đấu thầu, cơng trình thuộc diện cho khốn gọn khắc phục tình trạng Cơ quan cấp phát, cho vay phải đảm bảo tiến độ thời gian, khối lượng hoàn thành phù hợp với thiết kế dự toán duyệt phải kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn toán Thực nghiêm túc, cơng khai quy trình cấp phát cho vay Thực đơn giản số giấy tờ thuộc trách nhiệm quan khác giấy cấp đất, giấy phép hành nghề, giấy phép xây dựng Trường hợp trình tốn vốn có sai sót tách phần riêng, cho tốn phần đủ điều kiện Khắc phục nghịch Nhà nước có vốn, nhà thầu cần vốn mà ách tắc chậm chễ Trường hợp nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng khối lượng hồn thành có mà 97 thiếu thủ tục quan tài - Ngân hàng phải báo cáo cấp có thẩm quyền vận dụng tháo gỡ cho phép tạm cấp, cho vay vốn tỷ lệ định chờ đợi hoàn chỉnh thủ tục Mặt khác phải ý nâng cao kiến thức kỹ thuật – kinh tế xây dựng cho cán chuyên quản để có điều kiện đáp ứng chất lượng quản thời gian giải công việc Trường hợp chủ đầu không làm chần chừ làm chậm thủ tục nghiệm thu toán cho nhà thầu nhà thầu đủ điều kiện phải quy trách nhiệm vật chất cho chủ đầu Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cấp phát, cho vay vốn không gây phiền sách nhiễu với khách hàng Trường hợp cấp phát cho vay không tiến độ, gây lãng phí, thất vốn tài sản Nhà nước phải bồi thường bị xử theo Pháp luật 3.3.3 Chống thất thoát vốn Nhà nước đầu xây dựng Lãng phí, thất thoát, tiêu cực, tham nhũng hoạt động kinh tế xã hội nói chung lĩnh vực đầu xây dựng nói riêng vấn đề xã hội quan tâm Đó vấn đề phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành Đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, khách quan, thận trọng để tìm nguyên nhân giải pháp khắc phục Xuất phát từ đặc điểm đầu phát triển ngành xây dựng sản phẩm xây dựng tiến hành thời gian dài: phạm vi rộng lớn, tính chất chi phí phức tạp, trừu tượng, nhiều loại ẩn khuất khó xác định; giá lại biến động nên việc xác định chất lượng giá trị đích thực sản phẩm xây dựng khó khăn Mặt khác chủ sở hữu nguồn vốn đầu tài sản hình thành Nhà nước Các chủ đầu người chủ sử dụng cơng trình khơng phải người chủ thực đồng vốn nên thường họ thiếu ý thức tiết kiệm chi tiêu, chí tìm cách xin nhiều vốn Nhà nước tốt Từ tạo kẽ hở gây thất thốt, lãng phí, tiêu cực, 98 tham nhũng vốn đầu Nhà nước nhiều hình thức tinh vi khác Thực tế cho thấy thất thoát vốn đầu Nhà nước thường nguyên nhân: - Về nguyên nhân trực tiếp: Thất thoát chủ đầu nhà thầu cố tình vi phạm quy định quản đầu xây dựng thi công ăn bớt khối lượng chất lượng theo thiết kế duyệt; toán khai tăng chi phí giá … Tuy nhiên tổng thể thất từ ngun nhân trực tiếp khơng phải chủ yếu Vì đối tượng sợ bị xử pháp luật cố xảy - Về nguyên nhân gián tiếp: sơ hở sách chế độ quản đầu xây dựng chưa chặt chẽ Như việc xác định chủ trương đầu tư, cơng tác kế hoạch hố vốn đầu tư, toán … Làm cho vốn thất thoát không xác định rõ đối tượng mức độ vi phạm nên thất thoát nguyên nhân chủ yếu Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng thất thốt, lãng phí, tham nhũng lĩnh vực đầu xây dựng cần coi trọng biện pháp phòng ngừa, cần khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh chế, sách quản đầu xây dựng cho chặt chẽ gắn trách nhiệm cá nhân khâu công việc hạn chế sơ hở, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: Đây việc lớn, phức tạp, bao gồm nhiều công việc nhiều nội dung song trước mắt cần tập trung vào số giải pháp chủ yếu sau: - Về định đầu phải bảo đảm định trúng, kịp thời, hiệu Đây khâu quan trọng có ý nghĩa tiên Nếu việc định đầu sai lầm dẫn tới lãng phí lớn Vì sản phẩm xây dựng khơng dễ dàng chuyển mục đích sử dụng Việc định thủ tục xây dựng phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dự tốn chi tiết, cấp có thẩm quyền cần tổ chức thẩm định 99 nghiêm túc, chặt chẽ Trên sở thiết kế đầu đảm bảo hệ số an tồn, cơng sử dụng cơng trình, biện pháp thi công hợp lý, phẩm chất vật liệu phù hợp, định mức, đơn giá áp đúng, nhằm hạn chế đến mức thấp việc điều chỉnh bổ sung, biện pháp tích cực ngăn chặn sơ hở tiêu cực thất thoát Thực tế cho thấy riêng việc định biện pháp thi công không phù hợp gây thất thoát lớn Đặc biệt lĩnh vực cầu đường, nhiều chi phí cho việc áp dụng biện pháp thi công chiếm tỷ trọng lớn giá trị sản phẩm xây dựng Nhiều chênh lệch việc áp dụng biện pháp thi công thủ công giới cao Đây sơ hở mà nhà thầu móc ngoặc với tổ chức vấn Đề nghị cấp có thẩm quyền không cho phép chủ đầu vừa thiết kế vừa thi công trừ trường hợp đặc biệt thiên tai - Về cơng tác kế hoạch hố Sau chủ trương đầu tư, khâu kế hoạch góp phần khơng nhỏ làm lãng phí thất vốn đầu từ thực trạng cơng tác kế hoạch hố vốn đầu nêu phần để tạo ách tắc, cửa quyền, phiền tượng “chạy vốn” trình bố trí kế hoạch Đây điều kiện cho tiêu cực phát sinh Để ngăn chặn tượng chế kế hoạch cần sớm hoàn thiện theo hướng phải coi trọng việc xây dựng kế hoạch đầu dài hạn sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Dành vốn thoả đáng cho giai đoạn chuẩn bị đầu coi nhiệm vụ chuẩn bị đầu phải trước bước làm sở cho kế hoạch đầu hàng năm Chỉ bố trí kế hoạch đầu theo dự án đảm bảo nguồn vốn theo hướng tập trung dứt điểm phần giải pháp đổi công tác kế hoạch hoá đầu - Tăng cường quyền hạn trách nhiệm chủ đầu Theo quy định điều lệ, chủ đầu người trực tiếp quản sử dụng vốn đầu tư, quản sử dụng tài sản sau đầu nên chủ đầu phải có trách nhiệm từ khâu lập dự án đến trình khai thác sử dụng Để tăng cường 100 quyền hạn trách nhiệm chủ đầu tư, ngăn ngừa thất thoát lãng phí cần chấn chỉnh khâu theo hướng sau: Xác định rõ trách nhiệm cá nhân chủ đầu hoạt động đầu Quản chặt chẽ chủ đầu việc thành lập Ban quản dự án, việc lựa chọn nhà thầu, đấu thầu định thầu, phân chia gói thầu, việc thay đổi thiết kế phát sinh sau đấu thầu, phương thức toán thời gian toán, việc quản giá thời gian xây dựng Ban hành chế kiểm tra ràng buộc chủ đầu nhằm hạn chế chi phối hoạt động đấu thầu tốn cơng trình Đây khâu quan trọng để hạn chế thất thoát, tham nhũng Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho quan, cán quản đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu Các Quận, huyện phải tăng cường hiểu biết quản đầu xây dựng cho cán làm công tác quản đầu xây dựng để đáp ứng với nhiệm vụ giao UBND Thành phố tiến hành thành lập Ban quản dự án chung dự án có qui mơ lớn dự án chủ đầu không đủ lực quản Đối với quan khơng có chuyên môn quản đầu xây dựng áp dụng hình thức chủ nhiệm điều hành dự án Đối với chủ đầu quan Thành phố, Ban quản dự án trực thuộc Thành phố trực tiếp điều hành dự án chủ đầu thuê đơn vị vấn có đủ khả để điều hành dự án Đối với chủ đầu quan Quận, huyện chủ đầu sử dụng Ban quản dự án Quận, huyện thuê tổ chức vấn để điều hành dự án - Áp dụng triệt để hình thức đấu thầu, khốn gọn Như phần đánh giá giải pháp công tác đấu thầu trình bày để cơng tác đấu thầu áp dụng rộng rãi trước hết cần chấn chỉnh hoàn 101 thiện chế kế hoạch theo hướng nêu phần Đồng thời cải tiến thủ tục cho gọn nhẹ, đơn giản, dễ làm phù hợp với trình độ tổ chức thực chủ đầu nhà thầu Đồng thời quy định rõ trách nhiệm quyền hạn cụ thể kinh tế pháp luật với chủ đầu Phải thực trình tự quy định, làm tốt cơng tác chuẩn bị đấu thầu ý hồ sơ mời thầu; Xác định “giá xét thầu” để làm sở cho việc đánh giá, xét chọn Mặt khác, nên làm thử mở rộng hình thức khốn gọn trình bày Trường hợp cần thiết phải áp dụng hình thức giao thầu cần hồn thành đầy đủ thiết kế kỹ thuật, dự tốn trước cấp có thẩm quyền định - Cải tiến thủ tục cấp phát, cho vay vốn, chấn chỉnh tăng cường kỷ luật toán vốn đầu Lâu việc toán vốn bao gồm cấp phát cho vay, việc tốn cơng trình thường chậm Gây ách tắc tài cho đơn vị thi cơng, chậm tiến độ xây dựng tạo sơ hở công tác quản vốn Để khắc phục tồn cần quy định rõ trách nhiệm khâu, cấp người có liên quan cách cụ thể gắn với chế độ thưởng phạt nghiêm minh - Cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng Tăng cường công tác quản chất lượng theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ Quản chất lượng cơng trình xây dựng Các quan quản đầu xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu phải chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi thường xuyên chất lượng sản phẩm từ vấn đến thi công xây lắp cung cấp thiết bị Cơng trình có chất lượng kém, trách nhiệm trước tiên thuộc chủ đầu Sở Xây dựng tăng cường công tác tra chất lượng công trình xây dựng Thành phố quản Phát hiện, báo cáo UBND Thành phố 102 sai phạm chất lượng, để xử kịp thời Sở Xây dựng Sở chuyên ngành chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố cơng trình chất lượng ngành - Phân cấp quản đầu xây dựng Thực tốt việc phân cấp quản đầu xây dựng, giành quyền tự định tự chịu trách nhiệm cho cấp sở chủ đầu Cấp uỷ quyền phải thực chế độ báo cáo công tác quản đầu xây dựng lên quan cấp UBND Thành phố, quan quản đầu xây dựng địa bàn Thành phố phải thực chế độ hậu kiểm, tăng cường công tác tra, giám sát đầu tư, giám sát chất lượng xây dựng cơng trình, dự án phân cấp - Công tác giám sát đánh giá đầu Nâng cao chất lượng công tác giám sát đầu tư, rà soát chấn chỉnh khâu hoạt động đầu xây dựng: - Coi trọng chất lượng giám sát giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả, chống thất thoát - Các nghành, UBND quận, huyện rà soát lại qui hoạch, thực giám sát khâu bố trí đầu đảm bảo tuân thủ theo qui hoạch, đánh giá tổng thể đầu tư, bố trí kế hoạch tập trung rà sốt lại dự án để đảm bảo hiệu quả, thực giám sát thường xuyên tất khâu trình đầu (chuẩn bị đầu tư, phê duyệt TKKT, tổng dự toán, đấu thầu, quản vốn, ký hợp đồng, tốn, ) tìm biện pháp nhằm nâng cao hiệu đầu kế hoạch năm, kịp thời rút kinh nghiệm chấn chỉnh công tác quản đầu Đối với dự án đầu trình thực giám sát đầu tư, dự án đầu phát thấy yếu tố thay đổi so với dự án ban đầu 103 vấn đề phát sinh, phải báo cáo kịp thời thiết đánh giá lại tính khả thi hiệu dự án trước định điều chỉnh tiếp tục thực Những dự án không báo cáo giám sát đánh giá đầu khơng bố trí kế hoạch đầu không điều chỉnh dự án, đề nghị Kho bạc Nhà nước khơng cấp vốn tốn Tăng cường công tác giám sát cộng đồng: Tất các dự án, chương trình đầu (trừ cơng trìnhmật quốc gia) phải thực giám sát cộng đồng tồn q trình đầu Các phương án qui hoạch phê duyệt, chương trình dự án phải công bố công khai nội dung phương tiện thông tin đại chúng thích hợp để dân biết dân bàn, dân giám sát 104 KẾT LUẬN CHƯƠNG Công tác quản dự án đầu xây dựng cơng trình nhà phục vụ cơng tác giải phóng mặt từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Thành phố nội vấn đề xúc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành Việc nghiên cứu, tìm giải pháp hồn thiện quản dự án, nhằm khắc phục hạn chế hoạt động đầu xây dựng địa bàn Thành phố kinh tế chuyển đổi theo chế thị trường hội nhập việc làm có ý nghĩa thiết thực luận thực tiễn Trên sở phân tích mạnh điểm yếu công tác quản đầu thời gian qua để đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới, Thành phố nội cần đề xuất phương hướng, chiến lược đầu phát triển, số giải pháp chủ yếu có tính thiết thực nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu phát triển địa bàn Thành phố Trước mắt cần tập trung điều chỉnh cấu đầu tư, đổi cơng tác kế hoạch hố, quan tâm đến việc lập thẩm định dự toán đầu tư, đổi công tác cán quản dự án, thực nghiêm túc Luật đấu thầu, đẩy nhanh tốc độ giải ngân, làm tốt cơng tác tốn, thực tích cực hiệu việc chống thất lãng phí đầu - xây dựng, nâng cao trình độ cán quản vốn đầu Trong giải pháp giải pháp lập thẩm định dự án đầu giữ vai trò định Các biện pháp cần thực đồng nhằm tạo hiệu ứng mạnh để nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu từ ngân sách nhà nước góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung phát triển quỹ nhà phục vụ cơng tác giải phóng mặt Thành phố 105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Công tác quản dự án đầu xây dựng cơng trình nhà phục vụ cơng tác giải phóng mặt từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Thành phố nội vấn đề xúc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành Việc nghiên cứu, tìm giải pháp hoàn thiện quản dự án đầu xây dựng cơng trình nhà phục vụ cơng tác giải phóng mặt bằng, nhằm khắc phục hạn chế hoạt động đầu xây dựng Thành phố nội kinh tế chuyển đổi theo chế thị trường hội nhập việc làm có ý nghĩa thiết thực luận thực tiễn Trong luận văn tác giả tập trung hồn thành số cơng việc sau: - Hệ thống hoá luận liên quan đến đầu tư, dự án đầu tư, hiệu sử dụng vốn đầu tư, công tác quản vốn đầu cơng trình xây dựng nhà sử dụng ngân sách nhà nước địa bàn Thành phố - Đã mơ tả, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản dự án xây dựng cơng trình nhà phục vụ cơng tác giải phóng mặt địa bàn Thành phố nội cách trung thực, khách quan Rút kết đạt được, tồn thiếu sót cần khắc phục Đây vấn đề quan trọng làm sở cho việc đề giải pháp, nhằm hoàn thiện công tác quản dự án sử dụng vốn ngân sách nói chung - Đề xuất phương hướng, chiến lược đầu phát triển, số giải pháp chủ yếu có tính thiết thực nhằm nhằm hồn thiện công tác quản dự án sử dụng vốn ngân sách nói chung địa bàn Thành phố nội nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới Trước mắt cần tập trung điều chỉnh cấu đầu tư, đổi công tác kế hoạch hoá, quan tâm đến việc lập thẩm định dự tốn đầu tư, đổi cơng tác cán quản dự án, thực nghiêm túc Luật đấu thầu, đẩy nhanh tốc độ giải ngân, làm tốt cơng tác tốn, thực tích cực hiệu việc chống thất lãng phí đầu - xây dựng, hồn chỉnh chế sách quản nâng cao trình độ cán quản vốn đầu 106 KIẾN NGHỊ Để hoàn thiện công tác quản dự án sử dụng vốn ngân sách với việc thực giải pháp trên, tơi xin đề xuất với cấp có thẩm quyền số kiến nghị sau: - Khuyến nghị Thủ tướng Chính phủ việc phân cấp quản kế hoạch đầu cho ngành, địa phương cần quy định biện pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng đầu phân tán, dàn trải theo hướng: + Quy định số lượng dự án tối đa bố trí vào kế hoạch đầu hàng năm địa phương tương ứng với số vốn bố trí + Để chủ động việc thu hồi vốn đầu gắn quyền lợi với trách nhiệm Giám đốc doanh nghiệp Kiến nghị với Nhà nướcsách cụ thể dự án đầu hình thức tín dụng, thu hồi đủ vốn đầu cần quy định cho Giám đốc tập thể lao động hưởng phần giá trị lại giá trị gia tăng thêm hình thức cổ phần Trong quy định cụ thể hệ số giành cho Giám đốc người có nhiều cơng đóng góp Có tạo động lực hạn chế tiêu cực, thất thoát tham nhũng - Để tăng trách nhiệm ràng buộc nhà thầu việc thực chế độ tốn cơng trình, kiến nghị Bộ Tài bổ sung chế độ giữ vốn chờ toán theo hướng giữ lại 5% giá trị hạng mục cơng trình cơng trình hồn thành tốn thay cho quy định giữ 5% kế hoạch vốn đầu hàng năm Thực tế có nhiều trường hợp kế hoạch vốn đầu hàng năm giữ lại 5% kế hoạch khơng đủ sức nặng để nhà thầu chủ đầu quan tâm đến việc toán - Khuyến nghị cấp có thẩm quyền có quy định ràng buộc Sở, ngành, quận, huyện khơng chấp hành chế độ tốn cơng trình hồn thành chưa bố trí kế hoạch đầu cho dự án 107 - Khuyến nghị Nhà nước bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, chế độ kế toán chủ đầu quy định lợi nhuận định mức… cho phù hợp với phát triển khoa học công nghệ chế thị trường - Để góp phần chống thất thoát, tiêu cực quản đầu xây dựng, kiến nghị Nhà nước nghiên cứu quy định chế độ trích thưởng cho người có cơng chống thất thốt, lãng phí vốn Nhà nước phát thiết kế, dự toán, toán, toán dự án sai chế độ quy định với giá trị kinh tế lớn 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban soạn thảo Luật (2007), Dự thảo Luật Đầu công Bùi Mạnh Cường (2007), “Nâng cao hiệu hoạt động đầu xây dựng nhà nước” Chương trình số 12 phát triển nhà Nội đến năm 2000 năm 2010 Nguyễn Văn Đáng, Quản dự án xây dựng, NXB Thống Kê, Nội Định hướng phát triển đô thị Việt Nam- Bộ xây dựng Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật nhà số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Giải pháp huy động sử dụng nguồn vốn – Bộ kế hoạch đầu 10 Hiệu quản dự án Nhà nước – NXB Khoa học kỹ thuật 11 Phạm Văn Khoan, Giáo trình quản tài cơng, NXB Tài Chính 12 Quản cấp phát vốn đầu xây dựng – Bộ kế hoạch đầu 13 Nguyễn Bá Uân (2010), Bài giảng Quản dự án, Trường ĐHTL, Nội 14 Các thông tư, nghị định, văn pháp luật quy định đầu xây dựng Nhà nước UBND Thành phố nội ... NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở PHỤC VỤ CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI... Nghiên cứu hiệu quản lý dự án việc đầu tư xây dựng cơng trình nhà phục vụ cơng tác giải phóng mặt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn Thành phố Hà nội 2.2 Đề giải pháp cải cách, nâng cao hiệu. .. phát từ yêu cầu thực tế đó, tác giả chọn vấn đề: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhà phục vụ cơng tác giải phóng mặt từ nguồn vốn ngân sách nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI , NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay