DỰ BÁO DÒNG CHẢY LŨ SÔNG LÔ PHỤC VỤ VẬN HÀNH HỒ CHỨA TUYÊN QUANG VÀ THÁC BÀ CHỐNG LŨ HẠ DU

126 2 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:05

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH DỰ BÁO DỊNG CHẢY SƠNG PHỤC VỤ VẬN HÀNH HỒ CHỨA TUYÊN QUANG THÁC CHỐNG HẠ DU LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NỘI – 2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH DỰ BÁO DỊNG CHẢY SƠNG PHỤC VỤ VẬN HÀNH HỒ CHỨA TUYÊN QUANG THÁC CHỐNG HẠ DU LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: 60-44-90 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Mai Đăng GS.TS Văn Khối NỘI - 2011 LỜI CẢM ƠN Việc hoàn thành luận văn Thạc sĩ với đề tài:” Dự báo dòng chảy sơng phục vụ cho vận hành hồ chứa Tuyên Quang Thác chống hạ du” đánh dấu mốc son quan trọng cá nhân tơi q trình học tập, nghiên cứu Trường Đại học Thủy Lợi, Nội Trong q trình hồn thành luận văn Tơi nhận nhiều giúp đỡ thầy cô, bạn bè gia đình Từ đáy lòng mình, Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo GS.TS Văn Khối, TS Nguyễn Mai Đăng trực tiếp hướng dẫn, định hướng cho cách tiếp cận với tốn giành nhiều thời gian đóng góp ý kiến, nhận xét để tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp Phòng Dự báo Thủy văn Bắc Bộ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương hỗ trợ chuyên môn, thu thập tài liệu liên quan để luận văn hoàn thành Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Phòng Đào tạo đại học sau đại học, khoa Thủy văn Tài nguyên nước trường Đại học Thủy lợi toàn thể thầy cô giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho Tôi thời gian học tập hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Bố Mẹ, Chồng Con động viên lớn tinh thần vật chất để Tơi có ngày hơm Trong khn khổ luận văn, thời gian điều kiện hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy cô đồng nghiêp Xin trân trọng cảm ơn! Nội, tháng năm 2011 Tác giả Nguyễn Thị Như Quỳnh Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Thủy văn học MỤC LỤC MỞ ĐẦU T T TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI T T MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI T T PHẠM VI NGHIÊN CỨU T T HƯỚNG TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU T T CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN T T CHƯƠNG T ĐẶC ĐIỂM SỰ HÌNH THÀNH TRÊN LƯU VỰC SƠNG T T 1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên lưu vực sông T T 1.2 Đặc điểm hình thành dòng chảy lưu vực sông T T 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy lưu vực sông T T 1.3.1 Nhân tố mặt đệm T T 1.3.2 Nhân tố khí tượng 16 T T 1.4 Khái quát đặc điểm hình thời tiết gây mưa sinh lớn lưu vực T sông 17 T 1.4.1 Những hình thời tiết chủ yếu gây mưa lớn lưu vực sông 17 T T 1.4.2 Những hình thời tiết gây mưa lớn diện rộng lưu vực sông 18 T T 1.4.3 Một số đặc điểm hình thời tiết gây mưa sinh lớn lưu vực sông 20 T T 1.5 Gia nhập khu lưu vực sông 22 T T 1.6 Đặc điểm truyền thời gian truyền dòng chảy 24 T T CHƯƠNG T T TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH DỰ BÁO SƠNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG HỒ CHỨA TRÊN LƯU VỰC 27 T 2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước dự báo vận hành hồ chứa 27 T T 2.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước dự báo 27 T T 2.1.2 Vận hành hệ thống hồ chứa 28 T T 2.2 Yêu cầu dự báo sông 30 T T 2.3 Hiện trạng dự báo sông năm gần 31 T Học viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh – Cao học 16v 0T Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Thủy văn học 2.3.1 Mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn 31 T T 2.3.2 Các phương pháp dự báo dòng chảy sơng 32 T T 2.4 Những tồn dự báo sông 36 T T 2.5 Lựa chọn phương pháp dự báo sông 37 T T CHƯƠNG T NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MƠ HÌNH DỰ BÁO DỊNG CHẢY SƠNG T 39 T 3.1 Giới thiệu mơ hình áp dụng nghiên cứu dự báo dòng chảy 39 T T 3.1.1 Giới thiệu mơ hình NAM 39 T T 3.1.2 Giới thiệu phương pháp diễn toán Muskingum 47 T T 3.1.3 Giới thiệu mơ hình ngẫu nhiên 49 T T 3.1.3.1 Phương pháp hồi quy nhiều biến……………………………………………49 3.1.3.2 Giới thiệu mơ hình ngẫu nhiên SPSS……………………………… 51 3.2 Dự báo sông mơ hình tất định NAM mơ hình Muskingum 52 T T 3.2.1 Phân chia lưu vực mơ hình NAM 52 T T 3.2.2 Xây dựng mơ hình NAM Muskingum cho lưu vực……………………… 53 3.2.3 Hiệu chỉnh mơ hình 57 T T 3.3 Dự báo lưu vực sông việc kết hợp mơ hình tất định NAM – T MIKE11 mơ hình ngẫu nhiên SPSS 65 T 3.4 Kết kiểm định mơ hình 71 T T CHƯƠNG T T ỨNG DỤNG KẾT QUẢ DỰ BÁO VÀO VẬN HÀNH HỆ THỐNG HỒ CHỨA TUYÊN QUANG THÁC 80 T 4.1 Ứng dụng mơ hình MIKE11 vào dự báo dòng chảy hạ lưu sông sau T hồ chứa vào vận hành 80 T 4.1.1 Giới thiệu mơ hình MIKE 11 80 T T 4.1.2 Số hóa mạng lưới hệ thống sơng mơ hình thủy lực 86 T T 4.1.2.1 Tài liệu địa hình mạng lưới sơng 86 T T 4.1.2.2 Sơ đồ mạng sơng tính tốn thủy lực 86 T T Học viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh – Cao học 16v Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Thủy văn học 4.1.2.3 Biên tính tốn 88 T T 4.1.2.4 Hiệu chỉnh kiểm định mơ hình 88 T T 4.2 Ứng dụng mơ hình MIKE11 vào dự báo vận hành hệ thống hồ chứa T lưu vực sông 91 T 4.2.1 Giới thiệu hồ chứa nước đưa vào vận hành lưu vực sông 91 T T 4.2.2 Quy trình vận hành cơng trình thủy điện lưu vực 93 T T 4.2.3 Tích hợp mơ hình dự báo vận hành hệ thống hồ chứa lưu vực sông T 97 T KẾ T LUẬN KIẾN NGHỊ 102 T T KẾ T LUẬN 102 T T KIẾN NGHỊ 103 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 T T Học viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh – Cao học 16v Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Thủy văn học Danh mục bảng biểu T Hình 1.1 : Bản đồ lưu vực sông T T Hình 1.2 : Sơ đồ hóa đoạn sơng lưu vực sơng 26 T T Hình 3.3: Sơ đồ mơ mơ hình NAM 40 T T Hình 3.4: Bản đồ phân chia lưu vực sử dụng phần mềm ARCGIS 9.2 53 T T Hình 3.5: Gắn thơng tin lưu vực vào mơ hình 54 T T Hình 3.6: Nhập thông tin trạm mưa 55 T T Hình 3.7: Tính diện tích tính trọng số mưa 55 T T Hình 3.8: Minh họa việc xây dựng mơ hình NAM 57 T T Hình 3.9: Minh họa phương pháp diễn toán Muskingum MIKE11 57 T T Hình 3.10: Đường trình thực đo tính tốn trạm Bắc Mê 59 T T Hình 3.11: Đường trình lũy tích thực đo tính tốn trạm Bắc Mê 59 T T Hình 3.12: Đường q trình thực đo tính tốn trạm Bảo Lạc 60 T T Hình 3.13: Đường q trình lũy tích thực đo tính tốn trạm Bảo Lạc 60 T T Hình 3.14: Đường trình thực đo tính tốn trạm Na Hang 61 T T Hình 3.15: Đường trình lũy tích thực đo tính tốn trạm Na Hang 61 T T Hình 3.16: Đường q trình thực đo tính tốn trạm Giang 62 T T Hình 3.17: Đường q trình lũy tích thực đo tính tốn trạm Giang 62 T T Hình 3.18: Đường trình thực đo tính tốn trạm Vĩnh Tuy 63 T 0T Hình 3.19: Đường trình lũy tích thực đo tính tốn trạm Vĩnh Tuy 63 T T Hình 3.20: Đường q trình thực đo tính tốn trạm Hàm Yên 64 T T Hình 3.21: Đường q trình lũy tích thực đo tính tốn trạm Hàm n 64 T T Hình 3.22: Sơ đồ kết hợp mơ hình tất nhiên NAM – MIKE11, Muskingum T SPSS 66 T Hình 23: Đường q trình thực đo tính tốn việc kết hợp hai mơ hình T NAM-MIKE11 mơ hình SPSS 69 T Hình 4.24: Đường q trình thực đo tính tốn mơ hình kết hợp cho mùa T năm 207,2008 số trạm lưu vực sơng 77 T Hình 4.25: Nhánh sông điểm lưới xen kẽ 83 T Học viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh – Cao học 16v T Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Thủy văn học Hình 4.26: Cấu hình điểm lưới xung quanh điểm mà ba nhánh gặp 83 T T Hình 4.27: Sơ đồ mạng thủy lực sơng hệ thống biên trên, biên 87 T T mơ mơ hình MIKE11 87 T T Hình 4.28: Đường trình mực nước thực đo tính tốn mơ cho mùa T năm 2007 trạm Tuyên Quang 89 T Hình 4.29: Đường trình mực nước thực đo tính tốn mơ cho mùa T năm 2008 Trạm Tuyên Quang 89 T Hình 4.30: Đường trình mực nước thực đo tính tốn mơ cho mùa T năm 2009 90 T Hình 4.31: Minh họa việc kết nối mơ hình dự báo dòng chảy với vận hành hồ chứa 98 T T Hình 4.32: Minh họa việc thiết lập lệnh điều khiển vận hành hồ chứa 98 T T Hình 4.33: Minh họa việc kết nối mơ hình dự báo dòng chảy với vận hành hồ chứa 99 T T Hình 4.34: Minh họa việc mơ mơ hình kết nối dự báo dòng chảy với vận T hành hồ chứa 99 T Hình 4.35: Minh họa việc chạy mơ hình kết nối dự báo dòng chảy với vận hành hồ chứa 100 T T Hình 4.36: Đường trình mực nước thực đo tính tốn (kết hợp dự báo với T vận hành hồ) mô cho mùa năm 2007 100 T Học viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh – Cao học 16v Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Thủy văn học Danh mục bảng biểu Bảng 1.1: Phân bố độ cao theo diện tích 10 T T Bảng 1.2: Đặc trưng hình thái lưu vực 11 T T Bảng 1.3: Phân bố độ cao theo diện tích 13 T T Bảng 1.4: Đặc trưng hình thái lưu vực sơng 14 T T Bảng 1.5: Phân bố độ cao theo diện tích 16 T T Bảng 1.6: Hệ số ‫ﻻ‬1 , ‫ﻻ‬2 lưu vực phận 24 T R R T Bảng 2.7: Các thông số cần hiệu chỉnh giới hạn chúng 45 T T Bảng 3.8: Bộ trọng số mưa cho lưu vực tính tốn 56 T T Bảng 3.9 : Thơng số mơ hình NAM 58 T T Bảng 3.10: Thơng số mơ hình Muskingum 59 T T Bảng 11: Kết tiêu đánh giá hiệu chỉnh mơ hình 65 T T Bảng 12: Kết áp dụng mơ hình ngẫu nhiên SPSS 66 T T Bảng 3.13: Kết tiêu đánh giá hiệu chỉnh mơ hình 70 T T Bảng 3.14 : Chỉ tiêu đánh giá kết 77 T T Bảng 15: Thông số mơ hình 88 T T Bảng 4.16 : Kết đánh giá tiêu hiệu chỉnh mơ hình MIKE11 90 T T Bảng 4.17 : Kết đánh giá tiêu kiểm định mơ hình MIKE11 91 T Học viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh – Cao học 16v T Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Thủy văn học MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Sông phụ lưu nhiều nước sơng Hồng với diện tích hứng nước 39000km2, chiều dài 470km, phần lãnh thuộc Việt P P Nam 22600km2(chiếm 58%) chiều dài 275km Sông bắt nguồn từ cao P P nguyên Vân Nam – Trung Quốc chảy vào nước ta Thanh Thủy Phía Đơng lưu vực cánh cung Ngân Sơn cánh cung Sơng Gâm, phía Đơng Nam dãy núi Tam Đảo, Phía Tây dãy núi Con Voi lưu vực sông mang tính chất miền núi rõ rệt, mực nước lưu lượng biến đổi nhanh Đó hệ trận mưa kéo dài ngày điều kiện địa hình núi với độ dốc lớn cấu trúc mạng lưới sơng có dạng hình nan quạt Lượng Vụ Quang chiếm 30% lượng sông Hồng Sơn Tây Nước sông hàng năm đe dọa gây lụt lội cho vùng ven sông thị xã Giang thị xã Tuyên Quang, gây thiệt hại lớn người tài sản Hiện nay, hệ thống sơng có hai nhà máy thủy điện lớn Tuyên Quang Thác cơng trình trọng điểm đất nước với nhiệm vụ tạo dung tích phòng chống cho đồng sông Hồng thị xã Tuyên Quang Tuy nhiên hồ chứa vận hành theo quy trình riêng rẽ, đơn lẻ, chưa quản lý tổng hợp thống nên khai thác chưa hiệu Để vận hành hợp lý hồ chứa cần thiết phải xây dựng cơng cụ dự báo dòng chảy sơng mùa (bao gồm dòng chảy đến hồ dòng chảy hạ du) Bên cạnh tiềm vai trò quan trọng nhà máy, thách thức đặt cho việc chinh phục sông lớn Để giảm thiểu tác hại lụt gây tác hại khác xảy lưu vực tốn phức tạp đòi hỏi quan tâm thích đáng nhiều cấp, bộ, ngành nhiều quốc gia sống Học viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh – Cao học 16v 103 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Thủy văn học mềm dẻo Những mơ hình nhiều tác giả Việt Nam khai thác ứng dụng cho việc tính tốn, dự báo dòng chảy số hệ thống sơng lớn hệ thống sông Hồng, sông Cửu Long Tuy có hạn chế định song ưu điểm tính mềm dẻo, dễ điều chỉnh, dễ cập nhật số liệu ứng dụng khai thác, đặc biệt khả lồng ghép, ghép nối chương trình khác, cho phép ta hy vọng cơng cụ hữu ích góp phần tăng cường lực dự báo phục vụ phòng tránh lụt giảm nhẹ thiên tai cho vùng dân cư sống lưu vực sơng nói riêng hệ thống sơng Hồng nói chung Với phương pháp trên, để đưa vào dự báo tác nghiệp đòi hỏi dự báo viên phải có kinh nghiệm cơng tác dự báo, dự báo lượng mưa xảy mặt khác cần kết hợp phương pháp khác để kéo dài thời gian dự kiến mà phương pháp dự báo mưa từ nhận định thời tiết sử dụng rộng rãi hiệu Những hạn chế tồn Mặc có nhiều cố gắng khuôn khổ làm luận văn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tồn ảnh hưởng đến kết dự báo • Lưu vực sơng lưu vực nằm hai vùng lãnh thổ Việt Nam Trung Quốc, toàn số liệu phần lưu vực nằm bên Trung Quốc không thu thập Điều ảnh hưởng lớn đến kết ứng dụng mơ hình vào dự báo • Đối với nhánh sơng Chảy khơng có số liệu mưa, lưu lượng đến hồ Thác nên Tác Giả sử dụng trạm Bảo Yên để tính tốn Điều ảnh hưởng đến kết tính tốn • Đối với nhánh sơng Gâm, mạng lưới quan trắc KTTV thưa, chưa đại biểu KIẾN NGHỊ Để phục vụ cho nghiên cứu sau đạt kết tốt, phận, ban ngành liên quan phủ Việt Nam Trung Quốc cần có hợp tác để cung cấp tài liệu khí tượng, thủy văn tạo điều kiện cho cơng tác dự báo sông chảy qua hai nước Học viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh – Cao học 16v 104 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Thủy văn học Đề nghị nhà nước sớm bổ sung mạng lưới quan trắc KTTV, đại hóa hệ thống đo đạc truyền tin lưu vực sông Lô, đặc biệt thượng lưu hồ chứa để đảm bảo việc vận hành hệ thống hồ chứa tốt mang lại hiệu kinh tế, xã hội Trong tương lai cần phải nâng cao mức độ xác dự báo Đặc biệt cần sử dụng nhiều công cụ, phương pháp dự báo khác để xây dựng phương án dự báo mang lại hiệu cao Học viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh – Cao học 16v 105 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Thủy văn học TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đặng Văn Bảng (2002), Giáo trình “Dự báo Thủy văn” Trường Đại học Thủy lợi, Nhà xuất Nông Nghiệp Công ty tư vấn xây dựng điện (2006), Quy trình điều tiết quy trình xả hồ chứa thủy điện Thác Nguyễn Lan Châu (2009), Đánh giá tác động hệ thống hồ chứa sông Đà, sơng đến dòng chảy mùa cạn hạ lưu sơng Hồng đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn nước hạ du, Báo cáo đề tài nghiên cứu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trịnh Quang Hòa nnk (1994), cơng nghệ nhận dạng điều hành hồ Hòa Bình ảnh hưởng dòng chảy sơng Hồng sơng Thái Bình, Báo cáo khoa học đề tài, Đại học Thủy Lợi Trịnh Quang Hòa nnk (1994), nghiên cứu cơng nghệ nhận dạng điều hành hồ Hòa Bình ảnh hưởng dòng chảy sơng Hồng sơng Thái Bình, Báo cáo khoa học đề tài , Đại học Thủy Lợi Lê Bắc Huỳnh (1997), Phương pháp tính tốn dự báo dòng chảy sông Lô, Cục Dự báo KTTV Văn Khối (2008), Giáo trình “Thủy văn cơng trình”, nhà xuất nông nghiệp, Nội Văn Khối, (2006), Nghiên cứu điển hình phân tích hệ thống nguồn nước kiểm sốt lưu vực sơng Hồng, Trường Đại học Thủy Lợi, Nhà xuất Xây Dựng, Nội Lê Văn Nghinh, Hồng Thanh Tùng, Bùi Cơng Quang (2006), Mơ hình tốn thủy văn, Đại học Thủy Lợi 10 Lê Văn Nghinh, Bùi Cơng Quang, Hồng Thanh Tùng (2005), “ Bài giảng mơ hình tốn thủy văn”, Trường Đại học Thủy Lợi 11 Phòng Dự báo Thủy văn Bắc Bộ (2004), Đặc điểm lưu vực sông Lô, Trung tâm Dự báo Thủy văn Trung ương Học viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh – Cao học 16v 106 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Thủy văn học 12 Phòng Dự báo Thủy văn Bắc Bộ (2004), Thuyết minh phương án dự báo sông Lô, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương 13 Phòng Dự báo Thủy văn Bắc Bộ (1977), Phương pháp dự báo mực nước trạm Ghềnh Gà, Vụ Quang phương pháp lượng trữ đoạn sông, Cục Dự báo KTTV 14 Quyết định số 80/2007/QĐ-TTg ngày tháng năm 2007 phủ việc ban hành “quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tun Quang, Thác mùa mưa hàng năm” 15 Ngơ Đình Tuấn (1988), Giáo trình “Thủy văn nâng cao”, Đại học Thủy Lợi 16 Ngơ Đình Tuấn (1988), “Phân tích thống kê thủy văn”, Đại học Thủy Lợi 17 Hoàng Thanh Tùng (2010), “ Nghiên cứu dự báo mưa, trung hạn cho vận hành hệ thống hồ chứa phòng lũ- ứng dụng cho lưu vực sông Cả”, luận án tiến sĩ, Trường Đại học Thủy Lợi, Nội 18 Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương (1993-2009), Các tập san hàng năm Đặc điểm Khí tượng Thủy văn trang web thông tin Tiếng Anh 19 DHI Water & Environment (2005), “Mike11 training course”, 20 International European – Asian Workshop (2000), ”Ecosystem & Flood 2000” 21 World Meteorological Organization (2008), “ Guide to Hydrological practices” 22 Yin Savuth, 2000, Report “Recent development in flood forecasting and early warning”, Department of hydrology and river works, Ministry of Water Resoures and Meteorology, Phnom Penh, Combodia Học viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh – Cao học 16v PHỤ LỤC PL1: Kết tính tốn lưu lượng đến hồ Thác PL2: Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tun Quang, Thác mùa mưa hàng năm PHỤ LỤC Kết tính tốn lưu lượng đến hồ Thác Lưu lượng đến hồ Thác mùa năm 2000 tính theo phương pháp tỷ lệ diện tích (k = Ftb/Fby) đơn vị: m3/s P Thời gian 01/06/2000 01/06/2000 01/06/2000 01/06/2000 02/06/2000 02/06/2000 02/06/2000 02/06/2000 03/06/2000 03/06/2000 03/06/2000 03/06/2000 04/06/2000 04/06/2000 04/06/2000 04/06/2000 05/06/2000 05/06/2000 05/06/2000 05/06/2000 06/06/2000 06/06/2000 06/06/2000 06/06/2000 07/06/2000 07/06/2000 07/06/2000 07/06/2000 08/06/2000 08/06/2000 08/06/2000 08/06/2000 09/06/2000 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 Bảo Yên 47 47 48 50 47 47 104 99 100 165 190 145 141 150 154 121 105 100 88 75 67 62 59 55 51 49 47 47 47 47 47 47 47 Thác 68 68 69 72 68 68 149 142 144 236 272 208 202 215 221 174 151 144 126 108 96 89 84 78 74 71 68 68 68 68 68 68 68 P Thời gian 10/06/2000 10/06/2000 10/06/2000 11/06/2000 11/06/2000 11/06/2000 11/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 13/06/2000 13/06/2000 13/06/2000 13/06/2000 14/06/2000 14/06/2000 14/06/2000 14/06/2000 15/06/2000 15/06/2000 15/06/2000 15/06/2000 16/06/2000 16/06/2000 16/06/2000 16/06/2000 17/06/2000 17/06/2000 17/06/2000 17/06/2000 18/06/2000 18/06/2000 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 Bảo Yên 76 84 82 77 74 74 81 78 71 71 103 231 195 282 250 208 178 160 157 144 120 108 102 98 91 85 83 81 80 78 78 75 Thác 109 121 118 111 106 106 116 113 103 103 148 331 280 340 405 359 298 256 230 225 206 172 155 146 140 131 123 119 116 114 113 113 108 09/06/2000 09/06/2000 09/06/2000 10/06/2000 19/06/2000 19/06/2000 20/06/2000 20/06/2000 20/06/2000 20/06/2000 21/06/2000 21/06/2000 21/06/2000 21/06/2000 22/06/2000 22/06/2000 22/06/2000 22/06/2000 23/06/2000 23/06/2000 23/06/2000 23/06/2000 24/06/2000 24/06/2000 24/06/2000 24/06/2000 25/06/2000 25/06/2000 25/06/2000 25/06/2000 26/06/2000 26/06/2000 26/06/2000 26/06/2000 27/06/2000 27/06/2000 27/06/2000 27/06/2000 07 13 19 01 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 47 87 73 75 65 64 63 60 69 639 480 273 208 169 171 157 134 256 265 177 185 135 127 118 68 124 104 108 93 92 90 86 99 917 688 391 298 242 245 225 192 367 381 253 265 194 182 170 95 96 156 145 213 376 506 451 690 528 395 408 136 138 223 208 306 540 726 648 990 757 567 586 18/06/2000 18/06/2000 19/06/2000 19/06/2000 29/06/2000 29/06/2000 29/06/2000 29/06/2000 30/06/2000 30/06/2000 30/06/2000 30/06/2000 01/07/2000 01/07/2000 01/07/2000 01/07/2000 02/07/2000 02/07/2000 02/07/2000 02/07/2000 03/07/2000 03/07/2000 03/07/2000 03/07/2000 04/07/2000 04/07/2000 04/07/2000 04/07/2000 05/07/2000 05/07/2000 05/07/2000 05/07/2000 06/07/2000 06/07/2000 06/07/2000 06/07/2000 07/07/2000 07/07/2000 13 19 01 07 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 71 68 66 65 422 361 304 294 267 241 220 213 206 193 175 171 163 159 145 138 134 128 121 114 109 105 103 98 95 91 95 104 108 98 92 85 83 78 103 98 95 93 606 518 436 422 383 346 316 306 296 277 251 245 234 227 208 198 192 184 174 164 157 151 148 140 136 131 136 149 155 140 133 123 119 113 28/06/2000 28/06/2000 28/06/2000 28/06/2000 08/07/2000 08/07/2000 09/07/2000 09/07/2000 09/07/2000 09/07/2000 10/07/2000 10/07/2000 10/07/2000 10/07/2000 11/07/2000 11/07/2000 11/07/2000 11/07/2000 12/07/2000 12/07/2000 12/07/2000 12/07/2000 13/07/2000 13/07/2000 13/07/2000 13/07/2000 14/07/2000 14/07/2000 14/07/2000 14/07/2000 15/07/2000 15/07/2000 15/07/2000 15/07/2000 16/07/2000 16/07/2000 16/07/2000 16/07/2000 01 07 13 19 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 456 398 370 426 89 91 91 121 113 141 274 316 334 269 357 322 258 236 220 201 180 175 172 195 395 330 256 290 302 243 400 374 288 290 260 278 265 231 654 570 530 612 128 131 131 174 162 202 394 453 480 386 512 462 370 339 316 289 258 251 247 280 567 474 367 416 433 349 574 537 413 416 373 399 381 331 07/07/2000 07/07/2000 08/07/2000 08/07/2000 18/07/2000 18/07/2000 18/07/2000 18/07/2000 19/07/2000 19/07/2000 19/07/2000 19/07/2000 20/07/2000 20/07/2000 20/07/2000 20/07/2000 21/07/2000 21/07/2000 21/07/2000 21/07/2000 22/07/2000 22/07/2000 22/07/2000 22/07/2000 23/07/2000 23/07/2000 23/07/2000 23/07/2000 24/07/2000 24/07/2000 24/07/2000 24/07/2000 25/07/2000 25/07/2000 25/07/2000 25/07/2000 26/07/2000 26/07/2000 13 19 01 07 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 77 76 80 81 165 159 151 111 109 114 116 236 227 217 145 139 137 157 208 200 196 225 262 225 190 185 262 243 238 263 445 929 932 806 757 1098 1046 792 821 1130 1158 774 637 563 484 422 375 324 272 265 375 349 341 378 638 1332 1337 1157 1086 1576 1500 1136 1178 1621 1661 1111 913 807 695 606 17/07/2000 17/07/2000 17/07/2000 17/07/2000 27/07/2000 27/07/2000 28/07/2000 28/07/2000 28/07/2000 28/07/2000 29/07/2000 29/07/2000 29/07/2000 29/07/2000 30/07/2000 30/07/2000 30/07/2000 30/07/2000 31/07/2000 31/07/2000 31/07/2000 31/07/2000 01/08/2000 01/08/2000 01/08/2000 01/08/2000 02/08/2000 02/08/2000 02/08/2000 02/08/2000 03/08/2000 03/08/2000 03/08/2000 03/08/2000 04/08/2000 04/08/2000 04/08/2000 04/08/2000 01 07 13 19 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 210 205 188 171 304 288 278 258 241 231 224 213 208 205 193 185 175 187 193 195 249 232 200 180 210 238 206 205 198 218 195 169 142 193 213 269 278 433 301 294 270 245 436 413 399 370 346 331 321 306 298 294 277 265 251 268 277 280 357 334 287 258 301 341 296 294 284 314 280 242 204 277 306 386 399 622 26/07/2000 26/07/2000 27/07/2000 27/07/2000 06/08/2000 06/08/2000 06/08/2000 06/08/2000 07/08/2000 07/08/2000 07/08/2000 07/08/2000 08/08/2000 08/08/2000 08/08/2000 08/08/2000 09/08/2000 09/08/2000 09/08/2000 09/08/2000 10/08/2000 10/08/2000 10/08/2000 10/08/2000 11/08/2000 11/08/2000 11/08/2000 11/08/2000 12/08/2000 12/08/2000 12/08/2000 12/08/2000 13/08/2000 13/08/2000 13/08/2000 13/08/2000 14/08/2000 14/08/2000 13 19 01 07 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 408 376 402 338 222 320 256 330 355 385 631 1226 1102 910 751 718 639 608 543 637 624 496 435 422 385 351 324 304 292 274 276 290 278 284 290 254 231 218 586 540 577 486 319 459 367 474 509 552 906 1759 1581 1305 1078 1030 917 872 778 913 895 712 625 606 552 503 465 436 419 394 396 416 399 408 416 365 331 314 05/08/2000 05/08/2000 05/08/2000 05/08/2000 15/08/2000 15/08/2000 16/08/2000 16/08/2000 16/08/2000 16/08/2000 17/08/2000 17/08/2000 17/08/2000 17/08/2000 18/08/2000 18/08/2000 18/08/2000 18/08/2000 19/08/2000 19/08/2000 19/08/2000 19/08/2000 20/08/2000 20/08/2000 20/08/2000 20/08/2000 21/08/2000 21/08/2000 21/08/2000 21/08/2000 22/08/2000 22/08/2000 22/08/2000 22/08/2000 23/08/2000 23/08/2000 23/08/2000 23/08/2000 01 07 13 19 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 372 265 238 220 367 271 298 273 518 332 355 316 273 792 677 631 751 682 644 677 508 525 482 404 411 440 372 336 308 296 284 269 252 243 238 234 218 210 533 381 341 316 527 388 428 391 743 477 509 453 391 1136 971 906 1078 979 925 971 729 754 691 580 589 631 533 483 442 425 408 386 362 349 341 336 314 301 14/08/2000 14/08/2000 15/08/2000 15/08/2000 25/08/2000 25/08/2000 25/08/2000 25/08/2000 26/08/2000 26/08/2000 26/08/2000 26/08/2000 27/08/2000 27/08/2000 27/08/2000 27/08/2000 28/08/2000 28/08/2000 28/08/2000 28/08/2000 29/08/2000 29/08/2000 29/08/2000 29/08/2000 30/08/2000 30/08/2000 30/08/2000 30/08/2000 31/08/2000 31/08/2000 31/08/2000 31/08/2000 01/09/2000 01/09/2000 01/09/2000 01/09/2000 02/09/2000 02/09/2000 13 19 01 07 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 218 225 220 238 178 182 187 172 171 267 206 185 182 166 160 154 150 156 203 200 198 215 231 185 171 160 163 183 222 208 178 163 156 150 144 138 134 132 314 324 316 341 256 261 268 247 245 383 296 265 261 238 230 221 215 223 291 287 284 309 331 265 245 230 234 263 319 298 256 234 223 215 206 198 192 190 24/08/2000 24/08/2000 24/08/2000 24/08/2000 03/09/2000 03/09/2000 04/09/2000 04/09/2000 04/09/2000 04/09/2000 05/09/2000 05/09/2000 05/09/2000 05/09/2000 06/09/2000 06/09/2000 06/09/2000 06/09/2000 07/09/2000 07/09/2000 07/09/2000 07/09/2000 08/09/2000 08/09/2000 08/09/2000 08/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 10/09/2000 10/09/2000 10/09/2000 10/09/2000 11/09/2000 11/09/2000 11/09/2000 11/09/2000 01 07 13 19 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 205 200 192 183 134 142 125 130 125 120 137 294 287 275 263 192 204 180 186 180 172 196 306 252 193 177 165 151 144 304 192 224 222 278 274 318 238 205 187 172 165 157 153 147 144 145 142 139 439 362 277 253 236 217 206 436 275 321 319 399 394 456 341 294 268 247 236 225 219 210 206 208 204 200 02/09/2000 02/09/2000 03/09/2000 03/09/2000 13/09/2000 13/09/2000 13/09/2000 13/09/2000 14/09/2000 14/09/2000 14/09/2000 14/09/2000 15/09/2000 15/09/2000 15/09/2000 15/09/2000 16/09/2000 16/09/2000 16/09/2000 16/09/2000 17/09/2000 17/09/2000 17/09/2000 17/09/2000 18/09/2000 18/09/2000 18/09/2000 18/09/2000 19/09/2000 19/09/2000 19/09/2000 19/09/2000 20/09/2000 20/09/2000 20/09/2000 20/09/2000 21/09/2000 21/09/2000 13 19 01 07 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 144 137 134 159 135 135 137 138 145 150 139 130 206 196 192 227 194 194 196 198 208 215 200 186 118 113 111 109 109 105 104 103 102 99 98 96 95 94 92 92 92 94 95 94 94 92 91 92 170 162 159 157 157 151 149 148 146 142 140 138 136 135 133 133 133 135 136 135 135 133 131 133 12/09/2000 12/09/2000 12/09/2000 12/09/2000 22/09/2000 22/09/2000 23/09/2000 23/09/2000 23/09/2000 23/09/2000 24/09/2000 24/09/2000 24/09/2000 24/09/2000 25/09/2000 25/09/2000 25/09/2000 25/09/2000 26/09/2000 26/09/2000 26/09/2000 26/09/2000 27/09/2000 27/09/2000 27/09/2000 27/09/2000 28/09/2000 28/09/2000 28/09/2000 28/09/2000 29/09/2000 29/09/2000 29/09/2000 29/09/2000 30/09/2000 30/09/2000 30/09/2000 30/09/2000 01 07 13 19 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 139 144 139 135 87 85 83 82 81 83 82 90 91 87 81 87 91 83 80 80 84 89 87 124 157 296 376 385 334 580 475 320 267 229 206 243 218 208 200 206 200 194 124 123 119 118 116 119 118 129 131 124 116 124 131 119 114 114 121 128 124 178 225 425 540 552 480 832 681 459 383 329 296 349 314 298 21/09/2000 21/09/2000 22/09/2000 22/09/2000 02/10/2000 02/10/2000 02/10/2000 02/10/2000 03/10/2000 03/10/2000 03/10/2000 03/10/2000 04/10/2000 04/10/2000 04/10/2000 04/10/2000 05/10/2000 05/10/2000 05/10/2000 05/10/2000 06/10/2000 06/10/2000 06/10/2000 06/10/2000 07/10/2000 07/10/2000 07/10/2000 07/10/2000 08/10/2000 08/10/2000 08/10/2000 08/10/2000 09/10/2000 09/10/2000 09/10/2000 09/10/2000 10/10/2000 10/10/2000 13 19 01 07 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 94 91 88 87 271 256 200 182 187 178 174 168 163 175 222 208 363 503 404 458 341 330 290 252 250 240 236 220 203 193 188 182 174 169 163 162 162 160 135 131 126 124 388 367 287 261 268 256 249 240 234 251 319 298 521 722 580 658 489 474 416 362 359 344 339 316 291 277 270 261 249 242 234 232 232 230 01/10/2000 01/10/2000 01/10/2000 01/10/2000 11/10/2000 11/10/2000 12/10/2000 12/10/2000 12/10/2000 12/10/2000 13/10/2000 13/10/2000 13/10/2000 13/10/2000 14/10/2000 14/10/2000 14/10/2000 14/10/2000 15/10/2000 15/10/2000 15/10/2000 15/10/2000 16/10/2000 16/10/2000 16/10/2000 16/10/2000 17/10/2000 17/10/2000 17/10/2000 17/10/2000 18/10/2000 18/10/2000 18/10/2000 18/10/2000 19/10/2000 19/10/2000 19/10/2000 19/10/2000 01 07 13 19 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 220 236 250 210 137 134 316 339 359 301 196 192 127 123 121 120 120 120 118 118 114 108 109 112 117 132 137 134 138 156 153 141 132 130 125 123 121 121 120 116 113 111 182 176 174 172 172 172 170 170 164 155 157 160 168 190 196 192 198 223 219 202 190 186 180 176 174 174 172 166 162 159 10/10/2000 10/10/2000 11/10/2000 11/10/2000 21/10/2000 21/10/2000 21/10/2000 21/10/2000 22/10/2000 22/10/2000 22/10/2000 22/10/2000 23/10/2000 23/10/2000 23/10/2000 23/10/2000 24/10/2000 24/10/2000 24/10/2000 24/10/2000 25/10/2000 25/10/2000 25/10/2000 25/10/2000 26/10/2000 26/10/2000 26/10/2000 26/10/2000 27/10/2000 27/10/2000 27/10/2000 27/10/2000 28/10/2000 28/10/2000 28/10/2000 28/10/2000 29/10/2000 29/10/2000 13 19 01 07 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 13 19 01 07 156 147 142 139 103 103 102 108 107 107 103 100 98 96 95 94 92 91 91 89 89 88 94 90 88 85 84 83 83 82 83 85 87 88 105 98 91 87 223 210 204 200 148 148 146 155 153 153 148 144 140 138 136 135 133 131 131 128 128 126 135 129 126 123 121 119 119 118 119 123 124 126 151 140 131 124 PHỤ LỤC Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tun Quang, Thác mùa mưa hàng năm ... từ phục vụ cho vận hành hồ chứa chống lũ hạ du MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu thiết lập mơ hình dự báo dòng chảy lũ cho lưu vực sông Lô, phục vụ công tác vận hành hồ chứa Thác Bà Tuyên Quang chống. .. ỨNG DỤNG KẾT QUẢ DỰ BÁO VÀO VẬN HÀNH HỆ THỐNG HỒ CHỨA TUYÊN QUANG VÀ THÁC BÀ 80 T 4.1 Ứng dụng mơ hình MIKE11 vào dự báo dòng chảy hạ lưu sơng Lơ sau T hồ chứa vào vận hành ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH DỰ BÁO DỊNG CHẢY LŨ SƠNG LƠ PHỤC VỤ VẬN HÀNH HỒ CHỨA TUYÊN QUANG VÀ THÁC BÀ CHỐNG LŨ HẠ DU LUẬN VĂN THẠC SĨ
- Xem thêm -

Xem thêm: DỰ BÁO DÒNG CHẢY LŨ SÔNG LÔ PHỤC VỤ VẬN HÀNH HỒ CHỨA TUYÊN QUANG VÀ THÁC BÀ CHỐNG LŨ HẠ DU , DỰ BÁO DÒNG CHẢY LŨ SÔNG LÔ PHỤC VỤ VẬN HÀNH HỒ CHỨA TUYÊN QUANG VÀ THÁC BÀ CHỐNG LŨ HẠ DU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay