“Nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệ u quả kinh tế xã hội dự án tiêu thoát nưc đô th”.

115 8 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:58

A LỜI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn ðặng Văn Thưởng B LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu, hướng dẫn tận tình GS.TS Dương Thanh Lượng PGS.TS Nguyễn Bá Uân giúp ñỡ quan nơi công tác, quan hữu quan, tác giả hồn thành đề tài: “Nghiên cứu phương pháp ñánh giá hiệu kinh tế - hội dự án tiêu nước thị” Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới GS.TS Dương Thanh Lượng PGS.TS Nguyễn Bá Uân – người thầy hướng dẫn tác giả hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn lòng tình cảm người thân yêu gia đình động viên, giúp đỡ tơi Tác giả xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Kinh tế Quản lý, thầy giáo, cô giáo, cán cơng tác phòng ban trường ðại học Thủy lợi, học viên lớp 16KT, bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ khó khăn, tạo ñiều kiện thuận lợi cho tác giả học tập hồn thành khố học ðề tài nghiên cứu mới, tác giả có nhiều cố gắng khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả xin trân trọng mong ñược tiếp thu ý kiến đóng góp thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2011 TÁC GIẢ ðặng Văn Thưởng C MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Trang MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết ñề tài .1 Mục đích đề tài: Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: ðối tượng phạm vi nghiên cứu Kết dự kiến ñạt ñược CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG TIÊU THỐT NƯỚC ðƠ THỊ .4 1.1 Tổng quan vấn ñề tiêu nước thị .4 1.1.1 Hệ thống tiêu nước thị 1.1.2 Vấn đề tiêu nước thị lớn giới 1.1.3 Vấn đề tiêu nước số thị lớn Việt Nam 14 1.2 Hiệu kinh tế hội dự án tiêu thoát nước thị 38 1.2.1 Hiệu mặt kinh tế 38 1.2.2 Những lợi ích mặt hội, môi trường 39 1.3 Những vấn ñề cần ñược tiếp tục nghiên cứu 39 1.3.1 Những vấn ñề kỹ thuật 39 1.3.2 Những vấn đề kinh tế hội mơi trường 41 Kết luận Chương 41 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN TIÊU THỐT NƯỚC ðƠ THỊ 42 D 2.1 Cơ sở việc ñánh giá hiệu kinh tế - hội dự án ñầu tư 42 2.1.1 Cơ sở lý luận 42 2.1.2 Cơ sở pháp 43 2.2 Phương pháp xác ñịnh hiệu kinh tế - hội dự án ñầu tư 43 2.2.1 Các phương pháp dùng phân tích kinh tế 43 2.2.2 Phương pháp ñề nghị sử dụng 50 2.2.3 Các tiêu dùng phân tích tính tốn 50 2.3 Trình tự bước tính tốn, phân tích hiệu kinh tế - hội dự án 54 2.3.1 Xác định khoản mục chi phí dự án (Ct) 54 2.3.2 Xác ñịnh khoản thu nhập dự án (Bt) 60 2.3.3 Lựa chọn tiêu dùng phân tích 71 Kết luận Chương 72 CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ðỂ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - HỘI CHO DỰ ÁN TIÊU THỐT NƯỚC KHU VỰC PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HÀ NỘI 73 3.1 Giới thiệu chung dự án 73 3.1.1 Vị trí vùng dự án 73 3.1.2 Tóm tắt nội dung quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ 74 3.1.3 Tổng hợp tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu dự án (PA chọn) 80 3.2 Áp dụng phương pháp nghiên cứu để phân tích hiệu kinh tế dự án 81 3.2.1 Tổng chi phí dự án (Ct) 81 3.2.2 Lợi ích dự án (Bt) 83 3.2.3 Xác ñịnh tiêu hiệu kinh tế dự án 87 3.3 Các kết luận tính hiệu dự án 88 Kết luận Chương 88 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 92 E DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADB Ngân hàng Phát triển châu Á (The Asian Development Bank) CBA Phân tich lợi ích chi phí DT Dự án đầu tư HTTN Hệ thống thoát nước KT-XH Kinh tế - hội XLNT Xử lý nước thải WB Ngân hàng Thế giới (World Bank) F DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Hiện trạng nước vùng Thủ Tokyo Bảng 2.1: Tổng hợp chi phí dự án 60 Bảng 2.2: Bảng ñiều tổng hợp tính tốn kết điều tra thiệt hại năm 64 Bảng 2.3 Bảng tính hiệu hàng năm dự án từ ñường tần suất thiệt hại sở hạ tầng cách tính sai phân 66 Bảng 2.4: Thu nhập tuý tăng thêm dự án 67 Bảng 2.5: Thu nhập tuý cho 1ha trồng điều kiện có dự án khơng có dự án 69 Bảng 3.1: Tổng hợp tổng mức ñầu tư dự án 82 Bảng 3.2: Bảng tổng hợp phân bổ chi phí quản lý vận hành cơng trình 83 Bảng 3.3 Bảng tính hiệu hàng năm dự án từ ñường tần suất thiệt hại sở hạ tầng cách tính sai phân 85 Bảng 3.4 Bảng kết tính tốn tiêu hiệu kinh tế dự án 87 Bảng 3.5 Bảng phân tích độ nhạy dự án (rủi ro) 87 G DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1: Bản đồ định hướng nước Thủ Hà Nội đến năm 2020 21 Hình 1.2: Bản đồ trạng ñịnh hướng thoát nước TP Hà Nội ñến năm 2020 22 Hình 1.3: Bản đồ trạng định hướng nước Thành phố Hồ Chí Minh đến 2020 24 Hình 1.4: Bản đồ trạng định hướng nước Tỉnh Quảng Ninh ñến 2020 26 Hình 1.5: Bản đồ trạng định hướng nước TP Hạ long - Tỉnh Quảng Ninh ñến 2020 27 Hình 1.6: Bản đồ trạng định hướng nước TP Hải Phòng đến 2020 31 Hình 1.7: Bản đồ trạng định hướng nước Thành phố Huế đến 2020 32 Hình 1.8: Bản ñồ trạng ñịnh hướng thoát nước Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ñến 2020 36 Hình 2.1 Sơ đồ biểu diễn giá trị dòng tiền dự án theo thời gian 51 Hình 2.2 Mối quan hệ NPV lãi suất ñồng tiền i (%) 53 Hình 3.1 Bản đồ Hà Nội vị trí vùng dự án 73 Hình 3.2 Phân vùng tiêu lưu vực sơng Nhuệ 75 H DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Trang Phụ lục 1: Bảng tổng hợp chi phí dự án 92 Phụ lục 2: Bảng tính thiệt hại sở hạ tầng năm 2008 94 Phụ lục 3: Bảng tính thiệt hại sở hạ tầng năm 2004 95 Phụ lục 4: Bảng tính thiệt hại sở hạ tầng năm 2003 96 Phụ lục 5: Bảng tính thiệt hại sở hạ tầng năm 2001 97 Phụ lục 6: Bảng tính thiệt hại sở hạ tầng năm 1994 98 Phụ lục 7: ðường tần suất lý luận mưa ngày max trạm Láng 99 Phụ lục 8: ðường tần suất lý luận mưa ngày max trạm Hà ðông 100 Phụ lục 9: Giá trị thu nhập tuý trồng điều kiện khơng có dự án 101 Phụ lục 10: Giá trị thu nhập t trồng điều kiện có dự án 102 Phụ lục 11: Giá trị thu nhập tuý từ sản xuất nông nghiệp dự án 103 Phụ lục 12: Tổng lợi ích dự án cho phương án 104 Phụ lục 12: Tổng lợi ích dự án cho phương án 104 Phụ lục 13: Bảng tính tiêu hiệu kinh tế dự án 106 MỞ ðẦU Tính cấp thiết đề tài Các thị lớn Việt Nam gặp vấn đề giống nhiều thị lớn giới, phải ñối mặt với hàng loạt sức ép, vấn ñề dân số nhà ở, việc làm, ô nhiễm môi trường, giao thông nội đơ, vấn đề tiêu nước thị, Ngoài ra, quốc gia nhạy cảm chịu tác động mạnh mẽ vấn đề biến đổi khí hậu tồn cầu, thời gian gần nước ta liên tiếp phải hứng chịu tổn thất to lớn mà trực tiếp gián tiếp thủy tai gây Cuối tháng 10 năm 2008, Hà Nội bị trận lụt lịch sử, làm chết 18 người thiệt hại kinh tế khoảng 3.000 tỷ ñồng, thiệt hại hội môi trường trận lụt lớn Sau trận lụt này, Bộ, ngành ñã có chủ trương ñẩy nhanh tiến ñộ lập dự án đầu tư liên quan đến tiêu nước thủ như: dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây thành phố Hà Nội (trạm bơm Yên Nghĩa); dự án cống Liên Mạc, … Song song với việc lập dự án ñầu tư dự án trên, Hà Nội triển khai thi cơng dự án nâng gấp đơi cơng suất trạm bơm tiêu n Sở giai đoạn (phía Nam Hà Nội), nhằm tăng cường khả tiêu thoát cho Thủ Hà Nội tình ngập lụt Về khía cạnh kinh tế, có vấn đề ñể ngỏ cần phải ñược làm rõ từ dự án này, là: (1) Việc cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây thành phố Hà Nội (trạm bơm Yên Nghĩa), với tổng mức ñầu tư lớn khoảng nghìn tỷ đồng liệu có mang lại hiệu mặt kinh tế mong muốn, mà trận lụt lớn khoảng 25 năm xảy lần; (2) Chúng ta có đủ khả kinh tế ñể ñầu tư cho dự án, nên xây dựng trạm bơm tiêu, hệ thống tiêu với quy mơ cơng suất đầu tư dự án mang lại hiệu kinh tế hội cao nhất? Vấn đề khơng phải người làm cơng tác quy hoạch, quản lý tiêu nước thị, chun gia thuỷ lợi chưa tính tới toán giải pháp chống ngập, mà chưa ñưa ñược cảnh báo mức ñộ thiệt hại kinh tế, hội (chính lợi ích mà dự án tiêu nước cơng trình trạm bơm mang lại) để tư vấn, thuyết phục cấp có thẩm quyền đưa định kịp thời, đắn Nói cho xác hơn, từ trước đến chưa có hướng dẫn cụ thể việc tính tốn, phân tích hiệu kinh tế - hội dự án xây dựng hệ thống tiêu nước thị, trạm bơm phục vụ mục tiêu cơng ích Phân tích đánh giá hiệu kinh tế dự án phân tích đánh giá tính bền vững hiệu dự án tồn kinh tế quốc dân, sở phân tích tương quan tồn chi phí cần thiết cho việc thực mục tiêu kinh tế hội dự án vạch lợi ích mà dự án mang lại, thông qua tiêu hiệu đầu tư Việc thẩm định, phân tích kinh tế yêu cầu bắt buộc ñối với dự án sử dụng vốn ngân sách ðối với dự án sản xuất cải vật chất, dự án kinh doanh, cơng việc gặp khơng khó khăn, nên dự án phục vụ cơng ích, mang tính chất phòng chống thiên tai vấn đề làm rõ tính hiệu chúng trở nên cần thiết phức tạp nhiều Mục đích đề tài: a Tìm phương pháp xác định tiêu hiệu kinh tế dự án xây dựng trạm bơm tiêu nước thị, phục vụ cho việc lập, thẩm ñịnh ñịnh ñầu tư xây dựng dự án tương tự; b Nghiên cứu phương pháp xác định quy mơ cơng suất trạm, hệ thống tiêu ñể dự án mang lại hiệu kinh tế tối ưu; c Áp dụng nghiên cứu để làm sáng tỏ tính hiệu dự án ñầu tư xây dựng hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: 3.1 Cách tiếp cận: Luận văn nghiên cứu dựa tiếp cận sau: a Thu nhập dự án ñược dựa cách tiếp cận so sánh thiệt hại trường hợp có dự án, so với khơng có dự án; b Thu nhập dự án tiêu thoát nước thị, thiệt hại kinh tếdự án phòng tránh khu vực hưởng lợi; 3.2 Phương pháp nghiên cứu: 93 Năm xây dựng khai thác 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tổng Các khoản mục chi phí Vốn ñầu tư Chi phí QLVH Chi phí thay ban ñầu (K) (CQLVH) (CTT) 4.363.000 130.890 130.890 130.890 130.890 130.890 130.890 130.890 130.890 130.890 130.890 4.869.108 42.289 253.734 Tổng chi phí dự án (Ct) 130.890 130.890 130.890 130.890 173.179 130.890 130.890 130.890 130.890 130.890 9.485.842 94 Phụ lục 2: Bảng tính thiệt hại sở hạ tầng năm 2008 Năm xảy ngập úng: 2008 Tháng: 10 Thời gian ngập: ngày Lượng mưa ngày max: 563,3 mm Tần suất mưa: 1,2% TT ðơn vị Số lượng Các hạng mục bị ngập CP khắc phục Thành tiền đ/vị (106đ) (109 đ) I Chi phí ngập úng sở hạ tầng Rau ñậu 8.892 13,0 115,60 Hoa 21 100,0 2,10 Lúa 120 1.299,0 155,88 Thuỷ sản 120 37,0 4,44 Cây khác 30 1,0 0,03 Lợn 70 1,0 0,07 Gia cầm 4.500 0,1 0,45 Số giếng nước ăn bị ngập 1.800 1,0 1,80 Số hộ ngập nhà hộ 13.000 30,0 390,00 10 Công sở bị ngập m2 39.820 5,0 199,10 11 ðường giao thông bị ngập km 1.350 150,0 202,50 12 Trạm m2 843 1,0 0,84 13 Phòng học m2 4.500 2,0 9,00 14 Chi phí thuốc men hộ 2.700 3,0 8,10 15 Cơng trình điện km 70 1.000,0 70,00 16 Phương tiện giao thông hỏng 500 300,0 150,00 II 1.309,91 Chi phí gián đoạn sản xuất, kinh doanh, giáo dục ñào tạo, bất ñộng sản…ước tính (40%*(I)) Tổng cộng: 523,96 1.833,87 95 Phụ lục 3: Bảng tính thiệt hại sở hạ tầng năm 2004 Năm xảy ngập úng: 2004 Tháng: Thời gian ngập: ngày Lượng mưa ngày max: 234 mm Tần suất mưa: 34 % TT ðơn vị Số lượng Các hạng mục bị ngập CP khắc phục Thành tiền đ/vị (106đ) (109 đ) I Chi phí ngập úng sở hạ tầng Rau ñậu 3.696 13,0 48,05 Hoa 100,0 0,87 Lúa 50 1.299,0 64,79 Thuỷ sản 50 37,0 1,85 Cây khác 12 1,0 0,01 Lợn 29 1,0 0,03 Gia cầm 1.870 0,1 0,19 Số giếng nước ăn bị ngập 748 1,0 0,75 Số hộ ngập nhà hộ 5.403 30,0 162,10 10 Công sở bị ngập m2 16.550 5,0 82,75 11 ðường giao thông bị ngập km 561 150,0 84,17 12 Trạm m2 350 1,0 0,35 13 Phòng học m2 1.870 2,0 3,74 14 Chi phí thuốc men hộ 1.122 3,0 3,37 15 Cơng trình điện km 29 1.000,0 29,09 16 Phương tiện giao thông hỏng 208 300,0 62,34 II 544,44 Chi phí gián ñoạn sản xuất, kinh doanh, giáo dục ñào tạo, bất động sản…ước tính (37%*(I)) Tổng cộng: 201,44 745,88 96 Phụ lục 4: Bảng tính thiệt hại sở hạ tầng năm 2003 Năm xảy ngập úng: 2003 Tháng: Thời gian ngập: ngày Lượng mưa ngày max: 167 mm Tần suất mưa: 68% TT ðơn vị Số lượng Các hạng mục bị ngập CP khắc phục Thành tiền ñ/vị (106ñ) (109 ñ) I Chi phí ngập úng sở hạ tầng Rau ñậu 2.638 13,0 34,29 Hoa 100,0 0,62 Lúa 36 1.299,0 46,24 Thuỷ sản 36 37,0 1,32 Cây khác 1,0 0,01 Lợn 21 1,0 0,02 Gia cầm 0,1 0,00 Số giếng nước ăn bị ngập 200 1,0 0,20 Số hộ ngập nhà hộ 30,0 0,00 10 Công sở bị ngập m2 200 5,0 1,00 11 ðường giao thông bị ngập km 100 150,0 15,00 12 Trạm m2 50 1,0 0,05 13 Phòng học m2 200 2,0 0,40 14 Chi phí thuốc men hộ 300 3,0 0,90 15 Cơng trình ñiện km 21 1.000,0 20,76 16 Phương tiện giao thông hỏng 300,0 1,50 II 122,31 Chi phí gián ñoạn sản xuất, kinh doanh, giáo dục ñào tạo, bất động sản…ước tính (25%*(I)) Tổng cộng: 30,58 152,89 97 Phụ lục 5: Bảng tính thiệt hại sở hạ tầng năm 2001 Năm xảy ngập úng: 2001 Tháng: Thời gian ngập: ngày Lượng mưa ngày max: 349 mm Tần suất mưa: 7% TT ðơn vị Số lượng Các hạng mục bị ngập CP khắc phục Thành tiền ñ/vị (106ñ) (109 ñ) I Chi phí ngập úng sở hạ tầng Rau ñậu 5.512 13,0 71,66 Hoa 13 100,0 1,30 Lúa 74 1.299,0 96,63 Thuỷ sản 74 37,0 2,75 Cây khác 19 1,0 0,02 Lợn 43 1,0 0,04 Gia cầm 2.790 0,1 0,28 Số giếng nước ăn bị ngập 1.116 1,0 1,12 Số hộ ngập nhà hộ 8.059 30,0 241,76 10 Công sở bị ngập m2 24.684 5,0 123,42 11 ðường giao thông bị ngập km 837 150,0 125,53 12 Trạm m2 523 1,0 0,52 13 Phòng học m2 2.790 2,0 5,58 14 Chi phí thuốc men hộ 1.674 3,0 5,02 15 Cơng trình điện km 43 1.000,0 43,39 16 Phương tiện giao thơng 310 300,0 92,98 II 812,00 Chi phí gián ñoạn sản xuất, kinh doanh, giáo dục ñào tạo, bất động sản…ước tính (35%*(I)) Tổng cộng: 284,2 1.096,21 98 Phụ lục 6: Bảng tính thiệt hại sở hạ tầng năm 1994 Năm xảy ngập úng: 1994 Tháng: Thời gian ngập: ngày Lượng mưa ngày max: 317 mm Tần suất mưa: 15% TT ðơn vị Số lượng Các hạng mục bị ngập CP khắc phục Thành tiền ñ/vị (106ñ) (109 ñ) I Chi phí ngập úng sở hạ tầng Rau ñậu 5.007 13,0 65,09 Hoa 12 100,0 1,18 Lúa 68 1.299,0 87,77 Thuỷ sản 68 37,0 2,50 Cây khác 17 1,0 0,02 Lợn 39 1,0 0,04 Gia cầm 2.534 0,1 0,25 Số giếng nước ăn bị ngập 1.013 1,0 1,01 Số hộ ngập nhà hộ 7.320 30,0 219,59 10 Công sở bị ngập m2 22.421 5,0 112,10 11 ðường giao thông bị ngập km 760 150,0 114,02 12 Trạm m2 475 1,0 0,47 13 Phòng học m2 2.534 2,0 5,07 14 Chi phí thuốc men hộ 1.520 3,0 4,56 15 Cơng trình điện km 39 1.000,0 39,41 16 Phương tiện giao thơng hỏng 100 300,0 30,00 II 683,09 Chi phí gián ñoạn sản xuất, kinh doanh, giáo dục ñào tạo, bất ñộng sản…ước tính (35%*(I))) Tổng cộng: 239,08 922,18 99 Phụ lục 7: ðường tần suất lý luận ma ngy max trm Lỏng Đặng Văn Thởng 100 Phụ lục 8: ðường tần suất lý luận mưa ngy max trm H ụng Đặng Văn Thởng 101 Ph lục 9: Giá trị thu nhập tuý trồng điều kiện khơng có dự án TT I Chỉ tiêu ðơn vị Tổng thu nhập /ha trồng Tổng thu nhập/ha trồng II Tổng chi phí /ha trồng A Cơng lao động kg cơng Lúa mùa Ngô Số lượng ðơn giá Thành tiền Số lượng ðơn giá Thành tiền (ñồng) (103ñ) (ñồng) (103ñ) 27.500 16.000 5.000 200 5.500 27.500 70.000 20.438 14.000 B Chi phí đầu vào 4.000 100 kg 120 1.320 42 Phân chuồng kg 6.000 200 1.200 6.000 Phân ñạm kg 140 12.000 1.680 Phân lân kg 160 2.300 Phân Kali kg 50 Thuốc trừ sâu kg cơng D Phụ phí 5%*(A+B+C) III Giá trị thu nhập tuý 70.000 11.107 7.000 3.298 11.000 Tổng (A+B+C) 16.000 5.115 Giống C Thuê máy làm ñất 4.000 6.000 252 200 1.200 100 12.000 1.200 368 100 2.300 230 9.500 475 40 9.500 380 36.000 72 36.000 36 50 7.000 350 40 7.000 280 19.465 10.578 973 529 7.062 4.893 102 Phụ lục 10: Giá trị thu nhập tuý trồng điều kiện có dự án TT Chỉ tiêu ðơn vị Số lượng I Lúa mùa ðơn giá (ñồng) Tổng thu nhập /ha trồng Tổng thu nhập/ha trồng II Tổng chi phí /ha trồng A Cơng lao động B Chi phí đầu vào kg 6.000 5.500 Thành tiền (103đ) 33.000 Số lượng 33.000 4.500 cơng 180 70.000 12.600 120 Phân chuồng kg 6.000 Phân ñạm kg Phân lân 80 1.320 42 200 1.200 6.000 140 12.000 1.680 kg 160 2.300 Phân Kali kg 50 Thuốc trừ sâu kg công D Phụ phí 5%*(A+B+C) III Giá trị thu nhập tuý 18.000 70.000 5.600 3.298 11.000 Tổng (A+B+C) Thành tiền (103ñ) 18.000 9.637 5.115 kg Thuê máy làm ñất 4.000 18.968 Giống C Ngơ ðơn giá (đồng) 6.000 252 200 1.200 100 12.000 1.200 368 100 2.300 230 9.500 475 40 9.500 380 36.000 72 36.000 36 50 7.000 350 40 7.000 280 18.065 9.178 903 459 14.032 8.363 103 Phụ lục 11: Giá trị thu nhập tuý từ sản xuất nông nghiệp dự án TT Mùa vụ trồng I Trước có dự án Lúa hè thu Ngơ Diện tích (ha) Thu nhập 2.834,44 7,06 20.016,14 23,90 4,89 116,96 20.133,10 Tổng cộng I II Sau có dự án Lúa hè thu Ngô Tổng thu nhập 2.834,44 14,03 39.772,21 723,90 8,36 6.054,07 Tổng cộng II 45.826,28 Giá trị thu nhập tuý: B2 = Tổng II - Tổng I = 25.693,19 104 Phụ lục 12: Tổng lợi ích dự án cho phương án Năm xây dựng khai thác 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ðơn vị tính: 106 đồng Các khoản lợi ích dự án Tổng lợi ích dự án Tránh nhờ có Thu nhâp tuý từ (Bt) = (B1) + (B2) dự án (B1) nông nghiệp (B2) 244.457 364.485 554.539 590.584 628.972 669.855 713.395 759.766 809.151 861.745 917.759 977.413 1.040.945 1.108.607 1.180.666 1.257.409 1.339.141 1.426.185 1.518.887 1.617.615 1.722.760 1.834.739 1.953.997 2.081.007 2.216.272 2.360.330 2.513.752 2.677.145 2.851.160 3.036.485 3.233.857 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 25.693 270.150 390.179 580.232 616.277 654.665 695.548 739.088 785.459 834.844 887.439 943.452 1.003.106 1.066.638 1.134.300 1.206.359 1.283.102 1.364.834 1.451.878 1.544.580 1.643.308 1.748.453 1.860.432 1.979.690 2.106.700 2.241.966 2.386.023 2.539.445 2.702.839 2.876.853 3.062.178 3.259.550 105 Năm xây dựng khai thác 34 35 36 37 38 39 40 Tổng Các khoản lợi ích dự án Tránh nhờ có Thu nhâp t từ dự án (B1) nông nghiệp (B2) 3.444.057 25.693 3.667.921 25.693 3.906.336 25.693 4.160.248 25.693 4.430.664 25.693 4.718.657 25.693 5.025.370 25.693 74.416.332 976.341 Tổng lợi ích dự án (Bt) = (B1) + (B2) 3.469.751 3.693.614 3.932.029 4.185.941 4.456.357 4.744.350 5.051.063 75.392.673 106 Phụ lục 13: Bảng tính tiêu hiệu kinh tế dự án Hệ số chiết khấu r = 13% ðơn vị tính: 106 đồng Năm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Ct 1.090.750 1.090.750 1.156.195 1.182.373 130.890 130.890 130.890 130.890 130.890 173.179 130.890 130.890 130.890 130.890 173.179 130.890 130.890 130.890 130.890 173.179 130.890 130.890 130.890 130.890 173.179 130.890 130.890 130.890 130.890 173.179 130.890 130.890 130.890 130.890 Bt 0 270.150 390.179 580.232 616.277 654.665 695.548 739.088 785.459 834.844 887.439 943.452 1.003.106 1.066.638 1.134.300 1.206.359 1.283.102 1.364.834 1.451.878 1.544.580 1.643.308 1.748.453 1.860.432 1.979.690 2.106.700 2.241.966 2.386.023 2.539.445 2.702.839 2.876.853 3.062.178 3.259.550 3.469.751 Bt - Ct -1.090.750 -1.090.750 -886.045 -792.194 449.342 485.387 523.775 564.658 608.198 612.280 703.954 756.549 812.562 872.216 893.459 1.003.410 1.075.469 1.152.212 1.233.944 1.278.699 1.413.690 1.512.418 1.617.563 1.729.542 1.806.511 1.975.810 2.111.076 2.255.133 2.408.555 2.529.660 2.745.963 2.931.288 3.128.660 3.338.861 C't 965.265 854.217 801.301 725.172 71.042 62.869 55.636 49.236 43.571 51.017 34.123 30.197 26.723 23.649 27.690 18.520 16.390 14.504 12.836 15.029 10.052 8.896 7.872 6.967 8.157 5.456 4.828 4.273 3.781 4.427 2.961 2.621 2.319 2.052 B't 0 187.228 239.304 314.927 296.009 278.272 261.637 246.031 231.387 217.642 204.737 192.619 181.238 170.546 160.499 151.058 142.184 133.841 125.997 118.621 111.685 105.160 99.022 93.247 87.814 82.701 77.889 73.361 69.098 65.086 61.308 57.752 54.404 B't - C't -965.265 -854.217 -614.073 -485.868 243.885 233.140 222.636 212.402 202.460 180.371 183.519 174.540 165.896 157.589 142.856 141.979 134.668 127.679 121.005 110.968 108.569 102.789 97.287 92.055 85.090 82.358 77.873 73.617 69.580 64.671 62.125 58.688 55.433 52.352 NPV -965.265 -1.819.483 -2.433.556 -2.919.424 -2.675.539 -2.442.399 -2.219.763 -2.007.361 -1.804.901 -1.624.531 -1.441.012 -1.266.471 -1.100.575 -942.986 -800.130 -658.151 -523.483 -395.804 -274.798 -163.830 -55.261 47.528 144.816 236.871 321.961 404.319 482.192 555.808 625.388 690.059 752.183 810.871 866.304 918.656 107 35 173.179 3.693.614 3.520.435 2.403 36 130.890 3.932.029 3.801.139 1.607 37 130.890 4.185.941 4.055.051 1.422 38 130.890 4.456.357 4.325.467 1.259 39 130.890 4.744.350 4.613.460 1.114 40 130.890 5.051.063 4.920.173 986 Tổng 9.485.842 75.392.673 65.906.831 3.982.439 51.251 48.283 45.487 42.855 40.375 38.040 5.158.597 48.848 46.676 44.065 41.596 39.262 37.055 967.505 1.014.180 1.058.245 1.099.841 1.139.103 1.176.157 K = 4.363.000 106 ñồng NPV = 1.176.157 106 ñồng ðạt EIRR = ðạt 15,8% B/C = ðạt 1,30 NPV/K = 0,27 K/F = 692,54 106 ñồng/ha ... hiệu kinh tế - xã hội dự án xây dựng hệ thống tiêu nước thị, trạm bơm phục vụ mục tiêu cơng ích Phân tích đánh giá hiệu kinh tế dự án phân tích đánh giá tính bền vững hiệu dự án ñối với toàn kinh. .. đạt a Phương pháp phân tích hệ thống tiêu dùng phân tích hiệu kinh tế dự án hệ thống tiêu nước; b Phương pháp xác định quy mơ có lợi dự án tiêu thoát c Kết áp dụng phương pháp để đánh giá tính... hiệu kinh tế - xã hội dự án ñầu tư 42 2.1.1 Cơ sở lý luận 42 2.1.2 Cơ sở pháp lý 43 2.2 Phương pháp xác ñịnh hiệu kinh tế - xã hội dự án ñầu tư 43 2.2.1 Các phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệ u quả kinh tế xã hội dự án tiêu thoát nưc đô th”. , “Nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệ u quả kinh tế xã hội dự án tiêu thoát nưc đô th”.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay