“Thiết kế tiêu chuẩn mạng lưới trạm đo mưa phục vụ dự báo thủy văn cho lưu vực sông Cả”.

131 3 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:58

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN CỦA LƯU VỰC SƠNG CẢ 1.1 Vị trí địa lý, địa hình 1.1.1 Vị trí vùng nghiên cứu .5 1.1.2 Đặc điểm địa hình 1.2 Đặc điểm địa chất thổ nhưỡng 1.2.1.Đặc điểm địa chất .8 1.2.2 Đặc điểm thổ nhưỡng 1.3 Thảm phủ thực vật 10 1.4 Điều kiện khí hậu 10 1.4.1 Bức xạ 12 1.4.2 Nhiệt độ 12 1.4.3 Độ ẩm .14 1.4.4 Bốc thoát 14 1.4.5 Gió, bão 15 1.6 Điều kiện dân sinh kinh tế 21 1.6.1 Dân cư 21 1.6.3 Tình hình phát triển ngành, lĩnh vực vùng miền 22 1.6.3.1 Nông, lâm, ngư nghiệp 22 1.6.3.2 Công nghiệp - Xây dựng 23 1.6.3.3 Thương mại, dịch vụ 23 1.6.3.4 Y tế - Giáo dục 23 CHƯƠNG II NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ MƯALƯU VỰC SƠNG CẢ .24 2.1 Tình hình tài liệu số liệu khí tượng thủy văn lưu vực nghiên cứu 24 2.2 Các tổ hợp hình thời tiết gây mưa lớn lưu vực sông Cả 25 2.2.1 Mưa lớn ảnh hưởng bão áp thấp nhiệt đới 26 2.2.2 Mưa lũ khơng khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới .34 2.2.3 Mưa lớn hình thời tiết khác gây nên lưu vực sông Cả 37 2.3 Sự biến đổi mưa lưu vực theo thời gian .39 2.3.1 Chế độ mưa lưu vực sông Cả 39 2.3.2 Sự biến đổi theo thời gian .41 2.4 Sự biến đổi mưa lưu vực theo không gian 42 2.4.1 Đặc điểm biến đổi mưa theo không gian 42 2.4.2 Bản đồ đẳng trị mưa ngày lớn TBNN lưu vực sông Cả 44 CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI TRẠM 52 3.1 Hiện trạng lưới trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn lưu vực sông Cả.52 3.2 Tổng quan thiết kế mạng lưới trạm 56 3.2.1 Những khái niệm thiết kế mạng lưới trạm 56 3.2.2 Các trạm đo mưa 59 3.3 Phương pháp Kriging 61 3.4 Tiêu chuẩn WMO thiết kế mạng lưới trạm 66 3.5 Các bước để thiết lập mạng lưới trạm đo mưa lưu vực 68 3.5.1 Những tính tốn sơ .68 3.5.2 Loại bỏ trạm không cần thiết 68 3.5.3 Chọn vị trí để thiết lập trạm quan trắc 69 3.5.4 Hiệu chỉnh kiểm định lại mạng lưới 69 CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT KRIGING TRONG VIỆC THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI TRẠM ĐO MƯA 70 4.1 Tương quan đơn cặp trạm mưa lưu vực .70 4.2 Hiệp phương sai trạm mưa lưu vực .77 4.3 Xây dựng biểu đồ thiết kế 82 4.4 Phân tích đánh giá tối ưu hóa mạng lưới trạm đo mưa lưu vực 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHẦN PHỤ LỤC .1 PHẦN PHỤ LỤC .1 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1-1.Đặc trưng số nắng tháng năm trạm lưu vực sông Cả .12 Bảng 1-2 Đặc trưng nhiệt độ khơng khí trạm lưu vực sông Cả 13 Bảng 1-3 Độ ẩm khơng khí tương đối tháng năm trạm lưu vực sông Cả 14 Bảng 1-4.Đặc trưng lượng bốc tháng, năm trạm lưu vực sông Cả.15 Bảng 1-5 Các bão lịch sử điển hình ảnh hưởng tới Nghệ An – Hà Tĩnh 16 Bảng 1-6 Tỷ lệ diện tích (%) vùng ảnh hưởng bão hàng năm đổ vào Việt Nam Nghệ Tĩnh 17 Bảng 1-7.Phân bố diện tích số sơng nhánh lớn hệ thống sông Cả .19 Bảng 1-8.Đặc trưng hình thái lưu vực sơng Cả 21 Bảng 2-1 Bảng thống số liệu thu thập lưu vực sông Cả phục vụ cho việc tính tốn luận văn 24 Bảng 2-2 Thống lượng mưa XTNĐ ảnh hưởng gây mưa vừa to số vùng lưu vực sông Cả 29 Bảng 2-3: Thống lượng mưa KKL ảnh hưởng gây mưa vừa to số vùng lưu vực sông Cả 36 Bảng 2-4 Lượng mưa ngày lớn thực đo số trạm lưu vực sông Cả 41 Bảng 2-5: Lượng mưa ngày lớn tháng trung bình nhiều năm 45 Bảng 3-1 Các trạm thuỷ văn lưu vực sông Cả 52 Bảng 3-2 Các trạm khí tượng lưu vực sơng Cả 54 Bảng 3-3: Mật độ lưới trạm nhỏ cần phải có lưu vực (theo WMO) 66 Bảng 3-4: Bảng mật độ lưới trạm tối thiểu tiêu chuẩn (Đơn vị: km2 /1 trạm) 67 Bảng 4-1 Bảng giá trị trung bình nhiều năm tổng lượng mưa tháng trạm toàn lưu vực tháng mùa mưa 75 Bảng 4-2 Độ lệch chuẩn ước lượng trường hợp nghiên cứu tương ứng với cấp mật độ trạm mưa lưu vực sông Cả .88 Bảng 4-3: Số trạm đo mưa thực tế thiết kế tiểu lưu vực thuộc lưu vực sông Cả 91 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình 1-1: Bản đồ lưu vực sông Cả lãnh thổ Việt Nam Hình 1-2: Bản đồ địa hình lưu vực sông Cả .7 Hình 1-3: Đường bão đổ ảnh hưởng đến lưu vực sông Cả từ năm 1970 - 2009 18 Hình 1-4 Bản đồ mạng lưới sơng ngòi lưu vực sơng Cả 20 Hình 2-1: Tấn suất xuất trận bão đổ ảnh hưởng đến lưu vực sông Cả từ năm 1970 – 2009 38 Hình 2-2 Lượng mưa tháng trung bình nhiều năm Tương Dương 40 Hình 2-3 Lượng mưa tháng trung bình nhiều năm Quỳ Châu 40 Hình 2-4 Lượng mưa tháng trung bình nhiều năm Vinh 41 Hình 2-5 Bản đồ đẳng trị lượng mưa ngày lớn tháng TBNN (mm) 46 Hình 2-6 Bản đồ đẳng trị lượng mưa ngày lớn tháng TBNN (mm) 46 Hình 2-7 Bản đồ đẳng trị lượng mưa ngày lớn tháng TBNN (mm) 47 Hình 2-8 Bản đồ đẳng trị lượng mưa ngày lớn tháng TBNN (mm) 47 Hình 2-9 Bản đồ đẳng trị lượng mưa ngày lớn tháng TBNN (mm) 48 Hình 2-10 Bản đồ đẳng trị lượng mưa ngày lớn tháng 10 TBNN (mm) 48 Hình 2-11 Bản đồ đẳng trị lượng mưa ngày lớn tháng 11 TBNN (mm) 49 Hình 2-12 Bản đồ đẳng trị lượng mưa ngày lớn tháng 12 TBNN (mm) 49 Hình 3-1 Mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn hoạt động lưu vực sông Cả thuộc phần lãnh thổ Việt Nam (1-Các trạm khí tượng – Các trạm thuỷ văn)55 Hình 3-2 Sơ đồ khối toán thiết kế mạng lưới trạm 57 Hình 4-1 Biểu đồ tương quan kinh nghiệm nội suy lượng mưa ngày lưu vực sông Cả mùa mưa 72 Hình 4-2 Biểu đồ tương quan kinh nghiệm nội suy lượng mưa thời đoạn 6h lưu vực sông Cả mùa mưa 73 Hình 4-3 Biểu đồ tương quan kinh nghiệm nội suy lượng mưa ngày lưu vực sông Cả tháng 76 Hình 4-4 Biểu đồ tương quan kinh nghiệm nội suy lượng mưa thời đoạn 6h lưu vực sông Cả tháng 76 Hình 4-5 Biểu đồ hiệp phương sai kinh nghiệm nội suy lượng mưa ngày lưu vực sông Cả tháng 79 Hình 4-6 Biểu đồ hiệp phương sai kinh nghiệm nội suy lượng mưa thời đoạn 6h lưu vực sông Cả mùa mưa 79 Hình 4-7 Biểu đồ hiệp phương sai kinh nghiệm nội suy lượng mưa ngày lưu vực sông Cả tháng 81 Hình 4-8 Biểu đồ hiệp phương sai kinh nghiệm nội suy lượng mưa thời đoạn 6h lưu vực sông Cả tháng .81 Hình 4-9 Biểu đồ thiết kế mạng lưới trạm trường hợp tính tốn với mưa ngày mùa 83 Hình 4-10 Biểu đồ thiết kế mạng lưới trạm trường hợp tính tốn với mưa thời đoạn 6h mùa mưa 84 Hình 4-11 Biểu đồ thiết kế mạng lưới trạm trường hợp tính tốn với mưa ngày tháng 84 Hình 4-12 Biểu đồ thiết kế mạng lưới trạm trường hợp tính tốn với mưa thời đoạn 6h tháng 85 Hình 4-13 So sánh biểu đồ thiết kế trường hợp nghiên cứu mưa thời đoạn 6h mưa ngày mùacho riêng tháng 87 Hình 4-14 Bản đồ mạng lưới trạm có theo tiểu lưu vực hệ thống sơng Cả thuộc phần lãnh thổ Việt Nam 92 Hình 4-15 : Bản đồ mạng lưới trạm đo mưa có bổ sung lưu vực hệ thống sông Cả 102 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Nước ta nằm vùng nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều với hai mùa rõ rệt năm Mùa mưa với kết hợp nhiều hình thời tiết tạo trận mưa lớn không gian rộng lớn tạo trận lũ nghiệm trọng, liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng hoạt động dân sinh kinh tế xã hội dọc hai bên sông, vào mùa khơ hầu nước sơng hạ thấp, kéo theo q trình xâm nhập mặn sâu vào sơng làm cho tình hình vốn xấu lại trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt cho vùng cửa sông ven biển Sông Cả chín hệ thống sơng lớn nước ta, có toạ độ từ 18015’05” đến 20010’30” vĩ độ Bắc 103014’10” đến 105015’20” kinh độ Đông, sông liên qc gia, có đến 34,8% diện tích lưu vực (khoảng 9470 km2) thuộc đất Xiêng Khoảng Lào Hệ thống sơng Cả bao trùm phần lớn diện tích hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh Dòng sơng Cả có chiều dài 531 Km, đoạn chảy qua lãnh thổ Lào 170 km, lại chảy qua hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh đổ biển Đông Cửa Hội Nguồn nước lưu vực sông Cả dồi với tổng lượng dòng chảy năm 23,5 tỷ m3, tương ứng với lưu lượng trung bình nhiều năm 746 m3/s Dòng chảy lũ phụ thuộc vào chế độ mưa, mùa lũ có xu hướng chậm dần từ Bắc vào Nam, từ thượng nguồn hạ du Trong thập kỷ gần đây, Nghệ An, Hà Tĩnh thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề thiên tai, mưa, bão, lũ lụt ảnh hưởng lớn đến trình phát triển kinh tế, đời sống địa phương Do vậy, việc tính tốn, dự báo cảnh báo sớm dòng chảy lũ sơng Cả có ý nghĩa thực tiễn khoa học to lớn cơng tác phòng tránh lũ, lụt, giảm nhẹ thiên tai cho khu vực Tuy nhiên với 70% diện tích lưu vực đồi núi nên mưa lũ biến đổi theo không gian lớn, mạng lưới trạm quan trắc mưa lưu vực thưa thớt, phân bố khơng đồng đều, chủ yếu tập trung khu vực đồng bằng, thưa lại khơng điển hình vùng thượng lưu, miền núi lưu vực Chính điều gây khó khăn cho cơng tác dự báo, cảnh báocho hệ thống sông, đặc biệt phần hạ lưu dải đồng ven biển Hiện Việt Nam nhiều nước phát triển chưa có tiêu chuẩn, phương pháp tính tốn thiết kế mạng lưới trạm quan trắc khí tượng, thủy văn nói chung lưới trạm mưa nói riêng phục vụ cho dự báo mưa lũ xác định thông số đầu vào cho việc tính tốn thiết kế cơng trình giao thơng, thuỷ lợi, cơng trình dân dụng khác v.v…Do việc xây dựng tiêu chuẩn để thiết kế mạng lưới trạm đảm bảo cung cấp chuỗi số liệu mang tính đại biểu, xác khách quan cho lưu vực nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết cần quan tâm kịp thời Xuất phát từ mục đích thực tế lưu vực sông cả, luận văn tiến hành nghiên cứu phương pháp tiếp cận để thiết kế mạng lưới trạm khí tượng tiêu chuẩn, lựa chọn phương pháp thích hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết, thủy văn lưu vực, từ tính tốn thiết kế mạng lưới trạm khí tượng tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện kỹ thuật kinh tế, góp phần nâng cao tính xác tiết kiệm chi phí cho hoạt động, công tác liên quan đến tài nguyên nước lưu vực sơng Cả Đó lý học viên chọn đề tài luận văn: “Thiết kế tiêu chuẩn mạng lưới trạm đo mưa phục vụ dự báo thủy văn cho lưu vực sông Cả” 2.1 Mục tiêu luận văn Mục tiêu đào tạo Nâng cao khả tổng hợp học viên kiến thức học chương trình cao học chuyên ngành thuỷ văn học, đồng thời học viên nắm phương pháp nghiên cứu biết cách giải vấn đề thực tế sở vận dụng phương pháp luận phương pháp tính tốn, cơng nghệ, cơng cụ đại nghiên cứu 2.2 Mục tiêu nghiên cứu Hiện giới nói chung Việt Nam nói riêng, việc thiết kế mạng lưới trạm quan trắc yếu tố khí tượng thủy văn chưa thực quan tâm, thực tế việc thiết kế mạng lưới trạm tối ưu nâng cao độ xác số liệu thu thập, từ nâng cao độ xác kết nghiên cứu, đề tài dự án giúp nâng cao chất lượng dự báocho lưu vực Do đề tài luận văn tiếp cận nghiên cứu sở khoa học đề xuất phương pháp tính tốn thiết kế xây dựng mạng lưới trạm nhằm có mạng lưới với độ xác cao số liệu phù hợp kinh tế Phương pháp sâu nghiên cứu ứng dụng phép tốn phân tích không gian để đánh giá tương quan yếu tố khí tượng, từ thiết kế đề xuất tiêu chuẩn mạng lưới trạm quan trắc cho lưu vực nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn Không gian nghiên cứu: Lưu vực sông Cả thuộc phần lãnh thổ Việt Nam Đối tượng nghiên cứu: Sử dụng số liệu mưa quan trắc từ năm 60 tới để tính tốn đề xuất mật độ lưới trạm đo mưa; phân bố trạm quan trắc theo tiểu lưu vực Phương pháp nghiên cứu luận văn Phương pháp nghiên sử dụng trình thực luận văn: 3.1- Phương pháp điều tra thực địa: Tổ chức hoạt động điều tra thực địa phạm vi nghiên cứu luận văn nhằm mục đích đánh giá tình hình thực tế điều kiện thực tế trạng mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn lưu vực sơng Cả 3.2- Phương pháp phân tích thống khơng gian: Phương pháp sử dụng việc phân tích đánh giá tương quan thống chuỗi số liệu khí tượng thủy văn, tương quan khơng gian trạm, biến đổi yếu tố khí tượng thủy văn theo khơng gian việc xử lý tài liệu khí tượng thủy văn phục vụ cho tính tốn, phân tích luận văn 3.3- Phương pháp phân tích tối ưu hóa hệ thống: dựa vào lý thuyết hệ thống để phân tích hoạt động hệ thống, đưa kịch tính tốn tối ưu hóa hệ thống 3.4- Phương pháp kế thừa nghiên cứu: Trong trình thực hiện, luận văn có tham khảo thừa kế số tài liệu, kết có liên quan đến luận văn nghiên cứu trước tác giả, quan tổ chức khác Những thừa kế quan trọng việc định hướng hiệu chỉnh kết nghiên cứu, đưa kết luận khoa học có giá trị, tránh trùng lặp hay kết nghiên cứu lỗi thời để tính tốn luận văn phù hợp với thực tiễn vùng nghiên cứu Các kết đạt luận văn 4.1 Giới thiệu nét tổng quan lưu vực sông Cả: Điều kiện tự nhiên, điều kiện khí hâu, điều kiện thủy văn- sơng ngòi, điều kiện dân sinh kinh tế, trạng mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn lưu vực… Đây sở cho lý luận tính tốn thiết kế kỹ thuật xem xét yếu tố tác động để đề xuất mạng lưới trạm tiêu chuẩn tối ưu cho lưu vực 4.2 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới trạm nói chung ứng dụng cho lưu vực sơng Cả nói riêng; Đánh giá ưu điểm hạn chế phương pháp khả mở rộng ứng dụng cho lưu vực khác Bảng PL4 Correlation Quy Chau (KT) Quy Chau (TV) Nghia Khanh Cua Rao Tuong Duong Khe Bo Con Cuong (KT) Dua Do Luong Yen Thuong Nam Dan Vinh Hon Ngu Chu Le Hoa Duyet Son Diem Linh Cam : Hệ số tương quan cặp chuỗi số liệu mưa ứng với mưa 6h tháng lưu vực sông Cả Quy Quy Nghia Tuong Cua Khe Chau Chau Khan Duon Rao Bo (KT) (TV) h g 1,00 0,70 1,00 0,57 0,44 1,00 0,55 0,36 0,39 1,00 0,50 0,44 0,48 0,87 1,00 0,37 0,37 0,45 0,52 0,55 1,00 Con Cuon g (KT) 0,46 0,28 0,49 0,49 0,40 0,56 1,00 Dua 0,40 0,45 0,55 0,39 0,45 0,55 0,66 1,00 Do Yen Nam Luong Thuong Dan 0,27 0,20 0,28 0,34 0,28 0,41 0,42 0,38 1,00 0,26 0,41 0,41 0,25 0,32 0,30 0,38 0,60 0,29 1,00 0,28 0,39 0,39 0,25 0,32 0,32 0,41 0,57 0,35 0,92 1,00 Vinh 0,29 0,16 0,29 0,25 0,21 0,18 0,38 0,34 0,34 0,50 0,54 1,00 Hon Ngu 0,28 0,16 0,32 0,22 0,18 0,22 0,40 0,29 0,46 0,37 0,42 0,63 1,00 Chu Le 0,19 0,13 0,26 0,24 0,24 0,17 0,32 0,36 0,15 0,45 0,47 0,48 0,36 1,00 Hoa Duyet Son Diem Linh Cam 0,23 0,20 0,30 0,24 0,24 0,22 0,36 0,41 0,24 0,49 0,52 0,49 0,42 0,70 1,00 0,31 0,29 0,42 0,37 0,34 0,40 0,50 0,54 0,40 0,61 0,60 0,51 0,41 0,55 0,58 1,00 0,27 0,27 0,36 0,29 0,30 0,27 0,40 0,48 0,35 0,69 0,70 0,62 0,49 0,66 0,67 0,72 1,00 Bảng PL5: Hệ số hiệp biến phương sai cặp trạm mưa ứng với mưa 6h tháng lưu vực sông Cả Covariance Quy Chau (KT) Quy Chau (TV) Nghia Khanh Cua Rao Tuong Duong Khe Bo Con Cuong (KT) Dua Do Luong Yen Thuong Nam Dan Vinh Hon Ngu Chu Le Hoa Duyet Son Diem Linh Cam Quy Quy Nghia Tuong Cua Khe Chau Chau Khan Duon Rao Bo (KT) (TV) h g 62,00 Con Cuon g (KT) Dua Do Yen Nam Luong Thuong Dan Vinh Hon Ngu Chu Le Hoa Duyet Son Diem Linh Cam 53,96 46,95 28,98 27,73 23,72 26,04 26,60 25,24 24,34 26,96 24,91 27,35 22,66 26,79 29,72 22,84 96,81 45,09 23,69 30,15 29,81 19,73 37,28 22,97 48,31 46,68 17,06 19,81 18,84 29,47 35,38 28,41 107,71 27,15 35,30 38,63 36,72 48,39 34,37 50,04 49,35 33,06 41,70 40,24 45,66 53,84 39,94 45,07 40,88 28,40 23,70 21,94 27,26 19,50 20,48 18,65 18,32 23,95 23,61 30,60 21,00 49,32 31,81 20,27 26,85 23,41 26,61 27,36 16,14 15,96 24,69 24,87 29,81 22,31 67,16 32,84 38,09 39,72 28,84 32,24 16,23 22,46 20,76 27,13 40,25 23,79 51,17 39,82 36,00 32,45 36,12 30,31 36,40 34,40 38,65 44,48 30,50 70,91 37,72 59,71 58,33 31,85 31,05 45,77 52,02 56,37 43,23 41,03 50,37 45,25 69,84 27,24 42,49 59,37 44,20 140,17 132,56 65,53 55,58 79,04 87,20 88,74 87,43 142,47 149,08 73,64 64,56 85,78 95,08 90,65 92,15 123,15 87,34 78,97 81,69 69,74 73,96 66,96 78,87 63,15 66,49 222,70 156,03 101,30 105,95 106,66 106,97 152,17 94,69 158,55 221,74 114,79 Bảng PL6: Hệ số tương quan cặp chuỗi số liệu mưa ứng với mưa ngày mùa mưa lưu vực sông Cả Correlation Quỳ Châu Tây Hiếu Quỳnh Lưu Tương Dương Đô Lương Con Cuông Kim Cương Hương Khê Hà Tĩnh Vinh Quỳ Châu 1,00 Tây Quỳnh Tương Đô Con Kim Huong Ha Tinh Hiếu Lưu Dương Lương Cuông Cuong Khe 0,66 0,49 0,57 0,51 0,57 0,39 0,31 0,27 1,00 0,66 0,54 0,62 0,59 0,48 0,38 0,34 1,00 0,45 0,63 0,55 0,49 0,42 0,40 1,00 0,55 0,61 0,43 0,32 0,29 1,00 0,68 0,59 0,46 0,47 1,00 0,54 0,42 0,38 1,00 0,64 0,55 1,00 0,67 1,00 Vinh 0,37 0,50 0,57 0,38 0,62 0,48 0,61 0,60 0,64 1,00 Bảng PL7: Hệ số hiệp biến phương sai cặp trạm mưa ứng với mưa ngày tồn mùa mưa lưu vực sơng Cả Covariance Quỳ Châu Tây Hiếu Quỳnh Lưu Tương Dương Đô Lương Con Cuông Kim Cương Hương Khê Hà Tĩnh Vinh Quỳ Châu Tây Hiếu Quỳnh Lưu 309,37 216,76 341,17 182,88 270,29 477,46 σ² = 524,0 Tương Dương 127,00 130,98 121,39 165,46 Đô Lương Con Cuông Kim Cuong Huong Ha Tinh Khe 200,74 256,31 309,82 160,95 500,92 187,34 208,05 225,27 147,34 291,20 354,04 159,25 209,00 254,35 130,55 314,94 240,48 559,22 131,76 180,19 232,72 102,39 268,56 198,21 401,58 681,27 147,87 208,83 284,02 123,03 351,00 237,30 439,75 586,07 1128,49 Vinh 171,41 244,22 335,85 132,32 371,66 243,24 390,16 423,43 579,48 722,87 Bảng PL8: Khoảng cách theo phương ngang cặp trạm mưa (có số liệu mưa ngày) lưu vực sông Cả (km) Khoảng cách Quỳ Châu Tây Hiếu Quỳnh Lưu Tương Dương Đô Lương Con Cuông Kim Cương Hương Khê Hà Tĩnh Vinh Tháng V VI VII VIII IX X XI XII Quỳ Châu 0,00 Tây Hiếu 40,16 0,00 Quỳnh Lưu 71,97 31,83 0,00 Tương Dương 77,97 101,61 127,21 0,00 Đô Lương 75,13 47,71 44,98 98,95 0,00 Con Cuông 61,36 64,09 82,72 49,93 49,19 0,00 Kim Cuong Huong Ha Tinh Khe 164,28 129,32 105,34 180,65 90,66 132,62 0,00 120,53 88,83 71,51 135,69 45,63 86,96 45,96 0,00 157,28 119,22 91,12 185,85 89,07 136,16 28,05 52,13 0,00 Bảng PL9: Lượng mưa ngày lớn tháng trung bình nhiều năm Quỳ Tây Quỳnh Tương Đơ Con Kim Huong Ha Tinh Châu Hiếu Lưu Dương Lương Cuông Cuong Khe 59,5 58,3 53,2 75,0 98,2 78,8 27,0 9,5 54,1 57,7 60,9 74,5 107,5 100,9 31,1 12,2 46,3 53,3 50,8 77,3 131,5 119,0 42,2 18,7 48,8 48,9 51,8 65,2 65,3 53,2 18,5 7,4 55,7 53,3 68,9 87,8 124,6 131,9 45,9 18,7 65,9 52,5 62,2 89,2 103,7 92,5 39,4 14,5 74,6 51,1 51,9 89,3 121,3 140,5 68,9 31,2 67,2 55,4 58,7 106,6 139,6 162,3 72,7 29,7 75,8 62,1 55,4 115,3 167,1 231,2 105,0 53,9 Vinh 114,56 77,20 51,75 146,65 47,94 96,73 53,59 29,47 42,83 0,00 Vinh 68,6 49,1 57,0 87,1 153,0 179,1 61,2 29,7 Bảng PL10: Hệ số tương quan cặp chuỗi số liệu mưa ứng với mưa ngày tháng lưu vực sông Cả Quỳ Tây Quỳnh Tương Đô Con Kim Huong Correlation Ha Tinh Vinh Châu Hiếu Lưu Dương Lương Cuông Cuong Khe Quỳ Châu 1,00 0,74 0,46 0,59 0,53 0,61 0,39 0,26 0,26 0,35 Tây Hiếu 1,00 0,62 0,61 0,64 0,67 0,44 0,34 0,35 0,47 Quỳnh Lưu 1,00 0,42 0,65 0,56 0,45 0,35 0,42 0,52 Tương Dương 1,00 0,59 0,66 0,45 0,25 0,34 0,37 Đô Lương 1,00 0,81 0,60 0,35 0,55 0,59 Con Cuông 1,00 0,57 0,34 0,46 0,48 Kim Cuong 1,00 0,61 0,61 0,62 Huong Khe 1,00 0,58 0,52 Ha Tinh 1,00 0,64 Vinh 1,00 Bảng PL11: Hệ số hiệp biến phương sai cặp trạm mưa ứng với mưa ngày tháng lưu vực sông Cả Covariance Quỳ Châu Tây Hiếu Quỳnh Lưu Tương Dương Đô Lương Con Cuông Kim Cuong Huong Khe Ha Tinh Vinh Quỳ Châu Tây Hiếu Quỳnh Lưu 713,40 553,22 787,10 459,79 659,01 1424,53 Tương Dương 274,80 296,89 273,90 301,07 Đô Lương Con Cuông Kim Cuong Huong Ha Tinh Khe 512,37 656,04 890,62 372,99 1333,63 465,53 537,92 602,08 324,67 839,68 808,94 349,22 422,65 579,84 263,15 744,06 545,69 1148,47 257,41 357,00 486,97 164,65 477,50 364,23 765,72 1394,25 Vinh 302,54 384,76 431,35 540,94 693,68 812,95 258,32 264,81 883,70 888,91 568,19 570,19 896,30 873,53 950,33 806,97 1907,67 1165,30 1716,94 Bảng PL12: Khoảng cách theo phương ngang cặp trạm mưa lưu vực sông Cả (km) Quỳ Tây Quỳnh Tương Đô Con Kim Huong Khoảng cách Ha Tinh Vinh Châu Hiếu Lưu Dương Lương Cuông Cuong Khe Quỳ Châu 0,00 40,16 71,97 77,97 75,13 61,36 164,28 120,53 157,28 114,56 Tây Hiếu 0,00 31,83 101,61 47,71 64,09 129,32 88,83 119,22 77,20 Quỳnh Lưu 0,00 127,21 44,98 82,72 105,34 71,51 91,12 51,75 Tương Dương 0,00 98,95 49,93 180,65 135,69 185,85 146,65 Đô Lương 0,00 49,19 90,66 45,63 89,07 47,94 Con Cuông 0,00 132,62 86,96 136,16 96,73 Kim Cuong 0,00 45,96 28,05 53,59 Huong Khe 0,00 52,13 29,47 Ha Tinh 0,00 42,83 Vinh 0,00 σ² = 524,0 Bảng PL13: Trường hợp mưa ngày toàn mùa mưa Cov(d) = 439.4e(-0.0075d) Phương trình biểu diễn quan hệ covariance khoảng cách s= 524,03 lim_{h->0} cov(h) 439,4 mm D Tiệm cận Số trạm ttế Mật độ 1/d= nugget effect n2 Tiệm cận n 0,0075 1/km 84,6 mm 0,00 9,2 28 1,37 10,00 9,2 28 1,37 9,20 mm Mật độ Khoảng Số trạm cách LV Diện tích Mật độ A (km²) D trạm/103km2 L (km) (1/km²) N GT: Hàm số mũ với nugget effect variance of stdev design estimate GT: Hàm mũ khơng tính đến nugget effect (σ^2 = cov (0)) variance of estimate stdev design 10000,0 0,0001 0,1 100,0 2,05 258,59 16,08 173,97 13,19 5000,0 0,0002 0,2 70,7 4,09 211,05 14,53 126,42 11,24 3333,3 0,0003 0,3 57,7 6,14 188,89 13,74 104,27 10,21 2500,0 0,0004 0,4 50,0 8,18 175,40 13,24 90,78 9,53 2000,0 0,0005 0,5 44,7 10,23 166,08 12,89 81,46 9,03 1666,7 0,0006 0,6 40,8 12,28 159,15 12,62 74,53 8,63 1428,6 0,0007 0,7 37,8 14,32 153,74 12,40 69,11 8,31 1250,0 0,0008 0,8 35,4 16,37 149,35 12,22 64,73 8,05 1111,1 0,0009 0,9 33,3 18,41 145,71 12,07 61,08 7,82 1000,0 0,0010 1,0 31,6 20,46 142,62 11,94 57,99 7,62 833,3 0,0012 1,2 28,9 24,55 137,63 11,73 53,00 7,28 714,3 0,0014 1,4 26,7 28,64 133,74 11,56 49,11 7,01 625,0 0,0016 1,6 25,0 32,74 130,60 11,43 45,97 6,78 555,6 0,0018 1,8 23,6 36,83 127,99 11,31 43,36 6,59 500,0 0,0020 2,0 22,4 40,92 125,78 11,22 41,16 6,42 454,5 0,0022 2,2 21,3 45,01 123,88 11,13 39,25 6,27 416,7 0,0024 2,4 20,4 49,10 122,22 11,06 37,59 6,13 384,6 0,0026 2,6 19,6 53,20 120,75 10,99 36,13 6,01 357,1 0,0028 2,8 18,9 57,29 119,45 10,93 34,82 5,90 333,3 0,0030 3,0 18,3 61,38 118,27 10,88 33,65 5,80 312,5 0,0032 3,2 17,7 65,47 117,21 10,83 32,58 5,71 294,1 0,0034 3,4 17,1 69,56 116,24 10,78 31,61 5,62 277,8 0,0036 3,6 16,7 73,66 115,35 10,74 30,73 5,54 263,2 0,0038 3,8 16,2 77,75 114,54 10,70 29,91 5,47 Mật độ Khoảng Số trạm cách LV Diện tích Mật độ A (km²) D trạm/103km2 L (km) (1/km²) N GT: Hàm số mũ với nugget effect variance of stdev estimate design GT: Hàm mũ khơng tính đến nugget effect (σ^2 = cov (0)) variance of estimate stdev design 250,0 0,0040 4,0 15,8 81,84 113,78 10,67 29,16 5,40 238,1 0,0042 4,2 15,4 85,93 113,08 10,63 28,46 5,33 227,3 0,0044 4,4 15,1 90,02 112,43 10,60 27,80 5,27 217,4 0,0046 4,6 14,7 94,12 111,82 10,57 27,20 5,21 208,3 0,0048 4,8 14,4 98,21 111,25 10,55 26,62 5,16 200,0 0,0050 5,0 14,1 102,30 110,72 10,52 26,09 5,11 192,3 0,0052 5,2 13,9 106,39 110,21 10,50 25,58 5,06 185,2 0,0054 5,4 13,6 110,48 109,73 10,48 25,11 5,01 178,6 0,0056 5,6 13,4 114,58 109,28 10,45 24,66 4,97 172,4 0,0058 5,8 13,1 118,67 108,85 10,43 24,23 4,92 166,7 0,0060 6,0 12,9 122,76 108,45 10,41 23,82 4,88 161,3 0,0062 6,2 12,7 126,85 108,06 10,40 23,44 4,84 156,3 0,0064 6,4 12,5 130,94 107,69 10,38 23,07 4,80 151,5 0,0066 6,6 12,3 135,04 107,34 10,36 22,72 4,77 147,1 0,0068 6,8 12,1 139,13 107,01 10,34 22,38 4,73 142,9 0,0070 7,0 12,0 143,22 106,69 10,33 22,06 4,70 138,9 0,0072 7,2 11,8 147,31 106,38 10,31 21,75 4,66 135,1 0,0074 7,4 11,6 151,40 106,08 10,30 21,46 4,63 131,6 0,0076 7,6 11,5 155,50 105,80 10,29 21,17 4,60 128,2 0,0078 7,8 11,3 159,59 105,53 10,27 20,90 4,57 125,0 0,0080 8,0 11,2 163,68 105,26 10,26 20,64 4,54 122,0 0,0082 8,2 11,0 167,77 105,01 10,25 20,38 4,51 119,0 0,0084 8,4 10,9 171,86 104,77 10,24 20,14 4,49 116,3 0,0086 8,6 10,8 175,96 104,53 10,22 19,91 4,46 113,6 0,0088 8,8 10,7 180,05 104,30 10,21 19,68 4,44 111,1 0,0090 9,0 10,5 184,14 104,09 10,20 19,46 4,41 108,7 0,0092 9,2 10,4 188,23 103,87 10,19 19,25 4,39 106,4 0,0094 9,4 10,3 192,32 103,67 10,18 19,04 4,36 104,2 0,0096 9,6 10,2 196,42 103,47 10,17 18,84 4,34 102,0 0,0098 9,8 10,1 200,51 103,28 10,16 18,65 4,32 100,0 0,0100 10,0 10,0 204,60 103,09 10,15 18,46 4,30 MAXIMUM RAINFALL OF EVERY MONTH Month Year Quy ChaTay HieuQuynh LTuong DDo LuonCon CuoKim CuoHuong KHaTinh Vinh 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1966 1966 1966 1966 1966 69 57,7 59,7 92,4 105 12,3 15,9 41,4 35,3 17 60,2 67 85 17,2 4,5 64,3 108,4 78,5 74,1 269,9 30,2 22,5 98,6 61,4 107,1 34,7 148,9 120,4 31,1 11,5 26,7 32,2 59,9 47,5 190,1 178,6 13,3 18,9 37,6 45,4 35,8 60,3 59,9 60,7 16,1 10,8 74,6 57,4 20,3 92,9 19,9 70 68,5 98 55 167,3 138,2 14,8 41,4 35,3 17 64,3 108,2 57,3 27,5 17,1 38,3 235,8 43,1 32,9 223,1 22,1 8,5 1,9 55,6 84,5 146,1 85,1 123,4 197,1 22,3 20,1 57,3 49,9 45,7 89,5 161,2 209,1 29,1 12 94 116 32,5 60,6 65,5 48,8 39,9 12 101,8 12,1 33,5 63,2 25,7 69 57,7 59,7 92,4 105 12,3 15,9 66,3 36,8 33,2 82 61,3 58 101 27,7 24,8 85,6 43,3 57,2 177,6 37,9 18 10,9 120,5 72,9 67,2 160,4 473 24,8 13,3 129,3 45,8 31,1 158,5 157,8 153,9 49,9 21,4 45,1 96,2 22 104,1 74,5 71,6 42 36,6 65,5 31,2 47,6 11,6 69 57,7 59,7 92,4 105 12,3 15,9 70,9 28,9 6,3 50,8 71,2 115,4 10,1 1,8 46,5 132 81,8 57,1 137,3 30,9 1,3 0,8 24,7 65,1 96,3 23,9 87,4 63,5 19,2 3,7 31,6 43,2 73,5 85,7 102,7 61,8 8,8 10,6 64,9 41,1 50,2 82,5 64,5 35,5 17,8 5,3 78,5 6,8 89,2 62,1 24,8 149,6 28,5 40,6 111 112,6 96,4 48,8 0,4 156,2 44 25,7 71,4 131,1 228,7 26,1 31,6 17,4 69,2 23,8 50,7 152,1 35,4 26 2,1 29,2 58,5 82,6 28,7 182,3 236,7 78,2 15,5 80,1 41,3 36,1 135,5 185,1 141,3 72,4 12,6 65,4 71,9 39,5 146,2 101,2 70 17,4 28,3 50,6 27,1 20,4 25,2 52,5 69 57,7 59,7 92,4 105 12,3 15,9 69 57,7 59,7 92,4 105 12,3 15,9 90,2 52,9 75,3 44,3 214,5 51,2 26 73,2 68,9 118,1 50 121,9 100,2 36,5 6,7 33,9 55,7 58,3 98 182,9 89,1 31,6 9,6 45,1 43,7 63,3 168,9 85,1 64,3 39,1 12,9 61 16,8 32 55 19,7 46 28,8 23,4 55,5 107,4 195,6 31,4 68,2 46 28,8 23,4 55,5 107,4 195,6 31,4 68,2 46 28,8 23,4 55,5 107,4 195,6 31,4 68,2 46 28,8 23,4 55,5 107,4 195,6 31,4 68,2 115 31,2 18,3 68,1 224,7 187,5 179,9 46,8 53,2 148,3 66,1 61,1 237,3 117 71,3 52,8 139,3 29,8 42,6 29,8 28,9 84,6 95 62,4 157,2 172,6 178,2 44,5 48,4 84,6 95 62,4 157,2 172,6 178,2 44,5 48,4 45 58,7 120,3 61,9 242,1 191,8 24,3 7,2 12,3 74,8 33,7 27,2 148,7 186,5 42,2 75,7 74,8 21,6 34,1 49,7 234 213 127 81,8 70,1 35,8 44,6 141,7 261,3 70,1 34,1 74 27,1 27 48,5 39 41 101,5 53,6 174,8 139,2 166,6 100,3 97,7 41 101,5 53,6 174,8 139,2 166,6 100,3 97,7 52,2 79,6 84,5 30 82,5 244,7 81,9 39,8 12,3 74,8 33,7 27,2 148,7 186,5 42,2 75,7 65,3 12,4 21,9 66 204,8 157,1 85,8 46,6 29,7 23,1 100,3 177,8 156,2 219,5 81,5 164 138,2 32,4 10,2 47,7 115,5 54,8 16,8 56 82,7 87,4 29,5 8,2 89,7 172,5 60,6 103,9 223,1 105,4 48,3 115,6 12,9 52,2 31,8 57,5 206,1 77,4 31 9,7 16 38,7 29,7 24,4 167 304 48,5 15,5 119,1 37,1 43,6 55 167,5 274 104,9 46,5 70,5 183,1 41,3 205,5 80,4 132,3 67,1 44,7 167,7 0,8 62,1 29,6 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 1966 1966 1966 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1973 1973 1973 1973 1973 59,8 290,1 6,8 68 52,4 37,7 85,8 82,8 24,3 58,2 2,3 43,4 36 16,5 103,6 129,2 72,9 8,4 11,2 31,7 49,2 49,9 20,5 61,7 51,8 62 2,4 52 59,6 46,1 136,6 102,1 59,7 19,9 11,3 94,1 22,8 109,2 65,2 45,4 98,9 3,3 39,5 48,2 48,3 41,4 105,5 119,4 65,4 12 29,5 26,6 11,9 118,6 115,9 113,3 133,8 103,3 8,7 93 80 14,8 88,6 103,4 52,1 65,6 2,7 38,1 20,6 13,6 86,6 90,4 46,1 17 4,3 57,1 20,1 65,8 11,7 60,5 47,2 92,9 0,4 30,4 46,2 21,3 115,3 130,9 190,6 14,6 4,3 62,9 48,8 117,3 71,4 64,2 185,5 1,9 32 38,7 62,4 41,2 65 86,9 218,6 8,7 63,2 50,3 8,4 82,3 119,4 106,1 118,2 51,7 20,1 29,3 15,3 4,3 99,6 159 116,8 56,3 3,6 89 22,9 0,8 57,5 67,9 61,7 36,9 23,3 32,7 49,5 52,5 63 68,1 18,6 201,5 0,7 28,1 71,6 29,5 150,6 169,7 191,3 11 4,6 40,3 69,1 176,7 40,3 70,5 290,4 3,5 46 7,9 55,4 23,4 36,2 96,5 325 20,6 50,6 192,4 16,1 181,9 101,5 96,1 92,4 87,9 10,6 37,8 34,6 34,5 79,2 86,1 17,1 33,6 1,5 47,9 33,7 12 74,8 39,5 29,7 9,3 3,7 83,5 54,5 35,4 14,2 45,9 37,1 8,9 0,7 48,2 49,7 25,4 105,8 66 27,2 11,8 2,4 39 25,4 78,1 54,2 33,5 67,7 1,7 57,8 31,4 21 49 60,1 91,5 75,7 9,9 4,5 51,5 13,4 125,4 77,6 79,8 55,9 150,6 22,4 60 36,5 10,5 293,5 105,8 85,1 109,5 10,9 39,6 51,9 24,1 41,3 47,7 41,8 28,4 28,5 36,7 52,7 57 9,7 61,6 44,7 60,6 6,7 51,1 37,3 19 171,4 206,1 226,5 33 23,7 44,5 39,3 140,4 69,8 52,5 268,3 3,1 51 27 40,2 114,6 67,7 92,3 123,4 53,9 36,3 85,4 33,4 168,4 77 145,4 72,4 80 20,7 154,8 64 30 102,9 115,5 20,6 240,8 4,5 16,6 49,9 20 49,1 56,5 83,5 50,9 17,9 31,3 29,3 46,1 25 82,8 52,8 21,3 1,8 37,1 94,7 22,6 121,5 121,2 56,6 42,4 30 85,2 21,5 91,8 35,2 51,9 297,1 0,2 40,7 50,2 40,7 181,4 63,8 154,2 121,3 17,8 17,4 56,4 64,8 160,7 338 130 164,2 107,3 29,6 103,9 50,5 27,8 184,3 159,3 64,3 88,7 26,5 37,8 202,9 3,1 83,5 76,7 134,5 105,6 58,1 30,3 26,9 57,7 33,9 108,3 14,4 68,8 26,6 129,7 41,5 30,9 167,8 163,7 127,5 34 44,4 100,9 27,9 323,3 35,5 81,6 270,9 13,2 62,9 48,4 89,5 49 56,2 314,2 192,8 43,8 22,2 41 43,6 117,8 62,8 141,3 217,8 66,5 43 99,9 49,6 13,2 166,6 114,7 127 109,4 31,3 66 71 28,1 109,2 115,4 78,7 52,8 52,5 46,4 16,8 64,5 14,8 187,9 52,6 95,6 8,6 64 31,5 39 290,3 69,3 104,2 30,1 24 37,9 103 192,7 45,9 161 209,6 17,8 58,9 47,3 90,4 26,5 39,6 219,2 143,4 60,9 32,9 49,8 121,4 357,9 45,3 128,9 167,6 101 43,2 55,6 21,5 13,3 227,5 308,3 79,2 171,9 63,7 23,5 86,5 16,8 109,2 131,4 78,7 52,8 52,5 63,9 18,8 65,1 14,3 273,3 67 42,3 28,9 121,6 93,9 34,1 128 167,6 158,3 136 36,5 42,7 44,5 179,9 40,2 108,4 313,1 38,6 98,6 77 67,1 17 25,3 169 211,2 138,8 49,8 58,8 27 391,9 28,5 170 263,2 121,2 21,9 95,8 20,9 7,1 118,5 185,6 156,8 125,8 16,7 55,5 33,3 28,1 69,7 82 68,5 40,7 87,2 76,5 21,8 34,2 5,1 107,5 6,6 64,3 12,7 52,3 88,2 33,4 129,2 216,6 178,5 47 24,1 62,9 86,8 188,9 21,2 133,9 298 51,8 86 57,4 20,5 60,8 63,7 159,8 68,6 32,5 84,6 11,8 260,8 47,5 384,6 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 1973 1973 1973 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1980 1980 1980 1980 1980 38 4,5 2,2 34,9 62,5 35,1 84 35,5 93,1 32,1 16,3 99,5 45,6 18 73,2 104,7 30,4 6,2 1,3 42,2 49,8 43,2 37,2 28,4 32,4 11,9 1,2 39,8 52,2 48,7 64,8 129,4 48,5 36,2 26,1 63,1 97,4 30,7 59,7 132,4 226,3 11,2 10,4 36,6 85,4 43,5 50,3 65,7 1,1 7,5 0,7 32 67 84 80,5 240,5 60,9 5,4 2,8 39,1 65,1 87,6 197,8 56,9 55,2 44,6 16,3 64,7 58,7 27,4 73,8 201,8 28,2 10,4 23,1 90 55,2 32,6 42,5 57,7 32,8 30,7 41,7 36,9 99,3 113 19,2 29,8 19,8 11,8 52,6 76,9 209,4 219,4 240 29,5 70,9 61,9 18,4 94,7 87 0,1 6,1 1,4 25,1 37,3 49,1 89,9 175,2 76,3 8,7 1,7 17,2 61,3 50,2 130,7 86,6 72,3 39,3 98 54,6 47,1 17,6 90,8 102,5 109,7 67,8 2,3 52,8 40,4 38,9 28,4 26,9 91,2 74,2 1,1 4,2 8,1 15 92,1 52,7 45,9 7,7 49,7 22,3 46,1 11 76 297,5 177,4 28,7 1,8 36,6 123,6 29,8 146,4 151,8 16,8 2,8 40 45,6 58,9 108,2 155,7 30,4 2,6 2,1 98,7 30,2 12,5 66,9 14,7 54,9 42,1 9,8 59,6 100,3 31 80,5 83,6 20,5 10,1 2,4 48 88,3 23,6 31,3 95,2 16,2 14,7 0,2 22 14,4 44,5 43,9 75,1 20,8 16 2,7 37,8 80,2 20 80,1 184,2 34,2 12,3 3,9 59,1 25,5 24,6 45,5 38,1 3,1 3,3 2,8 32,1 24,6 53,1 192 65,7 299,7 14,5 58,7 21 18,9 158,6 64,6 86,6 41 104,3 46,4 74,7 14,5 144,2 58,4 103,8 17,6 55,8 26,8 10,3 42,2 52,7 306,4 119,6 2,6 62,5 3,7 39,1 46,1 147,8 32,7 44,3 72 13,8 63,6 24 90,2 788,4 141 64,5 18 34,8 84,4 57,8 170,9 90 0,8 18,8 25,9 48 51,4 146,7 155 53,9 5,4 6,3 55,2 22,9 11,1 226,5 53,8 48,8 144,2 51,5 79,9 22,2 10,2 103,2 77,8 52 20 13,2 54,2 56,5 38 15,7 50,2 105,5 33,9 2,6 55,6 16 61,6 73,5 96 100,6 23,7 15,2 22,5 66,5 17 178,7 449,5 194,6 33 13,5 86,3 57,4 20 100,3 79,9 6,3 13,1 3,1 28,1 104,4 51,4 146,7 155 62,5 23,9 22,1 94 44,3 9,7 133,6 79,9 167,9 239 17,3 92,4 96,1 36,8 84,4 85,4 29,6 51,8 8,8 59,6 31,3 35,9 37,4 49,4 113,6 183,1 7,9 46,1 9,1 40,1 68,3 81 116,3 34 29,5 77,4 26,8 24,6 215,2 258 49,9 31,8 34,3 47,5 62,3 1,9 265,3 165,5 0,2 30,3 6,6 34,5 65,9 15,2 326,9 232,3 0,1 89,4 17,4 119,5 45,3 10,5 411,2 48 133,3 117,5 26,2 97,8 66,4 25 101,2 100,4 67,6 17 6,3 57,5 40,1 14,1 38,5 83,8 72,6 208,1 22,3 21,6 25 49 54,3 130,5 153 31,3 17,8 73,5 39,1 62,2 176 57,3 38,2 15,4 40 50 18 221 297,2 6,4 21,6 18,2 114,2 25,9 25,2 71,5 138 395,8 89,4 17,4 125,2 60,2 2,3 456,1 45,7 438,7 142,5 51,5 214,1 121,9 0,8 160 95,4 69,2 211,8 48,1 122,7 23,6 13,9 33,5 90,6 238,4 202,8 35,7 15,3 26,1 37,2 89,9 161,7 131,3 102,1 38 31,3 16,8 53,2 161,4 502,4 122,2 48,4 46,9 30,7 39 8,5 195,5 13,4 29,3 12,1 26,9 29,7 6,9 169 266,1 159,9 11,5 7,4 72,8 32,4 1,9 96,8 24,1 180,8 66,4 16,5 38,6 50 20 100,1 139,4 46,9 26,8 16,3 38,1 52,2 16,6 41,7 42,1 103,7 174,8 12,2 33,6 0,1 11,1 87 114,8 84,8 39,7 44,5 9,5 23,2 62,2 176 309,8 75,1 26,4 9,9 61,8 90,4 11,9 184,8 227,6 5,1 47,2 47,2 55,8 58,2 4,5 71,5 138 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 1980 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1987 1987 1987 1987 1987 228,5 0,5 8,8 11 90,5 119,5 48 74 89,3 54 1,5 44,2 75 26,7 24 115,3 73,1 15,5 3,2 23 56,5 27,7 90 45 115,1 11,5 8,8 57,5 88,3 27,1 57,2 129,3 74,1 87,2 2,7 54,3 57 51 43,1 118,7 87,8 24,2 0,3 92,7 38,7 35 38,4 68 182,3 12,4 6,1 43,3 51 42,5 146,1 17,9 159,8 8,8 22,6 55,9 99,8 99,1 24,2 84,1 6,5 65,7 52 9,2 30,1 279,5 144 73,1 0,7 82,5 43,2 38,5 28 45 204,9 12,3 16,4 88,1 38,2 139,3 54,4 92,3 8,1 15,8 77,6 77,4 50,3 129,8 63,5 36,3 30,8 33,4 9,2 70,6 65,2 223,9 8,2 3,8 58,2 36,2 64,9 116,4 123,4 152,8 8,5 8,5 52,4 75,4 104,9 135 83,7 144,2 7,4 37 45,6 8,4 101,1 112 92,8 0,2 37,7 40,4 47 68,1 28,1 299,7 10,2 4,6 12,5 123,5 52,2 27,6 215,6 198,6 143,8 5,2 2,3 113,7 25,6 33,8 92,7 47,9 83,2 0,7 51,8 27,2 44,5 122,5 43,8 114,8 19,8 11 31,5 60,2 28,3 133,9 61,1 81,9 8,5 6,6 33,1 20,1 70,6 31,5 29,5 51,1 7,5 0,2 24,7 82,6 19,3 30,1 100,3 55,8 12,7 0,3 26,2 36,6 54,9 64,6 66,7 109 6,4 3,3 27,9 51,2 18,4 60,2 38 65,4 80,8 0,1 14,2 82 30,4 32,2 61,4 60,2 13,7 0,1 25 25,4 17,8 41 43,2 127,4 10,3 9,1 44,3 27,1 40,1 102 41,7 97,3 5,1 14,2 26,7 22,4 206,8 43,5 63,1 108,1 21,1 0,1 82,2 43,6 70 13,9 149 144,5 23,5 18,2 142,2 50,5 71,6 40 229,6 12,2 4,2 41,8 71,9 41,6 67,5 140,4 132,7 126,1 8,1 45,8 94,1 73,5 18,2 147,5 158,2 33,6 3,5 46,2 43,3 52,5 62,5 65,6 289,8 6,5 13,3 21,5 82,6 46,5 120,4 71,6 97,3 5,1 14,2 43,2 33,2 121,2 46,4 36,7 115,3 36,3 0,6 24,3 95,3 153,4 25 311,9 58,1 20,7 12,8 18,2 88 48,3 86,1 76,1 115,8 14,5 12 55,2 80,5 36,4 59,3 125,8 146,8 148,1 3,2 37,9 82,3 29,4 44,7 97,6 87,4 58,8 2,1 35,6 31,8 75,2 43,2 70 183,5 11,6 7,1 75,9 40,1 25,3 144,4 56,6 92 61,6 122 22,1 85,2 65,9 124,4 251,9 162,3 4,6 23,1 43,7 19,3 34,2 99,4 120,5 95,4 36,5 10,8 105,8 25 57,2 52 518,8 19,6 46,4 68,3 49,7 54,4 27,6 156 193,8 192,7 15,1 27,2 89,7 53,2 36,1 161,2 156,2 35,7 12,9 49,1 2,8 17,6 60,6 32,7 143,8 28,5 27,3 48,3 56,1 25,2 157,9 61,7 294 47,4 61,6 137,2 37,5 81 28,2 441,5 123,5 62,5 2,7 15,3 65,2 44 16,5 130,3 116,7 141,6 18,8 17 134 34,4 41,6 129,5 492,6 11,3 35,3 51,2 62,2 21,3 39,3 148,5 201,1 202,2 28,9 183 61 15 147 175 135,8 26,5 108,6 19,4 25 72,5 26,9 180,2 34,8 18,5 51 93,5 3,5 287,7 73,3 150,2 65,4 146,8 115,1 67,3 105,3 37,9 293,2 214,7 80,3 25,1 58,7 185,9 12,9 28,7 140,9 160,2 206,2 32,5 27,2 52,7 56,9 44,6 185,3 394,7 24 36,4 44,5 60,6 42 49,8 230,7 434,9 59,1 33,1 5,9 284,3 12,1 232,4 170,4 135,8 26,5 137,9 39,2 13,7 84,2 31,2 546 49,4 98,8 137,4 84,4 18,5 367,8 273,6 294 47,4 61,6 71,2 14,4 160,3 42,5 350,2 337,5 35,4 1,5 85,8 9,6 20,8 79,6 343,5 255,2 18,4 10,4 67,3 106,8 49,2 41 366,3 10 50,4 65,1 61,8 90,6 55,6 196,8 329,1 88,7 26 4,3 130,2 42,9 27,5 387,9 78,9 223,8 4,7 157,9 1,4 14,2 63,3 49,2 362,7 21,8 24,8 37,8 68,9 36,6 202,6 81,2 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 1987 1987 1987 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 40,5 21,1 1,5 40,2 11,7 54,2 52,6 190,2 190,2 5,4 1,6 81,4 70,9 198,9 99 72 106,2 10,9 7,6 310 72,5 39,5 154,1 123,6 168,3 32,6 46,3 61,6 46 304,1 22,7 35 6,9 20,1 38,2 69,9 37 104,7 70,8 5,7 13 58,3 26,6 47,9 67,2 89,8 29,1 2,5 8,2 62 30,1 46,3 39,4 100,6 39,7 17,5 0,9 81,2 31,7 40,2 174,8 118,9 6,6 1,3 173,6 57,6 222,7 71,7 69 107,7 41,4 16,9 48 116 135 62,9 126,1 254,6 52,8 2,9 32,5 42,6 89,1 104,3 14,6 99,5 6,3 27,3 47,5 76 42 12,3 81,3 85,5 14 78,5 33,3 24,7 84,8 66,7 58,5 16,4 29,3 8,1 75,6 42 142,8 40,4 53,4 39 47,1 0,6 56,3 29,7 9,1 34,7 320,1 128,2 1,2 2,5 119,2 118,5 145,3 70,6 168,3 121 12,3 54,7 22,1 69,1 135,6 89,4 105,9 100,4 88,5 3,8 8,5 28,6 39,8 80,5 40 289,4 14,3 14,9 93,5 45,5 26 25 116,1 95,5 3,9 42,9 13 19,5 137,6 127,7 710,1 25,1 30,1 2,9 66,5 52,3 122,9 35,3 105,1 52 25 27,6 64,7 43 39 53,6 158 0,4 57,3 75,4 73,7 61,7 30,8 73,3 8,2 10,9 30,4 35,6 173,1 90,9 42,4 97 67,6 0,1 53,2 42,1 44 152 60 12,2 17,5 64 47 34,1 38 32 40 3,4 32,5 79,6 51,4 108,4 44 56 3,2 3,5 84,9 39,9 64,4 56,4 38,8 33,5 83,8 1,6 31,8 16 53,5 45 133 318 5,4 4,4 132,5 64,6 149,5 157,6 113,7 131,9 51,7 22,8 70,2 53,7 432,7 128 105,9 100,4 88,5 1,7 30,1 27,2 15,1 128,7 69,6 181,6 13,2 29,1 28,5 195,7 31 38,2 120,8 112,6 6,2 32,7 67 46 99 210,2 231,5 39,2 8,6 15,3 120,1 61,8 138,4 36,4 77,5 49,4 72,7 1,7 128,4 13,6 61,8 39,2 75 178,8 9,1 1,7 275,9 82,1 57,1 78,1 85,1 114,7 30,1 28 99,1 79,8 237,4 160 72,5 152,6 126,6 4,6 63,1 21 22,1 211,6 21,7 87,1 8,4 34,9 40,6 42,8 60,1 15,5 123,4 57,1 8,5 25,9 37,4 24,3 129,2 77,8 122 25,1 7,7 19 148,8 82,5 147,8 37,9 77,9 40,8 106,2 15,3 42,7 19,5 27,6 56,7 88,4 217,1 29,6 12,1 483,1 74 120,2 124,5 232,5 192,3 52,8 42,1 55,5 50,6 206,3 119,2 140,1 70,5 25,3 63,7 33,9 54,5 225,3 26,5 151,3 69,3 58,9 66,4 65,1 70,6 16,4 105,4 415,1 15,9 49,7 110,5 53 70,4 74,8 105,9 59,7 18,2 29,3 102,6 49,1 42,5 57,6 115,9 82,6 58,9 16,6 57,6 20 41 182,5 51,8 260,2 24,6 11,2 225,7 63,3 241,3 185,1 197,6 294,7 45,3 16,6 79,2 59 138,6 347 218,7 126,4 18,4 63,7 33,9 54,5 225,3 26,5 151,3 69,3 58,9 26,8 62,9 79,6 126,2 191,6 288,4 94,2 86,5 32,9 71,5 77,8 124,7 110,6 294,4 21,9 16,5 111,8 45,9 51,5 39,7 256,8 104,6 209,5 13,2 23,4 23,6 25,6 144,9 150,2 145,6 17,3 19,9 177,8 55,3 162,5 399 153,9 402,3 144,6 29,2 44,7 21,6 186,2 236,3 232,8 350,2 89,8 24,1 134,9 38,6 15 185,8 71,8 348,1 52,3 129,4 73,3 101 129 62,1 216,3 657,2 95,7 29 21,7 39,8 103,7 175,7 189,3 483,7 29,6 33,4 55,1 93,2 72,7 98,4 108,9 137,5 45,2 8,5 60,4 52,3 16,1 44 252,4 144,1 4,7 6,9 88,2 59 126,8 288,3 104,1 596,7 67,1 23,9 34 26,5 227 172,8 246,3 230,4 35,3 7,3 62,8 26,8 23,7 114,1 195 301,1 37 91,4 26,7 96,1 65,2 60,7 157,5 188,3 25,3 54,2 22,1 6,8 132,9 223,4 156,1 50 17,9 16 68 105,5 88,1 68,9 83,4 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 1994 1994 1994 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 47,4 16,3 17,2 38,7 111,9 32,1 158,2 173,1 44,1 23,3 0,5 33,9 15,2 77,7 134,5 92,9 35,5 106,7 1,8 49,9 92,5 58,5 38,3 44,8 60,3 23,5 8,6 84,5 48,4 19,2 28,6 55 24,7 14,4 30,2 54,7 101,6 41,3 37,5 49,4 102,3 19,4 16,2 50,8 106,3 46,5 32,3 135 37,8 3,6 72,1 40,6 44,6 77,2 27,7 33,5 45,5 11,2 61,8 73,8 50 103,7 45,3 84,4 21,3 7,8 47,6 17,6 62 128,2 163,4 106,6 217,6 1,8 24,2 54,8 130,4 51,7 96,5 73,4 11,5 40,5 39,2 79,5 36,5 51 64,9 72,9 11,2 2,2 69,4 41,4 43 24,3 20,1 226,4 19,2 22,5 32,4 121,2 47,4 70,9 226 33,1 2,9 62 29,5 26,7 87,1 21,3 14,4 49,7 56 17 59,2 53,2 122,1 49,2 45,3 14,7 21,1 40,5 23,7 42,2 102,2 353,4 44,8 278,6 6,4 12,9 75,1 26,4 104,3 80,6 42,1 8,6 33,3 21,8 51,3 7,6 66 61,4 62,2 9,7 82,6 53 26,2 42,2 57,9 250,4 23,2 28,5 24,6 32,2 48,3 96,8 212,2 26,2 8,2 10,3 95,4 31,5 13,4 39,2 164,7 12 17,2 23,3 40,8 31,1 45,2 125,4 81,1 19 15,8 7,6 36 133,2 76,8 60,8 61,3 49,8 61,4 32,1 37,5 32,9 42,6 15,7 20 0,6 3,5 48,4 23,4 35,6 44,1 29,7 19,4 9,5 15,2 41,7 48,4 20,2 52,6 86 69 23,2 20,1 106,4 80,6 146,3 43,4 86,9 18,7 4,2 1,9 63,1 29,8 59,9 102,3 41,7 127,2 148,7 11,8 43,6 51,7 101 180,9 108,7 120,3 22,5 3,9 38,8 25,9 42,8 78,8 216,4 73,2 180,7 7,5 19 37,8 67,2 40,8 91,6 42,4 17,7 44,2 64,1 49 23,3 69,1 75,6 56,7 20,5 1,9 126,6 48,6 53,5 28 76,5 196,4 59,5 14,8 55,7 68,1 43,6 62,2 59,1 31,2 16 11,8 50,5 60,7 83,1 58,5 97,5 83,5 32,9 20,7 58 63,9 197 110,8 66,8 23 3,9 58,7 68,6 50,9 73,7 128,6 46,1 120,3 5,6 76,6 63,3 43,9 89,9 67,6 35,6 5,1 24 73,4 17 19,2 82,1 22,5 19,7 22,1 13,7 61,3 63,7 28,2 51,7 43,6 111 49,8 13,4 57,2 80,6 64,2 60,2 63,9 73 2,5 10,4 82,8 22,9 35,2 94,8 70,8 83,4 86,6 24,1 56,4 49,7 72,7 127,6 103,2 64,5 55,5 11,6 59,6 83,8 59,1 49,7 231,4 66,4 295,1 13,6 61,3 13,9 79,8 75,6 90,5 106,8 35,6 33,2 102,2 63,9 5,3 58,7 114,4 27,6 13,8 9,8 95,7 34,7 28,8 69,3 39,2 98,3 34,8 11,3 44,1 61,2 56,7 162,3 121,6 33,9 39,5 14,9 49,9 22,9 28 44,4 44,2 85 184,4 32,7 87,3 70,5 8,6 42 147,8 212,6 105,7 25 98,3 32,3 70,3 75,9 357,3 65,5 208,9 15,6 47,8 31,6 29,6 42,5 117,1 172,9 16,2 23,8 59,2 15,7 9,5 36,1 233,1 64,8 42,8 22,5 42,9 32,2 36,6 32,1 73,6 160,4 49,7 7,9 63,8 41,4 55 28,4 38,1 82,2 51 55,9 108,3 40,5 19,4 172 67,4 80,5 91,4 127,3 115,3 50,3 36,4 135,3 145,8 240,4 143,5 19,7 14,3 14,1 60,6 46,8 246 154,8 217,3 56,4 255 34,5 43,8 60,1 102,8 145 24,4 42 41,3 74,2 4,2 76,5 204,6 161,8 251,9 77,7 53,1 8,2 8,3 20,9 36,1 217,2 94,4 19,9 82,4 161,3 32,7 59,5 122,7 266,1 89,9 32,5 173,2 29,2 4,9 156,9 259,4 91 107 38,1 39,1 33,5 26,9 186,5 149,6 62 63,1 12,9 49,7 22,7 62,8 49,4 208,9 186,6 144 14,2 93,8 23 30,8 58,6 47,6 81,4 16 48 45,7 46,4 6,2 67,1 208,7 158 75,4 16,9 145,1 34,9 43,4 25,3 37,9 221,3 35,1 9,6 65,3 51,5 26,3 86,9 143,5 60,5 34,8 28,4 151,5 33,3 58,2 71 127,7 10 11 12 10 11 12 10 11 12 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 97,9 15 91,8 34 64,6 47,1 53 29,7 5,2 17,1 52,9 76,6 107,4 68,9 178,9 15,5 1,9 134,5 16,4 20,8 59,4 37 52,7 48,1 144,5 59,4 14,8 13 38,1 47,9 112,8 67,6 136,1 9,5 0,3 6,5 91,1 6,3 44,1 55,2 26,8 89,7 14,5 176,3 135,2 37,1 19,2 26,3 26,5 70,5 25,1 101,7 44,4 0,9 24 AVERAGE MAXIMUM RAINFALL Month 5 59,5 54,1 46,3 58,3 57,7 53,3 53,2 60,9 50,8 75,0 74,5 77,3 98,2 107,5 131,5 10 78,8 100,9 119,0 11 27,0 31,1 42,2 12 9,5 12,2 18,7 123,4 8,4 3,4 41,4 74,6 28 50,5 106,8 6,5 73,7 16,5 61,1 42,2 68,9 75,3 145,1 28,5 0,4 4,2 48,8 48,9 51,8 65,2 65,3 53,2 18,5 7,4 331,1 18,6 21,9 46,5 34,7 84 47,3 161,1 93,2 16,6 24,4 51,6 48,1 54,7 56 83 28,2 4,9 39,9 55,7 53,3 68,9 87,8 124,6 131,9 45,9 18,7 326 7,8 8,3 61,4 69,5 42,9 65,5 124,4 35 21,8 28,1 30,5 60,7 59,7 26,6 93,3 24,1 4,7 38 65,9 52,5 62,2 89,2 103,7 92,5 39,4 14,5 169,2 13,2 9,6 62,5 22,3 41,6 40,9 244,1 171,7 102 17 40,9 38,6 45,7 49,7 70,6 69,6 15,9 19,4 10 74,6 51,1 51,9 89,3 121,3 140,5 68,9 31,2 205,3 20,6 14,6 30 22,2 66,6 51,9 302,6 121 114,2 31,3 33,2 16,1 24,3 50 70,7 164,7 21,8 11,5 67,2 55,4 58,7 106,6 139,6 162,3 72,7 29,7 356,4 140,8 36,2 41,8 51,2 50,9 24,1 158,4 255,6 272,4 77,1 112,8 58,9 52,8 30,2 205,7 106,5 37,3 58,9 75,8 62,1 55,4 115,3 167,1 231,2 105,0 53,9 259 16,3 26,4 59,5 13,7 81 45,8 150,6 145,1 65,7 50,2 156,6 18 98,6 32,2 152,2 88,8 29 24,7 68,6 49,1 57,0 87,1 153,0 179,1 61,2 29,7 ... phí cho hoạt động, cơng tác liên quan đến tài ngun nước lưu vực sơng Cả Đó lý học viên chọn đề tài luận văn: “Thiết kế tiêu chuẩn mạng lưới trạm đo mưa phục vụ dự báo thủy văn cho lưu vực sông. .. triển chưa có tiêu chuẩn, phương pháp tính tốn thiết kế mạng lưới trạm quan trắc khí tượng, thủy văn nói chung lưới trạm mưa nói riêng phục vụ cho dự báo mưa lũ xác định thơng số đầu vào cho việc... yếu tố tác động để đề xuất mạng lưới trạm tiêu chuẩn tối ưu cho lưu vực 4.2 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới trạm nói chung ứng dụng cho lưu vực sơng Cả nói riêng; Đánh giá ưu
- Xem thêm -

Xem thêm: “Thiết kế tiêu chuẩn mạng lưới trạm đo mưa phục vụ dự báo thủy văn cho lưu vực sông Cả”. , “Thiết kế tiêu chuẩn mạng lưới trạm đo mưa phục vụ dự báo thủy văn cho lưu vực sông Cả”.

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay