phân tích tiềm năng phát triển thủy điện nhỏ và những đóng góp cũng như những tồn tại liên quan đến bảo vệ môi trường của chúng hiện nay ở Việt Nam.

136 2 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:57

1 LỜI CẢM ƠN Trong khuôn khổ hạn chế luận văn, với kết khiêm tốn việc nghiêm cứu giải bất cập đánh giá dòng chảy mơi trường cho cơng trình thuỷ điện nhỏ, với kinh nghiệm thực tế tham gia tính tốn đánh giá tác động mơi trường cho số cơng trình thuỷ điện, nhiệt điện, tác giả hy vọng đóng góp phần nhỏ bé phục vụ cho cơng việc đánh giá dòng chảy mơi trường cho cơng trình thuỷ điện nhỏ triển khai xây dựng Việt Nam số nước lân cận Tác giả đặc biệt xin bày tỏ lòng cảm ơn tới PSG.TS Lê Đình Thành tận tình hướng dẫn bảo tác giả q trình học tập hồn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy Khoa Mơi trường, Phòng Đào tạo Đại học Sau Đại học Trường Đại học Thuỷ Lợi, Phòng Năng lượng Mơi trường thuộc Cơng ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện (PECC1) tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp thông tin, số liệu để tác giả hoàn thành luận văn Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn tới gia đình, đồng nghiệp, bạn bè động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi thời gian thực nội dung nghiên cứu đề tài Do trình độ có hạn, lĩnh vực nghiên cứu rộng đòi hỏi kiến thức chuyên sâu nên kết nghiên cứu luận văn khó tránh khỏi hạn chế thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp để chất lượng nghiên cứu tốt Tác giả Nguyễn Thị Bình Minh Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh Cao học khố 16 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 11 THỦY ĐIỆN PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN NHỎ 11 VIỆT NAM 11 1.1 TỔNG QUAN VỀ THỦY ĐIỆN NHỎ 11 1.1.1 Tiềm thủy điện Việt Nam 11 1.1.2 Phân loại thủy điện nhỏ giới 12 1.1.2.1 Thuỷ điện nhỏ số quốc gia 12 1.1.2.2 Thủy điện nhỏ theo tổ chức giới 13 1.1.3 Phân loại thủy điện nhỏ Việt Nam 14 1.2 PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN NHỎ VIỆT NAM 15 1.2.1 Quy hoạch thủy điện nhỏ Việt Nam 15 1.2.2 Hiện trạng phát triển thủy điện nhỏ Việt Nam 17 1.2.2.1 Quá trình phát triển thủy điện nhỏ 17 1.2.2.2 Những vấn đề tồn phát triển thủy điện nhỏ Việt Nam 19 1.2.2.3 Những tác động phát triển thủy điện nhỏ đến dòng chảy mơi trường 22 CHƯƠNG 24 TỔNG QUAN VỀ DỊNG CHẢY MƠI TRƯỜNG .24 CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 24 2.1 KHÁI NIỆM VỀ DỊNG CHẢY MƠI TRƯỜNG 24 2.1.1 Các khái niệm định nghĩa dòng chảy môi trường 24 2.1.2 Những lợi ích dòng chảy mơi trường 26 2.1.2.1 Lợi ích hệ sinh thái 26 2.1.2.2 Lợi ích người 27 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN DỊNG CHẢY MƠI TRƯỜNG 28 2.2.1 Quảntài ngun nước dòng chảy mơi trường giới 28 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh Cao học khố 16 2.2.2 Dòng chảy mơi trường Việt Nam 32 2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỊNG CHẢY MƠI TRƯỜNG 34 2.3.1 Phân loại phương pháp xác định dòng chảy môi trường 34 2.3.1.1 Các phương pháp thuỷ văn (Hydrological Method): 35 2.3.1.2 Các phương pháp Thủy lực (Hydraulic Rating Method) 36 2.3.1.3 Các phương pháp mô môi trường sống (Habitat simulation) 36 2.3.1.4 Các phương pháp tiếp cận tổng thể 38 2.3.2 Một số phương pháp xác định dòng chảy môi trường cụ thể 40 2.3.2.1 Phương pháp Tennant 40 2.3.2.2 Phương pháp dòng chảy sở thuỷ sinh (ABF) 41 2.3.2.3 Phương pháp chu vi ướt (Wetted Perimeter Method) 42 2.3.2.4 Phương pháp đánh giá nhanh Anh (Rapid Assement Methodology) 42 2.3.2.5 Phương pháp tiêu chuẩn môi trường Scotland 43 2.3.2.6 Phương pháp khơi phục dòng chảy (Flow Restoration Methodology) 44 2.3.3 Lựa chọn phương pháp ứng dụng nghiên cứu 45 CHƯƠNG 47 ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH DỊNG CHẢY MƠI TRƯỜNG MỘT SỐ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NHỎ ĐIỂN HÌNH VIỆT NAM 47 3.1 CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NHỎ ĐIỂN HÌNH 48 3.1.1 Thủy điện Tà Cọ (tỉnh Sơn La) 48 3.1.1.1 Thông tin dự án 48 3.1.1.2 Tính tốn dòng chảy năm cho tuyến cơng trình thuỷ điện Tà Cọ 51 3.1.2 Thủy điện HỐ HƠ (tỉnh Quảng Bình) 57 3.1.2.1 Thông tin dự án 57 3.1.2.2 Tính tốn dòng chảy năm cho tuyến cơng trình thuỷ điện Hố Hô 60 3.1.3 Thủy điện KANAK (tỉnh Gia Lai) 65 3.1.3.1 Thông tin dự án 65 3.1.3.2 Tính tốn dòng chảy năm cho tuyến cơng trình thuỷ điện KaNak 70 3.2 XÁC ĐỊNH DỊNG CHẢY MƠI TRƯỜNG 72 3.2.1 Xác định dòng chảy mơi trường cơng trình thủy điện Tà Cọ 72 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh Cao học khoá 16 3.2.1.1 Theo phương pháp Tennant 72 3.2.1.2 Theo phương pháp tiêu chuẩn môi trường Scotland 73 3.2.1.3 Theo phương pháp đánh giá nhanh - RAM (Rapid Assement Methodology) 75 3.2.1.4 Tổng hợp kết đánh giá 75 3.2.2 Xác định dòng chảy mơi trường cơng trình thủy điện Hố Hô 77 3.2.2.1 Theo phương pháp Tennant: 77 3.2.2.2 Theo phương pháp tiêu chuẩn môi trường Scotland 79 3.2.2.3 Theo phương pháp đánh giá nhanh 80 3.2.2.4 Tổng hợp kết 80 3.2.3 Xác định dòng chảy mơi trường cơng trình thủy điện Ka Nak 82 3.2.3.1 Theo phương pháp Tennant: 82 3.2.3.2 Theo phương pháp tiêu chuẩn môi trường Scotland 84 3.2.3.3 Theo phương pháp đánh giá nhanh 85 3.2.3.4 Tổng hợp kết đánh giá 85 3.3 XÁC ĐỊNH DỊNG CHẢY MƠI TRƯỜNG THEO PHƯƠNG PHÁP CHU VI ƯỚT 87 3.3.1 Nội dung phương pháp: 87 3.3.2 Kết xác định dòng chảy mơi trường: 88 CHƯƠNG 97 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO DỊNG CHẢY MƠI TRƯỜNG CHO HẠ LƯU CÁC THỦY ĐIỆN NHỎ .97 4.1 CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC THỰC TIỄN ĐÃ NGHIÊN CỨU 97 4.1.1 Các sở khoa học 97 4.1.1.1 Nước cội nguồn sống đầu vào thiếu hoạt động kinh tế, xã hội 97 4.1.1.2 Vai trò dòng chảy mơi trường 97 4.1.1.3 Yêu cầu tối thiểu dòng chảy sơng 99 4.1.2.1 Điều kiện tự nhiên sông nghiên cứu 99 4.1.2.2 Dòng chảy tự nhiên tuyến cơng trình thủy điện nhỏ 100 4.2 SO SÁNH DỊNG CHẢY MƠI TRƯỜNG KHẢ NĂNG XẢ CỦA CÁC THỦY ĐIỆN 102 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh Cao học khố 16 4.2.1 Dòng chảy xả từ cơng trình xuống đoạn sơng hạ lưu thủy điện nhỏ 102 4.2.2 So sánh dòng chảy môi trường thủy điện nhỏ 102 4.3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO DỊNG CHẢY MƠI TRƯỜNG 104 4.3.1 Những nguyên tắc mục tiêu bảo đảm dòng chảy môi trường 104 4.3.2 Các giải pháp công nghệ 106 4.3.3 Các giải pháp quản 107 4.3.4 Một số đề xuất phục vụ quản lý đảm bảo dòng chảy mơi trường thích hợp với điều kiện phát triển thủy điện nhỏ Việt Nam 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh Cao học khố 16 DANH MỤC BẢNG Bảng 1-1: Thủy điện nhỏ theo tiêu chí công suất 13 Bảng 1-2 Ngưỡng thủy điện nhỏ tổ chức giới .14 Bảng 1-4: Hiện trạng cơng trình thủy điện nhỏ tồn quốc 18 Bảng 2-1: Bảng tính tốn theo phương pháp Tennant 41 Bảng 2-2: Phần trăm dòng chảy sồng Q 95% khai thác 43 Bảng 2-3: Tiêu chuẩn dòng chảy mơi trường để xác định hệ sinh thái an tồn 44 Bảng: 3.1: Đặc trưng hình thái lưu vực dòng sơng tuyến cơng trình Tà Cọ 48 Bảng 3.2: Các trạm khí tượng đo mưa lân cận lưu vực sông Mã 50 Bảng 3.3: Các trạm thủy văn lân cận lưu vực sông Nậm Công 51 Bảng 3.4: Lưu lượng tháng tuyến thủy điện Tà Cọ (m3/s) 55 Bảng 3-5: Đặc trưng hình thái lưu vực cơng trình thủy điện Hố Hơ 57 Bảng 3-6: Trạm khí tượng thời gian quan trắc lưu vực sông Ngàn Sâu .59 Bảng 3-7: Các trạm đo khí tượng, đo mưa lưu vực Ngàn Sâu lận cận 59 Bảng 3-8: Các trạm thủy văn lưu vực sông Ngàn Sâu lân cận .60 Bảng 3-9: Đặc trưng dòng chảy năm lưu vực sơng Ngàn Sâu lân cận 61 Bảng 3-10a : Dòng chảy tháng tuyến cơng trình thủy điện Hố Hơ (m3/s) 64 Bảng 3-10b: Các thông số thủy thủy điện Hố Hô 65 Bảng 3-11: Đặc trưng hình thái lưu vực sơng 66 Bảng 3-12: Các trạm khí tượng lưu vực sơng Ba 67 Bảng 3-13: Danh sách trạm thủy văn lưu vực sông Ba .69 Bảng 3-14: Dòng chảy tháng tuyến cơng trình thủy điện Ka Nak (m3/s) 71 Bảng 3-16: Dòng chảy môi trường thủy điện Tà Cọ mức TỐT theo phương pháp Tennant (m3/s) 73 Bảng 3-17: Tính tần suất dòng chảy tháng tuyến Tà Cọ 74 Bảng 3-18: Dòng chảy mơi trường hàng tháng tuyến Tà Cọ (m3/s) theo phương pháp tiêu chuẩn môi trường Scotland 75 Bảng 3-19: Dòng chảy mơi trường hàng tháng tuyến Tà Cọ (m3/s) theo phương pháp đánh giá nhanh (RAM) .75 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh Cao học khố 16 Bảng 3-20: Dòng chảy môi trường hàng tháng tuyến thủy điện Tà Cọ (m3/s) 76 Bảng 3-21: Kết xác định dòng chảy môi trường tuyến thủy điện Hố Hô 78 Bảng 3-22: Dòng chảy mơi trường thủy điện Hố Hơ mức TỐT theo phương pháp Tennant (m3/s) 78 Bảng 3-23: Tính tần suất dòng chảy tháng tuyến Hố Hơ 79 Bảng 3-24: Dòng chảy môi trường hàng tháng tuyến Hố Hô (m3/s) theo phương pháp tiêu chuẩn môi trường Scotland 80 Bảng 3-25: Dòng chảy môi trường hàng tháng tuyến Hố Hô (m3/s) theo phương pháp đánh giá nhanh (RAM) .80 Bảng 3-26: Dòng chảy môi trường hàng tháng tuyến thủy điện Hố Hố (m3/s) theo phương pháp khác 81 Bảng 3-27: Kết xác định dòng chảy mơi trường tuyến thủy điện Ka Nak 83 Bảng 3-28: Dòng chảy mơi trường thủy điện Ka Nak mức TỐT theo phương pháp Tennant (m3/s) 83 Bảng 3-29: Tính tần suất dòng chảy tháng tuyến Ka Nak 84 Bảng 3-30: Dòng chảy mơi trường hàng tháng tuyến Ka Nak (m3/s) .85 Bảng 3-31: Dòng chảy mơi trường hàng tháng tuyến Ka Nak (m3/s) theo phương pháp đánh giá nhanh (RAM) .85 Bảng 3-32: Dòng chảy mơi trường hàng tháng tuyến thủy điện Ka Nak (m3/s) theo phương pháp khác 85 Bảng 3-33: QUAN HỆ Q = f(H) CÁC TUYẾN ĐẬP 92 Bảng 3-34: QUAN HỆ Q ~ χ CÁC TUYẾN MẶT CẮT 93 Bảng 3-35: Kết trình tốn dòng chảy môi trường theo phương pháp chu vi ướt phương pháp khác (m3/s) .94 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh Cao học khố 16 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1-1: Phân bố nguồn lượng điện Việt Nam 11 Hình 1-2: Phát triển thuỷ điện dày đặc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn 21 Hình 1-3: Ngọn đồi bị dọn phía sau thủy điện Đak Ru 22 Hình 3-1: Bản đồ lưu vực sơng Nậm Công thủy điện Tà Cọ .49 Hình 3-2: Bản đồ lưu vực sơng Ngàn Sâu thủy điện Hố Hô 58 Hình 3-3: Lưu vực sơng Ba mạng lưới đo khí tượng thủy văn 68 Hình 3-4: Dòng chảy trung bình dòng chảy mơi trường tuyến thủy điện Tà Cọ 77 Hình 3-5: Dòng chảy trung bình dòng chảy mơi trường tuyến thủy điện Hố Hơ 82 HÌnh 3-7a – Quan hệ Q=f(H) tuyến hạ lưu đập thủy điện Tà Cọ .90 Hình 3-7b – Quan hệ Q χ tuyến hạ lưu đập thủy điện Tà Cọ .90 HÌnh 3-8b 91 Hình 3-9a 92 Hình 3-9b 92 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh Cao học khố 16 PHẦN MỞ ĐẦU Việt Nam có nguồn thủy dồi hầu khắp lưu vực sông, nghiên cứu đánh giá gần cho thấy tiềm thủy điện toàn quốc lớn Tiềm thủy điện đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế, xã hội địa phương Cho đến xây dựng khai thác hầu hết cơng trình thủy điện lớn dòng sông, từ hệ thống sông Hồng (Đà – Thao – Lơ) cơng trình thủy điện lớn Thác Bà, Hòa Bình, Tun Quang, xây dựng cơng trình lớn Sơn La, Huổi Quảng Các sơng miền Trung có nhiều cơng trình thủy điện đáng kể hệ thống sông Mã, sông Cả, sông Hương, Thu Bồn- Vu Gia, sông Ba, sông Đồng Nai Đặc biệt hai sông Srepok Sê San Tây Nguyên xây dựng hệ thống thủy điện bậc thang bắt đầu đưa vào sử dụng Tất cơng trình thủy điện vừa lớn mang lại nhiều lợi ích điện, nhiên gây nhiều tác động bất lợi cho khu vực hạ lưu, tất nghiên cứu tác động mơi trường dự án khẳng định tác động bất lợi lớn thay đổi chế độ dòng chảy chất lượng nước hạ lưu Mặc dù có giải pháp giảm thiểu tác động triệt để Với nhu cầu lượng ngày tăng, hầu hết địa phương phát triển thủy điện nhỏ nhanh chóng, khơng nhánh sơng suối khơng có dự án xây dựng thủy điện nhỏ, trung bình tỉnh có tới chục cơng trình Đây thủ phạm góp phần làm tăng cao tác động đến dòng chảy hạ lưu Đối với khu vực hạ lưu cơng trình thủy điện, thủy lợi vấn đề quan trọng cần có dòng ch ảy đủ đảm bảo vấn đề bền vững môi trường (chất lượng nước, hệ sinh thái nước, ….) Vì khái niệm dòng chảy mơi trường chấp nhận quan điểm bảo vệ môi trường, trở thành lĩnh vực khoa học quan tâm Việt Nam khái niệm đưa vào nhiều văn pháp lý lĩnh vực quảntài nguyên nước, bảo vệ môi trường,…và dự án thủy lơi, thủy điện lưu vực yêu cầu xem xét dòng chảy mơi trường Với mục tiêu tiếp cận quan điểm “dòng chảy mơi trường” bảo vệ mơi trường vùng hạ lưu cơng trình thủy điện nhỏ điển hình Việt Nam Từ Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh Cao học khố 16 10 đề xuất giải pháp thích hợp để giảm thiểu tác động bất lợi thủy điện nhỏ phù hợp với điều kiện cụ thể Đề tài nghiên cứu luận văn chọn số phương pháp xác định dòng chảy mơi trường thích hợp áp dung cho ba cơng trình thủy điện nhỏ điển hình vùng khác Việt Nam Nội dung luận án phân tích tiềm phát triển thủy điện nhỏ đóng góp tồn liên quan đến bảo vệ môi trường chúng Việt Nam Những nghiên cứu dòng chảy mơi trường giới Việt Nam, từ giới thiệu phương pháp xác định dòng chảy mơi trường thường áp dụng để lựa chọn phương pháp phù hợp cho cơng trình thủy điện nhỏ Các kết xác định dòng chảy mơi trường cho cơng trình cụ thể phân tích, đánh giá làm sở khoa học cho đề xuất nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu thủy điện nhỏ nước ta Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung kết nghiên cứu đề tài luận văn trình bày chương chính: - Chương 1: Thủy địên phát triển thủy điện nhỏ Việt Nam - Chương 2: Tổng quan dòng chảy mơi trường phương pháp xác định - Chương 3: Ứng dụng xác định dòng chảy mơi trường số dự án thủy điện nhỏ điển hình Việt Nam - Chương 4: Đề xuất số giải pháp đảm bảo dòng chảy môi trường cho hạ lưu thủy điện nhỏ Nghiên cứu xác định dòng chảy mơi trường cho dự án thủy điện nhỏ vấn đề Việt Nam, kết nghiên cứu bước sơ ban đầu nhằm giúp tăng cường nhận thức tiếp cận đũng công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh Cao học khố 16 PLH3-17 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG V TUYẾN ĐẬP HỐ HÔ Q(m3/s) 60 N 43 Qtb 10.59 Cv 0.58 Cs 2.03 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 50 P(%) 50% 75% 90% 95% 40 30 Năm m3/s Qp(m3/s) 8.68 6.22 5.14 4.82 20 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% 10 P(%) PLH3-18 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG VI TUYẾN ĐẬP HỐ HÔ Q(m3/s) N 43 Qtb 12.50 Cv 0.60 Cs 1.80 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 70 60 50 P(%) 50% 75% 90% 95% 40 Năm m3/s Qp(m3/s) 10.39 7.08 5.41 4.85 30 20 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% 10 P(%) Cao học khoá 16 PLH3-19 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG VII TUYẾN ĐẬP HỐ HÔ Q(m3/s) 140 N 43 Qtb 10.89 Cv 0.95 Cs 3.80 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 120 100 P(%) 50% 75% 90% 95% 80 Năm m3/s Qp(m3/s) 6.60 5.54 5.45 5.45 60 40 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% 20 P(%) PLH3-20 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG VIII TUYẾN ĐẬP HỐ HÔ Q(m3/s) 140 N 43 Qtb 17.59 Cv 0.75 Cs 1.88 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 120 100 P(%) 50% 75% 90% 95% 80 Năm m3/s Qp(m3/s) 13.75 8.10 5.37 4.49 60 40 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% 20 P(%) Cao học khoá 16 PLH3-21 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG IX TUYẾN ĐẬP HỐ HÔ Q(m3/s) 300 N 43 Qtb 40.59 Cv 0.67 Cs 2.01 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 250 P(%) 50% 75% 90% 95% 200 150 Năm m3/s Qp(m3/s) 32.21 21.23 16.33 14.88 100 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% 50 P(%) PLH3-22 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG X TUYẾN ĐẬP HỐ HÔ Q(m3/s) 200 N 43 Qtb 54.79 Cv 0.45 Cs 0.90 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 150 P(%) 50% 75% 90% 95% 100 Năm m3/s Qp(m3/s) 51.14 36.80 26.51 21.43 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% 50 P(%) Cao học khố 16 PLH3-23 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG XI TUYẾN ĐẬP HỐ HƠ Q(m3/s) 200 Năm m3/s N 43 Qtb 33.85 Cv 0.46 Cs 2.07 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 150 P(%) 50% 75% 90% 95% 100 Qp(m3/s) 28.94 22.83 20.20 19.45 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% 50 P(%) PLH3-24 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG XII TUYẾN ĐẬP HỐ HÔ Q(m3/s) 80 N 43 Qtb 17.31 Cv 0.45 Cs 1.58 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 60 P(%) 50% 75% 90% 95% 40 Năm m3/s Qp(m3/s) 15.36 11.61 9.52 8.72 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% 20 P(%) Cao học khoá 16 PLH3-25 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG I TUYẾN ĐẬP KANAK Q(m3/s) 50 N 35 Qtb 9.44 Cv 0.53 Cs 1.06 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 45 40 35 P(%) 50% 75% 90% 95% 30 25 Năm m3/s Qp(m3/s) 8.57 5.77 3.86 2.96 20 15 10 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% P(%) PLH3-26 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG II TUYẾN ĐẬP KANAK Q(m3/s) 30 N 35 Qtb 5.60 Cv 0.49 Cs 0.49 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 25 20 P(%) 50% 75% 90% 95% 15 Năm m3/s Qp(m3/s) 5.37 3.65 2.26 1.50 10 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% P(%) Cao học khoá 16 PLH3-27 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG III TUYẾN ĐẬP KANAK Q(m3/s) 20 Năm m3/s N 35 Qtb 3.99 Cv 0.50 Cs 0.50 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 18 16 14 P(%) 50% 75% 90% 95% 12 10 Qp(m3/s) 3.83 2.57 1.56 1.02 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% P(%) PLH3-28 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG IV TUYẾN ĐẬP KANAK Q(m3/s) 20 Năm m3/s N 35 Qtb 3.80 Cv 0.56 Cs 0.56 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 18 16 14 P(%) 50% 75% 90% 95% 12 10 Qp(m3/s) 3.60 2.28 1.23 0.67 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% P(%) Cao học khố 16 PLH3-29 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG V TUYẾN ĐẬP KANAK Q(m3/s) 50 N 35 Qtb 7.11 Cv 0.73 Cs 1.46 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 45 40 35 P(%) 50% 75% 90% 95% 30 25 Năm m3/s Qp(m3/s) 5.90 3.30 1.78 1.16 20 15 10 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 40.0% 50.0% 60.0% 20.0% 25.0% 30.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% P(%) PLH3-30 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DÒNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG VI TUYẾN ĐẬP KANAK Q(m3/s) 50 N 35 Qtb 8.44 Cv 0.60 Cs 1.20 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 45 40 35 P(%) 50% 75% 90% 95% 30 25 Năm m3/s Qp(m3/s) 7.45 4.72 2.94 2.14 20 15 10 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 40.0% 50.0% 60.0% 20.0% 25.0% 30.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% P(%) Cao học khoá 16 PLH3-31 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG VII TUYẾN ĐẬP KANAK Q(m3/s) 50 N 35 Qtb 8.33 Cv 0.50 Cs 0.75 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 45 40 35 P(%) 50% 75% 90% 95% 30 25 Năm m3/s Qp(m3/s) 7.82 5.31 3.44 2.47 20 15 10 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% P(%) PLH3-32 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG VIII TUYẾN ĐẬP KANAK Q(m3/s) 50 N 35 Qtb 11.11 Cv 0.55 Cs 0.55 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 45 40 35 P(%) 50% 75% 90% 95% 30 25 Năm m3/s Qp(m3/s) 10.55 6.74 3.73 2.10 20 15 10 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% P(%) Cao học khoá 16 PLH3-33 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG IX TUYẾN ĐẬP KANAK Q(m3/s) 300 N 35 Qtb 24.04 Cv 1.16 Cs 3.48 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 250 Năm m3/s 200 P(%) 50% 75% 90% 95% 150 Qp(m3/s) 12.54 8.54 8.05 8.02 100 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% 50 P(%) PLH3-34 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG X TUYẾN ĐẬP KANAK Q(m3/s) 300 N 35 Qtb 51.42 Cv 0.60 Cs 0.90 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 250 200 P(%) 50% 75% 90% 95% 150 Năm m3/s Qp(m3/s) 46.85 28.90 16.03 9.68 100 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% 50 P(%) Cao học khoá 16 PLH3-35 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG XI TUYẾN ĐẬP KANAK Q(m3/s) 400 N 35 Qtb 61.25 Cv 0.81 Cs 1.62 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 350 300 P(%) 50% 75% 90% 95% 250 200 Năm m3/s Qp(m3/s) 48.50 25.03 12.17 7.37 150 100 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% 50 P(%) PLH3-36 ĐƯỜNG TẦN SUẤT DỊNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG XII TUYẾN ĐẬP KANAK Q(m3/s) 240 N 35 Qtb 28.10 Cv 0.92 Cs 1.84 Người vẽ : Bình Minh Dạng đường : Pearson III 210 180 P(%) 50% 75% 90% 95% 150 120 Năm m3/s Qp(m3/s) 20.69 9.45 3.93 2.11 90 60 Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh 99.9% 99.0% 95.0% 97.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 10.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 5.0% 0.01% 30 P(%) Cao học khố 16 PLB3-1a DỊNG CHẢY BÌNH QUÂN NĂM TRẠM XÃ LÀ - SÔNG MÃ Flv = TT Năm 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 10 1970 11 1971 12 1972 13 1973 14 1974 15 1975 16 1976 17 1977 18 1978 19 1979 20 1980 21 1981 22 1982 23 1983 24 1984 25 1985 26 1986 27 1987 28 1988 29 1989 30 1990 31 1991 32 1992 33 1993 34 1994 35 1995 36 1996 37 1997 38 1998 39 1999 40 2000 41 2001 42 2002 43 2003 44 2004 45 2005 46 2006 47 2007 48 2008 B quân I 53,8 56,9 38,8 50,4 39,6 54,1 52,2 46,5 35,3 43,4 47,3 43,0 56,7 54,1 66,0 61,2 65,3 59,4 67,0 45,9 51,4 59,2 59,5 56,6 62,5 59,8 50,4 36,5 41,7 39,3 46,6 54,8 49,4 44,6 68,1 49,5 59,4 57,2 36,6 44,2 52,7 52,9 78,6 36,0 39,6 35,8 33,1 40,4 50,7 II 55,4 57,4 32,7 47,3 36,3 41,1 47,0 45,8 28,3 37,4 43,7 35,1 47,0 42,8 48,2 55,5 50,7 48,8 48,9 38,7 37,0 51,3 49,7 47,2 54,0 45,0 39,0 35,0 34,4 38,7 38,6 47,0 40,8 36,5 54,8 42,8 49,7 45,5 28,0 42,5 43,6 47,1 63,5 31,6 31,7 32,1 28,1 49,4 43,2 III 35,5 45,2 31,9 41,7 32,1 33,0 33,6 39,4 26,0 29,1 33,9 31,4 50,5 39,8 39,3 44,9 42,4 36,2 42,4 37,0 32,2 39,1 49,9 40,5 42,2 36,4 32,3 24,4 38,1 43,1 36,1 37,8 40,3 39,9 43,7 43,7 57,3 38,9 25,0 38,5 46,4 39,3 51,3 30,8 34,2 27,5 24,0 36,3 37,8 IV 34,5 36,3 29,5 30,3 39,3 31,9 54,0 42,7 30,5 43,8 32,3 41,7 50,9 46,7 49,9 41,7 51,8 37,7 37,8 33,0 37,4 49,5 38,3 45,1 66,9 44,6 28,8 43,0 40,3 38,4 40,7 30,8 38,8 44,6 35,7 41,4 60,0 45,7 28,8 36,9 41,4 37,3 55,5 68,9 32,4 29,3 37,1 37,7 41,1 V 26,5 47,2 36,3 40,2 56,3 30,9 47,4 39,8 34,9 95,1 49,8 38,6 67,9 60,4 70,7 68,8 49,2 86,7 67,1 36,7 90,1 44,5 59,9 71,9 61,6 111 22,0 55,2 56,2 93,4 53,6 50,3 52,4 59,2 45,8 55,0 46,9 70,2 43,6 90,6 106 97,3 48,5 120 26,5 33,6 54,0 39,9 58,5 6430 km2 VI VII VIII 248 97,3 304 217 193 242 99,2 192 395 86,8 285 176 159 201 172 242 378 502 137 167 326 72,0 85,5 204 140 178 361 127 301 277 90,9 244 513 64,5 196 476 112 325 419 98,0 217 272 161 175 163 120 237 678 54,5 250 244 214 305 401 164 133 269 80,7 204 382 163 151 323 104 221 602 54,0 87,9 220 119 206 210 114 157 336 117 196 229 49,5 91,2 158 57,2 163 231 161 109 184 336 480 267 287 358 264 90,7 305 163 62,9 137 214 225 698 419 229 270 539 79,8 293 579 84,6 401 516 104 186 141 203 222 277 148 384 287 220 378 302 238 590 513 56,8 96,6 154 118 206 245 68,0 113 318 40,7 197 319 89,9 169 169 209 412 477 136 243 321 IX 375 132 164 198 168 376 236 120 131 235 223 299 368 269 510 246 155 315 368 322 252 219 274 167 310 173 182 218 149 150 135 148 229 279 216 321 492 145 272 217 149 194 182 177 146 152 198 407 237 X 167 91,2 104 106 117 139 112 73,7 82,1 116 101 173 144 136 129 143 114 160 120 115 160 137 140 147 134 118 96,9 105 98,3 97,6 91,7 99,5 115 213 120 184 167 76,2 111 144 115 135 75,8 86,5 78,6 73,3 143 285 125 Đơn vị: m3/s XI XII TBN 95,4 63,2 130 60,1 46,3 102 121 73,8 110 66,9 55,8 98,7 118 68,0 101 88,4 62,3 165 73,6 57,1 112 59,0 42,0 72,5 77,6 48,7 97,8 75,4 61,6 120 68,6 51,7 125 97,6 72,8 131 89,0 71,1 150 83,0 61,5 115 89,6 75,8 131 101 74,7 156 84,9 72,7 103 96,9 78,2 153 80,0 58,4 121 73,8 60,9 119 106 72,4 123 82,7 59,5 139 123 79,0 103 88,0 68,3 106 125 86,3 129 79,9 59,6 106 66,7 49,2 72,2 70,1 48,9 90,6 69,2 47,8 85,7 71,8 54,9 143 71,5 64,8 124 69,7 59,2 96,3 77,5 62,3 93,3 120 96,9 190 98,6 68,1 149 107 74,9 156 97,3 72,8 175 56,5 43,0 84,1 76,7 59,7 115 81,8 62,8 131 79,7 62,0 133 94,7 77,4 176 53,4 41,3 79,7 65,2 48,5 103 55,8 42,4 82,2 51,2 40,7 86,0 74,4 51,3 89,2 198 97,3 191 85,7 62,7 120 PLB3-1b DỊNG CHẢY BÌNH QN NĂM TRẠM NẬM CÔNG - SÔNG NGÀN SÂU Flv = TT Năm 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 10 1970 11 1971 12 1972 13 1973 14 1974 15 1975 16 1976 17 1977 18 1978 19 1979 20 1980 21 1981 22 1982 23 1983 24 1984 25 1985 26 1986 27 1987 28 1988 29 1989 30 1990 31 1991 32 1992 33 1993 34 1994 35 1995 36 1996 37 1997 38 1998 39 1999 40 2000 41 2001 42 2002 43 2003 44 2004 45 2005 46 2006 47 2007 48 2008 B quân I 7,37 7,92 5,35 7,04 5,83 8,58 6,63 6,29 5,00 6,00 6,47 6,17 7,89 7,21 9,15 8,62 8,68 7,01 8,08 6,78 6,99 7,64 7,86 7,83 8,38 8,30 6,40 5,15 5,93 6,25 6,93 7,64 6,67 6,65 9,00 6,67 8,03 7,93 5,40 6,51 7,70 7,62 10,1 5,47 5,18 4,85 4,85 5,90 7,00 II 7,06 7,44 4,61 6,33 5,29 6,93 5,83 6,22 3,96 5,18 6,08 4,85 5,89 5,65 6,25 7,42 6,49 5,41 6,35 5,98 5,27 6,37 6,38 6,37 6,93 6,24 5,02 4,86 4,98 5,96 5,75 6,38 5,48 5,51 7,00 5,67 6,53 6,24 4,41 6,03 6,29 6,56 7,77 4,88 4,30 4,40 4,28 6,55 5,87 III 4,59 5,66 4,02 5,22 4,33 5,13 4,26 5,00 3,49 3,96 4,50 4,27 6,29 5,04 4,62 5,40 5,04 3,82 5,15 4,55 4,44 4,71 5,84 5,15 5,24 4,81 3,93 3,37 4,79 5,82 4,92 4,91 4,90 5,27 5,36 5,21 6,68 5,02 3,58 5,06 5,98 5,19 6,04 4,25 4,03 3,50 3,38 4,71 4,80 IV 4,67 5,01 3,89 4,23 5,31 4,55 8,08 5,66 4,21 5,61 4,11 5,60 7,02 6,59 5,66 5,21 5,16 4,32 5,19 5,45 4,30 6,11 5,01 5,99 8,40 6,01 3,69 5,40 5,29 5,61 5,70 4,34 5,02 6,13 4,80 5,30 7,61 6,08 4,02 5,14 5,81 5,23 7,01 8,84 4,01 3,74 4,82 5,10 5,42 V 4,79 6,48 5,23 5,85 7,10 5,30 6,96 5,18 4,55 10,5 7,25 4,44 7,56 11,0 7,72 6,91 5,48 7,01 9,57 5,18 8,81 5,84 7,11 8,30 7,40 11,4 4,08 6,60 6,92 10,7 7,20 6,69 6,51 7,59 6,21 6,69 6,32 8,20 6,05 9,90 11,4 10,5 6,35 12,0 4,32 4,86 6,61 5,84 7,18 868 km2 VI VII VIII 28,9 9,49 38,9 26,1 22,5 27,7 11,7 20,6 53,1 11,1 34,1 14,6 19,3 23,3 13,9 26,5 52,6 69,2 16,6 20,0 44,7 9,84 7,56 21,2 19,6 14,7 43,0 15,5 28,1 32,6 12,7 36,8 78,9 6,64 21,3 60,8 11,6 35,0 53,7 15,5 23,8 39,8 14,7 19,8 24,6 12,4 30,9 128 4,70 20,6 24,9 22,2 37,8 48,4 28,4 19,1 31,4 10,0 20,2 46,8 19,3 17,8 45,2 12,4 24,4 91,3 7,20 8,10 22,3 14,8 23,9 21,3 14,0 17,2 44,9 14,8 23,0 25,2 6,28 7,98 10,1 7,37 17,2 23,7 19,0 10,9 15,8 42,4 64,7 34,7 35,2 45,8 33,0 11,7 37,1 12,2 8,10 14,2 21,0 27,8 91,9 63,8 26,7 31,8 83,3 9,92 33,8 88,5 10,8 48,9 79,3 13,2 21,4 7,86 23,9 25,6 33,7 18,5 48,4 36,9 27,4 48,7 40,9 29,1 76,9 82,4 7,60 9,32 10,1 14,8 24,2 28,3 8,05 10,4 37,4 5,38 20,5 38,1 11,0 18,2 12,6 24,9 50,8 72,5 16,6 28,6 41,9 IX 57,1 20,7 23,7 30,4 26,0 60,3 41,6 16,3 18,8 26,9 34,1 43,5 59,4 39,9 74,4 40,7 19,3 48,1 44,8 52,5 47,9 32,0 40,8 25,9 47,3 27,1 25,5 31,7 22,6 25,0 21,8 23,1 33,9 44,8 32,9 47,4 75,0 22,7 41,5 34,4 24,2 31,1 27,5 27,7 20,1 21,2 29,2 62,6 35,9 X 26,8 14,3 15,3 16,5 18,6 21,7 18,2 11,1 11,6 15,2 16,3 25,9 22,9 20,2 21,8 21,6 14,4 25,1 20,0 20,6 28,1 20,7 21,8 23,7 21,3 18,9 13,6 15,5 15,0 16,4 14,8 15,6 17,4 36,4 18,8 28,8 26,9 11,6 17,3 23,7 19,2 22,4 11,2 13,5 10,6 9,93 22,0 47,3 19,6 Đơn vị: m3/s XI XII TBN 14,5 8,93 17,8 8,91 7,19 13,3 17,8 9,59 14,6 9,89 8,16 12,8 18,5 9,61 13,1 12,5 8,47 23,5 10,8 8,13 16,0 8,69 5,99 9,08 11,7 7,31 12,3 9,82 7,98 13,9 10,4 7,65 18,8 15,9 10,7 17,5 13,3 9,82 20,0 12,3 9,12 16,3 14,3 10,6 17,8 14,3 9,75 24,3 9,87 8,35 11,1 14,2 9,67 19,4 11,8 8,37 16,5 12,7 9,51 16,7 17,3 11,4 18,1 11,8 8,13 19,3 18,6 10,5 13,5 13,5 9,67 13,9 19,4 11,6 17,7 12,3 8,78 13,9 8,95 6,74 8,53 9,86 6,98 11,5 10,1 7,12 10,7 11,6 8,74 19,8 11,2 9,65 16,8 10,5 8,65 12,4 11,2 8,56 11,9 19,4 13,4 27,4 15,0 9,47 20,9 15,9 9,95 22,0 14,8 10,0 25,1 8,27 6,78 10,4 11,4 8,53 15,5 12,7 9,22 18,0 12,7 9,34 18,3 15,1 11,0 25,3 7,51 6,39 9,73 9,77 7,46 13,4 7,20 5,94 10,1 6,61 5,84 10,7 10,7 7,34 11,3 31,6 12,9 27,6 12,9 8,86 16,2 PLB 3-2 DỊNG CHẢY BÌNH QUÂN NĂM TRẠM TRẠI TRỤ - SÔNG TIÊM Flv = 96,2 km2 TT Năm 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 10 1970 11 1971 12 1972 13 1973 14 1974 15 1975 16 1976 17 1977 18 1978 19 1979 20 1980 21 1981 22 1982 23 1983 24 1984 25 1985 26 1986 27 1987 28 1988 29 1989 30 1990 31 1991 32 1992 33 1993 34 1994 35 1995 36 1996 37 1997 38 1998 39 1999 40 2000 41 2001 42 2002 43 2003 B.quân I 3,90 3,04 2,47 4,33 3,66 4,18 7,70 4,37 4,18 7,56 4,40 8,11 4,42 3,01 6,73 3,13 4,92 4,66 4,07 3,06 4,71 3,39 3,92 3,37 3,23 3,26 4,15 3,18 3,24 3,96 4,12 6,07 3,34 3,03 4,62 3,36 5,55 2,52 2,98 3,03 3,14 2,99 3,49 4,11 II 2,30 2,29 1,95 4,83 3,62 4,38 5,72 3,55 3,62 5,57 3,58 3,22 3,39 3,46 3,53 3,23 3,88 3,56 2,79 2,78 3,28 3,34 3,44 2,90 3,23 2,69 3,77 2,99 2,69 3,57 2,46 3,90 2,91 2,73 3,38 3,14 3,74 2,48 2,59 2,51 3,10 2,36 3,04 3,29 III 1,72 1,60 2,04 3,25 3,99 4,44 5,27 5,21 4,53 4,03 3,94 2,84 4,01 3,34 2,83 3,61 3,63 4,15 2,29 2,71 2,42 2,32 2,66 1,70 2,10 1,88 2,94 2,15 2,29 3,22 1,61 2,69 1,89 2,28 2,35 3,59 3,04 1,86 1,87 2,00 2,33 2,01 2,04 2,85 IV 1,73 3,32 1,69 2,52 3,10 4,29 5,02 5,84 3,17 6,10 2,30 3,39 2,78 3,91 3,04 2,31 4,22 2,97 2,40 3,02 2,00 2,77 2,43 2,56 1,38 1,87 5,90 1,28 2,01 3,09 1,12 1,59 1,54 2,31 1,52 3,79 3,75 1,29 2,60 2,02 1,91 2,14 1,44 2,78 V 3,36 3,80 1,62 8,15 3,17 9,08 4,13 5,61 1,86 5,12 4,16 3,06 1,65 5,11 2,01 2,98 2,55 5,53 3,52 3,48 5,91 1,91 1,50 2,82 1,34 8,89 4,08 2,32 10,8 6,93 1,80 1,55 1,76 3,75 3,62 3,40 3,39 2,25 3,61 2,55 6,43 3,41 2,06 3,86 VI 5,68 4,36 3,30 4,26 7,79 4,74 2,91 2,96 2,25 4,52 3,63 11,4 1,45 5,65 4,07 2,64 1,39 3,45 3,56 5,28 6,69 3,94 4,14 3,13 11,2 3,24 10,8 1,97 11,2 8,06 2,05 5,10 1,96 5,20 7,37 2,84 2,54 1,89 3,15 6,42 3,59 2,91 1,51 4,56 VII 2,70 5,32 2,38 1,95 4,58 4,01 1,67 1,52 3,66 3,71 19,1 4,16 8,65 2,12 1,95 2,00 1,40 4,65 2,15 2,94 6,43 3,38 2,94 2,20 6,22 2,22 2,71 2,08 13,3 10,6 2,27 6,51 2,17 5,54 2,78 2,79 2,25 1,30 2,07 3,76 2,60 2,31 1,81 3,97 VIII IX X XI 11,1 16,2 24,6 11,2 5,51 21,6 21,3 8,98 2,64 11,5 20,9 13,3 1,84 37,2 38,8 27,3 11,2 11,6 12,4 10,7 6,30 8,98 18,0 11,3 2,92 18,7 17,8 5,84 3,13 9,69 16,6 10,5 3,23 20,2 13,0 16,0 20,2 10,2 26,6 8,70 5,78 7,60 24,0 9,17 4,52 25,3 22,0 8,51 3,47 22,7 19,0 9,19 13,9 4,71 12,8 21,5 5,64 11,3 9,04 8,52 2,03 3,24 16,6 20,7 2,28 5,20 6,83 8,08 12,4 47,9 13,9 7,99 10,2 28,7 6,25 4,39 2,38 21,5 25,6 9,54 3,72 18,6 14,0 12,1 2,34 11,4 14,1 26,4 4,89 6,92 44,7 18,7 2,10 8,59 19,7 14,6 3,13 13,6 21,2 12,3 2,91 3,09 21,6 10,5 12,0 12,9 9,77 8,35 5,78 7,89 30,8 11,5 14,7 12,5 37,6 18,4 15,3 14,4 34,5 18,7 9,95 6,28 19,4 9,8 6,95 10,9 19,1 9,77 3,10 7,82 25,0 9,77 6,51 18,1 10,8 18,0 3,78 12,8 27,0 13,1 5,85 38,9 23,9 27,8 2,61 9,85 16,8 5,70 1,86 17,5 9,85 6,54 1,90 2,60 22,0 12,3 12,4 14,9 20,0 8,68 17,3 11,7 20,3 7,83 3,64 22,1 16,0 11,3 2,69 9,4 15,4 7,7 6,42 14,81 19,99 12,35 Đơn vị: m3/s XII B.q 5,63 7,51 3,41 7,04 8,85 6,05 12,1 12,2 9,65 7,12 6,66 7,20 4,90 6,88 5,31 6,19 9,59 7,11 10,9 9,43 14,7 8,53 2,56 8,26 4,52 7,10 5,32 7,07 3,89 5,21 3,71 5,52 4,14 4,04 4,90 9,67 3,43 6,15 6,86 7,43 4,70 7,05 8,50 6,99 8,10 8,70 4,46 5,68 5,61 7,04 5,12 5,60 3,25 6,72 4,20 6,34 7,39 11,3 6,62 10,7 12,0 6,07 8,08 6,85 4,78 5,50 9,64 7,33 6,19 7,37 9,53 10,7 3,29 5,21 3,50 4,40 4,13 5,15 4,77 6,93 4,36 7,05 8,46 6,63 3,88 4,54 6,32 7,11 PLB 3-3 DỊNG CHẢY BÌNH QN NĂM TRẠM THỦY VĂN AN KHÊ Flv = 1345 km2 TT năm 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1976 10 1977 11 1978 12 1979 13 1980 14 1981 15 1982 16 1983 17 1984 18 1985 19 1986 20 1987 21 1988 22 1989 23 1990 24 1991 25 1992 26 1993 27 1994 28 1995 29 1996 30 1997 31 1998 32 1999 33 2000 34 2001 35 2002 B quân I 38,9 10,7 5,55 7,19 9,82 7,54 4,69 16,1 15,5 7,81 10,0 9,05 8,11 17,0 19,8 2,61 13,7 19,8 14,8 23,5 14,5 16,9 11,9 21,2 19,8 20,5 29,6 16,8 16,6 30,4 10,9 31,6 34,8 19,6 14,3 16,3 II 12,8 4,57 1,33 4,97 4,52 2,30 4,43 9,43 12,7 5,09 4,57 4,79 5,33 11,3 11,7 1,65 8,04 11,6 7,66 12,8 8,00 9,99 8,85 15,1 13,2 14,7 17,5 13,6 11,5 17,0 8,93 16,4 19,2 12,5 10,9 9,68 III 5,72 2,28 0,99 4,51 2,15 1,16 2,74 5,99 8,85 3,70 4,45 3,40 3,58 6,99 6,83 0,97 5,19 7,13 4,59 8,55 4,86 8,97 6,68 11,8 9,42 13,0 12,9 8,94 8,36 12,5 7,24 13,7 12,7 11,4 9,43 6,90 IV 9,37 1,22 1,11 2,31 1,09 1,12 1,46 6,74 7,61 2,44 4,94 3,76 3,03 7,72 9,08 0,53 10,1 8,10 2,98 4,09 3,55 9,16 7,12 9,17 7,16 8,88 12,3 7,15 7,94 14,9 7,60 13,6 13,8 10,5 8,29 6,57 V 12,1 2,93 1,12 5,55 3,52 1,10 1,52 6,40 9,06 2,19 6,93 7,95 27,3 12,7 4,84 2,21 12,3 14,6 23,8 3,98 9,18 30,9 26,6 11,9 9,73 16,8 22,3 9,49 16,1 24,9 9,63 25,6 14,9 29,3 11,4 12,3 VI 10,6 13,1 5,04 15,8 14,4 6,22 3,20 12,7 8,09 1,69 6,64 31,7 30,4 23,6 9,44 3,54 28,8 15,9 7,36 7,75 11,2 19,6 34,9 15,9 13,9 11,0 18,3 12,2 32,7 14,2 7,08 18,9 23,2 11,7 10,1 14,6 VII 12,5 12,7 14,6 8,02 30,0 8,90 8,25 5,21 10,0 2,50 19,1 18,5 28,5 11,2 9,04 3,56 11,2 14,1 10,0 4,78 12,9 29,7 17,5 17,2 18,8 18,1 29,4 17,1 21,9 13,5 7,37 16,2 19,9 12,0 10,4 14,4 VIII 16,3 1,57 15,1 4,36 4,55 8,00 9,64 27,2 9,07 5,60 33,0 33,7 26,4 15,0 5,54 18,5 21,0 13,6 43,2 15,0 7,04 31,6 18,0 31,1 24,7 16,8 26,4 24,7 18,4 16,2 14,1 24,2 39,4 27,3 26,5 19,2 IX 18,1 21,4 62,7 10,8 12,5 285 18,4 20,5 18,6 33,6 61,4 31,3 72,8 10,5 13,4 18,8 31,4 22,6 25,6 21,5 23,0 60,9 23,8 40,9 23,6 20,8 71,3 41,0 74,3 33,2 20,5 34,1 25,7 32,7 119 41,6 X 87,0 151 29,3 192 47,9 34,0 75,6 40,7 54,9 17,8 39,8 64,7 167 207 7,78 124 88,8 59,2 106 8,23 135 40,0 185 112 141 81,9 69,8 124 93,6 36,7 114 130 110 85,1 52,3 89,0 XI 34,5 21,8 26,6 351 79,4 96,5 156 75,4 95,0 84,3 62,4 51,3 230 246 6,74 82,7 150 61,9 49,9 116 54,9 23,1 116 50,0 63,5 63,3 32,3 138 299 52,3 271 222 119 46,5 81,1 106 Đơn vị: m3/s XII B.q 34,9 24,4 10,7 21,2 14,2 14,8 39,1 53,8 40,0 20,8 82,5 44,5 37,0 26,9 35,2 21,8 25,0 22,9 35,2 16,8 24,1 23,1 19,3 23,3 44,5 53,9 65,4 52,9 3,11 8,9 16,2 22,9 53,9 36,2 43,7 24,4 127 35,2 28,4 21,2 24,7 25,7 14,1 24,6 35,6 41,0 33,4 30,8 29,9 31,2 71,8 29,8 30,3 31,0 46,7 38,3 162 63,5 15,3 23,4 140 51,5 207 62,8 48,2 40,1 22,4 26,7 40,9 32,9 48,6 32,1 PLB 3-2 DỊNG CHẢY BÌNH QN NĂM TRẠM TRẠI TRỤ - SÔNG TIÊM Flv = 96,2 km2 TT Năm 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 10 1970 11 1971 12 1972 13 1973 14 1974 15 1975 16 1976 17 1977 18 1978 19 1979 20 1980 21 1981 22 1982 23 1983 24 1984 25 1985 26 1986 27 1987 28 1988 29 1989 30 1990 31 1991 32 1992 33 1993 34 1994 35 1995 36 1996 37 1997 38 1998 39 1999 40 2000 41 2001 42 2002 43 2003 B.quân I 3,90 3,04 2,47 4,33 3,66 4,18 7,70 4,37 4,18 7,56 4,40 8,11 4,42 3,01 6,73 3,13 4,92 4,66 4,07 3,06 4,71 3,39 3,92 3,37 3,23 3,26 4,15 3,18 3,24 3,96 4,12 6,07 3,34 3,03 4,62 3,36 5,55 2,52 2,98 3,03 3,14 2,99 3,49 4,11 II 2,30 2,29 1,95 4,83 3,62 4,38 5,72 3,55 3,62 5,57 3,58 3,22 3,39 3,46 3,53 3,23 3,88 3,56 2,79 2,78 3,28 3,34 3,44 2,90 3,23 2,69 3,77 2,99 2,69 3,57 2,46 3,90 2,91 2,73 3,38 3,14 3,74 2,48 2,59 2,51 3,10 2,36 3,04 3,29 III 1,72 1,60 2,04 3,25 3,99 4,44 5,27 5,21 4,53 4,03 3,94 2,84 4,01 3,34 2,83 3,61 3,63 4,15 2,29 2,71 2,42 2,32 2,66 1,70 2,10 1,88 2,94 2,15 2,29 3,22 1,61 2,69 1,89 2,28 2,35 3,59 3,04 1,86 1,87 2,00 2,33 2,01 2,04 2,85 IV 1,73 3,32 1,69 2,52 3,10 4,29 5,02 5,84 3,17 6,10 2,30 3,39 2,78 3,91 3,04 2,31 4,22 2,97 2,40 3,02 2,00 2,77 2,43 2,56 1,38 1,87 5,90 1,28 2,01 3,09 1,12 1,59 1,54 2,31 1,52 3,79 3,75 1,29 2,60 2,02 1,91 2,14 1,44 2,78 V 3,36 3,80 1,62 8,15 3,17 9,08 4,13 5,61 1,86 5,12 4,16 3,06 1,65 5,11 2,01 2,98 2,55 5,53 3,52 3,48 5,91 1,91 1,50 2,82 1,34 8,89 4,08 2,32 10,8 6,93 1,80 1,55 1,76 3,75 3,62 3,40 3,39 2,25 3,61 2,55 6,43 3,41 2,06 3,86 VI 5,68 4,36 3,30 4,26 7,79 4,74 2,91 2,96 2,25 4,52 3,63 11,4 1,45 5,65 4,07 2,64 1,39 3,45 3,56 5,28 6,69 3,94 4,14 3,13 11,2 3,24 10,8 1,97 11,2 8,06 2,05 5,10 1,96 5,20 7,37 2,84 2,54 1,89 3,15 6,42 3,59 2,91 1,51 4,56 VII 2,70 5,32 2,38 1,95 4,58 4,01 1,67 1,52 3,66 3,71 19,1 4,16 8,65 2,12 1,95 2,00 1,40 4,65 2,15 2,94 6,43 3,38 2,94 2,20 6,22 2,22 2,71 2,08 13,3 10,6 2,27 6,51 2,17 5,54 2,78 2,79 2,25 1,30 2,07 3,76 2,60 2,31 1,81 3,97 VIII IX X XI 11,1 16,2 24,6 11,2 5,51 21,6 21,3 8,98 2,64 11,5 20,9 13,3 1,84 37,2 38,8 27,3 11,2 11,6 12,4 10,7 6,30 8,98 18,0 11,3 2,92 18,7 17,8 5,84 3,13 9,69 16,6 10,5 3,23 20,2 13,0 16,0 20,2 10,2 26,6 8,70 5,78 7,60 24,0 9,17 4,52 25,3 22,0 8,51 3,47 22,7 19,0 9,19 13,9 4,71 12,8 21,5 5,64 11,3 9,04 8,52 2,03 3,24 16,6 20,7 2,28 5,20 6,83 8,08 12,4 47,9 13,9 7,99 10,2 28,7 6,25 4,39 2,38 21,5 25,6 9,54 3,72 18,6 14,0 12,1 2,34 11,4 14,1 26,4 4,89 6,92 44,7 18,7 2,10 8,59 19,7 14,6 3,13 13,6 21,2 12,3 2,91 3,09 21,6 10,5 12,0 12,9 9,77 8,35 5,78 7,89 30,8 11,5 14,7 12,5 37,6 18,4 15,3 14,4 34,5 18,7 9,95 6,28 19,4 9,8 6,95 10,9 19,1 9,77 3,10 7,82 25,0 9,77 6,51 18,1 10,8 18,0 3,78 12,8 27,0 13,1 5,85 38,9 23,9 27,8 2,61 9,85 16,8 5,70 1,86 17,5 9,85 6,54 1,90 2,60 22,0 12,3 12,4 14,9 20,0 8,68 17,3 11,7 20,3 7,83 3,64 22,1 16,0 11,3 2,69 9,4 15,4 7,7 6,42 14,81 19,99 12,35 Đơn vị: m3/s XII B.q 5,63 7,51 3,41 7,04 8,85 6,05 12,1 12,2 9,65 7,12 6,66 7,20 4,90 6,88 5,31 6,19 9,59 7,11 10,9 9,43 14,7 8,53 2,56 8,26 4,52 7,10 5,32 7,07 3,89 5,21 3,71 5,52 4,14 4,04 4,90 9,67 3,43 6,15 6,86 7,43 4,70 7,05 8,50 6,99 8,10 8,70 4,46 5,68 5,61 7,04 5,12 5,60 3,25 6,72 4,20 6,34 7,39 11,3 6,62 10,7 12,0 6,07 8,08 6,85 4,78 5,50 9,64 7,33 6,19 7,37 9,53 10,7 3,29 5,21 3,50 4,40 4,13 5,15 4,77 6,93 4,36 7,05 8,46 6,63 3,88 4,54 6,32 7,11 ... Việt Nam Nội dung luận án phân tích tiềm phát triển thủy điện nhỏ đóng góp tồn liên quan đến bảo vệ môi trường chúng Việt Nam Những nghiên cứu dòng chảy mơi trường giới Việt Nam, từ giới thiệu... tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Học viên: Nguyễn Thị Bình Minh Cao học khố 16 11 CHƯƠNG THỦY ĐIỆN VÀ PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN NHỎ Ở VIỆT NAM 1.1 TỔNG QUAN VỀ THỦY ĐIỆN NHỎ 1.1.1 Tiềm thủy điện Việt. .. 1.2 PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN NHỎ Ở VIỆT NAM 15 1.2.1 Quy hoạch thủy điện nhỏ Việt Nam 15 1.2.2 Hiện trạng phát triển thủy điện nhỏ Việt Nam 17 1.2.2.1 Quá trình phát triển thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tiềm năng phát triển thủy điện nhỏ và những đóng góp cũng như những tồn tại liên quan đến bảo vệ môi trường của chúng hiện nay ở Việt Nam., phân tích tiềm năng phát triển thủy điện nhỏ và những đóng góp cũng như những tồn tại liên quan đến bảo vệ môi trường của chúng hiện nay ở Việt Nam., |+ầ+ầứ+ầ,,ầP,ầt,ầẳ,ầ,ầ -ầ`-ầ-ầ-ầ@.ầd.ầ.ầơ.ầé.ầụ.ầ/ầ</ầ`/ầ/ầă/ầè/ầ/ầ4X|ố 0Txọ,ỹ Dhễứ@8Ôơ é    @ d  ơ é ụ (Lpáĩ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay