Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của các công trình thuỷ lợi huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá”

153 3 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:57

MỤC LỤC MỞ ĐẤU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài .2 Phương hướng nghiên cứu đề tài Nội dung nghiên cứu đề tài Những đóng góp đề tài .3 CHƯƠNG TÌNH HÌNH CHUNG HỆ THỐNG CÁC CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI HUYỆN ĐƠNG SƠN 1.1 Điều kiện tự nhiên dân sinh kinh tế khu vực 1.1.1.Vị trí địa lý 1.1.2 Đặc điểm địa hình địa mạo 1.1.3 Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn, sơng ngòi 1.1.3.1 Đặc điểm khí hậu 1.1.3.2 Đặc điểm thuỷ văn, sơng ngòi .8 1.1.4 Đặc điểm Thổ nhưỡng đất đai 10 1.1.5 Tình hình dân sinh kinh tế, xã hội 10 1.1.6 Phương hướng, mục tiêu phát triển huyện Đông Sơn 13 1.1.7 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 tỉnh Thanh Hoá 14 1.2 Hiện trạng hệ thống thuỷ lợi huyện Đông Sơn 15 1.2.1 Quá trình xây dựng phát triển hệ thống 15 1.2.1.1 Hệ thống cơng trình đầu mối .16 1.2.1.2 Hệ thống kênh 16 1.2.1.3 Hệ thống cơng trình thủy công hệ thống 16 1.2.2 Hiện trạng tưới huyện Đông Sơn 18 1.2.3 Hiện trạng tiêu huyện Đông Sơn 20 1.2.3.1 Hệ thống tiêu sơng Hồng 20 1.2.3.2 Hệ thống tiêu Quảng Châu .21 1.2.3.2 Tình hình ngập úng năm có mưa lớn 22 1.2.4 Đánh giá chung trạng hệ thống thuỷ lợi huyện Đông Sơn 23 1.3 Hiện trạng sử dung đất mục tiêu phát triển nông nghiệp huyện Đông Sơn 23 1.3.1 Hiện trạng sử dụng đất 23 1.3.2 Quy hoạch sử dụng đất năm 2010 định hướng 2020 24 1.3.3 Mục tiêu phát triển nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa 29 1.4 Hiện trạng thể chế tổ chức quản lý .35 1.4.1 Nhiệm vụ Xí nghiệp khai thác cơng trình thủy lợi Đơng Sơn 35 1.4.2 Bộ máy tổ chức Xí nghiệp 35 1.4.3 Phân cấp quản lý: 36 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 1.4.3.1 Về tổ chức lao động: 36 1.4.3.2 Về Kế hoạch kỹ thuật .36 1.4.3.3 Về tài chính: .37 1.4.4 Về quản lý nước, cơng trình phòng chống lụt bão, hạn hán: 37 1.4.5 Cơng tác Đảng đồn thể: 37 1.5 Hiện trạng hoạt động quản lý khai thác 38 1.5.1 Công tác lập thực kế hoạch tưới tiêu: 38 1.5.2 Công tác sửa chữa thường xun tu bảo dưỡng cơng trình: 38 1.5.3 Tình hình tài thuỷ lợi phí: 39 1.5.4 Tình hình quản lý hệ thống kênh mương: 40 CHƯƠNG 61 TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI .61 2.1 Tình hình nghiên cứu, đánh giá hiệu hoạt động cơng trình thuỷ lợi giới 61 2.1.1 Phát triển hệ thống thuỷ lợi giới 61 2.1.2 Tình hình nghiên cứu đánh giá hiệu hệ thống thuỷ lợi giới 63 2.2 Tình hình nghiên cứu, đánh giá hiệu cơng trình thuỷ lợi Việt Nam 65 2.2.1 Tình hình phát triển thuỷ lợi Việt Nam 65 2.2.1.1 Hiện trạng đầu tư xây dựng thuỷ lợi 65 2.2.1.2 Những tồn 66 2.2.2 Thực trạng quản lý khai thác cơng trình thuỷ lợi 67 2.2.2.1 Hệ thống tổ chức chế sách 67 2.2.2.2 Quan lý, khai thác cơng trình thuỷ lợi đa mục tiêu 69 2.2.2.3 Quản lý tưới có tham gia người dân .69 2.2.2.4 Những nghiên cứu có liên quan đến hiệu CTTL Việt Nam 70 2.3 Cơ sở khoa học việc đánh giá hiệu cơng trình thuỷ lợi huyện Đông Sơn75 2.3.1 Khái niệm giám sát đánh giá hiệu cơng trình thuỷ lợi 75 2.3.2 Đánh giá hiệu quản lý tưới 77 2.4 Cơ sở xây dựng tiêu đánh giá 80 2.5 Hệ thống tiêu đánh giá 84 2.5.1 Đánh giá lực hoạt động tổ chức quản lý thuỷ nông 84 2.5.1.1 Trình độ cán 84 2.5.1.2 Sự phù hợp máy tổ chức quản lý 84 2.5.1.3 Khả thực quy chế .85 2.5.2 Đánh giá hiệu tưới hệ thống thuỷ nông 85 2.5.2.1 Hiệu cung cấp nước 86 2.5.2.2 Hiệu sản xuất nông nghiệp 89 2.5.2.3 Hiệu kinh tế, xã hội môi trường .89 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài ngun nước 2.6 Tính tốn tiêu đánh giá hiệu quả, phân tích đánh giá hiệu hoạt động cơng trình thuỷ lợi huyện Đơng Sơn 92 2.6.1 Đánh giá lực hoạt động tổ chức quản lý thuỷ nông 92 2.6.1.1 Trình độ cán 92 2.6.1.2 Sự phù hợp máy tổ chức quản lý 92 2.6.1.3 Khả thực quy chế .92 2.6.2 Đánh giá hiệu tưới hệ thống thuỷ nông 93 2.6.2.1 Hiệu cung cấp nước 93 2.6.2.2 Hiệu sản xuất nông nghiệp 97 2.6.2.3 Hiệu kinh tế, xã hội môi trường 99 CHƯƠNG .103 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ KHAI THÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI HUYỆN ĐÔNG SƠN 103 3.1 Cơ sở khoa học đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý khai thác hệ thống thuỷ lợi huyện Đông Sơn .103 3.1.1 Cơ sở hạ tầng 103 3.1.2 Về trình độ quản lý hệ thống 103 3.1.3 Về chế sách 104 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quản lý khai thác hệ thống thuỷ lợi huyện Đông Sơn .106 3.2.1 Giải pháp cơng trình 106 3.2.2 Giải pháp phi công trình 108 3.2.2.1 Các giải pháp kỹ thuật, quản lý vận hành nhằm nâng cao hiệu sử dụng nước hệ thống 108 A Áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước 108 B Biện pháp kiểm soát nước hệ thống kênh 109 C Các biện pháp giảm thiểu lượng bốc nước 109 D Giải pháp công nghệ công tác quản lý vận hành phân phối nước .110 3.2.2.2 Các giải pháp tổ chức máy quản lý hệ thống 110 A Về máy quản lý hệ thống 110 B Giải pháp cải cách sách chế 110 3.2.2.3 Giải pháp chuyển giao quản lý thủy nông (QLTN) 112 A Quản lý thủy nơng có tham gia cộng đồng hưởng lợi 112 B Chuyển giao quản lý tưới: 117 C Kiến nghị trình tự chuyển giao quản lý thủy nơng huyện Đông Sơn 118 D Một số vấn đề cần ý trình chuyển giao .120 3.2.2.4 Giải pháp tài 121 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 123 Kết luận 123 Kiến nghị 125 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Nhiệt độ trung bình khu vực nghiên cứu (oC) Bảng 1.2 Độ ẩm trung bình khu vực nghiên cứu (%) Bảng 1.3 Số nắng trung bình khu vực nghiên cứu (hr) Bảng 1.4 Lượng mưa trung bình khu vực nghiên cứu (mm) Bảng 1.5 Diện tích tự nhiên, dân số xã huyện Đông Sơn Bảng 1.6 Bảng thống kê cơng trình kênh cấp I hệ thống Bái Thượng Bảng 1.7 Hiện trạng sử dụng đất theo đơn vị hành tỉnh Thanh Hố Bảng1.8 Định hướng sử dụng đất năm 2020 tỉnh Thanh Hoá Bảng 1.9 Quy hoạch sản xuất lúa năm Bảng1.10.Quy hoạch sản xuất lúa vụ Đông Xuân Bảng1.11 Quy hoạch sản xuất lúa vụ Hè Thu Bảng1.12 Quy hoạch sản xuất ngô Bảng 1.13 Bảng thống kê hệ thống kênh tưới động lực Bảng 1.14 Bảng thống kê hệ thống kênh tưới cấp I, cấp II, cấp III huyện Đông Sơn Bảng 1.15 Bảng thống kê hệ thống kênh tiêu huyện Đông Sơn Bảng 1.16 Bảng thống kê trạm bơm tưới, tiêu huyện Đơng Sơn Bảng 1.17 Bảng thống cơng trình giao cho địa phương quản lý Bảng 1.18 Bảng tổng hợp cống đầu kênh hệ thống Thuỷ Lợi huyện Đông Sơn Bảng 2.1 Phát triển tưới Châu Á Thái Bình Dương (Đơn vị 1000 ha) Bảng 2.2 Áp dụng tiêu đánh giá hiệu tưới Bảng 2.3 Hiệu phân phối nước hệ thống Bảng 2.4 Kết tính tốn chế độ tưới cho lúa vụ Đơng Xn Bảng 2.5 Kết tính tốn chế độ tưới cho lúa vụ Mùa Bảng 2.6 Kết tính tốn chế độ tưới cho vụ Đơng Bảng 2.7 Kết tính tốn hiệu tưới hệ thống Bảng 2.8 Kết tính tốn hiệu cấp nước, phân phối nước sử dụng nước Bảng 2.9 Kết tính tốn hiệu cơng trình hiệu thiết bị Bảng 2.10 Kết tính tốn hiệu diện tích tưới Bảng 2.11 Bảng kết diện tich, sản lượng suất trồng Bảng 2.12 Bảng kết tổng giá trị nông sản đơn vị diện tích Bảng 2.13 Bảng kết sản lượng trồng đơn vị nước tưới Bảng 2.14 Bảng kết lãi suất đơn vị diện tích Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Cơng ty khai thác cơng trình thuỷ lợi Sơng Chu: Tài liệu hoạt động kinh doanh quản lý tưới tiêu công ty từ năm 1995 tới 2010 Bộ Thủy lợi (1987), “ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4118-85”, Hệ thống kênh tưới - Tiêu chuẩn thiết kế, NXB Xây Dựng, Hà Nội Bộ Thuỷ lợi (1992), “ Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 61-92”, Hệ số tưới cho ruộng lúa, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Ngọc Hải, Tống Đức Khang, Bùi Hiếu, Phạm Việt Hòa (2006), Giáo trình Quy hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi, NXB Xây Dựng, Hà Nội Bùi Hiếu (2006), Giáo trình Quản lý khai thác hệ thống thủy nông (nâng cao), NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Bùi Hiếu, Nguyễn Quang Phi, Hoàng Đức Trưởng (2010) “Báo cáo khoa học chuyên đề, báo cáo phân tích tổng hợp xây dựng nhóm tiêu - tiêu chí đánh giá hiệu cơng trình thuỷ lợi phục vụ cho cấp nước sinh họat tiêu thoát nước” Hà Văn Khối (2003), Giáo trình Quy hoạch quản lý nguồn nước Tài liệu giảng dạy Cao học, Trường Đại học Thủy lợi Hà Văn Khối, Nguyễn Văn Tường, Dương Văn Tiển, Lưu Văn Hưng, Nguyễn Đình Tạo, Nguyễn Thị Thu Nga (2008), Giáo trình Thủy văn cơng trình, NXB Khoa học tự nhiên công nghệ, Hà Nội Lê Thị Ngun (2002), Giáo trình Kỹ thuật nơng nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Xuân Tiệp (chủ biên), Nơng dân tham gia quản lý cơng trình thuỷ lợi vấn đề đặt ra, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 11 Ngơ Đình Tuấn (1998), Phân tích thống kê thủy văn, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 12 Trung tâm tư vấn PIM - Viện khoa học Thuỷ lợi, Tài liệu tập huấn Collecting Final Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước LỜI CẢM ƠN Sau trình nghiên cứu, đến luận văn thạc sĩ với đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu cơng trình thuỷ lợi huyện Đơng Sơn, tỉnh Thanh Hố” hồn thành đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo PGS.TS Hồng Thái Đại tận tình bảo, hướng dẫn tác giả suốt trình thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Thủy lợi truyền đạt kiến thức trình học tập Nhà trường để tác giả hồn thành luận văn Qua luận văn này, tác giả xin cảm ơn Cơng ty TNHHMTV KTCTTL Sơng Chu, Xí nghiệp KTCTTL huyện Đông Sơn, Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Thanh Hố, Cơng ty cổ phần phát triển hạ tầng nơng thôn tạo điều kiện giúp đỡ cho tác giả trình học tập thực luận văn Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp ln động viên, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Đây lần nghiên cứu khoa học, với thời gian kiến thức có hạn, chắn tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận nhiều ý kiến góp ý thầy cô giáo, cán khoa học đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn Hà Nội, tháng 11 năm 2011 Tác giả Cao Anh Tuấn Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước MỞ ĐẤU Tính cấp thiết đề tài Thuỷ lợi nhân tố quan trọng việc phát triển nông nghiệp Các hệ thống thuỷ lợi làm tăng diện tích canh tác, tăng suất trồng, tạo điều kiện để chuyển dịch cấu trồng, vật ni, sử dụng giống có giá trị kinh tế cao, tăng hệ số sử dụng đất, tạo điều kiện dồn ô thửa, tăng suất lao động Hàng năm, nguồn vốn lớn đầu tư cho việc xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa cơng trình thuỷ lợi Cùng với việc ban hành loạt luật, nghị định, thơng tư, chương trình hỗ trợ thơng qua, nhờ xấp xỉ 43% diện tích trồng trọt toàn quốc cung cấp nước tưới (Bộ NN&PTNT, 2000) Tính đến nay, xấp xỉ 100.000 tỉ đồng đầu tư vào xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 8265 hệ thống thuỷ lợi, 734 cơng trình hồ lớn vừa, 1017 đập dâng, 4712 cống tưới tiêu lớn vừa, khoảng 2000 trạm bơm (JBIC,2001) Tuy nhiên hiệu hoạt động hệ thống thuỷ nơng thấp Theo đánh giá Bộ Nơng Nghiệp PTNT, diện tích thực tưới đạt khoảng 50% so với thực tế Tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 11 nghìn km2, phân bố diện tích đồng bằng, ven biển, trung du miền núi Dân số nông thôn chiếm gần 92% dân số tồn tỉnh, lượng nước cấp cho nơng nghiệp nơng thơn hạn chế phân bố khơng đồng Trong huyện Đơng Sơn tỉnh Thanh Hóa điển hình Đơng Sơn huyện đồng tỉnh Thanh Hóa, coi trọng điểm lúa tỉnh với diện tích đất nơng nghiệp khoảng 7.065 chiếm 66,4% diện tích, lao động nơng nghiệp chiếm 60% dân số huyện Trong năm từ 2005 đến 2009 tổng vốn đầu tư cho cơng trình thủy lợi huyện 29,8 tỷ đồng nhìn chung hệ thống cơng trình thủy lợi huyện chưa đồng bộ, hoạt động chưa hiệu quả, cung cấp chưa đủ nước theo thiết kế, bị xuống cấp cách nghiêm trọng, trạm bơm tưới, tiêu Cơ sở hạ tầng thiếu chưa hồn thiện, hiệu quản lý vận hành thấp, chưa đáp ứng nhu cầu cấp nước tổng hợp thực tế huyện Q trình thị hố, cơng nghiệp hoá diễn với tốc độ ngày cao, làng nghề mọc lên nhiều, nhu cầu sử dụng nước ngành dùng nước ngày cao, nguồn nước ngày cạn kiệt, bị ô nhiễm ngày trở nên khan Do cơng trình thủy lợi cấp nước nơng nghiệp có ý nghĩa ngày Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước to lớn việc cấp nước phục vụ nông nghiệp mà việc cấp nước sinh hoạt, phát triển nông thôn, cải tạo bảo vệ môi trường Vì thế, nâng cao hiệu cơng trình thủy lợi huyện Đơng Sơn việc cần thiết Cho nên, cần có giải pháp nâng cấp hệ thống kênh mương sẵn có, khai thác triệt để công suất cấp nước nguồn nước tưới tự chảy, nâng cấp trạm bơm lẻ, hoàn thiện hệ thống thủy nông sở, để phục vụ ngày tốt cho phát triển kinh tế, xã hội sống người dân Đơng Sơn nói riêng người dân tỉnh Thanh Hóa nói chung Đề tài tập trung nghiên cứu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống cơng trình thuỷ lợi huyện Đơng Sơn, tỉnh Thanh Hố, sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hệ thống Vì vậy, luận văn tác giả muốn đề cập tới vấn đề qua đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI HUYỆN ĐƠNG SƠN, TỈNH THANH HÓA” Mục tiêu đề tài Nghiên cứu đánh giá hiệu cơng trình thuỷ lợi huyện Đơng Sơn, tỉnh Thanh Hố đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cơng trình thuỷ lợi Phạm vi nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thực trạng quản lý khai thác biện pháp nâng cao quản lý khai thác hệ thống cơng trình thuỷ lợi, từ đưa tiêu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống thuỷ lợi Trong thực tế công trình thuỷ lợi huyện Đơng Sơn sau thời gian dài vào khai thác sử dụng bị xuống cấp cần phải có biện pháp nâng cấp sửa chữa Tuy nhiên để đánh giá tất cơng trình phải có thời gian dài nghiên cứu Trong phạm vi luận văn giới hạn nghiên cứu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống kênh Bắc thuộc hệ thống thuỷ nông Bái Thượng cấp nước cho huyện Đông Sơn Phương hướng nghiên cứu đề tài - Kết hợp chặt chẽ lý luận thực tiễn, công tác nội nghiệp thực địa trường; - Điều tra khảo sát thực địa, thu thập tài liệu trạng, tài liệu điều kiện tự nhiên, dân sinh kinh tế, phương hướng phát triển; - Phân tích thống kê: Phân tích tài liệu thu thập liên quan đến hệ; Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước - Phương pháp phân tích hệ thống để đánh giá tài liệu đặc trưng vùng nghiên cứu; - Phương pháp tập hợp ý kiến chuyên gia: Tham khảo ý kiến chuyên gia đầu ngành, cán có nhiều kinh nghiệm trực tiếp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi; Nội dung nghiên cứu đề tài Tổng quan nghiên cứu hiệu giải pháp nâng cao hiệu hệ thống cơng trình thuỷ lợi Phân tích, lựa chọn phương pháp đánh giá hiệu hệ thống tiêu đánh giá Nghiên cứu đánh giá trạng quản lý khai thác hệ thống tính tốn tiêu cho hệ thống cơng trình thuỷ lợi huyện Đơng Sơn Phân tích, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hệ thống công trình thuỷ lợi huyện Đơng Sơn bao gồm: Giải pháp cơng trình, Quản lý vận hành, Cơ chế chinh sách… Những đóng góp đề tài Đánh giá hiệu hệ thống cơng trình thuỷ lợi huyện Đông Sơn Những kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu hệ thống công trình thuỷ lợi huyện Đơng Sơn Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước CHƯƠNG TÌNH HÌNH CHUNG HỆ THỐNG CÁC CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI HUYỆN ĐƠNG SƠN 1.1 Điều kiện tự nhiên dân sinh kinh tế khu vực 1.1.1.Vị trí địa lý Huyện Đông Sơn huyện đồng tỉnh Thanh Hố, có toạ độ trung tâm: kinh độ 105o42'19", vĩ độ 19o47'44" nằm lưu vực sông Mã, cửa ngõ quan trọng huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, có đầy đủ lợi vị trí địa lý, nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế - xã hội Giới hạn huyện sau: - Phía Đơng giáp thành phố Thanh Hóa - Phía Bắc giáp huyện Thiệu Hóa - Phía Tây giáp huyện Triệu Sơn - Phía Tây Nam giáp huyện Nơng Cống - Phía Nam Đơng Nam giáp huyện Quảng Xương Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước Phụ lục 2.5 Thời vụ giai đoạn sinh trưởng lúa Đông Xuân Thời gian sinh trưởng Từ ngày Đến ngày Số ngày Ngâm ruộng 01/01 03/01 Cấy - Bén rễ 04/01 13/01 10 1.4 Bén rễ - Đẻ nhánh 14/01 19/02 37 1.4 Đẻ nhánh - Làm đòng 20/02 21/03 30 1.5 Làm đòng - Trổ bơng 22/03 31/03 10 1.6 Trổ -Chắc xanh 01/04 18/04 18 1.1 Chắc xanh - Chín vàng 19/04 30/4 12 1.1 Giai đoạn sinh trưởng Hệ số Kc Phụ lục 2.6 Các tiêu lý đất lúa Chỉ số ngấm đất α 0,5 Độ rỗng A ( % thể tích đất ) 42 Hệ số ngấm ban đầu K1 ( mm/ngày ) 35 Hệ số ngấm ổn định ( mm/ngày ) 2,0 Độ ẩm sẵn có đất βo ( %A ) 55 Độ sâu tầng đất canh tác H ( mm ) 300 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước Phụ lục 2.7 Kết tính lượng nước hao vụ Đông Xuân Ngày (1) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 Lượng nước hao ngấm bão hoà Lượng nước hao ngấm ổn định (2) 2.80 5.60 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 5.60 2.80 0.00 (3) Luận văn thạc sĩ 0.14 0.28 0.43 0.57 0.71 0.85 0.99 1.14 1.28 1.42 1.56 1.70 1.85 1.99 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 Lượng nước hao bốc mặt ruộng Ngâm ruộng (4) 0.21 0.42 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.42 0.21 0.00 CấyBén rễ (5) 0.30 0.59 0.89 1.18 1.48 1.78 2.07 2.37 2.66 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.66 2.37 2.07 1.78 1.48 1.18 0.89 0.59 0.30 0.00 Bén rễĐẻ nhánh (6) Đẻ nhánhLàm đòng (7) Làm đòngTrổ bơng (8) Trổ bơngChắc xanh (9) Chắc xanhchín vàng (10) 0.29 0.57 0.86 1.15 1.43 1.72 2.00 2.29 2.58 2.86 3.15 3.44 3.72 4.01 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước Tổng lượng nước hao (11) 3.01 6.02 9.03 9.47 9.91 10.35 10.79 11.22 11.66 12.10 12.54 12.97 13.41 13.84 14.27 11.69 9.10 6.52 6.51 6.50 6.49 6.48 6.47 6.46 6.45 6.44 6.43 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 (1) 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 (2) Luận văn thạc sĩ (3) 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 (4) (5) (6) 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.01 3.72 3.44 3.15 2.86 2.58 2.29 2.00 1.72 1.43 1.15 0.86 0.57 0.29 0.00 (7) (8) 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 2.11 2.41 2.71 3.01 3.31 3.61 3.91 4.21 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.21 3.91 3.61 3.31 3.01 2.71 2.41 2.11 1.80 1.50 0.32 0.63 0.95 1.27 1.58 1.90 2.22 2.53 2.85 3.17 (9) (10) Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước (11) 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.44 6.45 6.47 6.48 6.50 6.51 6.53 6.54 6.55 6.57 6.58 6.60 6.61 6.63 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.66 6.67 6.69 6.71 6.72 6.74 6.75 6.77 6.79 6.80 (1) 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04 29/04 30/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 (2) Luận văn thạc sĩ (3) 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 1.99 1.85 1.70 1.56 1.42 1.28 1.14 0.99 0.85 0.71 0.57 0.43 0.28 0.14 0.00 (4) (5) (6) (7) 1.20 0.90 0.60 0.30 0.00 (8) 3.17 3.17 3.17 3.17 2.85 3.17 2.53 2.22 1.90 1.58 1.27 0.95 0.63 0.32 0.00 (9) 0.24 0.48 0.72 0.96 1.20 1.44 1.68 1.92 2.16 2.40 2.64 2.88 3.11 3.35 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.35 3.11 2.88 2.64 2.40 2.16 1.92 1.68 1.44 1.20 0.96 0.72 0.48 0.24 0.00 (10) 0.28 0.56 0.84 1.12 1.39 1.67 1.95 2.23 2.51 2.79 3.07 3.35 3.35 3.35 3.35 3.07 2.79 2.51 2.23 1.95 1.67 1.39 1.12 0.84 0.56 0.28 0.00 Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước (11) 6.74 6.68 6.62 6.56 6.18 6.74 6.34 6.26 6.19 6.11 6.03 5.96 5.88 5.80 5.72 5.72 5.72 5.72 6.00 6.04 6.08 6.12 6.16 6.20 6.24 6.28 6.32 6.36 6.40 6.44 6.05 5.67 5.29 4.63 4.21 3.79 3.37 2.95 2.53 2.10 1.68 1.26 0.84 0.42 0.00 Phụ lục 2.8 Chế độ tưới cho lúa vụ Đông Xuân (1) 01/1 04/1 05/1 06/1 07/1 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 01/2 02/2 Luận văn thạc sĩ Lượng mưa (mm) Mức tưới (mm) [hmax] (2) (3) (4) (5) (6) (7) 50 3.01 1.23 40 50 6.02 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Cấy - Bén rễ 03/1 Lượng nước hao (mm) [hmin] Bén rễ - Đẻ nhánh 02/1 Công thức tưới Ngâm ruộng Ngày Giai đoạn sinh trưởng Sự thay đổi lớp nước mặt ruộng (mm) (8) 0.00 Lớp nước tháo (mm) (9) 38.22 0.00 1.23 33.43 0.00 9.03 0.00 24.40 0.00 9.47 9.91 10.35 10.79 11.22 11.66 12.10 12.54 12.97 13.41 13.84 14.27 11.69 9.10 6.52 6.51 6.50 6.49 6.48 6.47 6.46 6.45 6.44 6.43 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 1.57 0.00 0.00 0.50 1.51 0.50 0.84 1.46 1.01 0.00 0.00 0.00 0.17 14.92 5.01 34.67 23.88 14.00 2.34 30.24 17.70 4.73 31.32 17.48 3.21 31.52 22.42 15.90 9.39 3.00 38.07 31.59 25.12 19.16 14.22 8.28 2.68 37.72 32.30 25.87 19.45 13.02 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 40 40 40 40 40 Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước Luận văn thạc sĩ Đẻ nhánh - Làm đòng 03/2 04/2 05/2 06/2 07/2 08/2 09/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.44 6.45 6.47 6.48 6.50 6.51 6.53 6.54 6.55 6.57 6.58 6.60 6.61 6.63 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 0.50 0.56 0.34 0.00 0.95 0.00 0.90 0.67 1.68 0.62 0.22 0.78 0.00 0.56 2.02 0.95 1.51 0.00 0.17 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.11 2.35 1.62 0.56 0.17 0.06 0.00 0.00 0.00 40 40 40 40 40 40 40 0.85 34.98 28.89 22.47 17.00 10.57 5.04 39.29 34.55 28.74 22.54 16.89 10.47 4.61 0.20 34.72 29.81 23.37 17.09 11.01 4.53 38.03 31.52 24.99 18.45 11.90 5.33 38.86 32.37 25.76 19.13 12.49 5.96 1.68 36.66 30.58 24.10 17.52 10.88 4.24 37.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước Luận văn thạc sĩ Làm đòng - Trổ bơng Trổ bơng - Chắc xanh Chắc xanh - Chín vàng 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4 02/4 03/4 04/4 05/4 06/4 07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.66 6.67 6.69 6.71 6.72 6.74 6.75 6.77 6.79 6.80 6.74 6.68 6.62 6.56 6.18 6.74 6.34 6.26 6.19 6.11 6.03 5.96 5.88 5.80 5.72 5.72 5.72 5.72 6.00 6.04 6.08 6.12 6.16 6.20 6.24 0.00 0.00 0.67 0.90 0.00 0.00 1.01 0.00 2.18 13.44 0.00 0.00 0.62 3.92 3.86 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 3.19 0.00 0.11 0.00 0.62 0.00 0.00 0.06 9.24 0.00 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 0.00 40 40 40 40 30 30.96 24.31 18.35 12.60 5.96 39.32 33.67 27.00 22.49 29.23 22.50 15.77 9.63 6.78 3.86 37.06 30.32 23.64 17.19 10.63 4.45 37.71 34.57 28.30 22.23 16.12 10.70 4.74 38.86 33.12 36.64 30.91 26.48 20.75 14.75 8.71 2.62 27.96 21.80 15.60 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước Luận văn thạc sĩ Tháo cạn cuối vụ 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 01/5 02/5 03/5 04/5 05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6.28 6.32 6.36 6.40 6.44 6.05 5.67 5.29 4.63 4.21 3.79 3.37 2.95 2.53 2.10 1.68 1.26 0.84 0.42 0.00 0.00 0.00 0.17 11.20 3.36 1.18 0.06 0.50 0.00 2.46 0.00 0.00 0.00 4.14 0.00 25.42 0.00 0.56 0.00 0.00 30 3.08 -3.24 -9.43 25.38 22.30 17.42 11.81 7.02 2.39 0.64 -3.15 -6.51 -9.46 -7.84 -9.95 13.79 12.53 12.25 11.83 11.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước Phụ lục 2.9 Mơ hình mưa vụ Mùa ứng với tần suất 75% Hệ số thu phóng Lượng mưa ngày điển hình năm 1977 Tháng Ngày VI VII VIII IX X 4.5 2.8 19.2 0 0 43.5 0 1.8 Lượng mưa ngày thiết kế VI VII VIII IX X 1.06 4.77 2.968 20.352 1.06 0 0 0.1 1.06 46.11 0 0.106 0.4 31.1 1.06 1.908 0.424 32.966 9.4 3.5 78.1 1.06 9.964 3.71 82.786 0 6.9 18.7 1.06 0 7.314 19.822 0 32.7 24.2 1.06 0 34.662 25.652 0 14.1 17 1.06 0 14.946 18.02 0 0 1.06 0 0 10 0 0 1.06 0 0 11 0 25.2 1.06 0 26.712 12 0 0.3 1.06 0 0 0.318 13 0 67 1.06 0 71.02 14 62.7 1.06 6.36 66.462 15 4.5 0 0.5 1.06 4.77 0 0.53 16 14.5 19.6 0 1.06 15.37 20.776 0 17 25.3 1.6 1.4 1.06 26.818 1.696 1.484 18 0.1 21.8 0.4 1.06 0.106 23.108 0.424 19 0 75 7.9 12.6 1.06 0 79.5 8.374 13.356 20 0.2 0 0.7 1.06 0.212 0 0.742 21 23.1 8.8 0.2 1.06 24.486 9.328 0.212 22 0.6 15.4 0.1 0 1.06 0.636 16.324 0.106 0 23 2.6 0.5 0 1.06 2.756 0.53 0 24 1.1 19.6 0 1.06 1.166 20.776 0 25 0 11.3 0 1.06 0 11.978 0 26 0 25 0 1.06 0 26.5 0 27 0 41.4 46.7 1.06 0 43.884 49.502 28 0 0 1.06 0 0 29 0 1.5 26 1.06 0 1.59 27.56 30 1.2 98.3 0 1.06 1.272 104.198 0 31 0 0 1.06 0 0 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài ngun nước Phụ luc 2.10 Mơ hình mưa hiệu vụ Mùa Mơ hình mưa vụ điển hình K VI VII VIII IX X 4.5 2.8 19.2 0 0 43.5 0 1.8 Mơ hình mưa vụ hiệu thiết kế VI VII VIII IX X 0.45 2.03 1.26 8.64 0.45 0 0 0.1 0.45 19.58 0 0.05 0.4 31.1 0.45 0.81 0.18 14.00 9.4 3.5 78.1 0.45 4.23 1.58 35.15 0 6.9 18.7 0.45 0 3.11 8.42 0 32.7 24.2 0.45 0 14.72 10.89 0 14.1 17 0.45 0 6.35 7.65 0 0 0.45 0 0 10 0 0 0.45 0 0 11 0 25.2 0.45 0 11.34 12 0 0.3 0.45 0 0.00 0.14 13 0 67 0.45 0 30.15 14 62.7 0.45 2.70 28.22 15 4.5 0 0.5 0.45 2.03 0 0.23 16 14.5 19.6 0 0.45 6.53 8.82 0 17 25.3 1.6 1.4 0.45 11.39 0.72 0.63 18 0.1 21.8 0.4 0.45 0.05 9.81 0.18 19 0 75 7.9 12.6 0.45 0 33.75 3.56 5.67 20 0.2 0 0.7 0.45 0.09 0 0.32 21 23.1 8.8 0.2 0.45 10.40 3.96 0.09 22 0.6 15.4 0.1 0 0.45 0.27 6.93 0.05 0 23 2.6 0.5 0 0.45 1.17 0.23 0 24 1.1 19.6 0 0.45 0.50 8.82 0 25 0 11.3 0 0.45 0 5.09 0 26 0 25 0 0.45 0 11.25 0 27 0 41.4 46.7 0.45 0 18.63 21.02 28 0 0 0.45 0 0 0.00 29 0 1.5 26 0.45 0 0.68 11.70 30 1.2 98.3 0 0.45 0.54 44.24 0 31 0 0 0.45 0 0 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước Phụ luc 2.11 Thời gian giai đoạn sinh trưởng lúa Mùa Giai đoạn sinh trưởng Cấy - Bén rễ Bén rễ - Đẻ nhánh Đẻ nhánh - Làm đòng Làm đòng - Trổ bơng Trổ bơng -Chắc xanh Chắc xanh - Chín vàng Tồn vụ Luận văn thạc sĩ Thời gian sinh trưởng Từ ngày Đến ngày 16/6 26/6 26/7 15/8 4/9 22/9 25/6 25/7 14/8 3/9 21/9 3/10 Số ngày 10 30 20 20 18 12 Công thức tưới (mm) 60 – 90 60 – 90 60 – 90 60 – 90 60 – 90 Hệ số Kc 1.4 1.4 1.5 1.6 1.1 1.1 110 Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước Phụ lục 2.12 Chế độ tưới cho lúa vụ Mùa Ngày (1) Giai đoạn sinh trưởng [hmin] (2) (3) [hmax] Lượng nước hao (mm) Lượng mưa (mm) Mức tưới (mm) Sự thay đổi lớp nước mặt ruộng (mm) Lớp nước tháo đi(mm) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Công thức tưới 90.00 60 90 6.70 0.00 83.30 0.00 17/6 60 90 6.70 0.00 76.59 0.00 18/6 60 90 6.70 0.05 69.93 0.00 19/6 60 90 6.70 0.00 63.23 0.00 60 90 6.70 0.00 86.53 0.00 60 90 6.70 0.00 79.82 0.00 60 90 6.70 0.27 73.39 0.00 23/6 60 90 6.70 1.17 67.85 0.00 24/6 60 90 6.70 0.50 61.64 0.00 25/6 60 90 6.70 0.00 84.94 0.00 26/6 60 90 6.70 0.00 78.24 0.00 27/6 60 90 6.70 0.00 71.53 0.00 28/6 60 90 6.70 0.00 64.83 0.00 29/6 60 90 6.70 0.00 88.12 0.00 30/6 60 90 6.70 0.54 81.96 0.00 60 90 6.93 2.03 77.06 0.00 60 90 6.93 0.00 70.13 0.00 60 90 6.93 0.00 63.20 0.00 60 90 6.93 0.81 87.08 0.00 60 90 6.93 4.23 84.39 0.00 06/7 60 90 6.93 0.00 77.46 0.00 07/7 60 90 6.93 0.00 70.53 0.00 08/7 60 90 6.93 0.00 63.60 0.00 09/7 60 90 6.93 0.00 86.67 0.00 10/7 60 90 6.93 0.00 79.75 0.00 11/7 60 90 6.93 0.00 72.82 0.00 12/7 60 90 6.93 0.00 65.89 0.00 13/7 60 90 6.93 0.00 88.96 0.00 14/7 60 90 6.93 2.70 84.73 0.00 15/7 60 90 6.93 2.03 79.83 0.00 16/7 60 90 6.93 6.53 79.43 0.00 21/6 22/6 01/7 02/7 03/7 04/7 05/7 Bén rễ - Đẻ nhánh 20/6 Cấy - Bén rễ 16/6 Luận văn thạc sĩ 30 30 30 30 30 30 Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 60 90 6.93 11.39 83.88 0.00 18/7 60 90 6.93 0.00 76.96 0.00 19/7 60 90 6.93 0.00 70.03 0.00 20/7 60 90 6.93 0.09 63.19 0.00 21/7 60 90 6.93 10.40 66.66 0.00 22/7 60 90 6.93 6.93 66.66 0.00 23/7 60 90 6.93 0.23 79.96 0.00 24/7 60 90 6.93 8.82 81.85 0.00 25/7 60 90 6.93 0.00 74.92 0.00 26/7 60 90 7.28 0.00 67.64 0.00 27/7 60 90 7.28 0.00 60.36 0.00 28/7 60 90 7.28 0.00 83.08 0.00 29/7 60 90 7.28 0.00 75.80 0.00 30/7 60 90 7.28 0.00 68.52 0.00 31/7 60 90 7.28 0.00 61.24 0.00 01/8 60 90 7.33 0.00 83.92 0.00 60 90 7.33 0.00 76.59 0.00 60 90 7.33 0.00 69.27 0.00 60 90 7.33 0.18 62.12 0.00 60 90 7.33 1.58 86.37 0.00 60 90 7.33 3.11 82.15 0.00 60 90 7.33 0.00 74.83 0.00 08/8 60 90 7.33 0.00 67.50 0.00 09/8 60 90 7.33 0.00 60.18 0.00 10/8 60 90 7.33 0.00 82.85 0.00 11/8 60 90 7.33 0.00 75.53 0.00 12/8 60 90 7.33 0.00 68.20 0.00 13/8 60 90 7.33 0.00 60.88 0.00 14/8 60 90 7.33 0.00 73.55 0.00 15/8 60 90 7.68 0.00 65.87 0.00 16/8 60 90 7.68 8.82 67.01 0.00 60 90 7.68 0.72 60.05 0.00 60 90 7.68 9.81 62.18 0.00 60 90 7.68 33.75 88.25 0.00 60 90 7.68 0.00 80.57 0.00 60 90 7.68 3.96 76.85 0.00 60 90 7.68 0.05 69.22 0.00 23/8 60 90 7.68 0.00 61.54 0.00 24/8 60 90 7.68 0.00 73.86 0.00 03/8 04/8 05/8 06/8 07/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 Làm đòng - Trổ bơng 02/8 Đẻ nhánh - Làm đòng 17/7 Luận văn thạc sĩ 20 30 30 30 30 20 20 Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 60 90 7.68 5.09 71.26 0.00 26/8 60 90 7.68 11.25 74.83 0.00 27/8 60 90 7.68 0.00 67.15 0.00 28/8 60 90 7.68 0.00 59.47 0.00 29/8 60 90 7.68 0.68 52.47 0.00 30/8 60 90 7.68 44.24 89.02 0.00 31/8 60 90 7.68 0.00 81.34 0.00 01/9 60 90 6.99 1.26 75.61 0.00 02/9 60 90 6.99 0.00 68.62 0.00 03/9 60 90 6.99 0.05 61.67 0.00 04/9 60 90 5.43 14.00 70.23 0.00 05/9 60 90 5.43 35.15 90.00 9.95 06/9 60 90 5.43 8.42 90.00 2.98 07/9 60 90 5.43 14.72 90.00 9.28 60 90 5.43 6.35 90.00 0.91 60 90 5.43 0.00 84.57 0.00 60 90 5.43 0.00 79.14 0.00 60 90 5.43 11.34 85.04 0.00 60 90 5.43 0.00 79.61 0.00 60 90 5.43 30.15 90.00 14.33 14/9 60 90 5.43 28.22 90.00 22.78 15/9 60 90 5.43 0.00 84.57 0.00 16/9 60 90 5.43 0.00 79.14 0.00 17/9 60 90 5.43 0.00 73.70 0.00 18/9 60 90 5.43 0.00 68.27 0.00 19/9 60 90 5.43 3.56 66.40 0.00 20/9 60 90 5.43 0.00 60.96 0.00 21/9 60 90 5.43 0.00 75.53 0.00 22/9 60 90 5.43 0.00 70.10 0.00 23/9 60 90 5.43 0.00 64.67 0.00 24/9 60 90 5.43 0.00 79.24 0.00 60 90 5.43 0.00 73.80 0.00 60 90 5.43 0.00 68.37 0.00 60 90 5.43 18.63 81.57 0.00 60 90 5.43 0.00 76.14 0.00 60 90 5.43 0.00 70.71 0.00 60 90 5.43 0.00 65.27 0.00 01/10 60 90 5.92 8.64 68.00 0.00 02/10 60 90 5.92 0.00 62.08 0.00 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 Chắc xanh - Chín vàng 08/9 Trổ - Chắc xanh 25/8 Luận văn thạc sĩ 20 20 Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 60 90 5.92 0.00 56.17 0.00 04/10 60 90 5.92 0.00 50.25 0.00 05/10 60 90 5.92 0.00 44.33 0.00 06/10 60 90 5.92 0.00 38.42 0.00 07/10 60 90 5.92 10.89 43.39 0.00 08/10 60 90 5.92 7.65 45.13 0.00 09/10 60 90 5.92 0.00 39.21 0.00 60 90 5.92 0.00 33.29 0.00 60 90 5.92 0.00 27.38 0.00 60 90 5.92 0.14 21.60 0.00 60 90 5.92 0.00 15.68 0.00 14/10 60 90 5.92 0.00 9.76 0.00 15/10 60 90 5.92 0.23 4.07 0.00 16/10 60 90 5.92 0.00 -1.84 0.00 17/10 60 90 5.92 0.63 -7.13 0.00 18/10 60 90 5.92 0.18 -12.87 0.00 10/10 11/10 12/10 13/10 Tháo cạn cuối vụ 03/10 Phụ luc 2.13 Thời gian giai đoạn sinh trưởng Ngô Thời gian sinh trưởng Giai đoạn sinh trưởng Số ngày Hệ số Kc Từ ngày Đến ngày Gieo mầm – 1/2 15/2 15 0.4 Cây - Trổ cờ 16/2 12/3 25 0.8 Trổ Cờ - làm hạt 13/3 1/4 20 1.1 Làm hạt - chín 2/4 2/5 30 1.1 Tổng toàn vụ 90 Độ ẩm tối đa đồng ruộng: β r = 28,5% γk Dung trọng đất: γk = 1,35 T/m3 Độ ẩm ban đầu: βo = 60% β Cơng thức tưới: βmin ÷ βmax = (65 ÷ 85) %β Luận văn thạc sĩ r r Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước ... muốn đề cập tới vấn đề qua đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI HUYỆN ĐƠNG SƠN, TỈNH THANH HÓA” Mục tiêu đề tài Nghiên cứu đánh giá hiệu cơng trình. .. trình thuỷ lợi huyện Đơng Sơn, tỉnh Thanh Hố đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động công trình thuỷ lợi Phạm vi nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thực trạng quản lý khai thác biện pháp nâng cao quản... riêng người dân tỉnh Thanh Hóa nói chung Đề tài tập trung nghiên cứu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống cơng trình thuỷ lợi huyện Đơng Sơn, tỉnh Thanh Hố, sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của các công trình thuỷ lợi huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá” , Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của các công trình thuỷ lợi huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá”

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay