“Nghiên cứu lựa chọn giải pháp dẫn dòng thi công cho công trình thủy điện Sông Tranh 2”

157 3 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:06

LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cơng trình thủy với đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn giải pháp dẫn dòng thi cơng cho cơng trình thủy điện Sơng Tranh 2” đóng góp nhỏ cho khoa học kỹ thuật Luận văn hồn thành với giúp đỡ nhiệt tình Phòng đào tạo đại học & sau đại học, khoa Công trình, thầy giáo trường Đại học Thủy lợi Ban lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu thủy lực phòng ban khác Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia động lực học Sông biển – Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam bạn bè, đồng nghiệp trường Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu để tác giả hồn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu Đặc biệt, Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy: PGS.TS Trần Quốc Thưởng trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cung cấp thơng tin khoa học kỹ thuật cần thiết trình thực luận văn Cuối cùng, Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, quan tâm, động viên, giúp đỡ tinh thần vật chất khích lệ Tác giả để Luận văn sớm hoàn thành Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian trình độ chun mơn nên Luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp ý kiến bảo Thầy, Cô, bạn đồng nghiệp Hà nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011 Học viên Nguyễn Văn Quân Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ MỤC LỤC MỞ ĐẦU………………………………………………………………………… 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI…………………………………………… MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI…………………………………………………… CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………… ….2 KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC……………………………………… … CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TÁC DẪN DỊNG THI CÔNG … 1.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA THI CÔNG CÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ NHIỆM VỤ DẪN DỊNG……………………………………………………… 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP DẪN DỊNG THI CƠNG……………………… … 1.2.1 Phương pháp đắp đê quai ngăn dòng đợt………………………… 1.2.2 Phương pháp đắp đê quai ngăn dòng nhiều đợt… 1.3 CHỌN PHƯƠNG PHÁP DẪN DỊNG THI CƠNG………………………….14 1.3.1.Các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn phương án dẫn dòng ………….14 1.3.2 Những nguyên tắc chọn phương án dẫn dòng………………………… 17 1.4 PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CẤP CƠNG TRÌNH, TẦN SUẤT THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG ÁN DẪN DỊNG THI CƠNG …………………………………………18 1.4.1 Cấp thiết kế cơng trình dẫn dòng ……………………………………… 18 1.4 Chọn tần suất thiết kế…………………………………………………… 19 1.4.3 Chọn thời đoạn dẫn dòng lưu lượng thiết kế……………………… 20 1.5 DẪN DỊNG THI CƠNG QUA CỐNG (HẦM) VÀ ĐẬP BÊ TƠNG XÂY DỞ………………………………………………………………………… 22 CHƯƠNG 2: TÍNH TỐN THỦY LỰC DẪN DỊNG THI CƠNG, ỨNG DỤNG CHO CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SƠNG TRANH 2……………… 27 2.1 TÍNH TỐN DẪN DỊNG THI CƠNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI……… 27 2.2 DẪN DỊNG THI CƠNG QUA CỐNG DƯỚI SÂU……………………… 28 2.2.1.Trường hợp cống ngầm chảy không áp………………………………… 29 2.2.2.Trường hợp cống ngầm chảy bán áp…………………………………… 29 2.3.3.Trường hợp cống ngầm chảy có áp……………………………………… 30 Học viên: Nguyễn Văn Quân Lớp: 17C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ 2.3 DẪN DỊNG THI CƠNG QUA ĐẬP BÊ TƠNG XÂY DỞ ……………… 30 2.4 DẪN DỊNG THI CƠNG QUA ĐẬP TRÀN XÂY DỞ KẾT HỢP VỚI CỐNG…………………………………………………………………………… 31 2.5 ỨNG DỤNG TÍNH TỐN DẪN DỊNG THI CƠNG CHO CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2………………………………… 32 2.5.1 Giới thiệu chung cơng trình Thuỷ điện Sơng Tranh 2……………….33 2.5.1.1 Các thơng số cơng trình Thuỷ điện Sơng Tranh 2………… 33 2.5.1.2 Lưu lượng dẫn dòng thi cơng…………………………………………….36 2.5.1.3 Các giai đoạn dẫn dòng………………………………………………… 37 2.5.2 Tính tốn thuỷ lực cho giai đoạn dẫn dòng………………………… 40 2.5.2.1 Các trường hợp tính tốn dẫn dòng cơng trình thuỷ điện Sông Tranh 2… …………………………………………………………………………………… 40 2.5.2.2 Số liệu đầu vào thơng số cơng trình dẫn dòng…………… 40 2.5.2.3.Tính tốn cống dẫn dòng mùa kiệt…………………………………… 42 2.5.2.4 Dẫn dòng thi cơng qua cống kết hợp với đập bê tơng xây dở cao trình ∇ 102,5 mùa lũ năm xây dựng thứ 2(2007)…………………………………… 46 2.5.2.5 Tính tốn xả lũ qua cống dẫn dòng mùa lũ năm xây dựng thứ 3(2008) …………………………………………………………………………………… 53 2.5.3 Tính tốn tiêu sau cống dẫn dòng……………………………… .54 CHƯƠNG 3: SO SÁNH TÍNH TỐN VỚI THÍ NGHIỆM MƠ HÌNH DẪN DỊNG THI CƠNG CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SƠNG TRANH 2……… 61 3.1 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MƠ HÌNH…………………………………… 61 3.1.1 Mơ hình dẫn dòng thi cơng qua cống kết hợp với tràn xây dở đến cao trình 102.5 m ……………………………………………………………………62 3.1.2 Phạm vi mơ hình……………………………………………………………62 3.2 KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MƠ HÌNH CỦA CỐNG VÀ ĐẬP TRÀN CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SƠNG TRANH ………………………………………….64 3.2.1 Kết thí nghiệm dẫn dòng thi công qua cống vào mùa kiệt …….64 3.2.2.Kết thí nghiệm mơ hình dẫn dòng thi cơng qua cống đập tràn xây dở mùa lũ năm xây dựng thứ (2007)……………………………………………….66 Học viên: Nguyễn Văn Quân Lớp: 17C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ 3.2.2.Kết thí nghiệm mơ hình dẫn dòng thi cơng qua cống mùa lũ năm xây dựng thứ (2008)…………………………………………………………………69 3.3 SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH TỐN VÀ THÍ NGHIỆM MƠ HÌNH ……….76 3.3.1 So sánh khả xả qua cống dẫn dòng thi cơng mùa kiệt…………….76 3.3.2 So sánh khả xả lũ thi công năm xây dựng thứ 2………………… 77 3.3.3 Đánh giá kết dẫn dòng thi công mùa lũ năm xây dựng thứ 3…… 79 3.4 KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MƠ HÌNH THEO PHƯƠNG ÁN SỬA ĐỔI…….82 3.4 Kết thí nghiệm theo phương án số 82 3.4.2 Kết thí nghiệm xả lũ thi cơng kết hợp qua tràn xây dở ∇102,50 m qua cống dẫn dòng mũa lũ năm 2008 theo phương án sửa đổi……………… 82 CHƯƠNG 4:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………….89 4.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC……………………………………… 89 4.2 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU…………………………………….90 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………… 91 PHỤ LỤC Học viên: Nguyễn Văn Quân Lớp: 17C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước nhu cầu lượng, điện ngày tăng cao Nhưng nhìn chung nguồn điện nước ta thiếu Trong nước ta có hệ thống sơng suối dày đặc, với trữ lý thuyết khoảng 300tỷ Kwh/năm trữ kinh tế -kỹ thuật từ 80 ÷ 100 tỷ kwh/năm Tổng cơng suất lắp máy lên tới 18.000 ÷ 20.000MW Do xây dựng cơng trình Thuỷ điện hướng ưu tiên khai thác Trong thiết kế thi cơng cơng trình Thuỷ điện - Thuỷ lợi, cơng tác dẫn dòng thi cơng có ý nghĩa định tới thành cơng cơng trình Lựa chọn sơ đồ dẫn dòng thi cơng đắn, hợp lý làm cho công tác thi công thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn giảm giá thành xây dựng Ngược lại, công tác dẫn dòng khơng tốt làm chậm tiến độ gây khó khăn q trình thi cơng, tăng giá thành, gây hư hỏng phá hoại cơng trình Vì việc nghiên cứu lựa chọn giải pháp dẫn dòng thi cơng hợp lý, an tồn vấn đề cấp thiết Việc tính tốn thơng số dẫn dòng thi cơng để đưa quy mơ, kích thước cơng trình dẫn dòng hợp lý có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng lớn đến hiệu cơng tác dẫn dòng, tiến độ chi phí xây dựng Lựa chọn sơ đồ, phương pháp dẫn dòng xây dựng thủy lợi, thủy điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố điều kiện địa hình, địa chất, quy mơ, kích thước cơng trình, điều kiện thủy lực, lực thi cơng mà nhiều hạng mục cơng trình tham gia vào cơng tác dẫn dòng thi cơng như: dẫn dòng qua cống, qua đập, qua tuynel, tuynel kết hợp với đập tràn xây dở Việc kết hợp đập tràn xây dở vào cơng tác dẫn dòng làm giảm đáng kể chi phi xây dựng thời gian thi công giảm khối lượng thi cơng cơng trình dẫn dòng Tuy nhiên tác động dòng chảy lên cơng trình kết hợp dẫn dòng qua đập tràn xây dở lớn, tính tốn phức tạp, cần phải tính tốn khả năng, tác động bất Học viên: Nguyễn Văn Quân Lớp: 17C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ lợi dòng chảy lên cơng trình kiểm tra kết tính tốn mơ hình thực nghiệm Cơng trình Thuỷ điện Sông Tranh xây dựng Sông Tranh thuộc địa bàn xã Trà Tân Trà Đốc, Huyện Bắc Trà Mi, Tỉnh Quảng Nam, cơng trình quan trọng, có quy mơ tương đối lớn Cơng suất nhà máy 190 MW, điện lượng hàng năm 297.6 triệu KWh, cơng trình thủy điện Sơng Tranh hoàn thành mở bước ngoặc to lớn, quan trọng, đáp ứng sản lượng điện thiếu hụt khu vực miền trung nói riêng nước nói chung Để tạo phần giúp nhà chun mơn có đánh giá xác thực hợp lý việc áp dụng lý thuyết tính tốn dẫn dòng thi cơng vào xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện, xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn lựa chọn đề tài “Nghiên cứu lựa chọn giải pháp dẫn dòng thi cơng cho cơng trình thủy điện Sơng Tranh 2” MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Nguyên cứu đặc điểm, chế độ thuỷ lực phương pháp dẫn dòng thi cơng qua đập xây dở qua cống Từ áp dụng để tính tốn cho cơng trình Thuỷ điện Sơng Tranh 2.2 Tính tốn thuỷ lực dẫn dòng kết hợp với kết thí nghiệm mơ hình có cơng trình để so sánh, đánh giá sai khác đưa kiến nghị CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cách tiếp cận - Thu thập tài liệu phương pháp dẫn dòng thi cơng qua đập xây dở như: đập đất đá hỗn hợp, đập đá đổ, đập đá đổ bê tông mặt, đập bê tơng xây dở cống dẫn dòng từ cơng trình ngồi nước 3.2 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn, phương pháp tính tốn dẫn dòng thi cơng qua đập xây dở cống từ tài liệu thu thập nước, kết hợp tài liệu thực nghiệm mơ hình thuỷ lực, cơng trình tương tự Học viên: Nguyễn Văn Quân Lớp: 17C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ Tính tốn thuỷ lực dẫn dòng thi cơng qua đập bê tơng xây dở cống, ứng dụng cho cơng trình thuỷ điện Sơng Tranh Bằng luận chứng lý luận xác thực kiểm tra kết tính tốn, so sánh với kết thí nghiệm mơ hình thuỷ lực rút kết luận cho phương án dẫn dòng KẾT QUẢ DỰ KIẾN - Đưa kết tính tốn phù hợp giai đoạn dẫn dòng qua đập bê tơng xây dở cống - Kết hợp kiểm chứng kết thí nghiệm mơ hình với kết tính tốn cơng trình Thuỷ điện Sông Tranh Học viên: Nguyễn Văn Quân Lớp: 17C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠNG TÁC DẪN DỊNG THI CƠNG 1.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA THI CƠNG CÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ NHIỆM VỤ DẪN DỊNG Trong q trình xây dựng cơng trình thủy lợi dòng sơng, cơng tác dẫn dòng thi cơng đóng vai trò đặc biệt quan trọng Với mục đích nhằm tạo hố móng ln khơ đảm bảo lợi dụng tổng hợp nhu cầu nước hạ lưu, để công tác dẫn dòng thi cơng tốt ta phải nắm số đặc điểm thi công công trình thủy lợi nói chung: Cơng trình thủy lợi có đặc điểm sau đây: - Xây dựng lòng sơng, suối, kênh rạch bãi bồi; móng nhiều sâu mặt đất thiên nhiên lòng sơng, suối, mực nước ngầm, nên trình thi cơng khơng tránh khỏi ảnh hưởng bất lợi dòng nước mặt, nước ngầm nước mưa vv - Khối lượng cơng trình thường lớn, điều kiện thi cơng, địa hình, địa chất thường khơng thuận lợi - Tuyệt đại đa số cơng trình thủy lợi dùng vật liệu địa phương, vật liệu chỗ - Trong q trình thi cơng mặt phải đảm bảo hố móng khơ ráo, mặt phải đảm bảo yêu cầu dùng nước hạ lưu tới mức cao Từ đặc điểm cho thấy: muốn cho hố móng khơ mà đảm bảo yêu cầu tổng hợp lợi dụng dòng nước q trình thi cơng phải tiến hành dẫn dòng thi công mà nội dung sau: + Đắp đê quai bao quanh hố móng, bơm cạn nước tiến hành công tác nạo vét, xử lý xây dựng móng cơng trình + Dẫn nước sơng từ thượng lưu hạ lưu qua cơng trình dẫn dòng xây dựng xong trước ngăn dòng Học viên: Nguyễn Văn Quân Lớp: 17C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ Thực tế cho thấy, cơng trình có khối lượng nhỏ, sơng suối nhỏ, nước, điều kiện khả thi cơng cho phép, xây dựng xong mùa khơ khơng phải dẫn dòng Nói chung, việc dẫn dòng cơng tác tất yếu Biện pháp dẫn dòng ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tiến độ thi cơng tồn cơng trình, hình thức kết cấu, chọn bố trí cơng trình thủy lợi đầu mối, chọn phương pháp thi cơng bố trí cơng trường cuối ảnh hưởng đến giá thành cơng trình Vì người thiết kế hay thi cơng, phải thấy rõ tính chất quan trọng mối liên hệ để có thái độ thận trọng, nghiêm túc việc điều tra, nghiên cứu giải vấn đề thiết kế cơng trình, thiết kế thi cơng nói chung thiết kế dẫn dòng nói riêng 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP DẪN DỊNG THI CƠNG 1.2.1 Phương pháp đắp đê quai ngăn dòng đợt Nội dung phương pháp là: Đắp đê quai ngăn lòng sơng đợt, dòng nước dẫn từ thương lưu hạ lưu qua cơng trình tháo nước tạm thời lâu dài Các sơ đồ dẫn dòng thi cơng đợt a) Tháo nước thi công qua máng Máng dẫn nước thi cơng thường làm gỗ, có trường hợp thép bê tông cốt thép, bắc ngang qua đê quai thượng hạ lưu để dẫn nước hạ lưu Sơ đồ dẫn dòng thường áp dụng trường hợp - Sông nhỏ, hẹp, lưu lượng khơng lớn (thường từ ÷ m3/s); - Dùng phương pháp khác khó khăn đắt tiền; - Cơng trình thủy lợi có khối lượng nhỏ, thi công xong mùa khô; - Khi sửa chữa cơng trình thủy lợi mà cơng trình tháo nước có khơng thể lợi dụng, lợi dụng chưa đủ khả tháo lưu lượng thi công Học viên: Nguyễn Văn Quân Lớp: 17C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ Ưu điểm phương pháp dựng ghép máng đơn giản, nhanh chóng dùng gỗ địa phương Trường hợp phải dùng máng thép bê tông đúc sẵn dùng nhiều lần nên phí tổn Tuy nhiên khả tháo nước nhỏ, nên đòi hỏi đê quai thượng lưu tương đối cao Các giá chống đỡ nhiều có gây trở ngại cho thi cơng Đặc biệt máng gỗ thường bị rò nước, gây ướt hố móng khó khăn cho thi công b) Tháo nước thi công qua kênh Tháo nước thi công qua kênh phương pháp phổ biến xây dựng cơng trình đoạn sơng đồng đoạn sơng, suối có bờ sồi, có bãi bồi rộng mà lưu lượng khơng lớn Dùng Sơ đồ dẫn dòng cần ý điểm sau: - Triệt để lợi dụng kênh lâu dài kênh sẵn có - Tận dụng điều kiện có lợi địa bố trí kênh phía bờ lồi, nơi đất trũng để giảm khối lượng đào đắp - Nên tránh việc đào đá để giảm bớt khó khăn, tốn chậm trễ - Bố trí kênh thuận chiều dòng chảy Miệng vào cửa kênh cần cách đê quai thượng hạ lưu khoảng cách định để phòng xói lở chân đê quai Bờ kênh nên cách mép hố móng khoảng cách định (thường ba lần độ chênh mực nước kênh đáy móng) để tránh nước kênh thấm vào hỗ móng - Mặt cắt kênh dẫn dòng thường hình thang Mái lát hay khơng lát đá tuỳ thuộc u cầu phòng xói Khi thiết kế cần phải tham khảo qui phạm thiết kế kênh giáo trình thuỷ lực - Mặt cắt kênh dẫn dòng thường hình thang Mái lát hay khơng lát đá tuỳ thuộc u cầu phòng xói Khi thiết kế cần phải tham khảo qui phạm thiết kế kênh giáo trình thuỷ lực - Việc xác định kích thước kênh dẫn dòng (mái, đáy) đê quai phải thơng qua tính tốn điều tiết, so sánh kinh tế kỹ thuật để chọn phương án tối ưu Sơ đồ bố trí kênh tháo nước thể hình 1-1 Học viên: Nguyễn Văn Quân Lớp: 17C2 90,5 81,81 81,8 81,67 25,89 25,75 25,9 24,45 21,3 25,72 26,89 26,3 26,4 27,5 26,8 26,6 28,06 25,3 26,24 28,92 27,77 27,02 28,3 28,35 27,5 28,67 28,07 29,45 41,6 62 90,5 58,4 58,39 58,39 26,08 25,75 25,8 21,82 21,43 24,15 24,75 24,3 23,6 26,8 25,72 25,3 25,45 25,4 25,9 25,5 25,42 26,15 26 26,31 26 25,75 25,81 25,87 41,6 63 90,5 42,25 42,24 42,24 25,55 25,7 25,69 21,62 24 24,1 24,4 24,21 23,4 24,6 24,45 24,5 24,4 24,5 24,43 24,2 24,3 24,6 24,45 24,85 24,62 24,43 24,68 24,38 41,6 64 Bảng 18c : Kết thí nghiệm xác định lưu tốc mô hình tổng thể dẫn dòng thi công - Phương án sửa đổi Mặt c¾t 3a 3b 6a 6b Điểm đo Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Q= 3000,00 m /s ; Ztl= 107,20m; Zhl= 96,95m Thuû trùc Thuû trùc Thuû trùc Thuû trùc Thủ trùc V(m/s) M®(m/s) V(m/s) M®(m/s) V(m/s) M®(m/s) V(m/s) Mđ(m/s) V(m/s) Mđ(m/s) Phần thượng lưu công trình V(m/s) 0,83 0,06 1,19 0,06 1,26 0,08 1,35 0,04 1,40 0,03 0,89 0,06 1,04 0,07 1,21 0,05 1,17 0,04 1,40 0,03 0,75 0,04 1,00 0,08 0,97 0,04 0,83 0,04 1,32 0,07 1,09 0,07 1,57 0,04 1,46 0,03 1,44 0,05 1,38 0,03 1,15 0,08 1,57 0,06 1,32 0,02 1,35 0,05 1,26 0,03 1,07 0,05 1,39 0,07 1,15 0,07 1,14 0,05 0,79 0,02 0,54 0,05 0,71 0,05 1,56 0,05 1,71 0,08 1,73 0,03 1,93 0,08 2,30 0,10 3,20 0,11 1,32 0,07 1,49 0,07 2,30 0,10 2,64 0,13 3,00 0,10 0,86 0,04 0,31 0,02 Trªn mặt tràn V(m/s) 3,93 0,09 5,29 0,17 5,09 0,18 5,23 0,16 4,91 0,16 3,37 0,07 4,76 0,16 4,54 0,15 5,00 0,16 4,79 0,16 2,89 0,08 4,11 0,14 4,31 0,14 4,44 0,15 4,23 0,14 4,03 0,13 5,17 0,18 5,27 0,19 4,68 0,16 5,16 0,17 4,08 0,14 4,46 0,12 4,88 0,17 4,64 0,16 4,83 0,17 3,95 0,13 4,25 0,13 4,96 0,18 4,49 0,13 4,52 0,16 4,52 0,13 4,99 0,14 5,25 0,19 6,01 0,20 5,07 0,17 4,10 0,11 4,89 0,14 5,19 0,16 4,68 0,15 4,95 0,16 3,90 0,13 4,55 0,15 4,44 0,15 4,11 0,14 4,09 0,13 Phần hạ lưu công trình V(m/s) 1,48 0,05 1,87 0,04 1,61 0,05 3,58 0,10 4,90 0,16 5,33 0,18 9,31 0,31 6,04 0,20 3,00 0,07 4,03 0,12 1,84 0,24 4,64 0,15 7,23 0,24 9,69 0,34 5,23 0,21 9,12 0,29 14,65 0,44 14,12 0,48 1,39 0,06 -4,06 0,14 14,89 0,45 15,55 0,51 14,43 0,49 -1,12 0,03 -4,57 0,15 14,90 0,42 13,95 0,37 13,82 0,39 3,89 0,13 -5,24 0,16 -3,79 0,09 6,10 0,20 3,79 0,13 -4,45 0,15 -1,89 0,05 -2,45 0,06 4,35 0,14 3,79 0,13 -3,09 0,10 -2,29 0,06 -0,56 0,02 7,88 0,26 3,91 0,13 -2,35 0,09 -2,64 0,05 Ghi Cách tim đập dâng 100,00m Cách tim đập dâng 60,00m Cách tim đập dâng 40,00m Tại mép (cửa vào) tràn xây dở, cách tim đập dâng 7,50m Giữa đập tràn xây dở Tại mép (cửa ra) tràn xây dở, cách tim đập dâng 54,00m Tại chân đập tràn xây dở, cách tim đập dâng 67,60m Cách tim đập dâng 80,00m Cách tim đập dâng 130,00m 10 11 12 13 Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy -0,59 -2,16 -2,89 4,67 4,64 5,54 5,14 5,41 5,12 4,92 4,61 4,64 2,07 1,77 1,33 2,08 0,42 0,47 0,07 0,06 0,09 0,17 0,15 0,18 0,17 0,18 0,17 0,16 0,13 0,13 0,08 0,08 0,08 0,10 0,04 0,02 3,82 3,28 3,80 3,88 4,06 4,48 4,59 4,86 5,07 4,89 5,07 5,22 4,49 4,21 4,36 4,27 3,79 3,21 0,13 0,11 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,16 0,17 0,18 0,15 0,14 0,14 0,14 0,12 0,11 3,39 2,52 2,93 2,56 2,53 2,34 4,32 4,49 4,63 4,00 4,10 3,98 3,50 3,34 3,32 4,04 3,73 3,84 0,14 0,07 0,07 0,07 0,08 0,05 0,15 0,14 0,16 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,14 0,14 0,14 -0,64 -1,08 -1,18 -0,39 -0,44 -0,69 -1,27 -0,40 -0,24 3,29 3,44 3,61 2,63 2,19 1,67 3,12 2,60 2,48 0,04 0,05 0,07 0,03 0,02 0,03 0,07 0,04 0,02 0,10 0,11 0,12 0,07 0,06 0,05 0,14 0,05 0,08 -2,68 -3,10 -3,26 -3,36 -3,58 -3,61 -1,79 -2,00 -2,14 1,64 1,20 1,07 1,69 1,73 0,29 1,38 0,86 0,69 0,08 0,15 0,10 0,13 0,14 0,13 0,06 0,07 0,10 0,06 0,05 0,04 0,06 0,05 0,02 0,04 0,03 0,03 Cách tim đập dâng 180,00m Cách tim đập dâng 230,00m Cách tim đập dâng 270,00m Cách tim đập dâng 320,00m Cách tim đập dâng 370,00m Cách tim đập dâng 420,00m Ghi : Khoảng cách tính theo tim đập dâng; Thủy trực bên phía bờ phi, thuỷ trực bên bờ trái Bảng 18b : Kết thí nghiệm xác định lưu tốc mô hình tổng thể dẫn dòng thi công - Phương án sửa đổi Mặt cắt 3a 3b 6a 6b Điểm đo Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Q= 5000,00 m /s ; Ztl= 110,70m; Zhl= 99,92m Thuû trùc Thuû trùc Thuû trùc Thủ trùc Thủ trùc V(m/s) M®(m/s) V(m/s) M®(m/s) V(m/s) Mđ(m/s) V(m/s) Mđ(m/s) V(m/s) Mđ(m/s) Phần thượng lưu công tr×nh V(m/s) 1,26 0,08 1,61 0,10 1,83 0,08 1,91 0,08 2,14 0,13 1,30 0,10 1,45 0,10 1,66 0,10 1,61 0,08 1,93 0,06 0,91 0,10 1,24 0,09 1,49 0,09 1,09 0,04 1,65 0,08 1,30 0,10 1,97 0,12 2,10 0,10 2,22 0,10 2,12 0,10 1,31 0,10 2,05 0,13 1,90 0,10 2,10 0,10 2,13 0,10 1,29 0,10 1,73 0,15 1,72 0,08 2,09 0,10 1,74 0,07 1,69 0,11 1,88 0,15 2,28 0,14 2,54 0,12 2,71 0,10 1,71 0,11 2,89 0,16 2,88 0,12 1,81 0,06 2,55 0,10 2,91 0,12 3,43 0,17 3,71 0,14 1,01 0,05 1,16 0,06 Trên mặt tràn V(m/s) 4,82 0,16 5,41 0,17 4,87 0,14 5,25 0,17 5,71 0,18 4,08 0,13 5,68 0,18 5,43 0,16 5,95 0,21 7,03 0,24 3,46 0,11 5,50 0,18 5,16 0,15 5,69 0,20 7,27 0,24 4,19 0,16 5,91 0,20 7,53 0,26 7,50 0,25 7,87 0,26 6,13 0,23 6,26 0,22 7,37 0,21 8,83 0,30 8,25 0,28 6,54 0,22 5,97 0,18 7,53 0,22 8,37 0,27 8,17 0,26 6,06 0,21 7,29 0,24 7,26 0,22 8,15 0,26 7,62 0,26 6,57 0,24 7,17 0,21 7,78 0,27 8,62 0,28 7,87 0,27 6,80 0,26 7,03 0,20 7,59 0,25 8,44 0,24 7,27 0,23 Phần hạ lưu công tr×nh V(m/s) 11,45 0,38 13,64 0,43 14,32 0,45 12,88 0,45 13,35 0,42 11,07 0,35 10,88 0,36 11,79 0,39 4,71 0,14 3,83 0,19 3,64 0,13 2,26 0,07 3,98 0,13 4,82 0,15 2,22 0,08 10,76 0,34 6,56 0,22 10,50 0,35 -2,52 0,08 -2,34 0,08 13,12 0,43 15,74 0,52 12,51 0,37 -5,11 0,16 -3,85 0,12 11,57 0,39 13,58 0,44 4,90 0,17 -9,63 0,35 -8,72 0,27 -1,49 0,09 6,06 0,20 4,14 0,15 -5,40 0,15 -6,28 0,18 -1,04 0,06 5,53 0,18 5,23 0,16 -3,90 0,13 -6,85 0,21 -1,42 0,05 5,65 0,19 8,44 0,27 -4,78 0,14 -6,77 0,21 Ghi Cách tim đập dâng 100,00m Cách tim đập dâng 60,00m Cách tim đập dâng 40,00m Tại mép (cửa vào) tràn xây dở, cách tim đập dâng 7,50m Giữa đập tràn xây dở Tại mép (cửa ra) tràn xây dở, cách tim đập dâng 54,00m Tại chân đập tràn xây dở, cách tim đập dâng 67,60m Cách tim đập dâng 80,00m Cách tim đập dâng 130,00m 10 11 12 13 Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy -3,13 -2,20 -0,86 -0,96 -1,81 -3,01 3,02 3,96 3,46 3,82 3,67 3,24 4,07 3,19 3,64 0,35 0,31 0,79 0,08 0,12 0,04 0,04 0,07 0,10 0,10 0,14 0,13 0,13 0,14 0,11 0,15 0,10 0,14 0,04 0,04 0,07 6,84 7,34 8,43 4,42 5,56 6,11 4,66 4,80 4,56 3,66 4,53 4,15 4,66 4,75 4,24 4,39 3,93 2,98 0,19 0,25 0,30 0,15 0,18 0,20 0,16 0,17 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,10 4,58 4,57 3,63 3,86 2,83 1,83 2,30 1,92 1,53 2,17 3,07 1,93 2,66 2,67 2,27 4,27 4,32 4,30 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,11 0,10 0,09 0,10 0,08 0,06 0,12 0,14 0,11 0,15 0,14 0,13 -3,42 -4,12 -4,59 -2,41 -2,41 -2,11 1,86 1,66 1,32 1,07 1,42 1,23 1,46 2,22 1,83 4,20 4,17 3,47 0,09 0,12 0,14 0,10 0,10 0,10 0,10 0,07 0,07 0,04 0,05 0,04 0,05 0,11 0,07 0,14 0,12 0,11 -2,01 -2,58 -1,21 -2,21 -1,61 -1,33 1,46 1,13 1,48 1,52 1,45 1,34 1,25 1,54 1,12 2,37 2,13 1,59 0,08 0,09 0,05 0,06 0,04 0,04 0,06 0,09 0,05 0,08 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,10 0,10 0,09 Cách tim đập dâng 180,00m Cách tim đập dâng 230,00m Cách tim đập dâng 270,00m Cách tim đập dâng 320,00m Cách tim đập dâng 370,00m Cách tim đập dâng 420,00m Ghi : Khoảng cách tính theo tim đập dâng; Thủy trực bên phía bờ phi, thuỷ trực bên bờ trái Bảng 18a : Kết thí nghiệm xác định lưu tốc mô hình tổng thể dẫn dòng thi công - Phương án sửa đổi Mặt cắt 3a 3b 6a 6b Điểm đo Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Q= 6130,12 m /s ; Ztl= 112,30m; Zhl= 100,85m Thuû trùc Thuû trùc Thuû trùc Thuû trùc Thuû trùc V(m/s) Mđ(m/s) V(m/s) Mđ(m/s) V(m/s) Mđ(m/s) V(m/s) Mđ(m/s) V(m/s) Mđ(m/s) Phần thượng lưu công trình V(m/s) 1,21 0,16 1,63 0,05 2,07 0,06 2,12 0,05 2,36 0,03 1,17 0,04 1,57 0,08 1,75 0,04 1,92 0,04 2,22 0,09 1,01 0,13 1,22 0,04 1,38 0,04 1,64 0,05 1,86 0,08 1,51 0,05 2,02 0,05 2,40 0,11 2,71 0,12 2,50 0,04 1,46 0,06 1,91 0,04 2,11 0,10 2,35 0,10 2,54 0,04 1,38 0,05 1,64 0,07 1,86 0,07 2,00 0,06 1,95 0,03 0,83 0,05 2,16 0,07 2,51 0,13 2,81 0,13 2,93 0,08 1,95 0,05 2,93 0,12 2,27 0,07 2,35 0,04 3,10 0,12 2,58 0,11 2,94 0,12 3,22 0,13 0,75 0,30 1,45 0,05 Trên mặt tràn V(m/s) 5,77 0,16 5,48 0,13 5,51 0,13 5,66 0,14 6,07 0,18 5,43 0,16 5,72 0,16 6,31 0,21 5,93 0,22 7,43 0,21 4,03 0,14 5,84 0,18 6,38 0,22 5,97 0,23 7,75 0,24 6,43 0,22 7,61 0,22 7,64 0,26 8,33 0,30 9,12 0,31 6,96 0,24 7,92 0,25 8,54 0,32 9,58 0,32 9,29 0,31 6,19 0,21 7,41 0,24 8,32 0,30 9,04 0,30 8,24 0,28 7,26 0,26 7,97 0,23 8,42 0,31 9,66 0,32 9,90 0,31 8,25 0,29 8,40 0,26 9,17 0,31 10,19 0,34 10,13 0,35 7,90 0,28 8,26 0,23 8,86 0,30 10,14 0,31 9,84 0,32 PhÇn hạ lưu công trình V(m/s) -0,95 0,43 6,50 0,50 5,06 0,35 4,21 0,42 5,16 0,46 13,27 0,41 13,98 0,42 12,87 0,45 9,37 0,31 11,38 0,41 -1,87 0,28 7,01 0,30 4,36 0,14 5,25 0,16 5,99 0,11 3,78 0,13 5,97 0,20 12,15 0,37 5,16 0,12 -3,55 0,14 12,44 0,45 7,20 0,22 10,13 0,29 -4,79 0,13 -1,62 0,07 8,74 0,29 13,34 0,49 8,97 0,26 7,02 0,47 -4,30 0,37 -1,11 0,04 6,96 0,20 5,48 0,20 -1,91 0,09 -3,82 0,12 -1,90 0,09 7,71 0,22 6,27 0,22 -3,12 0,10 -3,21 0,10 -0,74 0,02 6,93 0,20 7,16 0,27 -3,04 0,18 -5,82 0,20 Ghi Cách tim đập dâng 100,00m Cách tim đập dâng 60,00m Cách tim đập dâng 40,00m Tại mép (cửa vào) tràn xây dở, cách tim đập dâng 7,50m Giữa đập tràn xây dở Tại mép (cửa ra) tràn xây dở, cách tim đập dâng 54,00m Tại chân đập tràn xây dở, cách tim đập dâng 67,60m Cách tim đập dâng 80,00m Cách tim đập dâng 130,00m 10 11 12 13 Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy Mặt Giữa Đáy -1,91 -2,29 -0,69 -2,23 -3,24 -3,99 2,91 4,66 5,33 4,07 5,48 4,85 4,86 4,29 3,93 3,73 4,99 4,41 0,08 0,07 0,08 0,12 0,17 0,18 0,10 0,15 0,17 0,15 0,18 0,16 0,16 0,14 0,14 0,12 0,17 0,15 7,28 7,43 7,22 5,05 5,31 5,58 4,85 4,81 5,25 4,57 4,93 5,13 5,04 5,44 5,57 5,12 5,47 5,08 0,25 0,25 0,23 0,14 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,15 0,16 0,17 0,15 0,18 0,17 0,16 0,17 0,13 5,00 5,27 5,01 3,67 3,90 1,67 2,80 3,39 2,01 2,97 3,06 2,10 3,97 3,96 3,44 4,16 3,89 3,24 0,16 0,19 0,17 0,14 0,14 0,09 0,11 0,13 0,10 0,12 0,12 0,10 0,14 0,13 0,13 0,18 0,15 0,14 -1,67 -1,03 -0,66 -1,69 -0,20 -0,38 0,68 0,28 0,46 0,61 0,39 0,54 0,69 0,63 0,34 1,91 1,79 1,05 0,06 0,04 0,03 0,09 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,02 0,12 0,10 0,05 -2,88 -1,91 -1,46 -0,25 -0,17 -0,16 0,20 0,11 0,16 1,38 0,99 0,26 0,51 0,64 0,50 0,62 0,35 0,49 0,14 0,13 0,12 0,04 0,05 0,05 0,04 0,01 0,03 0,06 0,05 0,01 0,04 0,04 0,05 0,04 0,02 0,02 Cách tim đập dâng 180,00m Cách tim đập dâng 230,00m Cách tim đập dâng 270,00m Cách tim đập dâng 320,00m Cách tim đập dâng 370,00m Cách tim đập dâng 420,00m Ghi : Khoảng cách tính theo tim đập dâng; Thủy trực bên phía bờ phi, thuỷ trực bên bờ trái Bảng 17a: Kết thí nghiệm xác định đường mặt nước hướng ngang mô hình dẫn dòng thi công Tỷ lệ 1/80 (Phương án sửa đổi 2) Q= 6130,12 m3 /s ; Ztl= 112,30m; Zhl= 100,85m Cao tr×nh điểm đo Chiều sâu Cao độ nước trung STT Mặt cắt đáy (m) bình (m) Điểm Điểm Điểm 1 112,32 112,25 112,32 2 112,28 112,23 112,20 3a 112,23 111,99 112,08 3b 110,64 110,88 110,68 108,96 108,16 106,44 108,20 107,80 107,36 6a 98,08 97,80 100,04 6b 100,74 100,00 100,20 100,72 101,13 99,92 10 100,44 101,75 101,76 11 102,22 101,78 101,78 12 10 102,14 101,60 102,08 13 11 102,08 101,68 101,88 14 12 100,94 100,88 101,22 15 13 100,78 100,85 100,92 Ghi chó PhÝa th­ỵng lưu, cách tim đập dâng 110,00m Phía thượng lưu, cách tim đập dâng 60,00m Phía thượng lưu, cách tim đập dâng 40,00m Tại phần đầu (cửa vào) tràn xây dở, cách tim đập 7,50m Giữa tràn xây dở Tại phần cuối (cửa ra) tràn xây dở, cách tim đập 50,40m Phía hạ lưu, chân đập tràn xây dở, cách tim đập 67,60m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 80,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 130,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 180,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 230,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 270,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 320,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 370,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 420,00m 71 Bảng 17b: Kết thí nghiệm xác định đường mặt nước hướng ngang mô hình dẫn dòng thi công Tỷ lệ 1/80 (Phương án sửa đổi 2) Q= 5000,00 m3 /s ; Ztl= 110.70m; Zhl= 99.92m Cao trình điểm đo Chiều sâu Cao độ nước trung STT Mặt cắt đáy (m) bình (m) Điểm Điểm Điểm 1 110,68 110,70 110,70 2 110,48 110,64 110,68 3a 110,72 110,60 110,56 3b 109,80 109,84 109,88 108,48 107,20 105,72 107,44 107,32 106,80 6a 97,32 96,12 98,00 6b 98,64 97,80 97,44 97,28 98,96 98,66 10 98,88 98,56 98,64 11 99,46 98,43 98,16 12 10 98,96 98,10 98,44 13 11 98,48 98,24 98,24 14 12 99,36 99,30 99,84 15 13 99,36 99,68 99,92 Ghi Phía thượng lưu, cách tim đập dâng 110,00m Phía thượng lưu, cách tim đập dâng 60,00m Phía thượng lưu, cách tim đập dâng 40,00m Tại phần đầu (cửa vào) tràn xây dở, cách tim đập 7,50m Giữa tràn xây dở Tại phần cuối (cửa ra) tràn xây dở, cách tim đập 50,40m Phía hạ lưu, chân đập tràn xây dở, cách tim đập 67,60m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 80,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 130,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 180,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 230,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 270,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 320,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 370,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 420,00m 72 Bảng 17c: Kết thí nghiệm xác định đường mặt nước hướng ngang mô hình dẫn dòng thi công Tỷ lệ 1/80 (Phương án thiÕt kÕ) Q= 3000,00 m3 /s ; Ztl= 107,20m; Zhl= 96,95m Cao trình điểm đo Chiều sâu Cao độ nước trung STT Mặt cắt đáy (m) bình (m) Điểm §iÓm §iÓm 1 107,20 107,20 107,20 2 107,19 107,19 107,18 3a 107,20 107,20 107,20 3b 106,72 106,72 106,68 106,00 105,31 105,35 105,20 105,48 105,48 6a 95,36 95,64 95,80 6b 93,80 95,76 96,48 95,06 96,56 96,88 10 96,16 96,14 96,08 11 96,64 96,04 95,96 12 10 96,56 95,94 96,02 13 11 96,36 96,36 96,68 14 12 96,80 97,00 97,08 15 13 96,80 96,96 97,00 Ghi Phía thượng lưu, cách tim đập dâng 110,00m Phía thượng lưu, cách tim đập dâng 60,00m Phía thượng lưu, cách tim đập dâng 40,00m Tại phần đầu (cửa vào) tràn xây dở, cách tim đập 7,50m Giữa tràn xây dở Tại phần cuối (cửa ra) tràn xây dở, cách tim đập 50,40m Phía hạ lưu, chân đập tràn xây dở, cách tim đập 67,60m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 80,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 130,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 180,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 230,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 270,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 320,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 370,00m Phía hạ lưu, cách tim đập dâng 420,00m 73 Sưa ngµy 9/12/05 170 176 103,9 103,81 103,9 103,85 103,79 103,75 103,79 103,49 103,6 101,8 102,1 101,85 99,7 98,7 96,55 98,75 98,25 97,7 86,1 85,75 88,55 89,42 88,5 88,75 89,4 89,91 88,4 89,05 90,69 90,7 91,28 90,72 90,72 91,18 90,5 91,1 91,1 90,6 90,85 89,68 89,6 90,02 89,47 89,56 89,65 41,6 74 Sưa ngµy 9/12/05 170 176 101,85 101,87 101,87 101,6 101,8 101,85 101,9 101,75 101,7 100,75 100,8 100,85 99,1 97,5 95,65 97,8 97,65 97 85,15 83,65 86 86,8 85,75 85,3 85,1 87,2 86,82 87,1 86,7 86,8 87,82 86,54 86,2 87,2 86,13 86,55 86,6 86,3 86,3 87,7 87,62 88,3 87,7 88,1 88,4 41,6 75 Sưa ngµy 9/12/05 170 176 97,5 97,5 97,5 97,49 97,49 97,48 97,5 97,5 97,5 96,9 96,9 96,85 96 95,14 95,19 95 95,35 95,35 82,7 83,05 83,25 80,75 83,2 84,1 82,33 84,2 84,6 83,7 83,68 83,6 84,3 83,55 83,45 84,2 83,42 83,53 83,95 83,95 84,35 84,5 84,75 84,85 84,5 84,7 84,75 41,6 76 ... trình thủy lợi, thủy điện, xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn lựa chọn đề tài “Nghiên cứu lựa chọn giải pháp dẫn dòng thi cơng cho cơng trình thủy điện Sơng Tranh 2” MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Nguyên cứu. .. cấp thi t kế chọn theo TCXDVN 285:2002 Từ cấp thi p kế công trình dựa tiêu chuẩn để lựa chọn tần suất thi t kế dẫn dòng cho cơng trình tương ứng, từ tần suất suất thi t kế dẫn dòng thi cơng chọn. .. trình Thuỷ điện hướng ưu tiên khai thác Trong thi t kế thi công cơng trình Thuỷ điện - Thuỷ lợi, cơng tác dẫn dòng thi cơng có ý nghĩa định tới thành cơng cơng trình Lựa chọn sơ đồ dẫn dòng thi
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu lựa chọn giải pháp dẫn dòng thi công cho công trình thủy điện Sông Tranh 2” , “Nghiên cứu lựa chọn giải pháp dẫn dòng thi công cho công trình thủy điện Sông Tranh 2”

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay