Ứng dụng mô hình toán nghiên cứu lan truyền nhiệt nước thải của nhà máy nhiệt điện Phả Lại ’’

134 5 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:58

Lời cảm ơn Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học mơi trường" Ứng dụng hình tốn nghiên cứu lan truyền nhiệt nước thải nhà máy nhiệt điện Phả Lại ’’ hoàn thành Đại học Thủy Lợi vào tháng 10/2011 Trong trình thực đồ án, em nhận động viên bảo tận tình PGS.TS Bùi Cơng Quang Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ vô quý báu Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy, cô Khoa Môi Trường, trường Đại học Thuỷ Lợi truyền đạt kiến thức chuyên ngành quý báu để em có kết Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đặc biệt bạn học viên lớp CH17MT tận tình trao đổi, đóng góp động viên em nhiều để giúp đỡ em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Học viên thực Ngô Thị Nhịp MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI .3 1.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội khu vực Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương 1.1.1 Điều kiện tự nhiên .3 1.1.1.1 Khí hậu 1.1.1.2 Thuỷ văn 1.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 1.1.2.1 Diện tích, dân số 1.1.2.2 Tăng trưởng kinh tế 1.1.2.3 Sản xuất nông nghiệp 1.1.2.4 Công nghiệp, sở hạ tầng .6 1.1.2.5 Văn hóa, du lịch 1.1.3 Đặc điểm môi trường sinh thái đoạn sông nghiên cứu 1.2 Vị trí đặt nhà máy, trình xây dụng hoạt động nhà máy 1.2.1 Vị trí đặt nhà máy .9 1.2.2 Quá trình xây dựng hoạt động nhà máy .10 1.3 Hệ thống nước làm mát nhà máy nhiệt điện Phả Lại 11 1.3.1 Phác họa sơ đồ hệ thống nước làm mát hai dây chuyền nhà máy nhiệt điện Phả Lại .12 1.3.2 Lưu lượng nhiệt độ nước làm mát hai dây chuyền nhà máy nhiệt điện Phả Lại .13 1.3.2.1 Lưu lượng 13 1.3.2.2 Nhiệt độ nước làm mát .14 1.3.3 Đặc điểm hệ thống kênh dẫn nước thải 14 1.3.3.1 Kênh thải dây truyền 14 1.3.3.2 Kênh thải dây chuyền (KTDC2) 15 1.3.3.3 Diễn biến nhiệt độ nước thải kênh: 17 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LAN TRUYỀN NHIỆT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC 18 2.1 Tình hình quan trắc đo giám sát nhiệt độ nước giới Việt Nam 18 2.1.1 Tình hình quan trắc đo giám sát nhiệt độ nước giới .19 2.1.1.1 Các quan trắc trời 19 2.1.1.2 Các đo đạc dùng vệ tinh 23 2.1.2 Tình hình quan trắc đo giám sát nhiệt độ nước Việt Nam .25 2.2 Cơ sở lý thuyết truyền nhiệt truyền chất .26 2.2.1 Truyền nhiệt môi trường chất lỏng .26 2.2.1.1 Dẫn nhiệt: 26 2.2.1.2 Trao đổi nhiệt đối lưu: 27 2.2.1.3 Trao đổi nhiệt xạ 27 2.2.2 Trao đổi nhiệt trao đổi chất 28 2.2.2.1 Hiện tượng khuyếch tán 28 2.2.2.2 Phương trình vi phân trao đổi nhiệt trao đổi chất 33 2.2.2.3 Sự tương tự trình trao đổi nhiệt trao đổi chất 39 2.3 Các hình chất lượng nước có modun nhiệt .41 2.3.1 hình Mike 41 2.3.2 hình qual2k .42 2.3.3 Nhận xét lựa chọn hình tính tốn .43 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG HÌNH QUAL2K NGHIÊN CỨU LAN TRUYỀN NHIỆT NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 45 3.1 Giới thiệu hình QUAL2K 45 3.1.1 Phân đoạn thủy lực: 45 3.1.1.1 Phân đoạn: 45 3.1.1.2 Cân nước: 46 3.1.1.3 Đặc trưng thủy lực: 47 3.1.1.4 Thời gian diễn toán: 53 3.1.1.5 Phân tán theo chiều dòng chảy: 53 3.1.1.6 Cân nhiệt: 55 3.1.2 Thành phần hình phương trình cân thành phần chất lượng nước: .58 3.1.2.1 Thành phần hình: .58 3.1.2.2 Phương trình cân thành phần chất lượng nước: .60 3.1.3 Số liệu đầu vào hình: 60 3.1.4 Kết hình 61 3.1.5 Kiểm định hình: .61 3.1.6 Khả ứng dụng hình với toán lan truyền nhiệt nước thải nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại 61 3.2 Ứng dụng hình Qual2K nghiên cứu lan truyền nhiệt nước thải nhà máy nhiệt điện Phả Lại 62 3.2.1 Tình hình số liệu khí tượng thủy văn, thủy lực chất lượng nước sơng Lục Đầu Giang thuộc khu vực tính tốn: 62 3.2.2 Kiểm định hình 64 3.2.2.1 Số liệu đầu vào hình .64 3.2.2.2 Kết kiểm định hình .69 3.2.3 hình 75 3.2.3.1 Phương án 1: 75 3.2.3.2 Phương án 78 3.2.3.3 Phương án 3: 83 3.3 Đánh giá ảnh hưởng dòng nhiệt thải tới đoạn sơng nghiên cứu 84 3.3.1 Nhiệt độ nước giới hạn sinh thái 84 3.3.2 Đánh giá ảnh hưởng dòng nhiệt thải tới hệ sinh thái sông 87 3.4 Kết luận kiến nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 94 PHỤ LỤC 95 PHỤ LỤC 101 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Giá trị điển hình hệ số mũ phương pháp Rating curves: 49 Bảng 3.2: Hệ số nhám Manning cho bề mặt kênh hở (Chow et al 1988) 52 Bảng 3.3: Các biến trạng thái hình Q2K 58 Bảng 3.4 Một số điểm lấy mẫu nước đoạn sông nghiên cứu 62 Bảng 3.5 Phân chia đoạn kênh kênh thải dây chuyền 65 Bảng 3.6 Phân chia đoạn kênh tính tốn KTDC2 .65 Bảng 3.7 Phân đoạn sơng tính tốn sơng Thái Bình 66 Bảng 3.8 Nguồn nước đổ vào lấy sơng Thái Bình đoạn nghiên cứu .67 Bảng 3.9: Số liệu lưu lượng trạm thủy văn (07/08/2010) 68 Bảng 3.10: Số liệu lưu lượng nhập, xuất điểm đoạn sông Thái Bình Ngày 07/08/2010 .68 Bảng 3.11: Các thông số vật lý nước theo nhiệt độ [nguồn 3] 69 Bảng 3.12a: Hiệu chỉnh hệ số khuyếch tán cua hình đoạn sơng 70 Bảng 3.12b: Hiệu chỉnh hệ số khuyếch tán hình hai kênh thải .70 Bảng 3.13: Các thơng số trao đổi nhiệt với trầm tích đáy .71 Bảng 3.14 Kết kiểm định hình KTDC1 KTDC 72 Bảng 3.15 Kết kiểm định hình sơng Thái Bình 73 Bảng 3.16 Số liệu lưu lượng dòng chảy trạm thủy văn (03/2009) .76 Bảng3.17: Số liệu lưu lượng nhập, xuất điểm đoạn sông Thái Bình Tháng 03/2009 76 Bảng 3.18 Kết tính tốn hình theo phương án 77 Bảng 3.19 Số liệu lưu lượng dòng chảy trạm thủy văn (05/2010) .78 Bảng 3.20: Số liệu lưu lượng nhập, xuất điểm đoạn sơng 79 Thái Bình Tháng 05/2010 79 Bảng 3.21: Kết tính tốn hình theo phương án 2a 79 Bảng 3.20 Số liệu lưu lượng dòng chảy cáctrạm thủy văn (06/2010) .81 Bảng3.20: Số liệu lưu lượng nhập, xuất điểm đoạn sông .81 Thái Bình Tháng 06/2010 81 Bảng 3.21: Kết tính tốn hình theo phương án 2b 82 Bảng 3.22 Kết tính tốn hình theo phương án 83 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Bản đồ huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương Hình 1.2: Đầu nguồn sơng Thái Bình Hình 1.3: Nhà máy nhiệt điện Phả Lại .9 Hình 1.5: Cửa KTDC 1đổ vào sơng Thái Bình 15 Hình 1.6: Mặt cắt kênh dẫn nước thải dây chuyền phía nhà máy 16 Hình 1.7: Mặt cắt kênh dẫn nước thải dây chuyền phía ngồi nhà máy .16 Hình 1.8: Kênh thải dây chuyền .17 Hình 2.1: Những biến đổi nhiệt độ khơng khí mặt đất (oC) từ 1880 tới 2006, từ năm 1960 đến 1990 (đường mầu đen) biến đổi nhiệt độ mặt biển (đường mầu trắng) .22 Hình 2.2: Vệ tình Glonass-K hệ Nga 24 Hình 2.3: Thiết lập phương trình lượng trao đổi nhiệt trao đổi chất 34 Hình 2.4: Thiết lập phương trình vi phân trao đổi chất 36 Hình 3.1: Giao diện hình QUAL2K 45 Hình 3.2: Sơ đồ phân đoạn hình Q2K 45 Hình 3.3: Cân nước đoạn sông 46 Hình 3.4: Đập đỉnh nhọn 48 Hình 3.5: Kênh hình thang 50 Hình 3.6 Cột nước 53 Hình 3.7a: Cân nhiệt 56 Hình 3.7b: Các thành phần trao đổi nhiệt bề mặt 57 Hình 3.8: Cân thành phần chất lượng nước 60 Hình 9: Diễn biến nhiệt độ đoạn sơng nghiên cứu KTDC1 73 Hình 3.10: Diễn biến nhiệt độ nước thải KTDC .74 Hình 3.11: Diễn biến nhiệt độ nước thải sơng Thái Bình đoạn nghiên cứu 74 Hình 3.12: Diễn biến nhiệt độ nước thải sơng Thái Bình đoạn nghiên cứu phương án (tháng 03/2010) 77 Hình 13: Diễn biến nhiệt độ nước thải sơng Thái Bình đoạn nghiên cứu phương án 2a (tháng 05/2010) 80 Hình 3.14: Diễn biến nhiệt độ nước thải sơng Thái Bình đoạn nghiên cứu 82 phương án 2b (tháng 06/2010) 83 Hình 3.15: Diễn biến nhiệt độ nước thải sơng Thái Bình đoạn nghiên cứu phương án .84 Hình 16: Đồ thị biểu diễn giới hạn sinh thái nhân tố nhiệt độ .85 Hình 3.17: So sánh nhiệt độ sông với giới hạn sinh thái 87 Hình 3.18: So sánh nhiệt độ nước sông ( PA1 ) với giới hạn sinh thái 88 Hình 3.19: So sánh nhiệt độ nước sông ( PA2a ) với giới hạn sinh thái 88 Hình 3.20: So sánh nhiệt độ nước sông ( PA2b ) với giới hạn sinh thái 88 Hình 3.21: So sánh nhiệt độ nước sơng ( PA3 ) với giới hạn sinh thái 89 Luận văn thạc sĩ MỞ ĐẦU Trong nhà máy nhiệt điện tuabin máy phát thiết bị quan trọng thiết bị phát lực sinh điện chủ yếu Để thiết bị làm việc bền vững, ổn định lâu dài khơng thể thiếu hệ thống làm mát Nhưng phần lớn quan tâm tới công suất phát điện, hệ thống nước làm mát hoạt động tốt có hiệu Còn lượng nước sau làm mát tuabin, máy phát có nhiệt độ cao đổ sơng vị trí nào? Sự lan truyền nhiệt độ diễn biến sông ? Làm biến đổi nhiệt độ nước tự nhiên đoạn sơng nhiều hay ? Hệ sinh thái sơng có bị ảnh hưởng biến đổi nhiệt độ ? Những vấn đề thực chưa người quan tâm đánh giá mức Một nhà máy nhiệt điện xây dựng gần sơng, gần hồ, gần biển mục đích để tiện cho công việc lấy nước làm mát xả nước làm mát cho tiện lợi Tuổi thọ nhà máy thường kéo dài từ vài chục năm tới gần trăm năm Chính tác động lượng nước nhiệt thải nhà máy tới hệ sinh thái sơng, hồ, biển q trình tác động tích lũy lâu dài Để đánh giá cách xác lượng nhiệt thải nhà máy nhiệt điện Phả Lại có gây nhiễm với dòng sơng có tác động nhiều hay tới hệ sinh thái trước hết ta phải đánh giá lan truyền nhiệt độ nước thải nhà máy đổ vào sông Cụ thể diễn biến nhiệt độ nước trình pha trộn lượng nước thải bị nóng lên sau nhà máy nước sông Chất lượng nước sông mặt nhiệt độ có đảm bảo tiêu chuẩn cho phép hay khơng, nước sơng có thực bị nhiễm hay không Các câu hỏi cần giải đáp Chính lý tơi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “ Ứng dụng hình toán nghiên cứu lan truyền nhiệt nước thải nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại ” Phạm vi nghiên cứu Sau làm mát tuabin máy phát số thiết bị khác nước làm mát phần hồi quy tuần hồn, phần lớn lại đổ kênh dẫn đổ vào sông Đối tượng nghiên cứu nhiệt độ nước đoạn sơng tính từ điểm xả nước sau Học viên: Ngô Thị Nhịp Lớp: CH17MT Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 111 3.50 33.00 16.50 1.17 243.00 187.37 0.12 1.50 0.000000 0.00 3.00 33.00 16.50 1.17 243.00 187.37 0.12 1.57 0.000000 0.00 2.50 33.00 16.50 1.17 243.00 187.37 0.12 1.65 0.000000 0.00 2.00 33.00 16.50 1.17 243.00 187.37 0.12 1.72 0.000000 0.00 1.50 33.00 16.50 1.17 243.00 187.37 0.12 1.80 0.000000 0.00 1.00 33.00 16.50 1.17 243.00 187.37 0.12 1.87 0.000000 0.00 0.50 33.00 16.50 1.17 243.00 187.37 0.12 1.95 0.000000 0.00 0.00 589.00 294.50 1.38 432.00 562.84 0.12 2.02 0.000000 0.00 Học viên: Ngô Thị Nhịp Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lớp: CH17MT Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 112 QUAL2K Stream Water Quality Model Song Thai Binh (5/2010) Hydraulics Summary Tributary Reach Label Mainstem headwater No Downstream Distance Hydraulics Q, m3/s E', m3/s H, m Btop, m Ac, m^2 U, mps trav time, d Slope Reaeration Reaeration formulas Water ka,20, /d water/wind Drop (m) 15.00 33.80 0.00 1.32 238.00 341.05 0.18 0.00 0.000130 MP 0.4 14.50 33.80 16.90 1.32 238.00 341.05 0.18 0.09 0.000000 30.00 MP 0.4 14.00 33.80 16.90 1.32 238.00 341.05 0.18 0.18 0.000000 30.00 MP 0.4 13.50 33.80 16.90 1.32 238.00 341.05 0.18 0.26 0.000000 30.00 MP 0.4 13.00 33.80 16.90 1.32 238.00 341.05 0.18 0.35 0.000000 30.00 MP 0.4 12.50 33.80 16.90 1.32 238.00 341.05 0.18 0.44 0.000000 30.00 MP 0.4 12.00 33.80 16.90 1.32 238.00 341.05 0.18 0.53 0.000000 30.00 Học viên: Ngô Thị Nhịp Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lớp: CH17MT Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 113 MP 0.4 11.50 33.80 16.90 1.32 238.00 341.05 0.18 0.61 0.000000 30.00 MP 0.4 11.00 33.80 16.90 1.32 238.00 341.05 0.18 0.70 0.000000 30.00 MP 0.4 10.50 33.80 16.90 1.32 238.00 341.05 0.18 0.79 0.000000 30.00 MP 0.4 10.00 33.80 16.90 1.32 238.00 341.05 0.18 0.88 0.000000 30.00 9.50 33.80 16.90 1.32 238.00 341.05 0.18 0.97 0.000000 30.00 9.00 33.80 16.90 1.32 238.00 341.05 0.18 1.05 0.000000 30.00 8.50 33.80 16.90 1.32 238.00 341.05 0.18 1.14 0.000000 30.00 8.00 55.32 27.66 1.43 304.00 476.05 0.18 1.22 0.000000 30.00 7.50 55.32 27.66 1.43 304.00 476.05 0.18 1.30 0.000000 0.00 7.00 55.32 27.66 1.43 304.00 476.05 0.18 1.38 0.000000 0.00 6.50 55.32 27.66 1.43 304.00 476.05 0.18 1.46 0.000000 0.00 6.00 65.10 56.81 1.23 304.00 543.66 0.18 1.52 0.000000 0.00 5.50 65.10 32.55 0.90 341.00 314.02 0.18 1.59 0.000000 0.00 5.00 65.10 32.55 0.90 341.00 314.02 0.18 1.65 0.000000 0.00 4.50 92.10 32.55 1.40 335.00 480.17 0.18 1.73 0.000000 0.00 0 4.00 3.50 92.10 92.10 46.05 46.05 1.40 1.40 335.00 335.00 480.07 480.17 0.18 0.18 1.80 1.87 0.000000 0.000000 0.00 0.00 Học viên: Ngô Thị Nhịp Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lớp: CH17MT Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 114 3.00 92.10 46.05 1.40 335.00 480.07 0.18 1.93 0.000000 0.00 2.50 92.10 46.05 1.40 335.00 480.17 0.18 2.00 0.000000 0.00 2.00 92.10 46.05 1.40 335.00 480.07 0.18 2.07 0.000000 0.00 1.50 92.10 46.05 1.40 335.00 480.17 0.18 2.14 0.000000 0.00 1.00 92.10 46.05 1.40 335.00 480.07 0.18 2.20 0.000000 0.00 0.50 92.10 46.05 1.40 335.00 480.17 0.18 2.27 0.000000 0.00 0.00 1058.10 529.05 1.95 538.00 765.25 0.16 2.30 0.000000 0.00 Học viên: Ngô Thị Nhịp wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lớp: CH17MT Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 115 QUAL2K Stream Water Quality Model Song Thai Binh (6/2010) Hydraulics Summary Tributary Reach Label Mainstem headwater No Downstream Distance Hydraulics Q, m3/s E', m3/s H, m Btop, m Ac, m^2 U, mps trav time, d Slope Reaeration Reaeration formulas Water ka,20, /d water/wind Drop (m) 15.00 82.10 0.00 1.42 326.00 450.49 0.18 0.00 0.000130 MP 0.4 14.50 82.10 41.05 1.42 326.00 450.49 0.18 0.07 0.000000 30.00 MP 0.4 14.00 82.10 41.05 1.42 326.00 450.49 0.18 0.14 0.000000 30.00 MP 0.4 13.50 82.10 41.05 1.42 326.00 450.49 0.18 0.21 0.000000 30.00 MP 0.4 13.00 82.10 41.05 1.42 326.00 450.49 0.18 0.29 0.000000 30.00 MP 0.4 12.50 82.10 41.05 1.42 326.00 450.49 0.18 0.36 0.000000 30.00 MP 0.4 12.00 82.10 41.05 1.42 326.00 450.49 0.18 0.43 0.000000 30.00 MP 0.4 11.50 82.10 41.05 1.42 326.00 450.49 0.18 0.50 0.000000 30.00 Học viên: Ngô Thị Nhịp Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lớp: CH17MT Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 116 MP 0.4 11.00 82.10 41.05 1.42 326.00 450.49 0.18 0.57 0.000000 30.00 MP 0.4 10.50 82.10 41.05 1.42 326.00 450.49 0.18 0.64 0.000000 30.00 MP 0.4 10.00 82.10 41.05 1.42 326.00 450.49 0.18 0.71 0.000000 30.00 9.50 82.10 41.05 1.42 326.00 450.49 0.18 0.79 0.000000 30.00 9.00 82.10 41.05 1.42 326.00 450.49 0.18 0.86 0.000000 30.00 8.50 103.62 51.81 1.68 412.00 534.72 0.18 0.93 0.000000 30.00 8.00 103.62 51.81 1.68 412.00 534.72 0.18 1.00 0.000000 30.00 7.50 103.62 51.81 1.68 412.00 534.72 0.18 1.07 0.000000 0.00 7.00 103.62 51.81 1.68 412.00 534.72 0.18 1.14 0.000000 0.00 6.50 103.62 51.81 1.68 412.00 534.72 0.18 1.21 0.000000 0.00 6.00 170.52 85.26 1.17 533.00 687.36 0.18 1.27 0.000000 0.00 5.50 122.00 61.00 1.17 533.00 687.36 0.18 1.33 0.000000 0.00 5.00 122.00 61.00 1.17 533.00 687.36 0.18 1.40 0.000000 0.00 4.50 149.00 61.00 1.36 546.00 687.36 0.18 1.47 0.000000 0.00 4.00 149.00 74.50 1.36 546.00 702.22 0.18 1.53 0.000000 0.00 0 3.50 3.00 149.00 149.00 74.50 74.50 1.36 1.36 546.00 546.00 702.22 702.22 0.18 0.18 1.60 1.66 0.000000 0.000000 0.00 0.00 Học viên: Ngô Thị Nhịp Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lớp: CH17MT Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 117 2.50 149.00 74.50 1.36 546.00 702.22 0.18 1.72 0.000000 0.00 2.00 149.00 74.50 1.36 546.00 702.22 0.18 1.79 0.000000 0.00 1.50 149.00 74.50 1.36 546.00 702.22 0.18 1.85 0.000000 0.00 1.00 149.00 74.50 1.36 546.00 702.22 0.18 1.92 0.000000 0.00 0.50 149.00 74.50 1.36 546.00 702.22 0.18 1.98 0.000000 0.00 0.00 1280.00 640.0 2.37 671.00 1337.74 0.19 2.05 0.000000 0.00 Học viên: Ngô Thị Nhịp wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lớp: CH17MT Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 118 QUAL2K Stream Water Quality Model Song Thai Binh (PA 3) Hydraulics Summary Tributary Reach Label Mainstem headwater No Downstr eam Distance Hydraul ics Q, m3/s E', m3/s H, m Btop, m Ac, m^2 U, mps trav time, d Slope Reae ratio n Reaeration formulas ka,20 , /d water/wind 15.00 18.00 0.00 1.21 124.00 116.45 0.12 0.00 0.000130 MP 0.4 14.50 18.00 9.00 1.21 124.00 116.45 0.12 0.07 0.000000 30.00 MP 0.4 14.00 18.00 9.00 1.21 124.00 116.45 0.12 0.13 0.000000 30.00 MP 0.4 13.50 18.00 9.00 1.21 124.00 116.45 0.12 0.20 0.000000 30.00 MP 0.4 13.00 18.00 9.00 1.21 124.00 116.45 0.12 0.27 0.000000 30.00 MP 0.4 12.50 18.00 9.00 1.21 124.00 116.45 0.12 0.33 0.000000 30.00 MP 0.4 12.00 18.00 9.00 1.21 124.00 116.45 0.12 0.40 0.000000 30.00 Học viên: Ngô Thị Nhịp Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Wat er Dro p (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lớp: CH17MT Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 119 MP 0.4 11.50 18.00 9.00 1.21 124.00 116.45 0.12 0.47 0.000000 30.00 MP 0.4 11.00 18.00 9.00 1.21 124.00 116.45 0.12 0.53 0.000000 30.00 MP 0.4 10.50 18.00 9.00 1.21 124.00 116.45 0.12 0.60 0.000000 30.00 MP 0.4 10.00 18.00 9.00 1.21 124.00 116.45 0.12 0.67 0.000000 30.00 9.50 18.00 9.00 1.21 124.00 116.45 0.12 0.74 0.000000 30.00 9.00 18.00 9.00 1.21 124.00 116.45 0.12 0.80 0.000000 30.00 8.50 39.52 19.76 1.32 234.00 21500 0.13 0.86 0.000000 30.00 8.00 39.52 19.76 1.32 234.00 215.00 0.13 0.92 0.000000 30.00 7.50 39.52 19.76 1.32 98.00 21500 0.13 0.97 0.000000 0.00 7.00 39.52 19.76 1.32 98.00 215.00 0.13 1.02 0.000000 0.00 6.50 39.52 19.76 1.32 98.00 21500 0.13 1.07 0.000000 0.00 6.00 6.00 3.00 0.60 98.00 58.00 0.06 1.12 0.000000 0.00 5.50 6.00 3.00 0.60 98.00 58.00 0.06 1.19 0.000000 0.00 5.00 6.00 3.00 0.60 98.00 58.00 0.06 1.27 0.000000 0.00 4.50 33.00 3.00 1.17 132.00 187.37 0.12 1.35 0.000000 0.00 0 4.00 3.50 33.00 33.00 16.50 16.50 1.17 1.17 243.00 243.00 187.37 187.37 0.12 0.12 1.42 1.50 0.000000 0.000000 0.00 0.00 Học viên: Ngô Thị Nhịp Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Specified/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lớp: CH17MT Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 120 3.00 33.00 16.50 1.17 243.00 187.37 0.12 1.57 0.000000 0.00 2.50 33.00 16.50 1.17 243.00 187.37 0.12 1.65 0.000000 0.00 2.00 33.00 16.50 1.17 243.00 187.37 0.12 1.72 0.000000 0.00 1.50 33.00 16.50 1.17 243.00 187.37 0.12 1.80 0.000000 0.00 1.00 33.00 16.50 1.17 243.00 187.37 0.12 1.87 0.000000 0.00 0.50 33.00 16.50 1.17 243.00 187.37 0.12 1.95 0.000000 0.00 0.00 589.00 294.50 1.38 432.00 562.84 0.12 2.02 0.000000 0.00 Học viên: Ngô Thị Nhịp wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind Tsivoglou/No wind 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lớp: CH17MT Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 121 QUAL2K Stream Water Quality Model Song Thai Binh (3/2009) Temperature Output Tributary No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reach Label Mainstem headwater MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 Terminus Học viên: Ngô Thị Nhịp Distance x(km) Temp(C) Average Temp(C) Minimum Temp(C) Maximum 15.00 14.75 14.25 13.75 13.25 12.75 12.25 11.75 11.25 10.75 10.25 9.75 9.25 8.75 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 5.75 5.25 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75 2.25 1.75 1.25 0.75 0.25 0.00 23.60 23.75 23.70 23.66 23.61 23.57 23.52 23.48 23.43 23.39 23.34 23.30 23.26 26.47 26.42 26.38 26.34 26.30 25.80 25.77 25.69 25.58 28.83 28.69 28.55 28.41 28.27 28.14 28.00 27.87 27.75 24.75 23.60 23.03 23.25 23.28 23.22 23.14 23.06 22.97 22.88 22.78 22.68 22.59 22.52 25.55 25.67 25.77 25.89 25.99 25.31 25.37 25.33 25.18 28.21 28.38 28.28 28.08 27.88 27.67 27.45 27.23 27.02 24.02 23.60 24.57 24.35 24.14 23.94 23.86 24.00 24.11 24.16 24.18 24.14 24.07 23.96 27.29 27.11 26.99 26.87 26.76 26.36 26.28 26.03 25.93 29.51 29.16 28.82 28.72 28.80 28.83 28.80 28.72 28.58 25.58 Lớp: CH17MT Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 122 QUAL2K Stream Water Quality Model Song Thai Binh (5/2010) Temperature Output Tributary No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reach Label Mainstem headwater MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 Terminus Học viên: Ngô Thị Nhịp Distance x(km) 15.00 14.75 14.25 13.75 13.25 12.75 12.25 11.75 11.25 10.75 10.25 9.75 9.25 8.75 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 5.75 5.25 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75 2.25 1.75 1.25 0.75 0.25 0.00 Temp(C) Average 30.00 29.87 29.75 29.63 29.51 29.40 29.28 29.17 29.07 28.96 28.86 28.76 28.67 28.57 33.62 33.44 33.26 33.10 31.44 31.39 31.30 31.19 34.23 34.10 33.97 33.85 33.73 33.61 33.49 33.37 30.27 30.27 Temp(C) Minimum 30.00 29.62 29.25 28.92 28.63 28.40 28.23 28.12 28.07 28.04 28.02 27.99 27.94 27.86 32.86 32.95 32.95 32.82 30.63 30.77 31.00 30.87 34.08 33.87 33.66 33.44 33.21 32.99 32.78 32.60 28.86 28.86 Lớp: CH17MT Temp(C) Maximum 30.00 30.36 30.59 30.70 30.68 30.57 30.40 30.19 29.97 29.77 29.60 29.47 29.39 29.33 34.20 33.77 33.52 33.54 32.23 32.08 31.79 31.41 34.36 34.41 34.47 34.50 34.48 34.43 34.33 34.20 31.69 31.69 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 123 QUAL2K Stream Water Quality Model Song Thai Binh (6/2010) Temperature Output Tributary No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reach Label Mainstem headwater MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 Terminus Học viên: Ngô Thị Nhịp Distance x(km) Temp(C) Average Temp(C) Minimum Temp(C) Maximum 15.00 14.75 14.25 13.75 13.25 12.75 12.25 11.75 11.25 10.75 10.25 9.75 9.25 8.75 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 5.75 5.25 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75 2.25 1.75 1.25 0.75 0.25 0.00 30.00 29.89 29.77 29.66 29.55 29.44 29.34 29.23 29.13 29.03 28.93 28.83 28.73 28.64 31.28 31.16 31.03 30.91 30.48 30.40 30.30 30.19 32.21 32.10 31.99 31.87 31.76 31.65 31.55 31.44 31.30 30.30 30.00 29.73 29.48 29.23 28.99 28.78 28.60 28.45 28.34 28.26 28.21 28.17 28.14 28.10 30.71 30.74 30.73 30.66 29.82 29.95 30.10 29.98 32.03 31.97 31.78 31.58 31.38 31.18 30.98 30.80 30.60 30.06 30.00 30.18 30.30 30.36 30.36 30.31 30.20 30.06 29.90 29.72 29.54 29.37 29.22 29.10 31.68 31.39 31.24 31.22 31.10 30.90 30.62 30.33 32.41 32.26 32.31 32.34 32.34 32.32 32.26 32.18 32.05 31.53 Lớp: CH17MT Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 124 QUAL2K Stream Water Quality Model Song Thai Binh (PA3) Temperature Output Tributary No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reach Label Mainstem headwater MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 MP 0.4 Terminus Học viên: Ngô Thị Nhịp Distance x(km) Temp(C) Average Temp(C) Minimum Temp(C) Maximum 15.00 14.75 14.25 13.75 13.25 12.75 12.25 11.75 11.25 10.75 10.25 9.75 9.25 8.75 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 5.75 5.25 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75 2.25 1.75 1.25 0.75 0.25 0.00 31.02 30.85 30.69 30.52 30.37 30.22 30.07 29.93 29.79 29.66 29.53 29.40 29.28 36.04 35.87 35.76 35.66 35.56 34.11 33.59 33.10 32.47 39.77 39.29 38.83 38.39 37.96 37.56 37.16 36.79 30.37 30.37 30.00 29.67 29.43 29.26 29.16 29.10 29.06 29.02 28.96 28.87 28.76 28.61 28.45 35.08 35.24 35.36 35.44 35.29 33.73 33.21 32.30 31.13 39.21 38.85 38.37 37.79 37.19 36.64 36.15 35.74 29.46 29.46 32.00 32.07 32.05 31.90 31.63 31.31 30.99 30.72 30.53 30.41 30.33 30.26 30.18 36.92 36.53 36.28 36.04 35.81 34.53 34.27 34.42 34.31 40.14 39.70 39.51 39.29 39.01 38.67 38.28 37.86 31.29 31.29 Lớp: CH17MT Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Học viên: Ngô Thị Nhịp 125 Lớp: CH17MT ... sông Phả Lại Mục tiêu đề tài • Sử dụng mơ hình tốn nghiên cứu lan truyền nhiệt nước thải nhà máy nhiệt điện Phả Lại • Diễn biến lan truyền nhiệt độ nước thải hai kênh đoạn sông nghiên cứu mô theo... chọn đề tài nghiên cứu: “ Ứng dụng mơ hình tốn nghiên cứu lan truyền nhiệt nước thải nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại ” Phạm vi nghiên cứu Sau làm mát tuabin máy phát số thiết bị khác nước làm mát... mơ hình 61 3.1.5 Kiểm định mơ hình: .61 3.1.6 Khả ứng dụng mơ hình với toán lan truyền nhiệt nước thải nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại 61 3.2 Ứng dụng mơ hình Qual2K nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình toán nghiên cứu lan truyền nhiệt nước thải của nhà máy nhiệt điện Phả Lại ’’, Ứng dụng mô hình toán nghiên cứu lan truyền nhiệt nước thải của nhà máy nhiệt điện Phả Lại ’’

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay