Bộ đề thi thử ngân hàng

13 14 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:55

Để thi kiên thức tổng hợp chungCâu 1: Tình trạng khó khăn hiện nay trong việc thỏa mãn nhu cầu của cải vật chất cho xã hội chứng tỏ rằng:A.Có sự giới hạn của cải để đạt được mục đich là thỏa mãn những nhu cầu có giới hạn của xã hộiB.Do nguồn tài nguyên khan hiếm không thể thỏa mãn toàn bộ nhu cầu của xã hộiC.Có sự lựa chọn không quan trọng trong kinh tế họcD.Không có cầu nào đúngCâu 2: Định nghĩa truyền thống của kinh tế học là :A.Vấn đề hiệu quả nhất được quan tâmB.Tiêu thụ là vấn đề đầu tiên của hoạt động kinh tếC.Nhưng nhu cầu không thể thỏa mãn đầy đủD.Tất cả những câu trên đều đúng Câu 3: Câu nào sau đây khổng thể hiện tính quan trong của lý thuyết kinh tếA.Lý thuyết kinh tế giải thích một số vấn đềB.Lý thuyết kinh tế thiết lập mối quan hệ nhân quảC.Lý thuyết kinh tế chỉ giải quyết với một dữ liệu đã choD.Lý thuyết kinh tế áp dụng với tất cả các điều kiệnCâu 4: Mục tiêu kinh tế vĩ mô ở các nước hiện nay bao gồm :A.Với nguồn tài nguyên có giới hạn tổ chức sản xuất sao cho hiệu quả để thỏa mãn cao nhất nhu cầu của xã hộiB.Hạn chế bớt sự dao động của chu kỳ kinh tếC.Tăng trưởng kinh tế đã thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hộiD.Các câu trên đều đúngCâu 5: Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng A.Tương ứng với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiênB.Cao nhất của một quốc gia mà không đưa nên kinh tế vào tình trạng lạm phát cao C.Cao nhất của một quốc gia đạt đượcD.Câu A và B đúngCâu 6: Phát biểu nào sau đây không đúngA.Lạm phát là tình trạng mà mức giá chung trong nền kinh tế tăng lên cao trong một khoảng thời gain nào đóB.Thất nghiệp là tình trạng mà những người grong độ tuổi lao động có đăng ký tìm việc nhưng chưa có việc làm hoặc đang chờ được gọi đi làm việcC.Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng thực cao nhất mà một quốc gia đạt đượcD.Tổng cầu dịch chuyển là do chịu tác động cảu các nhân tố ngoài mức giá chung trong nền kinh tế Phần I:Để thi kiên thức tổng hợp chung Câu 1: Tình trạng khó khăn việc thỏa mãn nhu cầu cải vật chất cho xã hội chứng tỏ rằng: A Có giới hạn cải để đạt mục đich thỏa mãn nhu cầu có giới hạn xã hội B Do nguồn tài ngun khan khơng thể thỏa mãn tồn nhu cầu xã hội C Có lựa chọn khơng quan trọng kinh tế học D Khơng có cầu Câu 2: Định nghĩa truyền thống kinh tế học : A B C D Vấn đề hiệu quan tâm Tiêu thụ vấn đề hoạt động kinh tế Nhưng nhu cầu thỏa mãn đầy đủ Tất câu Câu 3: Câu sau khổng thể tính quan lý thuyết kinh tế A B C D Lý Lý Lý Lý thuyết thuyết thuyết thuyết kinh kinh kinh kinh tế tế tế tế giải thích số vấn đề thiết lập mối quan hệ nhân giải với liệu cho áp dụng với tất điều kiện Câu 4: Mục tiêu kinh tế vĩ mô nước bao gồm : A Với nguồn tài nguyên có giới hạn tổ chức sản xuất cho hiệu để thỏa mãn cao nhu cầu xã hội B Hạn chế bớt dao động chu kỳ kinh tế C Tăng trưởng kinh tế thỏa mãn nhu cầu ngày tăng xã hội D Các câu Câu 5: Sản lượng tiềm mức sản lượng A Tương ứng với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên B Cao quốc gia mà không đưa nên kinh tế vào tình trạng lạm phát cao C Cao quốc gia đạt D Câu A B Câu 6: Phát biểu sau không A Lạm phát tình trạng mà mức giá chung kinh tế tăng lên cao khoảng thời gain B Thất nghiệp tình trạng mà người grong độ tuổi lao động có đăng ký tìm việc chưa có việc làm chờ gọi làm việc C Sản lượng tiềm mức sản lượng thực cao mà quốc gia đạt D Tổng cầu dịch chuyển chịu tác động cảu nhân tố mức giá chung kinh tế Câu 7: Mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mỗ điều chỉnh tỷ lệ lạm phát thất nghiệp mức thấp A Đúng B Sai Câu 8: Nếu sản lượng vượt mức sản lượng tiềm thì: A B C D Thất nghiệp thực tế thấp thất nghiệp tự nhiên Lạm phát thực tế cao lạm phát vừa phải A,b A,b sai Câu 9: Chính sách ổn định hóa kinh tế nhằm A B C D Kiềm chế lạm phát , ổn định tỷ giá hối đoái Giảm thất nghiệp Giảm giao động GDP thực, trì cán cân thương mại cân Cả ba câu dều Câu 10: Một quốc gia rơi vào tình trạng suy thối kinh tế sản lượng quốc gia A B C D Giảm quý Không thay đổi Giảm liên tục năm Giảm liên tục quý Câu 11: Chỉ số giá hàng tiêu dùng Việt Nam tăng khoảng 12 % năm giai đoạn 2007-2010, câu nói thuộc: A B C D Kinh Kinh Kinh Kinh tế tế tế tế vi vĩ vi vĩ mô mô mô mô và và thực chứng thực chứng chuẩn tắc chuẩn tắc Cua 12: Phát biểu sau thuộc kinh tế vĩ mô A Lương tối thiểu doanh nghiệp liên doanh với nước doanh nghiệp nước chênh lệch lần B Cần tăng thuế nhiều để tăng thu ngân sách C Năm 2010 kinh ngạch xuất gạo Việt Nam tănh D Không câu Câu 13: Mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô điều chỉnh tỷ lệ lạm phát thất nghiệp mức cao nhất: A Đúng B Sai Caau 14: Khi thực mục tiêu hiệu mục tiêu ổn định kinh tế , thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế A Đúng B Sai Câu 15 Kế toán thu nhập quốc dân đặc biệt sử dụng để: A Đạt thông tin nguồn tài nguyên sử dụng B Đo lường tác động sách kinh tế phủ tồn kinh tế C Tiên đoán tác động sách kinh tế đặc biệt cùa phủ thất nghiệp sản lượng D Tất câu Câu 16: Yếu tố sau khơng phải tính chất GDP thực A B C D Tính theo giá hành Đo lường cho tồn sản phẩm cuối Thường tính cho năm Khơng tính giá trị sản phẩm trung gian Câu 17: Tính tiêu giá trị sản lượng thực A B C D Lấy tiêu danh nghĩa chia cho số giá Lấy tiêu danh nghĩa nhân với số giá Tính theo giá cố định Câu A C Câu 18: GNP theo giá sản xuất A B C D GNP trừ khấu hao GNP theo giá thị trường trừ thuế gián thu NI cộng khấu hao Câu B C Câu 19: GNP theo giá thị trường A B C D GDP theo giá thị trường cộng thu nhập ròng từ nước ngồi GDP theo giá thị trường trừ thu nhập ròng từ nước ngồi Sản phẩm quốc dân ròng cộng khấu hao Câu A C Câu 20: Để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ người ta sử dụng: A B C D Chỉ Chỉ Chỉ Chỉ tiêu tiêu tiêu tiêu théo giá thị trường thực danh nghĩa sản xuất Câu 21: Chỉ tiêu đo lường tốt gia tăng cải vật chất kinh tế: A B C D Đầu tư ròng Tổng đầu tư Tổng đầu tư gồm sở sản xuất thiết bị Tái đầu tư Câu 22: Đồng thức sau sư cân A B C D Y= C+I+G C+I=C+S S+T=I+G S=f(Y) Câu 23: Chỉ tiêu đo lường giá trị tiền tồn hàng hóa dịch vụ cuối đo công dân nước sản xuất thời kỳ định : A B C D Thu nhập quốc dân Tổng sản phẩm quốc dân Sản phẩm quốc dân ròng Thu nhập khả dụng Câu 24: Yếu tố sau khơng phải tính chất cảu GNP danh nghĩa A B C D Tính theo giá cố định Chỉ đo lường sản phẩm cuối Tính cho thời kỳ định Khơng cho phéo tính giá trị hàng hóa trung gian Câu 25: tiêu khơng đo lường giá trị hàng hóa dịch vụ cuối A B C D Tổng sản phẩm quốc dân Sản phẩm quốc dân ròng Thu nhập khả dụng Khơng có cầu Câu 26: Yếu tố sau khơng phải yếu trố chi phí: A B C D Thu nhập chủ sở hữu daonh nghiệp Tiền lương người lao động Trợ cấp kinh doanh Tiền thuế đất Câu 27: Khoản sau thuế gián thu kinh doanh A B C D Thuế giá trị gia tăng Thuế thừa kế tài sản Thuế thu nhập doanh nghiệp Câu B C Câu 28: tiêu nhỏ tiêu đo lường sản phẩm quốc gia A Tổng sản phẩm quốc dân B Sản phẩm quốc dân ròng C Thu nhập cá nhân D Thu nhập khả dụng Câu 29: GDP danh nghĩa bao gồm: A B C D Tiền mua bột mì lò bánh mì Tiền mua sợi nhà máy dệt vải Bột mì mua bà nội trợ Khơng có câu Câu 30: Sản phẩm trung gian sản phẩm cuối khác ở: A B C D Mục đích sử dụng Là nguyên liệu nguyên liệu Thời gian tiêu thụ Các câu sai Phần II: Bài thi chun mơn vị trí giao dịch viên Câu 1: Tài khoản lưỡng tính tài khoản A B C D Có số dư nợ số dư có Chỉ có số dư nợ Chỉ có số dư có Khơng có số dư Câu 2: Tài khoản số tài khoản sau đươc gọi tài khoản vãng lai A B C D Giấy tờ có giá phát hành Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Câu 3: Có thể nói tài khoản vãng lai A B C D Tài Tài Tài Tài khoản khoản khoản khoản tiền gửi đặc biệt tiền vay đặc biệt kết hợp tài khoản tiền gửi tài khoản tiền vay tiền gửi thông thường Câu 4: Khi tới ngày đáo hạn sổ tiết kiệm có kỳ hạn, khách hàng khơng tới lĩnh tiền ngân hàng sẽ: A Nhập lãi vào gốc mở sổ tiết kiệm với lãi suất kỳ hạn cũ B Mở sổ tiết kiệm cho khách hàng với kỳ hạn cũ C Nhập lãi vào gốc, mở sổ tiết kiệm cho khách hàng với kỳ hạn tương đương với kỳ hạn cũ lãi suất hành D Tùy ngân hàng có biện pháp xử lý khác Câu 5: NHTM huy động vốn qua loại tiền gửi nào: A Tiền gửi có kỳ hạn khơng kỳ hạn B Tiền gửi toán tiền gửi tiết kiệm C Tiền gửi VND ngoại tệ D Tiền gửi có kỳ hạn khơng kỳ hạn, tiền gửi tốn tiền gửi tiết kiệm , tiền gửi VND ngoại tệ Câu 6: Chuẩn mực sau quy định hướng dẫn nguyên tắc yêu cầu kế toán A B C D Chuân Chuẩn Chuẩn Chuẩn mực mực mực mực kế kế kế kế toán tốn tốn tốn sơ số số số 01030414- Chuẩn mực chung tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vơ hình Doanh thu thu nhập khác Câu Theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam, khoản tương đương tiền khoản sau A Các khoản đầu tư ngắn hạn (không tháng), có khả chuyển đổi dễ dang thành lượng tiền xác định khơng có nhiều rủi ro chuyển đổi thành tiền B Các khoản đầu tư ngăn hạn ( khơng q tháng ), có khả chuyển đổi dễ dàng thành lượng tiền xác định khơng có nhiều rủi ro chuyển đổi thành tiền C Các khoản đầu tư ngắn hạn ( khơng q tháng), có khả chuyển đổi dễ dàng thành lượng tiền xác định khơng có nhiều rủi ro chuyển đổi thành tiền D Các khoản đầu tư ngắn hạn( khơng q 06 tháng), có khả chuyển đổi dễ dàng thành lượng tiền xác định khơng có nhiều rủi ro chuyển đôi thành tiền Câu 08: Các yêu cầu kế tốn la gì: A B C D Trung Trung Trung Trung thực, thực, thực, thực, khách khách khách khách quan, đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu, so sánh quan,, đầy đủ, kịp thời,, dễ hiểu quan,, đầy đủ, kịp thời, so sánh quan,, đầy đủ, kịp thời Câu 09: Theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam Tài sản ngân hàng ghi nhận thé A B C D Giá Giá Giá Giá trị hợp lý trị tài sản khác tương đương gốc trị đánh giá lại tài sản Câu 10: yêu cầu trung thực theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam yêu cầu: A Các thông tin số liệu kế toán phải ghi chép báo cáo với thực tế, không xuyên tạc B Các thông tin kế toán phải ghi chép báo cáo kịp thời trước thời hạn quy định , không chậm trễ C Các thông tin số liệu kế toán phải ghi chép báo cáo sở chứng đầy đủ, khách quan với thực tế trạng chất nội dung giá trị nghiệp vụ kinh tế phát sinh D Các thơng tin số liệu kế tốn phải ghi chép báo cáo đầy đủ không bị bỏ xót Câu 11: Theo quy đinh chuẩn mực kế toán việt nam , nguyên tắc phương pháp kế toán ngân hàng chọn dược áp dụng nào: A Thống suốt trình hoạt động ngân hàng khơng thay đổi B Ít (01) kỳ kế tốn năm C Ít ba (03) kỳ kế tốn năm D Ít năm (05) kỳ kế tốn năm Câu 12: “Mọi nghiệp vụ kinh tế tài ngân hàng liên quan đến tài sản , nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không vào thời điểm thực tế thu thực tế chi tiền tương đương tiền” nội dung nguyên tắc kế toán nào: A B C D Phù hợp Cơ sở dồn tích Nhất quán Hoạt động liên tục 13 “ Doanh thu thu nhập ghi nhận có chứng chắn khả thu lợi ích kinh tế, chi phí phải ghi nhận có chứng khả phát sinh chi phí” nội dung nguyên tắc kế toán nào: A B C D Nhất quán Thận trọng Đầy đủ Phù hợp Câu 14: Ngân hàng hạch toán thu, trả lãi theo phương pháp dự thu, dự chi thực theo nguyên tắc nào: A B C D Giá gốc Trọng yếu Cơ sở dồn tích Phù hợp Câu 15: Quy định sau áp dụng TCTD thể ngun tắc kế tốn : “ Dự phòng cụ thể trích dư nợ khơng có TSĐB dự phòng chung tính tổng dư nợ NHTM” A B C D Dồn tích Trọng yếu Thận trọng Phù hợp Câu 16: Chứng từ sau khơng phai chứng từ kế tốn NHTM lập: A B C D Lệnh chuyển tiền điện tử L/C Phiếu thu Bảng kê toán bù trừ Câu 17: Phận loại theo tính chấp pháp lý chứng từ chứng từ kế tốn ngân hàng phân loại A Chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ, chứng từ tiền mặt, chứng từ chuyển khoản B Chứng C Chứng từ tiền D Chứng từ khách hàng lập, chứng từ nội ngân hàng từ khách hàng lập, chứng từ nôi ngân hàng, chứng mặt, chứng từ chuyển khoản từ gốc, chứng từ ghi sổ Câu 18: Chính sách kế tốn ngân hàng bao gồm: A Các nguyên tắc, sở, phương pháp kế toán B Chỉ bao gồm nguyên tắc kế toán ngân hàng áp dụng C Các nguyên tắc, phương pháp kế toán Câu 19: Theo luật kế toán , sổ kế toán phải mở vào thời điểm nào: A B C D Đầu Đầu Đầu Đầu kỳ kỳ kỳ kỳ kế kế kế kế toán toán toán toán ngày tháng quý năm Câu 20: Theo luật kế toán, đơn vị kế tốn phải khóa sổ kế tốn vào thời điểm nào: A B C D Cuối Cuối Cuối Cuối tháng quý năm kỳ kế toán, trước lập báo cáo tài Câu 21: Khoản sau thể dạng số âm bảng cân đối kế toán ngân hàng: A B C D Dự phòng rủi ro Hao mòn TSCĐ Cổ phiếu quỹ Cả a,b, c Câu 22: Trên bảng cân đối kế toán, khoản mục quỹ khen thưởng , phúc lợi thể phần nào: A B C D Tài sản Vốn chủ sở hữu Nợ phải trả Khơng có phương án Câu 23: Các khoản góp vốn đầu tư dài hạn kỳ trình bàu phần báo cáo lưu chuyển tiền tệ: A B C D Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh Luồng tiền từ hoạt đọng tài Luồng tiền từ hoạt động đầu tư Khơng có phương án Câu 24: Các khoản tiền lương tiền công, phụ cấp, tiền thưởng ngân hàng trả cho người lao động kỳ trình bày phần báo cáo lưu chuyển tiền tệ A B C D Luồn tiền từ hoạt động kinh doanh Luồng tiền từ hoạt động tài Luồng tiền từ hoạt động đầu tư Khơng có phương án Câu 25: Bảng cân đối tài khoản kế toán ngân hàng bao gồm tiêu nào: A Tên tài khoản, số hiệu tài khoản, số dư đầu kỳ số dư cuối kỳ B Tên tài khoản, số hiệu tài khoản, số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ, doanh số phát sinh kỳ C Tài sản nợ, tài sản có, số dư đầu kỳ số dư cuối D Khơng có phương án Câu 26: Trên bảng cân đối kế tốn, Ngân hàng phải trình bày nhóm tài sản nợ phải trả theo chất xếp theo thứ tự phản ánh nào: A B C D E F Tính khoản giảm dần Tính khoản tăng dần Tính rủi ro giảm dần Tính rủi ro tăng dần A d B c Câu 27: Trong luồng tiền sau, luồng tiền ghi nhận luồng tiền từ hoạt động kinh doanh ngân hàng: A B C D Tiền thu/ chi cho vay khách hàng Thu nợ khó đòi xóa sổ Tiền thu từ lý tai sản cố định Tiền thu/ chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Câu 28: Số liệu bảng cân đối kế toán phản ánh: A B C D Số Số Số Số liệu liệu liệu liệu phát dinh kỳ báo cáo phát sinh lũy kỳ báo cáo tăng kỳ báo cáo giảm kỳ báo cáo Câu 29: NGân hàng thu cổ tức từ hồn góp vốn đầu tư dài hạn làm ảnh hướng đến tiêu báo cáo kết hoạt động kinh doanh A B C D Lãi/ lỗ từ hoạt động dịch vụ Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần Lãi/ lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư Lãi/ lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh Câu 30: Trên bảng cân đối kế toán, tiêu tài sản cố định phản ánh: A B C D Nguyễn giá, hao mòn, giá trị lại tài sản cố định Nguyên giá, hao mòn tài sản cố định NGuyên giá, Chi phí khấu hao tài sản cố đinhk Nguyên giá, chi phí khấu hao giá trị lại tài sản cố định Phần III: Tổng hợp câu hỏi IQ Số sau dãy số sau: 0,1,2,4,6,9,12,16,?: 17 18 19 20 Số khác với số lại: 9678,4572, 5261,5133,3527,6895,7768: 9678 5261 3527 6895 Số số 10, 30,32, 96,294,296,?: 789 889 879 888 Số dãy số sau: 0,4,2,6,3,7,3,5, ? 4.5 5.5 6.5 7.5 Số dấu ?: 1,101,15,4,29,-93,43,-190,?: A 55 B 56 C 57 D 58 Số dấu ?: 15, 5,8,24,21,7,10,30,?,?,?,36,33 A 27,9,12 B 9,27,12 C 12,9,27 D 27,12,9 Số khác số lại: 462, 683,385,198,253,781,594 A 683 B 385 C 198 A B C D A B C D A B C D A B C D D 781 Cho dãy số sau: 1,50,6,45,11,40,16,35,21,?,? số thay cho A B C D 10 11 dấu ? A 30,26 B 35,26 C 25,31 D 20,31 Cho dãy số sau: 16,23,19,19,22,15,25,? Số thay dấu ?: 11 12 13 14 Số dấu ? : 100,97,4,94.8,?, 89.6,87: A 89.1 B 90.2 C 91.3 D 92.2 Số thay dấu ?: 53(3)59 92(4) 98 34(2)38 71(?)79 Số khác số lại : 3647,2536,5869, 6957,1425,4758 A 2536 B 5869 C 6957 D 1425 Số tiêp theo dấu ? số : 0,1,2,,5,20,25,?,?, A 150,157 B 151,158 C 153,160 D 155, 165 Số thay dấu ?: 17, 4, 29, 13, 41, 22, 53, 31.,? A 62 B 63 C 64 D 65 Số thay dấu ? : 1,3,4,7,11,18,29,?, A 47 B 48 C 49 D 50 Số thay dấu ? : 492, 366, 189, 810,?: A 88 A B C D 12 13 14 15 16 B 77 C 66 D 55 17 Số khác so vơi số lại : 9421, 7532, 9854, 8612, 6531, 18 19 20 21 22 23 24 8541: A 9421 B 7532 C 9854 D 8612 E 6531 F 8541 Số thay cho dấu ? : 78214:292 38421: 459 69517: ? A 586 B 587 C 588 D 589 Số khác so với số lại: 6394, 9416, 5278, 6231, 9614, 6132, 7895, 5872, 7598 A 6394 B 5278 C 9614 D 5872 Số thay dấu ?: 1,31,59,85,109,?, A 131 B 130 C 129 D 128 Số thay dấu ?: 0,1,3,6,7,9,12,13,15,18,?,?,?: A 19,21,24 B 20,22,24 C 21,24,25 D 23,25,26 Tìm số khác với số sau: 2,4,10,28,56,244: A B 10 C 28 D 56 Tìm số khác với số sau: 2,4,10,28,56,244: A B 10 C 28 D 56 Số thay dấu ?: 71,81,74,77,7,73,80,69,? A 83 B 84 C 85 D 86 ... kế toán ngân hàng phân loại A Chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ, chứng từ tiền mặt, chứng từ chuyển khoản B Chứng C Chứng từ tiền D Chứng từ khách hàng lập, chứng từ nội ngân hàng từ khách hàng lập,... hàng khơng tới lĩnh tiền ngân hàng sẽ: A Nhập lãi vào gốc mở sổ tiết kiệm với lãi suất kỳ hạn cũ B Mở sổ tiết kiệm cho khách hàng với kỳ hạn cũ C Nhập lãi vào gốc, mở sổ tiết kiệm cho khách hàng. .. nôi ngân hàng, chứng mặt, chứng từ chuyển khoản từ gốc, chứng từ ghi sổ Câu 18: Chính sách kế toán ngân hàng bao gồm: A Các nguyên tắc, sở, phương pháp kế toán B Chỉ bao gồm nguyên tắc kế toán ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử ngân hàng, Bộ đề thi thử ngân hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay