NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP ÁP DỤNG CHO CÁC GÓI THÀU XÂY LẮP DÂN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

118 1 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI HOÀNG THANH LONG NGHI£N CứU Đề XUấT MộT Số GIảI PHáP NÂNG CAO KHả NĂNG CạNH TRANH TRONG ĐấU THầU XÂY LắP - áP DụNG CHO CáC GóI THầU XÂY LắP DÂN DụNG TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố NộI Chuyờn ngnh : Kinh tế TNTN Môi trường Mã số : 60.31.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUANG CƯỜNG Nội – 2011 LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, thầy giáo, cô giáo Trường đại học Thủy Lợi thầy giáo, cô giáo khoa Kinh tế hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Bá Uôn, TS Nguyễn Quang Cường, dành nhiều thời gian, công sức tâm huyết hướng dẫn tơi hồn thành Luận văn Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên khuyến khích tơi Trong q trình nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm đóng góp ý kiến để Luận văn hồn thiện Một lần tơi xin chân thành cảm ơn ! Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011 Học viên Hoàng Thanh Long MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP 1.1 Cơ sở lý luận đấu thầu 1.1.1 Khái niệm đặc điểm đấu thầu .5 1.1.2 Nguyên tắc phương thức đấu thầu 1.1.2.1 Nguyên tắc đấu thầu 1.1.2.2 Phương thức đấu thầu 1.1.3 Các loại hình đấu thầu 1.1.4 Vai trò đấu thầu .11 1.2 Cạnh tranh khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp 12 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh .12 1.2.2 Hình thức cạnh tranh doanh nghiệp đấu thầu xây lắp 13 1.2.3 Các tiêu thức đánh giá khả cạnh tranh doanh nghiệp 18 1.2.3.1 Các tiêu thức thể khả cạnh tranh 18 1.2.3.2 Các tiêu thức đánh giá khả trúng thầu đấu thầu doanh nghiệp xây lắp 19 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp 21 1.3.1 Nhóm nhân tố bên .21 1.3.1.1 Tài 21 1.3.1.2 Máy móc, thiết bị, công nghệ thi công 23 1.3.1.3 Nhân lực 23 1.3.1.4 Hoạt động marketing .25 1.3.1.5 Khả liên doanh, liên kết 26 1.3.1.6 Trình độ tổ chức lập hồ dự thầu .27 1.3.1.7 Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm .28 1.3.2 Nhóm nhân tố bên .29 1.3.2.1 Cơ chế sách Nhà nước 29 1.3.2.2 Chủ đầu .29 1.3.2.3 Cơ quan tư vấn 30 1.3.2.4 Các đối thủ cạnh tranh 30 1.3.2.5 Các nhà cung cấp 31 1.3.2.6 Đặc điểm gói thầu (dự án) xây lắp dân dụng địa bàn thành phố Nội 33 1.4 Những học kinh nghiệm cạnh tranh đấu thầu xây lắp 34 1.4.1 Phân chia khu vực nhà thầu quốc gia 35 1.4.2 Kinh nghiệm bước chiếm lĩnh thị trường .35 1.4.3 Kinh nghiệm lựa chọn nhà thầu phụ 36 1.4.4 Kinh nghiệm quan hệ với chủ đầu tư quan quản lý Nhà nước địa phương 37 1.4.5 Kinh nghiệm sử dụng điều động thiết bị .37 1.4.6 Kinh nghiệm vận dụng hỗ trợ bảo đảm Nhà nước .37 1.4.7 Kinh nghiệm sử dụng công cụ luật pháp 38 1.4.8 Kinh nghiệm lập hồ giải ngân toán 38 Kết luận chương 1: 39 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP DÂN DỤNG CỦA CÁC NHÀ THẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 40 2.1 Khái quát khả đấu thầu nhà thầu xây dựng địa bàn Thành phố Nội 40 2.2 Thực trạng hoạt động cạnh tranh đấu thầu xây lắp dân dụng nhà thầu xây dựng địa bàn Thành phố Nội 46 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh đấu thầu xây lắp dân dụng nhà thầu địa bàn Thành phố Nội .49 2.3.1 Yếu tố lực kinh nghiệm .49 2.3.2 Yếu tố mặt kỹ thuật 50 2.3.3 Yếu tố giá dự thầu .51 2.4 Đánh giá tình hình đấu thầu khả cạnh tranh đấu thầu xây dựng dân dụng số nhà thầu điển hình địa bàn Thành phố Nội thời gian qua .53 2.4.1 Phân tích thực trạng khả cạnh tranh đấu thầu xây dựng dân dụng Công ty Cổ phần Sông Đà 12 53 2.4.1.1 Giới thiệu tổng quan Công ty 53 2.4.1.2 Phân tích số khía cạnh khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp Công ty Cổ phần Sông Đà 12 55 2.4.1.3 Đánh giá chung khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp Công ty Cổ phần Sông Đà 12 62 2.4.2 Phân tích thực trạng hoạt động dự thầu khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp Công ty Cổ phần ĐầuXây dựng HUD1 64 2.4.2.1 Tổng quan Công ty 64 2.4.2.2 Phân tích số khía cạnh khả cạnh tranh Công ty Cổ phần ĐầuXây dựng HUD1 67 2.4.2.3 Những tồn hạn chế Công ty HUD1 72 2.4.2.5 Tác động hoạt động dự thầu đến kết sản xuất kinh doanh Công ty 75 2.4.2.6 Những mặt mạnh hạn chế Công ty công tác dự thầu xây dựng 76 2.4.3 Những kết đạt nhà thầu xây dựng dân dụng địa bàn Thành phố Nội .77 2.4.4 Những hạn chế, tồn 78 2.4.5 Những thuận lợi khó khăn tham đấu thầu gói thầu xây lắp dân dụng địa bàn Thành phố Nội .79 Kết luận chương 81 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP DÂN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 82 3.1 Nhu cầu định hướng xây dựng dân dụng Thủ đô Nội 82 3.2 Cơ sở cần thiết giải pháp nâng cao khả cạnh tranh 82 3.2.1 Những hội chủ yếu 82 3.2.2 Những thách thức chủ yếu 84 3.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp dân dụng .84 3.3.1 Về giá dự thầu .84 3.3.2 Về huy động sử dụng vốn có hiệu .86 3.3.3 Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị 88 3.3.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 89 3.3.5 Tập trung mở rộng thị trường nâng cao thương hiệu 90 3.3.6 Quản lý chất lượng tiến độ thi cơng cơng trình .91 3.3.7 Công nghệ biện pháp tổ chức thi công 91 3.4 Kiến nghị số giải pháp điều kiện .92 3.4.1 Kiến nghị với Nhà nước 92 3.4.2 Kiến nghị với ngành có liên quan .95 3.4.3 Kiến nghị với cơ quan, quyền địa phương nơi có cơng trình thi công 96 Kết luận chương 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97 Kết luận 97 Kiến nghị 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Năng lực kinh nghiệm nhà thầu 19 Bảng 2.1: Năng lực số Tổng công ty Xây dựng năm 2010 41 Bảng 2.2: Tổng hợp kết đấu thầu số Tổng công ty Xây dựng năm 2010 42 Bảng 2.3 Kết tham gia đấu thầu số Công ty xây lắp năm 2010 43 Bảng 2.4: Tổng hợp kết tham gia đấu thầu số Công ty xây lắp (2006 – 2010) 47 Bảng 2.5: Kết tham gia đấu thầu Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (2008 2009) 55 Bảng 2.6: Lực lượng lao động Công ty Cổ Phần Sông Đà 12 56 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp tình hình tài Cơng ty Cổ phần Sông Đà 12 (2008 – 2010) 59 Bảng 2.8: Tổng doanh thu thị phần Công ty Cổ phần Sông Đà 12 so với số Công ty khác 61 Bảng 2.9: Bảng tổng hợp tình hình tài Cơng ty HUD (2008 – 2010) 68 Bảng 2.10: Kết trúng thầu Công ty HUD (2008-2010) 74 Bảng 2.11: Một số tiêu phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 75 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: đồ tổ chức Công ty Cổ phần Sông Đà 12 54 Hình 2.2 đồ tổ chức Công ty HUD1 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quá trình đổi chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa, tập trung, quan liêu, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa buộc doanh nghiệp phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt Sự thay đổi chế làm cho khơng doanh nghiệp gặp khó khăn, lúng túng sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, điều kiện cạnh tranh mới, có khơng doanh nghiệp tìm hướng đắn, kịp thời đề giải pháp thích hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo lập phát huy mạnh mình, nhờ đạt hiệu kinh doanh cao, đứng vững không ngừng phát triển Xây dựng lĩnh vực công nghiệp khác với lĩnh vực khác, cạnh tranh doanh nghiệp xây dựng diễn chủ yếu thơng qua hình thức đấu thầu chủ đầu tư tổ chức Trên giới hình thức đấu thầu xây dựng áp dụng từ lâu, nước ta, từ nhà nước ban hành "Qui chế đấu thầu", đấu thầu xây dựng thực trở thành lĩnh vực cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp xây dựng Mặt khác, năm gần đây, xuất nhiều dự án xây dựng có qui mơ lớn, sử dựng vốn ngân sách vốn vay tổ chức tín dụng nước ngồi đòi hỏi phải tổ chức đấu thầu xây dựng sở cạnh tranh Chính vậy, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu xây dựng giành quan tâm hàng đầu doanh nghiệp xây dựng Trong bối cảnh nay, trước lớn mạnh doanh nghiệp xây dựng nước, xuất công ty xây dựng lớn nước ngoài, phát triển khoa học công nghệ xây dựng cho thấy cạnh tranh đấu thầu xây dựng doanh nghiệp xây dựng diễn gay gắt Vì vậy, vấn đề nâng cao lực cạnh tranh đấu thầu có vai trò quan trọng, có ý nghĩa định thành công phát triển doanh nghiệp xây dựng Nội thành phố thuộc vùng đồng Bắc bộ, quan tâm đầu tư Nhà nước, thời gian gần đây, ngành Xây dựng Thành phố có bước tiến đáng kể theo hướng đại Tuy lớn mạnh số mặt, nhìn chung khả cạnh tranh doanh nghiệp xây dựng địa bàn yếu vì: phần lớn doanh nghiệp có quy mơ khơng lớn; cơng tác nghiên cứu thị trường, thực quảng bá sản phẩm hình ảnh doanh nghiệp chưa trọng mức, chưa có chiến lược cạnh tranh cần thiết phải nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp xây dựng địa bàn để làm động lực thúc đẩy ngành xây dựng địa bàn ngày phát triển Xuất phát từ nhận thức trên, tác giả chọn đề tài "Nghiên cứu đề xuất số giải pháp nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp - Áp dụng cho gói thầu xây lắp dân dụng địa bàn Thành phố Nội" làm luận văn tốt nghiệp Mục đích đề tài Hệ thống hóa làm sáng tỏ vấn đề lý luận cạnh tranh đấu thầu xây lắp nước ta điều kiện Nghiên cứu, phân tích thực trạng khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Nội để từ đề xuất số giải phápsở khoa học khả thi nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp dân dụng doanh nghiệp xây dựng địa bàn Thành phố Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp dân dụng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước doanh nghiệp xây dựng, nhân tố ảnh hưởng chi phối tới hoạt động cạnh tranh b Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu lực cạnh tranh đấu thầu xây lắp dân dụng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước doanh nghiệp xây dựng địa bàn Thành phố Nội Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài a Ý nghĩa khoa học: Đề tài nghiên cứu tiến hành nghiên cứu, hệ thống hoá sở lý luận sở thực tiễn khả cạnh tranh doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây dựng nói riêng để làm sở cho việc đề xuất giải pháp nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp dân dụng doanh nghiệp xây dựng b Ý nghĩa thực tiễn: Xuất phát từ nghiên cứu lý luận dựa hệ thống liệu thứ cấp thu thập từ thực tiễn hoạt động cạnh tranh đấu thầu địa bàn nghiên cứu, nên giải pháp đề xuất đề tài tài liệu tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Nội tiến trình xây dựng chiến lược nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp dân dụng đơn vị Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Điều tra, thu thập số liệu: Sử dụng phương pháp chọn mẫu Miah (1993) để chọn mẫu điều tra đối tượng nghiên cứu (các doanh nghiệp xây lắp địa bàn thành phố Nội), sử dụng kỹ thuật, kỹ điều tra thu thập thông tin đại, bảo đảm độ tin cậy sát thực thông tin Phương pháp nội suy ngoại suy sử dụng để thiết lập sở liệu thực trạng làm để tính tốn đề xuất đổi mơ hình quản lý khai thác Các phương pháp kỹ thuật tính tốn: Luận văn sử dụng phương pháp kỹ thuật sau: 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nhờ bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng phạm vi nghiên cứu sửa đổi tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu (tổng hợp phân tích thống kê, nghiên cứu điển hình…) Luận văn đạt kết sau: + Làm rõ sở lý luận đấu thầu, lý luận cạnh tranh khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp Khái quát tiêu đánh giá, nhân tố ảnh hưởng, học kinh nghiệm tăng khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp + Đánh giá thực trạng khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp nhà thầu xây dựng dân dụng địa bàn thành phố Nội; khẳng định tiến tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp yếu nguyên nhân hạn chế cần khắc phục + Kiến nghị giải pháp điều kiện liên quan tới chủ thể Nhà thầu xây lắp, Chủ đầu tư, Nhà Nước Tổ chức khác có liên quan nhằm đảm bảo lợi ích thực đấu thầu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách khả cạnh tranh đấu thầu nhà thầu xây lắp nước với nhà thầu Quốc tế trình hội nhập Xuất phát từ nghiên cứu lý luận dựa hệ thống liệu thứ cấp thu thập từ thực tiễn hoạt động cạnh tranh đấu thầu địa bàn nghiên cứu, nên giải pháp đề xuất đề tài tài liệu tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Nội tiến trình xây dựng chiến lược nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp dân dụng đơn vị 98 Kiến nghị Do điều kiện thời gian có hạn nên tác giả nghiên cứu lý luận dựa hệ thống liệu thứ cấp thu thập từ thực tiễn hoạt động cạnh tranh đấu thầu xây lắp dân dụng số nhà thầu xây dựng địa bàn Thành phố Nội Do số kiến nghị tác giả chưa phản ánh hết thực trạng tình hình cạnh tranh đấu thầu xây lắp dân dụng địa bàn nghiên cứu Tác giả mong nhận góp ý Thầy giáo, Cô giáo, Chuyên gia bạn để tác giả hoàn thiện tốt Luận văn Xin trân trọng cảm ơn ! 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Luật đấu thầu Quốc Hội số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 V/v hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Sổ tay giám thị thi công xây dựng, NXB Xây dựng, 2003; TS Nguyễn Văn Nghiến (2000), Quản lý sản xuất, NXB Đại Học Quốc Gia Nội GS TS Nguyễn Văn Chọn (1996), Kinh tế quản trị kinh doanh xây dựng, NXB Khoa học kỹ thuật Nguyễn Bá Uân, Ngô Thị Thanh Vân (2006) Giáo trình Kinh tế thuỷ lợi, Nhà xuất Xây dựng, Nội Nguyễn Bá Uân (2010) Bài giảng Quản lý dự án, Trường Đại học Thủy Lợi, Nội 10 Trang thông tin đấu thầu http://www.thongtindauthau.com.vn; 11 Website điện tử Bộ Xây dựng http://www.moc.gov.vn; Tiếng Anh Ducuments in Seminar on Urban Planning and Managerment for Viet Nam 2011 of China Govment Hội thảo hợp tác đào tạo Chính phủ Trung Quốc Việt Nam tổ chức Trung Quốc tháng 10/2011 100 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra khả cạnh tranh đấu thầu nhà thầu xây lắp Để nắm khó khăn, vướng mắc đấu thầu tìm giải pháp nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp xây dựng hoạt động này, xin Ơng (bà) vui lòng cung cấp cho số thông tin sau đây: 1- Những thông tin chung: - Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………… - Địa chỉ: - Điện thoại:…………………………Fax:……………………………… - Email:………………………………Website: - Loại hình doanh nghiệp DN Nhà nước độc lập Tổng cơng ty Nhà nước DN có VĐT nước ngồi Cơng ty cổ phần Công ty TNHH Doanh nghiệp tư nhân Hợp tác xã xây dựng Loại hình khác - Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng công nghiệp Xây dựng dân dụng Xây dựng giao thông Xây dựng thuỷ lợi Xây dựng khác - Quy mô kinh doanh năm 2006: + Tổng số lao động: + Tổng vốn kinh doanh: + Tổng giá trị TSCĐ: + Giá trị xây lắp' 101 Thông tin tham gia đấu thầu: - Năm bắt đầu tham giao đấu thầu: - Loại cơng trình tham gia đấu thầu: Công nghiệp dân dụng Giao thông thuỷ lợi Trong nước Quốc tế Lĩnh vực khác - Kết tham gia đấu thầu: Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 Tổng số cơng trình đấu thầu Giá trị cơng trình đấu thầu Số cơng trình thắng thầu Giá trị cơng trình thắng thầu Số c/trình thắng thầu có quy mơ lớn Giá trị c/trình thắng thầu có quy mô lớn Nhận định kết tham gia đấu thầu: - Kinh nghiệm thắng thầu: Nghiên cứu kỹ hồ trường Lập Hồ dự thầu tốt Giá dự thầu thấp Phương pháp thi công tối ưu Kinh nghiệm khác - Nên dùng tiêu đểđánh giá khả cạnh tranh đấu thầu: 2010 102 Tỷ lệ cơng trình thắng thầu Tỷ lệ giá trị thắng thầu Số lần tham gia dự thầu Thị phần doanh nghiệp Phạm vi hoạt động doanh nghiệp Các tiêu khác - Các nhân tốảnh hưởng đến khả cạnh tranh đấu thầu: Các nhân tố Rất mạnh Quyền lực chủđầu tư Các đối thủ cạnh tranh Khả doanh nghiệp C/chế, c/sách Nhà nước Các nhân tố khác - Nguyên nhân trượt thầu: Nắm thơng tin khơng xác Sai sót hồ Giá dự thầu cao Thiếu kinh nghiệm quản lýđiều hành Khả tài thấp Năng lực thi cơng Ngun nhân khác Mạnh Trung bình Yếu Rất yếu 103 Đánh giá quy chế đấu thầu - Về sàn giá cho gói thầu: Nên quy định, vì……………………………………………………… Khơng nên quy định, - Phạm vi đấu thầu (theo giá trị gói thầu): Nên mở rộng, Nên thu hẹp, - Bảo lãnh dự thầu: Theo % giá dự thầu, Theo mức chung cho gói thầu, - Các đánh giá khác: Xin trân trọng cám ơn cộng tác giúp đỡ Ông (bà) 104 Phụ lục 2:Tổng hợp kết điều tra I- Những thông tin Loại hình doanh nghiệp STT Loại hình doanh nghiệp Tần suất (14) % Doanh nghiệp nhà nước độc lập 11 78.5 Tổng công ty Nhà nước 21.5 Lĩnh vực kinh doanh STT Lĩnh vực kinh doanh Số lượng Tần suất (14) % Xây dựng công nghiệp 14 14/14 100 Xây dựng giao thông 13 13/14 92.9 Xây dựng khác 10 10/14 71.4 Xây dựng dân dụng 14 14/14 100 Xây dựng thuỷ lợi 9/14 64.3 Quy mô kinh doanh năm 2010: STT Các tiêu Số DN cung cấp số liệu Giá trị trung bình Tổng số lao động (người) 14 1890 Tổng vốn kinh doanh (tỷđồng) 10 281 Tổng doanh thu (tỷđồng) 13 320 Tổng giá trị TSCĐ (tỷđồng) 11 54 Giá trị xây lắp (tỷđồng) 12 286 105 II Thông tin tham gia đấu thầu: Năm tham gia đấu thầu: STT Năm Số lượng % 1998 7.1 2000 7.1 2002 7.1 2004 28.6 2006 14.3 2008 21.4 2010 7.1 Tổng 13 92.9 Số lượng DN không trả lời 7.1 14 100.0 Tổng Loại cơng trình đấu thầu: STT Loại cơng trình tham gia đấu thầu Số lượng Tần suất % Công nghiệp dân dụng 14 14/14 100 Giao thông thuỷ lợi 13 13/14 92.9 Lĩnh vực khác 8/14 57.1 Số lượng Tần suất % Phạm vi đấu thầu STT Trong nước 11 11/14 78 Quốc tế 4/14 28.6 106 (Nhiều DN không trả lời họ có đấu thầu phạm vi nước khơng? Có thể lỗi từ người vấn điều tra Nên số đấu thầu nước 11/14 (78%) Con số có lẽ 100% doanh nghiệp đấu thầu nước) III Kết tham gia đấu thầu: Tổng số cơng trình tham gia đấu thầu từ năm 2006 đến 2010: STT Tổng công Tổng cơng Tổng cơng Tổng cơng Tổng cơng trình đấu trình đấu trình đấu trình đấu trình đấu thầu 2006 thầu 2007 thầu 2008 thầu 2009 thầu 2010 DN trả lời 11 11 11 12 13 DN không trả lời 3 3 Số cơng trình trung bình 42 65 105 156 145 Giá trị cơng trình đấu thầu: ST Giá trị cơng trình Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 T DN trả lời 12 12 12 13 13 DN không trả lời 2 1 Số cơng trình trung bình 125 377 356 295 275 Số cơng trình thắng thầu: ST T Số cơng trình thắng thầu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 DN trả lời 11 11 11 12 13 DN không trả lời 3 107 Giá trị trung bình 24 31 44 55 53 Giá trị cơng trình thắng thầu: ST Giá trị cơng trình Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 T thắng thầu DN trả lời 12 12 12 13 14 DN không trả lời 2 Giá trị trung bình (tỷđồng) 650 676 89 95 111 Số cơng trình thắng thầu có quy mơ lớn Số cơng trình ST thắng thầu có quy Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 T mô lớn DN trả lời 11 11 11 12 13 DN không trả lời 3 3 Số lượng trung bình 3.7 5.4 6.4 Giá trị cơng trình thắng thầu có quy mơ lớn Giá trị cơng trình ST thắng thầu có quy Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 T mô lớn DN trả lời 11 11 11 12 13 DN không trả lời 3 3 Giá trị trung bình Khơng (tỷđồng) xác 34 27 21 36 108 109 IV Nhận định kết tham gia đấu thầu: Kinh nghiệm thắng thầu STT Kinh nghiệm thắng thầu Nghiên cứu kỹ hồ trường Lập dựán hồ tốt Giá trị thầu thấp Phương án thi công tốt Kinh nghiệm khác Đồng ý 14 13 10 13 Không đồng ý 0 % đồng ý 100 92.86 71.43 92.86 57.14 Chỉ tiêu đánh giá khả cạnh tranh đấu thầu: STT Chỉ tiêu đánh giá KNCT Tỷ lệ công trình đấu thầu Tỷ lệ giá trịđấu thầu Số lần Thị phần Phạm vi Các tham dự tham dự hoạt động tiêu thầu thầu DN khác Đồng ý 11 10 Không đồng ý 12 10 11 % đồng ý 78.57 71.43 14.29 50 28.57 21.43 V Nhân tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh đấu thầu: Nhân tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh đấu thầu Nhân tố ảnh hưởng Giá trị trung bình Quyền lực chủĐT 4,285 Các đối thủ cạnh tranh 4,214 Khả doanh nghiệp 4,000 C/chế, c/sách Nhà nước 3,500 Nhân tố khác 2,285 Chú thích: Điểm 1: yếu; điểm 2: yếu; điểm 3: trung bình; điểm 4: mạnh; điểm 5: mạnh 110 Những nguyên nhân trượt thầu Sai sót hồ STT Nắm Thiếu thông kinh Khả Năng lực Nguyên tin Giá dự nghiệm tài thi công nhân không thầu cao quản khác lýđiều thấp xác hành Đồng ý 12 12 1 Không đồng ý 2 13 13 11 10 85.71 85.71 7.143 7.143 24.43 28.57 42.86 % đồng ý VI Đánh giá quy chế đấu thầu: Về giá sàn cho gói thầu: STT Nên quy định Không nên quy định Số lượng đồng ý Số lượng không đồng ý % đồng ý 50 35.7 Nên mở rộng Không nên mở rộng Phạm vi đấu thầu STT Số lượng đồng ý Số lượng không đồng ý 10 % đồng ý 28.6 64.5 111 Bảo lãnh dự thầu STT Theo % giá dự Theo mức chung cho thầu gói thầu Số lượng đồng ý Số lượng không đồng ý 12 % đồng ý 14.3 35.7 VII Các đánh giá khác ... trạng khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp dân dụng doanh nghiệp địa bàn Thành phố Hà Nội; - Đề xuất số giải pháp nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu gói thầu xây lắp dân dụng địa bàn thành phố Hà Nội. .. cạnh tranh đấu thầu xây lắp dân dụng nhà thầu xây dựng địa bàn Thành phố Hà Nội 46 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh đấu thầu xây lắp dân dụng nhà thầu địa bàn Thành phố Hà Nội. .. chọn đề tài "Nghiên cứu đề xuất số giải pháp nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp - Áp dụng cho gói thầu xây lắp dân dụng địa bàn Thành phố Hà Nội" làm luận văn tốt nghiệp Mục đích đề tài Hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP ÁP DỤNG CHO CÁC GÓI THÀU XÂY LẮP DÂN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP ÁP DỤNG CHO CÁC GÓI THÀU XÂY LẮP DÂN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay