NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰ C SÔNG MÃ CÓ XÉT ĐẾN BIẾN ĐỘNG KHÍ HẬU

117 3 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI LÊ THỊ KIM NGÂN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SƠNG XÉT ĐẾN BIẾN ĐỘNG KHÍ HẬU Chun ngành: Phát triển nguồn nước số: 604492 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Công Quang HÀ NỘI - 2012 LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước mặt lưu vực sơng xét đến biến động khí hậu” hồn thành khoa Thủy văn Tài nguyên nước trường Đại học Thủy lợi tháng năm 2012 Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, tác giả nhận nhiều giúp đỡ thầy cô, bạn bè gia đình Trước hết tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo PGS.TS Bùi Công Quang trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả chân thành cảm ơn tới anh chị đồng nghiệp, bạn bè hỗ trợ chuyên môn, thu thập tài liệu liên quan để luận văn hoàn thành Xin gửi lời cảm ơn đến phòng đào tạo đại học sau đại học, khoa Thủy văn Tài nguyên nước trường Đại học Thủy lợi tồn thể thầy giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập thực luận văn Trong khuôn khổ luận văn, thời gian điều kiện hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Vì tác giả mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy đồng nghiêp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nôi, tháng năm 2012 Tác giả Lê Thị Kim Ngân iii MỤC LỤC MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC PHỤ LỤC x MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM LƯU VỰC SÔNG 1.1 Đặc điểm địa lý, địa hình, địa chất thổ nhưỡng lưu vực 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Đặc điểm địa hình 1.1.3 Đặc điểm địa chất 1.1.4 Thổ nhưỡng 1.2 Đặc điểm sơng ngòi 1.2.1 Hình thái lưới sơng 1.2.2 Đặc điểm sơng ngòi 1.3 Điều kiện khí tượng thuỷ văn 10 1.3.1 Mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn 10 1.3.2 Điều kiện khí hậu 11 1.3.3 Tài nguyên nước mặt 14 1.3.4 Tài nguyên nước ngầm 19 1.4 Điều kiện kinh tế xã hội 19 1.4.1 Nông nghiệp 19 1.4.2 Lâm nghiệp 22 1.4.3 Thủy sản 22 1.4.4 Công nghiệp 23 1.4.5 Các ngành giao thông vận tải, y tế, giáo dục du lịch 23 CHƯƠNG PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ MƯA, BỐC HƠI VÀ DỊNG CHẢY MẶT TRÊN LƯU VỰC SÔNG 26 2.1 Phân tích đánh giá mưa lưu vực sơng 26 2.1.1 Tình hình liệu 26 2.1.2 Phân tích tính tốn mưa lưu vực 26 2.2 Phân tích, đánh giá bốc lưu vực sông 37 2.2.1 Tình hình liệu 37 ` iv 2.2.2 Phân tích, đánh giá bốc lưu vực 38 2.3 Phân tích đánh giá dòng chảy mặt lưu vực sơng 38 2.3.1 Tình hình liệu 38 2.3.2 Phân tích tính tốn dòng chảy mặt 39 2.3.3 Tính chuẩn dòng chảy năm ……39 2.3.4 Tính dòng chảy năm thiết kế 40 2.3.5 Tính tốn phân phối dòng chảy năm thiết kế 41 2.4 Nhận xét 43 CHƯƠNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG KHÍ HẬU TRÊN LƯU VỰC SÔNG 44 3.1 Biến đổi khí hậu Việt Nam [1] 44 3.1.1 Những khái niệm biến đổi khí hậu 44 3.1.2 Biểu biến đổi khí hậu, nước biển dâng Việt Nam 45 3.1.3 Các kịch biến đổi khí hậu Việt Nam 49 3.2 Nghiên cứu đánh giá biến động khí hậu biến động mực nước biển khu vực Bắc Trung Bộ 57 3.2.1 Những biến động mực nước biển khu vực Bắc Trung Bộ 57 3.2.2 Những biến động nhiệt độ 59 3.2.3 Những biến động lượng mưa 62 3.2.4 Diễn biến thiên tai lưu vực sông 65 3.3 Nhận xét, đánh giá 67 CHƯƠNG ỨNG DỤNG MƠ HÌNH MIKE BASIN TÍNH TỐN CÂN BẰNG NƯỚC CHO KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG 69 4.1 Giới thiệu mơ hình Mike Basin 69 4.2 Ứng dụng mơ hình MIKE BASIN tính tốn cân nước hệ thống hạ lưu sông 70 4.2.1 Phân chia lưu vực phận 70 4.2.2 Số liệu đầu vào mơ hình: 75 4.2.3 Tính tốn cân nước với kịch khác 90 4.3 Nhận xét 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 96 ` v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ` BĐKH : Biến đổi khí hậu BTB : Bắc Trung Bộ DHI : Viện Thủy Lực Đan Mạch IMHEN : Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Mơi Trường FAO : Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốcư NN & PTNN : Nông nghiệp Phát triển nơng thơn TBD : Thái Bình Dương TBNN : Trung bình nhiều năm TN&MT : Tài nguyên Môi Trường vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Đặc trưng hình thái sơng ngòi số nhánh lớn thuộc hệ thống sông Bảng 1.2: Nhiệt độ tháng năm trung bình nhiều năm trạm 12 Bảng 1.3: Nhiệt độ, số nắng, bốc trung bình nhiều năm lưu vực sơng 14 Bảng 1.4 Dòng chảy năm trung bình nhiều năm số vị trí lưu vực sông 16 Bảng 1.5 Mức độ chênh lệch lượng nước mùa lũ mùa cạn, tháng lớn nhỏ năm số trạm thuỷ văn 18 Bảng 1.6: Đất đai theo điều tra tỉnh nằm lưu vực sông 20 Bảng 1.7: Kết sản xuất nông nghiệp tỉnh nằm lưu vực 21 Bảng 2.1 : Thống kê liệu mưa thu thập lưu vực sông 26 Bảng 2.2: Lượng mưa năm trung bình nhiều năm số trạm đại biểu 27 Bảng 2.3: Lượng mưa trung bình tháng số trạm tiêu biểu lưu vực sông 27 Bảng 2.4: Thống kê đặc trưng lượng mưa năm thiết kế 33 Bảng 2.5: Mơ hình phân phối mưa thời đoạn tháng trạm lưu vực sơng tỉnh Thanh Hóa 34 Bảng 2.6: Thống kê giá trị Cv mưa năm mưa tháng trạm lưu vực sơng tỉnh Thanh Hóa (1968-2006) 35 Bảng 2.7: Kết tính tần suất mưa tưới thiết kế 36 Bảng 2.8 : Thống kê liệu bốc thu thập lưu vực sông 37 Bảng 2.9: Lượng bốc trung bình tháng năm 38 Bảng 2.10 : Thống kê tài liệu dòng chảy thu thập lưu vực sơng 39 Bảng 2.11: Dòng chảy trung bình tháng trạm thủy văn 39 Bảng 2.12: Kết tính chuẩn dòng chảy năm trạm lưu vực 40 Bảng 2.13: Các đặc trưng dòng chảy năm thiết kế trạm lưu vực 40 Bảng 2.14: Các đặc trưng dòng chảy trạm 41 Bảng 3.1: Mức tăng nhiệt độ mức thay đổi lượng mưa 50 năm qua vùng khí hậu Việt Nam 47 Bảng 3.2 Mực nước biển dâng theo kịch (cm) 54 Bảng 3.3: Mức độ tăng nhiệt độ 50 năm qua trạm lưu vực sông 61 Bảng 3.4: Mức độ tăng lượng mưa 50 năm qua trạm lưu vực sông 64 Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp lưu vực sông (ha) 72 Bảng 4.2: Diện tích canh tác loại trồng năm 2010 76 Bảng 4.3: Diện tích canh tác loại trồng năm 2020 (ha) 76 ` vii Bảng 4.4: Thời vụ gieo trồng 77 Bảng 4.5: Mức tưới, hệ số tưới mặt ruộng vùng 79 Bảng 4.6: Nhu cầu nước tưới thời điểm (106 m3) 80 Bảng 4.7: Nhu cầu nước tưới giai đoạn 2020 (106m3) 80 Bảng 4.8: Tiêu chuẩn cấp nước cho chăn nuôi (TCVN 4454-1987) 81 Bảng 4.9 Số lượng đàn gia súc lưu vực sông (con) 82 Bảng 4.10: Nhu cầu dùng nước cho chăn nuôi giai đoạn (106m3) 82 Bảng 4.11: Nhu cầu dùng nước cho chăn nuôi giai đoạn 2020 (106m3) 83 Bảng 4.12: Tiêu chuẩn dùng nước với loại đô thị 83 Bảng 4.13: Thống kê dân số vùng qua giai đoạn 83 Bảng 4.14: Nhu cầu dùng nước sinh hoạt giai đoạn (106m3) 84 Bảng 4.15: Nhu cầu nước cho sinh hoạt giai đoạn 2020 (106m3) 84 Bảng 4.16: Nhu cầu nước cho công nghiệp (106m3) 85 Bảng 4.17: Nhu cầu nước cho công nghiệp giai đoạn 2011 – 2020 (106m3) 86 Bảng 4.18: Diện tích ni trồng thủy sản qua giai đoạn (ha) 86 Bảng 4.19: Nhu cầu dùng nước cho thủy sản (106m3) 87 Bảng 4.20: Nhu cầu dùng nước cho thủy sản giai đoạn 2020 (106m3) 87 Bảng 4.21: Nhu cầu dùng nước cho môi trường hạ du giai đoạn (106m3) 88 Bảng 4.22: Nhu cầu dùng nước cho môi trường hạ du giai đoạn tương lai (106m3) 88 Bảng 4.23: Tổng nhu cầu dùng nước đầu mối (106m3) 89 Bảng 4.24: Lượng nước thiếu hụt giai đoạn 90 Bảng 4.25: Lượng nước thiếu hụt giai đoạn tương lai 91 ` viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Vị trí địa lý lưu vực sông Hình 1.2: Bản đồ mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn lưu vực sông 10 Hình 2.1 Đường lũy tích sai chuẩn mưa năm lưu vực sơng –tỉnh Thanh Hóa 32 Hình 2.2: Mơ hình phân phối mưa thời đoạn tháng trạm lưu vực sông tỉnh Thanh Hóa 34 Hình 2.3: Mơ hình phân phối dòng chảy năm thiết kế P=25% trạm lưu vực 42 Hình 2.4: Mơ hình phân phối dòng chảy năm thiết kế P=50% trạm lưu vực 42 Hình 2.5: Mơ hình phân phối dòng chảy năm thiết kế P=75% trạm lưu vực 42 Hình 3.1: Mức tăng nhiệt độ trung bình năm (°C) 50 năm qua 45 Hình 3.2: Mức thay đổi lượng mưa năm (%)trong 50 năm qua 46 Hình 3.3: Diễn biến mực nước biển từ trạm thực đo 49 Hình 3.4 Mức tăng nhiệt độ trung bình năm (°C) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải thấp 51 Hình 3.5 Mức tăng nhiệt độ trung bình năm (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình 51 Hình 3.6 Mức tăng nhiệt độ trung bình năm (°C) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải cao 51 Hình 3.7 Mức thay đổi lượng mưa năm (%) vào (a) cuối kỷ 21 (b) theo kịch phát thải thấp 52 Hình 3.8 Mức thay đổi lượng mưa năm (%) vào (a) cuối kỷ 21 (b) theo kịch phát thải trung bình 52 Hình 3.9 Mức thay đổi lượng mưa năm (%) vào (a) cuối kỷ 21 (b) theo kịch phát thải cao 53 Hình 3.10 Kịch nước biển dâng cho khu vực ven biển Việt Nam 55 Hình 3.11: Quá trình mực nước trạm Hòn Ngư thời kỳ 1980-2008 57 Hình 3.12: Quá trình mực nước trạm Cửa Hội thời kỳ 1980-2008 57 Hình 3.13: Q trình mực nước trạm Hòn Ngư giai đoạn 1980-1999 2000- 2008 58 Hình 3.14: Quá trình mực nước trạm Cửa Hội giai đoạn 1980-1999 2000- 2008 59 Hình 3.15: Quá trình nhiệt độ trung bình năm, trung bình tháng I, VII trạm Thanh Hóa 60 Hình 3.16: Q trình nhiệt độ trung bình năm, trung bình tháng I, VII trạm Yên Định 60 Hình 3.17: Quá trình nhiệt độ trung bình năm, trung bình tháng I, VII trạm Hồi Xuân 61 Hình 3.18: Quá trình lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khơ trạm Thanh Hóa 63 Hình 3.19: Q trình lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khơ trạm Cẩm Thủy 63 Hình 3.20: Quá trình lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khơ trạm Hồi Xn 64 Hình 3.21: Xu mưa lớn Thanh Hóa thời kỳ 1979-2008 67 ` ix Hình 3.22: Diễn biến đỉnh lũ năm sông thời kỳ 1980-2009 67 Hình 4.1: Cấu trúc mơ hình q trình mô MIKE BASIN 70 Hình 4.2: Phân khu sử dụng nước lưu vực sơng 73 Hình 4.3: Sơ đồ tính tốn cần nước phần hạ lưu sông 73 Hình 4.4: Sơ đồ mơ hệ thống sử dụng nước lưu vự c sơng Cầu theo mơ hình Mike Basin 74 ` x DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Diện tích mặt theo địa giới hành theo dạng địa hình thuộc lưu vực sơng 96 Phụ lục 2: Lưới trạm khí tượng đo mưa lưu vực sơng 97 Phụ lục 3: Lưới trạm Thuỷ Văn lưu vực sông 99 Phụ lục 4: Quan hệ nhiệt độ trung bình năm, tháng I, tháng VII theo thời gian trạm lưu vực sông 101 Phụ lục 5: Quá trình lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khơ trạm lưu vực sông 103 ` 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Phần hạ lưu lưu vực sông nằm khu vực Bắc Trung Bộ, bao gồm tồn diện tích tỉnh Thanh Hóa Trong đó, vùng đồng ven biển Thanh Hóa diện tích 2500km2 chiếm 22,6% tổng diện tích tỉnh Đây vùng kinh tế trọng điểm tỉnh nhiều khu công nghiệp, nhiều nhà máy, bến cảng, dịch vụ du lịch phát triển với tốc độ nhanh…Đặc biệt giai đoạn nay, theo chủ trương Đảng nhà nước, kinh tế biển mở rộng phát triển đa mục tiêu như: nuôi trồng thuỷ sản, trồng cơng nghiệp, làng nghề…Ngồi vị trí, vai trò quan trọng an ninh, quốc phòng Trong bối cảnh biến động khí hậu, năm gần tinh trạng khơ hạn, thiếu nước xu hướng ngày tăng lên Do vậy, vấn đề đạt phải nghiên cứu tính toán cân nước phần hạ lưu lưu vực sơng xét đến biến động khí hậu sở cho đánh giá tác động biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước lưu vực sông Trong thời gian làm luận văn hướng dẫn tận tình PGS.TS Bùi Cơng Quang cố gắng thân, luận văn hoàn thành luận văn với đầy đủ nội dung đề cương nghiên cứu đặt Tuy nhiên hạn chế thời gian, khả thân nguồn số liệu thu thập nhiều thiếu sót, nên kết đạt coi kết ban đầu, chưa xem xét nhiều tổ hợp xảy thực tế Những nội dung chủ yếu thực luận văn bao gồm: + Tổng quan lưu vực, tình hình nguồn nước vấn đề kinh tế xã hội lưu vực sông + Phân tích đánh giá yếu tố khí tượng thủy văn bao gồm: mưa, bốc dòng chảy mặt lưu vực sông + Tổng quan nghiên cứu biến đổi khí hậu Việt Nam kịch biến đổi khí hậu Việt Nam Bộ Tài Nguyên Môi trường công bố + Phân tích đánh giá biến động khí hậu lưu vực sông 94 + Ứng dụng mơ hình MIKE BASIN tính tốn cân nước cho phần hạ lưu lưu vực sông ứng với giai đoạn trạng năm 2010 kịch tương lai năm 2020 Những kết tính tốn sở nghiên cứu ban đầu cho biến động khí hậu lưu vực sông đánh giá tài ngun nước lưu vực sơng Từ cho thấy tranh khái quát tài nguyên nước lưu vực sơng Những kết luận văn coi sở khoa học ban đầu để đề xuất biện pháp phân bổ sử dụng nguồn nước hợp lý, hiệu tạo điều kiện phát triển bền vững cho vùng hạ lưu lưu vực Bên cạnh kết thu được, đồ án số mặt hạn chế vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn: + Trên lưu vực sơng nhiều trạm quan trắc khí tượng thủy văn nhiên số trạm thời gian quan trắc dài không nhiều, thường ngừng đo bị hạ cấp số trạm đo thiếu số liệu Như trình sử dụng tài liệu lưu vực sơng kéo dài để phục vụ tính tốn, nên khơng đảm bảo độ xác cao số liệu + Các cửa sơng khơng trạm đo mực nước biển, việc đánh giá biến động mực nước biển phải dựa số liệu trạm lân cận Tuy nhiện, Do trạm đo lân cận Cửa Hội Hòn Như gần sát với cửa sơng nên sai sót chấp nhận + Ứng dụng mơ hình MIKE BASIN tính tốn cân nước cho phần hạ lưu vực sông Mã, số liệu đầu vào phần thương lưu qua địa phận Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào khơng liệu Việc tính toàn cho kịch đến năm 2020 chưa xét đến biến động khí hậu cho giai đoạn 2010 – 2020 Nói cách khác, chấp nhận tính dừng số liệu thủy văn + Do thời gian, trình độ hạn chế, hiểu biết lưu vực chưa nhiều nên luận văn tính tốn kết thiếu hụt nước cho vùng lưu lưu vực, chưa xét đến q trình vận hành cơng trình thủy lợi lưu vực sông 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ tài nguyên Môi trường (2011), Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam (Dự thảo) Cục thống kê Thanh Hóa (1999), Thống kê tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa đến 1/4/1999 Hồng Ngọc Quang (2000), Quản lý, khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên mơi trường nước sơng Mã, Trường Cao Đẳng Khí tượng Thủy văn Hà Nội Nguyễn Thị Hằng (2011), Ngiên cứu xâm nhập mặn đề xuất giải pháp kiểm soát mặn phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho khu vực hạ lưu sông Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Thủy Lợi, Hà Nội Nguyễn Hương Liên (2009), Tính tốn số đặc trưng thủy văn phục vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Mã, Đồ án tốt nghiệp ngành Thủy Văn Môi Trường, Trường Đại Học Thủy Lợi, Hà Nội NXB Xây Dựng (1997), Tiêu chuẩn thiết kế cơng trình thủy lợi – Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, Hà Nội PGS.TS Trần Thanh Xuân (2007), Đặc điểm thủy văn nguồn nước sông Việt Nam, Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Sở Khoa học cơng nghệ Mơi trường Thanh Hố (2000), Hiện trạng mơi trường Thanh Hóa 1994 2000, Thanh Hóa Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa (1999), Đề án tổng quan 66/QĐ-TTG tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2000-2010, Thanh Hóa 10 Viện Quy hoạch thủy lợi (2006), Báo cáo chuyên đề thủy văn Dự án Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội 11 Viện Quy hoạch Thủy lợi (1993), Tổng quan lưu vực sông Mã, Hà Nội Tiếng Anh 12 DHI Water & Environment (2001), MIKE BASIN in Guide To Getting Started PHỤ LỤC 96 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Diện tích mặt theo địa giới hành theo dạng địa hình thuộc lưu vực sông Đơn vị : TT Đơn vị hành Diện tích tự nhiên Đất khả nơng nghiệp Đất khả lâm nghiệp Thuộc dạng địa hình I Lào PDR 109.8751 32.962 824.063 dạng địa hình núi cao 1.750.249 287.828 1.299.987 CHXHCN VN Lai Châu 209.475 19.649 188.452 địa hình núi cao Sơn La 477.038 29.981 394.115 địa hình vùng núi Hồ Bình 177.836 38.734 83.527 đồi - núi Nghệ An 62.810 5.000 45.000 Thanh Hóa 823.090 194.464 588.893 185.466 81.125 55.639 địa hình vùng núi Đồng - đồi núi đồng - đồi thấp 3.034.466 401.915 2.179.689 II III Khu hưởng lợi Tổng 97 Phụ lục 2: Lưới trạm khí tượng đo mưa lưu vực sông Tuần Giáo Vị trí Vĩ độ Kinh độ 103 25' 21035' Sơng Thanh Hố 105 46’ Bái Thượng 105 23’ Yên Định Như Xuân 105 34’ Hồi Xuân 105 07’ Lạch Trường Nông Cống 10 TT Trạm 103 56' 20 59' 190 49’ 0 20 09’ 190 38’ 302 1962 KT 1955 KT 21 1961 KT 1964 KT 10 1964 KT 87 1955 KT 20 22’ Lang Chánh 20008' 11 Thạch Thành 105 40' 20 07' 12 Sầm Sơn 105 54' 13 14 Hòn Ne Tĩnh Gia 15 Vân Du 16 Mường Lát 17 Cẩm Thuỷ 18 19 44' 104 34’ 20 32’ 105 28’ 20 12’ Lý Nhân 105 35’ 20001’ 19 Mường Hinh 105 07' 19 53' 20 Cửa Đạt 105 17' 19 52' 21 Xuân Khánh 105 34' 19055' 22 Xuân Cao 105 23' 19 51' 23 Xuân Thượng 105 26' 19 43' 24 Sòi 105 37' 20002' 25 Thạch Quảng 26 Trung Hạ 0 27 28 29 30 31 32 105 02' KT 105015' 20 17' Ghi 1961 19 54’ 105 39’ Thời gian đo Bắt đầu Kết thúc 570 0 Cao độ (m) 29 1964 1978 KT 1961 1963 KT 1961 1965 KT 1961 1963 KT 1961 1965 KT 1958 1964 1961 KT KT 1977 1982 KT 1963 Mưa 1966 Mưa 1969 Mưa 1967 1975 Mưa 1976 Mưa 1970 Mưa 1968 1989 Mưa 1968 1979 Mưa 1969 1982 Mưa 1976 Mưa 1970 1981 Mưa Nậm Tý 1961 1974 Mưa Xã Là Chòm Giăng Dân Ninh Kim Tân Xuân Khao 1971 1976 1963 1976 1964 2003 1965 1968 Mưa Mưa Mưa Mưa Mưa 98 TT Trạm 33 Giàng 34 35 Cự Thôn Ngọc Trà 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Tứ Thơn Hồng Tấn Lạch Sung Lèn Phù Lễ Hiếu Kiệt Nam Đông Bá Thước Thống Nhất Ngọc Lạc Thường Xuân Sao Vàng Bỉm Sơn 49 50 Hà Trung Đò Gảnh 51 52 Hồng Hố Giao An 53 54 Bất Mọt Vạn Xuận 55 Thọ Xuân 56 Vị trí Vĩ độ Kinh độ 105045' 19053' 0 105 53' 19 58' 105054' 20032' Cao độ (m) Thời gian đo Bắt đầu Kết thúc Ghi 21 1979 Mưa 1990 1979 Mưa Mưa 1979 1979 1979 1976 1960 1962 1963 1959 1961 1960 1960 1960 1960 1979 2003 2003 2003 1990 2003 1990 Mưa Mưa Mưa Mưa Mưa Mưa Mưa Mưa Mưa Mưa Mưa Mưa Mưa 1979 1990 1990 105051' 19059' 14 105051' 19051' 1960 1961 2003 1990 Mưa Mưa 10 105004' 20000' 1959 1962 1980 1988 Mưa Mưa 23 105031' 19056' 1961 1961 1989 1982 Mưa Mưa 20000' 40 1960 1989 Mưa Nga Sơn 105058' 1960 1978 Mưa Yên Khương 105 51' 65 57 20 20' 1974 Mưa Cánh 105 21' 1960 58 20 15' 1963 1987 Mưa Xóm Giá 105 24' 19048' 90 59 1960 1978 Mưa Quảng Xương 105 47' 48 60 41 1959 1979 Mưa 19 44' 99 Phụ lục 3: Lưới trạm Thuỷ Văn lưu vực sông F Thời kỳ đo đạc kết thúc Yếu tỗ quan trắc TT Trạm Sông (Km²) Bắt đầu 6430 1961 Q,H Xã Là Mường Lát 1963 H Hồi Xuân 15500 1962 Q,H Cẩm Thuỷ 17500 1956 Q,H Lý Nhân 1957 H Giàng 1959 H Hoàng Tân 1965 H Nậm Ty Nậm Ty 744 1961 1974 Q,H Nậm Công Nậm Công 868 1966 1981 Q,H 10 Trung Hạ Lò 870 1964 1981 Q,H 11 Vụ Bản Bưởi 886 1961 1971 Q,H 12 Sòi Thạch Lâm Kim Tân Mường Hinh Bái Thượng Xuân Khánh Bưởi 1857 1982 H Bưởi Bưởi 1976 1976 Chu 7460 1963 Q,H Cửa Đạt Chòm Giăng Chu 6170 1976 Q,H 13 14 15 16 17 18 19 20 Chu Chu Khao 22 23 Xuân Cao 1959 1975 1961 Chu Thọ Xuân Xuân Khao Xuân thượng 21 5330 H H 1976 Chu Q,H Ghi Không liên tục Không liên tục 1991 ngừng đo Ngùng đo 1976 Q,H 2003 1982 hạ cấp đo H H 1970 không đo 1973 Ngừng đo 1956 1971 343 1963 1968 Lèn 53.6 1968 1990 Q,H Hoá Lù 12 1968 1989 Q,H 1990 ngừng đo 100 F TT (Km²) Thời kỳ đo đạc Bắt đầu kết thúc Yếu tỗ quan trắc Sông 24 Trạm Lang Chánh Âm 1960 25 Tứ Thôn Lang Bang 1964 26 Lèn Lèn 1976 H 27 Cự Thôn 1964 H 28 29 30 Lèn Yên Yên 1965 1976 1962 H H H 31 32 Lạch Sung Chuối Ngọc Trà Lương Ngọc Chòm Mạc 33 Dân Ninh 34 Hậu Hiền Thạch Thành 35 36 37 38 39 40 41 Nam Đồng Như Xuân Phong Mục Xuân Vinh Cửa Hới Du Xuyên Cầu Chày Cầu Chày Hoàng Giang 175 1983 1982 1962 1990 1965 1963 1965 Chu 1960 1964 Bưởi 1961 1963 Luồng Mực 1966 1961 1966 1961 Lèn Cầu Chày 1965 1966 1962 1959 1965 1966 1964 1966 Ghi chú: + H: Mực nước; Q: Lưu lượng; R: Bùn cát lơ lửng + Trạm cấp I đo H, Q, R + Trạm cấp II đo H, Q + Trạm cấp III đo H Q,H H Ghi 1990 Ha cấp đo H 1983 ngừng đo 1991 ngừng đo 1991 ngừng đo 1991 ngừng đo Q,H H Phụ lục 4: Quan hệ nhiệt độ trung bình năm, tháng I, tháng VII theo thời gian trạm lưu vực sơng 101 102 Phụ lục 5: Q trình lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khơ trạm lưu vực sông 103 104 105 ... vững lưu vực sơng có biện pháp thích ứng với biến động khí hậu Phạm vi nghiên cứu luận văn phạm vi đánh giá tài nguyên nước mặt lưu vực sông Mã bối cảnh biến động khí hậu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU... Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước mặt lưu vực sông Mã có xét đến biến động khí hậu hoàn thành khoa Thủy văn Tài nguyên nước trường Đại học Thủy lợi tháng năm 2012 Trong q trình học tập, nghiên. .. tế xã hội lưu vực sơng MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá tác động tài nguyên nước mặt lưu vực sơng Mã tác động biến động khí hậu để từ có đề sách sử dụng cách hợp lý hiệu nguồn tài nguyên nước, phục
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰ C SÔNG MÃ CÓ XÉT ĐẾN BIẾN ĐỘNG KHÍ HẬU , NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰ C SÔNG MÃ CÓ XÉT ĐẾN BIẾN ĐỘNG KHÍ HẬU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay