NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TƯỚI BẰNG ĐỘNG LỰC

98 7 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI **************** ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TƯỚI BẰNG ĐỘNG LỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội – 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI **************** ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TƯỚI BẰNG ĐỘNG LỰC CHUYÊN NGÀNH: QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC MÃ SỐ: 60-62-30 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHẠM NGỌC HẢI Hà Nội – 2011 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài Công tác thuỷ lợi giữ vai trò quan trọng phát triển nơng nghiệp nói riêng phát triển kinh tế - xã hội nói chung Cho đến nay, nước ta hình thành nhiều hệ thống cơng trình thuỷ lợi lớn, vừa nhỏ; với 110 hệ thống thuỷ lợi lớn (có diện tích phục vụ lớn 2000 ha) 794 hệ thống thuỷ lợi vừa (có diện tích phục vụ 200÷2000ha) nhiều hệ thống thuỷ lợi nhỏ khác Trong đó, hệ thống trạm bơm gồm 10.000 trạm bơm lớn với loại máy bơm khác nhau, với tổng công suất lắp máy phục vụ tưới 250MW, phục vụ tiêu 300MW Có khoảng 5000 hồ chứa loại với tổng dung tích trữ nước 35,798 tỷ m3, gồm 26 hồ chứa phục vụ phát điện có dung tích tích trữ 27,12 P P tỷ m3, 2460 hồ chứa thuỷ lợi có dung tích lớn 200.000 m3 hàng ngàn hồ P P P P chứa nhỏ với tổng dung tích trữ 8,22 tỷ m3 Ngồi ra, có gần 5000 cống tưới P P tiêu lớn, 126.000 km kênh mương, với hàng vạn cơng trình kênh khác Nước ta có số lượng cơng trình thuỷ lơn hiệu hoạt động cơng trình chưa cao, chưa với lực thiết kế, chưa tương xứng với đầu tư Trước tình hình nhà nước ban hành số chế sách để nâng cao hiệu khai thác hệ thống cơng trình thuỷ lợi Với quan điểm nâng cao hiệu khai thác cơng trình thuỷ lợi có biện pháp hàng đầu, nhằm phát huy lực phục vụ hệ thống cơng trình thuỷ lợi việc đáp ứng yêu cầu nước cho phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng Tuy nhiên, hiệu hoạt động cơng trình thuỷ lợi chưa đánh giá cách xác, để từ đưa giải pháp phù hợp kinh tế - xã hội, phù hợp với đặc thù vùng miền Vì việc đánh giá hiệu hoạt động hệ thống cơng trình thuỷ lợi khâu quan trọng trình thực nâng cao hiệu hệ thống cơng trình thuỷ lợi Cho đến nay, Việt nam chưa có hệ thống tiêu đầy đủ đánh giá hiệu hoạt động công trình thuỷ lợi Chính u cầu đặt phải Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước lập hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động cơng trình thuỷ lợi Trong luận văn xin xét tới hệ thống tưới động lực Mục đích Đề tài Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống cơng trình thuỷ lợi đầu mối trạm bơm Sau sử dụng hệ thống tiêu để đánh giá hiệu hoạt động trạm bơm Trịnh Xá Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu - Tiếp cận mục tiêu chiến lược phát triển bền vững dự án phát triển tài nguyên nước - Đánh giá nhanh, điều tra, khảo sát kiểm nghiệm thực tế - Phương pháp kế thừa - Phương pháp phân tích - Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia Kết dự kiến đạt - Đưa sở khoa học lập hệ thống tiêu - Đề xuất hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống cơng trình thuỷ lợi đầu mối trạm bơm - Áp dụng đánh giá hiệu hoạt động trạm bơm Trịnh Xá Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CTTL TRÊN THẾ GIỚI 1.1.1 Phát triển hệ thống thuỷ lợi giới Theo đánh giá Liên hiệp quốc, kỷ 20 dân số giới tăng lên lần tài nguyên nước khai thác tăng lên lần Với tốc độ tăng dân số nay, dân số giới dự báo tỷ người năm 2020 10 tỷ vào năm 2050 Như vậy, nhu cầu nước tăng 650% vòng 30 năm tới Đến năm 2025 có 3,5 tỷ người hành tinh sống điều kiện khan nước Áp lực dân số cao, nhu cầu đảm bảo lương thực cho người ngày lớn Người ta dự đoán 80% lương thực đáp ứng cho người sản phẩm nông nghiệp tưới Để đáp ứng nhu cầu lương thực, thuỷ lợi coi biện pháp quan trọng hàng đầu Trong gần thập kỷ qua, tưới nước quan tâm đáng kể, diện tích tưới giới ngày mở rộng Trong vòng 50 năm diện tích tưới giới tăng 300%: Năm 1950 diện tích tưới đạt 96 triệu ha; đến năm 2000 diện tích tưới đạt xấp xỉ 300 triệu Cũng theo số liệu FAO, 73% diện tích tưới giới nước phát triển (trong có Việt nam) Tuy nhiên, diện tích tưới chiếm 21% đất trồng trọt nước Gần 700 triệu người vùng Châu Á- Thái Bình Dương chưa có nước uống an tồn vùng thường phải chịu nhiều thiên tai liên quan đến nước (gây tử vong cho khoảng 62.000 người năm thời kỳ 2001 – 2005) Châu châu lục phát triển tưới lớn giới, chiếm khoảng 50% diện tích tưới tồn giới Sự phát triển tưới nước Châu Thái Bình Dương thể bảng 1-1 Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước Bảng 1.1: Phát triển tưới Châu Á Thái Bình Dương (Đơn vị 1000 ha) TT Tên nước I Các nước phát triển: Bangladesh Bhutan China 1965 1970 572 1.058 1975 1980 1.335 1985 1.639 1990 2.073 2.933 34 38.250 40.478 42.665 45.388 44.461 47.837 Dem.Kampuchea 753 89 89 89 90 92 DPR.Korea 500 500 900 900 1.070 1.420 Fiji 1 1 India 26.510 30.420 33.590 39.350 43.150 43.050 Indonesia 4.150 4.280 4.855 5.418 7.059 7.600 Iran 4.900 5.200 5.913 4.968 5.740 5.750 10 Laos 15 17 42 115 119 122 11 Malaysia 245 255 307 370 334 342 12 Mongolia 23 35 42 77 13 Myanmar 14 Nepal 15 Pakistan 16 753 839 977 999 1.085 1.008 86 181 232 230 650 1.000 12.043 12.958 13.601 14.680 15.620 16.500 Philippines 958 1.150 1.098 1.300 1.430 1.560 17 Rep.Korea 702 993 1.061 1.150 1.220 1.355 18 Srilanka 341 465 480 525 583 520 19 Thailand 1.768 1.960 2.415 3.015 3.822 4.300 20 Việt Nam 500 680 1.060 1.542 1.770 1.840 93.046 101.523 110.664 221.844 130.319 137.341 Cộng II Các nước phát triển 21 Australia 1.274 1.476 1.472 1.500 1.620 1.900 22 Japan 3.123 2.836 3.282 3.250 2.931 2.847 23 New Zealand 93 111 150 166 256 280 4.490 4.423 4.904 4.916 4.807 5.027 Châu Thái bình Dương 97.536 105.946 115.568 126.760 135.126 142.368 Các nước khác 59.701 66.243 72.906 83.566 89.094 95.053 Toàn giới 157.237 172.189 188.474 210.326 224.220 237.421 Cộng Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 1.1.2 Đánh giá hiệu hệ thống thuỷ lợi giới Nhiều năm qua, có nhiều nghiên cứu hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết cho biết hiệu tưới hầu hết hệ thống thuỷ lợi đạt khoảng 25-35%; hầu hết hệ thống thuỷ lợi không đầy đủ kinh phí để chi cho cơng tác quản lý tu bảo dưỡng cơng trình Chính mà sở hạ tầng hệ thống thuỷ lợi ngày bị xuống cấp, dẫn đến hiệu tưới ngày giảm Ngân hàng Thế giới, ngân hàng phát triển khác số nước đầu tư xây dựng nhiều hệ thống thuỷ lợi lớn Xuất phát từ trạng hoạt động hệ thống, có nhiều ý kiến đối lập việc có nên đầu tư thêm cho hệ thống thuỷ lợi hay không Ai nhận thấy cần thiết phải đầu tư nhiều cho hệ thống thuỷ lợi, đầu tư xây dựng hệ thống mới, cải tạo đại hoá hệ thống có, nên đầu tư Đối với hệ thống thuỷ lợi, đánh giá hiệu hệ thống tiêu tổng sản lượng sản phẩm nơng nghiệp thu có tưới khơng tưới, chí vài tiêu khác đánh giá đầy đủ công tác vận hành hệ thống Chuyên gia mơi trường quan tâm đến dòng chảy sông, kênh ngăn chặn suy giảm khối lượng chất lượng nước; Chuyên gia xã hội quan tâm nhiều vấn đề xã hội; Chuyên gia kinh tế quan tâm đến hiệu đầu tư, nhà nơng học tập trung vào suất trồng hecta, v.v Định nghĩa hiệu tưới Viện quản lý nước quốc tế (IWMI) sau: “Hiệu tưới hệ thống mức độ đạt mục tiêu ban đầu đề hệ thống đó” Bất kỳ hệ thống tưới cần phải đạt mục tiêu đề sản xuất nông nghiệp Về bản, hệ thống tưới góp phần tăng sản lượng nơng nghiệp phải đối mặt với vấn đề thời gian hoàn vốn dài, phân phối nước không đồng đều, hiệu sử dụng nước thấp vấn đề môi trường liên quan Các nước phát triển có tốc độ phát triển dân số cao, tốc độ phát triển đô thị thu nhập tăng nhanh áp lực việc cung cấp nước, cần thiết phải tiếp tục tăng suất sản lượng lương thực Vì vậy, nước phát Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước triển cần phải tìm cách phát triển lương thực với yêu cầu sử dụng lượng nước trước Có ba ngun tắc để thực hiện, là: Nâng cao hiệu sử dụng nước; Giảm mức độ suy giảm chất lượng nước; Giảm úng ngập, sình lầy gây mặn hố Ba u cầu đòi hỏi cơng tác quản lý nước mặt ruộng phải cải thiện, đòi hỏi phải cải thiện chất lượng độ tin cậy dịch vụ phân phối nước Một hệ thống tưới dù lớn hay nhỏ việc đánh giá hiệu tưới cần thiết để đánh giá xem hệ thống có đạt mục tiêu ban đầu đề hay không Đánh giá hiệu tưới giúp cung cấp thông tin cần thiết vận hành hệ thống tới người quản lý người hưởng lợi, góp phần nâng cao hiệu quản lý hệ thống Đánh giá hiệu tưới sở quan trọng để định phương án đầu tư nâng cao hiệu cơng trình Ngồi đánh giá hiệu tưới giúp cho việc so sánh hiệu tưới hệ thống với xem hệ thốnghiệu hoạt động tốt 1.2 CÁC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU HIỆN CÓ TRÊN THẾ GIỚI 1.2.1 Qui trình đánh giá nhanh (RAP) 1.2.1.1 Giới thiệu RAP RAP FAO Trung tâm đào tạo Nghiên cứu Tưới (ITRC) Đại học Bách Khoa Bang California xây dựng để giúp nhà quản lý bắt đầu giai đoạn đại hóa trước tiên với người lãnh đạo nhóm sử dụng nước RAP qui trình có hệ thống để chẩn đốn hạn chế mức độ hoạt động dịch vụ hệ thống tưới RAP cung cấp cho cán có đủ lực tranh rõ ràng chỗ cần cải thiện hỗ trợ ưu tiên bước cải thiện Hơn nữa, RAP đưa số ban đầu, số sử dụng tiêu chuẩn để so sánh cải thiện trình hoạt động sau thực kế hoạch đại hóa RAP nguyên (ITRC) xây dựng vào năm thập kỷ 90 chương trình nghiên cứu World Bank tài trợ đánh giá tác động đến hoạt động giới thiệu, kiểm soát đại thực hành quản lý tưới (FAO,1999) Từ Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước giới thiệu, RAP FAO, World Bank chuyên gia tưới khác sử dụng thành công để đánh giá dự án Châu Á, Châu Mỹ La Tinh Bắc Phi Năm 1999 với tham gia FAO/IPTRID (Chương trình Quốc tế Công nghệ Nghiên cứu Tưới Tiêu) /World Bank báo cáo Thực hành quản lý kiểm soát nước đại tưới – tác động hoạt động (FAO, 1999) (Modern water control and management practices in irrigation– impact on performance (FAO, 1999)) xuất Báo cáo đưa giải thích RAP đưa kết RAP 16 dự án tưới quốc tế Các số hoạt động từ RAP giúp có nhận thức thực trạng, tạo điều kiện đưa định liên quan đến: + Tiềm bảo tồn nước dự án; + Các điểm yếu hoạt động dự án, quản lý dự án, tài nguyên phần cứng; + Các hoạt động đại hóa cụ thể đưa để cải thiện hoạt động dự án RAP thực hành sử dụng bảng máy tính (Excel) với 12 bảng tính bên Người điều tra nhập số liệu thu thập vào bảng 1.2.1.2 Các số bên Các số bên dự án tưới tỷ số phần trăm Các số bên so sánh đầu vào đầu hệ thống tưới nhằm mô tả hoạt động tổng thể hệ thống Các số biểu thị hiệu dạng khác nhau, ví dụ hiệu sử dụng nước, suất trồng kinh phí Các số bên ngồi khơng đưa chi tiết trình bên dẫn đến sản phẩm cần thực để cải thiện hoạt động Tuy nhiên, chúng sử dụng để so sánh hoạt động dự án tưới khác quốc gia quốc tế Sau số tính tốn chúng sử dụng tiêu chuẩn để đánh giá tác động đại hóa đến cải thiện hoạt động tổng thể Các số bên sau: 1) Hiệu U + Hiệu chuyển nước kênh (cho nước ngấm, tràn dòng chảy cuối kênh) Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước + Hiệu tưới mặt ruộng 2) Diện tích U + Diện tích canh tác tưới + Diện tích trồng tưới (bao gồm vụ trồng) + Hệ số sử dụng đất 3) Nguồn nước bên chảy vào vùng tưới U + Nước mặt chảy từ bên vào hệ thống (Tổng lượng đầu kênh chính) + Tổng lượng mưa tồn phần khu vực hệ thống (lượng mưa diện tích tự nhiên) + Lượng mưa hiệu tới ruộng tưới (không bao gồm lượng rửa mặn) + Lượng nước ngầm hàng năm khai thác để tưới hệ thống + Tổng nguồn nước cấp từ bên - bao gồm lượng mưa toàn phần lượng nước ngầm khai thác để tưới, không bao gồm lượng hồi qui + Tổng lượng nước từ bên tưới cho vùng hệ thống Nguồn nước "bên trong" U + Nước mặt hồi qui nông dân Cty KTCTTL khai thác vùng hệ thống + Tổng lượng nước ngầm nông dân khai thác vùng hệ thống + Tổng lượng nước ngầm Cty khai thác sử dụng vùng hệ thống + Tổng lượng nước tưới hàng năm Cty khai thác để phục vụ tưới + Tổng lượng nước ngầm khai thác để tưới + Tổng lượng nước ngầm Cty khai thác sử dụng cho vùng tưới, loại trừ lượng nước ngầm nơng dân khai thác (tránh tính hai lần) + Ước tính tổng lượng nước mặt bên + nước ngầm Nước tưới phân phối đến người sử dụng U + Nguồn nước sẵn có cho có chung hiệu chuyển tải + Phân phối lượng nước tưới từ bên đến người sử dụng - sử dụng hiệu tưới + Tất nguồn nước tưới khác cung câp cho người sử dụng (nước mặt hồi qui + tất giếng bơm nước, với hiệu chuyển tải nêu, sử dụng 100% cho nông dân bơm phân phối nước mặt) Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 82 3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM BƠM TRỊNH XÁ 3.2.1 Các số liệu cần cho tính tốn Bảng 3.2: Các số liệu cho tính tốn tiêu (Tính tốn năm tần suất 75%) TT Số liệu Kí hiệu Đơn vị Giá trị Diện tích tưới thực tế F TT 11.318 Diện tích tưới thiết kế F TK 15.175 Diện tích đất gieo trồng F GT Tổng lượng nước lấy vào đầu mối W đm 10 m P P Tổng lượng nước cần tính đến đầu mối W ycđm P P Lưu lượng nước lấy vào đầu mối Lưu lượng nước yêu cầu tính đến đầu mối Tổng lượng nước cần mặt ruộng Lượng điện tiêu thụ thực tế E TT 10 KWh 7,92 10 Lượng điện định mức E đm 106KWh 6,34 11 Sản lượng trồng 130.157 Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật R R R R R P 10 m P 25.352 Q đm m /s Q ycđm m /s W mr P P R R R R R P 16,31 P 10 m P P P P P 207,5 13,34 P P 223,4 124,5 Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 83 3.2.2 Sử dụng hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động trạm bơm Trịnh Xá Bảng 3.3: Đánh giá hiệu hoạt động trạm bơm Trịnh Xá TT Tên tiêu đánh giá Đơn vị Giá trị I Chỉ tiêu kỹ thuật Tỉ lệ diện tích tưới % 74 Hệ số sử dụng đất - 2,24 Hiệu ích hệ thống % 1,07 Hệ số cấp nước hệ thống % 82 Hệ số sử dụng nước hệ thống % 60 Công phân phối nước - 1,25 Hiệu suất trạm bơm - 60 Tỉ lệ tiêu hao điện % 125 Hệ số sử dụng nước kênh % 65 10 Khả chuyển nước kênh % 90 II Chỉ tiêu kinh tế 11 Sản lượng trồng đơn vị diện tích (t/ha) 11,5 12 Sản lượng trồng đơn vị nước tưới (kg/m3) 0,6 13 Giá trị sản phẩm đơn vị nước tưới (đ/m3) 3300 14 Giá trị sản phẩm đơn vị diện tích canh tác (trđ/ha) 61,5 15 Giá thành đơn vị nước (đ/m3) 67 16 Chi phí cho đơn vị diện tích canh tác trđ/ 0,7 III Chỉ tiêu môi trường tự nhiên 17 Độ nâng cao mực nước ngầm m ? 18 Chất lượng nước mặt khu tưới - Loại B 19 Mức độ phong phú hệ sinh thái IV Chỉ tiêu môi trường xã hội 20 Thu nhập hộ dân vùng hưởng lợi 21 Tỉ lệ nghèo đói Suy giảm (trđ/năm) 2,7 - Chỉ tiêu thứ 1: Tỉ lệ diện tích tưới so với diện tích thiết kế 74%, nghĩa khả phục vụ tưới cơng trình khơng theo thiết kế ban đầu Điều giải thích sau: Trong vùng triển khai ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật mới, chuyển đổi sang trồng có giá trị kinh tế cao Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 84 hơn, tăng cường thâm canh, gối vụ nhu cầu nước cho trồng trọt tăng lên nhiều Như tiêu phản ánh thực tế phục vụ tưới cơng trình Chỉ tiêu thứ 2: Hệ số sử dụng đất = 2,24, khả sử dụng đất hệ thống cao Chỉ tiêu phản ánh trình độ canh tác, khả cấp nước điều kiện kỹ thuật cơng trình phục vụ số diện tích trồng vụ năm Thực tế, vùng Bắc Đuống có hệ số sử dụng đất tương đối cao nguyên nhân: + Do chuyển đổi cấu sử dụng đất, số diện tích đất nơng nghiệp phải chuyển sang thành đất thị cơng nghiệp Diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm, mà phải đảm bảo an ninh lương thực vùng nên địa phương phải thâm canh tăng vụ, tăng diện tích đất gieo trồng Vì hệ số sử dụng đất cao + Do Bắc Đuống giáp với thủ đô Hà Nội, thị trường lớn lương thực, thực phẩm, rau màu Chính điều kích thích trồng trọt vùng phát triển, nâng cao hệ số sử dụng đất Chỉ tiêu thứ 3: Hiệu ích hệ thống = 1,07%, tổng lượng nước lấy vào nhiều so với lượng nước cần xảy tình trạng lãng phí nước, lãng phí điện quản lý vận hành khơng tốt Theo thực trạng hệ thống điều phù hợp Như tiêu thứ thể thực trạng hoạt động hệ thống Chỉ tiêu thứ 4: Hệ số cấp nước hệ thống = 82%, lưu lượng bơm vào hệ thống không đảm bảo lưu lượng yêu cầu Căn vào trạng hệ thống, giá trị giải thích sau: Do vùng chuyển đổi cấu trồng, mùa vụ nên nhu cầu nước tăng lên; thời gian gieo cấy giảm xuống làm cho hệ số tưới hệ thống tăng Trước khoảng 0,7l/s_ha; tăng đến 1,20l/s_ha Chính căng thẳng cấp nước tăng Lưu lượng câp không đủ phục vụ u cầu Vậy giá trị tính tốn tiêu phù hợp với thực tế Chỉ tiêu thứ 5, 9: Hệ số sử dụng nước hệ thống = 60%; Hệ số sử dụng nước kênh = 65% Các hệ số thấp, chứng minh thực tế hệ thống sau: Toàn hệ thống kênh tưới từ kênh đến kênh cấp I, II, III làm đất, thời gian sử dụng gần 40 năm, lại không thường xuyên tu Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 85 bổ nên số đoạn lòng kênh mở rộng nhiều so với mặt cắt thiết kế Một số kênh chiều dài kênh lớn qua nhiều vùng địa hình phức tạp lại chưa đại tu, cứng hoá nên khả dẫn nước đạt hiệu thấp, gây thất thoát nước nhiều, khả chuyển nước kênh thấp Chỉ tiêu thứ 6: Công phân phối nước = 1,25 Với giá trị cơng phân phối nước hệ thông chưa tốt Cuối kênh Bắc Nam Trịnh Xá phải có trạm bơm nhỏ để tiếp nguồn tưới cho diện tích phía Điều thể cân phân phối nước tiêu phản ánh Chỉ tiêu thứ 7: Hiệu suất trạm bơm = 60% tương đối thấp Giá trị sát với thực tế làm việc trạm bơm + Trạm bơm Trịnh Xá lấy nước từ sông Đuống qua cống Long Tửu, nhiên mực nước sông Đuống +2m trạm bơm đạt 45% cơng suất thiết kế + Do nguồn nước kênh dẫn nước từ sông vào trạm bơm nên máy bơm làm việc không với cột nước, lưu lương thiết kế làm cho hiệu suất máy bơm giảm + Do máy bơm sử dụng 45 năm; máy móc động cũ lạc hậu; lại phải làm việc nhều nên tu bảo dưỡng hàng năm đưa máy bơm hoạt động tốt lên Chỉ tiêu thứ 8: Tỉ lệ tiêu hao điện = 125% Như việc tiêu thụ điện trạm bơm lãng phí gây tốn nhiều kinh phí vận hành quản lý Tình trạng diễn nguyên nhân sau: + Do tình hình lưu lượng câp nước khơng đủ nên thời gian bơm trạm bơm kéo dài so với kế hoạch + Hiệu suất trạm bơm thấp Chỉ tiêu thứ 11: Sản lượng trồng đơn vị diện tích = 11,5tấn/ha/năm Đây suất trồng/1năm Bắc Đuống vùng canh tác lúa lâu đời, đất đai màu mỡ phì nhiêu lại có nguồn cấp nước ổn định nên tạo suất cao Chỉ tiêugiá trị cao phù hợp với trạng phát triển nông nghiệp vùng Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 86 Chỉ tiêu thứ 12: Sản lượng trồng đơn vị nước tưới = 0,6kg/m3 P P Tuy suất trồng vùng cao số chưa cao lượng nước lấy vào hệ đầu mối nhiều so với lượng nước thực cần mặt ruộng Khi có kết tính tốn tiêu 11 12 thấy lượng nước bị tổn thất nhiều nên sản lượng trồng đơn vị nước tưới thấp Chỉ tiêu thứ 13,14: Giá trị sản phẩm đơn vị nước tưới = 3300đ/m3; P P Giá trị sản phẩm đơn vị diện tích canh tác = 61,5(triệu đ/ha) Giá trị tính tốn tiêu thứ 13 thấp phù hợp với thực tế Trong vùng trồng chủ yếu lúa hoa màu, chưa trọng loại có giá trị kinh tế cao Chỉ tiêu thứ 15: Giá thành đơn vị nước tưới = 67đ; giá thành cao Nguyên nhân tỉ lệ tiêu hao điện cao, chi phí cho điện lớn Bên cạnh hệ số sử dụng nước hệ thống thấp, để dẫn m3 nước tới mặt P P ruộng phải trạm bơm phải bơm 1,53m3 nước từ đầu mối Tạo nên giá thành P P đơn vị nước tưới cao Chỉ tiêu thứ 16: Chi phí cho đơn vị diện tích canh tác = 0,7tr đồng cao so với chi phi cho nước tưới ngồi cần chi phí cho giống, phân bón, cày bừa, cơng lao động, chi phí khác tạo nên sản phẩm trồng trọt Một nguyên nhân chi phí cao chi phí điện lớn, nguyên nhân nêu tiêu thứ 15 Chỉ tiêu thứ 17: Độ nâng cao mực nước ngầm Khảo sát giếng hộ khu vực, thấy nguồn nước ngầm phong phú Giếng có nước quanh năm ổn định Tuy nhiên chưa đưa số cụ thể mực nước ngầm tăng hệ thống có từ lâu, nên khơng có tài liệu tình hình nước ngầm trước có hệ thống Chỉ tiêu thứ 18: Chất lượng nước mặt khu tưới Nguồn phát thải nhiễm vào hệ thống nước thải, chất thải từ sở sản xuất, làng nghề dọc sông Ngũ Huyện Khê chất thải sinh hoạt từ cụm dân cư, cụm công nghiệp tập trung từ khu vực đô thị Nhiều thời điểm vào mùa kiệt nguồn nước mặt sông Ngũ Huyện Khê không đủ tiêu chuẩn cấp cho tưới theo tiêu chuẩn thủy lợi (TCVN 6773-2000) Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 87 Chỉ tiêu thứ 19: Mức độ phong phú hệ sinh thái Trong hệ sinh thái đồng ruộng của vùng nghiên c ứu hiện diễn sự mất cân bằng sinh học nghiêm trọng , tượng phá rừng làm đất trồng màu, lâu năm cho hiệu kinh tế trước mắt làm một số loài gần hoàn toàn bị tiêu diệt tạo ưu thế phát triển vượt trội cho một số loài khác , chính là nguyên nhân mùa màng, hoa mầu bị phá hoại bởi một số loài sinh vật Trong vài năm trở lại hệ sinh thái dư ới nước cũng tình trạng mất cân bằng chất lượng nước bị suy giảm và đánh bắt không hợp lý Chỉ tiêu thứ 20: Thu nhập hộ dân vùng hưởng lợi Trong năm gần đây, bà nông dân áp dụng tiến kỹ thuật giống, kỹ thuật thâm canh làm tăng suất trồng từ 53,7tạ/ha năm 2003 lên 56,3tạ/ha năm 2005 diện tích gieo trồng lương thực có hạt giảm từ 73.816ha năm 2003 xuống 69.008ha năm 2005 nên sản lượng giảm từ 374.855tấn năm 2003 xuống 355.638tấn năm 2005 Sản lượng lương thực đầu người giảm từ 476,4 kg/người năm 2000 xuống 417,5kg (2007) Chỉ tiêu thứ 21: Tỉ lệ nghèo đói = Trong vùng khơng hộ nghèo đói Nhận xét : Qua việc áp dụng hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động U U trạm bơm Trịnh Xá, tác giả nhận thấy : Giá trị tiêu thể tình hình thực tế hệ thống Hệ thống tiêu phản ánh hiệu làm việc cơng trình Khi phân tích tiêu tìm ngun nhân có kết Từ đề xuất biện pháp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống cơng trình 3.2.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống Từ tiêu thứ 3, 4, 7, 8, 15 nhận thấy hiệu suất trạm bơm thấp, lưu lượng, tổng lượng nước bơm vào không đảm bảo yêu cầu, thời gian bơm kéo dài gây tiêu hao điện lớn dẫn đến giá thành đơn vị nước tưới cao Tình trạng xảy chủ yêu nguyên nhân: - Kênh dẫn nước từ cống Long Tửu vào trạm bơm bị bồi lắng nhiều ảnh hưởng đến khả dẫn nước; năm phải có đợt nạo vét lòng kênh, trọng cơng tác quản lý bảo dưỡng kênh thường xuyên Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 88 - Các máy bơm cũ lạc hậu; cần phải thay máy bơm phù hợp với điều kiện để giảm tiêu thụ điện đảm bảo cấp nước Các tiêu 5, 9, 10 cho thấy hệ số sử dụng nước kênh thấp, tồn hệ thống kênh tưới từ kênh đến kênh cấp I, II, III làm đất, thời gian sử dụng gần 40 năm, số đoạn lòng kênh mở rộng nhiều so với mặt cắt thiết kế Giải pháp đưa phải tu bổ lòng kênh năm đảm bảo mặt cắt thiết kế kênh, thực kiên cố hoá kênh cấp I, II để giảm thất thoát nước, nâng cao khả vận chuyển nước kênh Chỉ tiêu thứ 6: Cơng phân phối nước thấp, ngồi nguyên nhân hệ thống kênh mương chưa hoàn chỉnh, hoạt đơng phải kể đến ý thức dùng nước người sử dụng Tình trạng đầu kênh lấy nước nhiều so với nhu cầu, cuốc bờ, sẻ bờ kênh để lấy nước xảy Để khắc phục tình trạng phải có hoạt động tuyên truyền để nâng cao ý thức sử dụng nước cho người dân Chỉ tiêu thứ 12, 13, 14: sản lượng, giá trị sản phẩm đơn vị nước tưới, giá trị sản phẩm môt đơn vị diện tích canh tác thấp Ngun nhân hệ thống kênh mương chưa hoàn chỉnh, tổn thất nước lớn nên lượng nước lấy vào đầu mối phải lớn nhiều so với lượng nước thực cần mặt ruộng; bên cạnh vùng chủ yếu trồng lúa hoa màu giá trị sản phẩm thu thấp Biện pháp khắc phục phải kiên cố hoá, nâng cao hệ số sử dụng nước kênh mương, nâng cao ý thức sử dụng nước người dân, đưa loại trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất Chỉ tiêu 16: Lãi suất thu đất canh tác thấp, chi phí sản xuất cao, giá trị sản phẩm lại thấp Muốn khắc phục tình trạng phải giảm chi phí sản xuất cách giảm giá thành đơn vi nước tưới biện pháp khắc phục tiêu 15; chuyển đổi cấu trồng sang loại có giá trị kinh tế cao Chỉ tiêu 1, cho thấy chuyển đổi cấu sử dụng đất, cấu trồng, mùa vụ nên nhu cầu nước tăng lên, thời gian gieo cấy giảm làm cho hệ số tưới hệ thống tăng Chính lưu lượng cấp nước khơng đủ yêu cầu, căng thẳng Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 89 cấp nước Ngoài việc nâng cấp hệ thống kênh mương để giảm tổn thất nước cần phải trọng đến trạm bơm phân tích tiêu 3, 4, 7, Chỉ tiêu 18: Chất lượng nước mặt khu tưới nhìn chung thấp, nguyên nhân chủ yếu nước thải, chất thải từ sở sản xuất, làng nghề, dân cư, cụm công nghiệp khu đô thị Yêu cầu đặt phải có biện pháp xử lý nước thải từ cụm công nghiệp trước thải sơng; dân cư, làng nghề, khu thị cần có quy hoạch tổng thể, quy định nước thải, chất thải để đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao đời sống nhân dân Chỉ tiêu 19: Mức độ phong phú hệ sinh thái giảm, hệ sinh thái tình trạng mất cân bằng Nguyên nhân chất lượng nước mặt xuông thấp, hoạt động sản xuất người tác động vào môi trường lớn Cần phải có biện pháp tích cực bảo vệ môi trường; kiên xử lý trường hợp vi phạm cụm công nghiệp Mở lớp tuyên truyền cho dân lao động thấy tác hại việc sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, không xả nguồn nước thải, rác thải vào hệ thống kênh mương; nâng cao ý thức sử dụng nước bảo vệ mơi trường Qua phân tích tiêu trên, biện pháp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống trạm bơm Trịnh Xá đề xuất sau: - Trạm bơm Trịnh Xá máy móc cũ lạc hậu nên thay toàn máy bơm - Thường xuyên tiến hành nạo vét kênh dẫn nước từ sông vào trạm bơm, quy hoạch bãi đổ nạo vét, để tạo điều kiện dẫn nước tốt cho máy bơm hoạt động - Kiên cố hoá hệ thống kênh mương, - Thường xuyên đầu tư để nâng cấp tu bổ cơng trình tiểu thuỷ nơng để đảm bảo phục vụ tốt nước tưới cho diện tích lúa, hoa mầu trồng khác có - Thực biện pháp xử lý nước thải, rác thải từ khu công nghiệp, làng nghề khu dân cư Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 90 - Có hoạt động tuyên truyền sử dụng nước văn minh tiết kiệm tới người trực tiếp sử dụng nước; nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ cơng trình người dân - Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán cơng nhân viên, nhằm đáp ứng đòi hỏi việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến đại hoá quản lý - Trên sở đảm bảo an toàn vững lương thực, có kế hoạch sử dụng đất đai hợp lý để phát triển loại rau, hoa, thực phẩm, lương thực có giá trị cao để cung cấp cho thị trường nước xuất - Bổ sung cơng trình đo nước toàn hệ thống nhằm tăng cường khả quản lý điều hành phân phối nước Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong thời gian nghiên cứu sáu tháng tác giả đạt kết với mục tiêu ban đầu đề đề tài: “Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống tưới động lực” Cuối tác giả đưa hệ thống tiêu đánh giá hiểu sau: + Đối với hệ thống tưới động lực quy mơ lớn, gồm có 21 tiêu Trong 10 tiêu kĩ thuật, tiêu kinh tế, tiêu đánh giá môi trường tự nhiên, tiêu đánh giá môi trường xã hội + Đối với hệ thống tưới động lực quy mơ nhỏ, gồm có 11 tiêu Trong tiêu kĩ thuật, tiêu kinh tế Áp dụng hệ thống tiêu để đánh giá hiệu hoạt động trạm bơm Trịnh Xá Từ kết đánh giá tác giả đề xuất biện pháp nâng cao hiệu hoạt động cơng trình Kiến nghị: Đối với hệ thống tiêu đánh giá, để tiêu ngày hoàn thiện áp dụng rộng rãi, cần có nghiên cứu sâu nữa, với hội thảo quy trình xây dựng tiêu, mức độ áp dụng thời điểm đánh giá, ý nghĩa tiêu việc đánh giá, đồng thời cần phải tuyên truyền hướng dẫn sử dụng tiêu Thực tế cho thấy, áp dụng thực tế, có nhiều vấn đề chưa nghiên cứu thấu đáo đề tài nảy sinh, kiến nghị phía đơn vị địa phương quan trọng việc hồn thiện nhóm tiêu đánh giá Nghiên cứu, đánh giá hiệu hoạt động hệ thống thuỷ lợi hệ thống tiêu đánh giá hiệu vấn đề Việt Nam Trong q trình hồn thiện luận văn tác giả cố gắng nghiên cứu nhiều tài liệu khác Tuy nhiên, thời gian kinh nghiệm có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót phiến diện chủ quan, mong đóng ý kiến thầy giáo, cô giáo đồng nghiệp Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp & PTNT (2009), Chiến lược phát triền thuỷ lợi đến năm 2020 Hoàng Văn Cường (2006), Nghiên cứu hiệu quản lý khai thác đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản lý hệ thóng cơng trình thuỷ lợi Nam Đuống Bắc Ninh, Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Phạm Ngọc Hải, Tống Đức Khang, Bùi Hiếu, Phạm Việt Hồ (2007), Giáo trình quy hoạch thiết kế hệ thống thuỷ lợi Đào Xuân Học (2009), Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực nơng nghiệp phát triển nông thôn Tống Đức Khang (2005), Nâng cao hiệu quản lý khai thác hệ thống cơng trình thuỷ lợi, Bài giảng cho cao học ngành quy hoạch quản lý tài nguyên nước - Bộ môn Thuỷ nông - Trường Đại học Thuỷ lợi Nguyễn Đình Ninh (2010), Thủy lợi nghiệp phát triển nông thôn thời kỳ Nhà xuất xây dựng (2001), Tuyển tập báo cáo hội thảo quốc gia nước cho kỷ 21 Dương Thị Kim Thư (2006), Nghiên cứu hiệu hoạt động hệ thống thuỷ nông Nam Thạch Hãn hệ thống tiêu đánh giá hiệu quả, Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Nguyễn Công Tùng (2006), Bài tập đồ án máy bơm trạm bơm 10 Viện Quy hoạch thuỷ lợi (2008), Rà soát quy hoạch thuỷ lợi hệ thống thuỷ nông Bắc Đuống 11 Viện Quy hoạch thuỷ lợi (2009), Quy hoạch thuỷ lợi Bắc Ninh đến năm 2020 Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 93 MỤC LỤC MỞ ĐẦU T T Tính cấp thiết Đề tài T T 2 Mục đích Đề tài T T Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu T T Kết dự kiến đạt T T CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN T T 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CTTL TRÊN THẾ GIỚI T T 1.1.1 Phát triển hệ thống thuỷ lợi giới T T 1.1.2 Đánh giá hiệu hệ thống thuỷ lợi giới T T 1.2 CÁC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU HIỆN CÓ TRÊN THẾ GIỚI T T 1.2.1 Qui trình đánh giá nhanh (RAP) T T 1.2.2 Tại nước khác 12 T T 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CTTL VIỆT NAM 17 T T 1.3.1 Tình hình phát triển thuỷ lợi Việt Nam 17 T T 1.3.2 Biến đổi khí hậu thách thức ngành thuỷ lợi nước ta 19 T T 1.3.3 Các giải pháp phát triển thuỷ lợi thích ứng với biến đổi khí hậu 21 T T 1.3.4 Thực trạng quản lý khai thác công trình thuỷ lợi 22 T T 1.3.5 Những nghiên cứu có liên quan đến hiệu CTTL Việt Nam 26 T T 1.4 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CTTL 28 T T 1.4.1 Nhận xét thích hợp hệ thống tiêu giới Việt Nam 28 T T 1.4.2 Nhận thức chung - Thiết kế chương trình đánh giá hiệu CTTL 29 T T 1.4.3 Các nhân tố đánh giá 30 T T CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU 32 T T 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 32 T T 2.1.1 Cơ sở khoa học việc xây dựng phương pháp đánh giá hiệu giới 32 T T 2.1.2 Các phương pháp thường sử dụng để đánh giá hiệu hoạt động T cơng trình thuỷ lợi 37 T 2.1.3 Phân tích mặt lý thuyết xây dựng tiêu đánh giá hiệu 40 T T 2.1.4 Phương pháp tiếp cận đánh giá hiệu hệ thống tưới Việt Nam 41 T T 2.1.5 Cơ sở khoa học việc đề xuất hệ thống tiêu đánh giá hiệu hệ thống tưới T Việt Nam 42 T Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 94 2.2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU 46 T T 2.2.1 Yêu cầu tiêu 46 T T 2.2.2 Phân nhóm xác định tiêu đánh giá hiệu thực 47 T T 2.2.3 Hệ thống tiêu đánh giá hệ thống tưới động lực quy mô lớn (phụ trách > 200 T ha) 48 T 2.3 THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA CÁC CHUYÊN GIA 62 T T 2.3.1 Mức độ đồng ý chuyên gia tiêu 62 T T CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT T ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THUỶ NÔNG BẮC ĐUỐNG 65 T 3.1 KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG 65 T T 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 65 T T 3.1.2 Đặc điểm khí tượng thuỷ văn 66 T T 3.1.3 Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội 70 T T 3.1.4 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 74 T T 3.1.5 Hiện trạng thủy lợi 77 T T 3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM BƠM TRỊNH XÁ 82 T T 3.2.1 Các số liệu cần cho tính tốn 82 T T 3.2.2 Sử dụng hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động trạm bơm Trịnh Xá 83 T T 3.2.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống 87 T T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 T Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật T Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 95 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Phát triển tưới Châu Á Thái Bình Dương Bảng 1.2: Bảng đánh giá mức độ quan trọng thông số đánh giá hiệu hệ thống thuỷ nông số nước khu vực Bảng 2.1: Hệ thống tiêu đánh giá hệ thống tưới động lực quy mô lớn Bảng 2.2: Hệ thống tiêu đánh giá hệ thống tưới động lực quy mô nhỏ Bảng 2.3: Ý kiến chuyên gia hệ thống tiêu Bảng 2.4: Hệ thống tiêu đánh giá hệ thống tưới động lực quy mô lớn (sau điều chỉnh) Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất hệ thống thuỷ nông Bắc Đuống 2009 Bảng 3.2: Các số liệu cho tính tốn tiêu Bảng 3.3: Đánh giá hiệu hoạt động trạm bơm Trịnh Xá Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 96 LỜI CẢM ƠN Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống tưới động lực” hoàn thành trường Đại học Thuỷ lợi Hà Nội Trong suốt trình nghiên cứu, phấn đấu nỗ lực thân, em nhận bảo, giúp đỡ tận tình thầy giáo, giáo, bạn bè đồng nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo Khoa Sau đại học, thầy cô giáo môn Trường Đại học Thuỷ lợi Hà Nội Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Ngọc Hải, người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn: Ban lãnh đạo Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, lãnh đạo cán Phòng Quy hoạch Bắc Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Em xin bày tỏ lòng cảm ơn đến bạn bè đồng nghiệp có ý kiến góp ý cho em hồn chỉnh luận văn Xin cảm ơn quan, đơn vị, cá nhân giúp đỡ em trình điều tra thu thập tài liệu phục vụ luận văn Cuối em xin cảm ơn người thân yêu gia đình động viên, cổ vũ, tạo điều kiện tốt cho em suốt trình học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Hà Nội, ngày 10/03/2011 Người viết Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước ... Quản lý tài nguyên nước lập hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động cơng trình thuỷ lợi Trong luận văn xin xét tới hệ thống tưới động lực Mục đích Đề tài Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu đánh giá. .. bố nước tưới 2) Chỉ tiêu mức độ thực mục tiêu hiệu ích cơng trình + Chỉ tiêu hiệu ích tưới + Chỉ tiêu hiệu ích tiêu nước (BDO) 3) Đánh giá hiệu sản xuất hệ thống + Giá trị sản xuất nước tưới (SWU)...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI **************** ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TƯỚI BẰNG
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TƯỚI BẰNG ĐỘNG LỰC , NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TƯỚI BẰNG ĐỘNG LỰC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay