“Nghiên cứu cơ chế quản lý đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình thủy lợi”

109 6 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:05

Luận văn Thạc sĩ MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài: Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: Kết cấu luận văn CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU XÂY DỰNG BẢN SỞ ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUẢN CHI PHÍ ĐẦU XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI 1.1 Những vấn đề chung đầu xây dựng 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Trình tự đầu xây dựng dự án: 17 1.1.3 Bản chất nội dung kinh tế vốn đầu xây dựng 19 1.1.4 Phân loại vốn đầu xây dựng 23 1.2 Kết hiệu hoạt động đầu xây dựng 25 1.2.1 Kết hoạt động đầu xây dựng 25 1.2.2 Hiệu hoạt động đầu xây dựng 26 1.3 chế quản đầu xây dựng hiệu vốn đầu xây dựng 31 1.3.1 chế quản đầu xây dựng 31 1.3.2 Hiệu vốn đầu xây dựng 32 1.4 Kết luận chương 1: 38 CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 39 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA CHẾ QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI TRONG THỜI GIAN QUA 39 2.1 Khái quát trình chuyển biến chế quản đầu xây dựng thời gian qua 39 2.1.1 Chuyển đổi từ chế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp đầu xây dựng sang “cơ chế quản theo dự án” 40 2.1.2 Phân loại theo quy mơ tính chất dự án theo hướng tăng cường trách nhiệm quyền hạn cho ngành địa phương sở với việc phân chia dự án Nhà nước theo loại nguồn vốn 41 2.1.3 Những tiến việc chấp hành trình tự đầu xây dựng 42 2.1.4 Những tiến lĩnh vực quản chất lượng cơng trình xây dựng 43 2.1.5 Về lĩnh vực quản chi phí dự án đầu xây dựng 43 2.1.6 Quản vốn đầu kế hoạch hoá Nhà nước 45 2.2 Đánh giá kết trình đổi chế quản đầu xây dựng quản thực tế hoạt động đầu xây dựng cơng trình thủy lợi 46 2.2.1 Trong quản đầu xây dựng 46 2.2.2 Thực tế hoạt động đầu xây dựng cơng trình thuỷ lợi 50 2.3 Những vấn đề tồn chế quản đầu xây dựng thực tế sử dụng vốn đầu xây dựng thời gian qua 54 2.3.1 Những vấn đề tồn chế quản đầu xây dựng 54 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Mai T Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ 2.3.2 Những vấn đề tồn thực tế sử dụng vốn đầu xây dựng thời gian qua 63 2.4 Kết luận chương 74 CHƯƠNG 76 NGHIÊN CỨU CHẾ QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 76 3.1 Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chế quản đầu xây dựng thuộc Nhà nước 76 3.1.1 Một số thay đổi Nhà nước quản đầu xây dựng thời gian gần 77 3.1.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế quản đầu xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu thuộc Nhà nước 87 3.2 Một số giải pháp khác nhằm hoàn thiện chế quản lý, nâng cao hiệu vốn đầu 93 3.2.1 Về trách nhiệm cá nhân định đầu 93 3.2.2 Về hệ thống quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật đơn giá đầu xây dựng 93 3.2.3 Về công tác tra, kiểm tra đầu xây dựng 94 3.2.4 Về phương thức đấu thầu 95 3.2.5 Về mơ hình quản đầu xây dựng 96 3.2.6 Về mơ hình thực dự án 96 3.3 Ứng dụng chế quản đầu xây dựng, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu xây dựng 98 3.3.1 Giới thiệu dự án ứng dụng chế quản đầu xây dựng, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu xây dựng 98 3.3.2 sở pháp cho việc quản đầu xây dựng 99 3.3.3 Một số giải pháp quản đầu xây dựng, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu xây dựng dự án Hệ thống cơng trình phân ranh mặn tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu 100 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Mai T T Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 3.1 Thẩm quyền định đầu xây dựng cơng trình …… ……………82 Hình 3.2 Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu xây dựng cơng trình…………………………………………………………………………… …83 Hình 3.3 Hình thức quản dự án đầu xây dựng ………………………………83 Hình 3.4 Hình thức quản dự án đầu xây dựng cơng trình ………………… 87 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình chi đầu xây dựng từ NSNN cho ngành Thuỷ Lợi .53 Bảng 2.2 Tốc độ chi đầu xây dựng từ NSNN cho ngành Thuỷ Lợi ………….54 Bảng 2.3 Tổng hợp vốn đầu phát triển năm 2006-2010 …………………… 70 Bảng 3.1 Phân chia gói thầu – Hệ thống cơng trình phân ranh mặn ……….102 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT XDCB Xây dựng TKCS Thiết kế sở UBND Ủy ban nhân dân TW Trung Ương NSNN Ngân sách nhà nước Ban QLDA Ban Quản dự án QHPT KT – XH Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội QHPT Quy hoạch phát triển PTKTXH Phát triển kinh tế xã hội HĐND Hội đồng nhân dân Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ ĐTPT Đầu phát triển HĐQT Hội đồng quản trị DNNN Doanh nghiệp nhà nước HTĐT Hỗ trợ đầu CĐT Chủ đầu QH Quốc hội TKKT Thiết kế kỹ thuật TDT Tổng dự toán Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ đất nước chuyển sang kinh tế thị trường yêu cầu quản chi phí cho đầu xây dựng thay đổi nhằm phù hợp với kinh tế Hiện quốc gia giới yêu cầu quản tài nói chung u cầu việc quản cách chặt chẽ khoản chi đầu xây dựng công trình thuỷ lợi nói riêng phải đảm bảo mục đích, kế hoạch, định mức, tiết kiệm sử dụng nguồn vốn cách hiệu quan trọng Tuy nhiên việc quản khoản chi khơng bị thất vấn đề nan giải thực tế tượng tham ơ, tham nhũng khơng thể loại bỏ hết Vì việc tăng cường cơng tác quản cho đầu xây dựng cho ngành trình trình thuỷ lợi quan trọng xuất phát từ sau: - Từ thực trạng công tác quản vốn đầu xây dựng bản: chế quản tài nước ta nhiều thay đổi nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tiễn mà đất nước chuyển sang kinh tế thị trường Vì chế quản vốn đầu xây dựng trước trở nên hiệu khơng phù hợp với tình hình mà ảnh hưởng đến việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước Chính phủ ban hành Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 thay Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Quy chế quản dự án đầu xây dựng cơng trình nhằm quản cách chặt chẽ khoản chi Nhà nước cho đầu xây dựng Mặt khác, cấu tổ chức máy quản chồng chéo nhiều hiệu quản khơng cao Ngồi chế sách nhiều không chặt chẽ tạo kẽ hở quản vốn đầu tư, nguồn vốn dùng cho chi đầu xây dựng nhiều nguồn vốn vay mà yêu cầu sử dụng nguồn vốn cách hiệu cần thiết Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ Đối với số đơn vị quản vốn đầu xây dựng đơi chưa chủ động việc sử dụng kinh phí cấp chưa nắm sát thực tế nhu cầu chi tiêu, nhiều đơn vị dùng cách để sử dụng hết kinh phí cấp họ chưa quan tâm đến việc chi dùng định mức, đơn giá duyệt - Từ vai trò cơng tác quản vốn đầu xây dựng ngành thủy lợi: thực tốt công tác quản vốn đầu xây dựng nói chng ngành thủy lợi nói riêng ý nghĩa quan trọng việc thực hành tiết kiệm Để từ tập trung nguồn lực tài để phát triển kinh tế, ổn định lành mạnh kinh tế quốc gia, chống tượng tiêu cực, lãng phí Ngồi thực cơng tác đảm bảo cho cơng trình thủy lợi nhà nước đáp ứng đầy đủ nguồn vốn sử dụng nguồn vốn cách hiệu để hồn thành tiến độ thi cơng cơng trình theo kế hoạch, nâng cao trách nhiệm quan tài chính, quan cấp phát chủ đầu trình xây dựng Thơng qua cơng tác quản cách chặt chẽ hạn chế tiêu cực q trình thi cơng cơng trình Từ thấy mặt yếu cơng tác quản để từ biện pháp sách để bổ sung kịp thời nhằm hồn thiện cơng tác quản - Từ đặc điểm cơng trình ngành thủy lợi: nhằm đảm bảo cho chất lượng cơng trình thủy lợi cần phải tăng cường cơng tác quản ngành thủy lợi ý nghĩa quan trọng cho sản xuất tưới, tiêu, hệ thống thoát nước, thoát lũ… Vì mà cần phải tăng cường cơng tác quản vốn đầu xây dựng cơng trình thủy lợi, việc tăng cường cơng tác quản vừa nhằm đảm bảo đồng vốn sử dụng mục đích lại vừa đảm bảo chất lượng cơng trình thiết kế duyệt Xuất phát từ mà việc hoàn thiện, đổi chế quản vốn đầu xây dựng cho cơng trình thủy lợi cần thiết Cũng mà tác giả chọn đề tài luận văn “Nghiên cứu chế quản đầu xây Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ dựng nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu xây dựng cơng trình thủy lợi” Mục đích đề tài: Đưa số giải pháp nhằm đổi chế nâng cao hiệu công tác quản vốn đầu xây dựng cơng trình thủy lợi Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: * Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: chế quản đầu xây dựng tình hình sử dụng vốn đầu xây dựng thuộc Dự án đầu xây dựng cơng trình thuỷ lợi Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn nghiên cứu chế quản đầu xây dựng tình hình sử dụng vốn đầu xây dựng cho Dự án đầu xây dựng thuộc cơng trình thuỷ lợi * Phương pháp nghiên cứu Để sâu nghiên cứu nội dung luận văn tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận kiến nghị, Luận văn kết cầu gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề chung đầu xây dựng sở để tổ chức thực quản chi phí đầu xây dựng cơng trình thủy lợi Chương 2: Đánh giá kết chế quản đầu xây dựng hiệu vốn đầu xây dựng cơng trình thủy lợi Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ Chương 3: Đổi chế quản đầu xây dựng, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu xây dựng cơng trình thủy lợi Tài liệu tham khảo Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU XÂY DỰNG BẢN SỞ ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUẢN CHI PHÍ ĐẦU XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI 1.1 Những vấn đề chung đầu xây dựng 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm đầu xây dựng: a Khái niệm U Đầu Xây dựng kinh tế quốc dân phận đầu phát triển Đây q trình bỏ vốn để tiến hành hoạt động xây dựng nhằm tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng tài sản cố định kinh tế Do đầu Xây dựng tiền đề quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội kinh tế nói chung sở sản xuất kinh doanh nói riêng Đầu Xây dựng hoạt động chủ yếu tạo tài sản cố định đưa vào hoạt động lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhằm thu đựơc lợi ích với nhiều hình thức khác Đầu Xây dựng kinh tế quốc dân thông qua nhiều hình thức xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, đại hố hay khơi phục tài sản cố định cho kinh tế Đầu xây dựng phận hoạt động đầu nói chung, đầu phát triển nói riêng Đó việc bỏ vốn để tiến hành hoạt động xây dựng (từ việc khảo sát, quy hoạch đầu tư, thiết kế xây dựng lắp đặt thiết bị để hoàn thiện việc tạo sở vật chất-kỹ thuật) nhằm tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng tài sản cố định cho kinh tế Như vậy, đầu xây dựng hoạt động sản xuất vật chất mà phạm trù kinh tế tài xuất q trình tái sản xuất tài sản cố định Nhưng, xây dựng ngành sản xuất vật chất, tạo sở vật chất-kỹ thuật cho Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ 10 xã hội, định đến phát triển đất nước quy mô sản xuất ngành liên quan b Đặc điểm chung đầu xây dựng: U Hoạt động đầu xây dựng phận đầu phát triển mang đặc điểm đầu phát triển - Đòi hỏi vốn lớn, ứ đọng thời gian dài: hoạt động đầu xây dựng đòi hỏi số lượng vốn lao động, vật lớn Nguồn vốn nằm khê đọng suốt trình đầu trình đầu phải kế hoạch huy động sử dụng nguồn vốn cách hợp đồng thời kế hoạch phân bổ nguồn lao động, vật thiết bị phù hợp đảm bảo cho công trình hồn thành thời gian ngắn chống lãng phí nguồn lực - Thời gian dài với nhiều biến động: thời gian tiến hành công đầu thành phát huy tác dụng thường đòi hỏi nhiều năm tháng với nhiều biến động xảy - giá trị sử dụng lâu dài: thành thành đầu xây dựng giá trị sử dụng lâu dài, hàng trăm, hàng nghìn năm, chí tồn vĩnh viễn cơng trình tiếng giới vườn Babylon Iraq, tượng nữ thần tự Mỹ, kim tụ tháp cổ Ai cập, nhà thờ La Mã Roma, vạn trường thành Trung Quốc, tháp Angcovat Campuchia, … - Cố định: thành hoạt động đầu xây dựng công trình xây dựng hoạt động nơi mà tạo dựng điều kiện địa lý, địa hình ảnh hưởng lớn đến q trình thực đầu tư, việc phát huy kết đầu Vì cần bố trí hợp địa điểm xây dựng đảm bảo yêu cầu an ninh quốc phòng, phải phù hợp với kế hoạch, qui hoạch bố trí nơi điều kiện thuận lợi, để khai thác lợi so sánh vùng, quốc gia, đồng thời phải đảm bảo phát triển cân đối vùng lãnh thổ - Liên quan đến nhiều ngành: hoạt động đầu xây dựng phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực Diễn phạm vi địa phương Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ 95 3.2.4 Về phương thức đấu thầu Việc xác định dự toán để làm giá chuẩn, giá trần để xem xét giá trúng thầu chậm, thiếu xác; việc bố trí kế hoạch thiếu tập trung, bố trí kế hoạch khơng theo tiến độ dự án trở ngại phổ biến làm cho việc triển khai công tác đấu thầu khó thực Thủ tục đấu thầu, chọn thầu phải qua nhiều khâu trình tự đấu thầu chưa phù hợp gây ách tắc, chậm trễ việc triển khai thực dự án kế hoạch đầu hàng năm gây phiền hà cho chủ đầu sử dụng vốn NSNN đơn vị tham gia đấu thầu Đặc biệt với cơng trình trung ương đóng địa bàn địa phương, chi phí lại để trình duyệt nhiều lần gây tốn kém, lãng phí tiêu cực Cần cải tiến khâu thủ tục gọn nhẹ, phải qui định trách nhiệm quyền hạn rõ ràng, cụ thể (kể trách nhiệm kinh tế trước pháp luật) chủ đầu quan chủ quản đầu tư, phải thực trình tự qui định, làm tốt cơng tác chuẩn bị đầu thiết kế dự toán, xây dựng giá chuẩn, phải xác định giá trần để làm sở cho việc xét chọn giá trúng thầu Mặt khác chấn chỉnh lại tổ chức nhân nhận thầu xây lắp, cung ứng vật thiết bị, tổ chức vấn nhằm đảm bảo khả tham gia đấu thầu nhà thầu phù hợp với lực kỹ thuật tài Đổi cơng tác đấu thầu, chọn thầu giám sát chế tài nhà thầu Những cơng trình quan trọng hay phức tạp cần ưu tiên lựa chọn theo tiêu chí kỹ thuật Năng lực nhà thầu xây dựng không nên xét “bài dự thi” Qua hội thảo “đấu thầu chuyên nghiệp” Bộ KHĐT tổ chức gần (do WB tài trợ), chuyên gia Trung quốc trình bày kinh nghiệm Trung quốc hầu hết thuê vấn đấu thầu chuyên nghiệp (không thuộc chủ đầu tư) thực dịch vụ từ chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (tất nhiên lựa chọn cuối quyền chủ đầu khơng thể chọn nhà thầu ngồi danh sách đề nghị vấn đấu thầu) Chúng ta nên khuyến khích tổ chức vấn đấu thầu chuyên nghiệp Họ không chấm thầu sở “bài thi” mà phải thẩm tra thực tế lực nhà thầu Sự sơ suất cố tình gian lận cán đấu Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ 96 thầu dẫn đến phá sản doanh nghiệp vấn đề liên quan đến quan bảo vệ pháp luật Hiện cán Chủ đầu vi phạm xử kỷ luật mà chưa chế tài quan thực Cũng tình trạng chủ đầu tư, không tin tưởng lực nhà thầu lại phải chọn nhà thầu họ đạt điểm cao dự thầu Nếu vấn đấu thầu chuyên nghiệp không lựa chọn nhà thầu vào danh sách cuối (có do) chủ đầu bất đắc dĩ chấp nhận nhà thầu trúng thầu 3.2.5 Về mơ hình quản đầu xây dựng Cần mơ hình khơng quan tâm đến đầu xây dựng mà cần quản khai thác công trình cách hiệu Mơ hình liên kết hữu (có thực hiện, phản hồi, điều chỉnh hồn thiện) mơ dun QUY HOẠCH ĐẦU XÂY DỰNG - QUẢN KHAI THÁC Từ mơ hình tổng thể, vào Luật xây dựng văn luật để thiết kế hệ thống thực Hệ thống cần thể rõ công đoạn công việc, (hay quan nào) trách nhiệm giải quyết, nội dung, phạm vi, thời gian công đoạn cần rõ ràng yêu cầu cán bộ, trang thiết bị… để hoàn thành nhiệm vụ; vận hành hệ thống bộc lộ khâu yếu, cán không đủ lực Hệ thống cần thiết lập với yêu cầu tiêu chuẩn hố ISO Trong mơ hình, hệ thống nêu quy định, chế chủ thể tham gia xây dựng cơng trình Chủ đầu tư, vấn, Nhà thầu xây dựng, Giám sát đầu quy định rõ ràng Công tác cán (nhân sự) lựa chọn nhằm đáp ứng việc vận hành hệ thống thiết kế Để thiết lập Mơ hình cung cách quản hệ thống đòi hỏi tâm cao Lãnh đạo quan chức 3.2.6 Về mơ hình thực dự án Hiện việc thực dự án thủy lợi chủ yếu là: Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ 97 - Chủ đầu thuê vấn khảo sát thiết kế - Chủ đầu tổ chức đấu thầu chọn thầu xây lắp cung cấp thiết bị - Một số dự án lớn thuê vấn giám sát Đây mơ hình tốt thực dự án xây dựng tương lai nên đa dạng phương thức thực dự án, nhằm giảm bớt tải nhân chủ đầu Một số dự án lớn, phức tạp Chủ đầu nên thuê vấn quản dự án Ngồi tham khảo số hình thức sau: * Mơ hình D&C (Thiết kế thi cơng): Hình thức thích hợp với dự án không phức tạp kỹ thuật (nạo vét, kênh mương, ), sửa chữa cơng trình tính đặc thù đòi hỏi cơng nghệ nhà thầu (xử thân cơng trình…) * Mơ hình EPC (Thiết kê – cung cấp thiết bị - thi công) Đây mơ hình tổng thầu mà Nghị định 85/2009/NĐ-CP nhắc đến Các nhà thầu, Thiết kế, Thi công Cung cấp thiết bị hợp tác để tham gia đấu thầu Trong trường hợp nhà thầu lựa chọn trực tiếp (khơng qua đấu thầu) Tổng thầu EPC quyền lựa chọn nhà thầu phụ Trong trường hợp chìa khóa trao tay Tổng thầu phải lập dự án với bên mời thầu tiến hành thủ tục trình duyệt dự án * Mơ hình phối hợp: Đây mơ hình ghép nối phận nhà nước (chính quyền tỉnh) tổ hợp nhà thầu thiết kế / thi công quản xây dựng Các tổ hợp nhà thầu lựa chọn thông qua đấu thầu Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ 98 3.3 Ứng dụng chế quản đầu xây dựng, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu xây dựng 3.3.1 Giới thiệu dự án ứng dụng chế quản đầu xây dựng, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu xây dựng Dự án “Hệ thống cơng trình phân ranh mặn tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu” xây dựng tỉnh Sóc Trăng Bạc Liêu Chủ đầu Ban Quản đầu Xây dựng thủy lợi 10 chủ đầu trực tiếp quản dự án Mục tiêu dự án phân ranh mặn vùng đất tôm lúa tỉnh Bạc Liêu với vùng chuyên lúa tỉnh Bạc Liêu Sóc Trăng để ổn định thâm canh tăng suất trồng, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an ninh lương thực phát triển bền vững cho vùng dự án thuộc huyện Hồng Dân, Phước Long, Giá Rai tỉnh Bạc Liêu phần diện tích huyện Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng, đó: - Ngăn mặn, trữ cho vùng trồng lúa, màu ổn định với diện tích 65.511 hai tỉnh Bạc Liêu & Sóc Trăng - Góp phần chủ động điều tiết nước phục vụ sản xuất nuôi trồng thuỷ sản vùng chuyển đổi sản xuất phía Bắc Quốc lộ IA Bạc Liêu với diện tích 74.908 - Ngồi kết hợp tiêu úng, xổ phèn giao thông thuỷ nội vùng mùa mưa Theo TCXDVN 285-2002 cấp “Hệ thống cơng trình Phân ranh mặn tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu” cấp II Tuy nhiên, dự án bao gồm nhiều cơng trình cống xà lan BTCT chiều rộng từ 3-15m, q trình tu bổ, sửa chữa cơng trình khơng làm ảnh hưởng đáng kể đến làm việc bình thường tồn hệ thống nên theo điều c mục 2.7 TCXDVN 285-2002 lựa chọn cấp thiết kế cho cơng trình cấp III Với cơng trình cấp III, tiêu thiết kế sau: + Hệ số bảo đảm ổn định kn = 1,15 + Mức đảm bảo cấp nước P= 75% Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ 99 + Mức đảm bảo tiêu: Mưa đồng: P= 10% + Mức đảm bảo ngăn triều: Triều ngồi sơng : P= 25%, Phương án xây dựng: xây 61 cống sửa chữa 02 cống với tổng mức đầu là: 664.835.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ, tám trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn) Trong đó: - Phần tỉnh Sóc Trăng quản lý: 4.506.000.000 đồng (trong 1.040.000.000 đồng chi phí dự phòng) - Phần tỉnh Bạc Liêu quản lý: 51.398.000.000 đồng (trong 11.861.000.000 đồng chi phí dự phòng) - Phần Ban Quản ĐT&XDTL 10 quản lý: 608.931.000.000 đồng Nguồn vốn đầu nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho cơng trình thủy lợi đồng sơng Cửu Long giai đoạn 2006-2010 Thời gian thi công: dự kiến năm 3.3.2 sở pháp cho việc quản đầu xây dựng - Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ quản dự án đầu xây dựng cơng trình - Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ quản dự án đầu xây dựng cơng trình - Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng - Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính Phủ quản chi phí đầu xây dựng - Thơng số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản chi phí xây dựng Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ 100 - Thông số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy thiết bị thi cơng xây dựng cơng trình 3.3.3 Một số giải pháp quản đầu xây dựng, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu xây dựng dự án Hệ thống cơng trình phân ranh mặn tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu 3.3.3.1 Về hệ thống quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật đơn giá đầu xây dựng Dự án hệ thống cơng trình phân ranh mặn tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu dự án ứng dụng xây dựng cơng nghệ cống xà lan bêtơng cốt thép, hình thức đóng mở cửa van clape khung thép khơng rỉ, mặt composite Đây công nghệ xây dựng nên nhiều loại công tác xây dựng chưa định mức dự tốn tập định mức hành Nhà nước cụ thể như: - Công tác bê tông cốt thép tự đầm cống xà lan di động M350 M400 - Công tác gia công chế tạo cửa van thép inox - Công tác lắp đặt cửa van thép inox - Công tác gia công chế tạo lắp đặt composit - Cơng tác đóng cọc gỗ máy đào - Công tác đắp bao tải đất, bao tải cát cạn nước - Công tác lai dắt đánh chìm xà lan di động - Cơng tác xói hút bùn làm mặt hố móng trước đánh chìm cống xà lan di động …… Ngoài dự án hệ thống cống ngăn mặn được xây dựng rải rác dọc bờ Đông kênh Ngan Dừa – Cầu Sập (đoạn từ rạch Xẻo Chít đến Ninh Qưới) dọc hai bờ kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp đoạn Ninh Qưới đến kênh Cái Trầu – Phú Lộc, bờ Nam rạch Xẻo Chít (đoạn từ kênh Ngan Dừa 97 đến kênh Cái Trâu – Phú Lộc) Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ 101 thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng Bạc Liêu Chính phân tán cơng trình nên việc quản chi phí đầu cơng trình phức tạp cơng trình nằm hai tỉnh mà việc xác định chế độ đơn giá áp dụng cho cơng trình gây nhiều tranh cãi Để giúp cho việc quản chi phí đầu xây dựng hiệu chủ đầu (Ban quản đầu Xây dựng thủy lợi 10) thuê Viện Kinh tế Quản thủy lợi – Viện Khoa học thủy lợi Việt nam phối hợp với đơn vị thi công số đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng định mức dự tốn số loại cơng việc chưa định mức, bổ sung sốt xét lại số định mức công bố văn nhà nước cho phù hợp với điều kiện cơng trình xây dựng đơn giá cơng trình để làm sở cho việc chọn giá thầu quản chi phí đầu xây dựng 3.3.3.2 Về công tác đấu thầu Dự án hệ thống cơng trình phân ranh mặn chia làm đợt đấu thầu: đợt gồm gói 1, 2, 3; đợt gồm gói 4, 5, 6, 7; đợt gồm gói 8, 9, 10 - Số lượng gói thầu số cống gói thầu theo định số 57/QĐBNN-XD ngày 08 tháng 01 năm 2009 bảng sau: Bảng 3.1: Phân chia gói thầu – Hệ thống cơng trình phân ranh mặn Gói TT Tên cống Địa điểm Đường Trâu Ngã Năm - Sóc Trăng 5.00 Clape trục Bảy Tươi Ngã Năm - Sóc Trăng 3.00 Clape trục Cống Đá Ngã Năm - Sóc Trăng 8.00 Clape trục Gói Nàng Rền Ngã Năm - Sóc Trăng 15.00 Clape trục thầu Năm Kiệu Ngã Năm - Sóc Trăng 8.00 Clape trục 01 Bảy Chề Ngã Năm - Sóc Trăng 5.00 Clape trục Kênh Mới Ngã Năm - Sóc Trăng 10.00 Clape trục Chiến Luỹ Ngã Năm - Sóc Trăng 5.00 Clape trục Út Xáng Ngã Năm - Sóc Trăng 5.00 Clape trục thầu Phạm Thị Mai B thiếtkế Loại cửa van R Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ Gói 102 TT Tên cống Địa điểm 10 HM Bảy Chề Ngã Năm - Sóc Trăng Vĩnh Phong 18 Giá Rai - Bạc Liêu 8.00 Clape trục Vĩnh Phong 16 Giá Rai - Bạc Liêu 10.00 Clape trục Cây Dương Giá Rai - Bạc Liêu 8.00 Clape trục Vĩnh Phong 14 Giá Rai - Bạc Liêu 8.00 Clape trục Vĩnh Phong 10 Giá Rai - Bạc Liêu 8.00 Clape trục HM VP 16 Giá Rai - Bạc Liêu Lung Mướp Giá Rai - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Ba Thôn Giá Rai - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Kiểm Suôl Giá Rai - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Thầy út Giá Rai - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Vĩnh Phong 12 Giá Rai - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Vĩnh Phong Phước Long-Bạc Liêu 12.00 Clape trục Vĩnh Phong Giá Rai-Bạc Liêu 8.00 Clape trục Ranh Hạt Phước Long-Bạc Liêu 5.00 Clape trục Vĩnh Phong Phước Long-Bạc Liêu 8.00 Clape trục HM Vĩnh Phong Xã Thoàn Phước Long-Bạc Liêu 5.00 Clape trục Xã Thoàn Phước Long-Bạc Liêu 5.00 Clape trục Gói Vĩnh Phong Phước Long-Bạc Liêu 8.00 Clape trục thầu Vĩnh Phong Phước Long-Bạc Liêu 5.00 Clape trục 05 Bình Tốt Phước Long-Bạc Liêu 5.00 Clape trục Vĩnh Phong Phước Long-Bạc Liêu 8.00 Clape trục HM Bình Tốt Gói Chủ Đống-Vườn Phước Long-Bạc Liêu 5.00 Clape trục thầu Hoa Rô Phước Long-Bạc Liêu 5.00 Clape trục thầu Gói thầu 02 Gói thầu 03 Gói thầu 04 Phạm Thị Mai B thiếtkế Loại cửa van R Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ Gói thầu 06 Gói thầu 07 Gói thầu 08 Gói thầu 09 103 TT Tên cống Địa điểm Thầy Thép Phước Long-Bạc Liêu 5.00 Clape trục Hồ Bình Phước Long-Bạc Liêu 10.00 Clape trục Đìa Muồng Phước Long-Bạc Liêu 5.00 Clape trục HM Dia Muong Cống Sáu Hỷ Hồng Dân - Bạc Liêu 8.00 Clape trục Sáu tàu Hồng Dân - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Hai Da Hồng Dân - Bạc Liêu 1.00 Clape trục Cống Cầu Sắt Hồng Dân - Bạc Liêu 8.00 Clape trục Cống út Bon Hồng Dân - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Năm Phến Hồng Dân - Bạc Liêu 3.00 Clape trục Cống 3/2 Hồng Dân - Bạc Liêu 8.00 Clape trục HM 3/2 Hồng Dân - Bạc Liêu Tảo Hồng Dân - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Cống Le Le Hồng Dân - Bạc Liêu 10.00 Clape trục Cống Mười Xộp Hồng Dân - Bạc Liêu 7.00 Clape trục Cống Chín Diệu Hồng Dân - Bạc Liêu 8.00 Clape trục Cống Tâm Hồng Dân - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Cống Bình Búa Hồng Dân - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Cống Ba Lân Hồng Dân - Bạc Liêu 5.00 Clape trục HM Tảo Hồng Dân - Bạc Liêu Cống Cầu Trắng Hồng Dân - Bạc Liêu 8.00 Clape trục Cống Tà Ben Hồng Dân - Bạc Liêu Clape trục Cống Thống Nhất Hồng Dân - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Cống Thống Nhất Hồng Dân - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Cống Vĩnh An Hồng Dân - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Cống Ngan Trâu Hồng Dân - Bạc Liêu 8.00 Clape trục HM Bà Gioong Hồng Dân - Bạc Liêu Phạm Thị Mai B thiếtkế Loại cửa van R Phước Long - Bạc Liêu Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ Gói 104 TT Tên cống Địa điểm Cống Xẻo Tràm Hồng Dân - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Cống Xẻo Rô Hồng Dân - Bạc Liêu 8.00 Clape trục Cống Hai Mớm Hồng Dân - Bạc Liêu 5.00 Clape trục Gói Cống Lái Viết Hồng Dân - Bạc Liêu 8.00 Clape trục thầu Cống Bà Âu Hồng Dân - Bạc Liêu 5.00 Clape trục 10 Cống Dì Oán Hồng Dân - Bạc Liêu 12.00 Clape trục Cống Ngan Kè Hồng Dân - Bạc Liêu 8.00 Clape trục Cống Bà Giòng Hồng Dân - Bạc Liêu 10.00 Clape trục HM Ba Giong Hồng Dân - Bạc Liêu thầu B thiếtkế Loại cửa van R Do là những cống xà lan di động nên việc phân chia gói thầu phải tính toán cho phù hợp với: + Phương án lai dắt di chuyển xà lan đến vị trí cống + Đặc điểm vị trí địa lý, địa hình địa cống + Phân khu hành (theo huyện) cống + Theo biện pháp thi công cống, đúc chỗ hay đánh đắm + Dễ thi công, dễ quản dễ giám sát thi công Việc phân chia các gói thầu đảm bảo quãng đường lai dắt xà lan hợp lý tránh tình trạng cống thì quãng đường lai dắt ngắn còn cống thì quãng đường lai dắt quá dài 3.3.3.3 Về công tác quản nhà nước: - Đối với c ông tác quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi: dự án Hệ thống cơng trình phân ranh mặn tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu nằm quy hoạch Quyết định số 84/2006/QĐ-TTg ngày 19/04/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy lợi Đồng Bằng sông Cửu Long giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020 Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ 105 - Đối với công tác “quản vận hành”: hệ thống cơng trình với nhiệm vụ chủ yếu ngăn mặn, tiêu thoát lũ đồng thời lại nằm hai tỉnh khác nhau, việc điều hành phải mang tính hệ thống thống Phải lập quy trình vận hành chung cho tồn dự án phối kết hợp với nhiệm vụ cống vùng dự án Chính nhân lực quản vận hành đòi hỏi trình độ tương đối cao Đối với cống phải bố trí tối thiểu 01 người tay nghề tương đương thợ bậc 4/7 phải đào tạo để nắm vững quy trình vận hành cống để tránh tình trạng vận hành sai quy trình Quá trình quản khai thác cần lưu ý nắm vững nhu cầu sử dụng nước, cần ngăn mặn, cần tháo nước để điều tiết cách chủ động Thường xuyên theo dõi kiểm tra để phát kịp thời hư hỏng, cố, để kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng Theo em cơng trình điều kiện phức tạp nên thành lập Công ty quản khai thác cho hệ thống phân ranh mặn riêng đáp ứng yêu cầu đặt điều hành cách nhịp nhàng phát huy hết công suất dự án - Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản đầu tư: website Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn nên mục Quản dự án đầu xây dựng mục đưa thông tin dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu dự án làm đến đâu thông tin liên quan đến dự án thông tin đấu thầu, chọn thầu,… để người quan tâm đến dự án nắm rõ 3.3.3.5 Kết luận Hệ thống cơng trình phân ranh mặn tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu xây dựng cơng trình Quyết định số 4110/QĐ-BNN-XD ngày 25/12/2008 với nhiệm vụ ngăn mặn, trữ cho vùng trồng lúa, màu ổn định với diện tích 65.511 hai tỉnh Bạc Liêu & Sóc Trăng; góp phần chủ động điều tiết nước phục vụ sản xuất nuôi trồng thuỷ sản vùng chuyển đổi sản xuất phía Bắc Quốc lộ IA Bạc Liêu với diện tích 74.908 ha; kết hợp tiêu úng, xổ phèn giao thông thuỷ nội vùng mùa mưa Hệ thống cơng trình cấp III trải dài tỉnh Sóc Trăng Bạc Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ 106 Liêu cơng tác quản đầu xây dựng vô phức tạp Hệ thống công trình là hệ thống cống (61 cống) ngăn mặn sử dụng công nghệ cống xà lan bê tông cốt thép, là loại công nghệ mới chưa có định mức chính vì vậy mà việc quản lý đầu xây dựng là hết sức phức tạp nhất là quản lý chi phí đầu xây dựng Hệ thống 61 cống ngăn mặn này nằm rải rác ở hai tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu chính vì thế việc phân gói thầu để lập kế hoạch đấu thầu cho hợp lý cũn g rất quan trọng Ngoài là hệ thống ngăn mặn nên việc quản lý vận hành , mô hình vận hành thế nào cho có hiệu quả cũng cũng là vấn đề nên được quan tâm, đội ngũ công nhân vận hành cũng phải được đào tạo bản để nắm vững quy trình vận hành của cống Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ 107 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Việc đổi công tác quản đầu xây dựng nói chung lĩnh vực xây dựng thủy lợi nói riêng đòi hỏi thiết thực nhằm phù hợp với Luật xây dựng ban hành đồng thời hạn chế rủi ro đầu xây dựng Tuy nhiên để thay đổi cách đòi hỏi tâm lãnh đạo cấp nỗ lực nhiều quan liên quanđòi hỏi thống Chính phủ thơng qua quan Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính,… Đổi cơng tác đầu cần thiết phải đổi thực duy, tổ chức cho phù hợp với mơ hình lựa chọn Sự thay đổi đụng chạm đến nhiều vấn đề nhạy cảm nhân sự, ý chí,… Vì Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn cần đầu cho việc “Thiết kế mô hình quản đầu tư” thích hợp Việc đòi hỏi tham gia khơng Cục Quản xây dựng cơng trình mà Cục, Vụ khác liên quan đến cơng tác quản đầu xây dựng Hoạt động đầu XDCB hoạt động quan trọng, ngày tạo sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế xã hội Tuy nhiên, đầu XDCB đòi hỏi số lượng vốn lớn đất nước ta nghèo, thiếu vốn đầu để phát triển Vì vậy, sử dụng vốn cho tiết kiệm, hiệu yêu cầu cấp bách khách quan Để thực nhiệm vụ cần phải phối hợp chặt chẽ nhiều cấp, nhiều ngành từ giai đoạn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chuẩn mực, biện pháp, quy định, quy chế đầu xây dựng …đến việc tổ chức thực thực tế Đây vấn đề thuộc chế quản đầu xây dựng Quá trình nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm mục đích xây dựng, ban hành tổ chức thực thực tế, đồng thời liên tục hoàn thiện chế quản đầu xây dựng yêu cầu bắt buộc, nhằm mục đích ngày nâng cao hiệu đầu tư, hiệu vốn đầu XDCB Tất cả, khơng ngồi mục đích làm cho hoạt động đầu XDCB thực tốt vai trò quan trọng kinh tế-xã hội Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ 108 Với vấn đề cập nhật thời gian vừa qua, tác giả hy vọng góp phần việc đưa giải pháp quản đầu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu xây dựng Tác giả xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu thầy giáo bạn bè đồng nghiệp để tác giả tiếp tục hồn thiện luận văn Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT Luận văn Thạc sĩ 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ xây dựng, Thông số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 hướng dẫn lập quản chi phí xây dựng Bộ xây dựng, Thông số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 hướng dẫn xác định giá ca máy thiết bị thi cơng xây dựng cơng trình Chính phủ Việt nam, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 quản dự án đầu xây dựng cơng trình, NXB Xây dựng Chính phủ Việt nam, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP quản dự án đầu xây dựng cơng trình, NXB Xây dựng Chính phủ Việt nam, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản chi phí đầu xây dựng, NXB Xây dựng Chính phủ Việt nam, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 hướng dẫn Luật đấu thầu lựa chọn Nhà thầu theo Luật xây dựng Chính phủ Việt nam, Nghị định số 110/2008/NĐ-CP 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung vùng Chính phủ Việt Nam, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 hợp đồng hoạt động xây dựng Quốc hội nước CHXHCN Việt nam (2003), Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, NXB Xây dựng 10 Quốc hội nước CHXHCN Việt nam (2005), Luật dân số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005, NXB Xây dựng 11 Quốc hội nước CHXHCN Việt nam(2005), Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, NXB Xây dựng 12 Nguyễn Xuân Phú, Kinh tế xây dựng thuỷ lợi, trường đại học Thủy Lợi 13 Nguyễn Bá Uân (2010), Quản dự án, Trường đại học Thuỷ Lợi 14 Một số tài liệu khác từ Tổng cục thống kê, Báo xây dựng, Báo lao động, Tạp chí Kinh tế xây dựng, Website Bộ xây dựng, Website tra nhà nước, Website giaxaydung.vn… Phạm Thị Mai Lớp cao học 16KT ... khăn… 1.3 Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng hiệu vốn đầu tư xây dựng 1.3.1 Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơng cụ quản lý mà chủ thể quản lý hình thành sử dụng nhằm... dụng chế quản lý đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dựng 98 3.3.1 Giới thiệu dự án ứng dụng chế quản lý đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dựng. .. đề chung đầu tư xây dựng sở để tổ chức thực quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình thủy lợi Chương 2: Đánh giá kết chế quản lý đầu tư xây dựng hiệu vốn đầu tư xây dựng cơng trình thủy lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu cơ chế quản lý đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình thủy lợi” , “Nghiên cứu cơ chế quản lý đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình thủy lợi”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay