“Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa cấp nước trong mùa cạn lưu vực sông Srêpôk”

177 3 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:06

- Trang i - LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sĩ - Trang i - MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH VẼ v MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI III ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU IV CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 V BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC SƠNG SRÊPƠK VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 1.1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC SÔNG SRÊPÔK .9 1.2.1 Điều kiện tự nhiên 1.2.1.1 Vị trí địa lý 1.2.1.2 Điều kiện địa hình .10 1.2.1.3 Điều kiện địa chất .11 1.2.1.4 Điều kiện thổ nhưỡng thảm phủ thực vật .12 a Điều kiện thổ nhưỡng .12 b Thảm phủ thực vật 13 1.2.2 Đặc điểm khí tượng, thủy văn 14 1.2.2.1 Đặc điểm khí tượng, khí hậu .14 1.2.2.2 Đặc điểm thủy văn, sơng ngòi 17 a Mạng lưới sơng ngòi .17 b Chế độ dòng chảy 21 1.2.2.3 Mạng lưới trạm quan trắc khí tượng, thủy văn 25 a Mạng lưới trạm khí tượng 25 b Mạng lưới trạm thủy văn 26 1.2.3 Hệ thống hồ chứa lưu vực Srêpôk hồ chọn để xây dựng quy trình vận hành liên hồ mùa cạn 27 1.2.3.1 Hệ thống hồ chứa lưu vực 27 a Trên dòng 27 Luận văn Thạc sĩ - Trang ii - b Trên nhánh sông Krông Knô 28 c Trên dòng nhánh khác 29 1.2.3.2 Các hồ chọn để xây dựng quy trình vận hành liên hồ mùa cạn 31 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HẠN HÁN VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC TRÊN LƯU VỰC 33 2.1 TÌNH HÌNH HẠN HÁN TRÊN LƯU VỰC SRÊPÔK 33 2.1.1 Tình hình hạn hán lưu vực 33 2.1.2 Nguyên nhân giải pháp khắc phục tình trạng hạn hán lưu vực36 2.1.2.1 Nguyên nhân hạn hán 36 2.1.2.2 Các giải pháp khắc phục tình trạng hạn hán lưu vực 38 a Giải pháp cơng trình .38 b Giải pháp phi cơng trình 39 2.2 NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC TRÊN LƯU VỰC 39 2.2.1 Về nước mặt 39 2.2.2 Về nước ngầm 40 2.2.3 Đánh giá nhu cầu sử dụng nước mặt lưu vực 41 CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP BÀI TOÁN VÀ LỰA CHỌN CÁC MƠ HÌNH MƠ PHỎNG PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN 42 3.1 THIẾT LẬP BÀI TOÁN 42 3.2 PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN CƠNG CỤ MƠ HÌNH MƠ PHỎNG 43 3.3 TỔNG QUAN VỀ CÁC MƠ HÌNH ĐƯỢC CHỌN 45 3.3.1 Mơ hình NAM 45 3.3.2 Mơ hình Hec-ResSim 48 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH, TÍNH TỐN THỦY VĂN XÁC ĐỊNH ĐẦU VÀO CHO MƠ HÌNH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG HỒ CHỨA 52 4.1 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU DÒNG CHẢY TỐI THIỂU TRÊN LƯU VỰC SÔNG SRÊPÔK 52 4.1.1 Khái niệm tổng quan phương pháp tính tốn dòng chảy tối thiểu 52 4.1.1.1 Khái niệm chung dòng chảy tối thiểu 52 4.1.1.2 Tổng quan phương pháp đánh giá dòng chảy tối thiểu 52 4.1.2 Xác định yêu cầu dòng chảy tối thiểu hạ du điểm kiểm soát57 4.1.2.1 Lựa chọn phương pháp tính tốn 57 4.1.2.2 Các điểm kiểm soát hạ du 58 4.1.2.3 Tính tốn u cầu dòng chảy tối thiểu 58 a Tính tốn dòng chảy tối thiểu = Q tháng 90% 58 Luận văn Thạc sĩ - Trang iii - b Tính tốn dòng chảy tối thiểu thay đổi theo thời gian 60 4.1.2.4 Phân tích, lựa chọn yêu cầu dòng chảy tối thiểu hạ du làm đầu vào cho mơ hình mơ hệ thống 65 4.2 PHÂN TÍCH, TÍNH TỐN CÁC TỔ HỢP CẠN KIỆT ĐIỂN HÌNH TRÊN LƯU VỰC SƠNG SRÊPƠK 66 4.2.1 Sự đồng thời gian xuất đặc trưng dòng chảy mùa cạn 66 4.2.2 Lựa chọn tổ hợp dòng chảy kiệt lưu vực sơng Srêpơk 67 4.2.2.1 Nguyên tắc lựa chọn kịch cạn kiệt .67 4.2.2.2 Lựa chọn năm điển hình 68 4.2.2.3 Tổ hợp kiệt theo tần suất 69 CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG MƠ HÌNH TỐN TRONG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRÊN LƯU VỰC SRÊPÔK TRONG MÙA CẠN 74 5.1 TÍNH TỐN CÁC QUÁ TRÌNH LƯU LƯỢNG GIA NHẬP KHU GIỮA 74 5.1.1 Yêu cầu số liệu đầu vào 74 5.1.2 Tính tốn mưa bình qn lưu vực 74 5.1.3 Điều kiện ban đầu 77 5.1.4 Xác định thơng số mơ hình mơ cho lưu vực khu 77 5.1.4.1 Lựa chọn lưu vực tương tự 77 5.1.4.2 Xác định thông số mô hình cho lưu vực tương tự 77 5.1.5 Tính tốn lượng gia nhập khu 81 5.1.6 Kiểm tra tính hợp lý kết tính tốn gia nhập khu 83 5.2 XÂY DỰNG VÀ TÍNH TỐN CÁC PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH HỆ THỐNG HỒ TRONG MÙA CẠN 84 5.2.1 Thiết lập mơ hình mơ vận hành hệ thống hồ chứa Hec-Ressim 85 5.2.2 Xác định thơng số mơ hình 93 5.2.3 Mô vận hành hệ thống với chuỗi số liệu thực đo 94 5.2.4 Xây dựng tính tốn phương án vận hành hệ thống hồ mùa cạn 100 5.2.4.1 Đề xuất phương án vận hành hệ thống hồ chứa mùa cạn100 5.2.4.2 Mô hệ thống hồ chứa theo phương án đề xuất 102 5.2.4 Nhận xét kết tính tốn 108 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 110 1) Các kết đạt được: 110 2) Những tồn trình thực luận văn: 110 3) Những kiến nghị hướng nghiên cứu tiếp theo: 111 Luận văn Thạc sĩ - Trang iv - DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 – Diện tích tỷ lệ phân bố nhóm đất lưu vực Srêpơk 13 Bảng 1.2: Phân mùa mưa lưu vực sông Srêpôk 15 Bảng - Đặc trưng hình thái số sơng lớn lưu vực 20 Bảng 1.4 - Phân mùa dòng chảy lưu vực sơng Srêpơk 22 Bảng 1.5 - Đặc trưng dòng chảy kiệt tháng số trạm thuỷ văn 25 Bảng 1.6 - Lưới trạm khí tượng đo mưa lưu vực 25 Bảng 1.7 - Lưới trạm thuỷ văn lưu vực 26 Bảng 1.8 - Các cơng trình thuỷ điện nhỏ dòng nhánh 29 Bảng 1.9 - Thông số hồ quy trình vận hành liên hồ 31 lưu vực sông Srêpôk 31 Bảng 2.1 - Thống kê thiệt hại hạn hán số năm lưu vực Srêpôk 34 Bảng 3.1 - Các thơng số hiệu chỉnh mơ hình NAM 47 Bảng 4.1 - Các đặc trưng dòng chảy tháng nhỏ trạm thủy văn 59 Bảng 4.2 - Lưu lượng tháng nhỏ ứng với tần suất 90% điểm kiểm soát 60 Bảng 4.3 - Quá trình dòng chảy tối thiểu điểm kiểm sốt tính tốn theo thời đoạn 10 ngày ứng với tần suất 90% - Đơn vị: m3/s 61 Bảng 4.4 - Q trình dòng chảy tối thiểu điểm kiểm sốt tính tốn theo thời đoạn 10 ngày - Đơn vị: m3/s 62 Bảng 4.5 – Dòng chảy tháng năm điển hình ứng với tần suất cạn kiệt 85% lưu vực 72 Bảng 4.6 – Dòng chảy tháng năm điển hình ứng với tần suất cạn kiệt 90% lưu vực 73 Bảng 5.1 - Các trạm mưa chọn sử dụng mơ hình NAM tính tốn lưu lượng gia nhập khu lưu vực Srêpôk 76 Bảng 5.2 - Bộ thơng số mơ hình lưu vực Giang Sơn 78 Bảng 5.3 - Bộ thơng số mơ hình lưu vực Đức Xun 79 Bảng 5.4 - Kết hiệu chỉnh kiểm nghiệm mơ hình mưa - dòng chảy 81 Bảng 5.5 - Tổng hợp thông số hồ chứa vận hành theo số liệu thực đo 98 từ 1979-2008 98 Bảng 5.6 - Tổng hợp kết tính tốn điện theo số liệu thực đo từ 1979-200899 Luận văn Thạc sĩ - Trang v - DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 - Ranh giới hành lưu vực Srêpơk lãnh thổ Việt Nam 10 Hình 1.2 - Bản đồ địa hình lưu vực sơng Srêpơk lãnh thổ Việt Nam 11 Hình 1.3 - Bản đồ đặng trị mưa lưu vực sông Srêpôk – tỉnh Đăk Lăk 16 Hình 1.4 - đồ mạng lưới sơng ngòi lưu vực sơng Srêpơk 20 Hình 1.5 - Đường lũy tích sai chuẩn dòng chảy năm trạm Bản Đơn 23 Hình 1.6 – Quy hoạch hệ thống hồ chứa thủy điện lưu vực sông Srêpôk 30 Hình 1.7 – Vị trí hồ chọn xây dựng quy trình vận hành liên hồ ảnh vệ tinh Lansat chụp ngày 13/2/2010 32 Hình 2.1 – đồ tổng thể nhân tố gây hạn hán lưu vực Srêpơk 37 Hình 3.1 - đồ khối tính tốn vận hành liên hồ chứa 43 Hình 3.2 - đồ mơ cấu trúc mơ hình NAM 46 Hình 3.3 - Giao diện khởi động mơ hình Hec-ResSim 48 Hình 3.4 - đồ cấu trúc mơ hình Hec-ResSim 50 Hình 4.1- Giá trị Q tối thiểu tính toán trạm Giang Sơn 63 Hình 4.2 - Giá trị Q tối thiểu tính tốn trạm Đức Xun 63 Hình 4.3 - Giá trị Q tối thiểu tính tốn trạm Cầu 14 63 Hình 4.4 - Giá trị Q tối thiểu tính tốn trạm Bản Đơn 64 Hình 4.5 - Giá trị Q tối thiểu tính tốn trạm Bn Kp 64 Hình 4.6 - Giá trị Q tối thiểu tính tốn trạm Srêpơk 64 Hình 4.7 - Giá trị Q tối thiểu tính tốn trạm Srêpơk 65 Hình 4.8 - Phân phối dòng chảy tháng trạm Giang Sơn (1977-2008) 66 Hình 4.9 - Phân phối dòng chảy tháng trạm Đức Xuyên (1978-2008) 66 Hình 4.10 - Phân phối dòng chảy tháng trạm Bản Đơn (1977-2008) 67 Hình 4.11 - Phân phối dòng chảy năm trạm Bản Đơn (1982-1983) 68 Hình 4.12 - Phân phối dòng chảy năm trạm Bản Đơn (1997-1998) 69 Hình 4.13 - Phân phối dòng chảy năm trạm Bản Đơn (2004-2005) 69 Hình 5.1 - Bản đồ phân chia tiểu lưu vực lưu vực Srêpơk 75 Hình 5.2 – Xác định trọng số trạm mưa tiểu lưu vực phương pháp đa giác Theisson 76 Hình 5.3 – Kết hiệu chỉnh mơ hình trạm Giang Sơn (1979 – 1989) 78 Hình 5.4 – Kết kiểm định mơ hình trạm Giang Sơn (1990 – 1998) 79 Hình 5.5 – Kết hiệu chỉnh mơ hình trạm Đức Xun (1979 – 1989) 80 Hình 5.6– Kết kiểm định mơ hình trạm Đức Xun (1990 – 1998) 80 Hình 5.7 - Kết tính lưu lượng dòng chảy ngày cửa lưu vực KG1 81 (từ năm 1979-2008) 81 Luận văn Thạc sĩ - Trang vi - Hình 5.8 - Kết tính lưu lượng dòng chảy ngày cửa lưu vực KG2 82 (từ năm 1979-2008) 82 Hình 5.9 - Kết tính lưu lượng dòng chảy ngày cửa lưu vực KG3 82 (từ năm 1979-2008) 82 Hình 5.10 - Kết tính lưu lượng dòng chảy ngày cửa lưu vực KG4 82 (từ năm 1979-2008) 82 Hình 5.11 - Kết tính lưu lượng dòng chảy ngày cửa lưu vực KG5 83 (từ năm 1979-2008) 83 Hình 5.12 - Kết tính lưu lượng dòng chảy ngày cửa lưu vực KG6 83 (từ năm 1979-2008) 83 Hình 5.13 - So sánh trình lưu lượng dòng chảy tính tốn thực đo trạm Cầu1484 Hình 14 - đồ hệ thống hồ chứa mơ mơ hình HEC-RESSIM 85 Hình 5.15 - Mơ tả quan hệ địa hình lòng hồ Bn Tua Srah 86 Hình 5.16 - Mơ tả quan hệ lưu lượng xả lũ theo mực nước hồ Buôn Tua Srah 86 Hình 5.17 - Mơ tả biểu đồ điều phối hồ Buôn Tua Srah 87 Hình 5.18 – Mơ tả thứ tự xả xuống hạ du từ hồ Buôn Tua Srah 88 Hình 5.19 - Mơ tả quan hệ địa hình lòng hồ Bn Kp 88 Hình 5.20 - Mơ tả quan hệ lưu lượng xả mực nước hồ Bn Kp 89 Hình 5.21 - Mô tả mục tiêu điện hàng tháng theo công suất bảo đảm 89 hồ Buôn Kuôp 89 Hình 5.22 – Mơ tả quan hệ địa hình lòng hồ Srêpơk 90 Hình 5.23 - Mơ tả quan hệ lưu lượng xả mực nước hồ Srêpơk 90 Hình 5.24 - Mơ tả mục tiêu điện hàng tháng theo công suất bảo đảm hồ Srêpôk3 91 Hình 5.25 – Mơ tả quan hệ địa hình lòng hồ Srêpơk 91 Hình 5.26 - Mô tả quan hệ lưu lượng xả mực nước hồ Srêpơk 92 Hình 5.27 - Quan hệ lưu lượng xả mực nước hạ lưu nhà máy thủy điện hồ Srêpôk4 92 Hình 5.28 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Tua Srah 93 Hình 5.29 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Kuôp 93 Hình 5.30 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Srêpôk 93 Hình 5.31 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Srêpôk 94 Hình 5.32 - So sánh Zh tính tốn thực đo hồ Buôn Tua Srah 94 Hình 5.33 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Tua Srah 95 từ 1979-2008 95 Hình 5.34 - Cơng suất phát điện thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Bn Tua Srah từ 1979-2008 96 Luận văn Thạc sĩ - Trang vii - Hình 5.35 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Kuôp từ 19792008 96 Hình 5.36 - Công suất phát điện thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Bn Tua Srah từ 1979-2008 96 Hình 5.37 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Srêpôk từ 1979-200897 Hình 5.38 - Cơng suất phát điện thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Srêpôk từ 1979-2008 97 Hình 5.39 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Srêpơk từ 1979-200897 Hình 5.40 - Cơng suất phát điện thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Srêpôk từ 1979-2008 98 Hình 5.41 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Tua Srah PA1-1 102 Hình 5.42 - Quá trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Tua Srah PA1-1 102 Hình 5.43 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Tua Srah PA1-2 102 Hình 5.44 - Quá trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Tua Srah PA1-2 103 Hình 5.45 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Tua Srah PA1-3 103 Hình 5.46 - Quá trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Tua Srah PA1-3 103 Hình 5.47 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Tua Srah PA1-4 103 Hình 5.48 - Quá trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Tua Srah PA1-4 104 Hình 5.49 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Tua Srah PA1-5 104 Hình 5.50 - Quá trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Tua Srah PA1-5 104 Hình 5.51 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Tua Srah PA1-6 104 Hình 5.52 - Quá trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Tua Srah PA1-6 105 Hình 5.53 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Tua Srah PA2-1 105 Hình 5.54 - Quá trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Tua Srah PA2-1 105 Luận văn Thạc sĩ - Trang viii - Hình 5.55 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Tua Srah PA2-2 105 Hình 5.56 - Q trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Tua Srah PA2-2 106 Hình 5.57 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Tua Srah PA2-3 106 Hình 5.58 - Q trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Tua Srah PA2-3 106 Hình 5.59 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Tua Srah PA2-4 106 Hình 5.60 - Q trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Tua Srah PA2-4 107 Hình 5.61 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Tua Srah PA2-5 107 Hình 5.62 - Q trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Tua Srah PA2-5 107 Hình 5.63 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Tua Srah PA2-6 107 Hình 5.64 - Q trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Tua Srah PA2-6 108 Luận văn Thạc sĩ - Trang - MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nước ta hệ thống sông lớn với trữ lượng nước phong phú Dòng chảy sơng suối phân phối khơng năm, mùa lũ lượng dòng chảy lớn dẫn đến thừa nước gây lũ lụt, mùa cạn lượng dòng chảy nhỏ dẫn đến hạn hán Các cơng trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn nhỏ khác xây dựng góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội nước ta Tuy nhiên, việc phát triển nhanh chóng thiếu quy hoạch hồ chứa thủy lợi hồ chứa thuỷ điện gây tình trạng huỷ hoại nghiêm trọng tài nguyên đất, rừng đầu nguồn, khoáng sản, đa dạng sinh học nhiều tài nguyên thiên nhiên khác Một lý giai đoạn thiết kế không ý đầy đủ đến chế độ quản lý vận hành sau dự án hồn tất, khơng lường trước u cầu, mục tiêu nảy sinh trình vận hành hệ thống Nghiên cứu vận hành quản lý hệ thống hồ chứa phát triển thời gian nhằm phục vụ yêu cầu liên tục phát triển xã hội Mặc dù đạt tiến vượt bậc nghiên cứu quản lý vận hành hồ chứa thời điểm khơng lời giải chung cho hệ thống mà tùy đặc thù hệ thống lời giải phù hợp Ngày 13/10/2010 Phó Thủ tướng Hồng Trung Hải ký văn số 1879/QĐ-TTg: Phê duyệt danh mục hồ thủy lợi, thủy điện lưu vực sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa Theo đó, hồ chứa xây dựng 11 lưu vực sơng phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa để thống việc xả lũ, đảm bảo phát điện, an toàn cho dân cư vùng hạ du Lưu vực Srêpôk (bao gồm hồ Buôn Tua Sah, Buôn Kuôp, Srêpôk Srêpôk 4) nằm số Hiện nay, quy trình vận hành liên hồ chứa phê duyệt xây dựng cho mùa lũ, chưa quy trình vận hành mùa cạn gây bất cập việc khai thác sử dụng tổng hợp tài nguyên nước Luận văn Thạc sĩ - PL40 - Trung bình Lớn Nhỏ Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Thủy điện Srêpôk Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Thủy điện Srêpôk Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) 613,7 25,6 0,3 62,1 847,7 35,3 0,4 70 243,2 10,1 0,1 33,1 0,9 63,9 1376 57,3 0,3 101,7 0,9 64 2140,6 89,2 0,4 158 0,9 63,2 814,6 33,9 0,2 60,8 0,9 21 456,4 19 0,2 102,8 0,9 21,2 704 29,3 0,4 160,4 0,9 20,5 276,9 11,5 0,1 62 Phương án PA2-3:  Hồ Buôn Kuôp: Elev (m) 415 414 413 412 411 410 409 408 Flow (cms) 200 160 Buon Kuop-MNGC.nam04-05 0.Elev-ZONE.1DAY 120 Buon Kuop-MNDBT.nam04-05 0.Elev-ZONE.1DAY 80 Buon Kuop-MNC.nam04-05 0.Elev-ZONE.1DAY 40 Buon Kuop-Pool.nam04-05 0.Elev.1DAY Dec 2004 Time of Simulation Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2005 Buon Kuop-Pool.nam04-05 0.Flow-IN.1DAY Buon Kuop-Pool.nam04-05 0.Flow-OUT.1DAY Hình 60 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Kuôp PA2-3 Luận văn Thạc sĩ - PL41 - 300 Power (MW) 250 200 150 100 50 Buon Kuop-Power Plant.nam04-05 0.Power.1DAY Flow (cms) 200 Buon Kuop-Power Plant.nam04-05 0.Power-CAPABILITY.1DAY 160 Buon Kuop-Power Plant-pd.nam04-05 0.Power-REQUIRED.1DAY 120 Time of Simulation 80 Buon Kuop-Pool.nam04-05 0.Flow-IN.1DAY 40 Buon Kuop-Pool.nam04-05 0.Flow-OUT.1DAY Dec 2004 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2005 Buon Kuop-Power Plant.nam04-05 0.Flow-QPOWER.1DAY Hình 61 - Quá trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Kuôp PA2-3  Hồ Srêpôk 3: 276 Elev (m) 274 2004 272 Srepok 3-MNGC.nam04-05 0.Elev-ZONE.1DAY 270 Srepok 3-Hanchecapnuoc.nam04-05 0.Elev-ZONE.1DAY 268 Srepok 3-MNC.nam04-05 0.Elev-ZONE.1DAY Srepok 3-Dambaocapnuoc.nam04-05 0.Elev-ZONE.1DAY Flow (cms) 200 Srepok 3-MNDBT.nam04-05 0.Elev-ZONE.1DAY 150 Srepok 3-Pool.nam04-05 0.Elev.1DAY 100 Time of Simulation 50 Dec 2004 Srepok 3-Pool.nam04-05 0.Flow-IN.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2005 Srepok 3-Pool.nam04-05 0.Flow-OUT.1DAY Hình 62 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Srêpôk PA2-3 Power (MW) 200 150 100 Srepok 3-Power Plant.nam04-05 0.Power.1DAY 50 Srepok 3-Power Plant.nam04-05 0.Power-CAPABILITY.1DAY Srepok 3-Power Plant-phd.nam04-05 0.Power-REQUIRED.1DAY Flow (cms) 200 150 Time of Simulation 100 Srepok 3-Pool.nam04-05 0.Flow-IN.1DAY 50 Dec 2004 Srepok 3-Pool.nam04-05 0.Flow-OUT.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2005 Srepok 3-Power Plant.nam04-05 0.Flow-QPOWER.1DAY Hình 63 - Q trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Srêpôk PA2-3 Flow (cms) Elev (m)  Hồ Srêpôk 4: 211 210 209 208 207 206 205 204 203 Srepok 4-Flood Control.nam04-05 0.Elev-ZONE.1DAY 250 Srepok 4-Conservation.nam04-05 0.Elev-ZONE.1DAY 200 Srepok 4-Inactive.nam04-05 0.Elev-ZONE.1DAY 150 Srepok 4-Pool.nam04-05 0.Elev.1DAY 100 Time of Simulation 50 Dec 2004 Srepok 4-Pool.nam04-05 0.Flow-IN.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2005 Srepok 4-Pool.nam04-05 0.Flow-OUT.1DAY Hình 64 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Srêpôk PA2-3 Luận văn Thạc sĩ - PL42 - Power (MW) 80 60 40 20 Srepok 4-Power Plant.nam04-05 0.Power.1DAY Flow (cms) 250 200 Srepok 4-Power Plant.nam04-05 0.Power-CAPABILITY.1DAY 150 Srepok 4-Power Plant-pd.nam04-05 0.Power-REQUIRED.1DAY 100 Time of Simulation 50 Srepok 4-Pool.nam04-05 0.Flow-IN.1DAY Dec 2004 S Jan k4P Pl t Feb 04 05 P Mar Apr May Jun Srepok 4-Pool.nam04-05 0.Flow-OUT.1DAY Jul 2005 Srepok 4-Power Plant.nam04-05 0.Flow-QPOWER.1DAY 1DAY Hình 65 - Q trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Srêpôk PA2-3 300 250 Flow (cms) 200 150 100 Ban Don.nam04-05 0.Flow-UNREG.1DAY 50 Ban Don.nam04-05 0.Flow-CUMLOC.1DAY Dec 2004 Ban Don.nam04-05 0.Flow.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2005 Time of Simulation Hình 66 - Q trình lưu lượng trạm Bản Đơn PA2-3 Bảng 22 - Tổng hợp thông số hồ chứa vận hành theo PA2-3 Trung bình Hồ Bn Kp Dung tích (106m3) Mực nước (m) Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Hồ Buon Tua Srah Dung tích (106m3) Mực nước (m) Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Hồ Srêpơk Dung tích (106m3) Mực nước (m) Luận văn Thạc sĩ Lớn Nhỏ 59,0 411 72 63,2 412 180 48,6 409 0 460,1 475 44 786,9 488 117 264,1 465 0 201,0 271 219,0 272 170,1 269 - PL43 - Lớn Trung bình Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Hồ Srêpơk Dung tích (106m3) Mực nước (m) Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Nhỏ 86 236 22 22,1 206 87 25,9 207 242 17,5 204 Bảng 23 - Tổng hợp kết tính tốn điện theo PA2-3 Thủy điện Bn Kp Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Thủy điện Buôn Tua Srah Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Thủy điện Srêpôk Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Thủy điện Srêpôk Hệ số công suất Luận văn Thạc sĩ Trung bình Lớn Nhỏ 0,9 97,7 1487,7 62 0,2 71,8 0,9 98,5 3749,1 156,2 0,6 179,8 0,9 95,5 0 0 0,9 44,7 403,9 16,8 0,2 41,5 0,9 57,2 847,7 35,3 0,4 70 0,9 34,7 0 0 0,9 62,9 1141,4 47,6 0,2 85,4 0,9 64 3198,7 133,3 0,7 236,1 0,9 61 282 11,8 0,1 21,8 0,9 0,9 0,9 - PL44 - Trung bình Lớn Nhỏ Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) 19,8 365,8 15,2 0,2 86,9 21,2 1039,4 43,3 0,5 242,2 18,1 35,8 1,5 Phương án PA2-4:  Hồ Buôn Kuôp: 415 Elev (m) 414 413 412 411 410 Flow (cms) 409 408 Buon Kuop-MNGC.82-83-90 0.Elev- 140 Buon Kuop-MNDBT.82-83-90 0.Elev 120 Buon Kuop-MNC.82-83-90 0.Elev -Z 100 Buon Kuop-Pool.82-83-90 0.Elev 1D 80 Time of Simulation 60 Buon Kuop-Pool.82-83-90 0.Flow-IN Dec 1982 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 1983 Buon Kuop-Pool.82-83-90 0.Flow-OU Hình 67 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Kuôp PA2-4 Power (MW) 250 200 150 100 50 Buon Kuop-Power Plant.82-83-90 0.Power.1DAY 140 Buon Kuop-Power Plant.82-83-90 0.Power-CAPABILITY.1DAY Flow (cms) 120 Buon Kuop-Power Plant-pd.82-83-90 0.Power-REQUIRED.1DAY 100 Time of Simulation 80 Buon Kuop-Pool.82-83-90 0.Flow-IN.1DAY 60 Buon Kuop-Pool.82-83-90 0.Flow-OUT.1DAY Dec 1982 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 1983 Buon Kuop-Power Plant.82-83-90 0.Flow-QPOWER.1DAY Hình 68 - Q trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Bn Kuôp PA2-4  Hồ Srêpôk 3: 276 Elev (m) 274 272 98 270 Srepok 3-MNGC.82-83-90 0.Elev -ZONE.1DAY 268 Flow (cms) Srepok 3-Hanchecapnuoc.82-83-90 0.Elev -ZONE.1DAY 180 160 140 120 100 80 60 40 Dec 1982 S Srepok 3-MNC.82-83-90 0.Elev -ZONE.1DAY Srepok 3-Dambaocapnuoc.82-83-90 0.Elev -ZONE.1DAY Srepok 3-MNDBT.82-83-90 0.Elev -ZONE.1DAY Srepok 3-Pool.82-83-90 0.Elev 1DAY Time of Simulation Jan k MNGC 82 83 90 El Feb Mar Apr May Jun Jul 1983 Srepok 3-Pool.82-83-90 0.Flow-IN.1DAY Srepok 3-Pool.82-83-90 0.Flow-OUT.1DAY ZONE 1DAY Hình 69 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Srêpôk PA2-4 Luận văn Thạc sĩ - PL45 - Power (MW) 200 160 120 80 Srepok 3-Power Plant.82-83-90 0.Power.1DAY Flow (cms) 40 180 160 140 120 100 80 60 40 Dec 1982 Srepok 3-Power Plant.82-83-90 0.Power-CAPABILITY.1DAY Srepok 3-Power Plant-phd.82-83-90 0.Power-REQUIRED.1DAY Time of Simulation Srepok 3-Pool.82-83-90 0.Flow-IN.1DAY Srepok 3-Pool.82-83-90 0.Flow-OUT.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 1983 Srepok 3-Power Plant.82-83-90 0.Flow-QPOWER.1DAY Hình 70- Quá trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Srêpôk PA2-4 Elev (m)  Hồ Srêpôk 4: 211 210 209 208 207 206 205 204 203 Srepok 4-Flood Control.82-83-90 0.Elev-ZONE.1DAY 180 Srepok 4-Conservation.82-83-90 0.Elev-ZONE.1DAY Flow (cms) 160 140 Srepok 4-Inactive.82-83-90 0.Elev-ZONE.1DAY 120 Srepok 4-Pool.82-83-90 0.Elev.1DAY 100 Time of Simulation 80 60 Dec 1982 Srepok 4-Pool.82-83-90 0.Flow-IN.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 1983 Srepok 4-Pool.82-83-90 0.Flow-OUT.1DAY Power (MW) Hình 71 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Srêpôk PA2-4 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Srepok 4-Power Plant.82-83-90 0.Power.1DAY Srepok 4-Power Plant.82-83-90 0.Power-CAPABILITY.1DAY Flow (cms) 180 160 Srepok 4-Power Plant-pd.82-83-90 0.Power-REQUIRED.1DAY 140 Time of Simulation 120 Srepok 4-Pool.82-83-90 0.Flow-IN.1DAY 100 80 60 Dec 1982 Srepok 4-Pool.82-83-90 0.Flow-OUT.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 1983 Srepok 4-Power Plant.82-83-90 0.Flow-QPOWER.1DAY Hình 72 - Q trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Srêpơk PA2-4 250 200 Flow (cms) 150 100 Ban Don.nam82-83 0.Flow-UNREG.1DAY 50 Ban Don.nam82-83 0.Flow-CUMLOC.1DAY Ban Don.nam82-83 0.Flow.1DAY Dec 1982 B D Jan 82 83 90 Fl Feb Mar Apr May Jun Jul 1983 Time of Simulation UNREG 1DAY Hình 73 - Q trình lưu lượng trạm Bản Đơn PA2-4 Luận văn Thạc sĩ - PL46 Bảng 24 - Tổng hợp thông số hồ chứa vận hành theo PA2-4 Trung bình Hồ Bn Kp Dung tích (106m3) Mực nước (m) Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Hồ Buon Tua Srah Dung tích (106m3) Mực nước (m) Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Hồ Srêpơk Dung tích (106m3) Mực nước (m) Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Hồ Srêpơk Dung tích (106m3) Mực nước (m) Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Lớn Nhỏ 62,6 412 89 63,2 412 139 58,7 411 53 488,5 476 64 786,9 488 106 264,3 465 0 216,0 272 101 219,0 272 167 203,5 271 62 25,8 207 102 25,9 207 170 24,3 206 64 Bảng 25 - Tổng hợp kết tính tốn điện theo PA2-4 Thủy điện Buôn Kuôp Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Thủy điện Buôn Tua Srah Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Luận văn Thạc sĩ Trung bình Lớn Nhỏ 0,9 98,4 1849,2 77,1 0,3 88,8 0,9 98,5 2890,9 120,5 0,4 138,6 0,9 97,6 1102,8 45,9 0,2 53,2 0,9 45,7 0,9 57,2 0,9 34,7 - PL47 - Trung bình Lớn Nhỏ Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Thủy điện Srêpôk Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Thủy điện Srêpôk Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) 596,8 24,9 0,3 60,6 847,7 35,3 0,4 70 0 0 0,9 63,8 1357,6 56,6 0,3 100,4 0,9 64 2263 94,3 0,5 167 0,9 63,1 836,9 34,9 0,2 62,5 0,9 21 452 18,8 0,2 101,7 0,9 21,2 744,3 31 0,4 170 0,9 20,6 282,1 11,8 0,1 63,9 Phương án PA2-5:  Hồ Buôn Kuôp: Elev (m) 415 414 413 412 411 410 409 408 140 Flow (cms) 120 100 Buon Kuop-MNGC.97-98-90 0.Elev-ZONE.1DAY Buon Kuop-MNDBT.97-98-90 0.Elev -ZONE.1DAY 80 Buon Kuop-MNC.97-98-90 0.Elev -ZONE.1DAY 60 Buon Kuop-Pool.97-98-90 0.Elev 1DAY Time of Simulation Dec 1997 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 1998 Buon Kuop-Pool.97-98-90 0.Flow-IN.1DAY Buon Kuop-Pool.97-98-90 0.Flow-OUT.1DAY Hình 74- Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Kuôp PA2-5 Luận văn Thạc sĩ - PL48 - Power (MW) 250 200 150 100 Buon Kuop-Power Plant.97-98-90 0.Power.1DAY 50 Buon Kuop-Power Plant.97-98-90 0.Power-CAPABILITY.1DAY Flow (cms) 140 120 Buon Kuop-Power Plant-pd.97-98-90 0.Power-REQUIRED.1DAY 100 Time of Simulation 80 Buon Kuop-Pool.97-98-90 0.Flow-IN.1DAY 60 40 Dec 1997 Buon Kuop-Pool.97-98-90 0.Flow-OUT.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 1998 Buon Kuop-Power Plant.97-98-90 0.Flow-QPOWER.1DAY Hình 75 - Q trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Kuôp PA2-5  Hồ Srêpôk 3: 276 Elev (m) 274 272 270 268 Srepok 3-MNGC.97-98-90 0.Elev -ZONE.1DAY Srepok 3-Hanchecapnuoc.97-98-90 0.Elev -ZONE.1DAY Flow (cms) 160 140 Srepok 3-MNC.97-98-90 0.Elev -ZONE.1DAY 120 Srepok 3-Dambaocapnuoc.97-98-90 0.Elev -ZONE.1DAY 100 Srepok 3-MNDBT.97-98-90 0.Elev -ZONE.1DAY 80 Srepok 3-Pool.97-98-90 0.Elev 1DAY 60 Time of Simulation 40 Dec 1997 S Jan k MNGC 97 98 90 El Feb Mar Apr May Jun Jul 1998 Srepok 3-Pool.97-98-90 0.Flow-IN.1DAY Srepok 3-Pool.97-98-90 0.Flow-OUT.1DAY ZONE 1DAY Hình 76 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Srêpôk PA2-5 Power (MW) 200 160 120 80 Srepok 3-Power Plant.97-98-90 0.Power.1DAY Flow (cms) 40 160 Srepok 3-Power Plant.97-98-90 0.Power-CAPABILITY.1DAY 140 Srepok 3-Power Plant-phd.97-98-90 0.Power-REQUIRED.1DAY 120 Time of Simulation 100 80 Srepok 3-Pool.97-98-90 0.Flow-IN.1DAY 60 40 Dec 1997 Srepok 3-Pool.97-98-90 0.Flow-OUT.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 1998 Srepok 3-Power Plant.97-98-90 0.Flow-QPOWER.1DAY Hình 77 - Q trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Srêpơk PA2-5 Elev (m)  Hồ Srêpôk 4: 211 210 209 208 207 206 205 204 203 Srepok 4-Flood Control.97-98-90 0.Elev -ZONE.1DAY 160 Srepok 4-Conservation.97-98-90 0.Elev -ZONE.1DAY Flow (cms) 140 120 Srepok 4-Inactiv e.97-98-90 0.Elev -ZONE.1DAY 100 Srepok 4-Pool.97-98-90 0.Elev 1DAY 80 Time of Simulation 60 Dec 1997 Srepok 4-Pool.97-98-90 0.Flow-IN.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 1998 Srepok 4-Pool.97-98-90 0.Flow-OUT.1DAY Hình 78 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Srêpôk PA2-5 Luận văn Thạc sĩ Power (MW) - PL49 - 90 80 70 60 50 40 30 20 10 160 Srepok 4-Power Plant.97-98-90 0.Power.1DAY Flow (cms) 140 Srepok 4-Power Plant.97-98-90 0.Power-CAPABILITY.1DAY 120 Srepok 4-Power Plant-pd.97-98-90 0.Power-REQUIRED.1DAY 100 Time of Simulation 80 Srepok 4-Pool.97-98-90 0.Flow-IN.1DAY 60 Srepok 4-Pool.97-98-90 0.Flow-OUT.1DAY Dec 1997 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 1998 Srepok 4-Power Plant.97-98-90 0.Flow-QPOWER.1DAY Hình 79 - Q trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Srêpôk PA2-5 160 140 120 Flow (cms) 100 80 60 40 Ban Don.nam97-98 0.Flow-UNREG.1DAY Ban Don.nam97-98 0.Flow-CUMLOC.1DAY 20 Ban Don.nam97-98 0.Flow.1DAY Dec 1997 Time of Simulation Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 1998 Hình 80 - Q trình lưu lượng trạm Bản Đơn PA2-5 Bảng 26 - Tổng hợp thông số hồ chứa vận hành theo PA2-5 Trung bình Hồ Bn Kp Dung tích (106m3) Mực nước (m) Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Hồ Buon Tua Srah Dung tích (106m3) Mực nước (m) Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Hồ Srêpơk Dung tích (106m3) Mực nước (m) Luận văn Thạc sĩ Lớn Nhỏ 61.9 412 89 63.2 412 135 55.9 411 52 482.5 476 61 786.9 488 73 264.3 465 29 214.5 272 219.0 272 196.4 271 - PL50 - Lớn Trung bình Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Hồ Srêpơk Dung tích (106m3) Mực nước (m) Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Nhỏ 98 155 59 25.1 207 99 25.9 207 157 22.2 206 60 Bảng 27 - Tổng hợp kết tính tốn điện theo PA2-5 Trung bình Lớn Nhỏ Thủy điện Buôn Kuôp Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Thủy điện Buôn Tua Srah Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Thủy điện Srêpôk Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Thủy điện Srêpôk Hệ số công suất Luận văn Thạc sĩ 0.9 98.2 1837.1 76.5 0.3 88.3 0.9 98.5 2811.7 117.2 0.4 134.9 0.9 97.1 1081.5 45.1 0.2 52.2 0.9 45.5 571.1 23.8 0.3 58 0.9 57.2 847.7 35.3 0.4 70 0.9 34.7 215.6 0.1 29.3 0.9 63.7 1316.5 54.9 0.3 97.5 0.9 64 2104.4 87.7 0.4 155.3 0.9 62.6 796.1 33.2 0.2 59.3 0.9 0.9 0.9 - PL51 - Trung bình Lớn Nhỏ Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) 20.8 434.3 18.1 0.2 98.5 21.2 691.8 28.8 0.4 157.5 19.9 264.6 11 0.1 60.4 Phương án PA2-6:  Hồ Buôn Kuôp: Elev (m) 415 414 413 412 411 410 409 Flow (cms) 408 200 Buon Kuop-MNGC.04-05-90 0.Elev-ZONE.1DAY 160 Buon Kuop-MNDBT.04-05-90 0.Elev -ZONE.1DAY 120 Buon Kuop-MNC.04-05-90 0.Elev -ZONE.1DAY 80 Buon Kuop-Pool.04-05-90 0.Elev 1DAY 40 Time of Simulation Dec 2004 Buon Kuop-Pool.04-05-90 0.Flow-IN.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2005 Buon Kuop-Pool.04-05-90 0.Flow-OUT.1DAY Hình 81 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Buôn Kuôp PA2-6 300 Power (MW) 250 200 150 100 50 Buon Kuop-Power Plant.04-05-90 0.Power.1DAY 200 Buon Kuop-Power Plant.04-05-90 0.Power-CAPABILITY.1DAY Flow (cms) 160 Buon Kuop-Power Plant-pd.04-05-90 0.Power-REQUIRED.1DAY 120 80 Time of Simulation 40 Buon Kuop-Pool.04-05-90 0.Flow-IN.1DAY Dec 2004 Buon Kuop-Pool.04-05-90 0.Flow-OUT.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2005 Buon Kuop-Power Plant.04-05-90 0.Flow-QPOWER.1DAY Hình 82 - Quá trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Buôn Kuôp PA2-6  Hồ Srêpôk 3: 276 Elev (m) 274 272 270 Srepok 3-MNGC.04-05-90 0.Elev -ZONE.1DAY 268 Srepok 3-Hanchecapnuoc.04-05-90 0.Elev -ZONE.1DAY Srepok 3-MNC.04-05-90 0.Elev -ZONE.1DAY 200 Flow (cms) Srepok 3-Dambaocapnuoc.04-05-90 0.Elev -ZONE.1DAY 150 Srepok 3-MNDBT.04-05-90 0.Elev -ZONE.1DAY 100 Srepok 3-Pool.04-05-90 0.Elev 1DAY 50 Dec 2004 S Time of Simulation Jan k MNGC 04 05 90 El Feb Mar Apr May Jun Jul 2005 Srepok 3-Pool.04-05-90 0.Flow-IN.1DAY Srepok 3-Pool.04-05-90 0.Flow-OUT.1DAY ZONE 1DAY Hình 83 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Srêpôk PA2-6 Luận văn Thạc sĩ - PL52 - Power (MW) 200 150 100 Srepok 3-Power Plant.04-05-90 0.Power.1DAY 50 Srepok 3-Power Plant.04-05-90 0.Power-CAPABILITY.1DAY Flow (cms) 200 Srepok 3-Power Plant-phd.04-05-90 0.Power-REQUIRED.1DAY 150 Time of Simulation 100 Srepok 3-Pool.04-05-90 0.Flow-IN.1DAY 50 Dec 2004 Srepok 3-Pool.04-05-90 0.Flow-OUT.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2005 Srepok 3-Power Plant.04-05-90 0.Flow-QPOWER.1DAY Hình 84 - Q trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Srêpôk PA2-6 Flow (cms) Elev (m)  Hồ Srêpôk 4: 211 210 209 208 207 206 205 204 203 Srepok 4-Flood Control.04-05-90 0.Elev -ZONE.1DAY 200 Srepok 4-Conservation.04-05-90 0.Elev -ZONE.1DAY 150 Srepok 4-Inactiv e.04-05-90 0.Elev -ZONE.1DAY 100 Srepok 4-Pool.04-05-90 0.Elev 1DAY Time of Simulation 50 Dec 2004 Srepok 4-Pool.04-05-90 0.Flow-IN.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2005 Srepok 4-Pool.04-05-90 0.Flow-OUT.1DAY Hình 85 - Quá trình mực nước lưu lượng vào hồ Srêpôk PA2-6 Power (MW) 80 60 40 20 Srepok 4-Power Plant.04-05-90 0.Power.1DAY Flow (cms) 200 Srepok 4-Power Plant.04-05-90 0.Power-CAPABILITY.1DAY 150 Srepok 4-Power Plant-pd.04-05-90 0.Power-REQUIRED.1DAY 100 Time of Simulation 50 Dec 2004 Srepok 4-Pool.04-05-90 0.Flow-IN.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2005 Srepok 4-Pool.04-05-90 0.Flow-OUT.1DAY Srepok 4-Power Plant.04-05-90 0.Flow-QPOWER.1DAY Srepok Po er Plant 04 05 90 Po er 1DAY Hình 86 - Quá trình cơng suất thành phần lưu lượng dòng chảy vào hồ Srêpôk PA2-6 250 200 Flow (cms) 150 100 Ban Don.nam04-05 0.Flow-UNREG.1DAY 50 Ban Don.nam04-05 0.Flow-CUMLOC.1DAY Dec 2004 Ban Don.nam04-05 0.Flow.1DAY Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2005 Time of Simulation Hình 87 - Q trình lưu lượng trạm Bản Đơn PA2-6 Luận văn Thạc sĩ - PL53 Bảng 28 - Tổng hợp thông số hồ chứa vận hành theo PA2-6 Lớn Trung bình Hồ Bn Kp Dung tích (106m3) Mực nước (m) Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Hồ Buon Tua Srah Dung tích (106m3) Mực nước (m) Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Hồ Srêpơk Dung tích (106m3) Mực nước (m) Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Hồ Srêpơk Dung tích (106m3) Mực nước (m) Lưu lượng xả điều khiển (m3/s) Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) Nhỏ 58,3 411 68 63,2 412 173 48,6 409 0 459,3 475 43 786,9 488 93 264,3 465 0 196,9 271 81 219,0 272 222 169,8 269 21 25,7 207 82 31,4 209 227 24,4 207 24 Bảng 29 - Tổng hợp kết tính tốn điện theo PA2-6 Thủy điện Buôn Kuôp Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Thủy điện Buôn Tua Srah Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Luận văn Thạc sĩ Trung bình Lớn Nhỏ 0,9 97,5 1401,5 58,4 0,2 67,8 0,9 98,5 3603,9 150,2 0,5 172,8 0,9 95,5 0 0 0,9 44,7 0,9 57,2 0,9 34,7 - PL54 - Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Thủy điện Srêpôk Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Thủy điện Srêpôk Hệ số công suất Cột nước phát điện (m) Tổn thất thủy lực (m) Điện sinh ngày (MWh) Điện (MW) Hệ số nhà máy Lưu lượng qua tua bin (m3/s) Luận văn Thạc sĩ Trung bình Lớn Nhỏ 394,4 16,4 0,2 40,7 847,7 35,3 0,4 70 0 0 0,9 62,6 1067,5 44,5 0,2 80,3 0,9 64 3004,5 125,2 0,6 221,8 0,9 60,5 276,9 11,5 0,1 21,4 0,9 21,1 363 15,1 0,2 81,6 0,9 22,4 979,7 40,8 0,5 227,3 0,9 20,4 109,9 4,6 0,1 24,1 ... quy trình vận hành liên hồ chứa Theo đó, hồ chứa xây dựng 11 lưu vực sơng phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa để thống việc xả lũ, đảm bảo phát điện, an toàn cho dân cư vùng hạ du Lưu. .. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRONG VÀ NGỒI NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRONG VÀ NGỒI NƯỚC 1.1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi... VỀ LƯU VỰC SƠNG SRÊPƠK VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa cấp nước trong mùa cạn lưu vực sông Srêpôk” , “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa cấp nước trong mùa cạn lưu vực sông Srêpôk”

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay