NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG SÊ SAN TỚI VÙNG HẠ LƯU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

124 2 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:59

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN TRUNG QUÂN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG SAN TỚI VÙNG HẠ LƯU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU LUẬN VĂN THẠC SĨ Nội, 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN TRUNG QUÂN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG SAN TỚI VÙNG HẠ LƯU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Chuyên ngành : Khoa học Môi Trường Mã số : 60 -85 -02 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1: TS Lê Hùng Nam 2: PGS.TS Lê Đình Thành Nội, 2012 LỜI TÁC GIẢ Luận văn Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường thủy điện sông San tới vùng hạ lưu đề xuất giải pháp giảm thiểu bắt đầu thực từ tháng năm 2011, nỗ lực thân, tác giả nhận động viên giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, bạn bè gia đình Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Đình Thành, TS Lê Hùng Nam trực tiếp, tận tình hướng dẫn cung cấp thông tin cần thiết cho tác giả để hồn thành luận văn hôm Tác giả xin chân thành cảm ơn Phòng Đào tạo Đại học Sau đại học, thầy giáo tận tâm giảng dạy q trình học tập để học viên có tảng kiến thức ngày hôm đồng thời giúp đỡ cung cấp tài liệu cần thiết để tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ lãnh đạo Viện Nước, Tưới tiêu Môi trường đồng nghiệp tạo điều kiện thời gian cung cấp tài liệu cần thiết để tác giả hoàn thành luận văn Tuy nhiên, trình độ hạn chế, số liệu công tác xử lý số liệu với khối lượng lớn nên thiếu sót luận văn tránh khỏi, tác giả mong tiếp tục nhận bảo thầy ý kiến đóng góp q báu bạn bè đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn./ Nội, tháng năm 2012 Tác giả Nguyễn Trung Quân MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Lưu vực sông San 1.2 Nguồn nước sông San 11 1.2.1 Mưa 11 1.2.2 Nước mặt phân bố theo thời gian không gian 18 1.3 Hệ thống cơng trình thủy điện sơng San 23 CHƯƠNG II: Nghiên cứu tác động môi trường hệ thống thủy điện đến hạ lưu 32 2.1 Hiện trạng tài nguyên nước môi trường vùng hạ lưu 32 2.1.1 Tài nguyên thiên nhiên 32 2.1.1.1 Tài nguyên đất 32 2.1.1.2 Tài nguyên rừng 34 2.1.1.3 Tài nguyên nước thuỷ 34 2.1.1.4 Tài nguyên khoáng sản 35 2.1.2 Hiện trạng phát triển kinh tế, xã hội lưu vực phía Việt Nam 35 2.1.2.1 Hiện trạng phát triển trồng trọt 35 2.1.2.2 Hiện trạng phát triển lâm nghiệp 40 2.1.2.3 Hiện trạng phát triển chăn nuôi 41 2.1.2.4 Hiện trạng phát triển thủy sản 42 2.1.2.5 Hiện trạng phát triển công nghiệp 43 2.1.2.6 Hiện trạng phát triển thủy lợi 44 2.1.2.7 Hiện trạng phát triển hạ tầng kết cấu 46 2.1.3 Hiện trạng môi trường 50 2.2 Đánh giá tác động môi trường đến hạ lưu 59 2.2.1 Kết nghiên cứu đề tài gần 59 2.2.2 Ứng dụng mô hình tốn đánh giá tác động 62 2.2.2.1 Các mơ hình ứng dụng mơ hình lựa chọn 62 2.2.2.2 Kết ứng dụng mô hình MIKE11 ECOLab đánh giá tác động đến hạ lưu 65 2.3 Tổng hợp tác động đến môi trường nước vùng hạ du 93 2.3.1 Sự thay đổi dòng chảy sơng 93 2.3.2 Sự thay đổi chế độ bùn cát 95 2.3.3 Sự thay đổi chất lượng nước 95 2.3.4 Những tác động khác 97 CHƯƠNG III: Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động hệ thống thủy điện đến hạ lưu sông San 100 3.1 Giải pháp cơng trình 100 3.2 Giải pháp phi cơng trình 100 3.2.1 Công tác quản lý 100 3.2.2 Mạng lưới giám sát 101 3.3 Phối hợp giải pháp nhằm nâng cao hiệu 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 1045 Nguyễn Trung Quân – CH18MT MỤC LỤC BẢNG Bảng 1.1: Quy hoạch bậc thang thuỷ điện sông San Bảng 1.2: Đặc trưng hình thái sơng 10 Bảng 1.3: Thống kê trạm tài liệu thu thập lưu vực 11 Bảng 1.4: Lượng mưa năm trung bình nhiều năm 1977- 2006 13 Bảng 1.5: Lượng mưa trung bình nhiều năm 17 Bảng 1.6: Kết tính tần suất mưa năm 18 Bảng 1.7: Mạng lưới trạm đo thủy văn thu thập lưu vực 19 Bảng 1.8: Đặc trưng dòng chảy trạm thủy văn sông San 20 Bảng 1.9: Lưu lượng nước nhỏ hệ thống sông San 21 Bảng 1.10: Đặc trưng dòng chảy bùn cát nhánh sông lưu vực San 22 Bảng 1.11: Thông số cơng trình thủy điện Yaly 24 Bảng 1.12: Các thông số cơng trình thủy điện Plêikrơng (PECC1) 26 Bảng 1.13: Các thơng số cơng trình thủy điện San (PECC1) 27 Bảng 1.14: Các thông số cơng trình thủy điện San 3A ( PECC1) 28 Bảng 1.15: Các thông số cơng trình thủy điện San (PECC1) 29 Bảng 1.16: Thông số hồ điều hồ San 4A (PECC1) 30 Bảng 1.17: Các thơng số cơng trình thủy điện Thượng Kon Tum 31 Bảng 2.1: Diện tích loại đất lưu vực sơng San 33 Bảng 2.2: Bảng thống kê trạng sử dụng đất Kon Tum từ năm 2004-2007 37 Bảng 2.3: Thay đổi sử dụng đất Gai Lai (ha) 38 Bảng 2.4: Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp lưu vực sông San 41 Bảng 2.5: Dự kiến số lượng đàn gia súc năm 2020 42 Bảng 2.6: Dự kiến bố trí diện tích ni trồng thủy sản 2020 43 Bảng 2.7: Sản phẩm chủ yếu địa bàn lưu vực 44 Bảng 2.8: Nhu cầu nước tương lai hai vùng thuộc San Srêpok 45 Bảng 2.9: Các thủy điện nhỏ dòng nhánh 47 Bảng 2.10: Các thủy điện dòng nhánh 48 Bảng 2.11: Các cơng trình thuỷ điện dòng nhánh 48 Bảng 2.12: Quan hệ Q = f(H) biên giới việt nam campuchia 66 Bảng 2.13: Vị trí nhập lưu lưu vực nhánh sông San 67 Bảng 2.14: Thiết lập kết nối nhà máy thủy điện mơ hình 67 Bảng 2.15: Bảng kết thơng số mơ hình thủy lực đoạn sông 70 Bảng 2.16: Bảng kết thơng số mơ hình chất lượng nước 72 Nguyễn Trung Quân – CH18MT Bảng 2.17: Lưu lượng bùn cát lơ lửng trạm Kon Tum Trung Nghĩa 95 Bảng 2.18: Chất lượng nước mặt 29/11/2006 97 Bảng 2.19: Chất lượng nước mặt 16/7/2007 97 Nguyễn Trung Quân – CH18MT MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Bản đồ lưu vực sơng San Hình 1.2: Mưa bốc PleiKu 14 Hình 1.3: Mưa bốc tai Kon Tum 14 Hình 1.4: Mưa bơc Đăk To 15 Hình 1.5: Bản đồ lưới trạm đẳng trị mưa năm lưu vực San 16 Hình 1.6: Phân phối dòng chảy tháng năm trạm Kon Tum 21 Hình 1.7: Vị trí dự án thủy điện sông San (phần Việt Nam) 24 Hình 1.8: Đập cơng trình xả lũ hồ Yaly 25 Hình 1.9: Cơng trình thủy điện Pleikrong 27 Hình 1.10: Cơng trình thủy điện San 3A 28 Hình 2.1: Cá Chitala ornata (Mai Đình Yên, 2008) 60 Hình 2.2: Cá Chitala blanci (Mai Đình Yên, 2008) 60 Hình 2.3: Sơ đồ mạng lưới sông San 66 Hình 2.4: Kết mô hiệu chỉnh mực nước thượng lưu đập Ialy 69 Hình 2.5: Kết mô hiệu chỉnh mực nước thượng lưu đập San 69 Hình 2.6: Kết mô hiệu chỉnh mực nước thượng lưu đập San 3A 69 Hình 2.7: Kết mơ hiệu chỉnh BOD cầu Krongpoco 73 Hình 2.8: Kết mô hiệu chỉnh NH4 sau thủy điện San4 74 Hình 2.9: Kết mơ hiệu chỉnh NO3 cầu Đakbla 74 Hình 2.10: Diễn biến hàm lượng DO theo thời gian ví trị cách đập YALY 500m 77 Hình 2.11: Diễn biến hàm lượng DO theo thời gian ví trị cách đập San3 800m 77 Hình 2.12: Diễn biến hàm lượng DO theo thời gian ví trị cách đập San3A 500m 78 Hình 2.13: Diễn biến hàm lượng DO theo thời gian ví trị cách đập San4 600m 78 Hình 2.14: Diễn biến hàm lượng BOD theo thời gian ví trị cách đập YALY 500m 79 Hình 2.15: Diễn biến hàm lượng BOD theo thời gian ví trị cách đập San3 800m 80 Hình 2.16: Diễn biến hàm lượng BOD theo thời gian ví trị cách đập San3A 500m 80 Hình 2.17: Diễn biến hàm lượng BOD theo thời gian ví trị cách đập San4 600m 81 Hình 2.18: Diễn biến hàm lượng BOD theo thời gian ví trị cách đập San4A 500m 81 Hình 2.19: Diễn biến hàm lượng BOD tồn sơng (tính đến qua biên giới 10km) 82 Hình 2.20: Diễn biến hàm lượng NH theo thời gian ví trị cách đập YALY 500m 83 Hình 2.21: Diễn biến hàm lượng NH theo thời gian ví trị cách đập San3A 500m 83 Hình 2.22: Diễn biến hàm lượng NH theo thời gian ví trị cách đập San4 600m 83 Hình 2.23: Diễn biến hàm lượng NH theo thời gian ví trị cách đập San4A 500m 84 Nguyễn Trung Quân – CH18MT Hình 2.24: Diễn biến hàm lượng NH tồn sơng (tính đến qua biên giới 10km) 84 Hình 2.25: Diễn biến hàm lượng NO theo thời gian ví trị cách đập YALY 500m 85 Hình 2.26: Diễn biến hàm lượng NO theo thời gian ví trị cách đập San3 800m 86 Hình 2.27: Diễn biến hàm lượng NO theo thời gian ví trị cách đập San3A 500m 86 Hình 2.28: Diễn biến hàm lượng NO theo thời gian ví trị cách đập San4 600m 87 Hình 2.29: Diễn biến hàm lượng NO theo thời gian ví trị cách đập San4A 500m 87 Hình 2.30: Diễn biến hàm lượng NO tồn sơng (tính đến qua biên giới 10km) 88 Hình 2.31: Diễn biến hàm lượng PO theo thời gian ví trị cách đập YALY 500m 89 Hình 2.32: Diễn biến hàm lượng PO theo thời gian ví trị cách đập San3 800m 89 Hình 2.33: Diễn biến hàm lượng PO theo thời gian ví trị cách đập San3A 500m 90 Hình 2.34: Diễn biến hàm lượng PO theo thời gian ví trị cách đập San4 600m 90 Hình 2.35: Diễn biến hàm lượng PO theo thời gian ví trị cách đập San4A 500m 91 Hình 2.36: Diễn biến hàm lượng PO tồn sơng (tính đến qua biên giới 10km) 91 Nguyễn Trung Quân – CH18MT MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Sơng San sông nhánh thuộc hệ thống Sông Mê Kông với chiều dài 273km lãnh thổ Việt Nam chảy qua hai tỉnh Gia Lai Kon Tum theo hướng Đông Bắc-Tây Nam biên giới Campuchia Với diện tích lưu vực 11.450km2 nguồn nước dồi ổn định, San dòng sơng có tiềm thủy điện lớn thứ hệ thống sông Việt Nam với tổng công suất 1.738MW, tổng sản lượng điện trung bình đạt 8,373 Tỷ Kwh/năm Việc xây dựng hệ thống thủy điện bậc thang dòng sơng San Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt năm 2001 với hệ thống gồm công trình thủy điện gồm Thượng Kon Tum, PleiKrơng, Ialy, San 3, San 3A, San gần nhà máy thủy điện thứ bảy - San 4A khởi công năm 2008 Bảng 1.1: Quy hoạch bậc thang thuỷ điện sông San TT Tân cơng trình thuỷ điện Thượng Kon Tum Pleikrong Yaly San San 3A San Tổng Dtich lưu vực ( km2) 350 3216 7455 MNDBT (m) 1170 570 515 7788 8084 9326 304 239 215 Công suất (MW) 220 100 720 260 108 330 1738 ĐLượng TBnăm Tr.Kwh 944 417 3.845 1.274 503 1390 8.373 Nguồn: Bộ Công nghiệp cũ Với hệ thống thủy điện bậc thang sông San, tác động bất lợi đến môi trường nước hạ du nhà máy thủy điện tránh khỏi Nhằm giảm thiểu tác động đến hạ du, học viên lựa chọn đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường thủy điện sông San tới vùng hạ lưu đề xuất giải pháp giảm thiểu” Căn vào phương án giảm thiểu thực hiện, học viên sử dụng phương pháp mơ hình để đánh giá đề xuất giải pháp khả thi nhằm kiểm sốt giảm thiểu tác động mơi trường xảy với hạ lưu thủy điện sơng San II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Nguyễn Trung Quân – CH18MT Đánh giá tác động môi trường hệ thống thủy điện dòng sơng San lên hạ lưu Ứng dụng mơ hình đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động mơi trường tới hạ lưu thủy điện dòng sông San III CÁCH TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU * Cách tiếp cận - Cách tiếp cận hệ thống + Hiện trạng tài nguyên môi trường lưu vực sơng San trước sau có hệ thống thủy điện + Hiện trạng nguyên nhân dẫn đến tác động tới môi trường nước vùng hạ lưu sông San Tổng hợp, đánh giá mối quan hệ yếu tố để có sở khoa học thực tiễn đưa giải pháp phù hợp quản lý giảm thiểu tác động tới môi trường nước vùng hạ lưu - Cách tiếp cận kết hợp khoa học tiên tiến với biện pháp truyền thống: Ứng dụng mơ hình tốn vào đánh giá phương án giảm thiểu tác động mơi trường từ đề xuất giải pháp khả thi * Phương pháp nghiên cứu (i) Phương pháp kế thừa kết nghiên cứu liên quan: - Thu thập tài liệu, đánh giá tổng quan nước biện pháp giảm thiểu tác động hệ thống thủy điện lên hạ lưu sông đặc biệt từ nước phát triển có điều kiện xã hội tương tự Việt Nam (ii) Phương pháp điều tra thực địa: xem xét đánh giá diễn biến dòng chảy nguồn xả thải dọc sơng để chỉnh lý mơ hình (iii) Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến quan quản lý địa phương, Trung ương, nhà khoa học đề xuất giải pháp hạn chế, giảm thiểu tác động môi trường lên hạ lưu sơng San (iiii) Phương pháp mơ hình: Nghiên cứu ứng dụng mơ hình tốn đánh giá tác động mơi trường lên hạ du sông Nguyễn Trung Quân – CH18MT Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật thức cấp; số bằng, ngày cấp nơi cấp: III Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MÔN TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: Thời gian 8/20073/2009 3/2009- Nơi công tác Công việc đảm nhiệm Trung tâm Công nghệ Tài nguyên nước – Cục Nghiên cứu viên quản lý tài nguyên nước Viện Nước, Tưới tiêu Môi trường – Viện Nghiên cứu viên khoa học Thủy lợi Việt Nam VI KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT TRONG QUÁ TRÌNH HỌC CAO HỌC: không V CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ: Chưa có XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN (Ký tên, đóng dấu) Ngày 13 tháng Năm 2012 Người khai ký tên Nguyễn Trung Quân I – KẾT QUẢ HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH MƠ HÌNH THỦY LỰC - Các trạm dùng để hiệu chỉnh mô hình: Mực nước lưu lượng hiệu chỉnh mơ hình trạm Sa Bình, Ia ly - Kết mơ thủy lực hiệu chỉnh mơ hình + Kết mô mực nước lưu lượng trạm Sa Bình từ năm 1982 đến 1990 hình cho thấy tốt, đảm bảo cân tổng lượng Sa Bình với biên đầu vào từ sông Krông PôKô, Đắk Bla nhánh nhập lưu khu tới Sa Bình [meter] Tính tốn Thực đo 506.0 505.5 505.0 504.5 504.0 503.5 503.0 502.5 502.0 501.5 501.0 1-1-1982 Hình 1: 16-5-1983 27-9-1984 9-2-1986 24-6-1987 5-11-1988 20-3-1990 Kết mô mực nước trạm Sa Bình giai đoạn từ 1982-1990 [m^3/s] 2500.0 2400.0 Tính tốn Thực đo 2300.0 2200.0 2100.0 2000.0 1900.0 1800.0 1700.0 1600.0 1500.0 1400.0 1300.0 1200.0 1100.0 1000.0 900.0 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 1-1-1982 Hình 2: 16-5-1983 27-9-1984 9-2-1986 24-6-1987 5-11-1988 20-3-1990 Kết mơ lưu lượng trạm Sa Bình giai đoạn từ 1982-1990 + Kết mô lưu lượng mực nước trạm Yali từ năm 1992 đến 1995 hình sau: [m^3/s] 3600.0 Tính toán Thực đo 3400.0 3200.0 3000.0 2800.0 2600.0 2400.0 2200.0 2000.0 1800.0 1600.0 1400.0 1200.0 1000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 11-3-1992 27-9-1992 15-4-1993 1-11-1993 20-5-1994 6-12-1994 24-6-1995 10-1-1996 Hình 3: Kết mô lưu lượng trạm Yali giai đoạn từ 1992 – 1995 Từ kết cho thấy hồn tồn chấp nhận thơng số mơ hình sử dụng cho việc tính tốn phương án sau II – KẾT QUẢ HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC Hình 4: Hình 5: Kết mô hiệu chỉnh NH4 sau thủy điện SeSan3A Kết mô hiệu chỉnh NH4 sau thủy điện SeSan4 Hình 6: Hình 7: Kết mơ hiệu chỉnh NH4 cầu Đakbla Kết mô hiệu chỉnh NH4 cầu Krongpoko Hình 8: Hình 9: Kết mô hiệu chỉnh BOD sau thủy điện SeSan3A Kết mô hiệu chỉnh BOD sau thủy điện SeSan4 Hình 10: Hình 11: Kết mơ hiệu chỉnh BOD cầu Đakbla Kết mô hiệu chỉnh BOD cầu Krongpoko Hình 12: Hình 13: Kết mô hiệu chỉnh NH4 sau thủy điện SeSan3A Kết mô hiệu chỉnh DO sau thủy điện SeSan4 Hình 14: Hình 15: Kết mơ hiệu chỉnh DO cầu Đakbla Kết mô hiệu chỉnh DO cầu Krongpoko Hình 16: Hình 17: Kết mô hiệu chỉnh NO3 sau thủy điện SeSan3A Kết mô hiệu chỉnh NO3 sau thủy điện SeSan4 Hình 18: Hình 19: Kết mơ hiệu chỉnh NO3 cầu Đakbla Kết mô hiệu chỉnh NO3 cầu Krongpoko Hình 20: Hình 21: Kết mô hiệu chỉnh tổng P sau thủy điện SeSan3A Kết mô hiệu chỉnh tổng P sau thủy điện SeSan4 Hình 22: Hình 23: Kết mô hiệu chỉnh tổng P cầu Đakbla Kết mô hiệu chỉnh tổng P cầu Krongpoko III Quy chuẩn chất lượng nước mặt (QCVN08-2008) TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Thơng s ố pH Ơxy hoà tan (DO) Tổng chất rắn l lửng (TSS) COD BOD (20 o C) Amoni (NH + ) (tính theo N) Clorua (Cl - ) Florua (F - ) Nitrit (NO -2 ) (tính theo N) Nitrat (NO -3 ) (tính theo N) Phosphat (PO 3-)(tính theo P) Xianua (CN - ) Asen (As) Cadimi (Cd) Chì (Pb) Crom III (Cr 3+ ) Crom VI (Cr 6+ ) Đồng (Cu) Kẽm (Zn) Niken (Ni) Sắt (Fe) Thuỷ ngân (Hg) Chất hoạt động bề mặt Tổng dầu, mỡ (oils & grea se) Phenol (t số) Hoá ch ất bảo vệ thực vật Clo 26 hữu Aldrin+Dieldrin Endrin BHC DDT Endosunfan (Thiodan) Lindan Chlordan e Heptachlor Đơn vị mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l A1 6-8,5 ≥6 20 10 0,1 250 0,01 0,1 0,005 0,01 0,005 0,02 0,05 0,01 0,1 0,5 0,1 0,5 0,001 0,1 0,01 0,005 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 0,002 0,01 0,05 0,001 0,005 0,3 0,01 0,01 Giá tr ị giới hạn A B A2 B1 6-8,5 5,5-9 ≥5 ≥4 30 50 15 30 15 0,2 0,5 400 600 1,5 1,5 0,02 0,04 10 0,2 0,3 0,01 0,02 0,02 0,05 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,5 0,02 0,04 0,2 0,5 1,0 1,5 0,1 0,1 1,5 0,001 0,001 0,2 0,4 0,02 0,1 0,005 0,01 0,004 0,012 0,1 0,002 0,01 0,35 0,02 0,02 0,008 0,014 0,13 0,004 0,01 0,38 0,02 0,02 B2 5,5-9 ≥2 100 50 25 0,05 15 0,5 0,02 0,1 0,01 0,05 0,05 0,1 0,002 0,5 0,3 0,02 0,01 0,02 0,015 0,005 0,02 0,4 0,03 0,05 27 Hoá ch ất bảo vệ thực vật phospho h ữu Paration Malation 28 Hóa ch ất trừ cỏ 2,4D 2,4,5T Paraquat 29 Tổng hoạt độ phóng xạ α 30 Tổng hoạt độ phóng xạ β 31 E Coli 32 Coliform µg/l µg/l 0,1 0,1 0,2 0,32 0,4 0,32 0,5 0,4 µg/l µg/l µg/l 100 80 900 200 100 1200 450 160 1800 500 200 2000 Bq/l Bq/l MPN/ 100ml MPN/ 100ml 0,1 1,0 20 0,1 1,0 50 0,1 1,0 100 0,1 1,0 200 2500 5000 7500 10000 Trong đó: o A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt mục đích khác loại A2, B1 v B2 o A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp; bảo tồn động thực vật thủy sinh, mục đích sử dụng loại B1 B2 o B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự mục đích sử dụng loại B2 o B2 - Giao thơng thủy mục đích khác với u cầu nước chất lượng thấp ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN TRUNG QUÂN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG SÊ SAN TỚI VÙNG HẠ LƯU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI... tác động môi trường thủy điện sông Sê San tới vùng hạ lưu đề xuất giải pháp giảm thiểu Căn vào phương án giảm thiểu thực hiện, học viên sử dụng phương pháp mơ hình để đánh giá đề xuất giải pháp. .. giảm thiểu tác động mơi trường xảy với hạ lưu thủy điện sông Sê San II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Nguyễn Trung Quân – CH18MT Đánh giá tác động môi trường hệ thống thủy điện dòng sơng Sê San lên hạ lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG SÊ SAN TỚI VÙNG HẠ LƯU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU , NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG SÊ SAN TỚI VÙNG HẠ LƯU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay