NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THỰC THI CHÍNH SÁCH MIỄN THUỶ LỢI PHÍ NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH HOÀ BÌNH

158 1 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI KIỀU THỊ HUYỀN TRANG NGHIÊN CỨU Q TRÌNH THỰC THI CHÍNH SÁCH MIỄN THUỶ LỢI PHÍ NƠNG NGHIỆP TẠI TỈNH HỒ BÌNH Chun ngành : Kinh tế tài nguyên thiên nhiên môi trường Mã số: 60 - 31 - 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Phạm Hùng Hà Nội – 2012 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012 Tác giả Kiều Thị Huyền Trang HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng LỜI CẢM ƠN Tr­íc hÕt, em xin bµy tá lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS.Pham Hung, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy cô giáo môn kinh tế tài nguyên thiên nhiên môi trường, Khoa Kinh tế , trường Đại học Thủy Lợi truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Qua đây, em xin chân thành cảm ơn tới cán xã, HTX dịch vụ nông nghiệp, công ty khai thác công trình thuỷ lợi, UBND huyện, chi cục thuỷ lợi, sở NN & PTNT quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ em trình điều tra vµ thu thËp sè liƯu phơc vơ cho ln văn Em xin gưỉ lời cảm ơn gia đình, bạn bè, người động viên, khích lệ, giúp đỡ em mặt vật chất tinh thần st thêi gian thùc hiƯn vµ hoµn thµnh ln văn Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2012 Tác giả KiỊu ThÞ Hun Trang HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Khái niệm sách vai trò KT - XH sách miễn thuỷ lợi phí 1.1.2 Một số khái niệm vai trò nước sản xuất nông nghiệp 1.1.3 Đặc điểm hệ thống thuỷ lợi cơng trình thủy lợi 1.2 Cơ sở khoa học sách miễn thuỷ lợi phí 1.2.1 Mơ hình trợ giá đầu vào cho nông dân 1.2.2 Mơ hình quy luật cung cầu, thặng dư người sản xuất, thặng dư người tiêu dùng 1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 11 1.3.1 Q trình hình thành phát triển sách thuỷ lợi phí Việt Nam 11 1.3.2 Hệ thống cơng trình thuỷ nơng, cơng tác thu sử dụng thuỷ lợi phí Việt Nam 16 1.3.3 Kinh nghiệm nước sách thuỷ lợi 24 1.3.4 Thực tiễn sách miễn thuỷ lợi phí Việt Nam 27 1.4 Phương pháp nghiên cứu 32 1.4.1 Khung phân tích 32 1.4.2 Chọn điểm nghiên cứu 33 1.4.3 Phương pháp thu thập thông tin 34 1.4.4 Hệ thống tiêu đánh giá xử lý số liệu 37 Kết luận chương I: 38 HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM THỦY LỢI PHÍ TỈNH HỊA BÌNH TRONG NHỮNG NĂM QUA 39 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 39 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 39 2.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội 41 2.2 Thực trạng hệ thống cơng trình thuỷ lợi, quản lý sách miễn thuỷ lợi phí nơng nghiệp tỉnh Hòa Bình 48 2.2.1 Thực trạng hệ thống cơng trình thuỷ lợi tỉnh 48 2.2.2 Thực trạng máy tổ chức quản lý cơng trình thuỷ lợi 49 2.2.3 Cơ chế sách miễn thuỷ lợi phí từ năm 1995 đến Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 54 2.3.Q trình thực thi sách miễn thuỷ lợi phí NN tỉnh Hòa Bình 58 2.3.1 Đối với quan quản lý nhà nước 58 2.3.2 Đối với công ty Khai thác CTTL 60 2.3.3 Đối với HTX quản lý sử dụng nước 71 2.3.4 Đối với hộ nông dân 79 2.4 Một số thuận lợi khó khăn q trình thực thi sách miễn thuỷ lợi phí nơng nghiệp tỉnh Hòa Bình 91 2.4.1 Thuận lợi khó khăn quan quản lý Nhà nước 91 2.4.1.2 Khó khăn 92 2.4.2 Thuận lợi khó khăn cơng ty khai thác cơng trình thuỷ lợi 92 2.4.3 Thuận lợi khó khăn hợp tác xã, tổ thuỷ nông 95 2.4.4 Thuận lợi khó khăn hộ nông dân 97 2.5 Đánh giá trình thực thi sách miễn thủy lợi phí nơng nghiệp tỉnh Hòa Bình thơng qua quan liên quan 99 2.5.1 Đánh giá quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh, huyện 99 2.5.2 Đánh giá đơn vị quản lý khai thác công trình thuỷ lơị cấp sở (xã, thơn, HTXDVNN) 99 2.5.3 Đánh giá đơn vị trực tiếp quản lý vận hành hệ thống CTTL 100 2.5.4 Đánh giá hộ nông dân 101 2.6 Nhận định chung qúa trình thực thi sách miễn TLP địa bàn 103 HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng 2.6.1 Tính ưu việt sách 104 2.6.2 Những bất cập thực thi sách miễn thuỷ lợi phí tỉnh Hòa Bình 104 Kết luận chương 106 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN THỦY LỢI PHÍ NƠNG NGHIỆP 107 3.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hòa Bình thời gian tới 107 3.1.1 Mục tiêu 107 3.1.2 Các tiêu chủ yếu 107 3.1.3 Nhiệm vụ giải pháp 108 3.2 Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục khó khăn q trình thực thi sách miễn thuỷ lợi phí nơng nghiệp tỉnh Hòa Bình khuyến nghị để hồn thiện sách 112 3.2.1 Đối với quan quản lý nhà nước 112 3.2.2 Đối với công ty Khai thác công trình thủy lợi 113 3.2.3 Đối với đơn vị thuỷ nông sở (xã, HTX) 114 3.2.4 Đối với người nông dân 115 Kết luận chương 116 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 117 Kết luận 117 Khuyến nghị 120 2.1 Đối với quan chức 120 2.2 Đối với xí nghiệp KTCTTL 121 2.3 Đối với HTX dịch vụ nông nghiệp 121 2.4 Đối với người nông dân 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHỤ LỤC 126 HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Doanh nghiệp Nhà nước KTCTTL 18 Bảng 1.2: Tổng hợp kết thu thuỷ lợi phí nước 20 Bảng 1.3: Một số điều chỉnh miễn thuỷ lợi phí theo Nghị định 115/2008 31 Bảng 2.1: Tình hình đất đai tỉnh Hòa Bình qua năm (2008 – 2010) .42 Bảng 2.2: Giá trị sản xuất tỉnh Hòa Bình qua năm (2008 – 2010) 46 Bảng 2.3: Nghị định 115CP thay đổi mức thu TLP so với NĐ154CP 57 Bảng 2.5: So sánh khác công ty KTCTTL trước sau thực sách miễn TLP 61 Bảng 2.6: Bảng kê diện tích tưới tiêu cơng ty KTCTTL tỉnh Hòa Bình 64 Bảng 2.7: Tình hình thu chi TLP trước sau thực thi sách miễn TLP 66 Bảng 2.8: Tình hình nợ đọng thuỷ lợi phí cơng ty khai thác cơng trình thuỷ lợi địa bàn tỉnh Hòa Bình 68 Bảng 2.9: Tình hình cấp bù thuỷ lợi phí sau thực thi sách 70 Bảng 2.10: So sánh khác HTXDVNN trước sau thực sách miễn TLP 72 Bảng 2.10: Tình hình thu chi TLP HTXDVNN 74 Bảng 2.11: Nợ đọng thủy lợi phí trước có sách miễn TLP .77 Bảng 2.12: Chi phí sản xuất lúa bình qn sào nhóm hộ vụ xuân năm 2008 80 Bảng 2.13: Chi phí sản xuất khoai tây bình quân sào nhóm hộ vụ đơng năm 2008 82 Bảng 2.14: Thu nhập bình quân từ sản xuất lúa tính sào nhóm hộ vụ xuân năm 2008 84 Bảng 2.15: Thu nhập bình qn từ sản xuất khoai tây tính sào nhóm hộ vụ đơng năm 2008 .85 HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng Bảng 2.16: Ảnh hưởng sách miễn TLP với việc gieo trồng lúa hộ dân điều tra 86 Bảng 2.17: Ảnh hưởng sách miễn TLP với việc gieo trồng vụ đông hộ dân điều tra 87 Bảng 2.18: Ý kiến người dân mức thu thuỷ lợi phí nội đồng sau thực thi sách miễn thuỷ lợi phí .90 Bảng 2.19: Đánh giá hộ nông dân thái độ phục vụ đơn vị QL & KTCTTL sau thực sách 103 HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1: Cơ cấu kinh tế tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008 - 2010 .47 Đồ thị 2.2: So sánh kết sản xuất kinh doanh HTXDVNN trước sau miễn thuỷ lợi phí .76 Đồ thị 2.3: So sánh chi phí sản xuất lúa trước sau miễn TLP .81 Đồ thị 2.4: So sánh chi phí trồng khoai tây trước sau miễn TLP 83 Đồ thị 2.5: So sánh thu nhập hộ trồng lúa trước sau MTLP 85 Đồ thị 2.6: So sánh thu nhập hộ trồng khoai tây trước sau MTLP 86 Đồ thị 2.7: Ý kiến dân tình hình cung cấp nước đầy đủ, kịp thời (% ý kiến) 89 Đồ thị 2.8: Ý kiến người dân mức thu nộp TLP 91 DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 1.1: Tác động sách trợ giá đầu vào đến cung cầu Hình 1.2 Miễn TLP ảnh hưởng tới chi phí lượng cung trang trại, hộ nông dân thị trường nông sản .10 Sơ đồ 2.1: Khung phân tích .33 Sơ đồ 2.2: Mơ hình tổ chức quản lý cơng trình thuỷ lợi 52 HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng DANH MỤC VIẾT TẮT QLKTCTTL Quản lý khai thác cơng trình thuỷ lợi KTCTTL Khai thác cơng trình thuỷ lợi CTTL Cơng trình thuỷlợi HTX Hợp tác xã TLP Thuỷ lợi phí TL Thuỷ lợi NN Nông nghiệp NN & PTNT Nông nghiệp phát triển nơng thơn CP Chính phủ HĐBT Hội đồng Bộ trưởng UBND Uỷ ban nhân dân QĐ Quyết định NĐ Nghị định TC Tài UBTVQH Uỷ ban thường vụ quốc hội PL Pháp lệnh SL Sắc lệnh BVTV Bảo vệ thực vật NSNN Ngân sách Nhà nước THT Tổ hợp tác TW Trung ương CP Chi phí CPSX Chi phí sản xuất HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng PHIẾU PHỎNG VẤN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN ĐÃ THỰC THI CHÍNH SÁCH MIỄN THỦY LỢI PHÍ I Thơng tin HTXDVNN 1.1.Tên đơn vị 1.2 Diện tích đất nơng nghiệp để HTX thu thủy lợi phí thủy lợi nội đồng: ………… a Đất lúa: b Đất màu: 1.3.Số lượng thành viên HTXDVNN:………………………………… II Thông tin công tác thủy lợi 2.1.Số cơng trình thủy lợi hoạt động địa bàn xã? ………… 2.2 Số cơng trình khơng hoạt động hư hỏng địa bàn xã? 2.3 Tổng số cơng trình thủy lợi địa bàn xã? + Do trực tiếp HTX quản lý? + Do trạm thủy nông huyện quản lý? + Do tổ dùng nước thôn quản lý? 2.4 Mức thu thủy lợi phí trước sau có CS miễn TLP 2.4.1 Trước có CS miễn TLP Thời vụ biện pháp TT ĐVT tưới tiêu (1) (2) A VỤ ĐÔNG XUÂN I/ Tưới lúa (3) Tổng mức Mức thu Công Mức thu thu ty HTX (4) (5) (6) đ/sào đ/sào Bơm điện Công ty tưới đ/sào thẳng BĐ Công ty cấp nguồn đ/sào Tạo nguồn nước đ/sào - Cho bơm điện, dầu đ/sào HTX - Cho hộ nông dân bơm, tát HVTH: Kiều Thị Huyền Trang đ/sào Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ Thời vụ biện pháp TT GVHD: PGS.TS Phạm Hùng ĐVT tưới tiêu (1) (2) (3) Tổng mức Mức thu Công Mức thu thu ty HTX (4) (5) (6) II/ Tưới màu, mạ, CCN, Cây đ/sào VĐ BĐ Công ty tưới thẳng đ/sào BĐ Công ty bơm cấp nguồn: đ/sào - Cho BĐ, dầu HTX đ/sào - Cho hộ nông dân bơm, tát đ/sào Tạo nguồn cho bơm điện đ/sào HTX B VỤ MÙA đ/sào I/ Tưới tiêu cho lúa: đ/sào Công ty BĐ tưới, tiêu đ/sào HTX bơm điện tưới, tiêu đ/sào Tưới bơm điện HTX, đ/sào tiêu bơm điện C.ty Tưới BĐ C.ty cấp nguồn cho đ/sào nông dân, tiêu BĐ C.ty Tưới tạo nguồn cho nông đ/sào dân, tiêu BĐ C.ty Tưới BĐ C.ty, tiêu BĐ-HTX đ/sào Tưới tạo nguồn cho nông dân đ/sào bơm tát, tiêu BĐ-HTX Tưới BĐ C.ty, tiêu tự chảy đ/sào Tưới BĐ-HTX, tiêu tự chảy đ/sào 10 Tưới tạo nguồn cho nông đ/sào dân, tiêu tự chảy 11 Tưới BĐ Công ty cấp nguồn đ/sào HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng Thời vụ biện pháp TT ĐVT tưới tiêu (1) (2) (3) Tổng mức Mức thu Công Mức thu thu ty HTX (4) (5) (6) cho nông dân bơm tát, tiêu BĐ-HTX 12 Tưới nguồn nước sông Hồng, đ/sào tiêu BĐ C.ty II/ Tưới mạ, màu: đ/sào BĐ Công ty tưới thẳng đ/sào BĐ Công ty cấp nguồn: đ/sào - Cho BĐ-HTX đ/sào - Cho nông dân bơm tát đ/sào BĐ HTX đ/sào Tạo nguồn nước cho ND đ/sào bơm tát C/ CÂY CN DÀI NGÀY, CÂY đ/sào ĂN QUẢ, HOA, CÂY D.LIỆU BĐ Công ty tưới thẳng đ/sào BĐ Công ty cấp nguồn đ/sào Tạo nguồn cho ND bơm tát đ/sào D/ NI THUỶ đ/sào TRỒNG SẢN BĐ Cơng ty cấp thẳng đ/sào BĐ Công ty cấp nguồn đ/sào Tạo nguồn nước đ/sào E/ TIÊU THOÁT NƯỚC đ/sào KHU CÔNG NGHIỆP HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng 2.4.2 Sau có CS miễn TLP Thời vụ biện pháp TT ĐVT tưới tiêu (1) (2) A VỤ ĐÔNG XUÂN I/ Tưới lúa (3) Tổng mức Mức thu Công Mức thu thu ty HTX (4) (5) (6) đ/sào đ/sào Bơm điện Công ty tưới đ/sào thẳng BĐ Công ty cấp nguồn đ/sào Tạo nguồn nước đ/sào - Cho bơm điện, dầu đ/sào HTX - Cho hộ nông dân bơm, tát đ/sào II/ Tưới màu, mạ, CCN, Cây đ/sào VĐ BĐ Công ty tưới thẳng đ/sào BĐ Công ty bơm cấp nguồn: đ/sào - Cho BĐ, dầu HTX đ/sào - Cho hộ nông dân bơm, tát đ/sào Tạo nguồn cho bơm điện đ/sào HTX B VỤ MÙA đ/sào I/ Tưới tiêu cho lúa: đ/sào Công ty BĐ tưới, tiêu đ/sào HTX bơm điện tưới, tiêu đ/sào Tưới bơm điện HTX, đ/sào tiêu bơm điện C.ty HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ Thời vụ biện pháp TT GVHD: PGS.TS Phạm Hùng ĐVT tưới tiêu (1) (2) (3) Tổng mức Mức thu Công Mức thu thu ty HTX (4) (5) (6) Tưới BĐ C.ty cấp nguồn cho đ/sào nông dân, tiêu BĐ C.ty Tưới BĐ C.ty, tiêu BĐ-HTX đ/sào Tưới tạo nguồn cho nông dân đ/sào bơm tát, tiêu BĐ-HTX Tưới BĐ C.ty, tiêu tự chảy đ/sào Tưới BĐ-HTX, tiêu tự chảy đ/sào 10 Tưới tạo nguồn cho nông đ/sào dân, tiêu tự chảy 11 Tưới BĐ Công ty cấp nguồn đ/sào cho nông dân bơm tát, tiêu BĐ-HTX 12 Tưới nguồn nước sông Hồng, đ/sào tiêu BĐ C.ty II/ Tưới mạ, màu: đ/sào BĐ Công ty tưới thẳng đ/sào BĐ Công ty cấp nguồn: đ/sào - Cho BĐ-HTX đ/sào - Cho nông dân bơm tát đ/sào BĐ HTX đ/sào Tạo nguồn nước cho ND đ/sào bơm tát HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng 2.5 Tình hình thu chi TLP trước sau có CS miễn TLP ĐVT: Triệu đồng Năm 2007 Diễn giải Năm 2008 Vụ Vụ chiêm vụ mùa chiêm vụ mùa Tổng thu Thu từ dịch vụ thuỷ lợi Nhận cấp bù từ ngân sách Tổng chi Trả hợp đồng trạm bơm Trả công bơm nước Trả tiền điện bơm nước máy HTX Chi tiền thuỷ lợi nội đồng chi sửa chữa thường xuyên Chi điều tiết thuỷ lợi với thơn Chi thu thuỷ lợi phí Chi cơng tun truyền Chi quản lý phí Chi cơng ban quản lý tổ trưởng Chi lãi cổ phần+ ứng vốn Trích khấu hao tài sản Chi đóng bảo hiểm xã hội Đóng thuế mơn Chi khác Tổng lãi HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng 2.6 Tình hình nợ đọng TLP trước sau có CS miễn TLP Chỉ tiêu Kết thu TLP TLP tồn đọng Kế hoạch thu Năm 2006 Thực thu Thu đạt (%) Kế hoạch thu Năm 2007 Thực thu Thu đạt (%) Kế hoạch thu Năm 2008 Thực thu Thu đạt (%) 2.7 Sau có CS miễn TLP, HTX có cấp bù tiền TLP khơng? Có Khơng 2.8 Mức cấp bù tiền TLP cho HTX khai thác cơng trình TL Biện pháp tưới Mức thu Mức HTX Mức cấp bù thu cho HTX Tưới lúa - Bơm điện XN - BĐXN nông dân bơm tát - BĐXN cấp nguồn cho BĐHTX - BĐHTX - BĐHTX cấp nguồn Mầu -BĐXN -BĐXN tạo nguồn HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng III Ý kiến miễn thủy lợi phí ? 3.1 Những thuận lợi? * Về tổ chức? * Về tài chính? * Về chế hoạt động? 3.2 Những khó khăn? * Về tổ chức? * Về tài chính? * Về chế hoạt động? ngày tháng năm 2010 Xin chân thành cảm ơn! HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng PHIẾU PHỎNG VẤN CƠNG TY KHAI THÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN ĐÃ THỰC THI CHÍNH SÁCH MIỄN THỦY LỢI PHÍ I Thơng tin Cơng ty KTCT thủy lợi 1.1.Tên đơn vị 1.2.Diện tích đất nơng nghiệp để Cơng ty thu thủy lợi phí ………………… 1.2.1.Diện tích gieo trồng cơng ty thu TLP theo kế hoạch? 1.2.2.Diện tích gieo trồng công ty thu TLP thực tế? 1.3 Số lượng thành viên công ty KTCTTL:………………………… II Thông tin công tác thủy lợi 2.1.Số công trình thủy lợi hoạt động cơng ty quản lý? 2.2 Số cơng trình khơng hoạt động hư hỏng công ty quản lý? 2.4 Mức thu thủy lợi phí trước sau có CS miễn TLP 2.4.1 Trước có CS miễn TLP * Cơng ty có khoản thu khác ngồi Nghị định 115 hay khơng? + Có + Khơng * Nếu có khoản nào? III Tổ chức Công ty KTCTTL 3.1 Tổ chức công ty trước miễn TLP? 3.2 Tổ chức công ty sau miễn TLP? 3.3 Nếu có thay đổi lý thay đổi gì? 3.4 Theo ơng (bà) thay đổi làm tăng hay giảm chi phí cho công ty? Lý do? HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng IV Tình hình thu, chi cơng ty 4.1 Tình hình thu chi TLP trước có CS miễn TLP 4.1.1 Tình hình nợ đọng TLP trước có CS miễn TLP Chỉ tiêu Kết thu TLP TLP tồn đọng Kế hoạch thu Năm 2006 Thực thu Thu đạt (%) Kế hoạch thu Năm 2007 Thực thu Thu đạt (%) Kế hoạch thu Năm 2008 Thực thu Thu đạt (%) 4.1.2 Những thuận lợi khó khăn việc thu chi TLP trước có sách miễn TLP? * Thuận lợi? * Khó khăn? 4.2 Tình hình thu chi TLP sau có CS miễn TLP 4.2.1.Tình hình thu chi TLP sau miễn TLP Chỉ tiêu Số tiền Nguồn cấp Kế hoạch thu + cấp Năm 2008 Thực thu Được cấp Kế hoạch thu + cấp Năm 2009 Thực thu Được cấp Kế hoạch thu + cấp Năm 2010 Thực thu Được cấp HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng 4.2.2 Tình hình nợ đọng TLP cơng ty - Nợ đọng từ khoản phải thu? - Nợ đọng từ ngân sách Nhà nước? 4.2.3 Những thuận lợi khó khăn việc thu chi TLP sau có sách miễn TLP? * Thuận lợi? * Khó khăn? 4.3 Cơ chế hoạt động 4.3.1 Trước có CS miễn TLP * Về mặt tổ chức? * Về mặt pháp lý? * Về mặt tài chính? 4.3.2 Sau có CS miễn TLP * Về mặt tổ chức? * Về mặt pháp lý? * Về mặt tài chính? V Ý kiến chung miễn thủy lợi phí ? Ngày tháng năm 2010 Xin chân thành cảm ơn! HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng PHIẾU PHỎNG VẤN UBND TỈNH (HUYỆN) VÀ SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN A Thơng tin chung người vấn 1.1.Họ tên:……………………………………………Chức vụ:…… …… 1.2.Tên quan, đơn vị:……………………………………………….……… 1.3.Trách nhiệm ông (bà) việc quản lý TLP gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………B Thơng tin q trình thực thi sách miễn, giảm TLP I.Trước có sách miễn giảm TLP 1.1 Những vấn đề nảy sinh liên quan đến TLP trước có sách miễn TLP tỉnh ơng (bà) gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………1.2.Chính sách miễn giảm TLP quan ơng (bà) xây dựng sở nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………1.3 Quy trình lộ trình xây dựng sách nào? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 1.4 Khi thực thi sách miễn giảm TLP vấn đề thủy lơi giao cho quan quản lý? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 1.5 Chính sách miễn giảm TLP mang lại lợi ích cho nơng dân?Cho HTX dịch vụ thủy lợi, công ty khai thác công trình thủy lơi?Cho nhà nước? * Cho nơng dân? ……………………………………………………………………………………… HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng …………………………………………………………………………… * Cho HTX dịch vụ thủy lợi, cơng ty khai thác cơng trình thủy lợi? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… * Cho nhà nước? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 1.6 Ơng (bà) cho biết thuận lợi khó khăn dự kiến trước thực sách miễn giảm TLP gì? * Thuận lợi: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… * Khó khăn: 1.7 Ơng (bà) cho biết biện pháp để khắc phục khó khăn gì? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… II Sau có sách miễn giảm TLP 2.1 Ơng (bà) cho biết tỉnh ơng (bà) áp dụng sách miễn giảm TLP từ thời gian nào? 2.2 Địa phương thí điểm để thực sách miễn TLP đâu? 2.3 Kết thực thí điểm sách miễn giảm TLP đánh nào? * Những kết đạt được? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… * Những mặt hạn chế? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng 2.4 Ông (bà) cho biết thời gian áp dụng sách miễn giảm TLP phạm vi toàn tỉnh từ nào? 2.5 Những kết đạt sau thực thi sách phạm vi rộng gì? * Về phía nơng dân? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… * Về phía quan quản lý? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… * Nhà nước? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2.6 Những vấn đề nảy sinh sau thực thi sách miễn giảm TLP phạm vi rộng gì? * Từ phía lãnh đạo? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… * Từ phía người dân? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2.7 Ngân sách tỉnh cho miễn TLP năm 2008 bao nhiêu? 2.8 Ngân sách tỉnh phải bù lỗ cho khoản miễn giảm TLP năm 2008? 2.9 Hiện có số tỉnh miễn giảm TLP cho nơng dân, nhiên nơng dân lại đòi đóng TLP trở lại Ý kiến Ông (bà) vấn đề nào, liệu có nên tiếp tục trì sách miễn giảm TLP?Đâu giải pháp cho vấn đề trên? * Ý kiến ? * Những giải pháp? HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2.10 Năm 2009, Chính sách Chính phủ miễn tồn thủy lợi phí cho nơng dân nước, nơng dân phải đóng khoản phí thủy lợi nội đồng Theo ơng (bà) có nên ko?Ý kiến ông (bà) vấn đề nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Ngày tháng năm 2010 Xin chân thành cảm ơn ông (bà) HVTH: Kiều Thị Huyền Trang Lớp 18 KT11 ... nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu trình thực thi sách miễn thuỷ lợi phí nơng nghiệp tỉnh Hòa Bình' ' Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung Trên sở nghiên cứu tình hình thực thi sách miễn thuỷ. .. lý cơng trình thuỷ lợi 49 2.2.3 Cơ chế sách miễn thuỷ lợi phí từ năm 1995 đến Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 54 2.3 .Quá trình thực thi sách miễn thuỷ lợi phí NN tỉnh Hòa Bình ... thuỷ lợi phí từ phân tích thuận lợi khó khăn q trình thực thi sách miễn thuỷ lợi phí nơng nghiệp, góp phần hồn thi n q trình thực thi khuyến nghị cải tiến sách cho phù hợp 2.2 Mục tiêu nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THỰC THI CHÍNH SÁCH MIỄN THUỶ LỢI PHÍ NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH HOÀ BÌNH , NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THỰC THI CHÍNH SÁCH MIỄN THUỶ LỢI PHÍ NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH HOÀ BÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay