NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

103 6 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN TRỌNG ĐÔ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Nội – 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN TRỌNG ĐÔ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TĨNH Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên môi trường Mã số: 60 - 31 - 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN XUÂN PHÚ Nội – 2011 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Từ sau ngày giải phóng, để tạo dựng sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta tiến hành đầu xây dựng cách mạnh mẽ Thời kỳ đầu, nguồn vốn eo hẹp, trình độ khoa học - kỹ thuật yếu nên cơng trình chủ yếu Liên Xô nước Đông Âu giúp đỡ xây dựng Bởi vậy, công tác quản đầu xây dựng thời gian chưa quan tâm mức Sau này, thực sách mở cửa, kinh tế đất nước có bước phát triển đáng kể với nguồn vốn đầu vào xây dựng sở hạ tầng ngày tăng Vì vậy, cơng tác quản dự án đầu xây dựng đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo tính hiệu sử dụng vốn, chất lượng cơng trình, tiến độ xây dựng cơng trình, an tồn lao động, bảo vệ mơi trường, v.v… Nguồn vốn đầu chủ yếu xây dựng vốn ngân sách vốn ODA Vốn ODA thường đầu vào cơng trình quan trọng, có quy mơ lớn, Còn nguồn vốn Ngân sách thường đầu vào cơng trình có quy mơ trung bình nhỏ số lượng cơng trình nhiều Vì cơng trình thuộc nguồn Ngân sách thường nhiều cấp địa phương quản nên việc quản đầu xây dựng thuộc nguồn vốn phức tạp Là tỉnh có vị trí đặc biệt giao thơng, địa hình lịch sử văn hóa, Tĩnh có điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm kinh tế khu vực Bắc Miền Trung Đại hội tỉnh đảng lần thứ XVII, khóa 2010-1015, nêu rõ ưu tiên trọng đầu cho dự án sở hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch góp phần tạo đà phát triển cho ngành kinh tế khác Vốn ngân sách giành cho chi đầu xây dựng địa bàn tỉnh Tĩnh năm gần tăng nhanh, tập trung vào số lĩnh vực, số công trình trọng điểm như: Dự án sở hạ tầng Khu công nghiệp Vũng Áng, Khu Kinh tế cửa quốc tế Cầu Treo, Khu khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Hồ chứa nước Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp biển Thiên Cầm nhiều dự án giao thông, thuỷ lợi xây dựng Việc đầu xây dựng dự án góp phần tạo nên thành cơng tỉnh, nỗ lực quyền nhân dân tỉnh làm cho Tĩnh có bước chuyển đáng khích lệ Tuy nhiên bên cạnh kết mà dự án đầu mang lại năm qua tồn nhiều tồn bất cập cần phải khắc phục như: hiệu chất lượng đầu số lĩnh vực chưa cao, cấu chuyển dịch kinh tế chậm, lực sản xuất kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, chưa tương xứng với lợi tiềm vốntỉnh Công tác quản dự án đầu xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh tồn nhiều bất cập, lên số vấn đề như: hệ thống văn chồng chéo, chưa rõ ràng; trình độ cán quản đầu hạn chế, chuyên môn không phù hợp; hệ thống quan chuyên môn quản đầu xây dựng chưa thực hợp lý; nguồn vốn phân bổ chưa đều; nhiều thủ tục phải thực hiện; lực nhà thầu hạn chế…Vì vậy, cần hồn thiện công tác quản đầu xây dựng để đáp ứng lượng cơng trình xây dựng ngày nhiều quy mơ cơng trình ngày lớn Với đó, tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản đầu xây dựng cơng trình sử dụng nguồn vốn Ngân sách địa bàn tỉnh Tĩnh” MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề luận đầu xây dựng, vai trò đơn vị q trình thực đầu cần thiết phải hoàn thiện thể chế, nâng cao lực quản thực dự án đầu xây dựng điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế - Trên sở nghiên cứu mặt hạn chế, nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho dự án đầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Tĩnh thời gian tới CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Trên sở luận chung dự án đầu xây dựng; hệ thống văn bản, chế độ, sách hành quản đầu xây dựng Nhà nước tình hình triển khai thực dự án đầu xây dựng năm vừa qua Đề tài áp dụng Phương pháp hệ thống hóa , phương pháp thống kê, phân tích so sánh để giải vấn đề liên quan đến trình đầu xây dựng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu trình thực dự án đầu XDCB nói chung dự án đầu nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Tĩnh nói riêng năm qua Việc phân tích khó khăn, bất cập vướng mắc trình thực địa phương để đưa giải pháp nhằm khắc phục, nâng cao hiệu đầu Số liệu dùng nghiên cứu năm từ 2010 trở trước Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: Trên sở luận phân tích tình hình thực dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngấn sách địa bàn tỉnh, đánh giá kết đạt tồn hạn chế trình thực dự án Đề tài tập trung nghiên cứu đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản dự án đầu sử dụng vốn ngân sách địa bàn tỉnh Tĩnh NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN: Luận văn chia làm chương sau: Chương 1: Tổng quan quản đầu xây dựng Chương 2: Thực trạng quản đầu xây dựng tỉnh Tĩnh Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quản dự án đầu xây dựng sử dụng vốn Ngân sách địa bàn tỉnh Tĩnh Chương 4: Đánh giá hiệu số giải pháp quản dự án đầu xây dựng cơng trình thủy lợi hồ chứa Xn Hoa - Tĩnh CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU XÂY DỰNGBẢN 1.1 Một số vấn đề đầu xây dựng 1.1.1 Khái niệm chung đầu tư: Đầu hoạt động bỏ vốn loại tài sản hữu hình vơ hình để hình thành tài sản nhằm mục đích thu lại lợi ích tương lai Đầu phát triển hình thức đầu có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh sở sản xuất kinh doanh nói riêng, điều kiện chủ yếu để tạo công ăn việc làm nâng cao đời sống thành viên xã hội 1.1.2 Khái niệm đầu xây dựng Đầu xây dựng trình sử dụng nguồn lực vào hoạt động sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, nhằm bước tăng cường hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật, tạo đà phát triển cho Đất nước 1.1.3 Vốn đầu xây dựng thuộc Ngân sách nhà nước Khái niệm Vốn đầu xây dựng toàn chi phí để đạt mục đích đầu bao gồm chi phí cho việc khảo sát thiết kế xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị chi phí khác ghi tổng dự toán Vốn đầu xây dựng thuộc ngân sách nhà nước vốn ngân sách nhà nước cân đối dự toán ngân sách nhà nước hàng năm từ nguồn thu nước (bao gồm vay nước ngồi Chính phủ vốn viện trợ nước ngồi cho Chính phủ, cấp quyền quan nhà nước) để cấp phát cho vay ưu đãi đầu xây dựng Nguồn hình thành vốn đầu XDCB Ngân sách nhà nước: - Một phần tích lũy nước từ thuế, phí, lệ phí; - Vốn viện trợ theo dự án Chính phủ, tổ chức phi phủ; - Vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) tổ chức quốc tế Chính phủ hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam; - Vốn thu hồi nợ Ngân sách cho vay ưu đãi năm trước; - Vốn vay Chính phủ hình thức trái phiếu Kho bạc nhà nước phát hành theo định Chính phủ; - Vốn thu từ tiền giao quyền sử dụng đất theo quy định Chính phủ; - Vốn thu từ tiền bán, cho thuê tài sản thuộc sở hữu Nhà nước Phạm vi sử dụng vốn Ngân sách nhà nước cho đầu xây dựng Vốn Ngân sách nhà nước cấp phát cho dự án đầu thuộc đối tượng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước theo quy định Luật ngân sách nhà nước quy chế quản đầu xây dựng Cụ thể vốn Ngân sách nhà nước cấp phát cho đối tượng sau: - Các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh khơng có khả thu hồi vốn quản sử dụng theo phân cấp chi Ngân sách nhà nước cho đầu phát triển - Hỗ trợ dự án doanh nghiệp đầu vào lĩnh vực cần có tham gia Nhà nước theo quy định pháp luật - Chi cho công tác điều tra, khảo sát, lập dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn Thủ tướng phủ cho phép - Các doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn khấu hao khoản thu Nhà nước để lại để đầu (đầu mở rộng, trang bị lại kỹ thuật) Chi đầu XDCB NSNN khoản chi lớn Nhà nước đầu vào việc xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khơng có khả thu hồi vốn trực tiếp thực chế độ cấp phát khơng hồn trả từ Ngân sách nhà nước 1.2 Vai trò đầu xây dựng phát triển KT-XH Đầu xây dựng hoạt động đầu nên có vai trò chung hoạt động đầu tác động đến ổn định, tăng trưởng phát triển kinh tế, tăng cường khả khoa học cơng nghệ đất nước Ngồi ra, với tính chất đặc thù mình, đầu xây dựng điều kiện trước tiên cần thiết cho phát triển kinh tế, có ảnh hưởng vai trò riêng kinh tế với sở sản xuất Đó là: - Đầu xây dựng đảm bảo tính tương ứng sở vật chất kỹ thuật phương thức sản xuất Mỗi phương thức sản xuất từ đặc điểm sản phẩm, yếu tố nhân lực, vốn điều kiện địa điểm, … lại có đòi hỏi khác biệt máy móc thiết bị; nhà xưởng Đầu xây dựng giải vấn đề - Đầu xây dựng điều kiện phát triển ngành kinh tế thay đổi tỷ lệ cân đối chúng Khi đầu xây dựng tăng cường, sở vật chất kỹ thuật ngành tăng làm tăng sức sản xuất vật chất dịch vụ ngành Phát triển hình thành ngành để phục vụ kinh tế quốc dân Như đầu xây dựng làm thay đổi cấu quy mơ phát triển ngành kinh tế, từ nâng cao lực sản xuất toàn kinh tế Đây điều kiện tăng nhanh giá trị sản xuất tổng giá trị sản phẩm nước, tăng tích lũy đồng thời nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị, kinh tế - xã hội Như đầu xây dựng hoạt động quan trọng: khâu quan trọng q trình đầu phát triển, nóa có quyế định trực tiếp đến hình thành chiến lược phát triển kinh tế thời kỳ; góp phần làm thay đổi chế quản kinh tế, sách kinh tế Nhà nước Cụ thể sau: 86 - Kiểm tra số liệu báo cáo hình thực kế hoạch vốn đầu hàng năm so với kế hoạch duyệt - Đối chiếu số liệu vốn toán hàng năm chủ đầu quan toán; - Kiểm tra việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu dự án cấp có thẩm quyền cho phép so với chế độ thẩm quyền quy định - Nhận xét, đánh giá việc chấp hành quy định việc cấp vốn, toán; việc quản sử dụng loại nguồn vốn đầu dự án - Đối chiếu số vốn cấp, cho vay, toán chủ đầu báo cáo với số xác nhận quan cấp vốn, cho vay, toán liên quan để xác định số vốn đầu thực tế thực - Thẩm tra phù hợp việc sử dụng nguồn vốn đầu so với cấu xác định định đầu cấp có thẩm quyền Thẩm tra chi phí đầu a Thẩm tra chi phí xây dựng - Đối chiếu giá dự tốn giá dự thầu cơng tác để phát sai lệch dự toán dự thầu - Kiểm tra lại phương pháp, chế độ sách tính chi phí vận chuyển loại vật liệu - Đối chiếu vẽ thiết kế vẽ hồn cơng, khối lượng hợp đồng khối lượng tốn - Kiểm tra vẽ hồn công để phát công tác thực tế thi cơng sai phạm tiến hành kiểm tra thực tế - Tính tốn, đo bóc lại khối lượng cơng tác có sai sót như: đào đắp đất, nhà quản lý, đường bê tông - Dùng phần mềm tính dự tốn để tính lại đơn giá dự thầu cơng tác có giá trị bất thường 87 b Thẩm tra chi phí quản dự án - Thẩm tra việc áp dụng định mức để xác định tổng mức trích chi phí quản dự án khoản chi phí vấn đầu xây dựng dự án Ban quản dự án thực - Đối chiếu phù hợp số liệu đề nghị tốn với số liệu phân bổ chi phí quản dự án hàng năm theo định phê duyệt tốn chi phí quản dự án hàng năm c Thẩm tra chi phí vấn đầu xây dựng cơng trình chi phí khác - Đối với khoản chi phí vấn chi phí khác tính theo định mức tỷ lệ %: kiểm tra điều kiện quy định việc áp dụng định mức tỷ lệ % để xác định giá trị chi phí loại cơng việc; - Đối với chi phí khảo sát địa chất, địa hình: đối chiếu giá trị đề nghị toán với dự toán duyệt, đánh giá mức độ hợp khoản chi phí 4.3 Kết thẩm tra toán Sau thực thẩm tra theo quy trình thu kết sau: 4.3.1 Hồ pháp lý: - Hồ pháp cơng trình thẩm tra tốn đầy đủ theo quy định Thông 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài - Chủ đầu thực trình tự đầu xây dựng theo quy định - Công tác lựa chọn nhà thầu chưa thực quy định Luật đấu thầu: Một số gói thầu xây lắp có giá trị tỷ đồng, theo quy định Luật đấu thầu phải đấu thầu rộng rãi, thực đấu thầu hạn chế Các gói thầu vấn có giá trị lớn 500 triệu đồng thực định thầu chưa phù hợp với quy định điểm đ điều 20 Luật đấu thầu 88 (Khảo sát lập báo cáo NCKT 506.926.000 đồng; Khảo sát, thiết kế BVTC giá trị: 1.320.000.000 đồng) 4.3.2 Nguồn vốn dự án Chi tiết nguồn vốn dự án thể bảng 4.1 sau: Bảng 4-1: Tình hình thực nguồn vốn dự án TT Nội dung Chi phí xây dựng Được duyệt Thực Chênh lệch (tr.đ) (tr.đ) (tr.đ) 42.021,373 40.269,133 1.752,240 Chi phí QLDA CP khác 3.076,467 2.723,100 353,367 Chi phí GPMB 5.762,378 5.762,378 50.860,218 48.754,611 2.105,607 Tổng Nhận xét nguồn vốn đầu tư: - Cơ cấu vốn đầu thực phù hợp với cấu vốn đầu duyệt - Việc cấp vốn, toán vốn đáp ứng với tiến độ khối lượng thực 4.3.3 Chi phí đầu Chi phí đầu thẩm tra tổng hợp bảng 4.2 Bảng 4-2:Tổng hợp kết thẩm tra toán hồ chứa nước Xuân Hoa TT Nội dung chi phí Chi phí xây dựng Giá trị A-B đề nghị (tr.đ) Giá trị thẩm tra (tr.đ) Chênh lệch (tr.đ) 41.021,373 40.402,334 619,039 Chi phí QLDA CP khác 3.076,467 2.908,416 168,051 Chi phí GPMB 5.762,378 5.762,378 49.860,218 49.073,128 787,090 Tổng Tổng giá trị thẩm tra toán so với giá trị dự toán duyệt giảm: 787,090 triệu đồng, nguyên nhân tăng giảm: 89 Giá trị xây dựng giảm: 619,039 triệu đồng bao gồm: - Giảm: 155,452 triệu đồng số đơn giá tính sai định mức đơn giá chi tiết cộng sai số học - Giảm: 90,043 triệu đồng thực tế thi công khe co giãn đường lên nhà quản không thiết kế - Giảm: 230,569 triệu đồng tính lại chi phí đào vận chuyển khối lượng đất đắp đập, đất tận dụng - Giảm: 142,975 đồng khối lượng Bê tông đan, gạch xây RV50
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH , NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay