“Phân tích chỉnh thể kết cấu Tường chắn dạng tấm làm việc cùng với nền và cọc bằng phương pháp Phần tử hữu hạn”

99 3 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:57

LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cơng trình thủy với đề tài: “Phân tích chỉnh thể kết cấu Tường chắn dạng làm việc với cọc phương pháp Phần tử hữu hạn” đóng góp nhỏ cho khoa học kỹ thuật Luận văn hoàn thành với giúp đỡ nhiệt tình Khoa sau Đại học, Thầy Cô giáo thuộc Bộ môn Sức bền kết cấu - Trường Đại học Thủy lợi bạn bè, đồng nghiệp trường, Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu để Tác giả hồn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu Đặc biệt, Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo: TS Lý Trường Thành trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cung cấp thơng tin khoa học kỹ thuật cần thiết trình thực luận văn Cuối cùng, Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, quan tâm, động viên, giúp đỡ tinh thần vật chất khích lệ Tác giả để Luận văn sớm hoàn thành Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian trình độ chun mơn nên Luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp ý kiến bảo Thầy, Cô, bạn đồng nghiệp để nội dung đề cập Luận văn hoàn thiện Hà Nội, tháng 11 năm 2011 Tác giả Trần Thanh Tùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI CÁCH TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG TÍNH TỐN TƯỜNG CHẮN ĐẤT 1.1 CẤU TẠO ỨNG DỤNG MỘT SỐ KẾT CẤU TƯỜNG CHẮN THƯỜNG GẶP 1.1.1 Cấu tạo: 1.1.2 Ứng dụng 10 1.1.3 Kết cấu tường chắn nghiên cứu luận văn 10 1.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN TƯỜNG CHẮN 11 1.3 TÍNH TỐN THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN DẠNG TẤM THEO QUI PHẠM 13 1.3.1 Tính tốn ổn định tường: 14 1.3.2 Kiểm tra khả chịu tải - ứng suất 17 1.3.3 Tính tốn nội lực bố trí cốt thép 18 1.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN PHẦN MỀM SAP2000 23 2.1 PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN 23 2.2 GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN, PHẦN MỀM SAP2000 30 2.2.1 Hệ thống đơn vị (Unit Sytem) - SAP2000 31 2.2.2 Hệ thống toạ độ (Coordinate Systems) 32 2.2.3 Chọn cửa sổ hình (Windows) 33 2.2.4 Tạo hệ lưới phẳng không gian 34 2.2.5 Chức vẽ phần tử phần tử vỏ 34 2.2.6 Chọn đối tượng để thực lệnh (xóa, gán, chép, nhân bản, di chuyển, ) 34 2.2.7 Xoá số phận kết cấu vẽ khôi phục phận vừa xoá 35 2.2.8 Nhân phận kết cấu 35 2.2.9 Chức chia phần tử lớn thành nhiều phần tử nhỏ 35 2.2.10 Chức chia phần tử dầm thành nhiều phần tử nhỏ 36 2.2.11 Chức di chuyển nút 36 2.2.12 Kết cấu mẫu 36 2.2.13 Định nghĩa đặc trưng hình học vật liệu phần tử 37 2.2.14 Gán đặc trưng hình học vật liệu vào phần tử kết cấu 37 2.2.15 Gán liên kết 37 2.2.16 Định nghĩa trường hợp tải trọng 37 2.2.17 Gán tải trọng vào kết cấu 38 2.2.18 Tổ hợp tải trọng (Load Combinations) 40 2.2.19 Sắp xếp lại mã nút mã phần tử (Change Labels) 40 2.2.20 Kiểm tra số liệu nhập vào 41 2.2.21 Phân tích kết cấu mơ hình hố 41 2.2.22 Hiển thị hình dạng biến dạng kết cấu 42 2.2.23 Hiển thị nội lực ứng suất thành phần kết cấu 42 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CHỈNH THỂ KẾT CẤU TƯỜNG CHẮN DẠNG TẤM LÀM VIỆC CÙNG VỚI NỀN CỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN, DÙNG PHẦN MỀM SAP 2000 44 3.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT MƠ PHỎNG BÀI TỐN KẾT CẤU TƯỜNG CHẮN DƯỚI DẠNG VỎ GẤP 44 3.2 CÁC MÔ HÌNH NỀN CỌC 51 3.2.1 Mơ hình đàn hồi tuyến tính 51 3.2.2 Mơ hình biến dạng đàn hồi cục - mơ hình Winkler 52 3.2.3 Mơ hình biến dạng đàn hồi tổng quát 54 3.2.4 Mơ hình hỗn hợp 55 3.3 MƠ HÌNH NỀN HAI HỆ SỐ CỦA PASTERNAK 57 3.4 MƠ HÌNH CỌC 59 CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TỐN CÁC VÍ DỤ BẰNG SỐ 61 4.1 TÍNH TỐN NỘI LỰC MƠMEN UỐN THEO HƯỚNG DỌC, HƯỚNG NGANG TƯỜNG CHẮN ĐẤT KIỂU BẢN CHỐNG 61 4.1.1 Bố trí kết cấu 61 4.1.2 Tính tốn nội lực mơmen uốn tường chắn 62 4.1.3 Số liệu trường hợp tính tốn 64 4.1.4 Tính tốn ổn định 65 4.1.5 Tính tốn nội lực mơmen uốn theo hướng dọc mặt đáy tường 65 4.2 TÍNH TỐN NỘI LỰC MÔMEN UỐN THEO HƯỚNG DỌC, HƯỚNG NGANG TƯỜNG CHẮN 67 4.2.1 Cách tính phần hệ 67 4.2.2 Cách tính tồn hệ 69 4.2.3 Kết tính tốn 73 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 89 5.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG LUẬN VĂN 89 5.2 NHỮNG ĐIỂM CÒN TỒN TẠI 90 5.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 1-1: Sơ đồ cấu tạo tường chắn đất………………………………………………… Hình 1-2: Phân loại theo mặt đất sau tường…………………………………………… Hình 1-3: Phân loại theo nguyên tắc làm việc tường…………………………… Hình 1-4: Phân loại theo độ nghiêng lưng tường………………………………… Hình 1-5: Phân loại theo cách thi cơng tường………………………………………… 10 Hình 1-6: Cấu tạo tường chắn đất kiểu chống…………………………………… 11 Hình 1-7: Mặt cắt đại diện tường chắn………………………………………………… 13 Hình 1-8: Sơ đồ tính tốn ổn định tường chắn…………………………………………15 Hình 1-9: Sơ đồ tính tốn kiểm tra ứng suất nền……………………………………….18 Hình 1-10: Sơ đồ tính tốn nội lực mặt tường chắn………………………………19 Hình 1-11: Sơ đồ tính tốn nội lực đáy tường chắn……………………………… 20 Hình 2-1: Sơ đồ giải toán kết cấu theo phương pháp PTHH…………………… 29 Hình 2-2: Sơ đồ giải tốn kết cấu phần mềm SAP2000…………………… 31 Hình 3-1: a) Sơ đồ tải trọng tính tốn lên vỏ gấp………………………………………44 Hình 3-2: Các thành phần nội lực tấm…………………………………………… 46 Hình 3-3:Các thành phần nội lực……………………………………………………… 51 Hình 3-4: Mơ hình Winkler………………………………………………………… 52 Hình 3-5: Mơ hình hai hệ số Pasternak…………………………………………… 56 Hình 3-6: Mơ hình cọc ma sát…………………………………………………………… 59 Hình 4-1: Cấu tạo tường chắn đất kiểu chống…………………………………… 62 Hình 4-2: Kết cấu tường khoang……………………………………………………… 62 Hình 4-3: Kết cấu tường khoang……………………………………………………… 62 Hình 4-4: Biểu đồ mơmen uốn trường hợp tường khoang………………………… 63 Hình 4-5: Biểu đồ mômen uốn trường hợp tường khoang chia khơng đều……… 64 Hình 4-6: Sơ đồ áp lực…………………………………………………………………… 66 Hình 4-7: Sơ đồ chia băng tính tốn…………………………………………………… 67 Hình 4-8: Biểu đồ mômen uốn băng mặt tường khoang chia đều………… 67 Hình 4-9: Biểu đồ mơmen uốn băng 12 mặt tường khoang chia đều……… 68 Hình 4-10: Biểu đồ mơmen uốn băng đáy tường khoang chia đều…… 68 Hình 4-11: Biểu đồ mômen uốn băng mặt tường khoang chia khơng đều…68 Hình 4-12: Biểu đồ mơmen uốn băng 12 mặt tường khoang chia không đều.68 Hình 4-13: Biểu đồ mơmen uốn băng đáy tường khoang chia khơng đều…69 Hình 4-14: Biểu đồ mômen uốn băng mặt tường khoang chia đều…………69 Hình 4-15: Biểu đồ mơmen uốn băng 12 mặt tường khoang chia đều……… 69 Hình 4-16: Biểu đồ mômen uốn băng mặt tường khoang chia đều……… 70 Hình 4-17: Biểu đồ mơmen uốn băng 12 mặt tường khoang chia đều……… 70 Hình 4-18: Biểu đồ mơmen uốn băng mặt tường khoang chia đều…………70 Hình 4-19: Biểu đồ mơmen uốn băng 12 mặt tường khoang chia đều……… 70 Hình 4-20: Biểu đồ mơmen uốn băng mặt tường khoang chia khơng 71 Hình 4-21: Biểu đồ mômen uốn băng 12 mặt tường khoang chia khơng đều.71 Hình 4-22: Biểu đồ mơmen uốn băng mặt tường khoang chia không đều…71 Hình 4-23: Biểu đồ mơmen uốn băng 12 mặt tường khoang chia khơng đều.72 Hình 4-24: Biểu đồ mômen uốn băng mặt tường khoang chia khơng đều…72 Hình 4-25: Biểu đồ mơmen uốn băng 12 mặt tường khoang chia khơng đều.72 Hình 4-26: Sơ đồ khơng gian tường khoang………………………………………… 74 Hình 4-27: Sơ đồ mômen uốn hướng dọc mặt tường M22(T.m)……………… 74 Hình 4-28: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang mặt tường M11(T.m)…………… 75 Hình 4-29: Sơ đồ mơmen uốn hướng dọc đáy tường M11(T.m)…………………75 Hình 4-30: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang đáy tường M22(T.m)…………… 76 Hình 4-31: Sơ đồ mômen uốn hướng dọc tường M22(T.m)…………………… 76 Hình 4-32: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang tường M11(T.m)………………… 77 Hình 4-33: Sơ đồ mơmen uốn hướng dọc đáy M11(T.m)……………………… 77 Hình 4-34: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang đáy M22(T.m)…………………… 78 Hình 4-35: Sơ đồ mômen uốn hướng dọc mặt tường M22(T.m)……………… 78 Hình 4-36: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang mặt tường M11(T.m)…………… 79 Hình 4-37: Sơ đồ mơmen uốn hướng dọc đáy tường M11(T.m)……………… 79 Hình 4-38: Sơ đồ mômen uốn hướng ngang đáy tường M22(T.m)…………… 80 Hình 4-39: Sơ đồ mơmen uốn hướng dọc mặt tường M22(T.m)……………… 80 Hình 4-40: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang mặt tường M11(T.m)…………… 81 Hình 4-41: Sơ đồ mơmen uốn hướng dọc đáy tường M11(T.m)……………… 81 Hình 4-42: Sơ đồ mômen uốn hướng ngang đáy tường M22(T.m)…………… 82 Hình 4-43: Sơ đồ mơmen uốn hướng dọc mặt tường M22(T.m)……………… 82 Hình 4-44: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang mặt tường M11(T.m)…………… 83 Hình 4-45: Sơ đồ mômen uốn hướng dọc đáy tường M11(T.m)…………………83 Hình 4-46: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang đáy tường M22(T.m)…………… 84 Hình 4-47: Sơ đồ mơmen uốn hướng dọc mặt tường M22(T.m)……………… 84 Hình 4-48: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang mặt tường M11(T.m)…………… 85 Hình 4-49: Sơ đồ mômen uốn hướng dọc đáy tường M11(T.m)……………… 85 Hình 4-50: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang đáy tường M22(T.m)…………… 86 Hình 4-51: Sơ đồ khơng gian tường khoang chia khơng đều……………………….87 Hình 4-52: Sơ đồ khơng gian tường khoang chia có kể đến tải trọng bên… 87 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cơng trình xây dựng xuất với tốc độ nhanh chóng Nhiệm vụ quan trước mắt chun gia xây dựng tìm tòi, ứng dụng phương pháp tính tốn thiết kế cơng trình hồn thiện hơn, tiết kiệm hơn, từ nâng cao khả chịu lực, độ tin cậy hiệu cơng trình Các kết cấu cơng trình thuỷ lợi tường chắn đất thường nằm đất tự nhiên Tính dễ biến dạng mà hệ độ lún khơng thường gây ứng suất bổ sung kết cấu xây dựng nằm đất Độ lớn ứng suất phụ thuộc vào đặc điểm kết cấu cơng trình Mặt khác độ cứng cơng trình ảnh hưởng lớn đến phân bố ứng suất mặt tiếp xúc cơng trình nền, xác định khả tự cân đối độ lún cơng trình Cơng trình có độ cứng lớn đảm bảo độ lún phân bố đều, ngược lại độ cứng cơng trình nhỏ dễ dẫn đến lún không biến dạng cơng trình tăng lên Vì vậy, q trình thiết kế, việc tính đến làm việc đồng thời cơng trình nằm vô cần thiết Nghiên cứu làm việc toán kết cấu hay gặp thực tế Tấm làm việc sử dụng rộng rãi cơng trình mặt đường, đường sân bay, tường chắn đất cơng trình thủy lợi… Tính đàn hồi cọc toán tiếp xúc phức tạp xét từ góc độ lý thuyết đàn hồi nhiên, thời đại ngày nay, với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, việc giải toán kết cấu phương pháp số trở nên dễ dàng Mơ hình thường sử dụng tính tốn mơ hình có hai hệ số Các phần mềm thương mại tính tốn kết cấu nước giải toán phương pháp phần tử hữu hạn, nhiên chúng lại có giá thành cao so với khả tài nhiều quan thiết kế nước Ở nước ta, tính tốn có hai hệ số số tác giả giải phương pháp sai phân hữu hạn kết để ứng dụng thực tế hạn chế chúng chưa thỏa mãn toán có điều kiện biên phức tạp Gần xuất số cơng trình nghiên cứu giải tốn phương pháp phần tử hữu hạn Trong khuôn khổ luận văn này, tác giả đề cập đến việc tính tốn Tường chắn đất xem đàn hồi cọc theo mơ hình khác phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng để tính tốn cơng trình thực tế cụ thể MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu xác định trạng thái ứng xuất, biến dạng tường chắn dạng có kể đến có tương tác với cọc Trong khn khổ luận văn, mục tiêu đặt giới hạn cụ thể nội dung sau: Về mặt kết cấu, xem xét toán tường chắn đất đặt cọc; Về mặt chuyển vị, giới hạn nghiên cứu toán chuyển vị nhỏ Điều kiện đặt nhằm đảm bảo chặt chẽ mặt lý thuyết; Về vật liệu kết cấu, đề cập đến dạng mô vật liệu kết cấu liên tục, đồng chất, đẳng hướng đàn hồi tuyến tính; Về xét dạng: Đàn hồi tuyến tính Trường hợp xử lý cọc nghiên cứu đề cập đến cọc ma sát, sức kháng lún cọc bao gồm hai phần: Ma sát dọc theo thân cọc sức chống đầu mũi cọc Về mặt ứng xử tấm, thiết lập phương trình thuật tốn để phân tích chuyển vị nội lực điều kiện làm việc dạng chỉnh thể (tồn khối) có xét đến tương tác với cọc vật liệu kết cấu, vật liệu cọc trình bày Như thấy: Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) xét tốn dạng tổng thể, không cần nhiều giả thiết nên việc nghiên cứu tốn phương pháp PTHH khơng có ý nghĩa khoa học mà mang lại hiệu kinh tế kỹ thuật 3 CÁCH TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu lý thuyết sử dụng phương pháp tính tốn đại - phương pháp phần tử hữu hạn kết hợp sử dụng phần mềm cho toán đặt tường chắn dạng - Lựa chọn sơ đồ tính, thiết lập phương trình bản; - Lập thuật tốn giải; - Áp dụng cho cơng trình cụ thể 78 Hình 4-32: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang tường M11(T.m) Hình 4-33: Sơ đồ mơmen uốn hướng dọc đáy M11(T.m) 79 Hình 4-34: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang đáy M22(T.m) 4.2.3.3 Tường khoang chia hệ số, có gia cố cọc Hình 4-35: Sơ đồ mơmen uốn hướng dọc mặt tường M22(T.m) 80 Hình 4-36: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang mặt tường M11(T.m) Hình 4-37: Sơ đồ mơmen uốn hướng dọc đáy tường M11(T.m) 81 Hình 4-38: Sơ đồ mômen uốn hướng ngang đáy tường M22(T.m) (Trường hợp 2) 4.2.3.4 Tường khoang chia không hệ số Hình 4-39: Sơ đồ mơmen uốn hướng dọc mặt tường M22(T.m) 82 Hình 4-40: Sơ đồ mômen uốn hướng ngang mặt tường M11(T.m) Hình 4-41: Sơ đồ mơmen uốn hướng dọc đáy tường M11(T.m) 83 Hình 4-42: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang đáy tường M22(T.m) 4.2.3.5 Tường khoang chia khơng hệ số Hình 4-43: Sơ đồ mômen uốn hướng dọc mặt tường M22(T.m) 84 Hình 4-44: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang mặt tường M11(T.m) Hình 4-45: Sơ đồ mơmen uốn hướng dọc đáy tường M11(T.m) 85 Hình 4-46: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang đáy tường M22(T.m) 4.2.3.6 Tường khoang chia không hệ số, có gia cố cọc Hình 4-47: Sơ đồ mơmen uốn hướng dọc mặt tường M22(T.m) 86 Hình 4-48: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang mặt tường M11(T.m) Hình 4-49: Sơ đồ mômen uốn hướng dọc đáy tường M11(T.m) 87 Hình 4-50: Sơ đồ mơmen uốn hướng ngang đáy tường M22(T.m) 88 Hình 4-51: Sơ đồ khơng gian tường khoang chia khơng Hình 4-52: Sơ đồ khơng gian tường khoang chia có kể đến tải trọng bên 89 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG LUẬN VĂN Sau thời gian làm việc nghiêm túc khẩn trương để hồn thành đề tài: “Phân tích chỉnh thể kết cấu tường chắn dạng làm việc với cọc phương pháp phần tử hữu hạn”, Tác giả đến số nhận xét sau: Cách tính phần hệ mà cho phép để tính tốn nội lực, bố trí cốt thép cơng trình bê tơng cốt thép có ưu điểm tính tốn đơn giản tính tay Nhược điểm chưa xét đến tính chịu lực phận kết cấu cơng trình, khơng xét đến ảnh hưởng Cách tính tồn hệ tốn khơng gian phức tạp buộc phải lập chương trình áp dụng phần mềm tính tốn có sẵn Cách tính áp dụng rộng rãi công tác vấn thiết kế cơng trình Cách tính khắc phục nhược điểm cách tính phần hệ cho kết nội lực, ứng suất chuyển vị xác Nói chung phân tích nội lực phận tường chắn đất kiểu chống giá trị nội lực lớn theo cách tính tồn hệ bé so với cách tính phần hệ Từ biểu đồ mơmen uốn phân bố phận tường cho phép ta bố trí cốt thép theo hướng dọc hướng ngang hợp lý Khi sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích kết cấu, kết hợp với sử dụng phần mềm tính tốn, ta tận dụng ưu điểm phương pháp phần tử hữu hạn tách rời phần tửphần tử có tính chất lý khác Do tính kết cấu không đồng chất, không đồng vật liệu làm phận kết cấu khác nhau, ví dụ: (Bản đáy bê tông mác 400, thành tường bê tông mác 300, sườn bê tông mác 200 ) Bài tốn hệ số có ưu điểm: - Cho phép tính tốn tường chắn có hình dạng, tải trọng thay đổi vị trí tường chắn 90 - Cho ta biết phân bố mô men uốn Mx, My theo hai phương - Cho ta biết phân bố ứng suất σ x , σ y, σ z phận công trình - Cho ta biết mặt võng đáy từ ta gia cố để độ võng đáy phân bố đặn Bài toán hai hệ số: - Có ưu điểm tốn hệ số cho phép ta tính ảnh hưởng tải trọng bên tường chắn đến nội lực tường chắn Các ưu điểm cho ta tính ảnh hưởng cơng trình mà ta xây dựng đến cơng trình xung quanh, ảnh hưởng cơng trình xây dựng sau đến cơng trình xây dựng trước Từ ta định khoảng cách tải trọng cơng trình xây dựng say - Bài tốn cọc Với ưu điểm hai tốn tốn có thêm ưu điểm ta bố trí cọc hợp lý nơi có độ lún lớn hay yếu, cọc thiết kế theo tính tốn Đối với toán dùng cọc gia cố nền: - Tăng khả chịu lực - Gia cố cọc nơi xung yếu, bố trí cọc hợp lý làm cho cơng trình lún đều, nội lực phát sinh lún nhỏ - Trên sở mặt võng đáy toán hệ số, ta gia cố cọc vị trí mà độ lún lớn bố trí cọc theo tính tốn để tiết kiệm cọc 5.2 NHỮNG ĐIỂM CÒN TỒN TẠI Đề tài nghiên cứu chỉnh thể tường chắn làm việc với cọc: - Chưa kể ma sát đáy - Chưa kể đến ảnh hưởng hàm lượng cốt thép đến thay đổi nội lực - Hiện tượng từ biến chưa kể đến q trình làm việc cơng trình theo thời gian Đây điều mà luận văn cần tiếp tục để hoàn thiện thêm 91 5.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Từ kết nghiên cứu có số kiến nghị sau: Trong cơng tác vấn thiết kết cơng trình khơng nên dùng cách tính phần hệ mà nên dùng cách tính tồn hệ, áp dụng phần mềm có sẵn Cách tính phần hệ dùng để tính toán thiết kế sơ Đưa dần vào qui phạm tính tốn nhằm nâng cao hiệu kinh tế, kỹ thuật cho cơng trình Xây dựng tiêu chuẩn thiết kế tường chắn tương ứng Có thể ứng dụng vào tính tốn móng bè Bể xả Trạm bơm, Sân tiêu 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Thủy lợi (1978), Thiết kế định hình tường chắn đất kiểu chống, Nhà xuất nông nghiệp Bộ Nông nghiệp va phát triển nông thôn, Sổ tay kỹ thuật thủy lợi (2004), Nhà xuất Nơng nghiệp Giáo trình móng (2000), Bộ mơn Địa - Cơ - Nền móng, Trường Đại học Thủy lợi, Nhà xuất Nông nghiệp Phạm Ngọc Khánh (2001), Lý thuyết đàn hồi, Nhà xuất Nông nghiệp Phạm Ngọc Khánh, Nguyễn Ngọc Oanh, Trần Mạnh Tuân, Nguyễn Công Thắng (1995), Cơ học kết cấu phần II phương pháp phần tử hữu hạn, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Quảng (2001), Nền móng nhà cao tầng, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Lý Trường Thành (1996), Phân tích chỉnh thể cống lộ thiên cống hộp có xét đến tương tác cống nền, Luận án Phó Tiến sỹ khoa học kỹ thuật Chu Quốc Thắng (1997), Phương pháp phần tử hữu hạn, Nhà xuất Khoa học - Kỹ thuật Hồng Đình Trí (1999), Giáo trình học kết cấu, Nhà xuất Nơng nghiệp 10 Trần Mạnh Tuân (2001), Kết cấu bê tông cốt thép Nhà xuất xây dựng 11 Nguyễn Uyên (2005), Xử lý đất yếu xây dựng, Nhà xuất xây dựng 12 Bùi Đức Vinh (2003) - Đại học Bách khoa TP.HCM, Phân tích thiết kế kết cấu phần mềm SAP2000, Nhà xuất Thống Kê 13 Vụ kỹ thuật - Bộ Thuỷ Lợi (1970), Ví dụ tính tốn tràn máng phun, Nhà xuất Nơng nghiệp ... CẤU TƯỜNG CHẮN DẠNG TẤM LÀM VIỆC CÙNG VỚI NỀN VÀ CỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN, DÙNG PHẦN MỀM SAP 2000 44 3.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT MƠ PHỎNG BÀI TỐN KẾT CẤU TƯỜNG CHẮN DƯỚI DẠNG VỎ GẤP ... tích kết cấu mơ hình hố 41 2.2.22 Hiển thị hình dạng biến dạng kết cấu 42 2.2.23 Hiển thị nội lực ứng suất thành phần kết cấu 42 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CHỈNH THỂ KẾT CẤU TƯỜNG CHẮN... chẽ với đồng hệ số Trên sở tốn mở rộng cho toán: Nền nhiều lớp, hai hệ số, gia cố cọc 23 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHẦN MỀM SAP2000 2.1 PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: “Phân tích chỉnh thể kết cấu Tường chắn dạng tấm làm việc cùng với nền và cọc bằng phương pháp Phần tử hữu hạn”, “Phân tích chỉnh thể kết cấu Tường chắn dạng tấm làm việc cùng với nền và cọc bằng phương pháp Phần tử hữu hạn”

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay