HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TƯ VẤN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG

99 3 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI HOÀNG ANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VẤN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG Chuyên ngành: Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên môi trường Mã số: 60.31.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Thị Thanh Vân Hà Nội - 2011 MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐẤU THẦU 10 1.1 Khái niệm, chất vai trò đấu thầu 10 1.1.1 Khái niệm 10 1.1.2 Vai trò bên đấu thầu 10 1.1.3 Nguyên tắc đấu thầu 13 1.2 Quy trình thủ tục đấu thầu vấn theo quy định hành 14 1.2.1 Hình thức đấu thầu 14 1.2.2 Hình thức lựa chọn nhà thầu 14 1.2.3 Phương thức đấu thầu 15 1.2.4 Trình tự tổ chức đấu thầu 18 1.2.5 Trình tự tham gia đấu thầu vấn 22 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đấu thầu 27 1.3.1 Nguồn nhân lực 27 1.3.2.Trình độ tổ chức lập hồ sơ dự thầu 27 1.3.3.Hoạt động tài 28 1.3.4.Hoạt động Marketing 29 1.3.5.Khả liên doanh liên kết 29 1.3.6.Môi trường kinh doanh chế sách nhà nước 30 1.3.7.Các đối thủ cạnh tranh 30 1.4.Thực trạng công tác đấu thầu nước ta thời gian qua 31 1.4.1 Hệ thống pháp lý đấu thầu hình thành ln hồn chỉnh cho phù hợp 31 1.4.2 Năng lực chủ đầu nhà thầu cải thiện 32 1.4.3 Cơng tác đấu thầu tồn xã hội quan tâm 32 1.4.4 Những tồn hạn chế công tác đấu thầu 33 1.5.Kinh nghiệm đấu thầu nước giới 33 1.5.1 Kinh nghiệm đấu thầu nước Nga 33 1.5.1 Kinh nghiệm đấu thầu Hàn Quốc 34 1.5.1 Kinh nghiệm đấu thầu Campuchia 34 1.6 Kết luận chương 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN VẤN THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG 36 2.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty 36 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 36 2.1.3 Sơ đồ máy hành quản lý Công ty 40 2.1.4 Chức nhiệm vụ phận Công ty 40 2.1.5 Các loại hình tham gia dự thầu Công ty 41 2.2 Thực trạng công tác đấu thầu công ty Tedi-Reco 41 2.2.1 Thành tựu đạt 41 2.2.2 Tình hình tham gia dự trúng thầu tự doanh Công ty 45 2.2.3 Phân tích số gói thầuCơng ty Tedi-Reco tham gia đấu thầu 47 2.3 Một số yếu tố khách quan ảnh hưởng đến công tác đấu thầu Công ty Tedi-Reco 64 2.3.1 Đặc điểm thị trường ngành vấn thiết kế giao thông vận tải 64 2.3.2 Môi trường kinh tế 64 2.3.3 Mơi trường trị, pháp luật 65 2.3.4 Khách hàng công ty 66 2.3.5 Đối thủ cạnh tranh 67 2.3.6 Các chủ đầu 67 2.4 Phân tích số hạn chế Cơng ty Tedi-Reco hoạt động đấu thầu kinh doanh 68 2.4.1 Hạn chế mơ hình tổ chức Quản lý 68 2.4.2 Hạn chế sức cạnh tranh, khả liên danh liên kết 69 2.4.3 Hạn chế công tác Marketing 70 2.4.4 Nguồn Nhân lực hạn chế 70 2.5 Kết luận chương 72 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG 73 3.1 Phương hướng phát triển Công ty Tedi-Reco 73 3.2.1 Chiến lược phát triển ngành Giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 74 3.2.2 Chiến lược phát triển Công ty Tedi-Reco năm 2015 78 3.2 Những thuận lợi khó khăn hoạt động kinh doanh Công ty 78 3.2.1 Thuận lợi 78 3.2.1 Khó khăn 78 3.3 Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường 79 3.3.1 cấu lại tổ chức máy hoạt động Công ty 79 3.3.2 Nâng cao hiệu hoạt động Marketing 81 3.3.3 Tăng cường liên doanh, liên kết kinh tế 86 3.3.4 Nâng cao lực tài chính, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ 91 3.3.5 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực chất lượng hồ sơ dự thầu 91 3.4 Một số giải pháp hỗ trợ 93 3.4.1 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật đấu thầu 93 3.4.2 Tăng cường công tác hướng dẫn thực quy chế đấu thầu 93 3.4.3 Tổ chức tốt công tác kiểm tra, tra đấu thầu 93 3.4.4 Tăng cường tính cơng khai hóa, minh bạch công tác đấu thầu 94 3.4.5 Tăng cường việc đạo cấp thẩm quyền 94 3.3 Kết luận chương 95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 : Các giai đoạn tổ chức đấu thầu Hình 1.2: Trình tự tham dự đấu thầu vấn Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức cơng ty Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức cơng ty sau cấu lại Hình 3.2:: cấu tổ chức Marketing doanh nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổ chức công ty Bảng2.2: Tình hình tham dự trúng thầu Cơng ty Tedi-Reco Bảng 2.3: Kết đánh giá kỹ thuật gói thầu số Bảng 2.4: Kết đánh giá tài gói thầu số Bảng 2.5: Kết đánh giá tổng hợp gói thầu số Bảng 2.6: Kết đánh giá kỹ thuật gói thầu số Bảng 2.7: Kết đánh giá tài gói thầu số Bảng 2.8: Kết đánh giá tổng hợp gói thầu số Bảng 2.9: cấu lao động Công ty Tedi-Reco Bảng 3.1: Mục tiêu doanh thu Cơng ty Tedi-Reco năm tới Bảng 3.2: Tình hình cơng nợ Tedi-Reco năm gần Bảng 3.3: Mục tiêu nhân lực năm tới Công ty DANH MỤC VIẾT TẮT Tedi-Reco: Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường GTVT: Giao thông vận tải TVTK: vấn thiết kế LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành viết phần công sức lớn giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo Trường Đại học Thủy Lợi, phòng Quản lý kinh doanh Cơng ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường, đặc biệt PGS.TS Ngơ Thị Thanh Vântác giả qua xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, PGS TS Ngơ Thị Thanh Vân, Phòng Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường hướng dẫn đóng góp ý kiến cho tác giả trình xây dựng luận văn Do điều kiện thời gian hiểu biết tác giả hạn chế, nên tác giả mong nhận đóng góp quý báu thầy giáo, nhà nghiên cứu độc giả để luận văn hoàn thiện Tác giả xin trân thành cảm ơn! MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Nền kinh tế kinh tế thị trường liền với cạnh tranh, với cạnh tranh cần phải nhiều chế đảm bảo quyền bình đằng cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Trong số chế đấu thầu vai trò quan trọng tạo mơi trường lành mạnh động lực phát triển kinh tế, thời kỳ lực đấu thầu gắn liền với hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường (Tedi-Reco) công ty cổ phần hoá từ doanh nghiệp nhà nước thành viên Viện thiết kế Giao thông vận tải (nay Tổng công ty vấn thiết kế Giao thông vận tải), với nhiệm vụ truyền thống chủ yếu vấn thiết kế, vấn thẩm tra, vấn giám sát cho ngành Giao thông vận tải theo nhiệm vụ kế hoạch giao từ Bộ Giao thông vận Tuy nhiên với phát triển động kinh tế theo xu hướng mở cửa hội nhập, công ty phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt thị trường, chế kinh doanh chuyển từ hình thức kế hoạch, phân phối sang đấu thầu Gần hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn tiến hành hình thức đấu thầu, với kinh nghiệm lâu năm mạnh thân, Công ty tham dự thắng thầu nhiều dự án lớn quan trọng đem lại doanh thu, lợi nhuận vị kinh doanh thị trường Tuy nhiên bên cạnh nhiều hạn chế tồn máy hoạt động làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu cơng tác đấu thầu Cơng ty Thực tế đặt vấn đề cần nghiên cứu lý luận thực tiễn, nhằm rút giải pháp hồn thiện cơng tác đấu thầu Cơng ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường Do học viên lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác đấu thầu vấn Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường” làm luận văn thạc sĩ Mục đích đề tài: Hệ thống hóa lý luận hoạt động đấu thầu, quy trình, thủ tục hoạt động đấu thầu vấn, số yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác đấu thầu doanh nghiệp Phân tích thực trạng công tác đấu thầu Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường năm gần đây, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường Từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực Công ty hoạt động đấu thầu Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu Luận văn hoạt động đấu thầu Công ty Cổ phần vấn thiết kế cầu đường lĩnh vực Giao thông vận tải Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh vài năm trở lại đây, thị trường Giao thông vận tải Bộ giao thông vận tải để làm rõ hạn chế hoạt động đấu thầu Công ty Cổ phần vấn thiết kế cầu đường Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: Tác giả sử dụng phương pháp luận quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử logic để phân tích vấn đề lý luận thực tiễn cần thiết để nâng cao hiệu công tác đấu thầu Ngồi q trình thực luận văn tác giả sử dụng phương pháp phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích, thống kê,…nhằm tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá lực thực trạng đấu thầu Công ty Các số liệu sử dụng viết số liệu cơng bố, xuất thức nghiên cứu thu thập thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu Nội dung luận văn Luận văn phần mở đầu kết luận bao gồm chương - Chương 1: sở lý luận đấu thầu 83 Nâng cao khả nắm bắt làm chủ thông tin thị trường từ nguồn thông tin gói thầu, chủ đầu tư, đối thủ cạnh tranh Phát triển thị trường: Công ty Tedi-Reco phải biện pháp để mở rộng thị trường, kể nước quốc tế (các nước khu vực) Muốn thì: + Nghiên cứu xem xét vấn đề mang tính pháp luật lĩnh vực xây dựng kể nước quốc tế + Nghiên cứu hệ thống định mức tiêu chuẩn Nhà nước ban hành quốc tế + Tìm hiểu phong tục tập quán số thị trường tiềm (các nước khu vực) Ln trì tốt mối quan hệ với khách hàng cũ để hội Cơng ty hợp đồng từ phía họ Bảng 3.1: Mục tiêu doanh thu Công ty Tedi-Reco năm tới Các tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Doanh thu 52.820.000.000đ 57.045.6000.000đ 61.609.248.000đ  Mục tiêu tạo lực kinh doanh: Cùng với việc tìm biện pháp cụ thể giúp Công ty Tedi-Reco phát triển tương lai việc tạo lực kinh doanh cho Công ty Một số hoạt động cụ thể để đạt mục tiêu sau: - Luôn đảm bảo tiến độ chất lượng định chủ đầu Điều tạo nên hình ảnh tốt với chủ đầu việc nâng cao uy tín Cơng ty khách hàng - Thường xuyên tổ chức thi nâng bậc để nâng cao tay nghề công nhân, thường xuyên gửi học để đào tạo thêm cán quản lý, kỹ thuật Để đội ngũ cán chun mơn cao - Ln tìm tòi ứng dụng cơng nghệ, phần mềm thiết kế tiên tiến vào 84 sản xuất để sẵn sàng thiết kế với địa hình hay khu vực đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư, tạo đà thắng thầu cho hợp đồng tương lai - Quản lý chất lượng cơng trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - Ln quan hệ tốt với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án với quan cấp Từ ln tạo hình ảnh đẹp với chủ đầu trình đấu thầu khảo sát thiết kế  Mục tiêu an toàn kinh doanh Mặc dù Công ty Tedi-Reco đà phát triển không mà Cơng ty coi nhẹ mục tiêu an tồn kinh doanh - Cơng ty phải biện pháp khuyến khích việc nhanh chóng bàn giao tốn tránh tình trạng ứ đọng vốn sản xuất - Phải tiến hành mở rộng thị phần đến tỉnh thành khác, nước khu vực - Nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế: vấn đề định đến thương hiệu uy tín Cơng ty thị trường - Tìm hiểu thật kỹ đối thủ cạnh trạnh lực thiết kế, kinh nghiệm, đội ngũ cán kỹ thuật, cơng nhân, máy móc, cơng nghệ để từ đưa định tranh thầu hay khơng - Liên doanh đấu thầu để từ Cơng ty tiếp tục trì thị phần mình, qua tìm hiểu kinh nghiệm bên tham gia tranh thầu Với phân tích lý luận chung Marketing ta thấy chức hoạt động phong phú, Marketing nhiều ảnh hưởng tới tồn phát triển doanh nghiệp Nó nghiên cứu thị trường để tìm sản phẩm mới, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, hoạt động yểm trợ để cuối nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp lợi nhuận Do để tổ chức hiệu hoạt động Marketing nhà quản lý phải hình dung tất hoạt động đó, xếp chúng vào phận chức để đảm bảo phối hợp phận với phận khác để tạo nên hoạt động tổng thể cho toàn doanh nghiệp 85 Bộ phận Marketing Trưởng phận (a) Nhân viên phụ tá Các phân tích viên Khách hàng Theo sơ đồ tổ chức Marketing ta thấy tập trung cao, phân tích viên bố trí phận Marketing cụ thể, việc tiếp xúc khách hàng thông qua đầu mối Bộ phận Marketing Trưởng phận (b) Nhân viên phụ tá Các phân tích viên Khách hàng 86 Theo sơ đồ tổ chức Marketing ta thấy phân tích viên nằm phận Marketing việc tiếp xúc với khách hàng tách Các phân tích viên (c) Khách hàng Hình 3.2: cấu tổ chức Marketing doanh nghiệp: Theo sơ đồ tổ chức Marketing ta thấy phân tích viên nằm rải rác phận, khơng tập trung vào phận Marketing Khi tổ chức hoạt động Marketing doanh nghiệp doanh nghiệp cần ý đến tài nguyên cho Marketing Đây điều khơng thể thiếu ảnh hưởng đến kết hoạt dộng phận Marketing doanh nghiệp Đó là: - Tạo lập ngân sách quĩ dành cho Marketing - Nguồn nhân lực 3.3.3 Tăng cường liên doanh, liên kết kinh tế Liên doanh, liên kết kinh tế nhằm nâng cao lực cạnh tranh kinh doanh, phát huy, bổ sung điểm mạnh, mũi nhọn nhau, tạo sức mạnh tổng thể liên kết, đồng thời tiết kiệm chi phí, thời gian san sẻ rủi ro kinh doanh chủ thể hoạt động kinh tế Trong thời điểm xu hướng liên doanh, liên kết kinh tế doanh nghiệp áp dụng nhiều hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động đấu thầu nói riêng Tuy nhiên hoạt động chưa Công ty Tedi-Reco sử dụng nhiều, nên 87 nhiều chưa phát huy mạnh tổng thể kinh doanh Đây hướng triển vọng quan trọng thân Cơng ty Tedi-Reco cổ phần hóa mà cổ phần nhà nước chiếm 51% Với hoạt động Cơng ty Tedi-Reco liên doanh liên kết với nhà thầu khác tham dự gói thầu ngành mà thân Tedi-Reco không tham gia dự thầu, mà thường gói thầu giá trị lớn Ngoài việc tăng cường hiệu đấu thầu, tăng doanh thu hội cho Công ty Tedi-Reco tiếp cận với kinh nghiệm tổ chức, quản lý tiên tiến nhà thầu khác  Để mở rộng liên doanh, liên kết Công ty Tedi-Reco cần ý số điểm sau: Bản thân công ty phải không ngừng nâng cao công nghệ, chất lượng dịch vụ đẩy mạnh chiến dịch marketing phát triển thương hiệu thị trường vấn thiết kế GTVT, nhằm tăng cường phát huy mạnh sẵn tạo sức cạnh tranh việc lựa chọn nhà thầu nước liên doanh, liên kết kinh tế Trong trình liên doanh, liên kết Công ty cần ý, cân nhắc lựa chọn đối tác uy tín phù hợp với lực Công ty Tedi-Reco, phải lựa chọn nhà thầu liên doanh điểm mạnh mà Cơng ty Teci-Reco chưa để kết hợp Do việc tăng cường tìm kiếm nhà thầu thị trường, đặc biệt nhà thầu vấn quốc tế cần thiết, Công ty cần phải phân tích, so sánh đối tác tìm kiếm, để từ lựa chọn nhà thầu liên doanh khả vượt trội Lĩnh vực vấn thiết kế giao thông vận tải tương đối rộng bao gồm nhiều mảng khác như: thiết kế đường bộ, thiết kế đường sắt, thiết kế đường sân bay, thiết kế cảng biển Trong Công ty Tedi-Reco lại hoạt động lĩnh vực thiết kế đường thiết kế phần đường cầu nhỏ, cầu trung Do để tham dự trúng thầu gói thầu cầu lớn, hầm hay để thực gói thầu dự án làm đường sân bay, đường vào cảng biển Cơng ty Tedi-Reco cần phải liên doanh, liên kết với cơng ty mạnh lĩnh 88 vực Công ty Cổ phần TVTK Cầu Lớn - Hầm (Tedi-Britec), Công ty Cổ phần TVXD Cảng-Đường Thủy (Tedi-Port) Trong năm 2009 Công ty Tedi-Reco thực tham dự nhiều gói thầu liên doanh với nhà thầu khác, trúng nhiều gói thầu như: Đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai Công ty Tedi-Reco liên doanh với Công ty Cổ phần vấn Lào Cai tham dự trúng thầu Lựa chọn Công ty Cổ phần vấn Lào Cai để liên doanh đấu thầu lựa chọn đắn để bổ sung mặt yếu TediReco, tăng thêm lực cho nhà thầu Về mặt lực nhân máy móc Tedi-Reco đủ đáp ứng yêu cầu thiết kế dự án, kết hợp với vấn Lào Cai đáp ứng vấn đề am hiểu trường, tính đáp ứng chỗ đo mẫu thí nghiệm mỏ đất đá, địa chất, điều tra thủy văn , nhiều mối quan hệ tạo điều kiện thuận lợi làm việc với địa phương chủ đầu Gần tháng năm 2011 Công ty Tedi-Reco liên doanh với Công ty Cổ phần vấn thiết kế Thanh Hóa tham dự trúng thầu gói thầu Dự án đầu xây dựng Đại lộ Nam Sông Mã bước thiết kế kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa triển khai thiết kế Liên doanh, liên kết việc tăng lực đấu thầu, bổ sung mặt yếu nhau, Công ty Tedi-Reco bổ sung nhiều mối quan hệ, học hỏi nhiều cách thức sản xuất kinh doanh Cơng ty khác Cơng ty Tedi-Reco tiền thân Viện thiết kế đường sắt, đến tổ chức Cơng ty phòng thiết kế đường sắt, lĩnh vực TVTK ngành đường sắt mạnh Cơng ty nữa, để tham dự trúng thầu gói vấn đường sắt Cơng ty Tedi-Reco cần phải đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết với Cơng ty mạnh lĩnh vực Cũng năm 2009 Công ty Tedi-Reco liên doanh với Công ty Cổ phần vấn đường sắt tham dự thầu gói thầu số 19 Dự án đầu xây dựng tuyến đường sắt Lim Phả Lại không trúng thầu điểm lực Công ty thấp, giải pháp thực chưa tối ưu Tuy khơng trúng thầu Công ty đặt nhiều mối quan hệ với Công ty khác số chủ đầu để mở rộng sang thị trường ngành đường sắt Trong tương lai Công ty Tedi-Reco cần liên doanh, liên kết với nhiều 89 Công ty vấn lực ngành đường sắt hoạt động đấu thầu để nâng cao lực cạnh tranh mở rộng thị trường TVTK Trong trình đàm phán ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết, Công ty phải phân chia rõ ràng trách nhiệm, quyền lợi, phạm vi công việc bên để tránh tranh chấp phát sinh trình thực hợp đồng liên doanh, liên kết 3.3.4 Nâng cao lực tài chính, đẩy mạnh cơng tác thu hồi nợ Nhu cầu đầu từ vào sở hạ tầng kỹ thuật ngành GTVT thời gian tới lớn, nhiều gói thầu thiết bị với cơng nghệ cao đòi hỏi chi phí thực lớn trung bình hàng vài tỷ đồng, với cơng ty TVTK số vốn điều lệ khoảng gần tỷ đồng lực thực lúc nhiều dự án lớn khơng thể Chính để đủ khả thực nhiều dự án thời điểm, Công ty cần phải tăng cường khả huy động vốn từ nhiều nguồn ngân hàng, tổ chức tín dụng, cán bộ, công nhân viên Một nguồn vốn tốt từ thị trường chứng khốn Cơng ty cần phải đẩy nhanh thủ tục để tiến hành niêm yết sàn giao dịch tranh thủ hút nguồn vốn tiềm với chi phí thấp từ cơng chúng Mặt khác tình hình cơng nợ công ty xấu, dư nợ từ chủ đầu cần thu hồi cao Bảng 3.2: Tình hình cơng nợ Tedi-Reco năm gần Chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009 31/03/2010 Phải thu khách hàng 15.10 14.34 17.21 Phải thu khác 0.22 0.31 0.56 Tổng 15.32 14.65 17.77 Nguồn: Báo cáo tài năm 2008, Báo cáo tài hợp năm 2009 Báo cáo tài Q1/2010 Đây nguồn thu chắn lớn theo hợp đồng ký kết mà cơng ty bỏ cơng sức chi phí để thực Theo số liệu số dư nợ hàng năm 90 đọng lại lớn chí gấp lần số vốn điều lệ cơng ty, mà Công ty chưa khắc phục nhược điểm Từ bảng 3.2 ta thấy với lượng vốn ứ đọng chủ đầu lớn lần vốn lưu động Công ty, điều gây khơng khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thực lúc nhiều dự án Năm 2010 điều kiện kinh tế khó khăn cạnh tranh khốc liệt, với chiến lược mở rộng thị trường tới tỉnh Phía Nam, Cơng ty tham dự trúng gói thầu như: 12 cầu đường tỉnh 845 tỉnh Đồng Tháp, 46km đường tỉnh 852B tỉnh Đồng Tháp, 60km đường Quốc lộ 62-Tân Hưng-biên giới Campuchia tỉnh Long An với dự án triển khai tiếp năm 2009, với khối lượng công việc nằm cách xa mặt địa lý, Công ty gặp phải nhiều khó khăn việc triển khai dự án, chi phí sản xuất tăng cao hẳn so với dự án mà trước Công ty thực hiện, bao gồm chi phí: chi phí trường tổng thể, chi phí khảo sát trường, chi phí cho báo cáo, hội họp, chi phí tiền lương cho người Để phục vụ sản xuất đạt tiến độ chất lượng tạo uy tín cho chiến lược mở rộng thị trường vấn đề tài Cơng ty gặp nhiều khó khăn cơng nợ tồn đọng nhiều, Cơng ty tốn tiền lương quý năm 2010 cho cán công nhân viên chậm tiến độ tháng, thực tốn 50% tiền lương q Chính Cơng ty cần phải biện pháp thật liệt để thu hồi nợ đọng từ chủ đầu Việc cần làm công ty cần phải thành lập phận chuyên trách nhiệm vụ thu hồi cơng nợ, bao gồm cơng việc rà sốt, đối chiếu lại cộng nợ với chủ đầu cách chi tiết, nắm bắt thông tin điều kiện toán, kế hoạch vốn, kế hoạch giải ngân trình tự, thủ tục tốn từ phía chủ đầu để cung cấp tài liệu, hồ sơ toán đầy đủ hiệu Đồng thời phải sát theo dõi tác động chủ đầu đẩy nhanh trình tự tốn dự án đủ điều kiện theo điều khoản hợp đồng ký kết Công ty phải xây dựng kế hoạch tài ngắn hạn dài hạn, nhằm sử dụng nguồn vốn cách hiệu nhất, tránh đầu tràn lan, lãng phí 91 nguồn vốn chẳng hạn đầu vào cổ phần cơng ty ngành nghề kinh doanh giống nhau, đầu vào ngành nghề thân cơng ty khơng lực, Đồng thời Cơng ty phải giảm thiểu ứ đọng nguồn vốn không cần thiết, nâng cao hiệu vòng quay vốn sử dụng, áp dụng công nghệ tăng suất lao động giúp Công ty tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận 3.3.5 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực chất lượng hồ sơ dự thầu Trong bối cảnh hội nhập kinh tế giới cạnh tranh ngày khốc liệt đặt yêu cầu chất lượng người lao động doanh nghiệp ngày cao Một yếu tố thành công hàng đầu doanh nghiệp kinh tế thị trường đại, nguồn lực lao động Để tồn phát triển xu hướng Công ty Tedi-Reco cần phải trọng đến việc phát triển trình độ chuyên môn, nâng cao lực lao động Cán Công nhân viên Do công tác đấu thầu hoạt động thường xuyên quan trọng sản xuất kinh doanh Công ty Tedi-Reco nên Công ty phải đặc biệt trọng đến chất lượng đội ngũ làm hồ sơ thầu, đảm bảo yêu cầu trình độ nghiệp vụ, chuyên môn tốt, am hiểu công tác đấu thầu, kỹ chuẩn bị hồ sơ dự thầu, nắm pháp luật đấu thầu Chính Cơng ty Tedi-Reco cần số giải pháp nhằm nâng cao trình độ nguồn lực lao động sau: - Công ty cần phải thống lại số lượng chất lượng lao động có, đồng thời xác định nhu cầu lao động phòng, đơn vị trực thuộc theo lĩnh vực chuyên môn như: Cán quản lý dự án, Cán marketing, Cán kinh doanh, Cán kỹ thuật, Cán phụ trách đấu thầu, từ đề kế hoạch tuyển dụng hợp lý Nguyên tắc tuyển dụng phải tuyển người chun mơn, lực, động lực việc, không nên đặt nặng vấn đề em tiêu chí hàng đầu lấy người lao động - Đối với cán trực tiếp đảm trách việc đấu thầu cần liên tục cập nhật kiến thức đấu thầu, lập dự toán, pháp luật từ tổ chức Vụ đấu thầu – Bộ kế hoạch Đầu tư, trường đại học kinh tế Quốc dân hay tổ chức 92 quốc tế Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) , Ngân hàng Thế giới (WB)…để tránh bị thua thiệt tăng hội giành chiến thắng đấu thầu - Để thu hút giữ chân cán trình độ chun môn cao, Công ty cần đưa đãi ngộ hợp lý sách lương, thưởng hấp dẫn hội đào tạo nước cho người lao động Đối với đội ngũ cán làm hồ sơ dự thầu, Ban lãnh đạo Công ty cần linh hoạt sách thưởng kịp thời sau lần làm hồ sơ thầu trúng thầu thời gian lập hồ sơ thầu ngắn nên cán phải làm thêm giờ, làm việc vào ngày nghỉ đáp ứng tiến độ chất lượng hồ sơ thầu Chất lượng hồ sơ thầu coi tiêu chí tính chất định cho việc trúng hay trượt thầu Cơng ty Để hồn thiện chất lượng hồ sơ dự thầu, Công ty phải xây dựng hồ sơ dự thầu hoàn hảo, đảm bảo tính chặt chẽ hợp lệ hồ sơ, đáp ứng đòi hỏi khắt khe chủ đầu Một hồ sơ dự thầu tính thuyết phục cao bên mời thầu trước hết phải hồ sơ chuẩn, trình bày khoa học Sau đó, hồ sơ phải thể sức mạnh Doanh nghiệp, trình bày giải pháp kỹ thuật đưa dự tốn chi phí giá thành cách khoa học, xác cạnh tranh … tính thuyết phúc chủ đầu Thế công việc lập hồ sơ dự thầu lại thường phải thực thời gian định cho phép, đòi hỏi Cơng ty đội ngũ cán làm hồ sơ thầu phải hoàn thiện kỹ Đảm bảo tiến độ chất lượng cơng trình: khâu quan trọng ảnh hưởng lớn đến hình ảnh Cơng ty mắt Chủ đầu Công ty phải không ngừng nâng cao đội ngũ cán công nhân viên tay nghề cao để đáp ứng yêu cầu thi công nhu cầu chủ đầu Hiện nhân lực Cơng ty tỷ lệ cơng nhân cao (chiếm 40.18%), chưa đào tạo chuyên môn, nên công việc chưa hiểu hết chất công việc dẫn đến nhiều sai xót Trong năm tới Cơng ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng lao động Tạo điều kiện cho cán công nhân viên theo học lớp nâng cao nghiệp vụ, hàng năm tổ chức thi nâng bậc, lên chức để củng cố tay 93 nghề cơng nhân, nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật cho cán bộ, sách khuyến khích cán cán lực, phẩm chất học nâng cao sau đại học Bảng 3.3: Mục tiêu nhân lực năm tới Cơng ty Trình độ Năm 2012 2013 2014 Sau đại học 15 18 20 Đại học 112 117 122 Cao đẳng, trung cấp 15 20 30 Công nhân 70 60 52 Tổng cộng 212 215 224 3.4 Một số giải pháp hỗ trợ Để tăng cương hiệu đấu thầu nhằm quản lý tốt nguồn vốn nhà nước dành cho xây dựng bản, cần định hướng đấu thầu cách cụ thể Qua lần đấu thầu Công ty Tedi-Reco phận quản lý kinh doanh tổng hợp những học để đúc rút kinh nghiệm để hồn thiện cơng tác đấu thầu Cơng ty số giải pháp hỗ trợ kiến nghị lên cấp nhà nước sau: 3.4.1 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật đấu thầu Để đảm bảo tính đồng bộ, cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn chỉnh số văn pháp quy sau - Mẫu hồ sơ mời thầu vấn - Luật đấu thầu Trên sở văn quy phạm pháp luật đấu thầu nhà nước ban hành, ngành, địa phương tùy theo tình hình cụ thể cần đưa văn hướng dẫn thực cho phù hợp 94 3.4.2 Tăng cường công tác hướng dẫn thực quy chế đấu thầu Để tạo thuận lợi cho bộ, ngành, địa phương trình triển khai thực quy chế đấu thầu sau thông hướng dẫn ban hành Bộ Kế hoạch Đầu cần tổ chức số hội nghị lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ đấu thầu địa bàn trọng điểm để phổ biến quy định nhà nước đấu thầu Để thực tốt công tác đấu thầu theo pháp luật nhà nước, Công ty phải thường xuyên cử cán học lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ đấu thầu để hiểu rõ quy định nhà nước đấu thầu 3.4.3 Tổ chức tốt công tác kiểm tra, tra đấu thầu Việc triển khai thực công tác, tra, kiểm tra đấu thầu phải tập trung vào số vùng lĩnh vực trọng điểm, cần kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, phân cấp kiểm tra cách rõ ràng Các ngành cần sớm củng cố lực lượng tra chuyên ngành, tra đấu thầu theo chức quy định Đặc biết Sở kế hoạch đầu cần khẩn trương thành lập tra Sở tra, kiểm tra đấu thầu đầu nói chung Kiểm tra, tra đấu thầu việc làm thường xuyên quan quản lý nhà nước Phải chủ động việc thực tra nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật xảy q trình thực đấu thầu Trước mắt cần tập trung vào việc tra gói thầu quy mơ lớn Các ngành cần tăng cường kiểm tra nhằm đưa việc thực đấu thầu vào nề nếp 3.4.4 Tăng cường tính cơng khai hóa, minh bạch cơng tác đấu thầu Để tạo điều kiện thực tốt mục tiêu công tác đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch hiệu kinh tế, cần phải biện pháp công khai đấu thầu như: Công khai mời thầu, kết đấu thầu, giá gói thầu, giá trúng thầu, đơn vị trúng thầu lực nhà thầu 3.4.5 Tăng cường việc đạo cấp thẩm quyền Theo phân cấp quy chế đấu thầu, Bộ, ngành địa phương cần đạo sát việc thực đấu thầu theo quy định luật đấu thầu Cần tăng 95 cường áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi chủ yếu, hạn chế việc áp dụng hình thức định thầu hay hình thức đấu thầu hạn chế Nâng cao chất lượng phục vụ cho công tác đấu thầu tránh việc điều chỉnh thay đổi nhà thầu trình thực 3.5 Kết luận chương Qua nghiên cứu sở lý luận chương đánh giá phân tích số yếu tố khách quan ảnh hưởng tới công tác đấu thầu, hạn chế hoạt động đấu thầu Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường chương 2, chương nêu số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu: cấu lại tổ chức máy hoạt động Công ty cách sát nhập phòng chức nhiệm vụ lại với với việc xác định lại số lượng lao động phòng để đủ đáp ứng công việc để tạo máy nhỏ gọn hoạt động linh hoạt Thiết lập thêm phận Marketing để nghiên cứu tìm kiếm thơng tin gói thầu đối thủ cạnh tranh để đưa phương án dự thầu hiệu quả, đồng thời nâng cao thương hiệu uy tín Cơng ty thị trường, tạo lên sức mạnh cho Công ty cạnh tranh Tăng cường liên doanh, liên kết với nhà thầu khác điểm mạnh mà Cơng ty Tedi-Reco chưa để kết hợp kinh doanh Phát triển nguồn lực chiến lược lâu dài Công ty Tedi-Reco , để tồn phát triển Công ty cần phải trọng đến việc phát triển trình độ chun mơn, nâng cao lực làm việc người lao động, Cơng ty cần chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút giữ chân cán trình độ chun mơn cao Hơn nữa, chương giải pháp cấp độ vĩ mơ phủ ngành liên quan hồn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật đấu thầu, tăng cường công tác hướng dẫn thực quy chế đấu thầu, tổ chức tốt công tác kiểm tra, tra đấu thầu Các giải pháp nhằm hạn chế vi phạm cạnh tranh đấu thầu nâng cao hiệu công tác đấu thầu Cơng ty Tedi-Reco nói riêng Cơng ty khác nói chung 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đấu thầu biện pháp quản lý hoạt động đầu xây dựng nhà nước nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo công bằng, tăng hiệu đầu Ở Việt nam, hoạt động đấu thầu dù triển khai rộng rãi từ lâu, đặc biệt từ nhà nước ban hành Luật đấu thầu ngày 29/11/2005, hiệu lực từ ngày 1/4/2006 thay cho Pháp lệnh đấu thầu, điều kiện cụ thể kinh tế nước ta phát triển hạn chế, giai đoạn đầu chế thị trường, vấn đề tổ chức thực đấu thầu cần nghiên cứu tiếp tục hồn thiện Do đó, doanh nghiệp thương mại hoạt động lĩnh vực vấn thiết kế GTVT, nâng cao hiệu công tác đấu thầu nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh thách thức lớn Qua trình nghiên cứu, tìm hiểu thực tế hoạt động tham dự thầu thực gói thầu trúng Công ty Cổ phần TVTK Cầu Đường, Luận văn với đề tài “Hồn thiện cơng tác đấu thầu Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường” đạt kết sau: - Hệ thống lý luận đấu thầu, quy trình thủ tục tham dự thầu theo pháp luật Việt nam - Phân tích thực trạng đấu thầu nhân tố ảnh hưởng đến công tác đấu thầu Công ty Tedi-Reco, phân tích điểm mạnh, điểm yếu thách thức hoạt động đấu thầu Công ty Tedi-Reco - Từ lý luận thực trạng trên, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động đấu thầu Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường Đấu thầu vấn đề khoa học nội dung rộng phức tạp, đề tài khó tránh khỏi khiếm khuyết sai xót nên em mong nhận góp ý Thầy, 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc Cường (2009), Luật xây dựng – Luật đấu thầu văn quản lý hoạt động đầu xây dựng 2009, Thông số 02/2009/TT-BKH ngày 17 tháng 02 năm 2009 Bộ Kế hoạch Đầu hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu, trang 243-258 Chính phủ nước Cộng hòa chủ nghĩa Việt nam (2008), Nghị định số 58/NĐCP ngày 05 tháng 05 năm 2008, Hà nội Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng, NXB Sự thật, Hà Nội Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường (2009), Báo cáo tổng kết năm 2008, Hà nội Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường (2010), Báo cáo tổng kết năm 2009, Hà nội Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường (2011), Báo cáo tổng kết năm 2010, Hà nội Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường (2009), Báo cáo tài năm 2008, Hà nội Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường (2010), Báo cáo tài năm 2009, Hà nội Công ty Cổ phần vấn thiết kế Cầu Đường (2011), Báo cáo tài năm 2010, Hà nội Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam (2006), Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, NXB Sự thật, Hà nội 10 Thủ tướng phủ (2009), Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2009 việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà nội ... đấu thầu - Chương 2: Thực trạng công tác đấu thầu Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Cầu Đường - Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Cầu Đường Kết... 34 1.6 Kết luận chương 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG 36 2.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu Đường ... “Hồn thiện cơng tác đấu thầu tư vấn Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu Đường làm luận văn thạc sĩ 8 Mục đích đề tài: Hệ thống hóa lý luận hoạt động đấu thầu, quy trình, thủ tục hoạt động đấu thầu
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TƯ VẤN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG , HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TƯ VẤN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay