“Các biện pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng của Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á”.

125 1 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:57

Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu làm luận văn tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân tổ chức, tác giả xin chân thành cảm ơn cá nhân, tổ chức tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Xuân Phú - người Thầy trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tác giả tận tình trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Đồng thời, tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Thủy lợi, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế Quản Thầy giáo, giáo Khoa Kinh tế Quản cung cấp kiến thức chuyên ngành, giúp tác giả đủ sở luận thực tiễn để hoàn thành luận văn Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn người thân bạn bè chia sẻ tác giả khó khăn, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả nghiên cứu hoàn thành luận văn TÁC GIẢ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan toàn luận văn sản phẩm nghiên cứu cá nhân Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Học viên Trịnh Thị Thu Hường Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng lực cán lãnh đạo 19 Bảng 2.2: Bảng lực cán chuyên môn kỹ thuật 20 Bảng 2.3: Bảng lực công nhân kỹ thuật 20 Bảng 3.1: Bảng tiêu chí đánh giá 46 Bảng 4.1: Benchmarking lực nhà thầu 56 Bảng 4.2: Benchmarking hệ thống quản chất lượng 63 Bảng 4.3: Benchmarking quản vật tư .69 Bảng 4.4: Benchmarking quản thi công 73 Bảng 4.5: Benchmarking quản chi phí .79 Bảng 4.6: Benchmarking kiểm soát chất lượng 81 Bảng 4.7: Benchmarking cải tiến chất lượng .86 Bảng 4.8: Benchmarking hợp tác, trao đổi thông tin 89 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Xn Phú DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty 18 Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức công trường .21 Hình 3.1: Mơ hình hệ thống quản chất lượng dựa trình .29 Hình 3.2: Các chủ thể tham gia tác động chất lượng xây dựng .31 Hình 3.3: Quy trình thu thập liệu để benchmarking 40 Hình 3.4: Quy trình thiết kế bảng câu hỏi Benchmarking 41 Hình 4.1: Biểu đồ benchmarking hệ thống quản chất lượng 64 Hình 4.2: Biểu đồ benchmarking quản vật tư 70 Hình 4.3: Biểu đồ benchmarking quản thi cơng 74 Hình 4.4: Biểu đồ benchmarking quản chi phí 79 Hình 4.5: Biểu đồ benchmarking kiểm soát chất lượng .83 Hình 4.6: Biểu đồ benchmarking cải tiến chất lượng 86 Hình 4.7: Biểu đồ benchmarking hợp tác, trao đổi thông tin .89 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BQL DA: Ban quản dự án TVGS: Tư vấn giám sát HTQLCL: Hệ thống quản chất lượng EA.JSC: Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á HNCCI: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Số Hà Nội HADILAND: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh địa ốc Hà Nội Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú MỤC LỤC NỘI DUNG Trang CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNGQUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 1.1 Tổng quan sản phẩm xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng 1.1.1 Khái niệm sản phẩm xây dựng, đặc điểm sản phẩm xây dựng 1.1.2 Khái niệm chất lượng sản phẩm .3 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 1.2 Tổng quan vấn đề quản chất lượng .8 1.2.1 Khái niệm quản chất lượng .8 1.2.2 Quản chất lượng công trình xây dựng .9 1.2.3 Vai trò quản chất lượng 10 1.3 Vai trò Nhà thầu thi công yêu cầu cần thực để đảm bảo chất lượng cơng trình 12 1.3.1 Vai trò nhà thầu thi công .12 1.3.2 Nội dung quản chất lượng thi công xây dựng cơng trình Nhà thầu 14 1.4 Chi phí quản chất lượng hậu việc quản chất lượng 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG Á .17 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á 17 2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á .17 2.1.2 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 17 2.1.3 Sơ đồ tổ chức Công ty 18 2.1.4 Lĩnh vực kinh doanh 18 2.1.5 Tình hình nhân lực công ty 19 2.1.6 Sơ đồ tổ chức công trường 21 2.1.7 Những kết đạt 21 2.2 Thực trạng quản chất lượng cơng trình xây dựng Việt Nam 23 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Xn Phú 2.3 Thực trạng chất lượng cơng trình xây dựng Công ty Cổ phần quốc tế Đông Á 25 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP QUẢN CHẤT LƯỢNG 27 CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 27 3.1 Hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2008 việc áp dụng cho công ty xây dựng Việt Nam 27 3.1.1 Hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2008 .27 3.1.2 Áp dụng ISO 9001:2008 cho tổ chức xây dựng Việt Nam 31 3.2 Phương pháp đánh giá Benchmarking .34 3.2.1 Định nghĩa Benchmarking 34 3.2.2 Mục tiêu Benchmarking 35 3.2.3 Các loại Benchmarking 36 3.2.4 Phương pháp thực Benchmarking 39 3.3 Áp dụng phương pháp đánh giá benchmarking để phân tích thực trạng quản chất lượng nhà thầu thi công 44 3.3.1 Trường hợp nghiên cứu 44 3.3.2 Xác định tiêu chí đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản chất lượng cơng trình nhà thầu 45 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 55 QUẢN CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG Á 55 4.1 Phương hướng phát triển Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á thời gian tới .55 4.2 Đề xuất biện pháp tăng cường hiệu quản chất lượng thi công xây lắp công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á 55 4.2.1 Benchmarking lực nhà thầu 56 4.2.2 Benchmarking hệ thống quản chất lượng 63 4.2.3 Benchmarking quản vật tư 69 4.2.4 Benchmarking quản thi công .73 4.2.5 Benchmarking quản chi phí 79 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú 4.2.6 Benchmarking kiểm soát chất lượng 81 4.2.7 Benchmarking cải tiến chất lượng 86 4.2.8 Benchmarking hợp tác, trao đổi thông tin 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 PHỤ LỤC 94 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong cơng đổi kinh tế, phát triển đất nước nhu cầu xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật lớn Tuy nhiên chất lượng cơng trình mối quan tâm lớn xã hội thực tế cho thấy nhiều bất cập, khiếm khuyết công tác quản chất lượng công trình xây dựng Trong kinh tế thị trường muốn tồn phát triển doanh nghiệp phải cung cấp sản phẩm (hay dịch vụ) làm thoả mãn nhu cầu khách hàng tốt thể; hay nói cách khác, doanh nghiệp phải tạo trì lợi cạnh tranh cho Việc xây dựng trì hệ thống quản chất lượng nhu cầu thiết yếu doanh nghiệp tạo thương hiệu riêng cho Đối với lĩnh vực xây dựng phải lấy yếu tố chất lượng sản phẩm xây dựng mục tiêu quan trọng cho hoạt động Giai đoạn thi cơng xây dựng giai đoạn quan trọng định chất lượng cơng trình Hầu hết cố bắt nguồn từ việc thi công chất lượng Và nhà thầu thi cơng mắt xích trực tiếp triển khai thi công làm sản phẩm ảnh hưởng lớn đến chất lượng cơng trình Vấn đề quản chất lượng thi công nhà thầu chưa trọng gặp nhiều khó khăn nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan Nhìn chung cơng tác quản chất lượng nước ta bộc lộ nhiều khiếm khuyết lực, kỹ quản tính chuyên nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao lĩnh vực xây dựng Vấn đề mang tính thời phải làm để đổi việc quản chất lượng cơng trình xây dựng Cơng ty Cổ phần Quốc tế Đơng Á kinh nghiệm mười năm qua lĩnh vực thi công xây dựng mà trọng cơng trình thủy lợi Để thực chiến lược phát triển mảng xây lắp nâng cao vị cạnh tranh công ty với tham vọng phát triển vươn lên trở thành doanh nghiệp xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam, cơng ty nỗ lực đưa nhiều biện pháp cải tiến chất Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú lượng sản phẩm xây dựng Tuy nhiên, trình thực cơng ty gặp phải khó khăn chưa phương pháp đánh giá thực trạng biện pháp để thực công tác cải tiến quản chất lượng sản phẩm xây dựng Để góp phần giải khó khăn trên, với mong muốn đưa phương pháp đánh giá biện pháp hữu hiệu nhằm mang lại hiệu lợi ích thiết thực công tác quản chất lượng dự án xây dựng, nên tác giả chọn đề tài luận văn sau đây: “Các biện pháp tăng cường công tác quản chất lượng cơng trình xây dựng Cơng ty Cổ phần Quốc tế Đơng Á” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu tổng quan vấn đề chất lượng cơng trình xây dựng công tác quản chất lượng nhà thầu - Phân tích hoạt động Cơng ty Cổ phần Quốc tế Đông Á so sánh với hai doanh nghiệp xây dựng khác theo phương pháp Benchmarking - Đề xuất biện pháp tăng cường quản chất lượng cơng trình xây dựng Cơng ty Cổ phần Quốc tế Đơng Á nói riêng nhà thầu thi cơng nói chung ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN - Đối tượng nghiên cứu đề tài biện pháp tăng cường công tác quản chất lượng công trình xây dựng Đề tài giới hạn nghiên cứu nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình - Phạm vi nghiên cứu đề tài cơng ty xây dựng, tập trung chủ yếu Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Dựa cách tiếp cận phép vật biện chứng, đề tài áp dụng phương pháp nghiên như: Phương pháp nghiên cứu thuyết; phương pháp thống kê; phương pháp tổng hợp; phương pháp phân tích so sánh số phương pháp kết hợp khác để giải vấn đề đề tài NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN Nội dung đề tài luận văn bao gồm bốn chương: Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ Trang 100 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú Giao toàn cho tổ quản chất lượng dự án kiểm sốt Giao khốn cơng tác cho Ban huy công trường Ý kiến khác: ………………………………………………… Mức độ kiên vấn đề chất lượng nội công ty? VII CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG Mức độ rút kinh nghiệm công tác quản chất lượng qua cơng trình, dự án? Mức độ học tập kinh nghiệm quản chất lượng từ đối tác đối thủ ngành, nhà thầu chuyên nghiệp áp dụng vào công ty? Mức độ đề biện pháp để cải tiến công tác quản chất lượng thi công? VIII HỢP TÁC, TRAO ĐỔI THÔNG TIN Mức độ trao đổi thông tin nhà thầu chủ thể khác dự án (Chủ đầu tư, BQL DA, TVGS…)? Mức độ hợp tác với nhà thầu khác dự án? Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ Trang 101 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú PHỤ LỤC 2: BẢNG TÍNH VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ I BENCHMARKING VỀ NĂNG LỰC NHÀ THẦU NL-01: Mức độ hài lòng Chủ đầu tư lực thi công nhà thầu Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 11 Điểm đánh giá EA.JSC 15 3,27 HNCCI 12 4,75 Hadiland 14 4,36 NL-02: Mức độ kinh nghiệm huy trưởng để đảm nhận cơng trình quy mơ lớn Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 12 4,58 14 4,36 2,87 NL-03: Mức độ đào tạo nguồn nhân lực cho vị trí huy trưởng Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI 12 Hadiland 14 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 5 Điểm đánh giá 2,73 4,58 3,86 Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ Trang 102 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú NL-04: Mức độ đãi ngộ xứng đáng với huy trưởng, cán chủ chốt Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 2,53 12 10 3,83 14 11 3,79 NL-05: Mức độ kinh nghiệm cán kỹ thuật Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 2,67 12 3,25 14 5 4,07 NL-06: Mức độ đào tạo nâng cao kỹ nghề nghiệp cho cán kỹ thuật Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI 12 Hadiland 14 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 6 3,80 4 3,92 3,43 Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ Trang 103 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú NL-07: Năng lực thi công tổ đội Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 15 HNCCI 12 4 3,50 Hadiland 14 3,43 2,67 NL-08: Mức độ hỗ trợ tổ đội q trình thi cơng để đạt suất, chất lượng Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI 12 Hadiland 14 Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 2 3,75 4,07 2,60 NL-09: Năng lực nhà thầu phụ tuyển chọn hợp tác thi công với công ty Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 4 12 14 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Điểm đánh giá 2,93 3,83 3,64 Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ Trang 104 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú NL-10: Mức độ phù hợp cấu tổ chức hành nhà thầu Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI 12 Hadiland 14 Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 5 3,67 4 4,14 2,73 NL-11: Mức độ cải tiến cấu tổ chức để vận hành doanh nghiệp hiệu Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 4 12 14 10 Điểm đánh giá 2,53 4,00 3,71 NL-12: Mức độ phân công công việc phù hợp lực cán bộ, nhân viên Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm đánh giá 4 12 3 3,58 14 3,64 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Điểm 2,53 Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ II Trang 105 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú BENCHMARKING VỀ HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG QLCL-01: Sự phù hợp hệ thống quản chất lượngcơng ty áp dụng tồn hệ thống Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 15 3,53 HNCCI 12 4,00 Hadiland 14 3,64 QLCL-02: Mức độ xác định mục tiêu chất lượng cho dự án công ty Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 12 14 11 Điểm đánh giá 3,13 3,83 3,79 QLCL-03: Mức độ hiểu biết nhân viên hệ thống quản chất lượng Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 12 14 10 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Điểm đánh giá 2,67 3,92 3,71 Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ Trang 106 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú QLCL-04: Mức độ quy định trách nhiệm chất lượng thành viên Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 15 HNCCI 12 2 Hadiland 14 Điểm đánh giá 2,60 3,58 3,43 QLCL-05: Mức độ xây dựng hệ thống quản chất lượng riêng cho dự án cụ thể Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI 12 Hadiland 14 Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 9 Điểm đánh giá 2,13 3,08 4,07 QLCL-06: Mức độ áp dụng hệ thống quản chất lượng vào công việc Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm đánh giá 15 5 3,60 HNCCI 12 4,00 Hadiland 14 3,43 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Điểm Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ Trang 107 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú QLCL-07: Sự phù hợp áp dụng quy trình, biểu mẫu quản chất lượng Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 4 12 14 Điểm đánh giá 2,53 3,83 3,64 QLCL-08: Mức độ cải tiến liên tục quy trình, biểu mẫu cho phù hợp Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI 12 Hadiland 14 Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 3 3,58 6 3,71 2,53 III BENCHMARKING VỀ QUẢN VẬT TƯ QLVL-01: Mức độ hiệu công tác kiểm nghiệm chất lượng vật tư Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI 12 Hadiland 14 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 5 Điểm đánh giá 4 4 2 3,33 3,79 2,53 Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ Trang 108 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú QLVL-02: Mức độ lựa chọn nguồn vật tư thi công chất lượng Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 5 15 HNCCI 12 Hadiland 14 4 Điểm đánh giá 3,13 3,67 3,43 QLVL-03: Mức độ triển khai kế hoạch cung ứng vật tư Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 15 HNCCI 12 Hadiland 14 Điểm đánh giá 2,47 3,17 3,14 QLVL-04: Điều kiện kho bãi, cất giữ vật tư thi công công trường Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 5 đánh giá 2,67 12 10 3,17 14 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Điểm 3,86 Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ Trang 109 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú IV BENCHMARKING VỀ QUẢN THI CÔNG QLTC-01: Mức độ phù hợp biện pháp thi công lập Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 4 12 3 14 Điểm đánh giá 2,13 4,00 3,36 QLTC-02: Mức độ thi công theo biện pháp Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 4 4 12 14 Điểm đánh giá 2,60 3,50 3,36 QLTC-03:Mức độ thiết lập điều kiện an toàn lao động thi công Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI 12 Hadiland 14 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 5 3,07 5 4,25 5 4,00 Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ Trang 110 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú QLTC-04: Mức độ nghiên cứu áp dụng biện pháp mới, công nghệ thi công Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 5 3,53 12 4,17 14 4,21 QLTC-05: Mức độ ghi nhận thay đổi q trình thi cơng Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 12 14 5 Điểm đánh giá 2,53 3,58 3,07 QLTC-06: Mức độ giải thay đổi kịp thời q trình thi cơng Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 15 HNCCI 12 Hadiland 14 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Điểm đánh giá 3,13 3,67 3,29 Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ Trang 111 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú V BENCHMARKING VỀ QUẢN CHI PHÍ TC-01: Mức độ cơng trính giá trúng thầu thấp Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI 12 Hadiland 14 Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 4 8 2 Điểm đánh giá 2,93 1,50 1,36 TC-02: Mức độ xảy phát sinh bất lợi q trình thi cơng Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 15 HNCCI 12 10 1 1,25 Hadiland 14 1,64 2,93 VI BENCHMARKING VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KS-01: Mức độ kiểm tra giám sát nghiệm thu nội nhà thầu Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm đánh giá 12 3,92 14 3,64 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Điểm 2,53 Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ Trang 112 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú KS-02: Mức độ kiểm soát chặt chẽ chất lượng tổ quản chất lượng dự án Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI 12 Hadiland 14 Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 2 3,50 3,79 2,00 KS-03: Mức độ vai trò quyền hạn trách nhiệm thành viên tổ quản chất lượng dự án Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI 12 Hadiland 14 Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 5 2,00 5 3,25 4,36 KS-04: Mức độ giám sát, kiểm tra công ty công trường Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 5 đánh giá 12 4,33 14 4,07 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Điểm 2,93 Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ Trang 113 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú KS-05: Mức độ kiên vấn đề chất lượng nội công ty Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 15 6 2,80 HNCCI 12 3,33 Hadiland 14 3,21 VII BENCHMARKING VỀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CT-01: Mức độ rút kinh nghiệm công tác quản chất lượng qua cơng trình, dự án Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 12 3 3,25 14 5 3,07 1,87 CT-02: Mức độ học tập kinh nghiệm quản chất lượng từ đối tác đối thủ ngành, nhà thầu chuyên nghiệp áp dụng vào công ty Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 5 đánh giá 12 3,83 14 3,57 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Điểm 1,53 Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ Trang 114 GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Phú CT-03: Mức độ đề biện pháp để cải tiến công tác quản chất lượng thi công Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm Điểm đánh giá 6 12 3,92 14 4 3,50 1,87 VIII BENCHMARKING VỀ HỢP TÁC, TRAO ĐỔI THƠNG TIN HT-01:Mức độ trao đổi thơng tin nhà thầu chủ thể khác dự án (Chủ đầu tư, BQL DA, TVGS…) Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI 12 Hadiland 14 Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 5 5 Điểm đánh giá 3,27 3,75 3,36 HT-02: Mức độ hợp tác với nhà thầu khác dự án Trường hợp Số người nghiên cứu trả lời EA.JSC 15 HNCCI Hadiland Số người đánh giá mức độ dựa thang điểm 5 đánh giá 12 4,08 14 3,79 Học viên: Trịnh Thị Thu Hường Điểm 3,27 Lớp: CH18KT21 ... HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG Á 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á 2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á Tên công ty: Công ty Cổ. .. đây: Các biện pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu tổng quan vấn đề chất lượng cơng trình xây. .. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG Á .17 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á 17 2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Quốc tế Đơng Á .17
- Xem thêm -

Xem thêm: “Các biện pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng của Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á”. , “Các biện pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng của Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á”.

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay